EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1623

2000 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1623/2000, nustatantis išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais

OJ L 194, 31.7.2000, p. 45–99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 182 - 236
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 182 - 236
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 182 - 236
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 182 - 236
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 182 - 236
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 182 - 236
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 182 - 236
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 182 - 236
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 182 - 236
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 120 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 120 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; panaikino 32008R0555 . Latest consolidated version: 15/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1623/oj

32000R1623Oficialusis leidinys L 194 , 31/07/2000 p. 0045 - 0099


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1623/2000

2000 m. liepos 25 d.

nustatantis išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo [1], ypač į jo 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36 ir 80 straipsnius,

kadangi:

(1) Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 III antraštinė dalis nustato bendrąsias rinkos mechanizmų taisykles ir numato, kad išsamias įgyvendinimo taisykles turėtų priimti Komisija.

(2) Iki šiol tokios taisyklės išdėstytos daugelyje Bendrijos reglamentų. Atsižvelgiant tiek į Bendrijos ekonominės veiklos operatorių, tiek į institucijų, atsakingų už Bendrijos taisyklių taikymą, interesus, visos šios nuostatos turėtų būti viename reglamente.

(3) Šis reglamentas turi apimti dabartines taisykles ir jas pritaikyti prie naujų Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 reikalavimų. Taip pat jas reikėtų supaprastinti, aiškiau išdėstyti ir užpildyti atitinkamas spragas, siekiant garantuoti Bendrijos taisyklių išsamumą šioje srityje. Be to, kai kurios taisyklės turėtų būti sukonkretintos, kad jas taikant būtų užtikrintas didesnis jų teisinis tikrumas.

(4) Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies a punktu įvedama pagalbos schema už vynuogių misos ir koncentruotos vynuogių misos, pagamintos iš Bendrijoje išaugintų vynuogių, naudojimą gaminant vynuogių sultis arba kitus valgomus produktus, pagamintus su šiomis sultimis.

(5) Tokie valgomi produktai turėtų būti tiksliai apibūdinti.

(6) Pagalbos schemos ekonominis tikslas – vietoj importuotų žaliavų skatinti naudoti Bendrijos kilmės žaliavas sulčių arba kitų valgomų produktų, pagamintų su šiomis sultimis, gamybai. Atitinkamai pagalba turėtų būti suteikta žaliavų naudotojams, t. y. perdirbėjams.

(7) Reikėtų skatinti, kad pagalba būtų suteikiama tik toms žaliavoms, kurios atitinka kokybės charakteristikas, kurių reikalaujama jas perdirbant į vynuogių sultis. Visų pirma reikėtų nustatyti, kad vynuogių ir vynuogių misos tankis 20 °C temperatūroje atitinkamai būtų nuo 1,055 iki 1,100 gramų viename kubiniame centimetre.

(8) Pagalbos schemai taikyti reikėtų sukurti administravimo sistemą, kad būtų galima atlikti produktų, kuriems gali būti teikiama pagalba, kilmės bei jų numatomo panaudojimo monitoringą.

(9) Siekiant garantuoti pagalbos schemos ir patikrinimų tinkamą veikimą, reikėtų pareikalauti, kad suinteresuoti perdirbėjai pateiktų rašytinę ataskaitą, kurioje būtų visa reikiama informacija atliekamų operacijų monitoringui.

(10) Vis dėlto, vengiant perdėto administravimo tiek perdirbėjų, tiek suinteresuotų institucijų atžvilgiu, nereikėtų reikalauti iš perdirbėjų, kurie kiekvienais metais naudoja nedidelius vynuogių arba vynuogių misos kiekius, pateikti išankstinę rašytinę ataskaitą. Tas kiekis turėtų būti nustatytas. Vis dėlto, kiekvienų vyno metų pradžioje suinteresuoti perdirbėjai turėtų informuoti savo valstybės narės kompetentingas institucijas apie ketinimus perdirbti atitinkamą vynuogių arba vynuogių misos kiekį.

(11) Jei perdirbėjas nėra šio produkto naudotojas, ypač jei tikrinanti institucija yra kitoje nei perdirbėjas valstybėje narėje, ne visada tokiai institucijai lengva sužinoti, ar ataskaita susijusi su vynuogių misa, kuriai dar nesuteikta pagal šį reglamentą numatyta pagalba, ar su vynuogių sultimis, kurioms jau pateikta paraiška pagalbai gauti. Todėl to produkto transportavimo dokumente turėtų būti nurodyta, ar pateikta paraiška pagalbai gauti.

(12) Siekiant, kad pagalbos schema ženkliai padidintų Bendrijos žaliavų naudojimą, reikėtų nustatyti, kad paraiškos pagalbai gauti būtų pateikiamos kiekvieno produkto nustatytam minimaliam kiekiui.

(13) Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 5 dalį dalis pagalbos turi būti skiriama vynuogių sulčių vartojimą skatinančiai kampanijai organizuoti. Šiam tikslui skiriamas pagalbos procentas turėtų būti pakankamas, kad sukauptų lėšų pakaktų finansuoti efektyvias skatinimo kampanijas.

(14) Perdirbimą atlieka tiek atsitiktiniai perdirbėjai, tiek nuolat veikiančios įmonės. Pagalbos schemos taikymo išsamios taisyklės turėtų atsižvelgti į šį struktūrinį skirtumą.

(15) Kad valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų atlikti reikiamus patikrinimus, reikėtų nustatyti perdirbėjų įpareigojimus dėl atsargų apskaitos.

(16) Siekiant išvengti nepateisintų išlaidų ir palengvinti patikrinimus, reikėtų nustatyti didžiausią naudojamų žaliavų ir gautų vynuogių sulčių santykį, taikant įprastas perdirbimo technologijas.

(17) Komerciniais tikslais kai kurie operatoriai gautas vynuogių sultis ilgai saugo prieš pateikdami vartoti. Dėl šios priežasties reikėtų įvesti išankstinių mokėjimų sistemą, kad pagalbą būtų galima išmokėti operatoriams iš anksto už atitinkamą užstatą, kuris kompetentingas institucijas apsaugotų nuo nemokėtinų išmokų rizikos. Todėl reikėtų nustatyti išankstinių mokėjimų išmokėjimo terminus bei išsamias užstato grąžinimo taisykles.

(18) Siekiančios gauti pagalbą šalys turi pateikti paraišką kartu su kitais patvirtinamaisiais dokumentais. Siekiant garantuoti, kad ši schema būtų vienodai taikoma visose valstybėse narėse, reikėtų nustatyti paraiškų pateikimo ir pagalbos išmokėjimo perdirbėjams terminus.

(19) Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 44 straipsnio 5 dalį vynuogių sultys negali būti perdirbtos į vyną arba jų pridedama į vyną. Siekiant garantuoti šios nuostatos laikymąsi, reikėtų nustatyti įpareigojimų ir specialių patikrinimų nuostatas, taikomas vynuogių sulčių perdirbėjams ir išpilstytojams.

(20) Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 34 straipsnis įveda pagalbos schemą Bendrijoje pagamintai koncentruotai misai ir rektifikuotai koncentruotai misai, kurios naudojamos alkoholio koncentracijai vyne padidinti.

(21) Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 36 straipsnį gali būti nustatytos išsamios taisyklės, ypač nustatančios pagalbos suteikimo sąlygas. Tuo pagrindu reikėtų nustatyti taisykles, kaip taikyti šią priemonę smulkiems gamintojams. Taip pat reikėtų nustatyti, kad ši priemonė būtų taikoma tik per nustatytą laikotarpį Bendrijos įpareigojimus įvykdžiusiems gamintojams.

(22) Kompetentingos institucijos turi būti informuojamos apie sodrinimo operacijas, kurių metu pridedama koncentruotos vynuogių misos ir rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos, ir apie tokių turimų produktų kiekius. Kadangi sodrinimui naudojamų arba naudotų tokių produktų kiekiai turi būti įrašyti registruose, kuriuos numato Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnio 2 dalis, todėl nereikia prašyti pateikti papildomų dokumentų pagalbai gauti.

(23) Tam, kad ši pagalbos schema būtų taikoma vienodai, reikėtų suderinti metodą, taikomą Bendrijoje misų potencinei alkoholio koncentracijai nustatyti.

(24) Vynuogių misos savikaina koncentruotai vynuogių misai ir rektifikuotai vynuogių misai gaminti priklauso nuo jos potencinės natūralios alkoholio koncentracijos. Kad būtų atsižvelgta į šį faktą ir apsaugotas esamas prekybos modelis, pagalba turėtų būti diferencijuojama, kad didesnę sumą būtų galima skirti koncentruotai vynuogių misai ir rektifikuotai koncentruotai vynuogių misai iš labiausiai į pietus nutolusių Bendrijos regionų, kuriuose tradiciškai gaminama didžiausią potencinę natūralią alkoholio koncentraciją turinti misa.

(25) Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies b ir c punktai įveda pagalbos schemą, skirtą vynuogių misos ir koncentruotos vynuogių misos, pagamintos C III a ir C III b vynuogių auginimo zonose, naudojimui gaminant atitinkamus produktus, klasifikuojamos pagal KN 220600 kodą Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje, ir koncentruotos vynuogių misos, pagamintos Bendrijoje, naudojimui gaminant atitinkamus produktus, kuriais prekiaujama Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje nustatant taisykles, kaip jas naudoti, norint gauti į vyną panašų gėrimą.

(26) Pagal KN 220600 kodą klasifikuojami produktai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies c punkte, šiuo metu gaminami tik iš koncentruotos vynuogių misos. Dėl to šiame etape pagalba turėtų būti nustatyta tik koncentruotai vynuogių misai naudoti.

(27) Pagalbos schemos taikymui reikia sukurti administravimo sistemą, kad būtų galima vykdyti produktų, kuriems gali būti teikiama pagalba, kilmės ir jų numatomo panaudojimo monitoringą.

(28) Norint garantuoti, kad pagalbos schema ir patikrinimai veikia tinkamai, suinteresuoti operatoriai turėtų pateikti rašytines paraiškas su informacija, kurios reikia produktams identifikuoti ir vykdomoms operacijoms tikrinti.

(29) Kad pagalbos schema ženkliai padidintų Bendrijos produktų vartojimą, reikėtų nustatyti, kad paraiškos būtų teikiamos nustatytam minimaliam kiekiui.

(30) Pagalba turėtų būti teikiama tik tiems produktams, kurie atitinka būtiniausias kokybės charakteristikas, kurių reikalaujama naudojant produktus Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nustatytais tikslais.

(31) Kad valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų atlikti reikiamus patikrinimus, turėtų būti nustatyti įpareigojimai perdirbėjams dėl atsargų apskaitos.

(32) Pagalba suteikiama tik užbaigus perdirbimo operacijas. Dėl techninių nuostolių leidžiama, kad faktiškai suvartotas kiekis būtų iki 10 % mažesnis nei paraiškoje nurodytas kiekis.

(33) Dėl techninių priežasčių operatoriai ilgai saugo atsargas, prieš pradėdami gaminti nusipirktus produktus. Todėl reikėtų įvesti išankstinių mokėjimų sistemą, kad operatoriams būtų galima pagalbą išmokėti iš anksto už užstatą, kuris apsaugotų kompetentingas institucijas nuo nemokėtinų išmokų rizikos. Dėl to reikėtų nustatyti išankstinių mokėjimų išmokėjimo terminus bei išsamias užstato grąžinimo taisykles.

(34) Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 III antraštinės dalies I skyrių pagalba privačiam saugojimui gali būti suteikiama už stalo vyno, vynuogių misos, koncentruotos vynuogių misos ir rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos saugojimą. Pagal minėto reglamento 24 straipsnio 2 dalį pagalba suteikiama tik sudarius saugojimo sutartis. Turėtų būti nustatytos išsamios taisyklės dėl tokių sutarčių sudarymo, turinio, galiojimo ir pasekmių.

(35) Turėtų būti apibrėžtas terminas "gamintojas" ir, atsižvelgiant į tokiems asmenims keliamus įpareigojimus, reikėtų nustatyti, kad gamintojai būtų saugojimo sutartyje išvardytų produktų savininkai.

(36) Reikia garantuoti efektyvų saugojimo sutartyse nurodytų produktų patikrinimą. Dėl to valstybės narės intervencinei agentūrai turėtų būti leidžiama sudaryti sutartis tik tiems kiekiams, kurie saugomi tos valstybės narės teritorijoje, ir ji turėtų būti informuojama apie visus produkto arba saugojimo vietos pasikeitimus.

(37) Siekiant vienodumo, sutartys turėtų būti sudaromos tomis pačiomis sąlygomis visoje Bendrijoje ir būti pakankamai tikslios, kad būtų galima identifikuoti joje nurodytus produktus.

(38) Patirtis taikant įvairias žemės ūkio produktų privataus saugojimo schemas parodė, kad reikėtų apibrėžti Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 taikymo mastą, nustatant su šiomis schemomis susijusius laikotarpius, datas ir terminus, bei tiksliai apibrėžti, kada prasideda ir baigiasi saugojimo sutarties laikotarpiai.

(39) Pagal Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalį, jei paskutinė termino diena yra įstatymo nustatyta nedarbo diena, sekmadienis arba šeštadienis, tai terminas baigiasi po jos einančios darbo dienos paskutinei valandai pasibaigus. Operatoriai gali būti nesuinteresuoti taikyti šią nuostatą saugojimo sutartims, kadangi ji gali būti nevienodai aiškinama, jei paskutinės saugojimo dienos nukeliamos. Todėl turėtų būti numatyta leidžianti nukrypti nuostata tiems atvejams, kai nustatoma paskutinė saugojimo pagal sutartį diena.

(40) Siekiant garantuoti, kad sutarčių sistema darytų įtaką rinkos kainoms, sutartys turėtų būti sudaromos tik dideliems kiekiams.

(41) Pagalba saugojimui turėtų būti suteikiama tik tiems produktams, kurie daro įtaką rinkos kainoms. Todėl pagalba turėtų būti suteikiama tik neišpilstytiems produktams. Dėl tos pačios priežasties sutartys turėtų būti sudaromos tik pakankamai aukštos kokybės produktams. Stalo vynams sutartys turėtų būti sudaromos tik vėlesniame vyno gamybos etape, tačiau turi būti suteikta galimybė sutarties galiojimo metu atlikti visus vynininkystės procesus, reikalingus produkto išlaikymui garantuoti.

(42) Skatinant kokybės gerinimą, turėtų būti nustatyta minimali vyno ir misos, kuriems gali būti taikomos saugojimo priemonės, alkoholio koncentracija. Dėl to turėtų būti leidžiama nustatyti griežtesnes sąlygas saugojimo sutartyse nurodytam stalo vynui, remiantis derliaus kokybe.

(43) Siekiant išvengti piktnaudžiavimo sistema, stalo vynai, kurie saugomi pagal sutartį, negali būti pripažįstami rūšiniais vynais pkr.

(44) Siekiant, kad sutartyje išvardyti produktai nedarytų įtakos rinkai, saugojimo sutarties galiojimo laikotarpiu turėtų būti uždrausta prekyba ir atitinkami parengiamieji veiksmai.

(45) Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 26 straipsnio 1 dalies trečiąją įtrauką gali būti priimtos taisyklės, leidžiančios ilgalaikėje sutartyje minimą vynuogių misą perdirbti į koncentruotą vynuogių misą arba rektifikuotą koncentruotą vynuogių misą sutarties galiojimo laikotarpiu. Kadangi toks perdirbimas yra įprasta operacija, ją reikėtų leisti vykdyti nuolatos.

(46) Intervencinės agentūros turi būti informuojamos apie bet kurį vynuogių misos perdirbimą pagal saugojimo sutartį, kad jos galėtų atlikti reikiamus patikrinimus.

(47) Perdirbus vynuogių misą į koncentruotą vynuogių misą ir rektifikuotą koncentruotą vynuogių misą, sumažėja saugomo produkto tūris ir dėl to sumažėja saugojimo išlaidos. Tačiau kadangi gauto produkto vertė yra didesnė, saugojimo išlaidų sumažėjimas kompensuojamas didesne nauda. Todėl tai pateisinama, kai produktas perdirbamas saugojimo metu, kad pagalbos suma išliktų tokia pati, kokia buvo apskaičiuota vynuogių misos kiekiui pagal sutartį, sudarytą iki perdirbimo, ir ta suma išliktų sutarties galiojimo laikotarpiu; be to, gauti produktai turi turėti Bendrijos taisyklėmis nustatytas charakteristikas.

(48) Privačiam saugojimui suteikiamos pagalbos dydis turėtų priklausyti nuo techninių saugojimo išlaidų ir naudos dydžio; techninės saugojimo išlaidos gali skirtis priklausomai nuo produkto tipo, o naudos dydis priklauso nuo produkto vertės; todėl, siekiant palengvinti administravimą, pagalbos dydis vienam hektolitrui vienai dienai turėtų būti nustatytas atskiroms stalo vynų ir misų grupėms. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 25 straipsnio 4 dalį koncentruotai vynuogių misai skiriamos pagalbos dydis turėtų būti 1,5 karto didesnis nei vynuogių misai skiriama pagalba. Tačiau šiame reglamente nustatyti dydžiai gali būti koreguojami atsižvelgiant į rinkos kainų arba interesų ženklius svyravimus.

(49) Turėtų būti suteikta galimybė sutrumpinti saugojimo laikotarpį, jei produktus ketinama eksportuoti tik juos išvežus iš saugyklos. Įrodymas, kad produktai buvo eksportuoti, turi būti pateikiamas tokiu pat būdu kaip ir grąžinamosioms išmokoms pagal 1999 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/1999, nustatantį bendras išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles [2].

(50) Siekiant užtikrinti šios sistemos efektyvumą, tuo pačiu atsižvelgiant į intervencinių agentūrų administracinius reikalavimus, reikėtų nustatyti pagalbos išmokėjimo terminą. Tačiau, jei sutartys ilgalaikės, norint padėti suinteresuotiems gamintojams įvykdyti pinigų srautų reikalavimus, valstybėms narėms turėtų būti leista įvesti išankstinio mokėjimo sistemą pateikus atitinkamus užstatus.

(51) Pasibaigus stalo vynų saugojimo sutarčiai, gamintojai, pateikę prašymą, gali sudaryti naują sutartį supaprastintomis sąlygomis, jei įvykdytos tam pačiam produktui sudaromos naujos sutarties sąlygos.

(52) Misos ir koncentruotos vynuogių misos, skirtos vynuogių sultims gaminti, rinka plečiasi, todėl skatinant vyndarystės produktų naudojimą ne vyno gamybos tikslais gamintojams turėtų būti leidžiama misą ir koncentruotą misą, kurioms sudarytos saugojimo sutartys ir kurias ketinama naudoti vynuogių sultims gaminti nuo sutarties penktojo mėnesio, parduoti intervencinei agentūrai paprasčiausiai apie tai pranešus; ta pati galimybė turėtų būti taikoma skatinant šių produktų eksportą.

(53) Turėtų būti nurodyti produktai, kuriuos galima gauti distiliavimo būdu, ir ypač nustatyti būtiniausi kokybės reikalavimai, keliami neutraliajam alkoholiui. Nustatant šiuos reikalavimus, reikėtų atsižvelgti į technologinę pažangą, kadangi reikia garantuoti, jog pagamintą alkoholį būtų galima parduoti įprastai rinkoje įvairiems tikslams.

(54) Reikėtų suintensyvinti distiliavimui skirtų produktų patikrinimus.

(55) Vykdant savanorišką distiliavimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 29 ir 30 straipsnius, turėtų būti reikalaujama, kad gamintojai su distiliuotojais sudarytų pristatymo sutartis, kurias turi patvirtinti intervencinės agentūros, kad būtų galima operacijas prižiūrėti ir patikrinti, kaip abi šalys vykdo savo įsipareigojimus. Tokia sistema leistų geriau vykdyti distiliavimo operacijų kiekybinių pasekmių rinkai monitoringą. Tačiau turėtų būti suderinta sutarčių sistema, kad būtų atsižvelgiama į faktą, jog kai kurie gamintojai distiliavimą nori patikėti atsitiktiniam distiliuotojui, o kiti patys turi savo distiliavimo įmones.

(56) Reikia priimti konkrečias taisykles, kurios garantuotų, kad vienai iš neprivalomo distiliavimo operacijų pristatytas vynas yra pačių gamintojų produkcija. Dėl to turėtų būti reikalaujama, kad tokie gamintojai pateiktų įrodymą, kad jie iš tikrųjų pagamino ir laiko vyną, kuris turi būti pristatytas. Taip pat reikėtų priimti taisykles, garantuojančias jog atitinkamai patikrintos distiliavimo sutarties būtinos sąlygos.

(57) Patirtis rodo, kad turėtų būti numatyta tam tikra vyno, kuriam sudarytos pristatymo sutartys, kiekio ir alkoholio koncentracijos tūrio procentais paklaidas.

(58) Turėtų būti nustatyti terminai, kada intervencinės agentūros turi išmokėti pagalbą distiliuotojams. Taip pat turėtų būti numatyta galimybė pagalbą distiliuotojams išmokėti iš anksto. Reikia sukurti užstatų sistemą, apsaugant intervencines agentūras nuo nepagrįstos rizikos.

(59) Vykdant distiliavimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 ir 28 straipsnius, patirtis parodė, kad ne visada gamintojams lengva apskaičiuoti tikslius produktų kiekius, kuriuos jiems reikia pristatyti, kad įvykdytų savo prievolę. Jei gamintojai pristatė beveik visus kiekius, kuriuos reikia pateikti iki pristatymui skirto termino ir jiems reikia padaryti tik keletą nežymių pakeitimų, nustatyta nuobauda turėtų būti proporcinga padarytam pažeidimui. Tokiu atveju laikoma, kad tokie gamintojai įvykdė savo įsipareigojimus per nustatytą laikotarpį, su sąlyga, kad jie pristatys likusį kiekį.

