Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1901

2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1901/2000 nustatantis tam tikras Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3330/91 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistinių duomenų įgyvendinimo nuostatas

OJ L 228, 8.9.2000, p. 28–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; panaikino 32004R1982 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1901/oj

32000R1901Oficialusis leidinys L 228 , 08/09/2000 p. 0028 - 0049


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1901/2000

2000 m. rugsėjo 7 d.

nustatantis tam tikras Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3330/91 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistinių duomenų įgyvendinimo nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. lapkričio 7 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių [1] statistinių duomenų su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1624/2000 [2], ypač į jo 30 straipsnį,

kadangi:

(1) Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3046/92, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 3330/91 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2535/98 [3], įgyvendinimo nuostatas ir iš dalies jį pakeičiantis [4], buvo keletą kartų ir nemažai taisytas.

(2) Komisijos reglamentai (EEB) Nr. 2256/92 [5], (EB) Nr. 1125/94 [6] ir (EB) Nr. 2820/94 [7] nustato papildomas Reglamento (EEB) Nr. 3330/91 įgyvendinimo nuostatas, visų pirma susijusias su statistinėmis ribomis, rezultatų perdavimo terminais ir individualių sandorių ribinėmis vertėmis pateikiant prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistinius duomenis.

(3) Darant tolesnius Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 pakeitimus, reikėtų parengti atitinkamus reglamentus, kurie palengvintų įmonių bei administracijų naštą.

(4) Norint nustatyti, kokie turėtų būti renkami prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistiniai duomenys, reikėtų tiksliai apibrėžti Intrastato sistemos taikymo sritį, atsižvelgiant ir į įtrauktinas, ir į neįtrauktinas į apskaitą prekes.

(5) Turi būti nustatyta data, nuo kurios Bendrijos vidaus ūkio subjektai jau privalo laikytis įsipareigojimo teikti informaciją, ir apibrėžta trečiosios šalies, kurią už informacijos suteikimą atsakinga šalis gali įpareigoti atlikti tą užduotį, įsipareigojimų apimtis.

(6) Būtina smulkiai išdėstyti tam tikras taisykles, kurių turi laikytis atitinkami departamentai visų pirma tam, kad Bendrijos vidaus ūkio subjektai galėtų veiksmingai tvarkyti savo registrus.

(7) Pagrindinis Intrastato sistemos elementas yra informacijos apie Bendrijos vidaus sandoriams taikomą pridėtinės vertės mokestį panaudojimas. Norint užtikrinti, kad būtų galima patikrinti statistinių duomenų išsamumą, derėtų glaustai pateikti informaciją, kurią gautų valstybių narių administracinės institucijos, atsakančios už pridėtinės vertės mokesčio taikymą, ir tos, kurios atsako už statistinių duomenų, susijusių su prekyba prekėmis tarp valstybių narių, surinkimą.

(8) Bendrijos vidaus ūkio subjektų našta turi būti kuo labiau sumažinta atleidžiant juos nuo įsipareigojimo teikti statistinius duomenis arba supaprastinant procedūras. Šis palengvinimas turi apsiriboti tik patenkinamos statistinių duomenų kokybės, kurią reikia atitinkamai apibrėžti, pateikimu. Visos valstybės narės privalo turėti kokybę užtikrinančias priemones ir kartu atsižvelgti į savo ekonomikos bei prekybos struktūrą.

(9) Reikia nurodyti tam tikriems duomenims taikomų ribų apskaičiavimo būdus. Statistinių duomenų rinkimo tvarkos požiūriu tie būdai turi skirtis nuo tvarkos, taikomos statistinėms ir mokesčių deklaracijoms.

(10) Net nustačius statistinių duomenų ribas, išlieka už informacijos teikimą atsakingos šalys, vykdančios daug mažos vertės sandorių ir įpareigotos pateikti apie juos pačią smulkiausią informaciją, ir tas įpareigojimas yra neproporcingai didelė našta palyginti su taip gaunamos informacijos naudingumu. Ši našta turi būti sumažinta.

(11) Reikėtų sudaryti prekių, kuriomis prekiaujant nebūtina pateikti statistinės ataskaitos, sąrašą.

(12) Reikėtų išsamiau apibrėžti perduotinus duomenis ir jų perdavimo tvarką.

(13) Iš kiekio vienetų, pagrindinis rodiklis yra kilogramais išreikšta neto masė, todėl reikėtų ją nurodyti beveik visų prekių rūšims. Tačiau tam tikriems produktams šis matavimo vienetas nėra pats tinkamiausias. Todėl už informacijos teikimą atsakinga šalis tokiu atveju turėtų būti atleista nuo įpareigojimo nurodyti neto masę.

(14) Konkretus prekių judėjimas gali sudaryti didelę statistinių duomenų apie prekybą prekėmis tarp valstybių narių dalį. Jei nėra suderintų Bendrijos nuostatų, pažeidžiamas įvairių valstybių narių statistinių duomenų palyginamumo principas. Jei įmanoma, laikantis atitinkamų tarptautinių rekomendacijų, reikėtų geriau suderinti konkretaus prekių judėjimo atvejais taikomus įstatymus dėl statistinių duomenų.

(15) Norėdamos užtikrinti reguliarų ir savalaikį Bendrijos valstybių narių prekybos statistinių duomenų rengimą, savo rezultatus valstybės narės privalo perduoti laikydamosi bendro grafiko. Reikėtų skirti bendruosius ir išsamiuosius duomenis norint optimaliai patenkinti vartotojų poreikius ir atsižvelgti į duomenų rinkimo bei apdorojimo reikalavimus.

(16) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistinių duomenų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS

BENDRIEJI PRINCIPAI

1 straipsnis

Kaupdamos prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistinius duomenis, Bendrija ir jos valstybės narės, laikydamosis šio reglamento taisyklių, taiko Reglamentą (EEB) Nr. 3330/91, toliau – pagrindinis reglamentas.

2 straipsnis

Intrastato sistema yra taikoma ir Tarybos direktyvos 92/12/EEB [8] 3 straipsnio 1 dalyje nurodytiems produktams, neatsižvelgiant į tai, kokios formos ir kokio turinio dokumentas pateikiamas vežant juos per valstybių narių teritorijas.

3 straipsnis

1. Instrastato sistema netaikoma:

a) prekėms, įvežtoms arba gautoms taikant muitinės prekių įvežimo perdirbti procedūrą (sąlyginio neapmokestinimo sistema) arba prekių perdirbimo muitinei prižiūrint procedūrą;

b) prekėms, vežamoms iš vienos Bendrijos statistinės teritorijos dalies į kitą, kai bent viena iš jų nėra Tarybos direktyvoje 77/388/EEB [9] apibrėžta Bendrijos teritorijos dalis.

Tačiau, nepažeidžiant muitinės taisyklių, minėtoms prekėms yra taikomos šio reglamento nuostatos, išskyrus jo 2, 4, 5 8–20 straipsnius, 24 straipsnio 1 dalį, 2 dalį (išskyrus trečią įtrauką), 3 ir 4 dalis bei 28, 29, 30 ir 47 straipsnius.

2. Valstybės narės atsako už duomenų apie 1 dalyje nurodytas prekes rinkimą remdamosi tokioms prekėms taikytinomis muitinės procedūromis.

3. Jei nėra Bendrojo administracinio dokumento statistinių duomenų kopijos su pagrindinio reglamento 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais duomenimis, muitinių departamentai bent kartą per mėnesį atitinkamiems statistikos departamentams, laikydamiesi su jais priimtų susitarimų, siunčia periodinį tų pačių duomenų pagal prekių rūšis sąrašą.

2 SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKĖJAI IR REGISTRAI

4 straipsnis

1. Kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, pirmąkart Bendrijoje vykdydamas prekybines operacijas, nepriklausomai nuo to, ar prekės yra įvežamos, ar išvežamos, tampa atsakingas už reikalaujamos informacijos pateikimą, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 20 straipsnio 5 dalyje.

2. 1 dalyje minima šalis jos atliekamų Bendrijos vidaus operacijų duomenis pateikia pagrindinio reglamento 13 straipsnyje nurodytoje periodinėje deklaracijoje nuo to mėnesio, kurį yra viršijama asimiliacijos riba, laikydamasi jai taikomos ribos reglamentuojančių nuostatų.

3. Kai yra keičiamas už informacijos teikimą atsakingos šalies PVM registracijos numeris pasikeitus nuosavybės teisei, pavardei, adresui, juridiniam statusui ar kitai informacijai, neturinčiai didelio poveikio jo operacijoms Bendrijoje, keitimosi laikotarpiu nebūtina tai šaliai taikyti šio straipsnio 1 dalies nuostatos. Jai išlieka privalomi tie patys statistinių duomenų teikimo įsipareigojimai, buvę privalomi iki to pasikeitimo.

5 straipsnis

1. Pagrindinio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje paminėta trečioji šalis toliau yra vadinama trečiąja šalimi deklarante.

2. Trečioji šalis deklarantė kompetentingiems nacionaliniams departamentams teikia šią informaciją:

a) pagal 6 straipsnio 1 dalį informaciją, kurios reikia:

- identifikuoti save,

- identifikuoti kiekvieną iš šalių, atsakingų už informacijos teikimą ir jai pačiai perdavusių šią užduotį;

b) kiekvienai už informacijos teikimą atsakingai šaliai – duomenis, kuriuos reikia pateikti pagal pagrindinį reglamentą ir jo įgyvendinimo dokumentus.

