EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1825

2000 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1825/2000, nustatantis išsamias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 taikymo taisykles galvijienos ir jos produktų ženklinimui etiketėmis

OJ L 216, 26.8.2000, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 259 - 263
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 196 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 196 - 201
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 036 P. 127 - 131

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/03/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1825/oj

32000R1825Oficialusis leidinys L 216 , 26/08/2000 p. 0008 - 0012


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1825/2000

2000 m. rugpjūčio 25 d.

nustatantis išsamias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 taikymo taisykles galvijienos ir jos produktų ženklinimui etiketėmis

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1760/2000, nustatantį galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantį galvijienos bei jos produktų ženklinimą etiketėmis ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 [1], ypač į jo 19 straipsnį,

kadangi:

(1) Reikėtų nustatyti išsamias Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 taikymo taisykles, ypač dėl prekybos tarp valstybių narių, kad identifikavimo sistema neiškreiptų prekybos galvijienos rinkoje.

(2) Norint užtikrinti atsekamumą būtina, kad taikant tiek privalomą, tiek savanorišką galvijienos ženklinimo etiketėmis sistemas veiklos vykdytojai ir organizacijos turėtų galvijienos identifikavimo ir išsamaus registravimo sistemas visuose jos gamybos ir pardavimo etapuose.

(3) Pereinamuoju laikotarpiu skerdykloms, neturinčioms patvirtinimo numerio, būtina taikyti alternatyvius identifikavimo būdus.

(4) Taip pat būtina apibrėžti galvijienos, gautos iš gyvūnų, apie kurių gimimą ir judėjimą nėra visų duomenų, nes registruoti tokius duomenis buvo pareikalauta tik po 1998 m. sausio 1 d. 1997 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 820/97, nustatančiu galvijų identifikavimo ir registravimo sistemą ir galvijienos bei jos produktų ženklinimo etiketėmis tvarką [2]. Analogiškos nuostatos turėtų būti taikomos galvijienai, pagamintai iš gyvūnų, gyvų importuotų į Bendriją iš trečiųjų šalių.

(5) Išsamiai nurodant kilmę, kad pakartotinai etiketėje nereikėtų nurodyti valstybių narių arba trečiųjų šalių, kuriose gyvūnai buvo auginami, būtina įdiegti supaprastintą ženklinimą etiketėmis, pagrįstą laiku, kurį gyvūnas, iš kurio gauta galvijiena, buvo laikomas valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, kur jis gimė ar buvo paskerstas.

(6) Būtina aiškiau nurodyti, kaip pateikti papildomą informaciją, kuri kartais gali būti nurodoma etiketėje taikant supaprastintą maltos galvijienos ženklinimo etiketėmis tvarką. Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 13 straipsniu, ši papildoma informacija gali būti nurodoma iki 2000 m. rugsėjo 1 d. Tam tikra informacija gali būti nurodoma iki 2002 m. sausio 1 d., jei valstybė narė priėmė sprendimą taikyti nacionalinę privalomąją ženklinimo etiketėmis sistemą, į kurią ši informacija yra įtraukta, arba jeigu veiklos vykdytojas nurodo ją savo noru.

(7) Taikant savanorišką galvijienos ženklinimo etiketėmis sistemą, būtina numatyti pagreitintą arba supaprastintą tam tikrų galvijienos gabalų, paženklintų etiketėmis valstybėje narėje pagal patvirtintą specifikaciją ir įvežtų į kitos valstybės narės teritoriją, patvirtinimo tvarką.

(8) Siekiant garantuoti specifikacijos patikimumą, būtina, kad nepriklausomai įstaigai ir kompetentingai institucijai būtų prieinami visi veiklos vykdytojų ir organizacijų registrai ir kad jos galėtų reguliariai atlikti patikrinimus vietoje remdamosi rizikos analize.