(60) Distiliavimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 ir 28 straipsnius yra labai svarbus siekiant pusiausvyros stalo vyno rinkoje ir netiesiogiai padeda koreguoti vynuogių auginimo potencialą pagal keliamus reikalavimus. Be to, privalomas distiliavimas turėtų būti taikomas labai griežtai ir visi įpareigoti distiliuoti asmenys faktiškai turi distiliavimui pristatyti visus reikiamus kiekius. Kai kuriais atvejais intervencinių priemonių netaikymo nepakako garantuoti, kad asmenys, kurie įpareigoti distiliuoti, įvykdytų įsipareigojimus. Todėl reikia priimti papildomas Bendrijos priemones gamintojams, kurie neįvykdo įsipareigojimų per nustatytą laikotarpį, tačiau kurie juos įvykdo iki kitos nustatytos datos.

(61) Įvairių vyno distiliavimo operacijų metu galima išgauti neutralųjį alkoholį, kaip nurodyta šio reglamento priede, pagal jo sudėties kriterijus. Turėtų būti priimti Bendrijos analizės metodai, kurie atitiktų šiuos kriterijus.

(62) Šie metodai turėtų būti privalomi visiems komerciniams sandoriams ir patikrinimo procedūroms. Atsižvelgiant į prekybos ribotas galimybes, reikėtų leisti taikyti įprastines procedūras, kad būtų galima greitai ir pakankamai tiksliai nustatyti būtinus rodiklius.

(63) Bendrijos analizės metodai turėtų būti bendrai pripažinti ir vienodai taikomi.

(64) Siekiant garantuoti, jog rezultatus, gautus taikant Reglamente (EB) Nr. 1493/1999 nurodytus analizės metodus, bus galima palyginti, turėtų būti nustatytos sąlygos dėl rezultatų, gautų taikant šiuos metodus, pakartojamumo ir atkuriamumo.

(65) Pristatyto vyno supirkimo kainos turėtų būti nustatomos pirkimo tiesiai iš distiliuotojo patalpų sąlygomis. Kai kuriais atvejais dėl patogumo transportu pasirūpina distiliuotojas. Stengiantis nesutrikdyti šios tvarkos, kuri dažnai yra būtina, transportavimo išlaidos turėtų būti išskaitomos iš supirkimo kainos.

(66) Įpareigojimas distiliuoti nedidelius vyno kiekius gaminantiems gamintojams yra tam tikras suvaržymas. Kadangi transporto išlaidos, kurias patirtų tokie gamintojai veždami vynuogių išspaudas ir vyno nuosėdas distiliavimui, būtų neproporcingos pelnui, kurį jie tikisi gauti iš jų išvaryto alkoholio. Todėl jiems reikėtų leisti nevykdyti tiekimo.

(67) Reikėtų reikalauti, kad gamintojai distiliavimui pristatytų tik šalutinius vyno gamybos produktus pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnį tai vyno produkcijos daliai, kurią jie faktiškai pristato distiliavimui pagal to reglamento 28 straipsnį.

(68) Įpareigojimas distiliuoti šalutinius produktus yra didelis apribojimas kai kuriems gamintojams, kurie gamina nedidelius kiekius atitinkamuose vynuogių auginimo vietovėse. Tų valstybių narių prašymu, tokiems gamintojams turėtų būti leidžiama pašalinti, vykdant priežiūrą, šalutinius produktus iš gamybos proceso, o ne tiekti distiliavimui.

(69) Gamintojai, pristatantys išspaudas oenocyanin gaminti, paprastai pristato nefermentuotas vynuogių išspaudas. Atlikus oenocyanin išskyrimo iš tokių išspaudų procesą, po to išspaudos fermentavimui ir distiliavimui netinka. Todėl tokius gamintojus reikėtų atleisti nuo įpareigojimo distiliuoti proporcingai, atsižvelgiant į tokiai gamybai pristatytą vynuogių išspaudų kiekį.

(70) Jei distiliavimui pristatytas vynas naudojamas vyno actui gaminti, intervencinėms agentūroms pristatytas alkoholio kiekis turi būti sumažintas. Todėl gamintojus reikėtų atleisti nuo jų įpareigojimo distiliuoti, kai jie pristato vyną acto pramonei, nes kitu atveju jie turėtų tą kiekį pristatyti privalomam distiliavimui.

(71) Jei vyno gamybos šalutiniai produktai pašalinami iš gamybos proceso vykdant priežiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnio 7 ir 8 dalis, visi tokie šalutiniai produktai turi būti pašalinti iki tų vyno metų, kuriais jie buvo gauti, pabaigos. Todėl turėtų būti sukurta atitinkama monitoringo sistema, kurios administravimo išlaidos neturėtų būti neproporcingai didelės, ypač tose valstybėse narėse, kuriose vyno gamyba nėra didelė.

(72) Įrodymo, kad išspaudos, vyno nuosėdos ir vynas pristatytas distiliuotojui, administravimas turėtų būti skirtingas, atsižvelgiant į tai, ar distiliuotojas yra toje pačioje valstybėje narėje kaip ir gamintojas, ar kitoje valstybėje narėje.

(73) Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnio 11 dalį ir 28 straipsnio 5 dalį, distiliuotojai gali rinktis, ar gauti pagalbą distiliuojamiems produktams, ar gautus produktus pristatyti intervencinei agentūrai. Pagalbos dydis turėtų būti nustatytas remiantis įvairių produktų, kurie gali būti gaunami distiliavimo būdu, rinkos kaina.

(74) Kad gautų pagalbą, suinteresuotos šalys turi pateikti paraišką kartu su kitais patvirtinamaisiais dokumentais. Iš reikalaujamų dokumentų tipo ir skaičiaus turėtų matytis skirtumai, viena vertus, tarp vyno ir vyno nuosėdų, o kita vertus – tarp vynuogių išspaudų. Siekiant garantuoti, kad tokia sistema būtų vienodai taikoma visose valstybėse narėse, paraiškas reikėtų pateikti ir pagalbą išmokėti distiliuotojams per nustatytą laikotarpį. Distiliuotojams, kurie delsia pristatyti įrodymus, nors ir įvykdė pagrindinius įpareigojimus, turėtų būti numatyta proporcinė išmoka.

(75) Nustatant kainą, kurią moka intervencinės agentūros už joms pristatytus produktus, reikėtų atsižvelgti į tų produktų transporto ir distiliavimo vidutines išlaidas.

(76) Turėtų būti nustatyta vienoda standartinė kaina už intervencinėms agentūroms distiliavimui pristatytus produktus pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnį, neatsižvelgiant į žaliavų kilmę.

(77) Kai kuriuose Bendrijos regionuose santykis tarp išspaudų, vyno ir vyno nuosėdų kiekių yra toks, kad vidutinės distiliavimo išlaidos skiriasi nuo tų, kurių pagrindu skaičiuojama standartinė kaina. Tokia padėtis sudaro arba gali sudaryti sąlygas, kad ekonomiškai nebus įmanoma kai kuriuose šiuose regionuose pasiekti tikslo, kurio siekiama vyno gamybos šalutinių produktų privalomu distiliavimu. Be to, tuo pat metu kaip ir standartinė kaina turėtų būti nustatytos kainos, kurios skiriasi atsižvelgiant į distiliavimo būdu gautas produktų žaliavas, tačiau valstybėms narėms reikia palikti spręsti, ar tos diferencijuotos kainos turi būti taikomos tuose regionuose, kuriuose standartinės kainos taikymas sukeltų minėtus sunkumus.

(78) Galimybė pasinaudoti tokiu variantu, neturėtų padidinti intervencinės agentūros, taigi, ir EŽŪOGF, patirtų išlaidų. Pagal alkoholio kilmę diferencijuotos kainos turėtų būti susietos su standartine kaina, kad pastarosios palyginamasis vidurkis neviršytų standartinės kainos.

(79) Jei Bendrijoje nėra organizuotos etilo alkoholio rinkos, už alkoholio pardavimą atsakingos intervencinės agentūros, kurios jį privalo perimti atlikus distiliavimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 ir 28 straipsnius, turi parduoti jį mažesne nei supirkimo kaina. Tokio alkoholio pardavimo kainos ir supirkimo kainos skirtumą turėtų standartine norma nustatyti Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) garantijų skyrius.

(80) Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 29 straipsnis numato distiliavimą, siekiant paremti vyno rinką ir taip toliau tiekti vyno distiliatą geriamojo alkoholio sektoriui. Atsižvelgiant į metų pabaigoje atsiradusį perteklių, ši priemonė turėtų būti taikoma nuo kiekvienų prekybos metų rugsėjo 1 d.

(81) Komisija atsakinga už atitinkamo vyno alkoholio pardavimo organizavimą, jai reikia išsamesnių žinių apie alkoholio rinkoje sudaromus sandorius. Informacija, kurią valstybės narės siunčia Komisijai apie alkoholį, gautą privalomo distiliavimo metu, turėtų būti praplėsta, kad apimtų alkoholį, gautą neprivalomo distiliavimo metu, kurį turi intervencinės agentūros.

(82) Produktų, kurie gali būti pristatyti distiliavimui, privalomos charakteristikos turėtų būti išsamiai apibūdintos.

(83) Į distiliavimo gamyklas pristatomi produktai turėtų būti fiziškai patikrinami procedūromis, garantuojančiomis atitinkamą reprezentatyvumą.

(84) Turėtų būti apibrėžtos pasekmės gamintojams, kurie neįvykdo savo įsipareigojimų; tačiau Komisija turėtų priimti taisykles dėl pagalbos, kurią gali gauti distiliuotojai, neįvykdę atitinkamų administracinių terminų, ypač atsižvelgiant į proporcingumo principą.

(85) Reikėtų priimti taisykles force majeure atvejams, kai negalima atlikti planuoto distiliavimo.

(86) Siekiant garantuoti, kad distiliavimo operacijos būtų tinkamai prižiūrimos, distiliuotojai turėtų laikytis patvirtinimo sistemos.

(87) Kad būtų atsižvelgiama į faktinę padėtį vyno, skirto distiliavimui, rinkoje, distiliuotojams ir spirituoto vyno gamintojams turėtų būti leidžiama spirituoti tokį vyną distiliavimui ir todėl atitinkamai reikėtų pakoreguoti bendruosius susitarimus.

(88) Valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę apriboti vietas, kuriose vynas gali būti spirituojamas distiliavimui, kad būtų garantuota atitinkama priežiūra.

(89) Reikėtų patvirtinti išsamias taisykles dėl vyno supirkimo kainų mokėjimo, spirituoto vyno gamintojams teikiamos pagalbos mokėjimo, išankstinės pagalbos mokėjimo ir užstato pateikimo ir grąžinimo.

(90) Indikatorius, dedamas į distiliavimui skirtą vyną, yra efektyvi priežiūros priemonė, todėl turėtų būti nustatyta, kad toks indikatorius neužkirstų kelio laisvam vyno arba iš jo gautų produktų judėjimui.

(91) Atsižvelgiant į būdus, kuriais produktai kai kuriose valstybėse narėse vežami į distiliavimo gamyklas, ypač nedideli jų kiekiai, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama juos vežti neišpilstytus.

(92) Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 32 straipsnyje numatytu atveju, tam tikriems distiliavimo tipams vyno supirkimo kaina turėtų būti sumažinta, jei gamintojai alkoholio koncentraciją padidino įdėdami sacharozės arba koncentruotos vynuogių misos, kuriai jie gavo pagalbą, numatytą to reglamento 34 straipsnyje arba kreipėsi dėl jos.

(93) Labai sunku susieti kiekvieno gamintojo alkoholio koncentracijos padidinimą su distiliavimui pristatytu vynu. Tiksliau tariant, kiekvieno gamintojo patirta ekonominė nauda reikalauja papildomo administracinio darbo dėl užsitęsusio pagalbos išmokėjimo ir daro įtaką visai intervencinei sistemai. Supirkimo kaina dėl to turėtų būti sumažinta remiantis natūralios alkoholio koncentracijos padidėjimo vidurkiu kiekvienoje vynuogių auginimo zonoje. Siekiant išvengti nereikalingo administracinio darbo tikrinant alkoholio koncentracijos padidinimą kiekvienam gamintojui, tokio distiliavimui pristatyto vyno supirkimo kaina turėtų būti sumažinta kiekvienai zonai arba zonos daliai pastoviu dydžiu.

(94) Būtų sąžininga gamintojams sumokėti visą kainą, jei jie nedidino savo stalo vyno alkoholio koncentracijos įdėdami sacharozės arba koncentruotos vynuogių misos, kuriai buvo skirta pagalba pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 34 straipsnį. Be to, gamintojams, kurie padidino alkoholio koncentraciją mažesniam savo distiliavimui pristatytos produkcijos kiekiui, turėtų būti sumokama visa kaina už sodrinto kiekio ir pristatyto kiekio skirtumą.

(95) Turėtų būti pakoreguota pagalba, skiriama distiliavimo būdu gautam produktui, ir tų produktų kaina, kuriuos perima intervencinė agentūra distiliavimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 28 straipsnį, atsižvelgiant į vyno supirkimo kainos sumažinimą.

(96) Vienas Bendrijos alkoholio rinkos požymis yra atsargų, sukauptų dėl intervencinių priemonių pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsnius, egzistavimas.

(97) Reikėtų priimti konkrečias išsamias taisykles dėl konkurso tvarkos, kad būtų garantuota, jog visiems pirkėjams taikomos vienodos sąlygos.

(98) Šios alkoholio atsargos galėtų būti perduodamos trimis skirtingais konkurso skelbimo būdais, atsižvelgiant į numatomą alkoholio naudojimą ir paskirties vietą, ir į ketinamo perduoti absoliutaus alkoholio kiekį.

(99) Konkurso paskelbimo tikslas – gauti kuo geresnę kainą, jei Komisija nusprendžia parduoti konkurso tvarka, laimėjusiu turi būti paskelbiamas didžiausią kainą pasiūlęs konkurso dalyvis. Taip pat reikėtų priimti taisykles, kai keletas konkurso dalyvių siūlo tą pačią kainą tos pačios partijos produktams.

(100) Konkursai, skelbiami parduoti iki 5000 hektolitrų, leistini tam tikromis sąlygomis, kad būtų galima išbandyti naują alkoholio naudojimo būdą pramonėje, ir tokiu būdu padėti sukurti pardavimo rinkas dideliems Bendrijos alkoholio kiekiams ilgesniam laikui nesutrikdant spiritinių gėrimų rinkos.

(101) Reikėtų nustatyti, kokios perdirbimo formos prekėms, eksportuojamoms įvežimo perdirbti tvarka, gali būti laikomos lygiavertėmis pramoniniam naudojimui.

(102) Siekiant garantuoti, kad tokia konkurso tvarka parduotas alkoholis bus iš tikrųjų naudojamas tiems tikslams, kurie nesutrikdys alkoholio rinkos, konkurso dalyviai turėtų tiksliai nurodyti konkretų jo panaudojimą.

(103) Konkurso dalyviams turėtų būti leidžiama pateikti tik vieną pasiūlymą vienai alkoholio rūšiai ir vienam galutiniam panaudojimui vieno konkurso metu. Taip pat reikėtų nustatyti teisines pasekmes, jei konkurso dalyviai pateikia daugiau kaip vieną siūlymą.

(104) Tam, kad produktai, kuriuos alkoholis galėtų pakeisti, nedarytų įtakos konkurencijai, Komisijai leidžiama neskirti pardavimui kiekių, kuriems skelbiamas konkursas.

(105) Tam, kad būtų teikiami pardavimai pagal kuo didesnį konkursui pateiktų pasiūlymų skaičių, kai siūlomos kainos yra patenkinamos ir siūlomas galutinis panaudojimo tikslas yra tinkamas sukurti naujas pardavimo rinkas, pasiūlymus pateikusiems konkurso dalyviams turėtų būti suteikta galimybė, neviršijant tam tikrų ribų, pakeisti produktų partiją. Tokia tvarka gali padidinti Bendrijos alkoholio pardavimą ir tokiu būdu sumažinti atsargas, kurių tvarkymas biudžetui daug kainuoja.

(106) Nežiūrint konkurso būdu parduodamo bendrojo alkoholio kiekio leistino nukrypimo ribos, prieš išduodant leidimą jį išvežti kaina turėtų būti apskaičiuota remiantis absoliutaus alkoholio kiekiu suapvalinant iki hektolitrų.

(107) Reguliarūs pardavimo konkursai turėtų būti rengiami eksportuojant alkoholį į Karibų regiono šalis, kur galutinai jis bus naudojamas kuro sektoriuje, kad būtų garantuotas jo tiekimo šioms šalims tęstinumas. Patirtis rodo, kad šis pardavimas mažiausiai trikdo rinką ir suteikia didžiausias rinkos galimybes.

(108) Pardavimui teikiamų produktų partijų, skirtų eksportuoti juos į Karibų šalis, dydis turėtų būti siejamas su įprastu jūrų transporto pajėgumu, taip sumažinant suinteresuotų prekybininkų išlaidas garantuojant įpareigojimų įvykdymą. Reikėtų pakoreguoti terminus, nustatytus parduoti skirto alkoholio išvežimui.

(109) Vyno alkoholio, kuris bus naudojamas kaip kuras Bendrijos teritorijoje, viešajam pardavimui turėtų būti taikomos atitinkamos sąlygos, kad įmonės būtų aprūpintos atitinkamomis atsargomis ir būtų atsižvelgta į investicijų, kurių reikia perdirbimo gamykloms šiam tikslui, tačiau netrukdant pateikti alkoholį pardavimui.

(110) Turėtų būti nustatyta, kad tokio tipo viešieji pardavimai turi apimti keletą alkoholio partijų, kai dideli kiekiai skiriami viešiesiems pardavimams, o alkoholis cisternose negali būti fiziškai perpilamas, kol neišduotas leidimas išvežti.

(111) Jei pardavimas vykdomas konkurso būdu arba viešuoju pardavimu naudoti kuro tikslams, ir fiziškas alkoholio išvežimas ir perdirbimas turi būti atliekamas kelerius metus, absoliutaus alkoholio kaina už hektolitrą, kurią siūlo laimėjęs konkurso dalyvis, turėtų būti koreguojama kas trys mėnesiai taikant koeficientą, kuris nurodomas atitinkamame pranešime dalyvauti konkurse, siekiant garantuoti, kad už alkoholį siūloma kaina kuo labiau atspindėtų kuro kainų svyravimus tarptautinėse rinkose.

(112) Atsižvelgiant į cisternų dydį, kuriose laikoma dalis alkoholio, gauto privalomo distiliavimo būdu, ir į atitinkamą laikotarpį, kurį šio alkoholio dalis būna cisternose, praktiškai neįmanoma tiksliai pasakyti, koks parduodamo alkoholio kiekis yra atitinkamose cisternose.

(113) Tokiu atveju laikoma, kad konkursas, kurio metu parduoto alkoholio kiekis sudaro 99–101 % iš pradžių pateikto parduoti alkoholio kiekio, laikomas įvykęs.

(114) Konkurso dalyvių paraiškos, kuriose jie atsisako visų pretenzijų dėl kokybės ir jiems parduoto alkoholio charakteristikų, netaikomi nematomiems defektams, kurių dėl jų kilmės negalima nustatyti iš anksto ir dėl kurių tokio alkoholio negalima naudoti numatytai paskirčiai.

(115) Alkoholis, rezervuotas atitinkamiems pardavimams konkurso būdu, turėtų būti, jei reikia, denatūruotas, kad jo nebūtų galima panaudoti kitiems tikslams. Pardavimui skirtas alkoholis tokiais atvejais turėtų būti denatūruojamas įpilant benzino.

(116) Reikėtų įvesti užstatų sistemą, siekiant garantuoti, jog konkurso procedūros yra tinkamai vykdomos ir kad alkoholis faktiškai naudojamas tuo tikslu, kuris nurodytas konkurse. Užstatai turi būti nustatyti tokio lygio, kuris neleistų naudoti jų kitiems tikslams nei numatyta konkurse, galintiems sutrikdyti alkoholio ir spiritinių gėrimų, pagamintų Bendrijoje pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 31 straipsnį, rinką. Reikėtų atsižvelgti į 1985 m. liepos 22 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2220/85, nustatančiame bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams nustatytas taisykles, kurios taip pat taikomos vynui. Be to, reikėtų nustatyti pagrindinius reikalavimus dėl įpareigojimų pateikus užstatą.

(117) Nuostolių galima patirti alkoholį vežant sausumos ir jūrų transportu ir perdirbant prieš galutinį panaudojimą. Reikėtų atsižvelgti į atitinkamus techninius standartus, kad būtų galima įvertinti alkoholio tūrio, kuris užregistruojamas pakraunant ir iškraunant, pasikeitimą ir reikėtų nustatyti konkrečią leistiną nukrypimo ribą kiekvienai patirtų nuostolių kategorijai.

(118) Reikėtų nustatyti bendrąją leistiną nukrypimo ribą alkoholio nuostoliams, kurie patiriami dėl daugkartinio vežimo sausumos ir jūrų transportu ir tai susiję su konkursu, kai alkoholis eksportuojamas į trečiąsias šalis perdirbimui pagal šį reglamentą. Reikėtų nustatyti didesnę leistiną nukrypimo ribą alkoholio nuostoliams, patirtiems perdirbimo operacijas atliekant trečiosiose šalyse palyginti su panašiomis operacijomis, atliekamomis Bendrijoje ir atsižvelgiant į technologines, klimato ir kitas sąlygas bei į tai, kad kai kuriose trečiosiose šalyse įranga yra ne tokia efektyvi.

(119) Turėtų būti taikomos nuobaudos už nuostolius, viršijančius nustatytą leistiną nukrypimo ribą, išskaitant standartinį įvykdymo garantijos dydį, kuris padengtų alkoholio, pristatyto intervencinei agentūrai distiliuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsnius, savikainą. Dalis įvykdymo garantijos turėtų būti grąžinta tik po to, kai konkursą laimėjęs dalyvis pateikia įrodymą dėl visų nuostolių, susijusių su šiuo konkursu, kad įvykdymo garantijos sumos pakaks padengti nuobaudas už neteisėtus alkoholio nuostolius.