6 straipsnis

1. Norint nustatyti Bendrijos vidaus ūkio subjekto tapatybę, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 10 straipsnyje, būtina tokia informacija:

- tikslus vardas ir pavardė arba firmos pavadinimas,

- tikslus adresas, įskaitant pašto kodą,

- pagrindinio reglamento 10 straipsnio 6 dalyje nurodytomis aplinkybėmis – PVM registracijos numeris.

Tačiau pagrindinio reglamento 10 straipsnio 1 dalyje minimi statistikos departamentai gali nereikalauti viename arba daugiau punktų paminėtos informacijos arba jų pačių nustatytomis aplinkybėmis nereikalauti, kad šią informaciją pateiktų Bendrijos vidaus ūkio subjektai.

Pagrindinio reglamento 10 straipsnio 3 dalyje nurodytose valstybėse narėse Bendrijos vidaus ūkio subjekto tapatybę padedančią nustatyti informaciją pirmiau minėtiems statistikos departamentams teikia minėtame straipsnyje nurodytos mokesčių institucijos, kai ir jeigu ją gauna, jei tie departamentai nėra susitarę kitaip.

2. Bendrijos vidaus ūkio subjektų registre minimalus pagrindinio reglamento 10 straipsnyje apie kiekvieną ūkio subjektą įrašytinų duomenų sąrašas yra toks:

a) įrašymo į registrą metai ir mėnuo;

b) informacija, kurios reikia norint nustatyti ūkio subjekto tapatybę, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje;

c) prireikus, siuntos išsiuntimo ar jos gavimo atveju, nuoroda į tai, ar už informacijos teikimą atsako ūkio subjektas, ar trečioji šalis deklarantė;

d) jei šalis yra informacijos teikėja – jos Bendrijos vidaus operacijų bendra vertė pagal mėnesius ir pagal srautus yra pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalyje minima vertė. Tačiau šios informacijos registruoti nereikia, jeigu pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos statistinės informacijos tikrinimas ir minėto reglamento 28 straipsnyje minimų statistinių ribų veikimo tikrinimas yra organizuojami atskirai nuo Bendrijos vidaus ūkio subjektų registro tvarkymo.

Kompetentingi nacionaliniai departamentai gali įrašinėti į registrą kitus duomenis laikydamiesi savo reikalavimų.

7 straipsnis

Norint įgyvendinti pagrindinio reglamento 10 straipsnio 6 dalies nuostatas, pateisinama išimtimi gali būti laikomas toks atvejis, kai už informaciją apie konkrečias operacijas atsako ne pats ūkio subjektas kaip juridinis asmuo, o šį subjektą sudaranti dalis, pvz., filialas, tam tikros rūšies veiklą vykdantis padalinys ar vietinis vienetas.

8 straipsnis

1. Atsakingosios mokesčių įstaigos pagrindinio reglamento 11 straipsnio 1 dalyje paminėtuose sąrašuose nurodo Bendrijos vidaus ūkio subjektai, kurie dėl apžvalginiu laikotarpiu įvykusio pasidalijimo, susijungimo arba veiklos nutraukimo jau neturėtų būti įtraukti į šiuos sąrašus.

2. Pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalyje minima finansinio pobūdžio informacija, kurią už pridėtinės vertės mokesčio įstatymų taikymą atsakingos valstybės narės administracinės institucijos suteikia tos valstybės narės departamentams, atsakingiems už prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistinių duomenų rengimą, apsiriboja ta informacija, kurią pagal Direktyvos 77/388/EEB 22 straipsnio nuostatas turi pateikti atsiskaitantieji už PVM.

9 straipsnis

1. Duomenis, kuriuos reikia pateikti remiantis pagrindiniu reglamentu ir jį įgyvendinant, už informacijos pateikimą atsakinga šalis perduoda:

a) laikydamasi galiojančių Bendrijos nuostatų;

b) tiesiogiai kompetentingiems nacionaliniams departamentams arba per valstybių narių tam tikslui arba kitiems statistiniams ar administraciniams tikslams įsteigtas duomenų surinkimo įstaigas;

c) už konkretų ataskaitinį laikotarpį savo pačios nuožiūra:

- arba vienoje deklaracijoje per kompetentingų nacionalinių departamentų nustatytą laiką, kurį ji nurodo už informacijos teikimą atsakingoms šalims skirtose instrukcijose,

- arba keliose dalinėse deklaracijose. Šiuo atveju kompetentingi nacionaliniai departamentai gali reikalauti, kad su jais būtų susitarta dėl perdavimo dažnumo ir terminų, o paskutinioji dalinė deklaracija turi būti perduota per ankstesnėje pirmoje įtraukoje nustatytą terminą.

2. Taikant nuo šio straipsnio 1 dalies leidžiančią nukrypti nuostatą, už informacijos teikimą atsakinga šalis, pasinaudojanti išimtimi taikant pagrindinio reglamento 28 straipsnio 4 dalyje numatytą asimiliacijos ribą, perduodama informaciją privalo laikytis tik atsakingų už mokesčius įstaigų taisyklių.

3. Pagal pagrindinio reglamento 34 straipsnį, šio straipsnio nuostatos dėl deklaravimo periodiškumo netrukdo sudaryti sutartį, numatančią teikti duomenis per realiai nustatytą laiką tuo atveju, kai jie perduodami elektroniniu būdu.

4. Taikant nuo šio straipsnio 1 dalies leidžiančią nukrypti nuostatą, valstybėse narėse, kuriose periodinė statistikos deklaracija yra tokia pati kaip ir periodinė mokesčių deklaracija, statistinės deklaracijos perdavimą reglamentuojančios nuostatos rengiamos laikantis Bendrijos arba nacionalinių mokesčių reglamentų.

3 SKYRIUS

STATISTINĖS RIBOS IR IŠIMTYS

1 skirsnis

Bendras ribų veikimas

10 straipsnis

Valstybės narės kasmet nustato pagrindinio reglamento 28 straipsnyje minimas asimiliacijos ir supaprastinimo ribas. Nustatydamos šias ribas jos užtikrina, kad, pirma, šios ribos atitiktų šiame skyriuje nustatytus reikalavimus, ir, antra, būtų iki galo išnaudotos galimybės palengvinti Bendrijos vidaus ūkio subjektų naštą.

11 straipsnis

Šiame skirsnyje:

a) "paklaida" – tai gautų rezultatų skirtumas, susidarantis taikant ir netaikant 10 straipsnyje minimas ribas. Kai taikant ribas gauti rezultatai yra koreguojami, paklaida apskaičiuojama pagal pakoreguotus rezultatus;

b) "bendroji vertė" koreguojant ribas yra išvežtų arba įvežtų prekių, kurias Bendrijos vidaus ūkio subjektai deklaravo per 12 mėnesių (išskyrus prekes, kurioms pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnio nuostatas yra daroma išimtis) vertė;

c) "apskaitos lygis"– tai išvežtų arba įvežtų prekių, už kurias atsiskaitė asimiliacijos ribas viršijantys Bendrijos vidaus ūkio subjektai, vertės dalis lyginant su bendrąją verte.

12 straipsnis

1. Valstybių narių nustatytos asimiliacijos ribos turi atitikti šiuos kokybės reikalavimus:

a) Rezultatai pagal prekę

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad metinės vertės paklaida nebūtų didesnė kaip 5 % 90 (devyniasdešimčiai) proc. Kombinuotosios nomenklatūros aštuonženklėms subpozicijoms priskiriamų prekių, sudarančių 0,005 % arba daugiau išvežamų arba įvežamų prekių vertės.

Tačiau kiekviena valstybė narė šį kokybės reikalavimą gali padidinti tiek, kad metinės vertės paklaida nebūtų didesnė kaip 5 % 90 (devyniasdešimčiai) proc. Kombinuotosios nomenklatūros aštuonženklėms subpozicijoms priskiriamų prekių, sudarančių 0,001 % arba daugiau išvežamų ar įvežamų prekių vertės.

b) Rezultatai pagal šalis partneres

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos metinių rezultatų verčių paklaida pagal šalis partneres, išskyrus šalis, kurios sudaro mažiau kaip 3 % jos įvežimo ar išvežimo bendros vertės, neviršytų 1 %.

2. Jei valstybės narės įvežamų ar išvežamų prekių vertės dalis bendroje Bendrijos įvežamų ar išvežamų prekių vertėje yra mažesnė nei 3 procentai, ta valstybė narė gali nukrypti nuo šio straipsnio 1 dalies a punkto pirmoje pastraipoje nustatytų kokybės reikalavimų. Tada 90 % ir 0,005 % keičiami atitinkamai 70 % ir 0,01 %

3. Norėdamos atitikti šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytus reikalavimus, apskaičiuodamos savo ribas valstybės narės remiasi prekybos su kitomis valstybėmis narėmis per 12 mėnesių iki ribų nustatymo rezultatais.

Valstybėms narėms, kurios dėl duomenų trūkumo negali atlikti šių apskaičiavimų, nustatomos tokios asimiliacijos ribos, kurios yra ne mažesnės už pačias mažiausias ir ne didesnės už pačias didžiausias kitų valstybių narių nustatytas ribas. Tačiau ši nuostata yra neprivaloma valstybėms narėms, kurioms pagal šio straipsnio 2 dalį taikoma leidžianti nukrypti nuostata.

