Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2508

2000 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2508/2000, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl veiklos programų žuvininkystės sektoriuje išsamias taikymo taisykles

OJ L 289, 16.11.2000, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 245 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 245 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 265 - 267

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2508/oj

32000R2508Oficialusis leidinys L 289 , 16/11/2000 p. 0008 - 0010


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2508/2000

2000 m. lapkričio 15 d.

nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl veiklos programų žuvininkystės sektoriuje išsamias taikymo taisykles

EUROPOS SĄJUNGOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl žuvininkystės ir akvakultūros produktų bendro rinkų organizavimo [1], ypač į jo 9 straipsnio 5 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1) Reglamentu (EB) Nr. 104/2000 reikalaujama, kad gamintojų organizacijos kiekvienų žvejybos metų pradžioje pateiktų veiklos programą, pagal kurią bus planuojamas tiekimas ir iš anksto reguliuojamas jų narių produktų pristatymas.

(2) Veiklos programos turinys turi būti apibūdintas, kad gamintojų organizacijos galėtų laikytis prisiimtų įsipareigojimų. Dėl to būtina nustatyti pardavimo strategijos, sugavimo plano ir gamybos plano reikalavimus, kurie taikomi žvejybos ir akvakultūros gamintojų organizacijoms.

(3) Gamintojų organizacijos turi užtikrinti vidinę drausmę, kad būtų užtikrinamas veiklos programos įgyvendinimas. Nuobaudos turi proporcingai atitikti pažeidimus ir nariai apie jas turi žinoti iš anksto.

(4) Siekiant užtikrinti, kad priemonės būtų taikomos veiksmingai, turėtų būti nustatytas tvarkaraštis, pagal kurį gamintojų organizacijos pateiktų veiklos programas, o atsakingos nacionalinės institucijos tas programas patvirtintų.

(5) Siekiant, kad būtų padengiamos tam tikros patiriamos finansinės išlaidos rengiant veiklos programas, gamintojų organizacijoms turėtų būti išmokamas avansas.

(6) Siekiant, kad gamintojų organizacijos galėtų įvertinti savo veiklos programos veiksmingumą, o nacionalinės institucijos galėtų nuspręsti, ar turėtų būti skiriama finansinė kompensacija, tikslinga įpareigoti parengti ataskaitą, kuri apie veiklos programos įgyvendinimą turi būti įteikiama kiekvienų žvejybos metų pabaigoje.

(7) Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Žvejybos produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ

I SKYRIUS

Žvejyba besiverčiančių gamintojų organizacijų pardavimo strategija ir sugavimo planas

1 straipsnis

Jei tai yra Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I ir IV prieduose išvardytos rūšys, to reglamento 9 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta rinkodaros strategija apima toliau išvardytus dalykus:

a) šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą pirmą žvejybos metų dieną įregistruotų gamintojų organizacijos narių skaičių;

b) žvejybos laivų skaičių ir jų tipus, kurie pirmą žvejybos metų dieną buvo gamintojų organizacijos nariai;

c) ankstesnių žvejybos metų gamybos apimtis ir intervencines operacijas nurodant pagal rūšis;

d) visą gamintojų organizacijos apyvartą per ankstesnius žvejybos metus;

e) gamintojų organizacijai paskirtą kvotą nurodant pagal rūšis;

f) ankstesniais žvejybos metais aukcionuose arba kitais būdais parduotos žuvies procentinį dydį;

g) per gamintojų organizaciją arba jos narius realizuojamų produktų kokybės gerinimo ir jos išlaikymo strategiją;

h) savanorišką produktų ženklinimą arba kitą skatintiną veiklą;

i) siūlomas naujas realizavimo rinkas arba kitas komercines galimybes.

2 straipsnis

1. Žymią gamintojų organizacijos iškrovimų dalį sudarančios rūšys — tai tos rūšys, kurios sudaro:

a) bent 5 % visos gamintojų organizacijos praėjusių žvejybos metų produkcijos, įvertintos pagal kiekį arba rūšių, kurioms taikomos pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3760/92 [2] 8 straipsnio 4 dalį nustatytos sugavimo kvotos, vertę; arba

b) bent 10 % visos gamintojų organizacijos praėjusių žvejybos metų produkcijos, įvertintos pagal kiekį arba rūšių, kurioms netaikomos a punkte nurodytos sugavimo kvotos, vertę.