(9) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 17 straipsnyje pateikiamos tam tikros nuostatos, taikomos tais atvejais, kai visa arba dalis galvijienos gaminama trečiojoje šalyje. Reikia nustatyti išsamias galvijienos importo iš trečiųjų šalių tvirtinimo tvarkos taisykles.

(10) Siekiant garantuoti, kad importuojamai galvijienai taikomos ženklinimo etiketėmis priemonės būtų tokios pat patikimos kaip ir tos, kurios taikomos Bendrijos galvijienai, Komisija išnagrinėja iš trečiųjų šalių gautus pranešimus. Išsamūs pranešimai valstybėms narėms perduodami tada, kai Komisija padaro išvadą, jog trečiojoje šalyje taikoma tvarka ir (arba) kriterijai atitinka Reglamente (EB) Nr. 1760/2000 nustatytus standartus.

(11) Komisija, norėdama garantuoti ženklinimo etiketėmis sistemos trečiosiose šalyse patikimumą, gali paprašyti papildomos informacijos ir, atsižvelgdama į ją, turėtų imtis būtinų priemonių.

(12) Komisija gali atlikti patikrinimus trečiosiose šalyse. Kad galėtų tai padaryti, jai reikėtų išankstinio trečiosios šalies pritarimo. Negavusi šio pritarimo, Komisija imasi būtinų priemonių.

(13) Valstybėms narėms būtina atlikti patikrinimus tam, kad garantuotų pakankamą savo noru naudojamų etikečių tikslumą.

(14) Turėtų būti nustatyta veiklos vykdytojams taikytinų sankcijų sistema. Ją nustatant reikėtų atsižvelgti į tuos atvejus, kai veiklos vykdytojas nepaženklino etiketėmis galvijienos taip, kaip reikalauja privalomojo ženklinimo etiketėmis sistemos taisyklės, arba kai jis paženklino etiketėmis galvijieną pagal savanoriško ženklinimo etiketėmis tvarką nesilaikydamas specifikacijos, arba jei patvirtintos specifikacijos nėra. Tam, kad veiklos vykdytojams būtų atlyginti sunkumai, su kuriais jie susiduria įgyvendindami šį reglamentą, ribotą laiką – iki 2001 m. sausio 1 d. – pačios griežčiausios sankcijos turėtų būti taikomos tik tada, kai etiketėje nurodyta informacija klaidina vartotoją arba neatitinka patvirtintos specifikacijos.

(15) Reglamente (EB) Nr. 820/97 yra numatyta, kad kiekvienas veiklos vykdytojas arba organizacija, pageidaujanti nurodyti informaciją etiketėje savo noru, pateikia kiekvienos valstybės narės, kurioje galvijiena yra gaminama arba parduodama, kompetentingai institucijai specifikaciją, kad ši ją patvirtintų. 1999 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2772/1999, numatantis bendrąsias privalomojo galvijienos ženklinimo etiketėmis sistemos taisykles [3], leido veiklos vykdytojams iki 2000 m. rugpjūčio 31 d. greta privalomųjų nuorodų ir toliau savanoriškai nurodyti papildomą informaciją galvijienos etiketėse.

(16) Jei patvirtintose savanoriškose specifikacijose nebus padaryta pakeitimų ir jei jos atitiks naująsias taisykles, būtų tikslinga, kad šios ir trečiosioms šalims patvirtintos specifikacijos ir toliau galiotų.

(17) Reglamentas (EB) Nr. 820/97 numato, kad jei galvijų identifikavimui ir registravimui reikalingos informacijos yra pakankamai, valstybės narės gali nuspręsti, kad apie toje pat valstybėje narėje gimusių, išaugintų ir paskerstų gyvūnų galvijieną etiketėse turi būtų nurodyta ir papildoma informacija. Reglamentas (EB) Nr. 2772/1999 leido valstybėms narėms laikinai, t. y. iki 2000 m. rugpjūčio 31 d., laikantis Reglamento (EB) Nr. 820/97 19 straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos, ir toliau naudotis galimybe įvesti privalomąją ženklinimo etiketėmis sistemą galvijienai, gautai iš savo teritorijoje gimusių, nupenėtų ir paskerstų gyvūnų.