4. Jei tam tikroms prekių grupėms pagal šio straipsnio nuostatas apskaičiuotų ribų taikymas duoda rezultatus, kurie, mutatis mutandis, neatitinka 2 ir 3 dalyse nustatytų kokybės reikalavimų, ir jei šių ribų negalima sumažinti nesumažinant Bendrijos vidaus ūkio subjektams 10 straipsnyje garantuojamų lengvatų, Komisijos iniciatyva arba valstybės narės prašymu pagrindinio reglamento 30 straipsnyje nustatyta tvarka galima imtis atitinkamų priemonių.

13 straipsnis

1. Nustatydamos supaprastinimo ribas, valstybės narės gali jas pateikti tokias, kad jos:

- būtų didesnės už 100000 eurų pagal pagrindinio reglamento 28 straipsnio 9 dalies pirmą pastraipą, jei jos užtikrina, kad dėl ne mažiau kaip 95 % jų išvežamų ir įvežamų prekių vertės yra periodiškai pateikiamos deklaracijos, kuriose pateikiama visa pagrindinio reglamento 23 straipsnyje reikalaujama informacija,

- kai joms taikoma 12 straipsnio 2 dalyje numatyta išlyga – būtų mažesnės už 100000 eurų pagal pagrindinio reglamento 28 straipsnio 9 dalies antrą pastraipą, kad užtikrintų, jog dėl ne mažiau kaip 95 % jų išvežamų ir įvežamų prekių vertės bus periodiškai pateikiamos deklaracijos, kuriose pateikiama visa pagrindinio reglamento 23 straipsnyje reikalaujama informacija.

2. Už pagal supaprastintas taisykles pagal pagrindinio reglamento 28 straipsnio 5 dalį teikiamą informaciją atsakinga šalis deklaracijoje nurodo ne daugiau kaip dešimt smulkiausių atitinkamų Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijų, kurių vertės deklaracijos apimamam laikotarpiui yra reikšmingiausios. Likusiems produktams koduoti bus naudojamas 99500000 kodas.

14 straipsnis

1. Perskaičiuojant asimiliacijos ribas, laikomasi 12 straipsnyje nustatytų kokybės reikalavimų, jei išlaikomas toks apskaitos lygis, koks jis buvo ribas nustatant.

2. 1 dalyje nustatyta sąlyga yra vykdoma, jei valstybės narės:

a) savo kitų metų ribas apskaičiuoja remdamosi naujausiais turimais 12 mėnesių prekybos su kitomis valstybėmis narėmis rezultatais; ir

b) sau nustato tokias ribas, kurios leidžia, kad apibrėžto laikotarpio ir to, kuriuo buvo remiamasi apskaičiuojant šių metų ribas, apskaitos lygis būtų toks pat.

Jei, norėdamos įvykdyti minėtą sąlygą, valstybės narės taiko kitokį metodą, apie tai jos praneša Komisijai.

3. Valstybės narės gali sumažinti savo apskaitos lygį, jei jos ir toliau laikosi 12 straipsnyje nustatyto kokybės reikalavimo.

4. Valstybės narės kasmet perskaičiuoja duomenis atsižvelgdamos į asimiliacijos ribas. Ribos yra perskaičiuojamos tuo atveju, jei duomenų, apskaičiuotų taikant asimiliacijos ribą, pokytis tais metais siekia ne mažiau kaip 10 %.

15 straipsnis

1. Perskaičiuodamos supaprastinimo ribas, valstybės narės, kurios nustato ribas, esančias:

- didesnėmis už pagrindinio reglamento 28 straipsnio 8 dalyje nustatytas vertes, užtikrina, šio reglamento 13 straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje nustatytų sąlygų vykdymą,

- mažesnėmis už minėtas vertes, kadangi jiems taikoma išimtis remiantis 12 straipsnio 2 dalies nuostata, užtikrina, kad jos laikysis šio reglamento 13 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje nustatytos ribos.

2. Norint užtikrinti, kad būtų laikomasi 13 straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje minimos sąlygos arba 13 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje minimos ribos, valstybėms narėms pakanka perskaičiuoti supaprastinimo ribas, taikant 14 straipsnio 2 dalyje nustatytą asimiliacijos ribų perskaičiavimo metodą. Jei valstybės narės taiko kitą metodą, apie tai jos praneša Komisijai.

16 straipsnis

Informacija apie asimiliacijos ir supaprastinimo ribų koregavimą paskelbiama ne vėliau kaip iki praėjusių metų spalio 31 d.

17 straipsnis

1. Jei už informacijos teikimą atsakingos šalys ankstesniais metais neviršijo asimiliacijos ir supaprastinimo ribų, nuo savo įsipareigojimų jos atleidžiamos tiek, kiek tai leidžia tiems metams nustatytos minėtos ribos.

2. Priimtos nuostatos kiekvienai statistikos ribai taikomos ištisus metus.

Tačiau, jeigu Bendrijos vidaus sandorių, kuriuos už informacijos teikimą atsakinga šalis vykdo tam tikru metų laikotarpiu, vertė viršija jam taikytiną ribą, informaciją apie savo Bendrijos vidaus sandorius ji pateikia nuo to mėnesio, kurį ši riba buvo viršyta, laikydamasi šiai ribai taikytinų nuostatų. Jei ši nuostata apima pagrindinio reglamento 13 straipsnyje minimą periodiškai pateikiamų deklaracijų perdavimą, valstybės narės nustato šių deklaracijų perdavimo terminą, atsižvelgdamos į jų pačių konkrečius administracinius susitarimus.

18 straipsnis

Informaciją apie savo apskaičiuotas ribas valstybės narės perduoda Komisijai likus ne mažiau kaip dviem savaitėm iki tos informacijos paskelbimo. Komisijos prašymu jos dar perduoda reikiamą informaciją šioms riboms įvertinti tiek laikotarpiu, kuriuo grindžiamas jų apskaičiavimas, tiek esamais kalendoriniams metams.

2 skirsnis

Ypatingos ribos ir išimtys

19 straipsnis

Valstybės narės, įgyvendindamos šio reglamento 24 straipsnio 3 dalies ir pagrindinio reglamento 23 straipsnio 3 dalies nuostatas, nustato atskirai įvežimui ir išvežimui tokias ribų vertes, kad ne mažiau kaip 95 % informacijos teikėjų būtų atleisti nuo reikalavimo teikti "statistinės vertės", "pristatymo sąlygų", "transporto rūšies" ir "statistinių procedūrų" duomenis.

Dėl "statistinės vertės" valstybės narės užtikrina, kad ji apimtų ne mažiau kaip 70 % visos jų išvežimo arba įvežimo vertės. 95 % informacijos teikėjų ribą galima sumažinti iki 90 %, jei išvežimo arba įvežimo vertės apskaitos lygis nesiekia 70 %.

Šias ribas valstybės narės apskaičiuoja remdamosi turimais 12 mėnesių prekybos su kitomis valstybėmis narėmis rezultatais.

Informacija apie šių ribų taikymą skelbiama ne vėliau kaip iki 2000 m. spalio 31 d.

Valstybės narės kiekvienais kalendoriniais metais gali koreguoti savo ribas, jeigu ir toliau laikomasi šiame straipsnyje nustatyto kokybės reikalavimo. Informaciją apie ribų perskaičiavimą tos valstybės narės paskelbia ne vėliau kaip iki praėjusių metų spalio 31 d.

20 straipsnis

1. Atskirų sandorių ribos vertė gali būti taikoma 2 ir 3 dalyse apibūdintomis sąlygomis. Nepažeidžiant 2 dalies nuostatos, ši riba už informacijos teikimą atsakingoms šalims suteikia galimybę šios ribos nesiekiančius sandorius koduoti naudojant bendrąjį Kombinuotosios nomenklatūros kodą, ir tuo atveju iš visų pagrindinio reglamento 23 straipsnyje numatytų duomenų pateikiami tik šie duomenys:

- įvežant – šalis siuntėja,

- išvežant – šalis gavėja,

- prekių vertė.

1 dalyje paminėtas bendrasis KN kodas žymimas 99500000.

Šiame straipsnyje "sandoris" – tai kiekviena šio reglamento 25 straipsnio 1 dalies a punkte apibūdinta operacija.

Kiekvieno sandorio riba – 100 eurų.

2. Remdamosi šiuo straipsniu, valstybės narės gali atsisakyti arba ribotai taikyti 1 dalyje numatytą galimybę, jei jos mano, kad išlaikyti patenkinamą statistinės informacijos kokybę yra svarbiau nei sumažinti duomenų teikimo naštą.

3. Valstybės narės gali reikalauti, kad už informacijos teikimą atsakingos šalys už prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistikos duomenų rengimą atsakingo nacionalinio departamento iš anksto paprašytų leisti joms pasinaudoti šio straipsnio 1 dalyje minima galimybe.

4. Valstybės narės, Komisijai paprašius, perduoda jai tokią informaciją, kokia yra būtina norint kontroliuoti, kaip taikomos šio reglamento nuostatos.

21 straipsnis

Kadangi remiantis pagrindinio reglamento 25 straipsnio 4 dalies nuostatomis nereikia rengti I priede išvardytų prekių duomenų, nereikia jų ir rinkti.

