EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1671

2000 m. liepos 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1671/2000 iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 918/83 dėl laikinos leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo be muitų į Suomiją importuojamam alui

OJ L 193, 29.7.2000, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 010 P. 184 - 185
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 012 P. 255 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 012 P. 255 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; netiesiogiai panaikino 32009R1186

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1671/oj

32000R1671Oficialusis leidinys L 193 , 29/07/2000 p. 0011 - 0012


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1671/2000

2000 m. liepos 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 918/83 dėl laikinos leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo be muitų į Suomiją importuojamam alui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 26 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi

(1) 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole [3], 26 straipsnis suteikia Suomijai teisę, įsigyjant alaus kitose valstybėse narėse, toliau taikyti Suomijos mokesčiais neapmokestinamą 15 litrų kiekybinį apribojimą, kaip nustatyta Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo akte.

(2) Suomija turėtų imtis priemonių užtikrinti, kad alaus importo iš trečiųjų šalių sąlygos nebūtų palankesnės už sąlygas, taikomas tokiam importui iš kitų valstybių narių.

(3) 1983 m. kovo 28 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 918/83, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą [4], 45 straipsnyje numatyta, kad iš trečiųjų šalių atvykstančių keleivių asmeniniame bagaže esančias prekes leidžiama įvežti be importo muitų, jei tos įvežamos prekės yra nekomercinio pobūdžio.

(4) Pagal Reglamento (EEB) Nr. 918/83 47 straipsnį alaus, kurį leidžiama įvežti be importo muitų, bendra vertė neturi būti didesnė kaip 175 eurai vienam keleiviui. Pagal minėto reglamento 47 straipsnio 2 dalį valstybės narės gali sumažinti šią sumą iki 90 eurų keleiviams, neturintiems 15 metų.

(5) Suomija kreipėsi dėl galimybės pirmiau nurodytiems dydžiams taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas ir paprašė taikyti kiekybinį apribojimą iš trečiųjų šalių be muitų importuojamam alui.

(6) Atsižvelgiant į Suomijos geografinę padėtį, ekonomines problemas, su kuriomis susiduria pasienio regionuose įsikūrę Suomijos mažmenininkai ir į tai, kad dėl padidėjusio muitais neapmokestinamo alaus importo iš trečiųjų šalių prarandama daug pajamų, atrodo, kad minėto alaus kiekį tikslinga apriboti ne mažiau kaip iki 6 litrų.

(7) Siekiant užtikrinti, kad, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, keleiviams visoje Bendrijoje būtų taikomas vienodas režimas, reikia nustatyti šios leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo terminą.

(8) Siekiant Suomijos mažmeninei prekybai sudaryti sąlygas prisitaikyti prie naujos situacijos, tikslinga, kad ši leidžianti nukrypti nuostata butų taikoma dvejais metais ilgiau negu apribojimas, taikomas į Suomiją iš kitų valstybių narių importuojamam alui,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EEB) Nr. 918/83 įterpiamas šis straipsnis:

"47b straipsnis

Nukrypstant nuo 47 straipsnyje nustatytų dydžių, iki 2005 m. gruodžio 31 d. Suomijai leidžiama be muitų importuojamam alui taikyti ne mažesnį kaip 6 litrų kiekybinį apribojimą."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2000 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2000 m. liepos 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. Parly

[1] 2000 m. birželio 14 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[2] 2000 m. gegužės 24 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 76, 1992 3 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/99/EB (OL L 8, 1997 1 11, p. 12).

[4] OL L 105, 1983 4 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 355/94 (OL L 46, 1994 2 18, p. 5).

--------------------------------------------------

Top