(18) 1998 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas 98/595/EB dėl privalomojo galvijienos ženklinimo etiketėmis sistemos taikymo Prancūzijoje ir Belgijoje [4] ir 1998 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas 1999/1/EB dėl privalomojo galvijienos ženklinimo etiketėmis sistemos taikymo Suomijoje [5] leidžia minėtoms valstybėms narėms taikyti privalomojo ženklinimo etiketėmis sistemą galvijienai, gautai iš jų teritorijoje gimusių, nupenėtų ir paskerstų gyvulių. Šie sprendimai ir visi vėlesni tokio pobūdžio sprendimai turėtų būti taikytini ir toliau, kol 2002 m. sausio 1 d. įsigalios Bendrijos privalomoji ženklinimo etiketėmis sistema, pagal kurią bus išsamiai nurodoma kilmė.

(19) Kad galėtų kontroliuoti savanorišką ženklinimo etiketėmis sistemą, valstybės narės turėtų užregistruoti patvirtintas specifikacijas ir perduoti Komisijai informaciją apie nacionalines šių specifikacijų taikymo taisykles ir apie jų teritorijose patvirtintas savanoriškas nuorodas. Tokia informacija turėtų būti nuolat atnaujinama.

(20) Būtina panaikinti 1997 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1141/97, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 820/97 dėl galvijienos ir jos produktų ženklinimo etiketėmis [6] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 824/98 [7], taisykles. Tačiau norint išvengti painiavos pereinamuoju laikotarpiu, kol dar neįvesta Reglamente (EB) Nr. 1760/2000 nustatyta privalomoji sistema, Reglamentas (EB) Nr. 1141/97 turėtų būti ir toliau taikytinas gyvulių, paskerstų iki 2000 m. rugsėjo 1 d., mėsai.

(21) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Atsekamumas

Visi veiklos vykdytojai ir organizacijos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 12 straipsnio trečiojoje įtraukoje, kiekviename gamybos ir pardavimo etape taiko identifikavimo ir išsamaus registravimo sistemą.

Ši sistema taikoma taip, kad būtų garantuotas ryšys tarp mėsos identifikavimo ir atskiro gyvulio arba gyvulių, kaip numatyta minėto reglamento 13 straipsnio 1 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje.

Pagal registravimo sistemą visų pirma registruojamas gyvūnų atvežimas ir išvežimas, skerdenos ir (arba) gabalai, kad būtų garantuotas ryšys tarp mėsos atvežimo ir išvežimo.

2 straipsnis

Ženklinimas etiketėmis, kai nėra informacijos

1. Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 13 straipsnio 2 dalies b punkte minimas patvirtinimo numeris yra:

a) toks, koks numatytas Tarybos direktyvos 64/433/EEB [8] 10 straipsnio 1 dalyje;

b) arba, jei patvirtinimo numerio nėra, nacionalinės registracijos numeris.

Jei nėra nė vieno iš šių numerių, iki 2001 m. sausio 1 d. gali būti nurodomas skerdyklos pavadinimas ir adresas.

2. Taikant Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 13 straipsnio 5 dalies nuostatas:

a) ženklinant etiketėmis Bendrijoje gimusių gyvūnų mėsą, jei nėra informacijos apie gyvūnų gimimo ir (arba) auginimo vietą, išskyrus paskutinę auginimo vietą, nuoroda į minėtas gimimo ir (arba) auginimo vietas keičiama nuoroda "*(Gimęs iki 1998 m. sausio 1 d.)";

b) ženklinant etiketėmis gyvūnų, kurie buvo įvežti į Bendriją gyvi, mėsą, jei nėra informacijos apie gyvūnų gimimo ir (arba) auginimo vietą, išskyrus paskutinę auginimo vietą, nuoroda į minėtas gimimo ir (arba) auginimo vietas keičiama nuoroda "*(Įvežti į EB gyvi)" arba "*(Įvežti gyvi iš [trečiosios šalies pavadinimas])".