(120) Kai kuriais konkurse parduodamo alkoholio galutinio naudojimo tikslais reikalaujama, kad visas alkoholis arba jo dalis būtų perdirbta į rektifikuotą alkoholį. Kai kuri parduoto alkoholio paskirtis reikalauja išankstinio rektifikavimo arba dehidratavimo, kai gaunamas blogo skonio alkoholis, netinkantis tai paskirčiai, kuri pateikiant konkursui buvo numatyta iš pradžių. Tokiu atveju reikėtų pakeisti sąlygas, kuriomis būtų grąžinamos įvykdymo garantijos.

(121) Patikrinimai, ar alkoholis naudojamas tiems tikslams, kurie nurodyti atitinkamuose konkursuose, taip pat turi apimti bent jau patikrinimus, kurie taikomi vykdant Bendrijoje pagaminto alkoholio monitoringą. Patikrinti naudojimą ar paskirties vietą gali būti kviečiama tarptautinė priežiūros bendrovė, kuri patikrintų, ar laikomasi sudarytos sutarties. Siekiant sustiprinti ir plėtoti vidaus rinką, reikėtų atlikti fizinius alkoholio vežimo operacijų patikrinimus išvežimo arba paskirties vietoje.

(122) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 III antraštinė dalis ir šis reglamentas nustato Bendrijos taisykles, taikomas rinkos mechanizmams vyno sektoriuje.

Šis reglamentas nustato išsamias taisykles taikyti Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, ypač dėl pagalbos, suteikiamos už vynuogių, vynuogių misos ir koncentruotos vynuogių misos (I antraštinė dalis) naudojimą, pagalbos privačiam saugojimui (II antraštinė dalis) ir distiliavimui (III antraštinė dalis).

2 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1. Valstybės narės gali nuspręsti, kad operatoriai, kurie pradeda savo veiklą pirmą kartą tais vyno metais, gali gauti pagalbą pagal šį reglamentą tik tiems produktams, kurie gaunami perdirbus jų pačių vynuogių produkciją.

2. Nepažeidžiant šio reglamento 30 straipsnio, operatoriams, kuriems praeitais vyno metais buvo taikomi Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 ir 28 straipsniuose nurodyti įpareigojimai, turi teisę į šiame reglamente numatytas priemones tik tuo atveju, jei pateikia įrodymą, kad įvykdė savo įsipareigojimus, susijusius su pristatymu arba pašalinimu, kurie vyksta vykdant priežiūrą tais vyno metais.

I ANTRAŠTINĖ DALIS

PAGALBA UŽ VYNUOGIŲ, VYNUOGIŲ MISOS, KONCENTRUOTOS VYNUOGIŲ MISOS ARBA REKTIFIKUOTOS KONCENTRUOTOS VYNUOGIŲ MISOS NAUDOJIMĄ

I SKYRIUS

VYNUOGIŲ SULČIŲ GAMYBA

3 straipsnis

Pagalbos tikslas

1. Šis skyrius nustato išsamias pagalbos schemos, kuri įvedama Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies a punktu, taikymo taisykles. Pagalba suteikiama perdirbėjams:

a) kurie patys yra gamintojai arba gamintojų grupė ir kurie perdirba arba perdirbo savo vardu vynuoges, kurias patys surinko, ir gavo vynuogių misą ir koncentruotą vynuogių misą vien tik iš savo vynuogių derliaus, ir perdirbo į vynuogių sultis arba kitus valgomus produktus, pagamintus iš tų vynuogių sulčių; arba

b) kurie tiesiogiai arba netiesiogiai iš gamintojų arba gamintojų grupių nusipirko Bendrijoje gautas vynuoges ir vynuogių misą arba koncentruotą vynuogių misą, kad jas perdirbtų į vynuogių sultis arba kitus valgomuosius produktus, pagamintus iš tų vynuogių sulčių.

Naudotos žaliavos turi būti vien tik iš Bendrijoje išaugintų vynuogių.

2. Tuo metu, kai jos naudojamos valgomiems produktams gaminti, vynuogių sultys turi atitikti Tarybos direktyvos 93/77/EEB nuostatas.

4 straipsnis

Pagalbos dydis

Pagalba vynuogių, vynuogių misos ir koncentruotos vynuogių misos pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnį naudojimui nustatoma tokiomis normomis:

a) vynuogėms (100 kilogramų): 4,952 euro;

b) vynuogių misai (vienam hektolitrui): 6,193 euro;

c) koncentruotai vynuogių misai (vienam hektolitrui): 21,655 euro.

5 straipsnis

Techniniai perdirbimo reikalavimai

Šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje minimi produktai turi būti geros ir tinkamos prekinės kokybės ir tinkami perdirbti į vynuogių sultis. Vynuogių misos ir iš vynuogių gautos misos tankis 20 °C temperatūroje turi būti nuo 1,055 iki 1,100 gramų viename kubiniame centimetre.

6 straipsnis

Perdirbėjams taikomos administracinės taisyklės

1. Perdirbėjai, kurie vykdo perdirbimo operacijas visus vyno metus ir kurie nori gauti pagalbą pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies a punktą, pateikia valstybės narės, kurioje vykdomas perdirbimas, kompetentingai institucijai grafiką prieš prasidedant vyno metams arba, jei jie pirmą kartą gamina vynuogių sultis – iki tokios gamybos pradžios. Grafike pateikiama ši informacija:

a) jų pavadinimas arba firmos vardas ir adresas;

b) ši techninė informacija:

i) žaliavos tipas (vynuogės, vynuogių misa arba koncentruota vynuogių misa);

ii) vieta, kur saugoma perdirbimui skirta vynuogių misa ir koncentruota vynuogių misa;

iii) vieta, kur bus vykdomas perdirbimas.

Valstybės narės gali reikalauti pateikti ketvirtines ataskaitas ir daugiau informacijos, reikalingos patikrinimui.

2. Perdirbėjai, vykdantys perdirbimo operacijas konkrečiomis datomis ir norintys gauti pagalbą pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies a punktą, kompetentingai institucijai pateikia ataskaitą raštu ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki tų operacijų pradžios, kurioje nurodoma:

a) pagal šio straipsnio 1 dalies a ir b punktus reikalaujama informacija;

b) vynuogių auginimo zona, kurioje gauta žaliava, pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 III priede nurodytą klasifikaciją;

c) ši techninė informacija:

i) kiekis (vynuogės šimtais kilogramų arba vynuogių misa arba koncentruota vynuogių misa hektolitrais);

ii) tankis, jei tai vynuogių misa ir koncentruota vynuogių misa;

iii) perdirbimo operacijų pradžios data ir galima trukmė.

Ataskaita siejama su minimaliu kiekiu:

a) 1300 kg vynuogių;

b) 10 hektolitrų vynuogių misos;

c) 3 hektolitrais koncentruotos misos.

Valstybės narės gali reikalauti daugiau informacijos, reikalingos produktui identifikuoti.

3. Perdirbėjai, kurie sunaudoja ne daugiau kaip 50 tonų vynuogių, 800 hl vynuogių misos arba 150 hl koncentruotos vynuogių misos kiekvienais vyno metais vynuogių sultims gaminti, kompetentingai institucijai pateikia ataskaitą vyno metų pradžioje, kurioje nurodo šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytą informaciją. Nereikalaujama, kad jie pateiktų kitas šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas ataskaitas.

4. 1, 2 ir 3 dalyse nurodytos ataskaitos ir grafikai pateikiami ne mažiau kaip dviem kopijomis, kurių bent viena, tinkamai pažymėta kompetentingos institucijos spaudu, grąžinama perdirbėjui.

5. Perdirbėjai tvarko atsargų apskaitą, nurodydami, visų pirma, šią informaciją, kuri paimama iš lydraščių arba Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnyje nurodytų registrų:

a) žaliavų, kurios kiekvieną dieną atvežamos į jų patalpas, kiekiai, tankis ir kilmės vynuogių auginimo zona ir, jei reikia, pardavėjo (-ų) pavadinimas ir adresas;

b) kiekvieną dieną sunaudotų žaliavų kiekiai ir tankis;

c) perdirbimo metu kiekvieną dieną gautų vynuogių sulčių kiekis;

d) kiekvieną dieną iš jų patalpų išvežamų vynuogių sulčių kiekis ir gavėjo (-ų) pavadinimas ir adresas.

Jei perdirbėjai patys vykdo bent vieną šio reglamento 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą operaciją savo sulčių gamybos patalpose, galbūt maišydami sultis su kitais produktais, nereikalaujama, kad jie pateiktų ankstesnės pastraipos d punkte nurodytą informaciją. Tokiais atvejais atsargų apskaitoje taip pat nurodomi kiekvieną dieną išpilstytų vynuogių sulčių kiekiai.

6. Patvirtinamieji dokumentai, susiję su 5 dalyje minima atsargų apskaita, turi būti pateikiami tikrinančioms institucijoms patikrinimų metu.

7 straipsnis

Naudotojams taikomos administracinės taisyklės

1. Šiame straipsnyje "naudotojas" – tai visi operatoriai, išskyrus vynuogių sulčių perdirbėjus, kurie vykdo bent vieną iš šių operacijų: išpilstymą, pakavimą arba pateikimą, valgomųjų produktų gamybą sumaišant vynuogių sultis su kitais produktais arba saugojimą, ketinant parduoti vienai arba daugiau įmonių, kurios atsakingos už minėtų operacijų vykdymą.

2. Jei perdirbėjai ne patys atlieka 1 straipsnio dalyje nurodytas operacijas, Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnio 1 dalyje minimame lydraštyje jie nurodo, ar jau pateikė ar ketina pateikti paraišką gauti pagalbą vynuogių sulčių gamybai pagal šį reglamentą.

3. Jei perdirbėjai siunčia vynuogių sultis naudotojams Bendrijoje, kurie ketina jas saugoti prieš išpilstydami į butelius arba naudoti kitų valgomųjų produktų gamybai:

a) saugojimo įmonė išsiunčia vynuogių sulčių lydraštį kompetentingai institucijai iškrovimo vietoje ne vėliau kaip per 15 dienų po produkto gavimo;

b) a punkte minimą lydraštį kompetentinga institucija antspauduoja tik patikrinusi ir įsitikinusi, kad kiekis atitinka bent jau atitinkamame lydraštyje nurodytą kiekį, kuris išsiųstas išpilstytojui arba įmonei, gaminančiai valgomuosius produktus, kuriems taikomas šis reglamentas, ir kurį gavo tas naudotojas.

Jei įvykdyti b punkte išvardyti reikalavimai ir gautas lydraštis, iškrovimo vietos kompetentinga institucija grąžina a punkte nurodytą tinkamai antspauduotą lydraščio kopiją tų vynuogių sulčių perdirbėjui (siuntėjui).

4. Jei perdirbėjai siunčia vynuogių sultis naudotojui Bendrijoje, kuris jas išpilstys į butelius, pastarasis iškrovimo vietos kompetentingai institucijai pateikia lydraščio kopiją ne vėliau kaip per 15 dienų nuo produkto gavimo.

Iškrovimo vietos kompetentinga institucija, gavusi lydraščio kopiją, tinkamai jį pažymi spaudu ir ne vėliau kaip per 30 dienų grąžina vynuogių sulčių perdirbėjui (siuntėjui).

Tačiau jei ketinantys sultis išpilstyti perdirbėjai arba naudotojai pageidauja, kompetentinga institucija arba įgaliotas departamentas, esantis iškrovimo vietoje, tinkamai antspauduotą lydraščio kopiją grąžina jiems tiesiogiai.

5. Jei perdirbėjai siunčia vynuogių sultis naudotojui Bendrijoje, kuris naudodamas šias sultis gamins kitus valgomus produktus:

a) šių produktų gamintojas išsiunčia vynuogių sulčių lydraštį kompetentingai institucijai ne vėliau kaip per 15 dienų nuo produkto gavimo;

b) kompetentinga institucija užantspauduoja a punkte nurodytą dokumentą tik tuo atveju, jei jis pakankamai garantuoja, kad sultys iš tikrųjų skiriamos gaminti tuos valgomus produktus.

Jei tokia garantija yra, kompetentinga institucija iškrovimo vietoje šioje dalyje nurodytą lydraščio kopiją, tinkamai pažymėtą spaudu, grąžina vynuogių sulčių perdirbėjui (siuntėjui) ne vėliau kaip per 30 dienų po jo gavimo.

6. Šiame straipsnyje minimais atvejai naudotojai tvarko atsargų apskaitą, kurioje nurodo:

a) neišpilstytų vynuogių sulčių kiekius, kurie pristatomi į jų patalpas kiekvieną dieną, ir siuntėjo arba perdirbėjo pavadinimą ir adresą;

b) neišpilstytų vynuogių sulčių kiekius, kurie išvežami iš jų patalpų kiekvieną dieną, bei gavėjo (-ų) pavadinimą ir adresą;

c) vynuogių sulčių ir su kitais produktais sumaišytų vynuogių sulčių kiekius, išpilstomus kiekvieną dieną, nurodant sunaudotų vynuogių sulčių tiems produktams gaminti kiekį.

7. Patvirtinamieji dokumentai, susiję su šio straipsnio 7 dalyje nurodytomis atsargų apskaitomis, turi būti pateikiami tikrinančioms institucijoms, jei jos atlieka patikrinimus.

8 straipsnis

Paraiškos pagalbai gauti

1. Kad gautų pagalbą, šio reglamento 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti perdirbėjai kompetentingai institucijai pateikia vieną arba daugiau paraiškų pagalbai gauti, tačiau ne vėliau kaip per šešis mėnesius pasibaigus vyno metams, kartu su paraiškomis pateikia:

a) turimos metinės arba ketvirtinės ataskaitos arba jos santraukos kopiją;

b) šio reglamento 6 straipsnio 5 dalyje nurodytos atsargų apskaitos kopiją arba santrauką. Valstybės narės gali pareikalauti, kad tokias kopijas ir santraukas spaudu patvirtintų už patikrinimus atsakinga institucija.

2. Kad gautų pagalbą, šio reglamento 6 straipsnio 2 dalyje nurodyti perdirbėjai kompetentingai institucijai pateikia paraišką pagalbai gauti, tačiau ne vėliau kaip per šešis mėnesius užbaigus perdirbimo operacijas, kartu pateikia:

a) ataskaitos, kurią jie turi, kopiją;

b) šio reglamento 6 straipsnio 5 dalyje nurodytos atsargų apskaitos kopiją arba santrauką. Valstybės narės gali pareikalauti, kad tokias kopijas ir santraukas spaudu patvirtintų už patikrinimą atsakinga institucija;

c) žaliavų vežimo į perdirbėjo patalpas lydraščio kopiją arba jo santrauką. Valstybės narės gali pareikalauti, kad tokias kopijas ir santraukas spaudu patvirtintų už patikrinimą atsakinga institucija.

Paraiškose pagalbai gauti reikia nurodyti faktinį perdirbtų žaliavų kiekį ir perdirbimo operacijų baigimo dieną.

3. Be to, per šešis mėnesius nuo tos datos, kai buvo uždėtas šio reglamento 7 straipsnyje nurodytas spaudas, arba nuo vynuogių sulčių eksporto datos, suinteresuoti perdirbėjai pateikia:

a) 7 straipsnyje nurodyto kompetentingos institucijos užantspauduoto lydraščio kopiją;

b) lydraščio su muitinės atspaudu, patvirtinančiu eksportą, kopiją.

4. Visi dokumentai, kuriuos reikia pristatyti norint gauti pagalbą, turi būti pateikiami ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo paraiškos pagalbai gauti pateikimo. Jei jie pateikiami per šešis mėnesius pasibaigus galutiniam terminui, pagalba sumažinama 30 %. Po šios datos pagalba nemokama.

9 straipsnis

Pagalbos teikimo sąlygos

1. Išskyrus force majeure atvejus, pagalba teikiama tik faktiškai sunaudotam žaliavos kiekiui, tačiau jis neturi viršyti šių sunaudoto produkto ir gautų vynuogių sulčių santykio:

a) 1,3 vynuogėms, išreikštoms 100 kg vienam hektolitrui;

b) 1,05 vynuogių misai, išreikštai hektolitrais vienam hektolitrui;

c) 0,30 koncentruotai vynuogių misai, išreikštai hektolitrais vienam hektolitrui.

Jei gautas produktas yra koncentruotos vynuogių sultys, šiuos santykius reikia dauginti iš 5.

2. Išskyrus force majeure atvejus, jei perdirbėjai neįvykdo bent vieno įpareigojimo, kuriuos jie turi įvykdyti pagal šį reglamentą, išskyrus įpareigojimą žaliavas, kurios nurodytos paraiškoje pagalbai gauti, perdirbti į vynuogių sultis, išmokama pagalba sumažinama kompetentingos institucijos nustatyta suma, kuri priklauso nuo pažeidimo masto.

3. Force majeure atvejais kompetentinga institucija nustato priemones, kurių, jos nuomone, reikia imtis dėl susidariusių aplinkybių.

10 straipsnis

Pagalbos išmokėjimas

Kompetentinga institucija išmoka pagalbą už faktiškai sunaudotų žaliavų kiekį ne vėliau kaip per tris mėnesius po to, kai gauna visus 8 straipsnyje nurodytus patvirtinamuosius dokumentus, išskyrus:

- force majeure atvejais,

- tais atvejais, jei dėl teisės pagalbai gauti buvo pradėtas administracinis tyrimas. Tokiu atveju pagalba išmokama tik tuo atveju, jei pripažįstama, kad pareiškėjas turi teisę gauti pagalbą.

11 straipsnis

Išankstiniai mokėjimai

1. Perdirbėjai gali prašyti iš anksto išmokėti sumą, apskaičiuotą pagalbai už žaliavas, jei jie pateikia įrodymą, kad žaliavos atvežtos į jų patalpas ir kad jie pateikė užstatą intervencinės agentūros naudai. Užstato suma turi sudaryti 120 % minėtos sumos. Tokiu atveju 8 straipsnyje nurodytų patvirtinamųjų dokumentų šiame etape pateikti nereikia.

Jei perdirbėjai pagal šį reglamentą pateikia keletą paraiškų pagalbai gauti, kompetentinga institucija arba šiuo klausimu įgaliotas departamentas gali leisti pateikti vieną užstatą. Tokiais atvejais užstato dydis turi sudaryti 120 % visų pagal pirmąją dalį apskaičiuotų sumų.

2. 1 dalyje nurodyti išankstiniai mokėjimai išmokami per tris mėnesius nuo įrodymo, kad užstatas pateiktas, pateikimo dienos. Tačiau išankstiniai mokėjimai nemokami iki tų vyno metų sausio 1 dienos.

3. Kompetentingai institucijai arba įgaliotam departamentui patikrinus visus šio reglamento 8 straipsnyje minimus dokumentus, 1 dalyje nurodytas užstatas visas arba jo dalis grąžinama, jei reikia, laikantis Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 19 straipsnyje nustatytos tvarkos. Išskyrus force majeure atvejus, užstatas negrąžinamas, jei sunaudotas kiekis sudaro mažiau kaip 95 % kiekio, už kurį išmokėtas išankstinis mokėjimas.

Jei sunaudotas kiekis sudaro mažiau kaip 95 % kiekio, už kurį sumokėtas išankstinis mokėjimas, gamintojas ir toliau turi teisę į pagalbą už faktiškai sunaudotą kiekį.

Jei sunaudotas kiekis sudaro 95–99,9 % kiekio, už kurį išmokėtas išankstinis mokėjimas, užstatas negrąžinamas tik tam kiekiui, kuris neperdirbtas tais vyno metais.

II SKYRIUS

PAGALBA UŽ VYNO PRODUKTŲ ALKOHOLIO KONCENTRACIJAI DIDINTI SUNAUDOTĄ MISĄ

12 straipsnis

Pagalbos tikslas

1. Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 34 straipsnio 1 dalyje minima pagalba suteikiama stalo vyno arba rūšinio vyno, pagaminto konkrečiuose regionuose (rūšiniai vynai pkr) gamintojams, kurie naudoja koncentruotą vynuogių misą ir rektifikuotą koncentruotą vynuogių misą, pagamintą Bendrijoje, Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo C skyriuje nurodytų produktų natūraliai alkoholio koncentracijai tūrio procentais padidinti.

2. Nepaisant 1 dalies, jei vyno metais kiekiai sudaro dešimt hektolitrų arba mažiau, valstybės narės gali nuspręsti pagalbą suteikti koncentruotos vynuogių misos ir rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos gamintojams, jei pirkėjai yra individualūs vynuogių augintojai, naudojantys produktą tik savo produkcijos sodrinimui.

Valstybės narės priima taisykles šiai priemonei taikyti ir apie tai informuoja Komisiją.

13 straipsnis

Pagalbos suma

1. Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 34 straipsnio 1 dalyje nurodyta pagalbos suma nustatoma potencinei alkoholio koncentracijai tūrio procentais vienam hektolitrui, šioms produktų kategorijoms:

a) koncentruotai vynuogių misai, kuri pagaminta iš vynuogių, surinktų:

- C III a ir C III vynuogių auginimo zonose – 1,699 euro/tūrio proc./hl,

- visose kitose zonose – 1,466 euro/tūrio proc./hl;

b) rektifikuotai koncentruotai vynuogių misai, pagamintai iš vynuogių surinktų:

- vynuogių auginimo zonoje C III a ir C III – 2,206 euro/tūrio proc./hl,

- visose kitose zonose – 1,955 euro/tūrio proc./hl.

