Help Print this page 

Document 32000R1655

Title and reference
2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1655/2000 dėl aplinkos finansinio instrumento (LIFE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; panaikino 32007R0614
OJ L 192, 28.7.2000, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1655/oj
Multilingual display
Text

32000R1655Oficialusis leidinys L 192 , 28/07/2000 p. 0001 - 0010


Europos Parlamento ir tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1655/2000

2000 m. liepos 17 d.

dėl aplinkos finansinio instrumento (LIFE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1]

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos pagal bendrąjį tekstą, kurį 2000 m. gegužės 23 d. patvirtino Taikinimo komitetas [4],

kadangi:

(1) 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1973/92 [5], kuriuo įsteigtas Aplinkos finansinis instrumentas (LIFE), buvo priimtas siekiant prisidėti prie Bendrijos aplinkos politikos ir aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimo bei plėtros.

(2) Reglamentu (EB) Nr. 1404/96 [6] buvo pakeistas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1973/92; siekiant toliau prisidėti prie Bendrijos aplinkos politikos ir aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir plėtros, ypač prie aplinkos integravimo į kitas politikos sritis, taip pat prie subalansuotos Bendrijos plėtros, reikalingi Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1973/92 pakeitimai, kuriems, siekiant aiškumo, šis reglamentas suteiktų naują formą ir juos pakeistų.

(3) Aplinkos finansinis instrumentas LIFE įgyvendinamas etapais; antrasis etapas baigėsi 1999 m. gruodžio 31 d.

(4) Atsižvelgiant į teigiamą LIFE indėlį, įgyvendinant reglamento (EEB) Nr. 1973/92 14 straipsnyje nustatytus Bendrijos aplinkos politikos tikslus, reikia pradėti įgyvendinti trečiąjį penkerių metų trukmės etapą, kuris baigsis 2004 m. gruodžio 31 d.

(5) LIFE reikia sustiprinti kaip specifinį finansinį instrumentą, naudojamą kartu su kitais Bendrijos instrumentais, neapribojant galimybės naudoti LIFE srityse, kurių neapima kiti Bendrijos finansiniai instrumentai.

(6) Reikia tobulinti įvairių LIFE procedūrų efektyvumą ir skaidrumą, aiškiai nurodant tris instrumentą sudarančias sudėtines dalis.

(7) Reikia užtikrinti efektyvų veiksmų, kurių imtasi remiantis LIFE stebėjimą ir vertinimą.

(8) Antrojo LIFE etapo metu sukaupta patirtis rodo būtinybę sutelkti pastangas ir aiškiau apibrėžti veiklos sritis, kurioms gali būti naudinga Bendrijos finansinė parama, supaprastinant valdymo naštą ir tobulinant informacijos apie sukauptą patirtį, pasiektus rezultatus ir jų ilgalaikį poveikį skleidimo priemones, siekiant skatinti tų rezultatų perdavimą.

(9) Plėtojant Bendrijos aplinkosaugos politiką, reikia atsižvelgti į atskirų LIFE instrumento veiksmų įgyvendinimo rezultatus ir patirtį.

(10) Reikia atsižvelgti į migracijos maršrutus ir į buferinių zonų vaidmenį, padedančių įgyvendinti "Natura 2000", projektų požiūriu.

(11) Pasirengimo projektai turi būti susiję su naujų Bendrijos aplinkosaugos veiksmų ir aktų plėtra ir (arba) su aplinkosaugos teisės aktų ir politikos sričių atnaujinimu.

(12) 1998 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 2179/98/EB "Tvarumo link" dėl Europos bendrijos aplinkos ir tvarios plėtros politikos bei veiksmų programos peržiūrėjimo [7] įtvirtinta, kad vienas iš svarbiausių Bendrijos tikslų yra toliau plėtoti programas, skatinančias aplinkosaugos problemų įsisąmoninimą pramonės srityje, įskaitant mažas ir vidutines įmones (MVĮ), suteikiant pirmenybę MVĮ problemoms, susijusioms su techninėmis ir finansinėmis kliūtimis aplinkos neteršiančių technologijų plėtrai ir naudojimui.

(13) Prireikus svarstant galimybę suteikti finansinę paramą pagal LIFE aplinkos komponentą turi būti įvertintas pasiūlymo poveikis užimtumui.

(14) Prie Viduržemio ir Baltijos jūrų esančioms valstybėms, kurios nėra Vidurio ir Rytų Europos valstybės, sudariusios su Europos bendrija asociacijos sutartis, reikalingi techninės pagalbos veiksmai, siekiant sukurti aplinkos apsaugos pajėgumus ir administravimo struktūras.

(15) Europos sutartys, sudarytos tarp Europos Bendrijų ir jų valstybių narių ir Vidurio bei ir Rytų Europos valstybių kandidačių, numato pastarųjų valstybių dalyvavimą Bendrijos programose, ypač aplinkos srityje.

(16) Nors anksčiau minėtos Vidurio ir Rytų Europos valstybės paprastai turi pačios padengti su jų dalyvavimu programose susijusias išlaidas, Bendrija konkrečiais atvejais prireikus gali priimti sprendimą prisidėti prie atitinkamos valstybės nacionalinio įnašo, remiantis Europos Sąjungos bendrajam biudžetui galiojančiomis taisyklėmis bei atitinkamų asociacijos sutarčių nuostatomis.

