EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2725

2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000 dėl Eurodac sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją

OJ L 316, 15.12.2000, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 26 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 26 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 26 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 26 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 26 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 26 - 35
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 26 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 26 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 26 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 62 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 62 - 71
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 32 - 41

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2015; panaikino 32013R0603

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2725/oj

32000R2725Oficialusis leidinys L 316 , 15/12/2000 p. 0001 - 0010


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000

2000 m. gruodžio 11 d.

dėl "Eurodac" sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 1 dalies a punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

kadangi:

(1) Valstybės narės yra ratifikavusios 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją dėl pabėgėlių statuso su pakeitimais, padarytais 1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu.

(2) Valstybės narės yra sudariusios 1990 m. birželio 15 d. Dubline pasirašytą Konvenciją, nustatančią valstybę, atsakingą už vienoje iš Europos Bendrijų valstybių narių pateiktų prieglobsčio prašymų nagrinėjimą (toliau — Dublino konvencija) [2].

(3) Dublino konvencijos taikymo tikslais reikia nustatyti prieglobsčio prašytojų ir asmenų, sulaikytų dėl neteisėto Bendrijos išorės sienų kirtimo, tapatybę. Taip pat pageidautina, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją ir visų pirma jos 10 straipsnio 1 dalies c ir e punktus, leisti kiekvienai valstybei narei patikrinti, ar jos teritorijoje nelegaliai esantis užsienietis yra pateikęs prašymą suteikti prieglobstį kitoje valstybėje narėje.

(4) Pirštų atspaudai yra svarbus elementas nustatant tikrą tokių asmenų tapatybę. Reikia sukurti jų pirštų atspaudų duomenų lyginimo sistemą.

(5) Šiuo tikslu reikia sukurti sistemą, vadinamą "Eurodac", kurią sudarytų Komisijoje įsteigtinas Centrinis padalinys, valdysiantis kompiuterizuotą centrinę pirštų atspaudų duomenų bazę ir elektronines duomenų perdavimo tarp valstybių narių ir centrinės duomenų bazės priemones.

(6) Taip pat reikia reikalauti, kad valstybės narės nedelsdamos imtų kiekvieno prieglobsčio prašytojo ir kiekvieno užsieniečio, sulaikyto dėl neteisėto valstybės narės išorinės sienos kirtimo, jei jie yra bent 14 metų amžiaus, pirštų atspaudus.

(7) Reikia nustatyti tikslias tokių pirštų atspaudų perdavimo Centriniam padaliniui, tokių pirštų atspaudų duomenų ir kitų svarbių duomenų centrinėje duomenų bazėje įrašymo, jų saugojimo, lyginimo su kitais pirštų atspaudų duomenimis, tokio lyginimo rezultatų perdavimo ir įrašytų duomenų blokavimo ir panaikinimo taisykles. Tokios taisyklės gali būti skirtingos ir turėtų būti konkrečiai pritaikytos įvairioms užsieniečių kategorijoms.

(8) Užsieniečiai, pateikę prašymus suteikti prieglobstį vienoje valstybėje narėje, turi galimybę daugelį metų kreiptis dėl prieglobsčio kitoje valstybėje narėje. Dėl to ilgiausias laikotarpis, per kurį pirštų atspaudai turėtų būti saugomi Centriniame padalinyje, turėtų būti gana ilgas. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma užsieniečių, keletą metų laikinai išgyvenusių Bendrijoje, per tą laiką bus įgiję valstybės narės nuolatinio gyventojo arba netgi piliečio statusą, dešimties metų laikotarpis būtų laikomas protingai numatomu laikotarpiu pirštų atspaudams saugoti.

(9) Saugojimo laikotarpis turėtų būti trumpesnis tam tikroms specialioms situacijoms, kurioms esant nėra būtinumo taip ilgai laikyti pirštų atspaudų duomenų. Užsieniečiams gavus valstybės narės pilietybę, pirštų atspaudų duomenys turėtų būti tuojau ištrinami.

(10) Reikia aiškiai nustatyti Komisijos pareigas Centrinio padalinio atžvilgiu ir valstybių narių pareigas, susijusias su duomenų naudojimu, duomenų saugumu, įrašytų duomenų prieinamumu ir taisymu.

(11) Bendrijos nesutartinė atsakomybė, susijusi su "Eurodac" sistemos naudojimu, bus reglamentuojama atitinkamomis Sutarties nuostatomis, bet reikia nustatyti konkrečias valstybių narių nesutartinės atsakomybės dėl šios sistemos naudojimo taisykles.

(12) Pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą siūlomų priemonių tikslo, būtent — sukurti Bendrijoje pirštų atspaudų lyginimo sistemą siekiant padėti įgyvendinti Bendrijos prieglobsčio politiką, jau vien dėl jo pobūdžio pačios valstybės narės negali deramai pasiekti, dėl to jį geriau pasiekti gali Bendrija. Pagal minėtame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu nesiekiama daugiau, negu būtina tam tikslui pasiekti.

(13) Kadangi tik valstybės narės yra atsakingos už Centrinio padalinio perduotų lyginimo rezultatų nustatymą ir klasifikavimą, taip pat duomenų, susijusių su asmenimis, priimtais ir pripažintais pabėgėliais, blokavimą ir kadangi ši atsakomybė yra susijusi su ypač jautria asmens duomenų apdorojimo sritimi ir galėtų turėti poveikio naudojimuisi asmens laisvėmis, yra konkretus pagrindas Tarybai pasilikti naudojimąsi tam tikromis įgyvendinimo galiomis, pirmiausia susijusiomis su tokių duomenų saugumo ir patikimumo užtikrinimo priemonių įteisinimu.

(14) Priemonės, būtinos kitoms šio reglamento priemonėms įgyvendinti, turėtų būti įteisinamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį naudojimosi Komisijai suteiktomis įgyvendinimo galiomis tvarką [3].

(15) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos, susijusios su asmens duomenų apdorojimu, ir dėl tokių duomenų laisvo judėjimo [4] taikoma valstybėms narėms apdorojant asmens duomenis "Eurodac" sistemoje.

(16) Dėl Sutarties 286 straipsnio nuostatų Direktyva 95/46/EB taip pat taikoma Bendrijos institucijoms ir įstaigoms. Kadangi Centrinis padalinys bus įsteigtas kaip pavaldus Komisijai, ta direktyva bus taikoma to padalinio atliekamam asmens duomenų apdorojimui.