Tačiau 2000–2001, 2001–2002 ir 2002–2003 derliaus metais rektifikuotai koncentruotai misai, kuri gauta iš vynuogių, surinktų visur, išskyrus C III a ir C III b vynuogių auginimo zonas, ir pagaminta įmonėse, kurios pradėjo rektifikuotos koncentruotos misos gamybą iki 1986 m. sausio 1 d. Ispanijoje arba iki 1982 m. birželio 30 d. kitur, suma skaičiuojama ta, kuri nustatyta CIII vynuogių auginimo zonos produktams.

2. 1 dalyje išvardytų produktų potencinė alkoholio koncentracija nustatoma taikant šio reglamento I priedo ekvivalentų lentelėje esančius skaičius pagal refraktometro, kuris naudojamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1622/2000, nustatančio vynininkystės metodų ir procesų kodeksą, XVIII priede nurodytą metodą, parodymus 20 °C temperatūroje.

14 straipsnis

Paraiškos pagalbai gauti

Gamintojai, norintys gauti Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 34 straipsnio 1 dalyje nurodytą pagalbą, kompetentingai intervencinei agentūrai pateikia paraišką, nurodydami visas operacijas, taikytas alkoholio koncentracijai padidinti, kurioms taikomas tas straipsnis. Paraiškos intervencinę agentūrą turi pasiekti ne vėliau kaip per du mėnesius nuo paskutinės operacijos atlikimo dienos.

Kartu su paraiškomis pateikiami visi dokumentai, susiję su operacijomis, kurioms prašoma pagalba.

15 straipsnis

Sąlygos pagalbai suteikti

1. Išskyrus force majeure atvejus, pagalba neišmokama, jei gamintojas neatlieka Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 34 straipsnio 1 dalyje minimos operacijos pagal to reglamento V priedo C ir D skyrius.

2. Išskyrus force majeure atvejus, kai gamintojai neįvykdo šiame reglamente nurodytų reikalavimų, išskyrus nurodytus 1 dalyje, išmokama pagalba sumažinama kompetentingos institucijos nustatyta suma, atsižvelgiant į pažeidimo mastą.

3. Force majeure atvejais kompetentinga institucija nustato priemones, kurių, jos nuomone, reikia imtis atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes.

16 straipsnis

Pagalbos išmokėjimas

Intervencinė agentūra pagalbą gamintojams išmoka iki rugpjūčio 31 d. pasibaigus vyno metams, išskyrus:

a) force majeure atvejus;

b) tais atvejais, jei dėl teisės pagalbai gauti buvo pradėtas administracinis tyrimas. Tokiu atveju pagalba išmokama tik tuo atveju, jei pripažįstama, kad pareiškėjas turi teisę gauti pagalbą.

17 straipsnis

Išankstiniai mokėjimai

1. Gamintojai gali prašyti, kad suma, apskaičiuota pagalbai už produktus, sunaudotus alkoholio koncentracijai padidinti, būtų išmokėta iš anksto, jei jie intervencinės agentūros naudai pateikia užstatą. Užstato suma turi sudaryti 120 % prašomos pagalbos sumos.

Kartu su paraiškomis pateikiami 14 straipsnio antroje dalyje minimi dokumentai, jei jie yra. Kiti dokumentai pateikiami iki vyno metų pabaigos.

2. Intervencinė agentūra išankstinius mokėjimus išmoka per tris mėnesius nuo įrodymo, kad užstatas yra pateiktas, pateikimo dienos.

3. Kompetentingai institucijai arba įgaliotam departamentui patikrinus visus dokumentus ir atsižvelgus į išmokamą sumą, nurodytas užstatas visas arba jo dalis grąžinamas, jei reikia, Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 19 straipsnyje nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

PAGALBA UŽ TAM TIKRŲ PRODUKTŲ GAMYBĄ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE IR AIRIJOJE

18 straipsnis

Pagalbos tikslas ir suma

1. Pagalba, kuri minima Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose suteikiama:

a) gamintojams, kurie naudoja koncentruotą vynuogių misą, gautą vien iš vynuogių, išaugintų C III a ir C III b vynuogių auginimo zonose, naudojamą gaminti produktus Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje, klasifikuojamus pagal KN 220600 kodą, kuriems valstybės narės pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 priedo VII C skyriaus 3 dalį gali leisti naudoti sudėtinį pavadinimą, kuriame yra žodis "vynas" (toliau – gamintojai). Pagalbos suma – 0,2379 euro už vieną kilogramą;

b) operatoriams, kurie naudoja koncentruotą vynuogių misą, gautą vien iš Bendrijoje išaugintų vynuogių ir kuri sudaro pagrindinę dalį produktų, kuriuos jie parduoda Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje kartu su aiškiomis instrukcijomis, leidžiančiomis vartotojams iš jų gauti į vyną panašų gėrimą (toliau – operatoriai). Pagalbos suma – 0,3103 euro už vieną kilogramą.

2. Norint gauti pagalbą, koncentruota vynuogių misa turi būti geros ir tinkamos prekinės kokybės ir tinkama naudoti Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies b arba c punktuose nurodytais tikslais.

19 straipsnis

Paraiškos pagalbai gauti

1. Gamintojai ir operatoriai norintys gauti pagalbą, kuri nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies b arba c punktuose, raštu pateikia paraišką nuo tų vyno metų rugpjūčio 1 d. iki liepos 31 d. valstybės narės, kurioje naudojama koncentruota vynuogių misa, kompetentingai institucijai.

Paraiškas reikia pateikti ne vėliau kaip prieš septynias darbo dienas iki gamybos operacijų pradžios.

Tačiau šį septynių darbo dienų laikotarpį galima sutrumpinti, jei taip raštu įgalioja kompetentinga institucija.

2. Paraiškos pagalbai gauti pateikiamos ne mažesniam kaip 50 kilogramų koncentruotos vynuogių misos kiekiui.

3. Paraiškoje pagalbai gauti nurodoma:

a) gamintojo arba operatoriaus pavadinimas arba įmonės pavadinimas ir adresas;

b) koncentruotos vynuogių misos kilmės vynuogių auginimo zona, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 III priede;

c) ši techninė informacija:

i) saugojimo vieta;

ii) kiekis (kilogramais arba jei tai Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies c punkte minima koncentruota vynuogių misa supilta į talpyklas, kurių talpa ne didesnė kaip 5 kilogramai, talpyklų skaičius);

iii) tankis;

iv) sumokėtos kainos;

v) vieta, kur atliekamos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose minimos operacijos.

Valstybės narės gali reikalauti pateikti papildomą informaciją, reikalingą koncentruotai vynuogių misai identifikuoti.

4. Koncentruotos vynuogių misos vežimo į gamintojų arba operatorių gamyklos patalpas lydraščio (-ių), kurį parengė valstybės narės kompetentinga institucija, kopija pateikiama kartu su paraiška pagalbai gauti.

Dokumento 8 stulpelyje nurodoma vynuogių auginimo zona, kurioje surinktos naudotos šviežios vynuogės.

20 straipsnis

Pagalbos suteikimo sąlygos

1. Gamintojai ir operatoriai turi sunaudoti visą koncentruotos vynuogių misos kiekį, kuris nurodytas paraiškoje pagalbai gauti Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytais tikslais. Trūkstamas kiekis gali sudaryti 10 % paraiškoje nurodyto koncentruotos vynuogių misos kiekio.

2. Gamintojai ir operatoriai tvarko atsargų apskaitą, nurodydami:

a) nupirktos ir kasdien į gamyklos patalpas pristatytos koncentruotos vynuogių misos siuntos, pateikiant šio reglamento 19 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose nurodytą informaciją bei pardavėjo (-ų) pavadinimą ir adresą;

b) kiekvieną dieną sunaudotos koncentruotos vynuogių misos kiekiai Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose minimais tikslais;

c) Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodyto pagaminto produkto, kuris kiekvieną dieną išvežamas iš jų gamyklos, siuntas, taip pat nurodant gavėjo (-ų) pavadinimą ir adresą.

3. Gamintojai ir operatoriai raštu informuoja kompetentingą instituciją per vieną mėnesį po to, kai visa pagalbos paraiškoje nurodyta koncentruota vynuogių misa buvo sunaudota Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose minimais tikslais, leidžiant, kad būtų šio straipsnio 1 dalyje numatytas trūkstamas kiekis.

4. Išskyrus force majeure atvejus, pagalba neišmokama, jei gamintojai arba operatoriai neįvykdo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų.

5. Išskyrus force majeure atvejus, jei gamintojai arba operatoriai neįvykdo bent vieno šio reglamento reikalavimo, išskyrus nurodytus 1 dalyje, pagalba sumažinama suma, kurią nustato kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pažeidimo mastą.

6. Force majeure atvejais kompetentinga institucija nustato priemones, kurių, jos nuomone, reikia imtis atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes.

21 straipsnis

Pagalbos išmokėjimas

Kompetentinga institucija išmoka pagalbą už faktiškai sunaudotą koncentruotos vynuogių misos kiekį ne vėliau kaip per tris mėnesius po to, kai gavo šio reglamento 20 straipsnio 3 dalyje minimą informaciją.

22 straipsnis

Išankstiniai mokėjimai

1. Šio reglamento 18 straipsnyje minimi gamintojai ir operatoriai gali kreiptis, kad nustatyta pagalbos suma būtų išmokėta iš anksto, jei pateikia užstatą kompetentingos institucijos naudai, kurio suma sudaro 120 % minėtos sumos.

2. 1 dalyje nurodyti išankstiniai mokėjimai išmokami per tris mėnesius nuo įrodymo, kad užstatas pateiktas, pateikimo dienos, bet tik tuo atveju, jei pateikiamas įrodymas, kad sumokėta už koncentruotą vynuogių misą.

3. Kompetentinga institucija, gavusi šio reglamento 20 straipsnio 3 dalyje minimą informaciją ir atsižvelgusi į pagalbai išmokėti skirtą sumą, grąžina 1 dalyje nurodytą užstatą visą arba jo dalį, atsižvelgiant į kiekvieną atvejį atskirai, laikydamasi Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 19 straipsnyje nustatytos tvarkos.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

PAGALBA PRIVAČIAM SAUGOJIMUI

23 straipsnis

Tikslas

Šioje dalyje nustatomos išsamios taisyklės, pagalbos schemos, kuri nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 III antraštinės dalies I skyriuje, taikymą privačiam saugojimui.

24 straipsnis

Apibrėžimai

Šioje antraštinėje dalyje "produktai" – tai vynuogių misa, koncentruota vynuogių misa, rektifikuota koncentruota vynuogių misa ir stalo vynai, neatsižvelgiant į tai, kuriais vyno metais jie pagaminti.

25 straipsnis

Pagalbos dydis

Pagalba saugojimui mokama visoje Bendrijoje šiais standartiniais tarifais už vieną hektolitrą vienai dienai:

a) 0,01837 euro už vynuogių misą;

b) 0,06152 euro už koncentruotą vynuogių misą;

c) 0,06152 euro už rektifikuotą koncentruotą vynuogių misą;

d) 0,01544 euro už stalo vyną.

26 straipsnis

Išmokų gavėjams taikomos taisyklės

1. Intervencinės agentūros privataus saugojimo sutartis sudaro tik su gamintojais.

Šioje antraštinėje dalyje "gamintojas" – tai fizinis arba juridinis asmuo arba tokių asmenų grupė, kurie atlieka arba kurių vardu buvo atliktos šios operacijos:

a) šviežių vynuogių perdirbimas į vynuogių misą;

b) vynuogių misos perdirbimas į koncentruotą vynuogių misą arba rektifikuotą koncentruotą vynuogių misą;

c) šviežių vynuogių, vynuogių misos arba rauginamos vynuogių misos perdirbimas į stalo vyną.

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 39 straipsnyje minimos organizacijos laikomos tų kiekių gamintojais, kuriuos pagamino jų nariai. Individualūs nariai, kurie pristato vyną, nurodytą privataus saugojimo sutartyje, yra atsakingi už šio reglamento 2 straipsnyje nurodytų įpareigojimų vykdymą.

2. Gamintojai gali sudaryti sutartis tik produktams:

- kuriuos jie patys pagamino,

- už kurių pagaminimą jie atsako ir kurių savininkai yra jie,

- jei tai gamintojų organizacijos, minimos 1 dalies trečioje pastraipoje, už kurių pagaminimą atsako jų nariai.

3. Valstybės narės intervencinė agentūra sutartis gali sudaryti tik produktams, kurie saugomi tos valstybės narės teritorijoje.

4. Produktams tuo pačiu metu negali būti sudaroma ir privataus saugojimo sutartis, ir taikomos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 565/80 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos priemonės.

27 straipsnis

Produktų, kuriems gali būti teikiama pagalba, charakteristikos

Jei sutartys sudaromos:

a) vynuogių misa turi būti gauta tik iš veislių, kurios klasifikuojamos kaip vyninės vynuogės pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 19 straipsnį, ir jos natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais negali būti mažesnė nei minimali natūrali alkoholio koncentracija, kuri nustatyta vynuogių auginimo zonai, kurioje jos išaugintos;

b) stalo vynai:

i) turi atitikti būtiniausius šio reglamento II priede išdėstytus kokybės reikalavimus tai kategorijai, kuriai sudaroma sutartis;

ii) jų likutinio cukraus kiekis negali būti didesnis kaip du gramai litre, išskyrus Portugalijos stalo vynus, kurių likutinis cukraus kiekis negali būti didesnis kaip keturi gramai viename litre;

iii) turi patenkinamai išsilaikyti 24 valandas atvirame ore;

iv) turi neturi turėti blogo skonio;

c) šio reglamento 24 straipsnyje minimų produktų radioaktyvumo lygis negali viršyti didžiausio Bendrijos taisyklėmis leistino lygio. Tačiau produktų radioaktyviosios taršos lygio monitoringas atliekamas tik tuo atveju, jei to reikalauja susiklosčiusi padėtis ir tik būtinu laikotarpiu.

28 straipsnis

Kiekiai, kuriems gali būti teikiama pagalba

1. Bendras produktų kiekis, kuriam gamintojai sudaro saugojimo sutartis, negali viršyti jų gamybos deklaracijoje, kuri pateikiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 18 straipsnio 1 dalį nurodyto tų vyno metų kiekio, pridėjus kiekius, kuriuos jie pagamino po deklaracijos pateikimo ir kuriuos jie įrašė į Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnyje nurodytus registrus.

2. Sutartys sudaromos ne mažesniam kaip 50 hektolitrų stalo vyno, 30 hektolitrų vynuogių misos bei 10 hektolitrų koncentruotos vynuogių misos ir rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos kiekiui.

29 straipsnis

Sutarčių sudarymas

1. Gamintojai gali sudaryti sutartis, jei pateikia informaciją apie kiekvieną talpyklą, kurioje tas produktas laikomas, kur nurodoma:

a) informacija, leidžianti identifikuoti produktą;

b) analizės duomenys:

i) spalva;

ii) sieros dioksido kiekis;

iii) jei tai raudonieji produktai – kad nėra hibridų, kaip nustatyta analize dėl malvidol diglucoside.

Apie vynuogių misą, koncentruotą vynuogių misą ir rektifikuotą koncentruotą vynuogių misą taip pat pateikiama ši informacija:

c) refraktometro, kuris naudojamas Komisijos reglamento (EEB) Nr. 558/93 priede minimu metodu, parodymai 20 °C temperatūroje. Leidžiamas 0,2 skirtumas, jei parodymus patikrina institucijos.

Apie stalo vyną taip pat pateikiami šie analizės duomenys:

d) visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais;

e) faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais;

f) bendrasis rūgštingumas, išreikštas vyno rūgštimi gramais viename litre arba miliekvivalentais viename litre; tačiau valstybės narės šio reikalavimo gali netaikyti baltiesiems vynams;

g) lakiųjų rūgščių kiekis, išreikštas acto rūgštimi gramais viename litre arba miliekvivalentais viename litre; tačiau valstybės narės šio reikalavimo gali netaikyti baltiesiems vynams;

h) likutinio cukraus kiekis;

i) kitimas ore per 24 valandas;

j) blogo skonio nebuvimas.

Minėtus analizės duomenis per 30 dienų prieš sudarant sutartį nustato oficiali laboratorija, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 72 straipsnyje.

2. Valstybės narės gali riboti sutarčių, kurias gamintojas gali pasirašyti kiekvienais vyno metais, skaičių.

3. Sutartys stalo vynams nesudaromos, kol neatliktas pirmasis to vyno išpilstymas.

4. Saugojimo sutartis stalo vynui norintys sudaryti gamintojai, pateikdami paraiškas, intervencinei agentūrai praneša bendrąjį stalo vyno, kurį jie pagamino tais vyno metais, kiekį.

Dėl šios priežasties jie pateikia Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos gamybos deklaracijos (-ų) kopiją ir, jei reikia, šio reglamento 29 straipsnyje nurodytų registrų kopiją. Jei deklaracijos dar nėra, galima atlikti preliminarų atestavimą.

5. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 25 straipsnio 2 dalies, sutartyse nurodoma:

a) gamintojų pavadinimas ir adresas;

b) intervencinės agentūros pavadinimas ir adresas;

c) produkto tipas pagal šio reglamento 25 straipsnio klasifikaciją;

d) kiekis;

e) saugojimo vieta;

f) saugojimo laikotarpio pirmoji diena;

g) pagalbos dydis eurais.

Stalo vyno sutartyse pateikiama:

h) patvirtinimas, kad atliktas pirmasis išpilstymas;

i) išlyga, kad vyno tūrį galima sumažinti procentu, kurį nustato Komisija Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 75 straipsnyje nurodyta tvarka, jei bendrasis tūris, nurodytas sutartyje, žymiai viršija tūrio vidurkį per pastaruosius trejus vyno metus; toks sumažinimas negali sumažinti saugojamo kiekio žemiau 28 straipsnio 2 dalyje nurodyto minimalaus lygio. Taikant šią išlygą ir toliau mokama visa pagalbos suma, apskaičiuota laikotarpiui iki mažinimo.

6. Valstybės narės gali reikalauti pateikti daugiau informacijos, kad galėtų identifikuoti produktą.

30 straipsnis

Nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo šio reglamento 2 straipsnio

Valstybės narės gali leisti sutartis sudaryti iki gamintojai pateikia šio reglamento 2 straipsnyje nurodytą įrodymą, bet tokiu atveju sutartyse turi būti įrašyta, kad gamintojai įvykdė įpareigojimus, nurodytus tame straipsnyje, arba įvykdė reikalavimus, nurodytus šio reglamento III dalies 58 straipsnyje, ir kad jie įsipareigoja likusį kiekį, vykdydami įpareigojimus, pristatyti per kompetentingos nacionalinės institucijos nustatytą laikotarpį.

Pirmoje pastraipoje minimas įrodymas pateikiamas iki tų vyno metų rugpjūčio 31 dienos.

31 straipsnis

Saugojimo laikotarpio pradžia

1. Saugojimo pirmoji diena yra diena, einanti po sutarties sudarymo dienos.

2. Tačiau, jei sutartis susijusi su saugojimo laikotarpiu, kuris prasideda kitą dieną po sutarties sudarymo, pirmoji saugojimo laikotarpio diena negali būti vėliau kaip vasario 16 d.

32 straipsnis

Saugojimo laikotarpio pabaiga

1. Saugojimo sutartys vynuogių misai, koncentruotai vynuogių misai ir rektifikuotai koncentruotai vynuogių misai baigiasi tarp rugpjūčio 1 d. ir lapkričio 30 d. po sutarties sudarymo.

2. Saugojimo sutartys stalo vynams baigiasi tarp rugsėjo 1 d. ir lapkričio 30 d. po sutarties sudarymo.

3. Nustatyti galiojimo pabaigos datai gamintojai intervencinei agentūrai nusiunčia pranešimą, nurodydami sutarties galiojimo paskutiniąją dieną. Valstybės narės nustato reikalavimus šių pranešimų pateikimui.

Nepateikus pranešimo, sutartis baigiasi lapkričio 30 d.

4. Gamintojai, kurie nesikreipė dėl išankstinio mokėjimo pagal šio reglamento 38 straipsnį, gali vynuogių misą arba koncentruotą vynuogių misą parduoti eksportui arba panaudoti vynuogių sulčių gamybai pirmąją penktojo saugojimo mėnesio dieną.

Tokiais atvejais gamintojai informuoja intervencinę agentūrą pagal 3 dalį.

Intervencinė agentūra garantuoja, kad produktai faktiškai naudojami nustatytu tikslu.

33 straipsnis

Pirmalaikis sutarties nutraukimas gamintojo prašymu

1. Gamintojai, kurie nesikreipė dėl išankstinio mokėjimo pagal šio reglamento 38 straipsnį, gali saugojimo sutartis nutraukti nuo birželio 1 d., jei tai leidžia Komisija, atsižvelgdama į rinkos tendencijas, informaciją apie atsargas ir derliaus prognozes.

2. Be to, jei Komisija nusprendžia sumažinti sutartyje nurodytus kiekius pagal šio reglamento 29 straipsnio 5 dalies i punktą, gamintojai gali vienašališkai nutraukti sutartį visiškai arba iš dalies per mėnesį nuo tokio sprendimo paskelbimo.

34 straipsnis

Išsamios saugojimo taisyklės

1. Visą saugojimo laikotarpį iki paskutinės sutarties galiojimo dienos saugomi produktai:

a) turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 I priede nurodytus apibrėžimus;

b) turi išlaikyti bent minimalią alkoholio koncentraciją, nustatytą tai stalo vyno kategorijai sutarties sudarymo metu;

c) negali būti laikomi mažesnėse kaip 50 litrų talpyklose;

d) turi likti neišpilstyti;

e) jei tai vynas, saugojimo laikotarpio pabaigoje turi likti tinkamas siūlyti arba tiekti žmonėms tiesiogiai vartoti.

2. Nepažeidžiant 6 straipsnio, produktams, kuriems sudaryta sutartis, gali būti taikomi tik tie vynininkystės metodai ir procesai, kurie gali būti taikomi jų konservavimui. Tūrio pakitimai neturi viršyti 2 % sutartyje nurodyto tūrio vynui ir 3 % vynuogių misai. Pakeitus cisterną, šie procentai padidėja vienu punktu. Jei šie procentai neviršija sutartyje numatyto lygio, išmokama visa pagalbos suma. Kitu atveju pagalba nesuteikiama.