(17) Kitos valstybės kandidatės, mokančios finansinį įnašą į LIFE, dalyvauja lygiomis sąlygomis su Vidurio ir Rytų Europos valstybėmis kandidatėmis.

(18) Iš trečiųjų šalių gaunamos pajamos sudaro lėšas, atidedamas konkretaus instrumento reikmėms, ir įtraukiamos į atitinkamą išlaidų punktą.

(19) Reikia nustatyti atrankos mechanizmus, siekiant Bendrijos paramą pritaikyti prie konkrečių remiamų projektų savybių; siekiant subalansuotos plėtros, rekomendacijos turėtų skatinti sąveiką tarp parodomųjų veiksmų ir pagrindinių Bendrijos aplinkosaugos politikos principų.

(20) Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos priemonės turi būti priimtos remiantis 1999 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [8].

(21) Šis reglamentas nustato viso trečiojo laikotarpio finansinę sandarą, sudarančią svarbiausią nuorodą, kaip apibrėžta 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo [9] 33 punkte, biudžeto valdymo institucijai biudžetinės procedūros metu.

(22) Pasibaigus trečiajam etapui, Komisijos siūlymu Europos Parlamentas ir Taryba turės išnagrinėti būtinybę tęsti LIFE veiksmus.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrasis tikslas

Šiuo reglamentu įsteigiamas aplinkos finansinis instrumentas, toliau vadinamas LIFE.

Pagrindinis LIFE tikslas yra prisidėti prie Bendrijos aplinkos politikos ir aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir plėtros, ypač prie aplinkos integravimo į kitas politikos sritis, ir tvarios Bendrijos plėtros.

2 straipsnis

Teminiai komponentai ir bendrieji kriterijai

LIFE sudaro trys teminiai komponentai: LIFE gamta, LIFE aplinka ir LIFE trečiosios šalys.

LIFE finansuojami projektai turi atitikti šiuos bendruosius kriterijus:

a) atitikti Bendrijos interesą reikšmingai prisidedant prie 1 straipsnyje įtvirtinto bendrojo tikslo įgyvendinimo;

b) turi būti įgyvendinami techniškai ir finansiškai patikimų dalyvių;

c) projektų techniniai pasiūlymai, darbų tvarkaraštis, biudžetas ir nauda turi būti ekonomiškai pagrįsti.

Pirmenybė gali būti teikiama tarptautiniams projektams, jei, remiantis jų ekonominio pagrįstumo ir išlaidų įvertinimu, manoma, kad siekiamų tikslų atžvilgiu jie bus efektyvesni.

3 straipsnis

LIFE gamta

1. Konkretus LIFE-gamtos komponento tikslas yra prisidėti prie 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos [10], prie 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos [11], ypač prie pastarąja direktyva įsteigtos Europos sistemos "Natura 2000" įgyvendinimo.

2. Gauti finansavimą pagal LIFE-gamtos komponentą gali:

a) gamtos išsaugojimo projektai, prisidedantys prie 1 straipsnyje įtvirtinto pagrindinio tikslo įgyvendinimo ir padedantys palaikyti ar atkurti natūralias buveines ir (arba) rūšių populiacijas iki palankios išsaugojimo būklės, kaip apibrėžta Direktyvoje 92/43/EEB;

b) pagalbinės priemonės, prisidedančios prie 1 straipsnyje įtvirtinto pagrindinio tikslo įgyvendinimo ir atitinkančios šiuos reikalavimus:

i) naudojamos rengiant projektus, kuriuose dalyvauja partneriai iš kelių valstybių narių ("pradžios" priemonės);

ii) naudojamos keičiantis skirtingų projektų patirtimi ("bendradarbiavimo" priemonės);

iii) naudojamos projektų stebėjimui ir vertinimui bei jų rezultatų skleidimui, įskaitant rezultatus projektų, dėl kurių buvo priimti sprendimai ankstesniųjų LIFE etapų metu ("pagalbos" priemonės).

3. Finansinė parama teikiama prisidedant prie projektų finansavimo. Maksimali finansavimo apimtis yra tokia:

a) 50 % gamtos išsaugojimo projektams ir 100 % pagalbinėms priemonėms;

b) nukrypstant nuo a punkte nustatytos 50 % išlaidų nuostatos finansavimo dalis gali būti padidinta iki ne daugiau kaip 75 %, jei projektas susijęs su prioritetinėmis natūraliomis buveinėmis ar prioritetinėmis rūšimis, kaip apibrėžta Direktyvoje 92/43/EEB, arba su paukščių rūšimis, kurių finansavimo pagal LIFE gamtos komponentą pirmenybė numatyta Direktyvos 79/409/EEB 16 straipsnyje.

4. Valstybės narės pateikia Komisijai pasiūlymus dėl projektų, finansuotinų pagal 2 dalies a punkto nuostatas. Projekte dalyvaujant daugiau kaip vienai valstybei narei, pasiūlymą Komisijai pateikia valstybė narė, kurios teritorijoje įsikūrusi projektą koordinuojanti įstaiga.