(17) Direktyvoje 95/46/EB nustatyti asmenų teisių ir laisvių apsaugos principai, būtent jų teisė į asmeninio gyvenimo neliečiamumą ryšium su asmens duomenų apdorojimu, turėtų būti papildyti arba išaiškinti, ypač jų taikymas tam tikruose sektoriuose.

(18) Reikia prižiūrėti ir įvertinti "Eurodac" veiklą.

(19) Valstybės narės turėtų numatyti baudų sistemą, taikomą už centrinėje duomenų bazėje įrašytų duomenų naudojimą, prieštaraujantį "Eurodac" paskirčiai.

(20) Jungtinė Karalystė ir Airija pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnį pareiškė norą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą.

(21) Danija pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie minėtų sutarčių, 1 ir 2 straipsnius nedalyvauja priimant šį reglamentą, dėl to jai jis neprivalomas ir jai nereikia jo taikyti.

(22) Reikia apriboti šio reglamento teritorinio taikymo sritį, kad ji atitiktų Dublino konvencijos teritorinio taikymo sritį.

(23) Šis reglamentas turėtų tapti teisiniu pagrindu įgyvendinti taisykles, kurių, siekiant ji nedelsiant taikyti, reikia valstybių narių ir Komisijos būtiniems techninio pobūdžio susitarimams nustatyti. Komisijai turėtų būti pavesta tikrinti, kad tų taisyklių būtų laikomasi,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

"Eurodac" paskirtis

1. Šiuo reglamentu įsteigiama sistema, žinoma pavadinimu "Eurodac", kurios paskirtis — padėti nustatyti, kuri valstybė narė pagal Dublino konvenciją turi būti atsakinga už kurioje nors valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą ir kitaip lengvinti Dublino konvencijos taikymą šiame reglamente nustatytomis sąlygomis.

2. "Eurodac" sistemą sudaro:

a) 3 straipsnyje nurodytas Centrinis padalinys;

b) kompiuterizuota centrinė duomenų bazė, kurioje apdorojami 5 straipsnio 1 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys, kad būtų galima lyginti prieglobsčio prašytojų bei 8 straipsnio 1 dalyje ir 11 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų užsieniečių pirštų atspaudų duomenis;

c) duomenų perdavimo tarp valstybių narių ir centrinės duomenų bazės priemonės.

"Eurodac" sistemą reglamentuojančios taisyklės taip pat taikomos operacijoms, kurias valstybės narės atlieka nuo duomenų perdavimo Centriniam padaliniui iki lyginimo rezultatų panaudojimo.

3. Neapribojant kilmės valstybės narės "Eurodac" sistemai skirtų duomenų naudojimo duomenų bazėse, sukurtose pagal pastarosios nacionalinius teisės aktus, pirštų atspaudų duomenys ir kiti asmens duomenys "Eurodac" sistemoje gali būti apdorojami tik Dublino konvencijos 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais.

2 straipsnis

Sąvokos

1. Šiame reglamente:

a) "Dublino konvencija" — tai 1990 m. birželio 15 d. Dubline pasirašyta Konvencija, nustatanti valstybę, atsakingą už vienoje iš Europos Bendrijų valstybių narių pateiktų prieglobsčio prašymų nagrinėjimą;

b) "prieglobsčio prašytojas" — prieglobsčio prašymą pateikęs užsienietis arba užsienietis, kurio vardu toks prašymas buvo pateiktas;

c) "kilmės valstybė narė" —

i) prieglobsčio prašytojo atžvilgiu tai — valstybė narė, Centriniam padaliniui perduodanti asmens duomenis ir gaunanti lyginimo rezultatus;

ii) asmens, kuriam taikomas 8 straipsnis, atžvilgiu tai — valstybė narė, Centriniam padaliniui perduodanti asmens duomenis;

iii) asmens, kuriam taikomas 11 straipsnis, atžvilgiu tai — valstybė narė, tokius duomenis perduodanti Centriniam padaliniui ir gaunanti lyginimo rezultatus;

d) "pabėgėlis" — tai asmuo, kuris buvo pripažintas pabėgėliu pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją dėl pabėgėlių su pakeitimais, padarytais 1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu;

e) "atitiktis" — tai duomenų banke įrašytus pirštų atspaudų duomenis lyginant su valstybės narės dėl kokio nors asmens perduotais pirštų atspaudų duomenimis Centrinio padalinio nustatytas atitikties ar atitikčių buvimas, neatmetant reikalavimo, kad valstybės narės nedelsdamos patikrintų lyginimo rezultatus pagal 4 straipsnio 6 dalį.

2. Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnyje apibrėžtos sąvokos turi tą pačią reikšmę ir šiame reglamente.

3. Jei nenustatyta kitaip, Dublino konvencijos 1 straipsnyje apibrėžtos sąvokos turi tą pačią reikšmę ir šiame reglamente.

3 straipsnis

Centrinis padalinys

1. Įsteigiamas Komisijai pavaldus Centrinis padalinys, kuris yra atsakingas už 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos centrinės duomenų bazės valdymą valstybių narių vardu. Centriniame padalinyje įrengiama kompiuterizuota pirštų atspaudų atpažinimo sistema.

2. Duomenys apie prieglobsčio prašytojus, asmenis, kuriems taikomas 8 straipsnis, ir asmenis, kuriems taikomas 11 straipsnis, Centriniame padalinyje yra apdorojami kilmės valstybės narės vardu laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų.

3. Centrinis padalinys parengia savo atlikto darbo kiekvieno ketvirčio statistinius duomenis, nurodydamas:

a) duomenų rinkinių, perduotų apie prieglobsčio prašytojus bei 8 straipsnio 1 dalyje ir 11 straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis, skaičių;

b) prieglobsčio prašytojų, pateikusių prieglobsčio prašymus kitoje valstybėje narėje, atitikčių skaičių;

c) 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų, kurie paskui pateikė prieglobsčio prašymą, atitikčių skaičių;

d) 11 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų, kurie anksčiau buvo pateikę prieglobsčio prašymą kitoje valstybėje narėje, atitikčių skaičių;

e) pirštų atspaudų duomenų, kurių Centrinis padalinys turėjo prašyti kilmės valstybės narės antrą kartą, nes pirmą kartą perduotų pirštų atspaudų duomenų nebuvo galima lyginti naudojant kompiuterizuotą pirštų atspaudų atpažinimo sistemą.