3. Nepažeidžiant šio reglamento 33 straipsnio, gamintojai negali parduoti arba kitu būdu rinkai pateikti produkto, kuriam sudaryta sutartis, sutarties galiojimo laikotarpiu.

Nepaisant pirmosios pastraipos, gamintojai sutarties galiojimo laikotarpiu gali sutarčiai pasibaigus stalo vyną pateikti distiliavimui pagal šio reglamento III dalį.

4. Gamintojai praneša intervencinei agentūrai iš anksto per suinteresuotos valstybės narės nustatytą laikotarpį apie visus sutarties galiojimo laikotarpiu įvykusius pakeitimus:

a) saugojimo vietos; arba

b) produkto išpilstymo būdo. Tokiu atveju jie nurodo talpyklas, kuriose produktas bus laikomas.

5. Jei gamintojai ketina produktą, kuriam sudaryta sutartis, pervežti į kitą saugojimo vietą arba į jiems nepriklausančias patalpas, produktą galima pervežti tik intervencinei agentūrai, kuri informuota pagal 4 dalį, leidus.

6. Gamintojai, sudarę vynuogių misos privataus saugojimo sutartis, gali visą misą arba jos dalį perdirbti į koncentruotą vynuogių misą arba rektifikuotą koncentruotą vynuogių misą sutarties galiojimo laikotarpiu.

Gamintojai, sudarę privataus vynuogių misos saugojimo sutartis, gali visą misą arba jos dalį perdirbti į rektifikuotą koncentruotą vynuogių misą sutarties galiojimo laikotarpiu.

Gamintojai gali prašyti, kad ankstesnėse dviejose pastraipose nurodytas operacijas atliktų trečioji šalis, bet tik tuo atveju jei minėti gamintojai bus po perdirbimo gautų produktų savininkai ir jei jie pateikė ankstesnę deklaraciją. Suinteresuota valstybė narė šias operacijas patikrina.

7. Šie gamintojai raštu informuoja intervencinę agentūrą apie šio straipsnio 6 dalyje nurodyto perdirbimo pradžią, saugojimo vietą ir kaip produkto išpilstymo būdą.

Toks pranešimas intervencinę agentūrą turi pasiekti ne vėliau kaip per 15 dienų iki perdirbimo operacijos pradžios.

Per vieną mėnesį nuo perdirbimo operacijų pabaigos gamintojai intervencinei agentūrai nusiunčia analizės ataskaitą apie taip gautą produktą, nurodydami būtiniausius duomenis apie tą produktą, kurių reikalaujama pagal šio reglamento 29 straipsnį.

8. Atlikus 6 dalyje nurodytą perdirbimą, saugojimui skirtos pagalbos suma tam produktui, kuriam sudaryta sutartis, yra:

a) šio reglamento 25 straipsnio a punkte nurodyta suma, jei atliekamas 6 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas perdirbimas;

b) šio reglamento 25 straipsnio b dalyje nurodyta suma, jei atliekamas 6 dalies antroje pastraipoje nurodytas perdirbimas.

Pagalbos suma apskaičiuojama visam saugojimo laikotarpiui remiantis produkto kiekiu, nurodytu sutartyje prieš perdirbimą.

35 straipsnis

Produkto pakitimai saugojimo metu

1. Jei sutartyje nurodytas produktas arba jo dalis nebeatitinka šio reglamento 34 straipsnyje 1 dalyje nurodytų reikalavimų sutarties galiojimo metu, gamintojas nedelsdamas apie tai informuoja intervencinę agentūrą. Kartu su tokiu pranešimu pateikiama analizės ataskaita. Intervencinė agentūra sutartį nutraukia nuo analizės ataskaitos įsigaliojimo dienos tam produkto kiekiui.

2. Jei intervencinės agentūros arba kitos tikrinančios institucijos patikrinimo metu nustato, kad sutartyje nurodytas produktas arba jo dalis neatitinka šio reglamento 34 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų sutarties galiojimo laikotarpiu, intervencinė agentūra nutraukia sutartį tam produkto kiekiui tą dieną, kurią nustatomas toks neatitikimas.

36 straipsnis

Pagalbos suteikimo sąlygos

1. Išskyrus force majeure atvejus:

a) jei gamintojai nevykdo savo įsipareigojimų, nurodytų šio reglamento 34 straipsnio 1–5 dalyse ir 7 dalyje arba atsisako pateikti patikrinimo duomenis, pagalba neišmokama;

b) jei gamintojai neįvykdo bent vieno šiuo reglamentu arba pagal sutartį nustatyto įsipareigojimo, išskyrus minėtus ankstesniame a punkte, pagalba sumažinama suma, kurią kompetentinga institucija nustatyto atsižvelgusi į pažeidimo mastą.

2. Force majeure atvejais intervencinė agentūra imasi būtinų jos nuomone veiksmų, atsižvelgdama į susiklosčiusias aplinkybes.

37 straipsnis

Pagalbos išmokėjimas

1. Pagalba išmokama ne vėliau kaip per tris mėnesius pasibaigus sutarčiai, išskyrus:

a) force majeure atvejus;

b) kai inicijuojamas administracinis tyrimas dėl teisės gauti pagalbą. Tokiais atvejais pagalba išmokama, jei pareiškėjas pripažįstamas turintis teisę gauti pagalbą.

2. Jei sutartis nutraukiama pagal šio reglamento 33 arba 36 straipsnius, mokama pagalba turi būti proporcinga faktiškam sutarties laikotarpiui. Pagalba išmokama ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo sutarties nutraukimo dienos.

38 straipsnis

Išankstiniai mokėjimai

1. Ilgalaikes saugojimo sutartis sudarę gamintojai gali prašyti, kad jiems iš anksto būtų sumokėta pagalbos suma, apskaičiuota sudarant sutartį, jei jie pateikia užstatą intervencinės agentūros naudai, kurio suma sudaro 120 % minėtos sumos.

Išankstinis mokėjimas išmokamas ne vėliau kaip per tris dienas pateikus įrodymą, kad užstatas yra pateiktas.

Likusi suma išmokama ne vėliau kaip per tris mėnesius sutarčiai pasibaigus.

2. 1 dalyje minimi užstatai pateikiami garantijos forma, kurią suteikia institucija, atitinkanti valstybės narės, kuriai priklauso intervencinė agentūra, nustatytus kriterijus.

Užstatai grąžinami išmokėjus pagalbos likutį.

Jei prarandama teisė į pagalbą pagal šio reglamento 36 straipsnio 1 dalies a punktą, visas užstatas nebegrąžinamas.

Jei, taikant šio reglamento 36 straipsnio 1 dalies b punktą, paraiškoje nurodyta suma yra mažesnė nei jau sumokėta suma, užstatas sumažinamas dydžiu, kuris sudaro 120 % permokėtos pagalbos sumos. Tokiu būdu sumažinti užstatai grąžinami ne vėliau kaip per tris mėnesius pasibaigus sutarčiai.

3. Valstybės narės priima reikiamus pakeitimus, jei taikomas 29 straipsnio 5 dalies i punktas.

39 straipsnis

Rūšiniai vynai

Stalo vynas, kuriam taikoma saugojimo sutartis, negali būti vėliau pripažintas rūšiniu vynus pkr arba naudojamas rūšinių vynų pkr, rūšinių putojančių vynų pkr, rūšinių likerinių vynų pkr arba rūšinių pusiau putojančių vynų pkr gamyboje kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 54 straipsnio 1 dalyje.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

DISTILIAVIMAS

Įvadas

40 straipsnis

Tikslas

Šioje antraštinėje dalyje nustatomos išsamios taisyklės taikomos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 III antraštinės dalies II skyriuje minimam distiliavimui.

41 straipsnis

Apibrėžimai

1. Šioje dalyje:

a) "gamintojas" tai:

i) šios antraštinės dalies I skyriuje: visi fiziniai arba juridiniai asmenys arba tokių asmenų grupė, kurie pagamino vyną iš šviežių vynuogių, vynuogių misos arba iš dalies fermentuotos vynuogių misos arba iš jauno rauginamo vyno, kuriuos asmeniškai gavo arba nusipirko, arba visi fiziniai arba juridiniai asmenys arba tokių asmenų grupė, kuriems taikomi Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnyje minimi įpareigojimai;

ii) šios antraštinės dalies II ir III skyriuose: visi fiziniai arba juridiniai asmenys arba tokių asmenų grupė, kurie pagamino vyną iš šviežių vynuogių, vynuogių misos arba iš dalies fermentuotos vynuogių misos, kuriuos asmeniškai pasigamino arba nusipirko;

b) "distiliuotojas" – tai fizinis arba juridinis asmuo arba tokių asmenų grupė:

i) kurie distiliuoja vyną, spirituotą distiliavimui vyną arba vyno gamybos ar kitus perdirbamų vynuogių šalutinius produktus; ir

ii) patvirtintas valstybės narės, kurios teritorijoje yra distiliavimo patalpos, kompetentingų institucijų;

c) "vyno, spirituoto distiliavimui, gamintojas" – tai fizinis arba juridinis asmuo arba tokių asmenų grupė, išskyrus distiliuotojus:

i) perdirbantys vyną į vyną, spirituotą distiliavimui; ir

ii) kurie patvirtinti valstybės narės, kurios teritorijoje yra distiliavimo patalpos, kompetentingos institucijos;

d) "kompetentinga intervencinė agentūra":

i) tai institucija, gaunanti ir patvirtinanti sutartis arba deklaracijas, susijusias su distiliavimui skirto vyno pristatymu, kuri priima ir tvirtina sutartis, susijusias su spirituoti skirto vyno pristatymu, intervencinę agentūrą paskiria valstybės narės, kurios teritorijoje yra vynas tuo metu, kai pateikiama sutartis arba deklaracija;

ii) tai institucija, kurios tikslas – išmokėti pagalbą vyno, spirituoto distiliavimui, gamintojams pagal 69 straipsnį, intervencinę agentūrą paskiria valstybė narė, kurios teritorijoje vynas spirituojamas;

iii) visais kitais atvejais – tai valstybės narės, kurios teritorijoje vykdomas distiliavimas, paskirta intervencinė agentūra.

2. Šioje dalyje fiziniai arba juridiniai asmenys arba tokių asmenų grupės, išskyrus vyno, spirituoto distiliavimui, gamintojus, laikomi distiliuotojais, jei:

a) juos patvirtina valstybės narės, kurioje jie įsikūrę, kompetentingos valdžios institucijos;

b) jie perka iš gamintojo kaip apibrėžta 1 dalies a punkte vyną arba vyno gamybos šalutinius produktus, arba kitokius perdirbamų vynų šalutinius produktus, kuriuos jų sąskaita distiliuos patvirtinti distiliuotojai; ir

c) gamintojams už pirktus produktus moka ne mažesnę kaip minimali distiliuotų produktų supirkimo kainą.

Asmenims arba grupėms, kurie laikomi distiliuotojais, taikomi tie patys įpareigojimai ir jie naudojasi tomis pačiomis teisėmis kaip distiliuotojai.

3. Valstybės narės pagal savo taisykles gali numatyti, kad sutarčių sudarymo ir vyno distiliavimui pristatymo tikslu vyndarių kooperatyvų asociacijoms paprašius jos gali būti laikomos gamintojais to vyno kiekio, kurį pagamino ir perdavė kooperatyvų nariai. Pastarieji ir toliau naudojasi teisėmis ir turi laikytis Bendrijos taisyklėmis nustatytų įpareigojimų.

Jei asociacija ketina vykdyti distiliavimo operaciją pagal šią reglamento dalį, suderinusi su suinteresuotais vyndarių kooperatyvais konkrečiais vyno metais, apie tai ji informuoja intervencinę agentūrą raštu. Tokiais atvejais:

a) kooperatyvų nariai negali individualiai pasirašyti distiliavimo sutarčių arba pristatyti produktų tokiam distiliavimui;

b) kai minėta asociacija pristato vyną distiliavimui, jo kiekiai turi būti užsakomi kooperatyvų narių vardu.

Jei vienas ar daugiau kooperatyvo narių neįvykdo šio reglamento 2 straipsnyje nurodytų įpareigojimų, neatsižvelgiant į galimas pasekmes pastariesiems asociacijai neleidžiama pristatyti tam distiliavimui tokio vyno kiekio, kuris buvo pristatytas pažeidimą padariusių vyndarių kooperatyvo narių vardu.

Valstybės narės, pasinaudodamos šioje dalyje numatyta teise, apie tai informuoja Komisiją ir praneša jai nuostatas, kurias jos priėmė šiuo tikslu. Komisija informuoja kitas valstybes nares.

42 straipsnis

Distiliuotojų patvirtinimas

1. Valstybių narių kompetentingos institucijos tvirtina jų teritorijoje įsisteigusius distiliuotojus, ketinančius vykdyti distiliavimo operacijas pagal šią dalį, ir parengia patvirtintų distiliuotojų sąrašą. Tačiau šios valdžios institucijos gali nuspręsti į sąrašą neįtraukti patvirtintų distiliuotojų, negalinčių išgauti produktų, kurių alkoholio koncentracija būtų ne mažesnė kaip 92 tūrio proc. distiliavimo būdu pagal šios dalies I skyrių.

Kompetentingos institucijos yra atsakingos už minėtų sąrašų atnaujinimą, o valstybės narės perduoda visus sąrašo pakeitimus Komisijai. Komisija skelbia sąrašą ir visus jo pakeitimus.

2. Kompetentinga institucija gali laikinai arba visam laikui panaikinti patvirtinimą distiliuotojams, kurie neatitinka Bendrijos taisyklėmis nustatytų įpareigojimų.

43 straipsnis

Distiliavimo būdu gautas alkoholis

Pagal šią reglamento dalį distiliavimo būdu galima gauti tik šiuos produktus:

a) neutralųjį alkoholį, atitinkantį šio reglamento III priede pateiktą apibrėžimą;

b) spiritus, distiliuotus iš vyno arba vynuogių išspaudų, kurie atitinka 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1576/89, nustatančio bendrąsias spiritinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles [3], 1 straipsnio 4 dalies d arba f dalyje pateiktus apibrėžimus; arba

c) distiliatą arba žaliavinį alkoholį, kurio koncentracija ne mažesnė kaip 52 tūrio proc.

Jei gaunamas pirmosios pastraipos c punkte apibrėžtas produktas, jis gali būti naudojamas oficialiai prižiūrint tik šiems tikslams:

i) alkoholinio gėrimo gamybai;

ii) perdirbimui į vieną iš a arba b punktuose nurodytų produktų, išskyrus iš vynuogių išspaudų distiliuotus spiritus;

iii) alkoholio pramoniniams tikslams gamybai.

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad garantuotų, jog vykdomas antroje pastraipoje nurodytas įpareigojimas.

44 straipsnis

Analizės metodas, taikomas neutraliajam alkoholiui

Šio reglamento V priedas nustato Bendrijos metodus, taikomus neutraliojo alkoholio, kuris apibrėžtas šio reglamento IV priede, analizei.

I SKYRIUS

PRIVALOMAS DISTILIAVIMAS

I skirsnis: vyno gamybos šalutinių produktų distiliavimas

45 straipsnis

Įpareigojimas šalutinius produktus pristatyti distiliavimui

1. Gamintojai, kurie pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnį privalo distiliuoti, savo įsipareigojimus įvykdo, jei ne vėliau kaip tų vyno metų liepos 15 d. distiliavimui pateikia:

a) visas išspaudas ir vyno nuosėdas patvirtintam distiliuotojui; ir

b) jei reikia, bet kurį vyną patvirtintam distiliuotojui arba patvirtintam vyno, spirituoto distiliavimui, gamintojui.

Jei gamintojai pristato produktus distiliuotojui, kurių patvirtinimas buvo panaikintas, pristatytas kiekis gali būti įskaitytas, tačiau nebus galima kreiptis į Bendriją dėl pagalbos.

2. Gamintojai, kurie negamino vyno arba neperdirbo vynuogių kitu būdu kooperatyvo patalpose ir kurie nepagamino daugiau kaip 25 hektolitrus vyno arba misos tais vyno metais, gali nepristatyti jokio kiekio.

C vynuogių auginimo zonos Italijos dalyje ir Portugalijos vynuogių auginimo zonoje asmenys, kuriems taikomas 1 dalyje nurodytas įpareigojimas, gali būti atleisti nuo to įpareigojimo pasinaudojant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnio 8 dalyje numatyta galimybe, bet tik tuo atveju, jei jie pagamino vyno arba perdirbo vynuoges kitokiu būdu naudodami kiekį, kuris sudaro daugiau kaip 25 hektolitrus, bet ne daugiau kaip 40 hektolitrų vyno.

46 straipsnis

Reikalavimai distiliavimui pateikiamiems šalutiniams produktams

1. Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnio 4 dalies, alkoholio kiekis produktuose, kuriuos distiliavimui pateikė gamintojai, pristatantys išspaudas oenocyanin gaminti, turi būti ne mažesnė kaip 5 % vyne esančios alkoholio kiekio arba ne mažesnė kaip 7 % baltiesiems rūšiniams vynams pkr.

2. Nustatyti alkoholio kiekiui, atvežto distiliavimui šio reglamento 48 straipsnyje nurodytų produktų pavidalu, standartinė (etaloninė) natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais taikoma skirtingose vynuogių auginimo zonose yra:

a) B zonai – 8,5 %,

b) C I zonai – 9,0 %,

c) C II zonai – 9,5 %,

d) C III zonai – 10,0 %.

3. Kad distiliavimo sąnaudos būtų priimtinos, vyno gamybos šalutiniai produktai, juos pristatant į distiliavimo gamyklą, turi atitikti šiuos būtiniausius vidutinius reikalavimus:

a) vynuogių išspaudoms:

i) B vynuogių auginimo zonai: du litrai absoliutaus alkoholio 100 kilogramų;

ii) C vynuogių auginimo zonai: du litrai absoliutaus alkoholio 100 kilogramų, jei jos gaunamos iš vynuogių veislių, kurios priskiriamos bet kuriai vynuogių veislei tame administraciniame vienete, išskyrus nevynines vynuogių veisles; 2,8 litrai absoliutaus alkoholio 100 kilogramų, jei jos gaunamas iš vynuogių veislių, kurios išvardytos šio administracinio vieneto klasifikacijoje tik kaip vyninės vynuogių veislės;

b) vyno nuosėdoms:

i) B vynuogių auginimo zonai: trys litrai absoliutaus alkoholio 100 kilogramų, kai drėgmės kiekis 45 %;

ii) C vynuogių auginimo zonai: keturi litrai absoliutaus alkoholio 100 kilogramų, kai drėgmės kiekis 45 %.

4. Tuo atveju, jei gamintojai pristato savo pagamintą vyną acto gamybai, absoliučiu alkoholiu išreikšta alkoholio kiekiu pristatytame vyne atimama iš absoliučiu alkoholiu išreikštos alkoholio kiekiu, esančiu distiliuoti pristatytame vyne, kuris pristatomas vykdant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnio 3 dalyje nurodytą įpareigojimą.

Tuo atveju, jei gamintojai pristato savo pagamintą vyną ir šalutinius produktus eksperimentams, kurie atliekami valstybių narių priežiūroje, taikomos 47 straipsnyje nurodytos nuostatos dėl supirkimo kainų, o distiliuotojui išmokama pagalba – 0,277 euro/tūrio proc./hl.

Vienam eksperimentui valstybės narės negali naudoti daugiau kaip 100 tonų išspaudų ir 100 tonų vyno nuosėdų.

47 straipsnis

Supirkimo kaina

1. Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnio 9 dalyje minima supirkimo kaina taikoma perkant neišpilstytą produkciją tiesiai iš distiliuotojo patalpų.

2. Distiliuotojai gamintojams sumoka 1 dalyje nurodytą supirkimo kainą per tris mėnesius nuo produkcijos pristatymo į distiliavimo gamyklą dienos.

Tačiau, jei gamintojas neprieštarauja, distiliuotojas gali:

a) gamintojui sumokėti 80 % supirkimo kainos mažinant įsiskolinimą ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo produktų pristatymo, arba

b) sumokėti mažinant įsiskolinimą, kaip nurodyta a punkte, pristačius produktus ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo sąskaitos pateikimo, kuri turi būti parengta jiems iki rugpjūčio 31 d. užbaigus tuos vyno metus.

Distiliuotojai likutį gamintojams sumoka ne vėliau kaip spalio 31 d.

48 straipsnis

Distiliuotojams išmokama pagalba

1. Distiliuotojams mokama pagalba už produktus, kurie distiliuojami pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnį, apskaičiuojama pagal alkoholio koncentraciją tūrio proc. ir vienam distiliavimo būdu gauto produkto hektolitrui taip:

a) neutraliajam alkoholiui:

i) vienodo dydžio pagalba – 0,6279 euro;

ii) pagalba už išspaudas – 0,8453 euro;

iii) pagalba už vyną ir vyno nuosėdas – 0,4106 euro;

b) iš vynuogių išspaudų distiliuotą spiritą – 0,3985 euro;

ir už distiliatą arba žaliavinį alkoholį, kurio alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 52 tūrio proc.;

c) vyno spiritus – 0,2777 euro;

d) žaliavinį alkoholį, kuris distiliuotas iš vyno ir vyno nuosėdų, – 0,2777 euro.

Jei distiliuotojas pateikia įrodymą, kad distiliatas arba žaliavinis alkoholis, gautas distiliuojant išspaudas, buvo naudojamas kitaip nei iš išspaudų distiliuotas spiritas, dar galima išmokėti 0,3139 euro/tūrio proc./hl.