Komisija kiekvienais metais nustato pasiūlymų pateikimo datą. Sprendimus dėl pasiūlymų Komisija priima 7 dalyje nustatyta tvarka.

5. Finansinės paramos skyrimas remiantis 7 dalyje nustatyta tvarka svarstomas, tik jei pasiūlymas atitinka 2 straipsnio ir šio straipsnio 2 dalies a punkto reikalavimus bei šiuos kriterijus:

a) projektas, įgyvendinamas valstybių narių, Europos teritorijoje ir yra susijęs su:

i) valstybės narės pagal Direktyvos 92/43/EEB 4 straipsnį pasiūlyta teritorija; arba

ii) teritorija, klasifikuota remiantis Direktyvos 79/409/EEB 4 straipsnyje nustatyta tvarka; arba

iii) Direktyvos 92/43/EEB II arba IV prieduose arba Direktyvos 79/409/EEB I priede nurodytomis rūšimis;

b) valstybėse kandidatėse, kurioms taikomos 6 straipsnio nuostatos, įgyvendinamas projektas susijęs su:

i) tarptautinės reikšmės teritorija, kurioje yra Direktyvos 92/43/EEB I priede išvardyti buveinių tipai arba II priede išvardytos rūšys, arba buveinių tipai ar rūšys, kurių nėra Bendrijoje, bet kurios atitinkamuose Berno konvencijos sprendimuose yra paminėtos kaip reikalaujančios ypatingų apsaugos priemonių; arba

ii) tarptautinės reikšmės teritorija, kurioje gyvena Direktyvos 79/409/EEB I priede paminėtos paukščių rūšys arba Bendrijoje gyvenančios migruojančių paukščių rūšys, arba Bendrijoje negyvenančių paukščių rūšys, kurios atitinkamuose Berno konvencijos sprendimuose yra paminėtos kaip reikalaujančios ypatingų apsaugos priemonių; arba

iii) Direktyvos 92/43/EEB II arba IV prieduose, arba Direktyvos 79/409/EEB I priede paminėtos rūšys arba Bendrijoje negyvenančios rūšys, nurodytos Berno konvencijos I arba II prieduose.

6. Gautų pasiūlymų santraukas Komisija siunčia valstybėms narėms. Gavusi valstybės narės prašymą Komisija jai pateikia dokumentų originalus konsultacijoms.

7. Svarstant projektų finansavimo pagal LIFE gamtos komponentą, klausimą, projektams taikoma 11 straipsnyje nustatyta tvarka. Šioje dalyje komitetas suprantamas kaip Direktyvos 92/43/EEB 20 straipsnyje nurodytas komitetas.

Komisija priima ir pateikia valstybėms narėms bendro pobūdžio sprendimą dėl projektų, kuriems bus teikiamas finansavimas. Paramos gavėjams pateikiami individualaus pobūdžio sprendimai, kuriuose nurodoma finansinės paramos apimtis, finansinės procedūros ir kontrolės priemonės, taip pat konkrečios patvirtinto projekto techninės sąlygos.

8. Komisijos iniciatyva:

a) pasikonsultavusios su Direktyvos 92/43/EEB 21 straipsnyje nurodytu komitetu, valstybės narės kviečiamos pareikšti suinteresuotumą pagalbinėmis priemonėmis, kurias numatoma finansuoti 2 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose nurodyta tvarka. Valstybės narės gali teikti Komisijai pasiūlymus dėl pagalbinių priemonių;

b) valstybės narės kviečiamos pareikšti suinteresuotumą pagalbinėmis priemonėmis, kurias numatoma finansuoti 2 dalies b punkto iii papunktyje nurodyta tvarka.

Visi kvietimai pareikšti suinteresuotumą bei konkretūs kriterijai skelbiami Europos Bendrijų oficialiame leidinyje.

4 straipsnis

LIFE aplinka

1. Konkretus LIFE aplinkos komponento tikslas — prisidėti prie pažangių ir integruotų būdų bei metodų vystymo bei tolesnės Bendrijos aplinkos politikos plėtros.

2. Pagal LIFE aplinkos komponentą finansuojami šie projektai ir (arba) priemonės:

a) parodomieji projektai, padedantys įgyvendinti 1 straipsnyje įtvirtintą pagrindinį tikslą ir:

- integruojantys aplinkos ir žemės panaudojimo vystymo bei planavimo subalansuotos plėtros, įskaitant žemės naudojimą miesto ir pakrantės teritorijose, klausimus, arba

- skatinantys gruntinio ir paviršinio vandens subalansuotą valdymą,

- sumažinantys ekonominės veiklos poveikį aplinkai, ypač naudojant švarias technologijas ir pabrėžiant prevencijos būtinumą, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimą, arba

- neleidžiantys atsirasti įvairių rūšių atliekoms, užtikrinantys visų rūšių atliekų pakartotinį naudojimą, utilizavimą ir perdirbimą bei užtikrinantys tinkamą atliekų srautų valdymą, arba