Kiekvienų metų pabaigoje statistiniai duomenys nustatomi kompiliuojant ketvirtinius duomenis, parengtus nuo "Eurodac" sistemos veikimo pradžios, įskaitant asmenų, kurių atžvilgiu buvo nustatytos atitiktys pagal b, c ir d punktus, rodiklius.

Statistiniai duomenys skirstomi į grupes pagal atskiras valstybes nares.

4. Laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, Centriniam padaliniui gali būti pavedama atlikti, remiantis Centriniame padalinyje apdorotais duomenimis, tam tikras kitas užduotis, susijusias su statistiniais duomenimis.

II SKYRIUS

PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAI

4 straipsnis

Pirštų atspaudų rinkimas, perdavimas ir lyginimas

1. Kiekviena valstybė narė nedelsdama paima kiekvieno mažiausiai 14 metų amžiaus prieglobsčio prašytojo visų (rankų) pirštų atspaudus ir nedelsdama Centriniam padaliniui perduoda 5 straipsnio 1 dalies a–f punktuose nurodytus duomenis. Pirštų atspaudų ėmimo tvarka nustatoma remiantis atitinkamos valstybės narės vidaus praktika bei Europos žmogaus teisių konvencijoje ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje nustatytomis apsaugos nuostatomis.

2. 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis į centrinę duomenų bazę nedelsiant įrašo Centrinis padalinys arba, jeigu tenkinamos tokiais tikslais taikomos techninės sąlygos, tiesiogiai kilmės valstybė narė.

3. Bet kurios valstybės narės perduotus pirštų atspaudų duomenis, kaip numatyta 5 straipsnio 1 dalies b punkte, Centrinis padalinys lygina su kitų valstybių narių perduotais ir centrinėje duomenų bazėje jau saugomais pirštų atspaudų duomenimis.

4. Centrinis padalinys valstybės narės prašymu užtikrina, kad šio straipsnio 3 dalyje nurodytas lyginimas apimtų ne tik kitų valstybių narių duomenis, bet ir tos valstybės narės anksčiau perduotų pirštų atspaudų duomenis.

5. Centrinis padalinys atitikties arba neigiamą lyginimo rezultatą nedelsdamas perduoda kilmės valstybei narei. Jei yra atitiktis, apie visus su ta atitiktimi susijusius duomenų rinkinius jis perduoda 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis, nors pateikiant 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytus duomenis pakanka ir tų duomenų, kuriais grindžiama atitiktis.

Lyginimo rezultatus tiesiogiai perduoti kilmės valstybei narei leidžiama tik tais atvejais, kai laikomasi tokiam tikslui reikalingų techninių sąlygų.

6. Lyginimo rezultatus nedelsdama tikrina kilmės valstybė narė. Galutinį identifikavimą atlieka kilmės valstybė narė bendradarbiaudama su atitinkamomis valstybėmis narėmis pagal Dublino konvencijos 15 straipsnį.

Iš Centrinio padalinio gauta informacija, susijusi su kitais nepatikimais pripažintais duomenis, ištrinama ar sunaikinama tuojau pat, kai tik nustatomas tų duomenų nepatikimumas.

7. Įgyvendinimo taisyklės, nustatančios šio straipsnio 1–6 dalių taikymui būtiną tvarką, priimamos 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

5 straipsnis

Duomenų registravimas

1. Į centrinę duomenų bazę įrašomi tiktai šie duomenys:

a) prieglobsčio prašymo kilmės valstybė narė, pateikimo vieta ir data;

b) pirštų atspaudų duomenys;

c) lytis;

d) kilmės valstybės narės vartojamas nuorodinis numeris;

e) pirštų atspaudų ėmimo data;

f) duomenų perdavimo Centriniam padaliniui data;

g) duomenų įrašymo į centrinę duomenų bazę data;

h) išsamūs duomenys apie perduotų duomenų gavėją (-us) ir perdavimo (-ų) data (-os).

2. Įrašius duomenis į centrinę duomenų bazę, Centrinis padalinys sunaikina informacijos rinkmenas, naudotas duomenims perduoti, jeigu kilmės valstybė narė neprašo jų grąžinti.

6 straipsnis

Duomenų saugojimas

Kiekvienas 5 straipsnio 1 dalyje nurodytas duomenų rinkinys centrinėje duomenų bazėje saugomas dešimt metų nuo pirštų atspaudų ėmimo datos.

Pasibaigus šiam laikotarpiui, Centrinis padalinys centrinėje duomenų bazėje saugomus duomenis automatiškai ištrina.

7 straipsnis

Išankstinis duomenų ištrynimas

Duomenys, susiję su asmeniu, kokios nors valstybės narės pilietybę gavusiu nepasibaigus 6 straipsnyje nurodytam laikotarpiui, centrinėje duomenų bazėje ištrinami pagal 15 straipsnio 3 dalį, kai tik kilmės valstybė narė sužino, kad tas asmuo tokią pilietybę gavo.

III SKYRIUS

UŽSIENIEČIAI, SULAIKYTI DĖL NETEISĖTO IŠORINĖS SIENOS KIRTIMO

8 straipsnis

Pirštų atspaudų duomenų rinkimas ir perdavimas

1. Kiekviena valstybė narė, laikydamasi Europos žmogaus teisių konvencijoje ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje nustatytų apsaugos nuostatų, nedelsdama paima kiekvieno mažiausiai 14 metų amžiaus užsieniečio, kuris kompetentingų kontrolės institucijų buvo sulaikytas dėl neteisėto tos valstybės narės sienos kirtimo jūra, sausuma ar oru iš trečiosios šalies ir kuris nebuvo grąžintas atgal į tą šalį, visų (rankų) pirštų atspaudus.

2. Atitinkama valstybė narė Centriniam padaliniui nedelsdama perduoda šiuos su kiekvienu šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atgal negrąžintu užsieniečiu susijusius duomenis:

a) kilmės valstybė narė, sulaikymo vieta ir data;

b) pirštų atspaudų duomenys;

c) lytis;

d) kilmės valstybės narės vartojamas nuorodinis numeris;

e) pirštų atspaudų ėmimo data;

f) duomenų perdavimo Centriniam padaliniui data.