4 SKYRIUS

STATISTINIAI DUOMENYS

22 straipsnis

Valstybėms narėms, kurių statistinė teritorija yra apibūdinta šalių kasmet pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1172/95 [10] 9 straipsnio 1 dalies nuostatas sudaromoje nomenklatūroje, informacinėse laikmenose bus priskirti šie kodai:

Belgija | BE arba 017 |

Danija | DK arba 008 |

Vokietija | DE arba 004 |

Graikija | GR arba 009 |

Ispanija | ES arba 011 |

Prancūzija | FR arba 001 |

Airija | IE arba 007 |

Italija | IT arba 005 |

Liuksemburgas | LU arba 018 |

Nyderlandai | NL arba 003 |

Austrija | AT arba 038 |

Portugalija | PT arba 010 |

Suomija | FI arba 032 |

Švedija | SE arba 030 |

Jungtinė Karalystė | GB arba 006 |

23 straipsnis

Nustatant laikmenose įrašytinų prekių kiekį:

a) "neto masė" – tai tikroji prekės masė be pakuotės. Ji nurodomas kilogramais. Tačiau už informacijos teikimą atsakingoms šalims nebūtina nurodyti II priede nustatytoms Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijoms priskiriamų prekių neto masę. Informuojant už informacijos teikimą atsakingą šalį apie galimus priedo pakeitimus, kuriuos lemia kasmet atliekami Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimai, Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje (C serijoje) skelbiamas paaiškinimas.

b) "papildomi matavimo vienetai" – tai kiekio matavimo vienetai, išskyrus masės vienetą kilogramais. Jie turi būti nurodyti pagal informaciją, nurodytą dabartiniame Kombinuotosios Nomenklatūros variante prie atitinkamų subpozicijų, kurių sąrašas yra atspausdintas minėtos nomenklatūros I dalyje "Bendrosios nuostatos".

24 straipsnis

1. Pagrindinio reglamento 23 straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių vertė statistinės informacijos laikmenose nurodoma 2 ir 3 dalyse apibrėžtomis sąlygomis.

2. Statistinės informacijos laikmenų "faktūrinės vertės" langelyje nurodytina prekių vertė yra apmokestintina suma, kuri apmokestinimo tikslams nustatoma remiantis Direktyva 77/338/EEB. Tačiau produktų, kuriems taikomas akcizas, atveju iš prekių vertės turėtų būti išskaičiuota šių mokesčių vertė.

Kai apmokestinimo tikslams nereikia deklaruoti apmokestinamos vertės, pateiktinų prekių vertė atitinka faktūrinę vertę, be PVM, o jei tai neįmanoma, vertę, kuri būtų buvusi nurodyta sąskaitoje- faktūroje pirkimo ar pardavimo atveju.

Kai dirbama pagal sutartį, pateiktinų prekių vertė, ketinant atlikti tokias operacijas ar po jų, yra bendra perkant ar parduodant faktūroje nurodytina suma.

3. Tie informacijos teikėjai, kurių metinė įvežimo ar išvežimo vertė viršija ribas, kurias kiekviena valstybė narė nustatė remdamasi 19 straipsnio reikalavimais, atitinkamame statistinės informacijos laikmenų langelyje turi nurodyti S dalyje apibrėžtų prekių statistinę vertę.

4. Taikydamos leidžiančią nukrypti nuo 3 dalies nuostatą, valstybės narės gali nereikalauti, kad informacijos teikėjai pateiktų statistinę prekių vertę.

Šiuo atveju atitinkamos valstybės narės statistinę prekių vertę apskaičiuoja 5 dalyje nurodyta tvarka pagal prekių rūšis.

5. Statistinė vertė grindžiama prekėmis, apie kurias informacijos teikėjai pranešė remdamiesi 2 dalies nuostatomis. Į statistinę vertę yra įskaičiuojamos tik papildomos išlaidos, pvz., transporto ir draudimo, susijusios su ta maršruto dalimi, kuri:

- išvežant yra statistinėje valstybės narės siuntėjos teritorijoje,

- įvežant nėra statistinėje valstybės narės gavėjos teritorijoje.

6. Ankstesnėse dalyse apibrėžtų prekių vertė pateikiama nacionaline valiuta, o taikytinas yra toks keitimo kursas, kuris:

- galioja tuo momentu apmokestinimo tikslais nustatant apmokestinamą vertę,

- kitu atveju – oficialus keitimo kursas, galiojantis deklaracijos pildymo momentu arba tas, kuris yra taikomas muitinės tikslams apskaičiuojant vertę, jei nėra kokių nors specialių valstybės narės priimtų nuostatų.

7. Remiantis pagrindinio reglamento 26 straipsniu, Komisijai perduotinuose duomenyse nurodyta prekių vertė yra 5 dalyje apibrėžta statistinė vertė.

8. Valstybės narės Komisijos prašymu suteikia jai informaciją, leidžiančią įvertinti, kaip laikomasi šio straipsnio 3 dalies nuostatų.

25 straipsnis

1. Šiame skyriuje:

a) "sandoris" – tai prekybinė arba neprekybinė operacija, dėl kurios vyksta prekių, apie kurias prekiaujant tarp valstybių narių reikia pateikti statistiką, judėjimas;

a) "sandorio rūšis" – tai vieną sandorį nuo kito skiriančios savybės.

2. III priede pateiktame sąraše yra nurodyta skirtingo pobūdžio sandorių klasifikacija.

Informacijos laikmenose sandorio pobūdį žymi kodas, atitinkantis tam tikrą anksčiau minėto sąrašo A stulpelyje nurodytą grupę.

3. Atsižvelgdamos į 2 dalyje minėtą sąrašą, valstybės narės gali nurodyti, kad apie sandorių pobūdį renkamų duomenų apimtis atitiktų prekybos su trečiosiomis šalimis duomenų rinkimo lygį nepriklausomai nuo to, ar šiuos duomenis jos renka kaip duomenis apie sandorių pobūdį, ar kaip duomenis apie muitinės procedūras.

26 straipsnis

1. "Kilmės šalis" – tai šalis, iš kurios yra kilusios prekės.

Tam tikroje šalyje pagamintos prekės laikomos iš tos šalies kilusiomis prekėmis.

Prekė, kurią gamino viena arba kelios šalys, laikoma kilusia iš tos šalies, kurios specialiai tam tikslui įrengtoje įmonėje vyko paskutinis ekonomiškai pagrįstas reikšmingas apdorojimas ar gamyba, kurių metu buvo pagamintas naujas produktas arba kuris buvo svarbus jo gamybos etapas.

2. Kilmės šalis žymima kodu, nurodytu dabartinėje šalių nomenklatūros versijoje, aptariamoje Reglamento (EB) Nr. 1172/95 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 374/98 [11], 9 straipsnyje.

27 straipsnis

1. "Kilmės regionas" – tai valstybėje narėje siuntėjoje esantis regionas, kuriame buvo pagamintos arba sumontuotos, surinktos, perdirbtos, pataisytos arba suremontuotos prekės. Jei ši informacija nežinoma, kilmės regionu laikomas regionas, kuriame vyko prekybinis procesas arba iš kurio buvo išvežtos prekės.

2. "Regionas gavėjas" – tai valstybėje narėje gavėjoje esantis regionas, kuriame turi būti vartojamos arba montuojamos, surenkamos, perdirbamos, taisomos ar remontuojamos prekės. Jei ši informacija nežinoma, regionas gavėjas pakeičiamas regionu, kuriame turi įvykti prekybinis sandoris arba regionu, į kurį prekės turi būti nuvežtos.

3. Kiekviena valstybė narė, kuri naudojasi pagrindinio reglamento 23 straipsnio 2 dalies b punkte numatyta galimybe, parengia savo regionų sąrašą ir nustato ne daugiau kaip dviejų ženklų kodą, kuriuo tie regionai žymimi informacinėse laikmenose.

28 straipsnis

1. Šiame reglamente "pristatymo sąlygos" – tai prekybos sutarties sąlygos, kuriomis, laikantis IV priede pateiktų Tarptautinių prekybos rūmų tarptautinių pardavimo sutarčių sąlygų ("Incoterms"), nustatomi pardavėjo ir pirkėjo įsipareigojimai.

2. Laikydamosi 19 straipsnyje nustatytų ribų ir 1 dalyje minėtų sąlygų, valstybės narės gali nurodyti informacijos laikmenose rinkti "pristatymo sąlygų" duomenis, tačiau privalo smulkiai informuoti, kaip jie turėtų būti pateikti.

29 straipsnis

1. "Numatoma transporto priemonė" – tai išvežanti prekes aktyvioji transporto priemonė, kuria numatoma iš valstybės narės siuntėjos statistinės teritorijos išvežti prekes, o įvežant – aktyvioji transporto priemonė, kuria numatoma į valstybės narės gavėjos statistinę teritoriją įvežti prekes.

2. 19 straipsnyje nustatytose ribose informacijos laikmenose būtina nurodyti šias transporto priemones:

Kodas | Pavadinimas |

1 | Jūrų transportas |

2 | Geležinkelio transportas |

3 | Autokelių transportas |

4 | Oro transportas |

5 | Pašto siunta |

7 | Stacionarieji transporto įrenginiai |

8 | Vidaus vandens kelių transportas |

9 | Savaeigis transportas |

Vežimo priemonė minėtose laikmenose žymima atitinkamu kodu.

30 straipsnis

1. "Statistikos procedūra" – tai III priedo A ar B stulpeliuose pateiktame sandorių sąraše tinkamai nenurodyta išvežimo arba įvežimo rūšis.

2. Laikydamosi 19 straipsnyje nustatytų apribojimų, valstybės narės gali nurodyti informacijos laikmenose rinkti statistikos procedūrų duomenis ir smulkiai nurodyti, kaip jie turėtų būti perduodami.