- mažinantys gaminių poveikį aplinkai, laikantis integruoto požiūrio į gamybą, paskirstymą, vartojimą ir tvarkymą pasibaigus jų vartojimo terminui, įskaitant nežalingų aplinkai produktų tobulinimą;

b) parengiamieji projektai, kuriais ruošiamasi plėtoti naujus Bendrijos aplinkosaugos veiksmus bei instrumentus ir (arba) kuriais ruošiamasi atnaujinti aplinkosaugos teisės aktus ir politikos sritis;

c) pagalbinės priemonės, reikalingos:

i) siekiant skleisti informaciją apie keitimąsi skirtingų projektų įgyvendinimo patirtimi;

ii) siekiant įvertinti, stebėti ir skatinti šiame ir ankstesniuose LIFE instrumento įgyvendinimo etapuose atliktus veiksmus bei skleisti informaciją apie sukauptą patirtį ir pasiektų rezultatų perdavimą.

3. Finansinė parama teikiama prisidedant prie projektų finansavimo.

Maksimali Bendrijos finansinė parama projektams, teikiantiems žymias bendrąsias pajamas, gali siekti 30 % visų finansuotinų projekto išlaidų. Tokiais atvejais paramos gavėjo indėlis į projekto finansavimą negali būti mažesnis už Bendrijos paramą.

Pagal kitas paraiškas teikiama Bendrijos parama gali sudaryti ne daugiau kaip 50 % visų finansuotinų projekto išlaidų.

Bendrijos parama pagalbinėms priemonėms įgyvendinti gali sudaryti ne daugiau kaip 100 % visų jų išlaidų.

4. Komisija, remdamasi 11 straipsnyje nurodyta procedūra, priima rekomendacijas dėl parodomųjų projektų ir skelbia jas Europos Bendrijų oficialiame leidinyje. Siekiant subalansuotos plėtros, rekomendacijos turėtų skatinti sąveiką tarp parodomųjų veiksmų ir Bendrijos aplinkosaugos politikos pagrindinių principų.

5. Valstybės narės pateikia Komisijai pasiūlymus dėl projektų, finansuotinų pagal 2 dalies a punkto nuostatas. Projekte dalyvaujant daugiau kaip vienai valstybei narei, pasiūlymą Komisijai pateikia valstybė narė, kurios teritorijoje įsikūrusi projektą koordinuojanti įstaiga.

Komisija kiekvienais metais nustato pasiūlymų pateikimo datą. Sprendimus dėl pasiūlymų Komisija priima 10 dalyje nustatyta tvarka.

6. Finansinės paramos skyrimas, remiantis 10 dalyje nustatyta tvarka svarstomas tik, jei pasiūlymas atitinka 2 straipsnio ir šio straipsnio 2 dalies a punkto reikalavimus ir šiuos kriterijus:

a) siūlo Bendrijoje labai dažnai kylančios arba kelioms valstybėms narėms didelį susirūpinimą keliančios problemos sprendimą;

b) remiantis naudojamomis technologijomis bei taikomais metodais, projektas laikomas pažangiu;

c) nustato pavyzdį ir yra pažangus, lyginant su esama padėtimi;

d) pajėgus skatinti aplinką saugančios praktikos, technologijų ir gaminių platinimą ir kiek įmanoma platesnį jų taikymą;

e) projektu siekiama vystyti ir perduoti gamybinę patirtį, kurią galima panaudoti tomis pačiomis arba panašiomis aplinkybėmis;

f) skatina bendradarbiavimą aplinkos srityje;

g) projekto išlaidų ir naudos potencialus santykis aplinkosaugos požiūriu yra patenkinamas;

h) skatina aplinkosaugos klausimų integravimą į veiklos sritis, kurių pagrindiniai tikslai yra ekonominio ir socialinio pobūdžio.

Prireikus svarstant šiuos pasiūlymus, reikia įvertinti jų poveikį užimtumui.

7. Nepadengiamos žemiau išvardytos išlaidos:

a) žemės įsigijimo;

b) tyrimams, tiesiogiai nesusijusiems su pagrindiniu tikslu, kurio siekiama įgyvendinant finansuojamus projektus;

c) investicijoms į stambius infrastruktūros objektus ar nepažangioms struktūrinėms investicijoms, įskaitant pramoniniu lygiu jau patvirtintą veiklą;

d) tyrimų ir technologinės plėtros veiklai.

8. Komisijos iniciatyva:

a) pasikonsultavusios su 11 straipsnyje nurodytu komitetu, valstybės narės kviečiamos pareikšti suinteresuotumą projektais, kuriuos numatoma finansuoti 2 dalies b punkte nustatyta tvarka, ir pagalbinėmis priemonėmis, kurias numatoma finansuoti 2 dalies c punkto i papunktyje nustatyta tvarka. Valstybės narės gali teikti Komisijai pasiūlymus dėl projektų, kuriuos numatoma finansuoti 2 dalies b punkte nustatyta tvarka;

b) valstybės narės kviečiamos pareikšti suinteresuotumą pagalbinėmis priemonėmis, kurias numatoma finansuoti 2 dalies c punkto ii papunktyje nurodyta tvarka.

Visi kvietimai pareikšti suinteresuotumą bei konkretūs kriterijai skelbiami Europos Bendrijų oficialiame leidinyje.