9 straipsnis

Duomenų įrašymas

1. 5 straipsnio 1 dalies g punkte ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys įrašomi į centrinę duomenų bazę.

Nepažeidžiant 3 straipsnio 3 dalies, pagal 8 straipsnio 2 dalį Centriniam padaliniui perduoti duomenys įrašomi tik tam, kad juos būtų galima lyginti su vėliau Centriniam padaliniui perduotais duomenimis apie prieglobsčio prašytojus.

Centrinis padalinys pagal 8 straipsnio 2 dalį jam perduotų duomenų nelygina su jokiais anksčiau centrinėje duomenų bazėje įrašytais duomenimis nei su Centriniam padaliniui pagal 8 straipsnio 2 dalį vėliau pateiktais duomenimis.

2. Taikomos 4 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje, 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnio 2 dalyje nustatytos procedūros, taip pat pagal 4 straipsnio 7 dalį nustatytos nuostatos. Vėliau Centriniam padaliniui pateiktų duomenų apie prieglobsčio prašytojus lyginimui su šio straipsnio 1 dalyje nurodytais duomenimis taikomos 4 straipsnio 3, 5 ir 6 dalyse nustatytos procedūros.

10 straipsnis

Duomenų saugojimas

1. Kiekvienas duomenų rinkinys, susijęs su 8 straipsnio 1 dalyje nurodytu užsieniečiu, saugomas centrinėje duomenų bazėje dvejus metus nuo to užsieniečio pirštų atspaudų ėmimo datos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, Centrinis padalinys centrinėje duomenų bazėje saugomus duomenis automatiškai ištrina.

2. Duomenys, susiję su 8 straipsnio 1 dalyje nurodytu užsieniečiu, pagal 15 straipsnio 3 dalį nedelsiant ištrinami iš centrinės duomenų bazės, jei kilmės valstybė narė, dar nesibaigus šio straipsnio 1 dalyje minėtam dvejų metų laikotarpiui, sužino apie vieną iš šių aplinkybių:

a) tam užsieniečiui yra išduotas leidimas gyventi;

b) tas užsienietis išvyko iš valstybių narių teritorijos;

c) tas užsienietis gavo kurios nors valstybės narės pilietybę.

IV SKYRIUS

VALSTYBĖJE NARĖJE APTIKTI NETEISĖTAI GYVENANTYS UŽSIENIEČIAI

11 straipsnis

Pirštų atspaudų duomenų lyginimas

1. Kad patikrintų, ar jos teritorijoje aptiktas neteisėtai gyvenantis užsienietis yra anksčiau padavęs prieglobsčio prašymą kitoje valstybėje narėje, kiekviena valstybė narė gali Centriniam padaliniui perduoti bet kokius pirštų atspaudų duomenis, susijusius su pirštų atspaudais, kuriuos ji galėjo būti ėmusi bet kuriam ne jaunesniam kaip 14 metų užsieniečiui, kartu su tos valstybės narės vartojamu nuorodiniu numeriu.

Paprastai pagrindas tikrinti, ar užsienietis yra anksčiau pateikęs prieglobsčio prašymą dar vienoje valstybėje narėje, yra tais atvejais, kai:

a) tas užsienietis pareiškia, kad jis yra pateikęs prieglobsčio prašymą, bet nenurodo valstybės narės, kurioje tą prašymą pateikė;

b) tas užsienietis neprašo prieglobsčio, bet prieštarauja jo grąžinimui į kilmės šalį teigdamas, kad ten jam gresia pavojus, arba

c) tas užsienietis kitaip siekia, kad nebūtų išsiųstas, atsisakydamas bendradarbiauti nustatant jo tapatybę, visų pirma nepateikdamas jokių asmens dokumentų ar pateikdamas suklastotus dokumentus.

2. Tais atvejais, kai valstybės narės dalyvauja šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje procedūroje, Centriniam padaliniui jos perduoda 1 dalyje nurodytų užsieniečių pirštų atspaudų duomenis, susijusius su visais pirštais arba bent su smiliais ir, jeigu jų nėra, tai ir su visais kitais pirštais.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyto užsieniečio pirštų atspaudų duomenys Centriniam padaliniui perduodami tik tam, kad jie būtų lyginami su kitų valstybių narių perduotais ir centrinėje duomenų bazėje jau įrašytais prieglobsčio prašytojų pirštų atspaudų duomenimis.

Tokio užsieniečio pirštų atspaudų duomenys neįrašomi į centrinę duomenų bazę ir nelyginami su Centriniam padaliniui pagal 8 straipsnio 2 dalį perduotais duomenimis.

4. Pagal šį straipsnį perduotų pirštų atspaudų duomenų lyginimui su Centriniame padalinyje jau saugomais kitų valstybių narių perduotais prieglobsčio prašytojų pirštų atspaudų duomenimis taikomos 4 straipsnio 3, 5 ir 6 dalyse nustatytos procedūros, taip pat pagal 4 straipsnio 7 dalį nustatytos nuostatos.

5. Lyginimo rezultatus perdavęs kilmės valstybei narei, Centrinis padalinys nedelsdamas:

a) ištrina jam pagal šio straipsnio 1 dalį perduotus pirštų atspaudų ir kitus duomenis ir

b) sunaikina informacijos rinkmenas, kilmės valstybės narės naudotas duomenims Centriniam padaliniui perduoti, jeigu kilmės valstybė narė neprašo jų grąžinti.

V SKYRIUS

PRIPAŽINTI PABĖGĖLIAI

12 straipsnis

Duomenų blokavimas

1. Su prieglobsčio prašytoju susiję duomenys, įrašyti pagal 4 straipsnio 2 dalį, yra Centriniame padalinyje blokuojami, jei tas asmuo kurioje nors valstybėje narėje yra pripažįstamas ir priimamas kaip pabėgėlis. Tokį blokavimą Centrinis padalinys atlieka kilmės valstybės narės nurodymu.

Kol sprendimas laikantis šio straipsnio 2 dalies nėra priimtas, atitikmenys dėl asmens, kuris kurioje nors valstybėje narėje buvo pripažintas ir priimtas kaip pabėgėlis, neperduodami. Centrinis padalinys prašančiai valstybei narei duoda neigiamo rezultato atsakymą.