II DALIS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

1 SKYRIUS

SPECIFINIO JUDĖJIMO APIBRĖŽIMAS IR BENRIEJI PRINCIPAI

31 straipsnis

1. Pagrindinio reglamento 33 straipsnyje minėtas "specifinis prekių judėjimas" turi ypatingų savybių, kurios yra svarbios aiškinantis informaciją ir kurios atsiranda dėl paties judėjimo, prekių pobūdžio, sandorio, paskatinančio prekių judėjimą, ar dėl informacijos tiekėjo.

2. Specifinis prekių judėjimas yra toks:

a) pramoninės gamyklos;

b) 3 skyriuje apibūdinti laivai ir lėktuvai;

c) jūros produktai;

d) laivų ir lėktuvų sandėliai ir atsargos;

e) keliomis partijomis siunčiamos siuntos;

f) karinės prekės;

g) pakrantės įrenginiai;

h) erdvėlaiviai ir erdvėlaivių paleidimo įrenginiai;

i) autotransporto priemonių ir lėktuvų dalys;

j) atliekos.

3. Atsižvelgiant į skirtingą šio reglamento nuostatą arba tuo atveju, kai nėra pagal pagrindinio reglamento 30 straipsnį nustatytų nuostatų, specifinį prekių gabenimą reglamentuoja atitinkamos nacionalinės nuostatos.

4. Nepažeisdamos pagrindinio reglamento 13 straipsnio nuostatų, valstybės narės, kad būtų galima taikyti šią dalį, priima atitinkamas nuostatas ir prireikus gali pasinaudoti statistiniais šaltiniais, išskyrus nustatytus Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3590/92 [12].

2 SKYRIUS

PRAMONĖS ĮMONĖS

32 straipsnis

1. "Sukomplektuota pramonės įmonė" – tai tam tikrų mašinų, aparatų, prietaisų, įrenginių, instrumentų ir medžiagų rinkinys, toliau – "sudedamosios dalys", kurių kiekviena yra priskiriama įvairioms harmonizuotos sistemos klasifikacijos pozicijoms, ir kurios yra suprojektuotos veikti kartu kaip didžiulis darinys prekėms gaminti ar paslaugoms teikti.

Visos kitos prekės, naudojamos statant sukomplektuotą pramonės įmonę, gali būti laikomos jos sudedamosiomis dalimis, su sąlyga, kad remiantis pagrindiniu reglamentu jos nėra neįtraukiamos į rengiamus statistinius duomenis.

2. Sukomplektuotos pramonės įmonės įvežimui ar išvežimui registruoti gali būti taikoma supaprastinta deklaravimo procedūra. Už statistinės informacijos teikimą atsakingoms šalims jų prašymu gali būti leista naudotis supaprastinta procedūra laikantis šiame skirsnyje nustatytų sąlygų.

3. Supaprastinta procedūra gali būti taikoma tik toms sukomplektuotoms pramonės įmonėms, kurių bendroji statistinė vertė yra didesnė kaip 1,5 milijonų eurų, nebent jos būtų pakartotinam naudojimui skirtos sukomplektuotos pramonės įmonės.

Visa pramonės įmonės vertė apskaičiuojama sudedant atitinkamų jos sudedamųjų dalių ir atitinkamų šio straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje paminėtų prekių statistines vertes. Vertė, į kurią reikia atsižvelgti, yra sąskaitoje nurodyta prekės vertė, o jei to padaryti neįmanoma - vertė, kuri būtų buvusi įtraukta į sąskaitą nupirkus arba pardavus prekę.

33 straipsnis

1. Šiame skyriuje, šiam skyriui priskiriamos sudedamosios dalys yra klasifikuojamos atitinkamoje 98 skirsnio nurodytų sukomplektuotų pramonės įmonių subpozicijoje, jei 35 straipsnyje minima kompetentinga institucija nereikalauja, kad minėtos dalys būtų klasifikuojamos pagal harmonizuotos sistemos klasifikacijos pozicijas arba kad būtų taikomos šio straipsnio 2 dalies nuostatos.

Tačiau supaprastinta procedūra kompetentingai institucijai netrukdo tam tikras sudedamąsias dalis priskirti Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijoms, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 [13] 1 straipsnio 2 dalies b punkte.

2. Jei 1 dalyje minimos kompetentingos institucijos nuomone, sukomplektuotų pramonės įmonių įrenginių sudedamųjų dalių vertė yra per maža, kad būtų galima jas pagrįstai registruoti atitinkamose sukomplektuotų pramonės įmonių pozicijose, taikomos specifinės Kombinuotojoje nomenklatūroje numatytos sukomplektuotų pramonės įmonių subpozicijos.

34 straipsnis

Pagal Kombinuotąją nomenklatūrą sukomplektuotų pramonės įmonių subpozicijų kodai nustatomi laikantis šių taisyklių:

1. Kodas susideda iš aštuonių skaičių.

2. Pirmieji du skaičiai yra 9 ir 8.

3. Sukomplektuotą pramonės įmonę nustatantis identifikuojantis skaitmuo yra 8.

4. Ketvirtasis skaitmuo, kuris gali būti nuo 0 iki 9, priklauso nuo minimos įmonės vykdomos pagrindinės ekonominės veiklos ir nuo šios klasifikacijos:

Kodas | Ekonominės veiklos rūšys |

0 | Energetika (įskaitant garo ir karšto vandens gamybą ir paskirstymą) |

1 | Energijos negaminančių rūdų gavyba (įskaitant metalingos rūdos paruošimą ir durpių gavybą); metalų rūdos neturinčių produktų gamyba (įskaitant stiklo ir stiklo dirbinių gamybą) |

2 | Geležies ir plieno pramonė; metalo dirbinių gamyba (išskyrus transporto priemonių projektavimą ir konstravimą) |

3 | Transporto priemonių projektavimas ir konstravimas; instrumentų projektavimas |

4 | Chemijos pramonė (įskaitant dirbtinio pluošto pramonę); gumos ir plastmasės pramonė |

5 | Maisto, gėrimų ir tabako pramonė |

6 | Tekstilės, odos, avalynės ir drabužių pramonė |

7 | Medienos ir popieriaus pramonė (įskaitant spausdinimą ir leidybą); kitur nenurodytos su gamyba susijusios pramonės rūšys |

8 | Transportas (išskyrus tarpininkų ir ryšių paslaugas palengvinantį transporto, kelionių agentūrų, krovinių brokerių bei kitų keleivių arba prekių vežimą, saugojimą bei sandėliavimą) |

9 | Vandens surinkimas, valymas ir paskirstymas; transporto paslaugos; kitur neklasifikuojama ekonominė veikla. |

5. Penktasis ir šeštasis skaičiai turi atitikti Kombinuotosios nomenklatūros skyriaus, kuriam priklauso visa sukomplektuotų pramonės įmonių subpozicija, numerį. Tačiau taikant 33 straipsnio 2 dalį, penktasis ir šeštasis skaičiai turi būti 9.

6. Sukomplektuotų pramonės įmonių subpozicijų, kurios yra nurodytos:

- Kombinuotosios nomenklatūros skyriuose, septintasis ir aštuntasis skaičiai turi būti 0,

- Harmonizuotos sistemos pozicijose, septintasis ir aštuntasis skaičiai atitinka tos pozicijos trečiąjį ir ketvirtąjį skaičių.

7. 33 straipsnio 2 dalyje paminėta kompetentinga institucija turi nurodyti pavadinimą ir Kombinuotosios nomenklatūros kodą, kuris statistinės informacijos laikmenose leistų nustatyti sukomplektuotos pramonės įmonės sudedamųjų dalių tapatybę

35 straipsnis

1. Už statistinės informacijos teikimą atsakinga šalis negali naudoti supaprastintos procedūros, negavusi išankstinio institucijos, atsakingos už statistinių duomenų apie prekybą tarp valstybių narių rengimą pagal išsamias taisykles, kurias nustato kiekviena valstybė narė pagal šio skyriaus reikalavimus, leidimo.

2. Tada, kai sukomplektuotos pramonės įmonės sudedamosiomis dalimis prekiauja kelios valstybės narės, kiekviena valstybė narė su ja susijusiems prekių srautams duoda leidimą taikyti supaprastintą deklaravimo procedūrą.

3 SKYRIUS

LAIVAI IR LĖKTUVAI

36 straipsnis

Šiame skyriuje:

a) "laivai" – tai laivai, naudojami kaip Kombinuotosios nomenklatūros 89 skyriaus 1 ir 2 papildomose pastabose nurodytas jūrų transportas, ir karo laivai;

b) "lėktuvai" – tai KN 8802pozicijoje klasifikuojami civiliniams tikslams naudojami lėktuvai, jei jie skraido oro linijomis arba yra skirti kariniams tikslams;

c) "laivo arba lėktuvo nuosavybės teisė" – tai fizinio arba juridinio asmens įregistravimo laivo arba lėktuvo savininku faktas;

d) "šalis partnerė" – tai:

- įvežant – valstybė narė, kurioje buvo sukonstruoti laivas arba lėktuvas, tačiau tik tuo atveju, kai jie yra nauji ir sukonstruoti Bendrijoje. Kitais atvejais – valstybė narė, kurioje yra įsikūręs laivo arba lėktuvo nuosavybės teisę perduodantis fizinis ar juridinis asmuo,

- išvežant – valstybė narė, kurioje yra įsikūręs laivo arba lėktuvo nuosavybės teisę perimantis fizinis ar juridinis asmuo.