2. Jei tai yra šio straipsnio 1 dalies reikalavimus atitinkančios Reglamento (EB) Nr. 104/2000 9 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos rūšys, sugavimo plane pateikiamas sezoninėmis rinkos tendencijomis (kaina, gamyba ir paklausa) pagrįstas rekomenduojamas per žvejybos metus įgyvendintinas tiekimo planas.

3. Sugavimo planą galima supaprastinti, jeigu neatsiranda jokių sunkumų rinkoje, ypač pašalinimų iš rinkos.

4. Jeigu valstybėje narėje skirtingu lygiu nustatomi sugavimo planai, gamintojų organizacijos gali remtis tais planais.

Tačiau nepaisant to, kad yra parengti tokie planai, gamintojų organizacija neatleidžiama nuo pateikimo papildomų priemonių, kurios reguliuotų organizacijos narių pasiūlą, kaip nurodyta 5 straipsnyje.

II SKYRIUS

Akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pardavimo strategija ir gamybos planai

3 straipsnis

Jei tai yra Reglamento (EB) Nr. 104/2000 V priede išvardytos rūšys, to reglamento 9 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta rinkodaros strategija apima toliau išvardytus dalykus:

a) šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą pirmą žvejybos metų dieną įregistruotų gamintojų organizacijos narių skaičių;

b) per ankstesnius žvejybos metus pagamintos produkcijos kiekį nurodant kiekvienos produkcijos rūšies kiekį;

c) vidutinę atitinkamos produkcijos rūšies pardavimo kainą per ankstesnius žvejybos metus;

d) visą gamintojų organizacijos apyvartą per ankstesnius žvejybos metus;

e) taikytą auginimo metodą;

f) palankiausią gamybos ir pardavimo sezoną;

g) per gamintojų organizaciją arba jos narius realizuojamų produktų kokybės gerinimo ir jos išlaikymo strategiją;

h) savanorišką produktų ženklinimą arba kitą skatintiną veiklą;

i) siūlomas naujas realizavimo rinkas arba kitas komercines galimybes.

4 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 9 straipsnio 1 dalies b punkto antroje įtraukoje nurodytame gamybos plane pateikiamas sezoniniais gamybos veiksniais ir numatomomis rinkos tendencijomis pagrįstas rekomenduojamas per žvejybos metus įgyvendintinas tiekimo planas.

III SKYRIUS

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I, IV ir V prieduose išvardytoms rūšims taikomos priemonės

5 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 9 straipsnio 1 dalyje nurodytoje veiklos programoje išdėstomos visos nuolatinių prekybos sunkumų priežastys per pastaruosius žvejybos metus ir pateikiamos numatomos priemonės, kurių bus imamasi pasiūlai sureguliuoti.

6 straipsnis

1. Gamintojų organizacija imasi visų būtinų priemonių, bandydama ištaisyti padėtį, jeigu rinkos sąlygos pasikeičia taip, kad:

a) bet kurį mėnesį pateiktų parduoti iš rinkos pašalinamų produktų kiekio procentinis dydis, palyginti su ankstesnių trijų mėnesių iš rinkos pašalinamų produktų kiekio procentiniu dydžiu, padidėja 5 procentais; arba

b) atsiranda bet kokių kitų rimtų pardavimo sunkumų.

Produktai, kurie iš rinkos buvo pašalinti, siekiant už perkėlimus gauti Reglamento (EB) Nr. 104/2000 23 straipsnyje ir 24 straipsnio 4 dalyje nustatytą pagalbą, nelaikomi šioje pastraipoje minėtais iš rinkos pašalinamų produktų kiekiais.