2. Praėjus penkeriems metams nuo "Eurodac" sistemos veikimo pradžios, remiantis Centrinio padalinio parengtais patikimais statistiniais duomenimis apie asmenis, pateikusius prieglobsčio prašymą kurioje nors valstybėje narėje po to, kai jie buvo pripažinti ir priimti kaip pabėgėliai kitoje valstybėje narėje, pagal atitinkamas Sutarties nuostatas priimamas sprendimas, ar duomenys, susiję su asmenimis, kurioje nors valstybėje narėje pripažintais ir priimtais kaip pabėgėliai, turėtų būti:

a) saugomi pagal 6 straipsnį, kad galėtų būti lyginami pagal 4 straipsnio 3 dalį; arba

b) ištrinti anksčiau nustatyto termino, kai tik koks asmuo pripažįstamas ir priimamas kaip pabėgėlis.

3. Šio straipsnio 2 dalies a punkte nurodytu atveju duomenims, užblokuotiems pagal 1 dalį, blokavimas panaikinamas ir 1 dalyje nurodyta procedūra daugiau netaikoma.

4. Šio straipsnio 2 dalies b punkte nurodytu atveju:

a) duomenis, užblokuotus pagal šio straipsnio 1 dalį, Centrinis padalinys nedelsdamas ištrina ir

b) duomenys, susiję su asmenimis, kurie vėliau yra pripažįstami ir priimami kaip pabėgėliai, yra ištrinami pagal 15 straipsnio 3 dalį, kai tik kilmės valstybė narė sužino, kad tas asmuo kurioje nors valstybėje narėje buvo pripažintas ir priimtas kaip pabėgėlis.

5. Įgyvendinimo taisyklės, susijusios su šio straipsnio 1 dalyje nurodyto duomenų blokavimo procedūra ir 2 dalyje nurodytu statistinių duomenų sudarymu, priimamos 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

DUOMENŲ NAUDOJIMAS, DUOMENŲ APSAUGA IR ATSAKOMYBĖ

13 straipsnis

Atsakomybė už duomenų naudojimą

1. Kilmės valstybė narė yra atsakinga už tai, jog būtų užtikrinta, kad:

a) pirštų atspaudai imami teisėtai;

b) pirštų atspaudų duomenys ir kiti duomenys, nurodyti 5 straipsnio 1 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnio 2 dalyje, teisėtai perduodami Centriniam padaliniui;

c) Centriniam padaliniui perduodami duomenys yra tikslūs ir atnaujinti;

d) neatmetant Komisijos pareigų, duomenys centrinėje duomenų bazėje teisėtai įrašomi, saugomi, taisomi ir ištrinami;

e) Centrinio padalinio perduoti pirštų atspaudų duomenų lyginimo rezultatai teisėtai naudojami.

2. Pagal 14 straipsnį kilmės valstybė narė užtikrina šio straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų saugumą prieš perduodama ir perduodama juos Centriniam padaliniui, taip pat iš Centrinio padalinio savo gaunamų duomenų saugumą.

3. Kilmės valstybė narė yra atsakinga už galutinį duomenų identifikavimą pagal 4 straipsnio 6 dalį.

4. Komisija užtikrina, kad Centrinis padalinys būtų valdomas pagal šio reglamento nuostatas ir įgyvendinimo nuostatas. Konkrečiai Komisija:

a) patvirtina priemones, užtikrinančias, kad Centriniame padalinyje dirbantys asmenys centrinėje duomenų bazėje įrašytus duomenis naudotų tik pagal "Eurodac" sistemos paskirtį, nustatytą 1 straipsnio 1 dalyje;

b) užtikrina, kad Centriniame padalinyje dirbantys asmenys vykdytų visus valstybių narių prašymus, pateiktus laikantis šio reglamento dėl duomenų, už kuriuos jos yra atsakingos, įrašymo, lyginimo, taisymo ir ištrynimo;

c) imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų Centrinio padalinio saugumą pagal 14 straipsnį;

d) užtikrina, kad tik leidimą dirbti Centriniame padalinyje turintys asmenys galėtų prieiti prie centrinėje duomenų bazėje įrašytų duomenų, neatmetant 20 straipsnio ir nepriklausomos priežiūros institucijos, kuri bus įsteigta pagal Sutarties 286 straipsnio 2 dalį, įgaliojimų.

Komisija Europos Parlamentą ir Taryba informuoja apie priemones, kurių ji imasi pagal šio straipsnio pirmąją pastraipą.

14 straipsnis

Saugumas

1. Kilmės valstybė narė imasi būtinų priemonių siekdama:

a) neleisti, kad leidimo neturintys asmenys prieitų prie nacionalinių įrenginių, kuriuose valstybė narė atlieka operacijas pagal "Eurodac" sistemos paskirtį (tikrinimas prie įėjimo į įrenginį);

b) neleisti, kad leidimo neturintys asmenys galėtų skaityti, kopijuoti, keisti ar ištrinti "Eurodac" sistemoje ir informacijos rinkmenose esančius duomenis (duomenų rinkmenų kontrolė);

c) garantuoti, kad būtų galima patikrinti ir a posteriori nustatyti, kokie duomenys, kada ir kieno įrašyti "Eurodac" sistemoje (duomenų įrašymo kontrolė);

d) neleisti nesankcionuotų duomenų įrašų "Eurodac" sistemoje ir nesankcionuoto "Eurodac" sistemoje įrašytų duomenų keitimo arba ištrynimo (duomenų įvedimo kontrolė);

e) garantuoti, kad, taikant "Eurodac" sistemą, leidimą turintys asmenys prieitų tiktai prie duomenų, kurie priklauso jų kompetencijai (prieinamumo kontrolė);

f) garantuoti, kad būtų galima patikrinti ir nustatyti, kurioms institucijoms "Eurodac" sistemoje įrašyti duomenys gali būti perduodami duomenų perdavimo įranga (perdavimo kontrolė);

g) užkirsti kelią nesankcionuotam duomenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar ištrynimui tiesiogiai perduodant duomenis į centrinę duomenų bazę arba iš jos ir vežant informacijos rinkmenas į Centrinį padalinį arba iš jo (transportavimo kontrolė).