37 straipsnis

1. Kiekvienos valstybės narės prekybos tarp valstybių narių statistiniai duomenys ir Komisijai perduodami duomenys apima:

a) vienoje valstybėje narėje įsikūrusio fizinio arba juridinio asmens lėktuvo arba laivo nuosavybės teisės perdavimą toje pačioje valstybėje narėje įsikūrusiam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Šis sandoris vadinamas įvežimu;

b) vienoje valstybėje narėje įsikūrusio fizinio arba juridinio asmens laivo arba lėktuvo nuosavybės teisės perdavimą kitoje valstybėje narėje įsikūrusiam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Šis sandoris vadinamas išvežimu.

Jei laivas arba lėktuvas yra nauji, išvežimas užregistruojamas juos sukonstravusioje valstybėje narėje;

c) laivo arba lėktuvo išvežimą arba įvežimą prieš atliekant darbus pagal sutartį arba juos atlikus.

2. Kas mėnesį valstybių narių Komisijai pateikiamoje informacijoje apie straipsnio 1 dalies a ir b pastraipose minėtus sandorius turi būti šie duomenys:

a) kodas, atitinkantis pagrindinio reglamento 21 straipsnyje nurodytos produktų klasifikacijos subpoziciją;

b) valstybės narės partnerės kodas;

c) laivų kiekis vienetais ir bet kuriais kitais nomenklatūroje pateiktais papildomais mato vienetais, ir lėktuvų kiekis neto mase bei papildomais mato vienetais;

d) statistinė vertė.

4 SKYRIUS

LAIVŲ IR LĖKTUVŲ MAISTO BEI TECHNINĖS ATSARGOS

38 straipsnis

Šiame skyriuje:

- "laivų ir lėktuvų maisto atsargos" – tai įvairūs laivų arba lėktuvų įgulai bei keleiviams vartoti skirti produktai,

- "laivų ir lėktuvų techninės atsargos" – tai produktai, pvz., kuras, alyva ir tepalai, būtini, kad veiktų laivų ar lėktuvų varikliai, mechanizmai ir kiti įrenginiai,

- "kitos valstybės narės laivai ir lėktuvai" − kaip priešprieša konkrečios valstybės narės "nacionaliniam" laivui ar lėktuvui – tai tie laivai ir lėktuvai, už kurių komercinį panaudojimą atsako kitoje valstybėje narėje įsikūręs fizinis arba juridinis asmuo.

39 straipsnis

1. Valstybės narės prekybos tarp valstybių narių statistiniai duomenys ir Komisijai perduodami duomenys apima:

a) bet kokį laivams ir lėktuvams skirtų maisto ir techninių atsargų pristatymą į kitos valstybės narės laivus arba lėktuvus, esančius duomenis teikiančios valstybės narės uoste arba oro uoste, jei toms Bendrijos ar ne Bendrijos prekėms buvo taikoma muitinės laikinojo prekių įvežimo perdirbti procedūra arba prekių perdirbimo muitinei prižiūrint procedūra. Ši operacija laikoma išvežimu;

b) bet kokį tiesioginį kitos valstybės narės maisto ir techninių atsargų pristatymą į nacionalinius laivus ar lėktuvus, esančius duomenis teikiančios valstybės narės uoste arba oro uoste. Ši operacija vadinama įvežimu.

2. Valstybių narių Komisijai kas mėnesį pateikiamoje informacijoje apie 1 straipsnio a punkte nurodytus sandorius turi būti šie duomenys:

a) produkto kodas, laikantis bent jau tokio supaprastinto kodavimo:

- 99302400: harmonizuotos sistemos 1–24 skirsniuose klasifikuojamoms prekėms,

- 99302700: harmonizuotos sistemos 27 skirsnyje klasifikuojamoms prekėms,

- 99309900: kitur klasifikuojamoms prekėms.

b) konkrečios šalies kodas QR (arba 951);

c) kiekis išreikštas neto mase;

d) statistinė vertė.

5 SKYRIUS

KELIOMIS PARTIJOMIS SIUNČIAMOS SIUNTOS

40 straipsnis

Šiame skyriuje "keliomis partijomis siunčiamos siuntos" – komplektuojamų prekių nesurinktų sudedamųjų dalių įvežimas ar išvežimas dėl prekybos ar su transportu susijusių priežasčių per kelis ataskaitinius laikotarpius.

41 straipsnis

Valstybių narių Komisijai kas mėnesį perduodamoje informacijoje keliomis partijomis siunčiamų siuntų įvežimo ar išvežimo duomenys nurodomi tik vieną kartą, t. y. paskutinės siuntos įvežimo arba išvežimo dieną pateikiama visa sukomplektuotos prekės vertė ir tos prekės kodas.

VI SKYRIUS

KARINĖS PREKĖS

42 straipsnis

1. Prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistiniai duomenys ir Komisijai perduodama informacija apima duomenis apie karinės paskirties prekių įvežimą ir išvežimą laikantis valstybėse narėse galiojančių šių prekių apibrėžimo.

2. Valstybių narių Komisijai kas mėnesį perduodamoje informacijoje apie šio straipsnio 1 dalyje paminėtus sandorius nurodomi šie duomenys:

a) kodas, atitinkantis pagrindinio reglamento 21 straipsnyje nurodytos produktų klasifikacijos poskyrį;

b) valstybės narės partnerės kodas;

c) kiekis neto mase, o prireikus ir papildomais vienetais;

d) statistinė vertė.

3. Valstybėse narėse, kurios dėl karinių paslapčių negali taikyti šio straipsnio 2 dalies nuostatų, imamasi atitinkamų priemonių, užtikrinančių, kad į Komisijai kas mėnesį pateikiamą informaciją būtų įtraukta bent statistinė karinėms reikmėms skirtų prekių išvežimo ir įvežimo vertė.

VII SKYRIUS

PAKRANTĖS ĮRENGINIAI

43 straipsnis

1. Šiame skyriuje "pakrantės įrenginiai" – tai atviroje jūroje esanti įranga ir prietaisai, skirti naudingųjų iškasenų paieškai ir išgavimui.

2. "Užsienio" įrenginiai, priešpastatant juos "nacionaliniams" – tai tie įrenginiai, už kurių komercinį panaudojimą atsakingas fizinis arba juridinis asmuo yra įsikūręs kitoje valstybėje narėje.

44 straipsnis

1. Kiekvienos valstybės narės prekybos tarp valstybių narių statistiniai duomenys ir Komisijai perduodami duomenys apima:

a) prekių pristatymą į nacionalinį įrenginį tiesiogiai iš kitos valstybės narės arba iš užsienio įrenginio. Ši operacija vadinama įvežimu;

b) prekių pristatymą iš nacionalinio įrenginio į kitą valstybę narę arba į užsienio įrenginį. Ši operacija vadinama išvežimu;

c) prekių iš užsienio įrenginio įvežimą į šios valstybės narės statistinę teritoriją;

d) prekių išvežimą iš valstybės narės į užsienio įrenginį.

2. Valstybių narių Komisijai perduodamoje mėnesio informacijoje apie šio straipsnio 1 dalyje paminėtus sandorius nurodomi šie duomenys:

a) kodas, atitinkantis pagrindinio reglamento 21 straipsnyje nurodytos produktų klasifikacijos padalinimą.

Tačiau tada, kai kalbama apie 38 straipsnyje minimas prekes, nepažeidžiant Muitinių reglamentų, valstybėms narėms suteikiama teisė naudoti 39 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytus supaprastintus kodus;

b) valstybės narės partnerės kodas.

Tačiau tuo atveju, kai prekės yra įvežamos į įrenginius arba iš jų išvežamos, nepažeidžiant Muitinių reglamentų, šalimi partnere laikoma šalis, kurioje yra įsikūręs už minimų įrenginių komercinį panaudojimą atsakingas fizinis arba juridinis asmuo. Kai ši informacija nežinoma, naudojamas QV kodas (arba 959);

c) kiekis neto mase;

d) statistinė vertė.

8 SKYRIUS

ERDVĖLAIVIAI

45 straipsnis

Šiame skyriuje:

a) "erdvėlaivis" – tai kosminis laivas, pvz., palydovai, kurie pakyla į erdvę už žemės atmosferos;

b) "erdvėlaivio nuosavybės teisė" – tai fizinio arba juridinio smens įregistravimo erdvėlaivio savininku faktas.

46 straipsnis

1. Kiekvienos valstybės narės prekybos tarp valstybių narių statistiniai duomenys ir Komisijai perduodami duomenys apima:

a) erdvėlaivio išvežimą arba įvežimą prieš atliekant darbus pagal sutartį arba juos atlikus;

b) erdvėlaivio, kuris yra įvairiose valstybėse narėse įsikūrusių fizinių bei juridinių asmenų perduodamos nuosavybės objektas, paleidimą į erdvę. Ši operacija yra registruojama:

- kaip išvežimas – valstybėje narėje, kurioje erdvėlaivis buvo galutinai pastatytas;

- kaip įvežimas – valstybėje narėje, kurioje yra įsikūręs naujasis savininkas.

2. Valstybių narių kas mėnesį Komisijai perduodamoje informacijoje apie šio straipsnio 1 dalyje paminėtus sandorius nurodomi šie duomenys:

a) kodas, atitinkantis pagrindinio reglamento 21 straipsnyje nurodytos produktų klasifikacijos padalinimą;

b) valstybės narės partnerės kodas.

Dėl šio straipsnio 1 dalies b ir c punktuose minimo įvežimo, valstybė narė partnerė yra ta valstybė, kurioje įsikūręs erdvėlaivio nuosavybės teisę perimantis fizinis arba juridinis asmuo.