9. Pagal 2 dalies a ir b punktus gautų pasiūlymų pagrindinių teiginių ir turinio santraukas Komisija siunčia valstybėms narėms. Gavusi prašymą Komisija valstybėms narėms pateikia dokumentų originalus konsultacijoms.

10. Svarstant projektų finansavimo klausimą jiems taikoma 11 straipsnyje nustatyta tvarka.

11. Komisija priima ir pateikia valstybėms narėms bendro pobūdžio sprendimą dėl projektų, kuriems bus teikiamas finansavimas. Paramos gavėjams pateikiami individualaus pobūdžio sprendimai, kuriuose nurodoma finansinės paramos apimtis, finansinės procedūros ir kontrolės priemonės, taip pat konkrečios patvirtinto projekto techninės sąlygos.

5 straipsnis

LIFE trečiosios šalys

1. Konkretus LIFE trečiųjų šalių komponento tikslas — prisidėti prie aplinkos apsaugos sektoriui bei aplinkosaugos politikos ir veiksmų programų plėtrai reikalingų funkcijų ir administravimo struktūrų suformavimo trečiosiose šalyse, kurios ribojasi su Viduržemio ir Baltijos jūromis ir kurios nėra Vidurio ir Rytų Europos valstybės, sudariusios su Europos bendrija asociacijos sutartis ir nurodytos 6 straipsnio 1 dalyje.

2. Pagal LIFE trečiųjų šalių komponentą finansuojami:

a) techninės paramos projektai, padedantys siekti 1 dalyje įtvirtinto tikslo;

b) pagalbinės priemonės, reikalingos siekiant įvertinti, stebėti ir skatinti šiame ir ankstesniuose LIFE instrumento įgyvendinimo etapuose atliktus veiksmus, keičiantis skirtingų projektų įgyvendinimo patirtimi ir skleidžiant informaciją apie šių veiksmų įgyvendinimo metu sukauptą patirtį ir pasiektus rezultatus.

3. Finansinė parama teikiama prisidedant prie projektų ir pagalbinių priemonių finansavimo. Maksimali Bendrijos finansinė parama 2 dalies a punkte įvardytiems projektams sudaro 70 % visų išlaidų, o 2 dalies b punkte įvardintoms pagalbinėms priemonėms — 100 % visų išlaidų.

4. Trečiųjų šalių pasiūlymus dėl 2 dalies a punkte nustatyta tvarka numatytų finansuoti projektų, Komisijai pateikia atitinkamos nacionalinės institucijos. Projekte dalyvaujant daugiau negu vienai valstybei, pasiūlymus pateikia valstybė, kurios teritorijoje įsiteigta projektą koordinuojanti įstaiga, arba tarptautinė organizacija, siekianti apsaugoti atitinkamos geografinės teritorijos aplinką.

Komisija kiekvienais metais nustato pasiūlymų pateikimo datą. Sprendimus dėl pasiūlymų Komisija priima remdamasi 7 dalyje nustatyta tvarka.

5. Finansinės paramos skyrimas, remiantis 7 dalyje nustatyta tvarka, svarstomas, tik jei pasiūlymai atitinka 2 straipsnio ir šio straipsnio 2 dalies a punkto reikalavimus ir šiuos kriterijus:

a) sudaro Bendrijos interesą akivaizdžiai prisidėdami prie regioninių bei tarptautinių rekomendacijų ir susitarimų įgyvendinimo;

b) formuoja požiūrį, skatinantį subalansuotą plėtrą tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu;

c) siūlo pagrindinių regiono ir atitinkamo sektoriaus aplinkosaugos problemų sprendimo būdus.

Pirmenybė teikiama projektams, skatinantiems bendradarbiavimą tarpvalstybiniu, tarpnacionaliniu ir regioniniu lygiu.

6. Iš trečiųjų šalių gautų pasiūlymų pagrindinių teiginių ir turinio santraukas Komisija siunčia valstybėms narėms.

Gavusi prašymą Komisija pateikia valstybių narių žiniai dokumentų originalus konsultacijoms.

7. Projektams, dėl kurių finansavimo sprendžiama, taikoma 11 straipsnyje nustatyta tvarka. Nepažeidžiant minėtos tvarkos reikalavimų, prieš priimant sprendimus dėl gamtos apsaugos projektų, konsultuojamasi su pagal Direktyvos 92/43/EEB 21 straipsnio nuostatas sudarytu komitetu. Komisija priimtu sprendimu patvirtina pasirinktų projektų sąrašą.

8. Patvirtintų projektų pagrindu tarp Komisijos ir naudos gavėjų sudaroma sutartis, nustatanti finansinės paramos apimtį, finansines procedūras ir kontrolės priemones, taip pat konkrečias patvirtinto projekto technines sąlygas. Pasirinktų projektų sąrašas siunčiamas valstybėms narėms.

9. Komisijos iniciatyva, kvietimai pareikšti suinteresuotumą pagalbinėmis priemonėmis, kurias numatyta finansuoti 2 dalies b punkte nurodyta tvarka bei konkretūs kriterijai skelbiami Europos Bendrijų oficialiame leidinyje.