2. Mokėti diferencijuotą pagalbą už alkoholį, gautą distiliuojant išspaudas arba vyną ir vyno nuosėdas kaip nurodyta straipsnio 1 dalies a punkte:

a) valstybės narės gali nuspręsti, jeigu taikant i punkte nurodytą vienodo dydžio pagalbą neįmanoma arba gali būti neįmanoma kai kuriuose Bendrijos regionuose distiliuojant gauti vieno ar keleto vyno gamybos šalutinių produktų;

b) yra privaloma distiliuotojams, jei viena iš šių žaliavų sudaro daugiau kaip 60 % bendrojo jų distiliuoto tais vyno metais kiekio.

3. Pagalba nemokama už tuos distiliuoti pristatytus vyno kiekius, jei gamintojas daugiau kaip 2 % viršija savo įsipareigojimus, nurodytus šio reglamento 45 straipsnio 1 dalyje.

49 straipsnis

Įpareigojimo pristatyti distiliavimui išimtys

1. Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnyje nurodyti įpareigojimai netaikomi:

a) gamintojams, kurie esant priežiūrai pašalina vyno gamybos šalutinius produktus pagal šio reglamento 50 straipsnio 1 dalį;

b) rūšinių aromatinių putojančių vynų ir rūšinių putojančių vynų bei rūšinių pusiau putojančių aromatinių vynų, pagamintų konkrečiuose regionuose, gamintojams, kurie tuos vynus paruošė iš vynuogių misos arba iš dalies fermentuotos vynuogių misos, kurią nusipirko ir stabilizavo, kad pašalintų vyno nuosėdas.

2. Gamintojai, kurie negamino vyno arba neperdirbo vynuogių kitokiu būdu nei kooperatyvo patalpose ir kurie pagamino ne daugiau kaip 25 hektolitrus vyno arba misos tais vyno metais, jų distiliavimui gali nepristatyti.

3. Tai vyno produkcijos daliai, kuri faktiškai pristatyta į distiliavimo gamyklą distiliavimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 28 straipsnį, gamintojai turi pristatyti distiliuoti tik vyno gamybos šalutinius produktus pagal to reglamento 27 straipsnio 3 dalį.

50 straipsnis

Pašalinimas

1. Tik šie gamintojai gali pasinaudoti Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnio 8 dalyje numatyta galimybe:

a) kurie įsikūrę gamybos vietovėse, kur distiliavimas yra neproporcingas apribojimas. Valstybių narių kompetentingos institucijos parengia tokių gamybos teritorijų sąrašą ir apie tai informuoja Komisiją;

b) kurie negamino vyno arba neperdirbo vynuogių kitokiu būdu kooperatyvo patalpose ir kurie patiria nepaprastai dideles distiliavimo išlaidas dėl nedidelės gamybos apimties arba specialių produkcijos charakteristikų ir distiliavimo gamyklų buvimo vietos.

2. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnio 7 ir 8 dalis šalutiniai produktai pašalinami iš gamybos nedelsiant ir ne vėliau kaip iki vyno metų, kuriais jie gauti, pabaigos. Pašalinimas iš gamybos, nurodant apskaičiuotus kiekius, turi būti įrašytas registruose, kurie tvarkomi pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnį arba kuriuos patvirtino kompetentinga institucija.

Aptariamų vyno nuosėdų pašalinimas laikomas įvykdytas, kai nuosėdos buvo denatūruotos, kad jų nebūtų galima naudoti vyndarystėje, ir kai denatūruotų nuosėdų siuntos trečiosioms šalims įrašytos pirmoje pastraipoje nurodytuose registruose. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių tokiems sandoriams patikrinti.

Valstybės narės, kurių vyno gamyba viršija 25000 hektolitrų per metus, bent patikrina paimdamos mėginius, ar mažiausia alkoholio koncentracija, nurodyta 51 straipsnyje, atitinka reikalavimus ir ar per nustatytus terminus buvo pašalinti visi šalutiniai produktai.

51 straipsnis

Reikalavimai pašalintiems šalutiniams produktams

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnio 7 ir 8 dalis pašalintų, esant priežiūrai, šalutinių produktų minimali absoliutaus alkoholio koncentracija:

a) vynuogių nuosėdose:

i) 2,1 litro 100 kilogramų rūšiniams baltiesiems vynams pkr;

ii) 3 litrai 100 kilogramų kitais atvejais;

b) vyno nuosėdoms:

i) 3,5 litro 100 kilogramų rūšiniams baltiesiems vynams pkr;

ii) 5 litrai 100 kilogramų kitais atvejais.

II skirsnis: Vyno distiliavimas iš dvejopos paskirties vynuogių

52 straipsnis

Įpareigojimas vyną pristatyti distiliavimui

Gamintojai, kurie pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 28 straipsnį turi distiliuoti, tą įpareigojimą atlieka pristatydami savo vyną patvirtintai distiliavimo gamyklai ne vėliau kaip iki tų vyno metų liepos 15 d.

Šio reglamento 71 straipsnio numatytais atvejais šis įpareigojimas atliekamas pristatant vyną patvirtintam vyno, spirituoto distiliavimui, gamintojui ne vėliau kaip iki tų vyno metų birželio 15 d.

53 straipsnis

Reikalingo pristatyti vyno kiekis

1. Jei tai Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 28 straipsnyje nurodytas vynas, gamintojai turi pristatyti tokį vyno kiekį, kuris lygus iš jų pagaminto vyno atėmus:

a) kiekį, kuris atitinka įprastai pagamintą, apskaičiuotą pagal šio straipsnio 2 dalį;

b) tą kiekį, kurį jie įrodo, kad eksportavo ne vėliau kaip iki tų vyno metų liepos 15 dienos.

Gamintojai taip pat gali atimti ne daugiau kaip 10 hektolitrų iš to kiekio, kurį reikia pristatyti.

2. Vyno, gauto iš vynuogių veislių, kurios klasifikuojamos kaip vyninės vynuogių veislės ir veislės kitiems tikslams, bendrasis įprastai pagaminto vyno kiekis kiekvienam administraciniam vienetui yra vidutinis kiekis, pagamintas tais vyno metais:

- nuo 1974–1975 iki 1979–1980 dešimties valstybių narių Bendrijoje,

- nuo 1978–1979 iki 1983–1984 Ispanijoje ir Portugalijoje,

- nuo 1988–1989 iki 1993–1994 Austrijoje.

Tačiau, jei tai vynas gautas iš vynuogių veislių, kurios tame administraciniame vienete klasifikuojamos ir kaip vyninės vynuogių veislės, ir kaip veislės, skirtos vyno spiritui distiliuoti, tai kiekiai, distiliuoti ne vyno spirito, turinčio kilmės vietos nuorodą, gamybai, atimami iš to kiekio.

Jei tai pirmoje pastraipoje nurodytas vynas, įprastai pagamintą tokio vyno kiekį iš hektaro nustato suinteresuotos valstybės narės, nustatydamos vyno proporciją, kuri gauta per tą patį toje pastraipoje minimą referencinį laikotarpį iš vynuogių veislių, kurios klasifikuojamos tame administraciniame vienete ir kaip vyninių vynuogių veislės, ir kaip veislės, skirtos kitiems tikslams.

3. Kiekvieno gamintojo bendrąjį pagamintą kiekį sudaro vyno kiekiai, kuriems taikoma 53 straipsnio 1 dalis ir kurie nurodyti gamybos deklaracijoje, minimoje Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 18 straipsnyje, bei kiekiai, kurie įrašyti to reglamento 70 straipsnyje nurodytame registre ir kuriuos gamintojas gavo po gamybos deklaracijos pateikimo dienos iš to reglamento 28 straipsnyje nurodytų veislių ir nurodytų toje deklaracijoje vynuogių arba vynuogių misos.

4. Nuo 1998–1999 vyno metų, nepaisant pirmesnės dalies, valstybės narės gali leisti vyno, kuris gautas iš veislių, tame administraciniame vienete priskiriamų ir vyninių vynuogių veislei, ir veislėms, iš kurių gaminamas vyno spiritas, gamintojams, kurie 1997–1998 vyno metais gavo priemokas už nuolatinį vynuogių auginimo nutraukimą dalyje jų vynuogių auginimo plotų kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 8 straipsnyje, penkerius metus nuo išnaikinimo išlaikyti įprastai gamintą kiekį, kuris buvo iki išnaikinimo.

54 straipsnis

Įpareigojimo pristatyti distiliavimui išimtys

Jei suteikiama nukrypimą leidžianti nuostata pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 28 straipsnio 1 dalį, vynas, kuriam taikomas tas straipsnis, gali būti nuvežtas:

a) į muitinės įstaigą muitinės eksporto formalumams užbaigti ir po to išvežtas iš Bendrijos muitų teritorijos arba

b) į vyno, spirituoto distiliavimui, patvirtinto gamintojo patalpas, kur jis bus spirituojamas.

55 straipsnis

Supirkimo kaina

1. Distiliuotojai sumoka Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 28 straipsnio 3 dalyje nurodytą supirkimo kainą gamintojams už pristatytą kiekį per tris mėnesius nuo pristatymo į distiliavimo gamyklą dienos. Ši kaina taikoma neišpilstytai produkcijai, perkamai tiesiai iš gamintojo patalpų.

2. Už 53 straipsnio antroje pastraipoje nurodytą vyną supirkimo kainą pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 28 straipsnio 3 dalį Prancūzija gali paskirstyti tarp tų, kuriems taikomas įpareigojimas distiliuoti, atsižvelgdama į išeigą iš vieno hektaro. Valstybės narės priimtos nuostatos garantuoja, kad faktiškai sumokėta vidutinė kaina už visą distiliuotą vyną yra 1,34 euro/tūrio proc./hl.

56 straipsnis

Distiliuotojams mokama pagalba

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 28 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytos pagalbos suma nustatoma alkoholio tūrio procentais ir viename distiliavimo būdu gauto produkto hektolitre taip:

a) neutraliajam alkoholiui – 0,7728 euro;

b) vyno spiritui, žaliaviniam alkoholiui ir vyno distiliatui – 0,6401 euro.

57 straipsnis

Reikalavimai tam tikrų distiliavimo operacijų būdu gautam alkoholiui

Tik produktus, kurių alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 92 tūrio proc., galima gauti tiesiogiai distiliuojant vynus, gautus iš vynuogių, kurių veislės tame administraciniame vienete klasifikuojamos ir kaip vyninės vynuogių veislės, ir kaip veislės, skirtos vyno spiritui gaminti.

III skirsnis: Bendrosios nuostatos, taikomos šio skyriaus I ir II skirsniams

58 straipsnis

Daliniai pristatymai

Gamintojai, kurie turi laikytis bent vieno šio reglamento 45 ir 52 straipsniuose nurodytų įpareigojimų ir kurie pristatė ne mažiau kaip 90 % produkto kiekio, kurį jie turi pristatyti iki einamųjų vyno metų liepos 15 d., gali savo įpareigojimą atlikti pristatydami likusią dalį iki kompetentingos šalies institucijos nurodytos datos, tačiau ji turi būti ne vėliau ateinančių vyno metų rugpjūčio 31 d.

Tokiais atvejais:

a) pirmoje pastraipoje nurodytos likusios dalies supirkimo kaina ir iš jų gauto ir intervencinei agentūrai pristatyto alkoholio kaina sumažinama suma, kuri lygi pagalbai, suteiktai neutraliajam alkoholiui, kuri nustatyta tai distiliavimo operacijai pagal šio reglamento 48 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį ir 56 straipsnio a punktą;

b) pagalba nemokama už distiliavimo produktus, kurie nebuvo pristatyti intervencinėms agentūroms;

c) laikoma, kad įpareigojimas įvykdytas iki datos, nustatytos pagal pirmąją pastraipą;

d) distiliavimo, įrodymo apie a punkte nurodytos kainos sumokėjimą pateikimo ir alkoholio pristatymo intervencinei agentūrai terminus kompetentinga institucija pakoreguoja, atsižvelgdama į pratęstą pristatymo terminą.

59 straipsnis

Pristatymo įrodymas

Kaip pristatymo įrodymą distiliuotojai gamintojams iki ateinančių vyno metų rugpjūčio 31 d. išduoda pažymėjimus, kuriuose nurodomas bent pristatyto produkto tipas, kiekis ir alkoholio koncentracija tūrio procentais bei pristatymo datos.

Tačiau, jei gamintojai pristato produktus, kuriuos jie turi distiliuoti distiliavimo gamykloje, esančioje kitoje valstybėje narėje nei gauti produktai, distiliuotojas prašo valstybės narės, kurioje vyksta distiliavimas, intervencinės agentūros patvirtinti, kad distiliavimo gamykla perėmė tuos produktus pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnyje numatytą oficialų dokumentą, skirtą produktų vežimui. Distiliuotojas tinkamai patvirtinto dokumento kopiją persiunčia gamintojui per mėnesį nuo produktų, kuriuos reikia distiliuoti, gavimo dienos.

60 straipsnis

Distiliuotojų pateikiami įrodymai intervencinėms agentūroms

1. Pagalbai gauti distiliuotojai intervencinei agentūrai pateikia paraišką ne vėliau kaip iki vyno metų lapkričio 30 d., kartu su paraiška, kurioje nurodyti kiekiai, pridėdami:

a) i) jei tai vynas ir vyno nuosėdos – kiekvieno gamintojo parengtą pristatymų suvestinę, kurioje nurodoma:

- tipas, kiekis, spalva ir alkoholio koncentracija tūrio procentais,

- Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnio 1 dalyje nurodyto dokumento numeris, jei tokio dokumento reikalaujama vežant produktus į distiliuotojų patalpas arba, kitu atveju, pagal nacionalines taisykles naudojamo transportavimo dokumento eilės numeris;

ii) jei tai vynuogių išspaudos – išspaudas pristačiusių gamintojų sąrašas, nurodant jų pavadinimus ir išspaudų, kurios pristatomos distiliuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnį, alkoholio koncentraciją;

b) valstybės narės paskirtos kompetentingos institucijos spaudu pažymėtą deklaraciją, kurioje nurodoma:

i) distiliavimo būdu gautų produktų kiekis, suskirstytas pagal kategorijas, kaip nurodyta šio reglamento 43 straipsnyje;

ii) data, kada produktai gauti;

c) įrodymą, kad per leistiną laikotarpį sumokėjo gamintojui minimalią supirkimo kainą, kuri nustatyta distiliavimo operacijai.

Tačiau valstybės narės, gavusios Komisijos pritarimą, gali numatyti supaprastintas priemones pateikti įrodymą, kad sumokėta minimali supirkimo kaina už vyno gamybos šalutinių produktų distiliavimą.

2. Jei gamintojai distiliavimą atlieka patys, vietoj 1 dalyje nurodytų dokumentų gali būti pateikiama deklaracija, patvirtinta valstybės narės kompetentingos institucijos spaudu, kurioje pateikiama bent ši informacija:

a) distiliuojamo produkto tipas, kiekis, spalva ir alkoholio koncentracija tūrio procentais;

b) distiliavimu gautų produktų kiekis, suskirstytas kategorijomis pagal šio reglamento 43 straipsnį;

c) šių produktų distiliavimo datos.

3. Įrodymas apie minimalios kainos sumokėjimą gali būti pakeistas įrodymu, kad yra pateiktas užstatas intervencinės agentūros naudai. Užstato suma sudaro 120 % pagalbos, dėl kurios kreiptasi, sumos.

Tokiais atvejais įrodymas, kad distiliuotojas sumokėjo visą supirkimo kainą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnio 9 dalyje arba 28 straipsnio 3 dalyje, pateikiamas intervencinei agentūrai ne vėliau kaip iki tų vyno metų vasario mėnesio paskutinės dienos.

4. Šio reglamento 47 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais įrodymas, kad sumokėta supirkimo kaina, keičiamas įrodymu, kad atliktas mokėjimas mažinant įsiskolinimą.

5. Intervencinė agentūra pagalbą distiliuotojui arba, 2 dalyje nurodytais atvejais, gamintojui išmoka ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo paraiškos, kartu su reikalingais dokumentais, pateikimo dienos.

6. Jei nustatoma, kad distiliuotojas nesumokėjo gamintojui supirkimo kainos, intervencinė agentūra gamintojui sumoka sumą, kuri lygi pagalbos sumai iki tų vyno metų birželio 1 d., jei reikia, per valstybės narės gamintojos intervencinę agentūrą.

61 straipsnis

Distiliavimo operacijų datos

1. Vynas, pristatytas vykdant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnyje nustatytus įpareigojimus, negali būti distiliuojamas iki tų vyno metų sausio 1 d.

2. Ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 10 dieną distiliuotojai nusiunčia intervencinei agentūrai ataskaitą apie distiliuotų produktų kiekius ir praeitą mėnesį gautus produktus, pastaruosius suskirstydami pagal šio reglamento 43 straipsnyje nurodytas kategorijas.

3. Distiliavimas neatliekamas po tų vyno metų liepos 31 d.

62 straipsnis

Alkoholio pristatymas intervencinei agentūrai

1. Nepažeisdami Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnio 12 dalies ir 28 straipsnio 6 dalies, distiliuotojai gali pristatyti produktus, kurių alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 92 tūrio proc., intervencinei agentūrai ne vėliau kaip iki tų vyno metų lapkričio 30 dienos.

Operacijas, kurias reikia atlikti pirmoje pastraipoje nurodytiems produktams gauti, galima atlikti distiliuotojo, kuris minėtą produktą pristato intervencinei agentūrai, patalpose arba nereguliariai pagal sutartis dirbančio distiliuotojo patalpose.

Išskyrus tuos atvejus, kai taikoma šio straipsnio 2 dalies antroji pastraipa, intervencinei agentūrai produktus pristatantys distiliuotojai fiziškai negali laikyti pristatyto alkoholio savo patalpose; jis turi būti laikomas intervencinės agentūros tvarkomose patalpose.

2. Kaina, kuri tūri būti mokama distiliuotojui už žaliavinį intervencinei agentūrai pristatytą alkoholį, nustatoma tūrio procentais viename hektolitre taip:

a) kai atliekamas distiliavimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnį:

i) standartinė kaina: 1,654 euro;

ii) už išspaudų alkoholį: 1,872 euro;

iii) už alkoholį, kuris distiliuotas iš vyno ir vyno nuosėdų: 1,437 euro;

b) kai atliekamas distiliavimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 28 straipsnį:

- 1,799 euro.

Jei alkoholis laikomas patalpose, kur jis buvo pagamintas, minėtos kainos sumažinamos 0,5 euro/tūrio proc./hl alkoholio.

3. Diferencijuotas kainas už išspaudų alkoholį, vyno alkoholį ir alkoholį, distiliuotą iš vyno nuosėdų, kaip nurodyta 2 dalies a punkte:

a) gali numatyti valstybės narės, jei taikant standartinę kainą neįmanoma arba gali būti neįmanoma kai kuriuose Bendrijos regionuose distiliuojant gauti vieno ar keleto vyno gamybos šalutinių produktų;

b) reikia sumokėti distiliuotojams, jei viena iš šių žaliavų sudaro daugiau kaip 60 % bendro kiekio, kuris išdistiliuotas tais vyno metais.

4. Tuo atveju, kai distiliuotojai gavo pagalbą pagal šio reglamento 48 ir 56 straipsnius, 2 dalyje nurodyta kaina sumažinama pagalbos suma.

5. Intervencinė agentūra sumoka distiliuotojams ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo alkoholio pristatymo dienos ir pateikia 60 straipsnyje nurodytus dokumentus ir įrodymus.

II SKYRIUS

NEPRIVALOMAS DISTILIAVIMAS

63 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 29 straipsnyje numatyto distiliavimo pradžia

1. Stalo vyno ir vyno, tinkamo stalo vynui gaminti, distiliavimas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 29 straipsnyje, prasideda kiekvienų vyno metų rugsėjo 1 d.

2. Stalo vyno ir vyno, tinkamo stalo vynui gaminti, kiekis, kurį galėjo distiliuoti visi gamintojai, ribojamas iki 40 % didžiausio tokio pagaminto vyno kiekio, deklaruoto per pastaruosius trejus metus, įskaitant einamuosius metus, jei produkcija jau deklaruota. Jei taikomas minėtas procentas, pagaminto stalo vyno kiekis bus tas, kuris nurodytas pagamintų kiekių deklaracijos stulpelyje, kurio antraštė "stalo vynai" kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 18 straipsnio 1 dalyje.

3. Visi gamintojai, kurie pagamino stalo vyną arba vyną, tinkamą stalo vynui gaminti, gali sudaryti sutartį arba parengti deklaraciją, kaip nurodyta šio reglamento 65 straipsnyje. Prie sutarties pridedamas įrodymas, kad yra pateiktas 5 eurų užstatas kiekvienam hektolitrui. Tokių sutarčių perleisti negalima.

4. Kiekvieno mėnesio 5-tą ir 20-tą dienomis arba pirmąją darbo dieną po jų valstybės narės praneša Komisijai bendrąjį kiekį, kuriam sudarytos sutartys tokiam distiliavimui praeito mėnesio 16–31 dienomis ir einamojo mėnesio 1–15 dienomis.

5. Valstybės narės gali patvirtinti tokias sutartis po dešimties darbo dienų nuo Komisijos informavimo dienos pagal 4 dalį, išskyrus atvejus, jei Komisija ėmėsi specialių priemonių tuo laikotarpiu. Iki kito pranešimo dienos pagal 4 dalį valstybės narės informuoja Komisiją apie bendrą patvirtintose sutartyse nurodytą kiekį.

6. Jei kiekiai, kuriems sudarytos sutartys ir apie kuriuos pranešta Komisijai pagal 4 dalį nustatytą dieną, viršija arba gali viršyti kiekius, kurie atitinka turimus biudžeto išteklius arba ženkliai viršija arba gali viršyti alkoholio sektoriaus suvartojimo pajėgumus, Komisija nustato procentą kiekių, kuriam galima sudaryti tokias sutartis, ir (arba) sustabdo pranešimų apie naujas sutartis pateikimą. Tokiu atveju 3 dalyje nurodytas užstatas grąžinamas už tuos kiekius, kuriems sudarytos sutartys, tačiau kurie nepriimami.