Kalbant apie 1 dalies b punkte minimą įvežimą, valstybė narė partnerė yra ta valstybė, kurioje erdvėlaivis buvo galutinai pastatytas.

Kalbant apie 1 dalies c punkte minimą įvežimą, valstybė narė partnerė yra ta valstybė, kurioje įsikūręs erdvėlaivio nuosavybės teisę perduodantis fizinis arba juridinis asmuo;

c) kiekis neto mase ir papildomais mato vienetais;

d) statistinė vertė.

9 SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

47 straipsnis

Valstybės narės, pageidaujančios turėti daugiau išsamios informacijos nei ta, kurią jos gauna taikydamos pagrindinio reglamento 21 straipsnį, nukrypdamos nuo to straipsnio nuostatų, gali organizuoti informacijos apie vieną ar kelias specifinių produktų grupes rinkimą, tačiau už informacijos teikimą atsakingai šaliai turi būti leidžiama pasirinkti, ar teikti ją remiantis Kombinuotąja nomenklatūra, ar papildomais poskyriais.

Minėtą galimybę pasirinkusios valstybės narės apie tai praneša Komisijai. Tuo pačiu metu jos nurodo savo sprendimo motyvus, pateikia atitinkamų Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijų sąrašą ir apibūdina savo taikomą informacijos rinkimo būdą.

III DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48 straipsnis

Kiekvieno mėnesio prekybos tarp valstybių narių statistinius duomenis, parengtus remiantis pagrindiniu reglamentu, valstybės narės Komisijai (Eurostatui) išsiunčia ne vėliau kaip:

- per aštuonias savaites nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos, bendruosius išvežimo duomenis paskirstytus pagal valstybę narę gavėją, o įvežimo duomenis pagal valstybę narę siuntėją,

- per 10 savaičių nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos, kai perduodami išsamūs rezultatai, apimantys visus pagrindinio reglamento 23 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis.

49 straipsnis

1. Nuo 2001 m. sausio 1 d. Reglamentas (EEB) Nr. 3046/92, išskyrus jo 22 straipsnį, ir jį iš dalies pakeitusius reglamentus [14], Reglamentas (EEB) Nr. 2256/92 ir Reglamentai (EB) Nr. 1125/94 bei (EB) Nr. 2820/94 yra panaikinami.

2. Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir suprantamos taip, kaip nurodyta V priede pateiktoje atitikties lentelėje.

50 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 20 dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2001 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2000 m. rugsėjo 7 d.

Komisijos vardu

Pedro Solbes Mira

Komisijos narys

[1] OL L 316, 1991 11 16, p. 1.

[2] OL L 187, 2000 7 26, p. 1.

[3] OL L 307, 1992 10 23, p. 27.

[4] OL L 318, 1998 11 27, p. 22.

[5] OL L 219, 1992 8 4, p. 40.

[6] OL L 124, 1994 5 18, p. 1.

[7] OL L 299, 1994 11 22, p. 1.

[8] OL L 76, 1992 3 23, p. 1.

[9] OL L 145, 1977 6 13, p. 1.

[10] OL L 118, 1995 5 25, p. 12.

[11] OL L 48, 1998 2 19, p. 6.

[12] OL L 364, 1992 12 12, p. 32.

[13] OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

[14] Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2385/96 (OL L 326, 1996 12 17, p. 10), (EB) Nr. 860/97 (OL L 123, 1997 5 15, p. 12), (EB) Nr. 1894/98 (OL L 245, 1998 9 4, p. 36) ir (EB) Nr. 2535/98.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

21 straipsnyje paminėtų išimčių sąrašas

Nereikalaujama pateikti duomenų apie šias prekes:

a) pinigus ir vertybinius popierius;

b) aukso monetas;

c) nelaimės ištiktiems rajonams skirtą pagalbą;

d) numatytas panaudoti diplomatiniams arba panašiems tikslams:

1. prekes, kurioms taikomas diplomatinis, konsulinis ar panašus neliečiamumas;

2. dovanas valstybės vadovui arba Vyriausybės ar parlamento nariams;

3. administracines tarpusavio paramos prekes.

e) jei prekyba yra laikina:

1. mugėms ir parodoms skirtas prekes;

2. teatro scenos dekoracijas;

3. karuseles ir kitus atrakcionų įrenginius;

4. profesinę įrangą, apibrėžtą 1968 m. birželio 8 d. Tarptautinėje konvencijoje;

5. kino juostas;

6. eksperimentams skirtus aparatus bei įrenginius;

7. parodoms, veisimui, žirgų lenktynėms ir panašiems tikslams skirtus gyvūnus;

8. prekių pavyzdžius;

9. transporto priemones, konteinerius ir kitus transporto įrenginius;

10. transporto, konteinerių ir kitų transporto įrenginių remontui skirtas prekes ir remontuojant pakeistas dalis;

11. pakuotes;

12. nuomos prekes;

13. civilinės statybos darbams skirtus įrengimus ir įrangą;

14. tyrimams, analizei ar bandymams skirtas prekes;

f) jei jos nėra prekybinio sandorio objektas:

1. dekoracijas, garbės apdovanojimus ir prizus, atminimo ženklelius ir medalius;

2. kelionės įrangą, maisto atsargas ir kitus asmeniniam naudojimui arba vartojimui skirtus reikmenis, įskaitant sportinį inventorių, kuriuos keliautojas vežasi kartu arba kurie atvežami prieš jam atvykstant arba atvykus;

3. vestuvinius reikmenis, asmeninius daiktus arba relikvijas;

4. karstus, laidojimo urnas, laidotuvių papuošalus, kapo priežiūros reikmenis ir antkapinius paminklus;

5. spausdintą reklaminę medžiagą, vartojimo instrukcijas, kainoraščius ir kitus reklaminius dalykus;

6. prekes, kurios jau nebetinka vartoti arba kurios negali būti vartojamos pramoniniais tikslais;

7. balastą;

8. pašto ženklus;

9. farmacijos produktus, vartojamus tarptautiniuose sporto renginiuose;

g) produktus, kurie yra išskirtinių bendrųjų priemonių, skirtų žmonių arba aplinkos apsaugai, dalis;

h) prekes, kuriomis ne komerciniais tikslais keičiasi gretimose valstybių narių teritorijose gyvenantys asmenys (prekių judėjimas pasienyje); produktus, išaugintus žemės ūkio gamintojų ūkiuose, kurie yra ne toje statistinėje teritorijoje, kurioje yra jų pagrindinė įmonė, o greta;

i) prekes, išvežamas iš konkrečios statistinės teritorijos ir grąžinamas atgal po to, kai jos tiesiogiai kirto svetimą teritoriją arba buvo sulaikytos dėl su jų transportavimu susijusių priežasčių;

j) prekes, išvežtas už statistinės teritorijos ribų dislokuotoms nacionalinėms ginkluotosioms pajėgoms, iš kitos valstybės narės gautas prekes, kurias už statistinės teritorijos ribų buvo išsivežusios nacionalinės ginkluotosios pajėgos, ir prekes, kurias statistinėje teritorijoje įsigijo valstybės narės arba jas turi čia esančios kitos valstybės narės ginkluotosios pajėgos;

k) prekes, kurios yra informacijos perdavėjos, pvz., minkštieji diskai, kompiuterių juostelės, kino juostos, schemos, įrašymo juostos ir vaizdajuostės, kompaktiniai diskai, kuriais prekiaujama dėl informacijos, jei jie yra sukurti konkretaus kliento užsakymu arba nėra prekybinio sandorio objektas, ir ankstesnę siuntą papildančios prekės, pvz., patobulinimai, kurių nėra pageidavęs gavėjas;

l) palydovų paleidėjai:

- išsiuntus arba gavus, laukiant, kol erdvėlaivis bus paleistas,

- paleidžiant į erdvę.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

23 straipsnio a punkte minimų Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijų sąrašas