2. Gamintojų organizacija valstybės narės atsakingoms institucijoms praneša apie visus veiksmus, kurių buvo imtasi pagal šio straipsnio 1 dalį. Veiklos programos iš naujo svarstyti nebūtina, jeigu to daryti nereikalauja valstybės narės atsakingos institucijos.

7 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 9 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą nuobaudų sąrašą parengia gamintojų organizacija ir sudaro sąlygas, kad jis būtų prieinamas visiems organizacijos nariams.

Nuobaudos turi proporcingai atitikti pažeidimus.

8 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 9 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos nenumatytos aplinkybės — tai nuo gamintojų organizacijos veiksmų nepriklausantys ir atitinkamų rūšių rinkai įtakos turintys įvykiai.

IV SKYRIUS

Procedūriniai aspektai

9 straipsnis

1. Žvejybos metai trunka dvylika mėnesių ir paprastai prasideda sausio 1 d., jeigu pagrįstai nėra nustatytas kitoks laikotarpis arba kita žvejybos metų pradžios diena, kurie yra suderinami su valstybės narės kompetetingomis institucijomis.

2. Gamintojų organizacija per septynias savaites nuo žvejybos metų pradžios įteikia savo veiklos programą. Gamintojų organizacija nedelsdama imasi įgyvendinti tą programą.

3. Atitinkama valstybė narė per dvylika savaičių nuo žvejybos metų pradžios patvirtina veiklos programą.

Jeigu valstybė narė pageidauja, kad gamintojų organizacija iš esmės pataisytų programą, tos programos patvirtinimo tvarkaraštį galima pratęsti dviem savaitėm.

10 straipsnis

Kai atitinkama valstybė narė patvirtina veiklos programą ir ne vėliau kaip po keturių mėnesių nuo žvejybos metų pradžios, gamintojų organizacijai ji gali skirti 50 % kompensacijos, kuri nustatoma pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 10 straipsnio 1 dalį, vertės avansą, jeigu gamintojų organizacija įteikia ne mažesnį kaip 105 % avanso dydžio užstatą.

11 straipsnis

1. Reglamento (EB) Nr. 104/2000 10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas laivų skaičius, į kurį atsižvelgiama apskaičiuojant pagalbą — tai visas gamintojų organizacijos narių pirmą žvejybos metų dieną turimas laivų skaičius.

2. Gamintojų organizacijos reprezentatyvumas, į kurį atsižvelgiama apskaičiuojant Reglamento (EB) Nr. 104/2000 10 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą pagalbą, nustatomas pagal ankstesnių žvejybos metų, palyginti su tais, kuriems yra parengta veiklos programa, duomenis.

3. Reglamento (EB) Nr. 104/2000 10 straipsnio 1 dalies antroje ir trečioje pastraipose bei jo VII priede nurodytas penkerių metų laikotarpis atitinka šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje apibrėžtus penkerius žvejybos metus.

12 straipsnis

Gamintojų organizacija per septynias savaites nuo žvejybos metų pabaigos valstybės narės kompetetingoms institucijoms siunčia savo veiklos ataskaitą. Toje ataskaitoje pateikiama ši informacija:

a) rūšių, kurioms taikoma veiklos programa, pardavimo ataskaita, kurioje dėmesys skiriamas visiems per metus iškilusiems pardavimo sunkumams, priemonėms, kurių buvo imtasi pašalinti tiems sunkumams, pvz., privalomoms imtis pagal 6 straipsnį, įskaitant paskirtas nuobaudas, ir tam tikrais atvejais — priežastims, dėl kurių gamintojų organizacija negalėjo pašalinti tų sunkumų;

b) gamintojų organizacijos taisyklių, kurių ji laikosi programos įgyvendinimo pirmaisiais žvejybos metais, ir vėlesnių bet kokių tų taisyklių keitimų kopija;

c) nuobaudų, kurias pagal 7 straipsnį paskiria gamintojų organizacija, sąrašas.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2001 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2000 m. lapkričio 15 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 17, 2000 1 21, p. 22.

[2] OL L 389, 1992 12 31, p. 1.

--------------------------------------------------

Top