3 straipsnis

Supaprastintas kilmės nurodymas

Taikant Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 13 straipsnio 5 dalies a punkto nuostatą, ženklinant etiketėmis galvijieną gyvūnų, 30 arba mažiau kaip 30 dienų augintų:

- valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, kurioje jie gimė,

- valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, kur jie buvo paskersti,

nereikalaujama nurodyti šių valstybių narių arba trečiųjų šalių, kaip gyvūnų auginimo vietos, jei kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje šie gyvūnai buvo auginti daugiau kaip 30 dienų.

4 straipsnis

Grupės dydis

1. Pjaustant mėsą į skerdenas arba ketvirčius, Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 13 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje minėtos grupės dydis apibūdinamas pagal konkrečioje pjaustymo įmonėje vienu metu pjaustytų ir vieną partiją sudarančių skerdenų arba ketvirčių skaičių. Šis skaičius niekada negali viršyti vienos dienos produkcijos dydžio.

2. Toliau pjaustant arba malant, grupė gali būti atkurta iš visų šio straipsnio 1 dalyje minėtų grupių, kurios buvo pjaustomos ar malamos tą pačią dieną.

5 straipsnis

Malta galvijiena

1. Šiame reglamente malta mėsa apibūdinama kaip mėsa, sumalta į daleles arba perleista per mėsmalę su spiraliniu sraigtu.

2. Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 14 straipsnio trečioje pastraipoje paminėtose etiketėse gali būti nurodoma ši papildoma informacija:

a) nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. – Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 13 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose minimos nuorodos ir malimo data;

b) nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. iki 2002 m. sausio 1 d. – Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 13 straipsnio 5 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose bei b punkte minimos nuorodos, jei atitinkama valstybė narė priėmė sprendimą taikyti nacionalinę privalomąją ženklinimo etiketėmis sistemą, į kurią ši informacija yra įtraukta, arba jei veiklos vykdytojas, laikydamasis Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II dalies II skirsnio nuostatų, nurodo informaciją savo noru;

c) nuo 2002 m. sausio 1 d. – Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 13 straipsnio 5 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose minimos nuorodos.

6 straipsnis

Patvirtinimo tvarka

1. Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 16 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje numatytas laikotarpis, per kurį specifikacija nėra nei patvirtinta, nei atsisakyta ją patvirtinti, nei paprašyta, kad valstybės narės, kuriai mėsa siunčiama, kompetentinga institucija suteiktų papildomos informacijos, yra du mėnesiai nuo paraiškos pateikimo dienos.

2. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 16 straipsnio 5 dalies nuostatas dėl pirmąsyk supjaustytų galvijienos gabalų, esančių atskirose pakuotėse, valstybėje narėje paženklintose etiketėmis laikantis patvirtintos specifikacijos ir įvežtų į kitos valstybės narės teritoriją prie pirminės etiketės nepridėjus papildomos informacijos, Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 16 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje numatytas laikotarpis yra 14 dienų.

3. Taikant Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 16 straipsnio 5 dalį, galvijiena, esanti nedidelėse, mažmeninei prekybai skirtose pakuotėse, valstybėje narėje paženklintose etiketėmis pagal patvirtintą specifikaciją, gali būti įvežta į kitos valstybės narės teritoriją ir ten realizuota šiai valstybei narei dar nepatvirtinus etiketės specifikacijos, jei:

a) minėtos pakuotės išlieka nepakeistos;

b) mėsą supakavusios valstybės narės patvirtintoje specifikacijoje nurodoma informacija apie supakuotos galvijienos realizavimą kitose valstybėse narėse;

c) šią specifikaciją patvirtinanti valstybė narė, remdamasi patvirtinta specifikacija, visoms kitoms valstybėms narėms iš anksto pateikia būtiną informaciją apie tai, kur supakuota galvijiena turi būti realizuota.