6 straipsnis

Valstybių kandidačių dalyvavimas

1. LIFE yra atviras Vidurio ir Rytų Europos valstybėms kandidatėms remiantis su tomis valstybėmis sudarytų asociacijos sutarčių sąlygomis ir už kiekvieną valstybę kandidatę atsakingos Asociacijos tarybos sprendimo nuostatomis.

2. Pasiūlymus dėl projektų finansavimo pagal LIFE gamtos ir LIFE aplinkos komponentus per Komisijos nustatytą laikotarpį 3 straipsnio 4 dalyje ir 4 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka Komisijai pateikia atitinkamų valstybių nacionalinės institucijos. Projekte dalyvaujant daugiau nei vienai valstybei, pasiūlymą pateikia valstybė, kurios teritorijoje įsteigta projektą koordinuojanti įstaiga.

3. Bendrijos finansinės paramos teikimas svarstomas projektams, kurie atitinka 2 straipsnyje įtvirtintus bendruosius kriterijus ir 3 straipsnio 5 dalies b punkte bei 4 straipsnio 6 ir 8 dalyse įtvirtintus specialiuosius kriterijus.

4. Komisija siunčia valstybėms narėms iš atitinkamų valstybių nacionalinių valdžios institucijų gautų pasiūlymų pagrindinių teiginių ir turinio santraukas. Gavusi prašymą Komisija pateikia valstybių narių dispozicijai dokumentų originalus konsultacijoms.

5. Nelygu siūlomo projekto rūšis, sprendžiant klausimą dėl LIFE finansinės paramos teikimo, jam taikoma 3 straipsnio 7 dalyje arba 11 straipsnyje nustatyta tvarka.

6. Patvirtintų projektų pagrindu tarp Komisijos ir naudos gavėjų sudaroma sutartis ar susitarimas, nustatantis finansinės paramos apimtį, finansines procedūras ir kontrolės priemones, taip pat konkrečias patvirtinto projekto technines sąlygas. Pasirinktų projektų sąrašas išsiunčiamas valstybėms narėms.

7. Įtvirtinus 1 daliai lygiavertes sąlygas ir nuostatas kitų valstybių kandidačių atžvilgiu pastarosios gali dalyvauti LIFE veikloje, laikantis 2-6 dalyse numatytų sąlygų. Valstybės, dalyvaujančios LIFE veikloje šio straipsnio pagrindu, gali nedalyvauti jame pagal 5 straipsnyje pateiktas sąlygas.

8. 1-7 dalyse minimų valstybių asignavimų į bendrą instrumento finansavimą išklotinė paskelbiama Europos Sąjungos bendrojo biudžeto III skirsnio B dalies IV priede.

7 straipsnis

Finansinių instrumentų suderinimas

1. Nepažeidžiant 6 straipsnyje valstybėms kandidatėms nustatytų sąlygų, struktūrinių fondų ar kitų Bendrijos finansinių instrumentų paramą gaunantys projektai negali būti finansuojami šiame reglamente nustatyta tvarka.

2. Komisija užtikrina pagal šį reglamentą atliekamų veiksmų atitikimą struktūrinių fondų, tyrimo, technologinės plėtros ir parodomosiomis programoms ar kitiems Bendrijos finansiniams instrumentams.

8 straipsnis

Trečiojo etapo trukmė ir biudžetinės lėšos

1. LIFE įgyvendinamas etapais. Trečiasis etapas prasideda 2000 m. sausio 1 d. ir baigiasi 2004 m. gruodžio 31 d. Trečiojo etapo įgyvendinimui nuo 2000 iki 2004 m. numatoma skirti 640 milijonų eurų.

2. Šiame reglamente numatytiems veiksmams įgyvendinti skirtos biudžetinės lėšos įtraukiamos į Europos Sąjungos bendrojo biudžeto metinius asignavimus. Galimi metiniai asignavimai biudžeto institucijos tvirtinami atsižvelgiant į finansinės perspektyvos ribas.

3. Skirtingoms veiklos sritims lėšos paskirstomos tokia tvarka:

a) 47 % pagal 3 straipsnio nuostatas įgyvendinamiems veiksmams;

b) 47 % pagal 4 straipsnio nuostatas įgyvendinamiems veiksmams;

c) 6 % pagal 5 straipsnio nuostatas įgyvendinamiems veiksmams.

Pagalbinėms priemonėms skiriama ne daugiau kaip 5 % galimų asignavimų.

9 straipsnis

Projektų kontrolė

1. Bet kokio LIFE finansuojamo projekto naudos gavėjas siunčia Komisijai ir prašymą pateikusiai suinteresuotai valstybei narei technines ir finansines ataskaitas apie darbų eigą. Valstybėms narėms siunčiamos ataskaitos gali būti pateikiamos santraukų forma. Galutinė ataskaita Komisijai ir suinteresuotai valstybei narei pateikiama per tris mėnesius nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.

Ataskaitų formą ir turinį nustato Komisija. Ataskaita grindžiama Komisijos sprendime dėl pasirinktų projektų arba su naudos gavėjais sudarytose sutartyse ar susitarimuose nustatytais fiziniais ir finansiniais rodikliais. Rodikliai privalo atspindėti darbų progresą ir tikslus, kurie turi būti pasiekti per nustatytą laikotarpį.