2. Už Centrinio padalinio veiklą taikant šio straipsnio 1 dalyje minėtas priemones yra atsakinga Komisija.

15 straipsnis

"Eurodac" sistemoje įrašytų duomenų prieinamumas, taisymas arba ištrynimas

1. Kilmės valstybei narei yra prieinami duomenys, kuriuos ji yra perdavusi ir kurie yra įrašyti į centrinę duomenų bazę pagal šio reglamento nuostatas.

Jokia valstybė narė negali nei atlikti paieškų kitos valstybės narės perduotuose duomenyse, nei gauti tokių duomenų, išskyrus duomenų, atsiradusių dėl 4 straipsnio 5 dalyje nurodyto lyginimo.

2. Valstybių narių valdžios institucijos, kurioms pagal šio straipsnio 1 dalį centrinėje duomenų bazėje įrašyti duomenys yra prieinami, yra tos valdžios institucijos, kurias paskiria kiekviena valstybė narė. Tokių institucijų sąrašą kiekviena valstybė perduoda Komisijai.

3. Tik kilmės valstybė narė turi teisę keisti Centriniam padaliniui savo perduotus duomenis, tokius duomenis taisydama ar papildydama, arba juos ištrinti neatmesdama ištrynimo, atliekamo pagal 6 straipsnį, 10 straipsnio 1 dalį arba 12 straipsnio 4 dalies a punktą.

Tais atvejais, kai kilmės valstybė narė duomenis į centrinę duomenų bazę įrašo tiesiogiai, ji gali ir tiesiogiai iš dalies keisti arba ištrinti tuos duomenis.

Tais atvejais, kai kilmės valstybė narė neįrašo duomenų į centrinę duomenų bazę tiesiogiai, tuos duomenis tos valstybės narės prašymu keičia ar ištrina Centrinis padalinys.

4. Jei kuri nors valstybė narė ar Centrinis padalinys turi įrodymų, kad centrinėje duomenų bazėje įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs, ji ar jis kuo skubiau praneša tai kilmės valstybei narei.

Jei kuri nors valstybė narė turi įrodymų, kad duomenys į centrinę duomenų bazę buvo įrašyti prieštaraujant šiam reglamentui, ji panašiai kuo skubiau praneša kilmės valstybei narei. Ši atitinkamus duomenis patikrina ir prireikus nedelsdama juos pakeičia arba ištrina.

5. Centrinis padalinys centrinėje duomenų bazėje įrašytų duomenų neperduoda ir neleidžia gauti jokios trečiosios šalies valdžios institucijoms, jeigu to daryti nebuvo konkrečiai įgaliota remiantis Bendrijos susitarimu dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų.

16 straipsnis

Centrinio padalinio atliekama registracija

1. Centrinis padalinys registruoja visas Centriniame padalinyje atliekamas duomenų apdorojimo operacijas. Registravimo įrašuose nurodomas kreipties tikslas, data ir laikas, perduoti duomenys, užklausai naudoti duomenys bei duomenis įvedančio ar duomenų ieškančio padalinio pavadinimas ir atsakingi asmenys.

2. Tokie įrašai gali būti naudojami tik duomenų apsaugai prižiūrint duomenų apdorojimo leistinumą, taip pat siekiant užtikrinti duomenų saugumą pagal 14 straipsnį. Įrašai turi būti deramomis priemonėmis saugomi nuo nesankcionuoto priėjimo ir po vienerių metų ištrinami, jei jie yra nereikalingi jau prasidėjusioms priežiūros procedūroms.

17 straipsnis

Atsakomybė

1. Kiekvienas asmuo arba kiekviena valstybė narė, patyrę žalą dėl neteisėtos duomenų apdorojimo operacijos ar kokio nors veiksmo, nesuderinamo su šiame reglamente nustatytomis nuostatomis, turi teisę iš valstybės narės, atsakingos už tą padarytą žalą, gauti kompensaciją. Ta valstybė narė iš dalies arba visiškai atleidžiama nuo atsakomybės, jei ji įrodo, kad ji nėra atsakinga už įvykį, dėl kurio buvo padaryta ta žala.

2. Jei dėl to, kad valstybė narė nesilaiko savo pareigų pagal šį reglamentą, padaroma žala centrinei duomenų bazei, ta valstybė narė laikoma atsakinga už tą žalą, nebent Komisija nesėkmingai ėmėsi deramų priemonių, kad neleistų padaryti tos žalos arba kuo labiau sumažintų jos poveikį, ir tokiu mastu, kokiu tai nebuvo padaryta.

3. Kompensacijos reikalavimus valstybei narei už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą žalą reglamentuoja pažeidimu kaltinamos valstybės narės nacionalinės teisės nuostatos.

18 straipsnis

Duomenų subjekto teisės

1. Asmenį, kuriam taikomas šis reglamentas, kilmės valstybė narė informuoja apie:

a) asmens, imančio pirštų atspaudus, ir jo atstovo, jei toks yra, tapatybę;

b) tikslą, kuriam šie duomenys bus apdorojami "Eurodac" sistemoje;

c) duomenų gavėjus;

d) jei tai asmuo, kuriam taikomas 4 straipsnis arba 8 straipsnis, — prievolę imti jo pirštų atspaudus;

e) teisę susipažinti su duomenimis apie jį ir teisę juos ištaisyti.

Asmeniui, kuriam taikomas 4 arba 8 straipsnis, pirmoje pastraipoje nurodyta informacija teikiama, kai imami jo pirštų atspaudai.

Asmeniui, kuriam taikomas 11 straipsnis, pirmoje pastraipoje nurodyta informacija teikiama ne vėliau, negu su tuo asmeniu susiję duomenys yra perduoti Centriniam padaliniui. Šis įpareigojimas netaikomas tais atvejais, kai teikti tokią informaciją yra neįmanoma arba kai tam reikalinga neproporcingai daug pastangų.

2. Kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienas duomenų subjektas pagal tos valstybės įstatymus, kitus teisės aktus ir procedūras gali naudotis Direktyvos 95/46/EB 12 straipsnyje nustatytomis teisėmis.

Neatmetant įsipareigojimo teikti kitą informaciją pagal Direktyvos 95/46/EB 12 straipsnio a punktą, duomenų subjektas turi teisę gauti informacinį pranešimą apie su juo susijusius duomenis, įrašytus centrinėje duomenų bazėje, ir apie valstybę narę, perdavusią juos Centriniam padaliniui. Tokią galimybę susipažinti su duomenimis gali suteikti tik valstybė narė.

3. Kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienas asmuo gali reikalauti, kad tikrai neteisingi duomenys būtų pataisyti arba kad neteisėtai įrašyti duomenys būtų ištrinti. Pernelyg nedelsdama duomenis taiso ir ištrina juos perdavusi valstybė narė, laikydamasi savo įstatymų, kitų teisės aktų ir procedūrų.

4. Jei taisymo ir ištrynimo teisėmis naudojamasi ne duomenis perdavusioje valstybėje narėje, tos valstybės narės valdžios institucijos susižino su atitinkamos valstybės narės ar atitinkamų valstybių narių, pateikusių duomenis, valdžios institucijomis, kad ši valstybė ar šios valstybės galėtų patikrinti duomenų tikslumą bei jų perdavimo ir įrašymo į centrinę duomenų bazę teisėtumą.

5. Jei pasirodo, kad centrinėje duomenų bazėje įrašyti duomenys yra tikrai netikslūs arba buvo įrašyti neteisėtai, tuos duomenis perdavusi valstybė narė juos ištaiso arba ištrina pagal 15 straipsnio 3 dalį. Pernelyg nedelsdama ta valstybė narė duomenų subjektui raštu patvirtina, kad ji ėmėsi veiksmų su juo susijusiems duomenims ištaisyti ar ištrinti.

6. Jei duomenis perdavusi valstybė narė nesutinka, kad centrinėje duomenų bazėje įrašyti duomenys yra tikrai netikslūs arba buvo įrašyti neteisėtai, pernelyg nedelsdama ji duomenų subjektui raštu paaiškina, kodėl nesiruošia tų duomenų ištaisyti ar ištrinti.

Ta valstybė narė duomenų subjektui taip pat pateikia informaciją, paaiškinančią, kokių priemonių jis gali imtis, jei nesutinka su pateiktu paaiškinimu. Taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip pareikšti ieškinį arba atitinkamais atvejais — paduoti skundą tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms ar teismams, ir apie finansinę ar kitą pagalbą, kurią galima gauti pagal tos valstybės narės įstatymus, kitus teisės aktus ir procedūras.

7. Remiantis šio straipsnio 2 ir 3 dalimis kiekviename reikalavime pateikiamos visos žinios, būtinos duomenų subjektui identifikuoti, įskaitant pirštų atspaudus. Tokie duomenys naudojami tik tam, kad būtų leista naudotis šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytomis teisėmis, o paskui nedelsiant sunaikinami.

8. Valstybių narių kompetentingos institucijos aktyviai bendradarbiauja siekdamos skubiai įgyvendinti šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytas teises.

9. Kiekvienoje valstybėje narėje nacionalinė priežiūros institucija padeda duomenų subjektui pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnio 4 dalį naudotis savo teisėmis.

10. Duomenis perdavusios valstybės narės nacionalinė priežiūros institucija ir valstybės narės, kurioje yra duomenų subjektas, nacionalinė priežiūros institucija padeda ir paprašytos jam pataria, kaip pasinaudoti teise pataisyti ar ištrinti duomenis. Šiuo tikslu abi nacionalinės priežiūros institucijos tarpusavyje bendradarbiauja. Tokios pagalbos prašymai gali būti pateikiami valstybės narės, kurioje yra duomenų subjektas, nacionalinei priežiūros institucijai, kuri tuos prašymus perduoda duomenis perdavusios valstybės narės institucijai. Duomenų subjektas taip pat gali kreiptis dėl pagalbos ir patarimo į 20 straipsniu įsteigtą jungtinę priežiūros instituciją.

11. Kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienas asmuo gali pagal tos valstybės įstatymus, kitus teisės aktus ir procedūras pareikšti ieškinį arba atitinkamais atvejais — paduoti skundą tos valstybės kompetentingoms institucijoms ar teismams, jei jam neleidžiama naudotis šio straipsnio 2 dalyje nustatyta prieinamumo teise.

12. Kiekvienas asmuo pagal duomenis perdavusios valstybės narės įstatymus, kitus teisės aktus ir procedūras gali pareikšti ieškinį arba atitinkamais atvejais — paduoti skundą tos valstybės kompetentingoms institucijoms arba teismams dėl centrinėje duomenų bazėje įrašytų su juo susijusių duomenų, kad pasinaudotų savo teisėmis pagal šio straipsnio 3 dalį. Nacionalinės priežiūros institucijos pareiga pagal šio straipsnio 10 dalį padėti ir paprašytai patarti duomenų subjektui išlieka per visą ieškinio ar skundo nagrinėjimo procedūrą.

19 straipsnis

Nacionalinė priežiūros institucija

1. Kiekviena valstybė narė nustato, kad pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnio 1 dalį paskirta nacionalinė priežiūros institucija ar institucijos pagal jos atitinkamą nacionalinę teisę nepriklausomai prižiūrėtų, ar atitinkama valstybė narė teisėtai pagal šį reglamentą apdoroja ir perduoda asmens duomenis Centriniam padaliniui.

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad nacionalinė priežiūros institucija turėtų galimybę gauti asmenų, turinčių pakankamai žinių apie pirštų atspaudų duomenis, konsultaciją.

20 straipsnis

Jungtinė priežiūros institucija

1. Įsteigiama jungtinė priežiūros institucija, kurią sudaro ne daugiau kaip po du kiekvienos valstybės narės priežiūros institucijų atstovus. Kiekviena delegacija turi vieną balsą.

2. Jungtinės priežiūros institucijos uždavinys — stebėti Centrinio padalinio veiklą siekiant užtikrinti, kad apdorojant ar naudojant Centrinio padalinio turimus duomenis nebūtų pažeidžiamos duomenų subjektų teisės. Be to, ji prižiūri Centrinio padalinio asmens duomenų perdavimo valstybėms narėms teisėtumą.

3. Jungtinė priežiūros institucija yra atsakinga už įgyvendinimo problemų, susijusių su "Eurodac" sistemos veikimu, nagrinėjimą, galimų sunkumų nacionalinėms priežiūros institucijoms atliekant tikrinimus tyrimą ir esamų problemų bendrų sprendimų rekomendacijų rengimą.