7 straipsnis

Patikrinimai

1. Veiklos vykdytojai ir organizacijos visada leidžia Komisijos ekspertams, kompetentingai institucijai ir atitinkamai nepriklausomai kontrolės įstaigai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 16 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, naudotis jų patalpomis ir visais įrašais, įrodančiais, kad informacija etiketėse yra teisinga.

2. Kompetentinga institucija, o Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 16 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje nurodytu atveju – ir nepriklausoma kontrolės įstaiga atlieka nuolatinius patikrinimus vietoje, vadovaudamasi rizikos analize ir ypač atsižvelgdama į specifikacijų sudėtingumą. Po kiekvieno patikrinimo parengiama ataskaita, kurioje nurodomi visi trūkumai, padėčiai pagerinti pasiūlytos priemonės, visi terminai ir taikytos sankcijos.

3. Jei Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 16 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje siūlomu pasirinkimu nepasinaudojama, valstybės narės atlieka patikrinimus taip, kad būtų garantuotas pakankamas naudojamų etikečių tikslumas. Patikrinimų dažnumas nustatomas visų pirma atsižvelgiant į specifikacijų sudėtingumą.

4. Veiklos vykdytojai, organizacijos ir nepriklausomos kontrolės įstaigos perduoda kompetentingai institucijai visą reikalingą informaciją.

8 straipsnis

Trečiųjų šalių suteikti patvirtinimai

1. Komisija, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 17 straipsnio 2 dalyje, patikrina, ar pranešimai yra pakankamai visapusiški. Komisija, gavusi nevisiškai išsamų pranešimą, apie tai informuoja suinteresuotą trečiąją šalį ir nurodo, kokios informacijos dar reikia.

Išsamūs pranešimai perduodami valstybėms narėms, nebent Komisija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 17 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje jai suteikta teise, būtų padariusi išvadą, kad minimoje trečiojoje šalyje taikomos procedūros ir (arba) kriterijai neatitinka tame reglamente nustatytų standartų.

2. Bet kuriuo metu, kai Komisija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 17 straipsnio 2 dalyje numatytu pranešimu, mano, jog būtina patikrinti, ar procedūros ir (arba) kriterijai, apie kuriuos pranešė trečioji šalis, šiuo metu atitinka Reglamente (EB) Nr. 1760/2000 nustatytus standartus, ji gali paprašyti, kad trečioji šalis suteiktų visą būtiną informaciją. Visų pirma ji gali pareikalauti trečiosios šalies pateikti paskirtos kompetentingos institucijos patvirtintų specifikacijų kopijas. Be to, Komisija gali pareikalauti, kad trečioji šalis leistų Komisijos atstovams atlikti joje patikrinimus.

3. Komisija, per jos nurodytą laiką negavusi ankstesnėje straipsnio dalyje minėtos informacijos arba leidimo, gali padaryti išvadą, kad trečiojoje šalyje taikomos procedūros ir (arba) kriterijai neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1760/2000 nurodytų standartų.

4. Remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 17 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos nuostatomis, Komisija gali bet kada pakeisti savo pirmąjį sprendimą dėl trečiojoje šalyje taikomų procedūrų ir (arba) kriterijų.

9 straipsnis

Sankcijos

1. Valstybės narės nustato sankcijų sistemą, taikytiną pažeidus Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 nuostatas, ir imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų jos įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, atitinkančios pažeidimo pavojingumą ir turinčios realų poveikį pažeidėjui.

2. Nepažeisdamos Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 18 straipsnyje minimų sankcijų, jei galvijiena buvo paženklinta etiketėmis:

- nesilaikant privalomosios ženklinimo etiketėmis sistemos arba

- taikant savanorišką sistemą, jei ženklinimas etiketėmis neatitiko specifikacijos arba jei patvirtintos specifikacijos iš viso nėra,

valstybės narės reikalauja pašalinti galvijieną iš rinkos, kol nebus uždėta nauja etiketė, atitinkanti šio reglamento reikalavimus.