2. Nepažeisdami audito, kurį Sutarties 248 straipsnyje nustatyta tvarka kartu su kompetentingomis nacionalinėmis audito įstaigomis ar skyriais atlieka Audito Rūmai, arba bet kokių pagal Sutarties 279 straipsnio c dalį atliekamų patikrinimų, pareigūnai ir kiti Komisijos darbuotojai gali organizuoti LIFE finansuojamų projektų patikrinimus vietoje, įskaitant ir atrankinius patikrinimus.

Prieš atlikdama patikrinimą vietoje Komisija apie tai praneša naudos gavėjui ir jo valstybei narei, išskyrus, jei kyla įtarimų dėl sukčiavimo ir (arba) netinkamo finansinės paramos naudojimo.

3. Finansinės paramos gavėjas penkerius metus nuo bet kokiam veiksmui įgyvendinti skirtos paramos paskutinės išmokos gavimo užtikrina Komisijos priėjimą prie visų veiksmų išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

4. Atsižvelgdama į 1 ir 2 dalyse paminėtų ataskaitų ir atrankinių patikrinimų rezultatus, Komisija prireikus patikslina anksčiau patvirtintos finansinės paramos apimtį ir skyrimo sąlygas bei išmokų grafiką.

5. Komisija imasi visų reikiamų priemonių siekdama nustatyti, ar finansuojami projektai įgyvendinami tinkamai, nepažeidžiant šio reglamento nuostatų.

10 straipsnis

Bendrijos finansinių interesų apsauga

1. Nustačiusi pažeidimus, įskaitant šio reglamento nuostatų, individualaus sprendimo arba sutarties ar susitarimo, pagal kurį teikiama atitinkama parama, pažeidimo atvejus arba išsiaiškinusi, jog, be Komisijos pritarimo, buvo padaryti esminiai pakeitimai, pakeitę projekto pobūdį ar jo įgyvendinimo sąlygas, Komisija gali sumažinti, sustabdyti ar susigrąžinti projektui suteiktą finansinę paramą.

2. Nesilaikant terminų arba jei projekto įgyvendinimu pasiekta pažanga pateisina tik dalį skirtos finansinės paramos, Komisija reikalauja naudos gavėjo pateikti pastabas per jos nustatytą laikotarpį. Jei naudos gavėjas nepateikia patenkinančio atsakymo, Komisija gali atšaukti likusią finansinės paramos dalį ir pareikalauti grąžinti jau išmokėtas sumas.

3. Visos permokėtos sumos grąžinamos Komisijai. Už visas laiku nesugrąžintas sumas gali būti skaičiuojamos palūkanos. Komisija nustato išsamias šios dalies įgyvendinimo taisykles.

11 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda komitetas (toliau — komitetas).

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 dalies 6 dalyje nustatytas laikotarpis — trys mėnesiai.

3. Komitetas patvirtina darbo tvarkos taisykles.

12 straipsnis

Trečiojo etapo įvertinimas ir LIFE pratęsimas

1. Ne vėliau kaip iki 2003 m. rugsėjo 30 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia:

a) šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą, atspindinčią jo indėlį į Bendrijos aplinkosaugos politikos plėtrą, asignavimų naudą ir prireikus — siūlomus pakeitimus, kuriuos reikėtų padaryti, norint tęsti veiksmą pasibaigus trečiajam etapui;

b) prireikus — pasiūlymą dėl LIFE ketvirtojo etapo.

2. Laikydamiesi Sutarties nuostatų, Europos Parlementas ir Taryba ne vėliau kaip iki 2004 m. liepos 1 d. priima sprendimą dėl ketvirtojo etapo įgyvendinimo nuo 2005 m. sausio 1 d.

13 straipsnis

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1973/92 panaikinimas

1. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1973/92 panaikinamas, nepažeidžiant juo remiantis priimtų sprendimų ir sudarytų finansinės paramos sutarčių ar susitarimų.

2. Nuorodos į minėtąjį reglamentą suprantamos kaip nuorodos į šį reglamentą ir turi būti aiškinamos atsižvelgiant į šio reglamento priede pateiktą atitikties lentelę.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2000 m. liepos 17 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkė

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Glavany

[1] OL C 15, 1999 1 20, p. 4.

[2] OL C 209, 1999 7 22, p.14.

[3] OL C 374, 1999 12 23, p. 45.

[4] 1999 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 219, 1999 7 30, p. 265), patvirtinta 1999 m. gegužės 6 d. (OL C 279, 1999 10 1, p. 275), 1999 m. spalio 22 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 346, 1999 12 2, p. 1), 2000 m. vasario 16 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2000 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas ir 2000 m. liepos 5 d. Europos Parlamento sprendimas.

[5] OL L 206, 1992 7 22, p. 1.

[6] OL L 181, 1996 7 20, p. 1.

[7] OL L 275, 1998 10 10, p. 1.

[8] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[9] OL C 172, 1999 6 18, p. 1.

[10] OL L 103, 1979 4 25, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 97/49/EB (OL L 223, 1997 8 13, p. 9).