4. Atliekant šias pareigas jungtinę priežiūros instituciją prireikus aktyviai remia nacionalinės priežiūros institucijos.

5. Jungtinei priežiūros institucijai sudaromos galimybės gauti asmenų, turinčių pakankamai žinių apie pirštų atspaudų duomenis, konsultacijas.

6. Atlikti savo pareigas jungtinei priežiūros institucijai padeda Komisija. Visų pirma ji teikia jungtinės priežiūros institucijos paprašytą informaciją, suteikia galimybę susipažinti su visais dokumentais ir raštų bylomis, su sistemoje saugomais duomenimis ir leidžia bet kuriuo metu įeiti į visas jos patalpas.

7. Jungtinė priežiūros institucija vieningai priima savo darbo tvarkos taisykles. Jai padeda sekretoriatas, kurio uždaviniai apibrėžiami darbo tvarkos taisyklėse.

8. Jungtinės priežiūros institucijos parengtos ataskaitos yra viešos ir siunčiamos įstaigoms, kurioms savo ataskaitas teikia nacionalinės priežiūros institucijos, taip pat Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai informuoti. Be to, jungtinė priežiūros institucija gali bet kada Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai teikti pastabas arba pasiūlymus dėl savo įgaliojimų apimties gerinimo.

9. Atlikdami savo pareigas, jungtinės priežiūros institucijos nariai neklauso jokios Vyriausybės ar organizacijos nurodymų.

10. Su jungtine priežiūros institucija konsultuojamasi dėl jai skirtos "Eurodac" Centrinio padalinio veiklos biudžeto projekto dalies. Jos nuomonė pridedama prie to biudžeto projekto.

11. Jungtinė priežiūros institucija paleidžiama įsteigus Sutarties 286 straipsnio 2 dalyje nurodytą nepriklausomą priežiūros instituciją. Nepriklausoma priežiūros institucija pakeičia jungtinę priežiūros instituciją ir naudojasi visais jai jos steigimo aktu suteiktais įgaliojimais.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21 straipsnis

Išlaidos

1. Su Centrinio padalinio įsteigimu ir veikla susijusias išlaidas padengia Europos Sąjungos bendrasis biudžetas.

2. Nacionalinių padalinių išlaidas ir dėl jų ryšio su centrine duomenų baze patirtas išlaidas padengia kiekviena valstybė narė.

3. Duomenų iš kilmės valstybės narės ir lyginimo išvadų tai valstybei perdavimo išlaidas padengia ta valstybė.

22 straipsnis

Įgyvendinimo taisyklės

1. Taryba, balsuodama Sutarties 205 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma, priima įgyvendinimo nuostatas, būtinas

- 4 straipsnio 7 dalyje nurodytai procedūrai nustatyti,

- 12 straipsnio 1 dalyje nurodytai duomenų blokavimo procedūrai nustatyti,

- 12 straipsnio 2 dalyje nurodytiems statistiniams duomenims parengti.

Tais atvejais, kai šios įgyvendinimo nuostatos gali būti susijusios su valstybių narių veiklos išlaidomis, Taryba sprendžia vieningai.

2. 3 straipsnio 4 dalyje nurodytos priemonės priimamos 23 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

23 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

24 straipsnis

Metinė ataskaita: stebėjimas ir įvertinimas

1. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia Centrinio padalinio veiklos metinę ataskaitą. Metinėje ataskaitoje pagal iš anksto šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems tikslams nustatytus kiekybinius rodiklius pateikiama informacija apie "Eurodac" sistemos valdymą ir veiklos rezultatus.

2. Komisija užtikrina, kad veiktų sistemos, skirtos Centrinio padalinio funkcionavimui prižiūrėti pagal siekiamus išvadų, rentabilumo ir paslaugos kokybės rodiklius.

3. Komisija reguliariai vertina Centrinio padalinio darbą, kad nustatytų, ar jo tikslai buvo pasiekti ekonomiškai, ir kad galėtų teikti nurodymus būsimosios veiklos veiksmingumui gerinti.

4. Praėjus vieneriems metams nuo "Eurodac" sistemos veikimo pradžios Komisija parengia vertinamąjį pranešimą apie Centrinį padalinį, daugiausia dėmesio kreipdama į paklausos dydį, palyginti su tuo, kurio buvo tikimasi, ir į veiklos bei valdymo problemas, kad būtų nustatyti galimi greiti veiklos praktikos patobulinimai.

5. Praėjus trejiems metams nuo "Eurodac" sistemos veikimo pradžios, o paskui — kas šešeri metai Komisija rengia bendrą "Eurodac" sistemos įvertinimą, pasiektus rezultatus išnagrinėjusi lygindama juos su nustatytais tikslais ir įvertinusi pamatinių nuostatų tolesnį galiojimą bei išvadų reikšmę būsimai veiklai.

25 straipsnis

Baudos

Valstybės narės užtikrina, kad už centrinėje duomenų bazėje įrašytų duomenų naudojimą, prieštaraujantį 1 straipsnio 1 dalyje nustatytai "Eurodac" sistemos paskirčiai, būtų taikomos atitinkamos baudos.

26 straipsnis

Teritorinio taikymo sritis

Šio reglamento nuostatos netaikomos jokiai teritorijai, kuriai netaikoma Dublino konvencija.

27 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

2. Šis reglamentas taikomas ir "Eurodac" sistema pradeda veikti nuo tos dienos, kurią Komisija Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje paskelbia, kad įvykdytos šios sąlygos:

a) kiekviena valstybė narė pranešė Komisijai, kad ji yra tinkamai techniškai pasirengusi perduoti duomenis Centriniam padaliniui vadovaudamasi pagal 4 straipsnio 7 dalį priimtomis įgyvendinimo taisyklėmis ir laikytis pagal 12 straipsnio 5 dalį priimtų įgyvendinimo taisyklių; ir

b) Komisija yra tinkamai techniškai parengusi Centrinį padalinį pradėti operacijas pagal įgyvendinimo taisykles, priimtas pagal 4 straipsnio 7 dalį ir 12 straipsnio 5 dalį.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėms narėms pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2000 m. gruodžio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. Védrine

[1] OL C 189, 2000 7 7, p. 105 ir p. 227 bei 2000 m. rugsėjo 21 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[2] OL C 254, 1997 8 19, p. 1.

[3] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[4] OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

--------------------------------------------------

Top