Tačiau jei minėta mėsa atitinka visas galiojančias veterinarijos ir higienos taisykles, valstybės narės, taikydamos šio straipsnio 1 dalyje minėtas sankcijas, dar gali leisti perdirbti ją į produktus, išskyrus nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 12 straipsnio pirmoje įtraukoje.

3. Iki 2001 m. sausio 1 d. iš rinkos pašalinama tik ta mėsa, kurios etiketėse esanti informacija gali iš esmės suklaidinti vartotojus arba kuri neatitinka patvirtintos specifikacijos.

10 straipsnis

Registravimas

Kompetentinga institucija registruoja patvirtintas specifikacijas, o visų pirma visus už galvijienos ženklinimą etiketėmis atsakingus veiklos vykdytojus bei organizacijas ir už patikrinimus atsakingą nepriklausomą įstaigą.

11 straipsnis

Informacijos perdavimas

Valstybės narės Komisijai perduoda:

a) institucijų, atsakingų už ženklinimo etiketėmis sistemos įgyvendinimą remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1760/2000 ir kitomis išsamiomis įgyvendinimo taisyklėmis, ypač susijusiomis su atitinkamais atliktinais patikrinimais bei taikytinomis sankcijomis, pavadinimus;

b) iki 2000 m. rugsėjo 30 d. – visų jų teritorijoje patvirtintų savanoriškų nuorodų sąrašą;

c) kas tris mėnesius – atnaujintą b punkte paminėtą sąrašą.

12 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Jei atitinka Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 ir šio reglamento nuostatas,

a) savanoriškos specifikacijos, patvirtintos remiantis Reglamento (EB) Nr. 820/97 14 ir 15 straipsnio nuostatomis, galioja ir toliau;

b) nacionalinės privalomosios galvijienos ženklinimo etiketėmis sistemos, patvirtintos remiantis Reglamento (EB) Nr. 820/97 19 straipsnio 4 dalies nuostatomis, taip pat ir visi kiti vėlesni panašaus pobūdžio sprendimai galioja iki 2002 m. sausio 1 d.

13 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1141/97 šiuo reglamentu yra panaikinamas.

Tačiau jis ir toliau taikomas gyvūnų, paskerstų iki 2000 m. rugsėjo 1 d., mėsai.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos taip, kaip nurodyta priede pateiktoje koreliacijos lentelėje.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas galvijienai, gautai iš gyvūnų, paskerstų nuo 2000 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2000 m. rugpjūčio 25 d.

Komisijos vardu

Philippe Busquin

Komisijos narys

[1] OL L 204, 2000 8 11, p. 1.

[2] OL L 117, 1997 5 7, p. 1.

[3] OL L 334, 1999 12 28, p. 1.

[4] OL L 286, 1998 10 23, p. 55.

[5] OL L 1, 1999 1 5, p. 3.

[6] OL L 165, 1997 6 24, p. 7.

[7] OL L 117, 1998 4 21, p. 4.

[8] OL L 121, 1964 7 29, p. 2012/64.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Koreliacijos lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1141/97 | Šis reglamentas |

2 straipsnis | 1 straipsnis |

– | 2 straipsnis |

– | 3 straipsnis |

– | 4 straipsnis |

– | 5 straipsnis |

1 straipsnis | 6 straipsnis |

3 straipsnis | 7 straipsnis |

4a straipsnis | 8 straipsnis |

4 straipsnis | 9 straipsnis |

5 straipsnio 1 dalis | 10 straipsnis |

5 straipsnio 2 dalis | 11 straipsnis |

– | 12 straipsnis |

– | 13 straipsnis |

6 straipsnis | 14 straipsnis |

--------------------------------------------------

Top