[11] OL L 206, 1992 7 22, p. 7. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 97/62/EB (OL L 305, 1997 11 8, p. 42).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Reglamentas (EEB) Nr. 1973/92 | Šis reglamentas |

1 straipsnis | 1 straipsnis |

2 straipsnio 1 dalies a punktas | 3 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies a punktas |

2 straipsnio 1 dalies b punkto i ir ii papunkčiai | 4 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies a punktas |

2 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunkčio pirmoji pastraipa | 4 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies b punktas |

2 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunkčio pirmoji, antroji, trečioji ir ketvirtoji įtraukos | — |

2 straipsnio 2 dalies a punktas | 5 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies a punktas |

2 straipsnio 2 dalies b ir c punktai | — |

2 straipsnio 3 dalis | 3 straipsnio 2 dalies b punktas, 4 straipsnio 2 dalies c punktas, 5 straipsnio 2 dalies b punktas |

4 straipsnio a dalis | 3 straipsnio 3 dalies pirmasis sakinys, 4 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa, 5 straipsnio 3 dalies pirmasis sakinys |

4 straipsnio b dalis | — |

5 straipsnis | 7 straipsnio 1 dalis |

6 straipsnis | 7 straipsnio 2 dalis |

7 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa | 8 straipsnio 1 dalies pirmasis ir antrasis sakiniai |

7 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa | 8 straipsnio 1 dalies trečiasis sakinys |

7 straipsnio 1 dalies trečioji pastraipa | 8 straipsnio 2 dalies antrasis sakinys |

7 straipsnio 2 dalis | — |

7 straipsnio 3 dalis | — |

8 straipsnio 1 dalis | 8 straipsnio 3 dalis |

8 straipsnio 2 dalis | 3 straipsnio 3 dalies a punkto pirmoji dalis ir b punktas bei 4 straipsnio 3 dalies antroji ir trečioji pastraipos |

8 straipsnio 3 dalis | 3 straipsnio 3 dalies a punkto antroji dalis, 4 straipsnio 3 dalies ketvirtoji pastraipa ir 5 straipsnio 3 dalies antrasis sakinys |

9 straipsnio 1 dalis | 3 straipsnio 4 dalis ir 8 dalies a punktas bei 4 straipsnio 5 dalis ir 8 dalies a punktas |

9 straipsnio 2 dalis | 5 straipsnio 4 dalis |

9 straipsnio 3 dalis | — |

9 straipsnio 4 dalis | 3 straipsnio 6 dalis, 4 straipsnio 9 dalis ir 5 straipsnio 6 dalis |

9 straipsnio 5 dalies pirmoji pastraipa | 3 straipsnio 7 dalies pirmoji pastraipa ir 8 dalies a punkto pirmasis sakinys, 4 straipsnio 8 dalies a punktas ir 10 dalis bei 5 straipsnio 7 dalis |

9 straipsnio 5 dalies antrosios pastraipos pirmoji įtrauka | 3 straipsnio 7 dalies antroji pastraipa ir 4 straipsnio 11 dalis |

9 straipsnio 5 dalies antrosios pastraipos antroji įtrauka | 5 straipsnio 8 dalis |

9 straipsnio 6 dalis | 3 straipsnio 7 dalies antroji pastraipa, 4 straipsnio 11 dalis ir 5 straipsnio 8 dalis |

9a straipsnio 1 dalies a punktas | 2 straipsnis |

9a straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis | 3 straipsnio 5 dalies a punktas |

9a straipsnio 1 dalies b punkto ii ir iii papunkčiai | 4 straipsnio 6 dalis |

9a straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis | — |

9a straipsnio 1 dalies c punkto pirmoji, antroji, trečioji ir ketvirtoji įtraukos | 5 straipsnio 5 dalis |

9a straipsnio 1 dalies c punkto penktoji ir šeštoji įtraukos | 2 straipsnio antrosios pastraipos b ir c papunkčiai |

9a straipsnio 2 dalis | — |

9b straipsnis | 4 straipsnio 7 dalies b, c ir d punktai |

10 straipsnio 1 dalies pirmoji įtrauka | 9 straipsnio 5 dalis |

10 straipsnio 1 dalies antroji ir trečioji įtraukos | — |

10 straipsnio 2 dalis | 9 straipsnio 2 dalis |

10 straipsnio 3 dalis | 9 straipsnio 3 dalis |

11 straipsnio 1 dalis | 10 straipsnio 1 dalis |

11 straipsnio 2 dalis | 10 straipsnio 2 dalis |

11 straipsnio 3 dalis | 10 straipsnio 3 dalis |

12 straipsnio 1 dalis | — |

12 straipsnio 2 dalis | 9 straipsnio 1 dalis |

12 straipsnio 3 dalis | 9 straipsnio 4 dalis |

12 straipsnio 4 dalis | — |

13 straipsnis | 11 straipsnis |

13a straipsnis | 6 straipsnis |

14 straipsnis | 12 straipsnis |

15 straipsnis | — |

16 straipsnis | — |

17 straipsnis | 14 straipsnis |

--------------------------------------------------

Top