Komisija taip pat gali nustatyti, kokį procentą sutarčių galima sudaryti, arba sustabdyti pranešimų apie naujas sutartis pateikimą, jei sudaroma nepaprastai daug naujų sutarčių arba jei kyla pavojus, kad nukentės tradicinis distiliuoti pristatomų produktų tiekimo nenutrūkstamumas

7. Sudarytos, bet Komisijai pagal 4 dalį nepraneštos sutartys netvirtinamos.

8. 3 dalyje nurodytas užstatas grąžinamas proporcingai pristatytiems kiekiams, jei gamintojas pateikia pristatymo į distiliavimo gamyklą įrodymą.

9. Kiekiai, kuriuos reikia pristatyti pagal sutartį, pristatomi į distiliavimo gamyklą ne vėliau kaip iki tų pačių vyno metų birželio 30 d.

64 straipsnis

Pagalbos suma

1. Distiliuotojams mokama pagalba arba, šio reglamento 65 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju, mokama gamintojams už vyno distiliavimą geriamajam alkoholiui gauti pagal šį skyrių, nustatoma už alkoholio koncentraciją tūrio procentais ir distiliavimo būdu gauto produkto vieną hektolitrą taip:

a) pirminė pagalba pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 29 straipsnio 4 dalį:

- 1,751 euro/tūrio proc./vienam žaliavinio alkoholio ir iš vyno išvaryto spirito hektolitrui,

- 1,884 euro/tūrio proc./vienam neutralaus alkoholio hektolitrui;

b) antrinė pagalba pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 29 straipsnio 6 dalį: 0,0336 euro/hektolitrui per vieną dieną.

2. Distiliuotojai, norintys gauti antrinę pagalbą, praneša intervencinei agentūrai produkto charakteristikas ir kiekį, kurį jie nori saugoti, bei datą, kada manoma pradėti saugojimą. Tokį pranešimą reikia padaryti ne vėliau kaip likus 30 dienų iki saugojimo pradžios.

Jei intervencinė agentūra per minėtą 30 dienų laikotarpį nepaprieštarauja, numatyta saugojimo data tampa faktiška saugojimo pradžios data.

3. 1 dalies b punkte nurodyta antrinė pagalba gali būti mokama tik:

- ne mažesniam kaip 100 hl saugomo alkoholio, kuris supiltas į ne mažesnes kaip 100 hl talpyklas, kiekiui,

- ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo gruodžio 1 d.,

- ne trumpiau kaip šešis mėnesius.

Distiliuotojai gali nutraukti alkoholio saugojimą nuo birželio 1 d., jei tai leidžia Komisija atsižvelgdama į padėtį sektoriuje.

4. Jei mokama pirminė pagalba, intervencinė agentūra išmoka distiliuotojams arba, 65 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju, išmoka gamintojams pagalbą, kuri apskaičiuojama pagal šio straipsnio 1 dalį ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio reglamento 65 straipsnio 10 dalyje numatyto įrodymo pateikimo dienos.

Intervencinė agentūra išmoka antrinę pagalbą ne vėliau kaip per tris mėnesius pasibaigus saugojimo laikotarpiui.

5. Alkoholio, už kurį mokama pagalba pagal šį straipsnį, vėliau negali supirkti valstybės institucijos. Jei distiliuotojai vis dėlto nori savo alkoholį parduoti valstybės institucijoms, jie pirma turi grąžinti gautą pagalbą.

6. Nepaisant 5 dalies, ta dalis netaikoma valstybės institucijoms, kurios tvarko alkoholio pardavimo programą, netrukdančią tradiciniam naudojimui, pavyzdžiui, agrarinės aplinkosaugos programą parduoti alkoholį kuro sektoriui, dėl alkoholio kiekio, parduoto pagal tokias programas.

III SKYRIUS

BENDROSIOS I IR II SKYRIŲ NUOSTATOS

I skirsnis: Bendroji dalis

65 straipsnis

Pristatymo sutartys

1. Visi gamintojai, ketinantys savo produkciją pristatyti distiliavimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 29 ir 30 straipsnius, sudaro vieną ar kelias pristatymo sutartis (toliau – sutartys) su vienu ar keliais distiliuotojais. Distiliuotojai tokias sutartis iki nustatytos datos pristato kompetentingai intervencinei agentūrai patvirtinti pagal valstybių narių nustatytą tvarką.

Kartu su sutartimis reikia pateikti įrodymą intervencinei agentūrai, kad gamintojai iš tikrųjų pagamino ir turi tuos vyno kiekius, kuriuos numatoma pristatyti. Tokių įrodymų nereikia valstybėse narėse, kur institucijos jau turi reikiamus įrodymus, kurie nurodyti kituose susitarimuose.

Gamintojai, kuriems taikomi Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 ir 28 straipsniuose nurodyti įpareigojimai, distiliuotojams dar pateikia įrodymą, kad jie įvykdė tuos įpareigojimus per šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nustatytą laikotarpį.

2. Sutartyse pateikiama bent informacija apie juose minimą vyną:

a) kiekis, kurio neturi būti mažiau kaip 10 hektolitrų;

b) įvairios charakteristikos, ypač spalva.

Gamintojai negali vyno pristatyti distiliavimui, kol jų sutarties nepatvirtino kompetentinga intervencinė agentūra. Kompetentinga institucija gali apriboti sutarčių skaičių, kurias gali sudaryti gamintojas.

Jei distiliavimas atliekamas kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje patvirtinta sutartis, sutartį patvirtinusi intervencinė agentūra pateikia jos kopiją tos valstybės narės intervencinei agentūrai, kur atliekamas distiliavimas.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti gamintojai:

a) kurie patys turi distiliavimo įrenginius ir kurie ketina atlikti distiliavimą, numatytą šiame skyriuje; arba

b) kurie savo vardu ketina distiliuoti vyną patvirtinto distiliuotojo gamykloje pagal sutartį, pateikia pristatymo distiliavimui deklaraciją (toliau – deklaracija) kompetentingai intervencinei agentūrai, kad ši ją patvirtintų iki datos, kuri bus nustatyta.

Gamintojai, kuriems taikomi Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 ir 28 straipsniuose nurodyti įpareigojimai, kompetentingai intervencinei agentūrai taip pat pateikia įrodymą, kad jie įvykdė įpareigojimus per šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nustatytą laikotarpį.

4. Taikant šio straipsnio 3 dalį, sutartį pakeičia:

a) 3 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytu atveju – deklaracija;

b) 3 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytu atveju – deklaracija, kartu pateikiant sutartį dėl pristatymo distiliuoti, kuri sudaryta gamintojo vardu tarp gamintojo ir distiliuotojo.

5. Distiliavimui pristatyto vyno charakteristikos turi būti tokios pat kaip nurodytosios sutartyje arba deklaracijoje, kuriems taikomas šis straipsnis.

Pagalba nesuteikiama:

a) jei faktiškai pristatyto distiliavimui vyno kiekis sudaro mažiau 95 % kiekio, nurodyto sutartyje arba deklaracijoje;

b) vyno kiekiams, kurie viršija 105 % kiekio, nurodyto sutartyje arba deklaracijoje;

c) vyno kiekiui, kuris yra didesnis arba mažesnis už maksimalų kiekį, nustatytą tai distiliavimo operacijai.

6. Distiliuotojai gamintojams moka už jiems pristatytą vyną tokią kainą, kuri nustatyta alkoholio koncentracijai tūrio procentais hektolitre produkto pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 29 ir 30 straipsnius, tokios kainos taikomos perkant neišpilstytą produktą tiesiai iš gamintojo patalpų.

7. Distiliuotojai gamintojams sumoka minimalią 6 dalyje nurodytą pirkimo kainą per tris mėnesius nuo vyno pristatymo, jei gamintojai kompetentingai institucijai pateikė šio straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje nurodytą įrodymą per du mėnesius nuo pristatymo dienos. Jei minėtas įrodymas pristatomas po dviejų mėnesių nuo pristatymo dienos, distiliuotojai sumoka per vieną mėnesį.

8. Distiliuotojai intervencinei agentūrai per nustatytą laikotarpį pateikia:

a) informaciją apie iš kiekvieno gamintojo gautos siuntos vyno kiekį, spalvą ir faktinę alkoholio koncentraciją tūrio proc., kartu nurodydami Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnyje numatyto dokumento numerį, kuris naudojamas vyną vežant į distiliuotojo patalpas;

b) įrodymą, kad sutartyje arba deklaracijoje nurodytas bendrasis vyno kiekis distiliuotas per leistiną laikotarpį;

c) įrodymą, kad jie gamintojui sumokėjo šio straipsnio 7 dalyje nurodytą pirkimo kainą per leistiną laikotarpį.

9 dalyje nurodytu atveju reikalaujama, kad gamintojai pateiktų tik b punkte minimą įrodymą.

Ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 10 dieną distiliuotojai intervencinei agentūrai nusiunčia pranešimą apie distiliuotų produktų kiekius ir ankstesnį mėnesį gautus produktus, pastaruosius suskirstydami kategorijomis, kaip nurodyta šio reglamento 43 straipsnyje.

9. Jei distiliavimą atlieka patys gamintojai arba distiliuotojai tai atlieka gamintojo vardu, pagal straipsnio 8 dalį reikalaujamą informaciją kompetentingai intervencinei agentūrai pateikia gamintojas.

10. Valstybės narės atlieka sutartyse nurodyto vyno patikrinimą vietose ir visų pirma patikrina:

a) ar gamintojai iš tikrųjų pagamino ir turi tokį vyno kiekį, kurį turi pristatyti;

b) ar sutartyje nurodytas vynas atitinka tą kategoriją, kuriai atliekamas distiliavimas.

Patikrinimą galima atlikti bet kuriuo metu nuo sutarties pateikimo iki jos patvirtinimo ir vyno atgabenimo į distiliavimo gamyklą dienos. Valstybės narės, taikydamos veiksmingesnes priemones šios dalies pirmos pastraipos a punkto reikalavimui patikrinti, patikrinimus atlieka tik produktams patekus į distiliavimo gamyklą.

66 straipsnis

Išankstiniai mokėjimai

1. Distiliuotojai arba, šio reglamento 65 straipsnio 3 dalies atveju, gamintojai gali prašyti, kad tam tikrai distiliavimo operacijai skirta pagalbos suma jiems būtų išmokėta iš anksto, bet tik tuo atveju, jei jie pateikia užstatą intervencinės agentūros naudai. Užstato suma turi sudaryti 120 % minėtos sumos.

Pirmoje pastraipoje nurodyta suma apskaičiuojama alkoholio koncentracijai tūrio procentais vienam hektolitrui sutartyje arba pristatymo deklaracijoje nurodytam vyno kiekiui, arba absoliutaus alkoholio vienam hektolitrui, jei tai antrinė pagalba, nurodyta šio reglamento 64 straipsnio 1 dalies b punkte. Intervencinė agentūra išankstinį mokėjimą išmoka ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo įrodymo, kad užstatas yra pateiktas, pateikimo dienos, bet tik tuo atveju, jei sutartis yra patvirtinta.

2. Intervencinė agentūra užstatą grąžina, jei per leistiną laikotarpį pateikiamas 65 straipsnio 8 dalyje nurodytas įrodymas.

67 straipsnis

EŽŪOGF įnašas dengiant distiliavimo operacijų išlaidas

1. EŽŪOGF Garantijų skyrius padengia dalį išlaidų, kurias patiria intervencinės agentūros perimdamos alkoholį.

Finansinis įnašas lygus pagal šio reglamento 48 ir 56 straipsnius ir 68 straipsnio a punktą nustatytai pagalbai ir laikantis Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 3 straipsnio.

2. Įnašui taikomi Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 [4] 4 ir 6 straipsniai.

II skirsnis: Spirituotas vynas

68 straipsnis

Perdirbimas į spirituotą vyną

1. Pagal šį reglamentą distiliuojamas vynas gali būti spirituotas. Tokiais atvejais vienintelis produktas, kurį galima gauti distiliuojant tokį spirituotą vyną, yra vyno spiritas.

2. Vynas spirituojamas distiliavimui tik esant priežiūrai.

Šiems tikslams:

a) pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnį reikalaujamuose dokumentuose ir registruose nurodoma faktinės alkoholio koncentracijos padidėjimas tūrio procentais bei nurodoma koncentracija prieš įpilant ir įpylus distiliatą į vyną;

b) vyno mėginys paimamas prieš spiritavimą oficialiai prižiūrint, kad faktinę alkoholio koncentraciją tūrio proc. nustatytų oficiali laboratorija arba laboratorija, dirbanti oficialiai prižiūrint;

c) b punkte minimos analizės ataskaitos kopija nusiunčiama spirituoto vyno gamintojui, kuris vieną kopiją perduoda valstybės narės, kurioje vynas spirituojamas, intervencinei agentūrai.

3. Vynas spirituojamas distiliavimui per tai distiliavimo operacijai nustatytą laikotarpį.

4. Valstybės narės gali apriboti vietų, kur vynas spirituojamas distiliavimui, skaičių, jei to reikia, kad priežiūra vyktų pačiu veiksmingiausiu būdu.

69 straipsnis

Spirituoto vyno paruošimas

1. Tais atvejais, kai pasinaudojama 68 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybe, ir jei vyną spirituoja ne distiliuotojas arba jis spirituojamas ne jo vardu, gamintojai sudaro sutartį dėl pristatymo su spirituoto vyno gamintoju ir pateikia ją kompetentingai intervencinei agentūrai patvirtinti.

Tačiau tokiu atveju, kai gamintojai yra patvirtinami spirituoto vyno gamintojais ir ketina vyną distiliavimui spirituoti patys, pirmoje pastraipoje nurodyta sutartis keičiama pristatymo deklaracija.

2. 1 dalyje nurodytoms sutartims ir deklaracijoms taikomos valstybių narių priimtos taisyklės.

3. Spirituoto vyno gamintojai už pristatytą vyną gamintojams moka bent minimalią distiliavimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27–30 straipsnius nustatytą supirkimo kainą. Ta kaina taikoma perkant neišpilstytą vyną:

a) spirituoto vyno gamintojo patalpose, jei distiliuojama pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnio 9 dalį;

b) tiesiai iš gamintojo patalpų kitais atvejais.

Pagal pritaikomąsias pataisas, spirituoto vyno distiliavimui gamintojams taikomi tie patys įpareigojimai kaip distiliuotojams pagal šią dalį.

Pagalba, kuri bus mokama spirituoto vyno gamintojams, nustatoma faktinės alkoholio koncentracijos tūrio procentui vyno hektolitrui taip:

- 0,2657 euro už distiliavimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnį,

- 0,6158 euro už distiliavimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 28 straipsnį,

- 0,1715 euro už distiliavimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 29 straipsnį.

Kompetentinga intervencinė agentūra pagalbą išmoka spirituoto vyno gamintojams tik tuo atveju, jei jie pateikia užstatą, kurio suma sudaro 120 % numatomos gauti pagalbos. Tačiau užstato nereikalaujama, jei pagalbos mokėjimui visi reikalavimai jau įvykdyti.

Jei gamintojai spirituoja vyną naudodami įvairias distiliavimo operacijas, kurias reglamentuoja įvairios Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatos, jie gali pateikti vieną užstatą. Tokiais atvejais užstato suma turi sudaryti 120 % visos pagalbos, kuri bus išmokama spiritavimui atlikti minėtoms distiliavimo operacijoms.

Intervencinė agentūra užstatą grąžina, kai per nustatytą laikotarpį pateikiamas:

a) įrodymas, kad bendrasis sutartyje arba deklaracijoje nurodytas spirituoto vyno distiliavimui yra distiliuotas per leistiną laikotarpį; ir

b) įrodymas, kad Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28, 29 ir 30 straipsniuose nurodyta minimali pirkimo kaina sumokėta per nustatytą laikotarpį.

1 dalies antroje pastraipoje nurodytais atvejais reikalaujama, kad gamintojas intervencinei agentūrai pateiktų tik ankstesniame a punkte nurodytą įrodymą.

70 straipsnis

Distiliavimas kitoje valstybėje narėje

1. Nepaisant šio reglamento 69 straipsnio 4 dalies, jei spirituotas vynas distiliuojamas kitoje valstybėje narėje nei buvo patvirtinta sutartis arba deklaracija, pagalba, mokama įvairioms distiliavimo operacijoms, gali būti mokama distiliuotojui, jei jis ne vėliau kaip per du mėnesius nuo nustatyto galutinio termino toms distiliavimo operacijoms atlikti, pateikia paraišką valstybės narės, kurios teritorijoje vyko distiliavimas, intervencinei agentūrai.

2. Kartu su 1 dalyje minimomis paraiškomis pateikiama:

a) dokumentas, kitoje pusėje pasirašytas valstybės narės, kurios teritorijoje buvo spirituojamas vynas, kompetentingos institucijos, patvirtinantis, kad spirituoto vyno gamintojo teisė į pagalbą perleidžiama distiliuotojui ir kuriame nurodyti to spirituoto vyno kiekiai ir atitinkamos pagalbos suma;

b) 69 straipsnio 1 dalyje nurodytos sutarties arba deklaracijos kopija, patvirtinta kompetentingos intervencinės agentūros;

c) 68 straipsnyje nurodytos analizės ataskaitos kopija;

d) įrodymas, kad gamintojui sumokėta minimali vyno pirkimo kaina;

e) pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnį reikalaujamas dokumentas dėl spirituoto vyno transportavimo į distiliavimo gamyklą, kuriame nurodoma faktinės alkoholio koncentracijos tūrio procentais padidėjimas, nurodant, kokia vyno alkoholio koncentracija buvo prieš įdedant distiliato ir jį įdėjus;

f) įrodymas, kad šis spirituotas vynas jau distiliuotas.

3. 1 dalyje nurodytais atvejais iš spirituoto vyno gamintojų nereikalaujama užstato, numatyto 69 straipsnio 4 dalyje.

4. Intervencinė agentūra pagalbą išmoka ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo paraiškos ir 2 dalyje išvardytų dokumentų pateikimo dienos.

71 straipsnis

Specialiosios taisyklės

1. Šio reglamento 69 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais sutartis arba pristatymo spirituoti deklaracija pateikiama kompetentingai intervencinei agentūrai patvirtinti ne vėliau kaip tų vyno metų gruodžio 31 d. Intervencinė agentūra informuoja gamintoją apie patvirtinimo rezultatus per 15 dienų nuo sutarties arba deklaracijos pateikimo dienos.

2. Jei distiliavimas atliekamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnį, vyno negalima spirituoti iki tų vyno metų sausio 1 d. arba, kol nėra nepatvirtinama atitinkama sutartis arba deklaracija.

3. Ne vėliau kiekvieno mėnesio 10 dienos spirituoto vyno distiliavimui gamintojai intervencinei agentūrai nusiunčia pranešimą apie ankstesnį mėnesį jiems pristatyto vyno kiekį.

4. Pagalbai gauti, spirituoto vyno gamintojai kompetentingai intervencinei agentūrai pateikia paraišką ne vėliau kaip iki lapkričio 30 d. pasibaigus tiems vyno metams, kartu pridedant įrodymą, kad 69 straipsnio 4 dalyje nurodytas užstatas yra pateiktas.

Pagalba išmokama ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo įrodymo, kad ankstesnėje pastraipoje nurodytas užstatas yra pateiktas, pateikimo dienos. Jos išmokėti negalima, kol nepatvirtinta sutartis arba deklaracija.

5. Pagal šio reglamento 69 straipsnio 4 dalį užstatas grąžinamas tik tuo atveju, jei tame straipsnyje minimi dokumentai kompetentingai intervencinei agentūrai pateikiami per 12 mėnesių nuo paraiškos pateikimo.

6. Jei nustatoma, kad spirituoto vyno gamintojas nesumokėjo gamintojui pirkimo kainos, intervencinė agentūra gamintojui sumoka pagalbos sumai lygią sumą iki vyno metų, kurie eina po tų, kuriais buvo pristatytas vynas, birželio 1 d., prireikus per valstybės narės gamintojos intervencinę agentūrą.

III skirsnis: Administracinės nuostatos

72 straipsnis

Force majeure

1. Jei dėl force majeure negalima distiliuoti viso arba dalies produkto, kuris skirtas distiliavimui:

a) jei force majeure paveikė produktą, kurį reikėjo distiliuoti, tuo metu, kai jis pagal įstatymą buvo gamintojo žinioje, pastarasis nedelsdamas informuoja valstybės narės, kurios teritorijoje yra vyno gamybos įmonė, intervencinę agentūrą;

b) visais kitais atvejais distiliuotojas nedelsdamas informuoja valstybės narės, kurios teritorijoje yra distiliavimo gamykla, intervencinę agentūrą.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis aplinkybėmis, iš karto, kai tik buvo informuota, intervencinė agentūra nusprendžia, kokių reikia imtis priemonių atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes. Visų pirma, ji gali atidėti galutinį terminą.

2. 1 dalies pirmosios pastraipos a punkte nurodytomis aplinkybėmis ir jei gamintojo vyno gamybos įmonė ir distiliavimo gamykla yra dviejose skirtingose valstybėse narėse, šių dviejų suinteresuotų valstybių narių intervencinės agentūros bendradarbiauja tiesiogiai keisdamosi informacija, kad įgyvendintų 1 dalį.

1 dalies pirmosios pastraipos b punkte nurodytomis aplinkybėmis, iš karto, kai tik buvo informuota ir jei sutinka gamintojas tuo atveju, jei tai nereguliariai pagal sutartis dirbantis distiliuotojas, intervencinė agentūra gali leisti distiliuotojams perleisti savo teises ir įpareigojimus kitam distiliuotojui tai produkto daliai, kuri dar nedistiliuota.