01051111

01051119

01051191

01051199

01051200

01051920

01051990

04070011

22021000

22029010

22029091

22029095

22029099

22030001

22030009

22030010

22041011

22041019

22041091

22041099

22042110

22042111

22042112

22042113

22042117

22042118

22042119

22042122

22042124

22042126

22042127

22042128

22042132

22042134

22042136

22042137

22042138

22042142

22042143

22042144

22042146

22042147

22042148

22042162

22042166

22042167

22042168

22042169

22042171

22042174

22042176

22042177

22042178

22042179

22042180

22042181

22042182

22042183

22042184

22042187

22042188

22042189

22042191

22042192

22042193

22042194

22042195

22042196

22042197

22042198

22042199

22042910

22042912

22042913

22042917

22042918

22042942

22042943

22042944

22042946

22042947

22042948

22042958

22042962

22042964

22042965

22042971

22042972

22042975

22042981

22042982

22042983

22042984

22042987

22042988

22042989

22042991

22042992

22042993

22042994

22042995

22042996

22042997

22042998

22042999

22051010

22051090

22059010

22059090

22060010

22060031

22060039

22060051

22060059

22060081

22071000

22072000

22090099

27160000

37025100

37025300

37025410

37025490

57011010

57011091

57011093

57011099

57019010

57019090

57022000

57023100

57023200

57023910

57023990

57024100

57024200

57024910

57024990

57025100

57025200

57025900

57029100

57029200

57029900

57031000

57032011

57032019

57032091

57032099

57033011

57033019

57033051

57033059

57033091

57033099

57039000

57041000

57049000

57050010

57050030

57050090

61011010

61011090

61012010

61012090

61013010

61013090

61019010

61019090

61021010

61021090

61022010

61022090

61023010

61023090

61029010

61029090

61031100

61031200

61031900

61032100

61032200

61032300

61032900

61033100

61033200

61033300

61033900

61034110

61034190

61034210

61034290

61034310

61034390

61034910

61034991

61034999

61041110

61041200

61041300

61041900

61042100

61042200

61042300

61042900

61043100

61043200

61043300

61043900

61044100

61044200

61044300

61044400

61044900

61045100

61045200

61045300

61045900

61046110

61046190

61046210

61046290

61046310

61046390

61046910

61046991

61046999

61051000

61052010

61052090

61059010

61059090

61061000

61062000

61069010

61069030

61069050

61069090

61071100

61071200

61071900

61072100

61072200

61072900

61079110

61079190

61079200

61079900

61081100

61081900

61082100

61082200

61082900

61083110

61083190

61083211

61083219

61083290

61083900

61089110

61089190

61089200

61089910

61089990

61091000

61099010

61099030

61099090

61101010

61101031

61101035

61101038

61101091

61101095

61101098

61102010

61102091

61102099

61103091

61103099

61109010

61109090

61121100

61121200

61121900

61123110

61123190

61123910

61123990

61124110

61124190

61124910

61124990

61151100

61151200

61151900

62102000

62103000

62111100

62111200

62112000

62113231

62113241

62113242

62113331

62113341

62113342

62114231

62114241

62114242

62114331

62114341

62114342

62121010

62121090

62122000

62123000

64011010

64011090

64019110

64019190

64019210

64019290

64019910

64019990

64021210

64021290

64021900

64022000

64023000

64029100

64029900

64029931

64029939

64029950

64029991

64029993

64029996

64029998

64031200

64031900

64032000

64033000

64034000

64035111

64035115

64035119

64035191

64035195

64035199

64035911

64035931

64035935

64035939

64035950

64035991

64035995

64035999

64039111

64039113

64039116

64039118

64039191

64039193

64039196

64039198

64039911

64039931

64039933

64039936

64039938

64039950

64039991

64039993

64039996

64039998

64041100

64041910

64041990

64042010

64042090

64051010

64051090

64052010

64052091

64052099

64059010

64059090

71011000

71012100

71012200

71039100

71039900

71041000

71042000

71049000

71051000

71059000

71061000

71069110

71069190

71069220

71069280

71081100

71081200

71081310

71081380

71082000

71101100

71101910

71101980

71102100

71102900

71103100

71103900

71104100

71104900

71161000

71162011

71162019

71162090

85041010

85041091

85041099

85042100

85042210

85042290

85042300

85043110

85043131

85043139

85043190

85043210

85043230

85043290

85043310

85043390

85043400

85044010

85044020

85044050

85044093

85045010

85182190

85182290

85182920

85182980

85391010

85391090

85392130

85392192

85392198

85392210

85392930

85392992

Praleista 85393110

85393190

85393210

85393250

85393290

85393900

85394100

85394910

85394930

85401111

85401113

85401115

85401119

85401191

85401199

85401200

85402010

85402080

85404000

85405000

85407100

85407200

85407900

85408100

85408900

85421311

85421313

85421315

85421317

85421320

85421330

85421342

85421345

85421346

85421348

85421349

85421355

85421360

85421940

85421955

85421966

89039110

89039191

89039193

89039199

89039210

89039291

89039299

89039910

89039991

89039999

90013000

90014020

90014041

90014049

90014080

90015020

90015041

90015049

90015080

90031100

90031910

90031930

90031990

90065310

90065390

92021010

92021090

92029010

92029030

92029090

92030090

92041000

92042000

92051000

92079010

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

25 straipsnio 2 dalyje minimų sandorių sąrašas

A | B |

1.Sandoriai, susiję su tikruoju arba numatomu nuosavybės perdavimu už kompensaciją (finansinę arba kitokią) (išskyrus 2, 7, 8 punktuose išvardytus sandorius) | 1.Pirkimas/pardavimas už grynuosius2.Tiekimas patvirtinus arba išbandžius parduoti konsignacijos būdu arba tarpininkaujant komisionieriui3.Barteriniai mainai (kompensavimas natūra)4.Turistų asmeninis apsipirkimas5.Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma) |

2.Prekių grąžinimas, įregistravus autentišką sandorį, pažymėtą kodu Nr. 1; nemokamas prekių pakeitimas | 1.Prekių grąžinimas2.Grąžintų prekių pakeitimas3.Negrąžinamų prekių pakeitimas (pvz., pagal garantiją) |

3.Sandoriai (ne laikini), susiję su nuosavybės perdavimu, bet be kompensacijos (finansinės arba kitokios) | 1.Prekės, pristatytos pagal visiškai arba iš dalies vykdomas arba finansuojamas pagalbos programas2.Kitos bendrosios valstybinės paramos siuntos3.Kitos paramos siuntos (asmeninės, nevyriausybinių organizacijų)4.Kitos |

4.Operacijos, susijusios su perdirbimu pagal sutartį arba remontu (išskyrus tas, kurios įrašytos 7 punkte) | 1.Perdirbimas pagal sutartį2.Mokamas remontas ir priežiūra3.Nemokamas remontas ir priežiūra |

5.Operacijos, atliekamos pasibaigus perdirbimui pagal sutartį arba remontui (išskyrus tas, kurios įrašytos 7 punkte) | 1.Perdirbimas pagal sutartį2.Mokamas remontas ir priežiūra3.Nemokamas remontas ir priežiūra |

6.Sandoriai, nesusiję su nuosavybės perdavimu, pvz., nuoma, paskola, veiklos nuoma ir kitokiu laikinu panaudojimu, išskyrus perdirbimą pagal sutartį arba remontą (pristatymas arba grąžinimas) | 1.Nuoma, skolinimas, veiklos nuoma2.Kitos, laikinam naudojimui skirtos prekės |

7.Operacijos, vykdomos pagal bendros gynybos projektus arba kitas tarptautinės gamybos programas (pvz., aerobusas) | |

8.Statybinių medžiagų ir įrenginių tiekimas darbams, kurie yra bendros statybos arba inžinerinių darbų sutarties dalis | |

9.Kiti sandoriai | |

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

28 straipsnyje minimos pristatymo sąlygos

Pirmasis poskyris | Reikšmė | Nurodytina vieta |

Tarptautinių prekybos terminų kodas | Tarptautiniai prekybos terminai ICC/ECE Ženeva |

EXW | iš įmonės | įmonės vieta |

FCA | franko vežėjas | …sutarta vieta |

FAS | franko/pristatymo vieta prie laivo | sutartas pakrovimo uostas |

FOB | franko laivo denis | sutartas pakrovimo uostas |

CFR | vertė/kaštai ir frachtas (C&F) | sutartas paskyrimo uostas |

CIF | kaina, draudimas ir frachtas | sutartas paskyrimo uostas |

CPT | transportavimas apmokėtas iki… | sutarta paskyrimo vieta |

CIP | transportavimas ir draudimas apmokėtas iki… | sutarta paskyrimo vieta |

DAF | perduota pasienyje… | sutarta pristatymo pasienyje vieta |

DES | perduota laive | sutartas paskyrimo uostas |

DEQ | perduota krantinėje… | po muitinės formalumų atlikimo, …sutartas uostas |

DDU | perduota/pristatyta iki…, muitas nesumokėtas | sutarta paskyrimo importuojančioje šalyje vieta |

DDP | perduota/pristatyta iki…, muitas ir pristatymas apmokėti | sutarta pristatymo importuojančioje šalyje vieta |

XXX | sutarties sąlygos, išskyrus pirmiau išvardytas | tikslus sutartyje nurodytų sąlygų konstatavimas |

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

Šio reglamento ir panaikintų reglamentų straipsnių atitiktis

Šio reglamento straipsniai | Juos atitinkantys kitų reglamentų straipsniai |

1 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 1 straipsnis |

2 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 2 straipsnio 2 dalis |

3 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 3 straipsnis (pakeistas) |

4 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 4 straipsnis |

5 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 5 straipsnis |

6 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 6 straipsnis |

7 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 7 straipsnis |

8 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 8 straipsnis |

9 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 9 straipsnis |

10 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 2256/92 1 straipsnis |

11 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 2256/92 2 straipsnis |

12 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 2256/92 3 straipsnis (pakeistas) |

13 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 2256/92 4 straipsnis (pakeistas) |

14 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 2256/92 6 straipsnis |

15 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 2256/92 7 straipsnis |

16 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 2256/92 8 straipsnis |

17 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 2256/92 9 straipsnis |

18 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 2256/92 10 straipsnis |

19 straipsnis | (Naujas) |

20 straipsnis | Reglamento (EB) Nr. 2820/94 1 ir 2 straipsniai (pakeisti) |

21 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 20 straipsnis |

22 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 10 straipsnis (pakeistas) |

23 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 11 straipsnis (pakeistas) |

24 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 12 straipsnis (pakeistas) |

25 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 13 straipsnis |

26 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 16 straipsnis |

27 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 17 straipsnis |

28 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 žr. Orig. |

29 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 15 straipsnis (pakeistas) |

30 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 19 straipsnis (pakeistas) |

31–46 straipsniai | (Nauji straipsniai) |

47 straipsnis | Reglamento (EEB) Nr. 3046/92 21 straipsnio 3 dalis |

48 straipsnis | Reglamento (EB) Nr. 1125/94 1 straipsnis |

49 ir 50 straipsniai | (Nauji straipsniai) |

--------------------------------------------------

Top