73 straipsnis

Distiliavimo operacijų priežiūra

1. Distiliuoti pristatytų produktų charakteristikos, ypač kiekiai, spalva ir alkoholio koncentracija, tikrinami pagal:

a) Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnyje numatytą dokumentą, kuriame nurodyti vežami produktai;

b) mėginių analizes, kurie imami produktą pateikus į distiliavimo gamyklą, prižiūrint tos valstybės narės, kurios teritorijoje yra distiliavimo gamykla, oficialiai įstaigai. Mėginiai gali būti imami atliekant tipinius patikrinimus vietoje;

c) jei reikia, pagal šią dalį sudarytose sutartyse.

Analizę atlieka patvirtintos laboratorijos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 72 straipsnyje, kurios rezultatus pateikia valstybės narės, kurioje vykdomas distiliavimas, intervencinei agentūrai.

Jei pagal Bendrijos taisykles nebuvo parengtas a punkte minimas dokumentas, distiliuoti skirto produkto charakteristikos tikrinamos pagal b punkte nurodytas analizes.

Oficialios įstaigos atstovas tikrina distiliuoto produkto kiekį, distiliavimo datą ir gauto produkto kiekį ir charakteristikas.

2. Dalies vyno, kuriam sudaryta sutartis, analizės rezultatai galioja visam vyno kiekiui.

3. Valstybės narės taip pat gali pareikalauti naudoti indikatorius. Tačiau jos negali užkirsti kelio distiliavimui skirtų produktų arba tokiu būdu gautų distiliuotų produktų judėjimui savo teritorijoje dėl to, kad buvo naudoti indikatoriai.

Jei šiame reglamente nurodytus produktus distiliuoti pristato daugiau kaip vienas gamintojas, valstybės narės gali numatyti, kad tokie produktai būtų vežami dideliais kiekiais. Tokiais atvejais 65 straipsnyje nurodytų produktų charakteristikų patikrinimas atliekamas pagal suinteresuotos valstybės narės priimtas išsamias taisykles.

4. Valstybės narės, pasinaudojusios 3 dalyje numatyta galimybe, apie tai informuoja Komisiją ir praneša apie šiuo tikslu jų priimtas nuostatas. Tos dalies pirmoje pastraipoje nurodytais atvejais Komisija informuoja kitas valstybes nares.

74 straipsnis

Šios antraštinės dalies nuostatų pažeidimas

1. Jei patikrinus dokumentus paaiškėja, kad gamintojas neįvykdė Bendrijos taisyklėmis nustatytų reikalavimų toms distiliavimo operacijoms visam pristatytam produktui arba jo daliai, kompetentinga intervencinė agentūra atitinkamai informuoja suinteresuotą distiliuotoją ir gamintoją.

2. Nereikalaujama, kad distiliuotojas mokėtų Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 atitinkamai 27, 28, 29 ir 30 straipsniuose nurodytą kainą už 1 dalyje nurodytų produktų kiekius.

3. Nepažeidžiant šio reglamento 2 straipsnio, jei gamintojas arba distiliuotojas neįvykdo Bendrijos taisyklėmis nustatytų reikalavimų distiliavimo operacijai, už distiliuoti pristatyto produkto visą kiekį arba jo dalį:

a) už tą kiekį pagalba nesuteikiama;

b) to produkto kiekio, kuris gautas distiliavimo būdu, distiliuotojas intervencinei agentūrai gali nepristatyti.

Jei pagalba jau buvo išmokėta, intervencinė agentūra ją susigrąžina iš distiliuotojo.

Jei distiliavimo būdu gauti produktai jau pristatyti, intervencinė agentūra iš distiliuotojo susigrąžina tai distiliavimo operacijai skirtos pagalbos dydžio sumą.

Tačiau, jei nesilaikoma šiuo reglamentu nustatytų įvairių galutinių terminų, galima priimti sprendimą pagalbą sumažinti.

4. Intervencinė agentūra susigrąžina iš gamintojo sumą, kuri lygi distiliuotojui sumokėtos pagalbos sumai, tais atvejais, jei gamintojas neįvykdė reikalavimų, kuriuos nustato Bendrijos taisyklės atitinkamai distiliavimo operacijai, dėl vienos iš šių priežasčių:

a) jei per leistiną laikotarpį nepateikiama derliaus, gamybos arba atsargų deklaracija;

b) jei valstybės narės kompetentinga institucija nustato, kad pateikta derliaus, gamybos arba atsargų deklaracija yra neišsami arba netiksli, jeigu nepateikti arba pateikti neteisingi duomenys yra esminiai duomenys taikant šią priemonę;

c) jei neįvykdomi įpareigojimai, išdėstyti Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 37 straipsnyje, ir jei pažeidimas išaiškinamas arba apie tai pranešama distiliuotojui po to, kai pastarasis sumokėjo minimalią kainą remdamasis ankstesnėmis deklaracijomis.

75 straipsnis

Nuobaudos

1. Išskyrus force majeure atvejus:

a) jei gamintojai neįvykdo savo įsipareigojimų pagal šią dalį arba atsisako pristatyti patikrinimui, pagalba nemokama;

b) jei distiliuotojai neįvykdo bent vieno įsipareigojimo, išskyrus numatytus a punkte, pagalba sumažinama suma, kurią nustato kompetentinga institucija atsižvelgdama į pažeidimo mastą.

2. Jei pripažįstamos force majeure aplinkybės, intervencinė agentūra imasi, jos nuomone, reikiamų priemonių, atsižvelgdama į susiklosčiusias aplinkybes.

3. Tais atvejais, jei distiliuotojas neįvykdo įpareigojimo per nustatytą laikotarpį, pagalba sumažinama tokia suma:

a) jei pirkimo kaina sumokama gamintojui pagal 47 straipsnio 2 dalį, 55 straipsnį ir 65 straipsnio 7 dalį, pagalba vieną mėnesį sumažinama 1 % už kiekvieną uždelstą dieną. Po mėnesio pagalba nemokama;

b) jei:

i) pateikiamas įrodymas, kad sumokėta minimali pirkimo kaina pagal 60 straipsnio 1 dalį ir 65 straipsnio 8 dalį;

ii) pateikta paraiška pagalbai gauti ir mokėjimo įrodymas pagal 60 straipsnio 1 dalį ir 64 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą ir 65 straipsnio 8 dalį;

iii) alkoholis pristatytas pagal 62 straipsnio 1 dalį;

iv) pateiktas pranešimas apie distiliuotų produktų kiekį ir gautus produktus pagal 61 straipsnio 2 dalį;

v) pateiktas pranešimas apie spiritavimui pristatytą kiekį pagal 71 straipsnio 3 dalį;

pagalba du mėnesius sumažinama 0,5 % už kiekvieną uždelstą dieną.

Po dviejų mėnesių pagalba nemokama.

Jei buvo išmokėtas pagalbos išankstinis mokėjimas, atitinkamas užstatas grąžinamas proporcingai likusiai pagalbos daliai. Jei nusprendžiama, kad asmuo neturi teisės gauti pagalbos, užstatas negrąžinamas.

4. Valstybės narės informuoja Komisiją apie tuos atvejus, kai buvo taikoma 1 dalis ir kokių priemonių imtasi force majeure atveju.

IV skirsnis: Supirkimo kainos už Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 32 straipsnyje nurodytą vyną sumažinimas

76 straipsnis

Supirkimo kainos už tam tikrus sodrintus vynus sumažinimas

1. Distiliavimui pristatyto vyno pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 29 ir 30 straipsnius supirkimo kaina sumažinama:

- 0,3626 euro A zonai,

- 0,3019 euro B zonai,

- 0,1811 euro C zonai.

Pirmoje pastraipoje nurodytas sumažinimas netaikomas:

a) vynui, kurį pristatė regionų, kur alkoholio koncentraciją galima padidinti tik įpylus misos, gamintojai, kurie atsisakė visos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 34 straipsnyje galimos pagalbos tiems vyno metams. Šie gamintojai distiliuotojui pateikia pranešimo apie teisių į šią pagalbą atsisakymą kopiją, pažymėtą valstybės narės paskirtos kompetentingos institucijos spaudu;

b) vynui, kuris pristatytas į distiliavimo gamyklą pasibaigus laikotarpiams, nustatytiems įvairioms vynuogių auginimo zonoms Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo G skyriaus 7 dalyje, ir kurį pristatyto gamintojai, kompetentingai institucijai pateikę patenkinamą įrodymą, kad tais vyno metais jie nedidino stalo vyno alkoholio koncentracijos dėdami sacharozės ir nepateikė paraiškos pagalbai gauti savo produkcijai pagal to reglamento 34 straipsnį;

c) vynui ir vyno kategorijoms, kurioms valstybės narės neleidžia arba neleido didinti alkoholio koncentracijos tais vyno metais.

2. 1 dalyje nurodyto sumažinimo suma mokama už distiliuoti pristatyto vyno kiekį kaip nurodyta toje dalyje gamintojams, kurie iki rugpjūčio 1 d. kreipiasi į kompetentingą instituciją tiesiogiai arba per distiliuotoją, ir kurie nedidino savo stalo vyno alkoholio koncentracijos dėdami sacharozės ir nesikreipė dėl pagalbos pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 34 straipsnį savo produkcijai tais vyno metais.

Gamintojai, kurie kreipiasi iki rugpjūčio 1 d. ir kurie alkoholio koncentraciją padidino dėdami sacharozės arba yra kreipęsi dėl minėtos pagalbos tais vyno metais, tačiau mažesniam stalo vyno produkcijos kiekiui nei pristatyta atitinkamoms distiliavimo operacijoms tais vyno metais, gauna pirmoje pastraipoje numatytą sumą už stalo vyno, kuriam didino alkoholio koncentraciją, kiekio ir distiliavimui pristatyto kiekio skirtumą.

Valstybių narių kompetentingos institucijos gali pareikalauti, kad tokie gamintojai pristatytų įrodymą apie tokios paraiškos galiojimą.

77 straipsnis

81 straipsnyje minimos pagalbos sumažinimas

Jei vynas pristatomas distiliuoti pagal šio reglamento 76 straipsnį ir jei tokiam vynui buvo sumažinta pagalba:

a) distiliuotojui išmokama pagalba;

b) kaina, kurią reikia sumokėta distiliuotojui už pristatymą intervencinei agentūrai pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnį; ir

c) EŽŪOGF įnašas padengiant intervencinės agentūros patirtas išlaidas perimant alkoholį pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnį

sumažinami suma, kuri lygi 76 straipsnyje nurodytam sumažinimui.

IV SKYRIUS

ALKOHOLIO, GAUTO DISTILIAVIMO BŪDU PAGAL ŠIOS DALIES I SKYRIŲ, IR, KAI TAIKOMA, PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1493/1999 30 STRAIPSNĮ, REALIZAVIMAS

78 straipsnis

Paskirtis ir apibrėžimai

1. Šiame skirsnyje pateikiamos išsamios taisyklės realizuojant alkoholį, gautą distiliavimo būdu pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsnius (toliau – alkoholis).

Alkoholis gali būti realizuojamas, skiriant jį naujam pramoniniam naudojimui (I poskirsnis), naudoti trečiosiose šalyse tik kuro sektoriuje (II poskirsnis) arba naudoti jį kaip bioetanolį Bendrijoje (III poskirsnis).

2. Šiame skirsnyje "konkursas" – tai konkurso organizavimas suinteresuotoms šalims, skelbiant konkursą ar panašiu būdu, kai sutartis sudaroma su ta šalimi, kuri pateikia palankiausią pasiūlymą, atitinkantį šiame Reglamente nustatytas taisykles.

I poskirsnis: Alkoholio realizavimas, skiriant jį naujam pramoniniam naudojimui

79 straipsnis

Naujo pramoninio naudojimo apibrėžimas

Nepažeisdama Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 31 straipsnio 2 dalies, Komisija gali skelbti konkursą įgyvendinti Bendrijoje nedidelius projektus, susijusius su naujais galutiniais panaudojimais sritimis, tokiais kaip:

a) šiltnamių šildymas;

b) pašarų džiovinimas;

c) šildymo sistemų aprūpinimas kuru, įskaitant sistemas cemento gamyklose,

ir perdirbimas į prekes, eksportuojamas pramoniniams tikslams, kai tai atlieka operatoriai, kurie naudojosi įvežimo perdirbti tvarka mažiausiai vieną kartą per pastaruosius dvejus metus, išskyrus tokį perdirbimą, kai atliekamas tik pakartotinis alkoholio distiliavimas, rektifikavimas, dehidratavimas, gryninimas arba denatūravimas.

Jei numatoma, kad alkoholis bus eksportuojamas į trečiąsias šalis kaip pagamintos prekės, turi būti pateiktas įrodymas, kad per ankstesnius dvejus metus buvo gautas leidimas naudoti alkoholį iš trečiųjų šalių gaminant pagal įvežimo perdirbti tvarką tokias pačias prekes, kokios buvo eksportuotos.

80 straipsnis

Konkurso paskelbimas

Komisija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 75 straipsnyje nustatyta tvarka, skelbia konkursą realizuoti alkoholį, gautą distiliavimo būdu pagal šio reglamento 27, 28 ir 30 straipsnius naujam pramoniniam naudojimui. Konkursui siūlomas alkoholio kiekis per metus negali viršyti 400000 hektolitrų alkoholio, kurio koncentracija – 100 tūrio proc.

81 straipsnis

Skelbimas apie konkursą

Skelbimai apie konkursą spausdinami Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šiuose skelbimuose nurodoma:

a) specialios konkurso taisyklės bei atitinkamų intervencinių agentūrų pavadinimai ir adresai;

b) konkursui pateikiamas alkoholio kiekis, nurodytas hektolitrais alkoholio, kurio koncentracija – 100 tūrio proc.;

c) viena arba kelios cisternos, sudarančios partiją konkrečioje valstybėje narėje;

d) minimali kaina, kuri gali būti siūloma, jei reikia, diferencijuota pagal galutinį panaudojimą;

e) pasiūlymo galiojimą užtikrinantis užstatas, kurio reikalaujama pagal 82 straipsnio 5 dalį, ir sutarties įvykdymo garantija, kurios reikalaujama pagal 84 straipsnio 3 dalies b punkte.

82 straipsnis

Pasiūlymams taikomos taisyklės

1. Be informacijos, nurodytos šio reglamento 97 straipsnyje, pasiūlymuose taip pat nurodoma:

a) alkoholio kiekis, su kuriuo jie susiję, suskirstytas pagal cisternas ir nurodytas hektolitrais alkoholio, kurio koncentracija – 100 tūrio proc.;

b) cisternos (-ų) numeris (-iai), kuriose laikomas minimas alkoholis; visos cisternos turi būti laikomos vienoje valstybėje narėje;

c) tikslus pramoninis alkoholio panaudojimas;

d) prekių, kurios bus eksportuojamos, tipas, jei alkoholis skirtas eksportui į trečiąsias šalis kaip pagamintos prekės.

2. Pasiūlymuose gali būti nurodyta, kad jie turėtų būti svarstomi tik tuo atveju, jei siūlomas alkoholio kiekis visiškai atitinka alkoholio kiekį, nurodytą pasiūlyme.

3. Konkurso dalyviai vieno konkurso metu gali pateikti tik po vieną pasiūlymą kiekvienai atskirai alkoholio rūšiai ar dėl galutinės jo naudojimo paskirties. Jei konkurso dalyviai pateikia daugiau negu vieną pasiūlymą kiekvienai atskirai alkoholio rūšiai ar galutinei jo naudojimo paskirčiai vieno konkurso metu, nė vienas iš šių pasiūlymų nepriimamas.

4. Atitinkamos valstybės narės intervencinė agentūra turi gauti pasiūlymus ne vėliau kaip 12.00 valandą Briuselio laiku paskutinę pasiūlymų priėmimo dieną, kuri nurodyta skelbime apie konkursą. Ši data turi būti paskirta tarp 15 ir 25 dienos nuo skelbimo apie konkursą išspausdinimo dienos.

5. Pasiūlymai galioja tik tuo atveju, jei iki pasibaigiant pasiūlymų padavimo terminui pateikiamas įrodymas, kad atitinkamai intervencinei agentūrai yra pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis užstatas.

6. Ne vėliau kaip po dviejų darbo dienų nuo galutinės pasiūlymų priėmimo dienos atitinkama intervencinė agentūra perduoda Komisijai konkurso dalyvių sąrašą, kurių pasiūlymai pagal šio reglamento 97 straipsnį gali būti svarstomi, nurodo pasiūlytas kainas, pageidaujamus alkoholio kiekius, alkoholio buvimo vietą ir tipą bei tikslią alkoholio naudojimo paskirtį.

83 straipsnis

Sutarčių sudarymas

1. Komisija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 75 straipsnyje nustatyta tvarka, nusprendžia, sudaryti ar nesudaryti sutartis atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus ir, jei reikia, į numatytą galutinę alkoholio naudojimo paskirtį.

2. Komisija sudaro priimtų pasiūlymų sąrašą, nurodydama pasiūlytas kainas mažėjančia tvarka, kad sudarytose sutartyse būtų apimtas visas alkoholio kiekis, nurodytas skelbime dalyvauti konkurse.

3. Jei keli priimtini pasiūlymai yra iš dalies arba visiškai susiję su tomis pačiomis cisternomis, Komisija paskiria tą alkoholio kiekį konkurso dalyviui, pateikusiam didžiausios absoliučios vertės pasiūlymą.

Priimdama sprendimą pagal šio straipsnio 1 dalį tais atvejais, kurie minimi pirmoje pastraipoje, jei kai kurie pasiūlymai yra nepriimtini, Komisija gali pasiūlyti jų pateikėjams priimti jų pasiūlymus tos pačios alkoholio rūšies pakaitiniams kiekiams. Tokiais atvejais šie pasiūlymai laikomi priimti, jei jų pateikėjai raštu nepareiškia savo prieštaravimo dėl tokio pasikeitimo atitinkamai intervencinei agentūrai per 10 darbo dienų nuo dienos, kurią Komisija praneša apie sprendimus, minėtus šio straipsnio 5 dalies a punkte.

Tokiu atveju, Komisijos sprendimu, atitinkamai intervencinei agentūrai pritarus, nurodomos cisternos, kuriose laikomas pakaitinis alkoholio kiekis.

4. Jei keliuose pasiūlymuose yra ta pati kaina, o pageidaujamo alkoholio kiekis viršija siūlomą kiekį, atitinkama intervencinė agentūra sudaro sutartis dėl alkoholio taip:

a) proporcingai pagal kiekį, nurodytą pasiūlymuose; arba

b) padalinant tą kiekį tarp konkurso dalyvių, su jais susitarus; arba

c) traukiant burtus.

5. Komisija:

a) pagal šį straipsnį priimtus sprendimus praneša tik toms valstybėms narėms ir intervencinėms agentūroms, turinčioms pasiūlymuose, kurie buvo priimti, nurodytą alkoholį;

b) konkurso rezultatus supaprastinta forma paskelbia Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

84 straipsnis

Pranešimas apie sutarties sudarymą

1. Intervencinė agentūra, gavusi pranešimą apie sutarties sudarymą, nedelsdama raštu informuoja konkurso dalyvius apie sprendimą, priimtą dėl jų pasiūlymų.

2. Intervencinė agentūra pateikia pranešimą apie sutarties sudarymą konkursą laimėjusiems dalyviams, patvirtinantį, kad jų pasiūlymas buvo priimtas.

Jei Komisija siūlo pakeitimą pagal 83 straipsnio 3 dalį ir konkurso dalyvis tam neprieštarauja, intervencinė agentūra išsiunčia pirmoje pastraipoje minimą pranešimą apie sutarties sudarymą kitą darbo dieną pasibaigus terminui, nurodytam 83 straipsnio 3 dalies antros pastraipos paskutiniame sakinyje.

3. Per dvi savaites nuo informavimo apie šio straipsnio 1 dalyje minimo pranešimo apie sutarties sudarymą dienos, o jei taikoma 2 dalies antroji pastraipa, per dvi savaites nuo pranešimo apie sutarties sudarymą išsiuntimo dienos, kiekvienas konkursą laimėjęs dalyvis:

a) iš intervencinės agentūros gauna 2 dalyje nurodytą pranešimą;

b) pateikia intervencinei agentūrai įrodymą, kad yra pateiktas sutarties įvykdymo užstatas, siekiant užtikrinti, kad alkoholis iš tikrųjų naudojamas pasiūlyme nurodytais tikslais.

85 straipsnis

Alkoholio išvežimas

1. Alkoholis gali būti išvežtas pateikus leidimą išvežti, kurį intervencinė agentūra išduoda sumokėjus už išvežamą alkoholio kiekį. Kiekis nurodomas alkoholio, kurio koncentracija – 100 tūrio proc., hektolitrais, suapvalintais iki hektolitro.

2. Leidime išvežti nurodyto alkoholio nuosavybė perleidžiama tame leidime nurodytą dieną, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo leidimo išdavimo, o tą dieną alkoholio kiekis laikomas išvežtu. Nuo tos dienos pirkėjas yra atsakingas už vis dar neišvežto alkoholio vagystę, praradimą ar sugadinimą ir už saugojimo išlaidas.

3. Leidime išvežti nurodoma data, iki kurios alkoholis turi būti išvežtas iš intervencinės agentūros saugyklų.

4. Visas alkoholis turi būti išvežtas per keturis mėnesius nuo informacijos apie sutarties sudarymą gavimo dienos.

5. Alkoholis turi būti visiškai sunaudotas per dvejus metus nuo pirmojo išvežimo dienos.

II poskirsnis: Alkoholio realizavimas naudojimui trečiosiose šalyse tik kuro sektoriuje

86 straipsnis

Taisyklės taikomos šiame poskirsnyje numatytiems konkursams

Komisija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 75 straipsnyje nustatyta tvarka, kas ketvirtį skelbia keletą konkursų, kiekviename konkurse siūlant mažiausiai 50000 hektolitrų vyno alkoholio, o iš viso ne daugiau kaip 600000 hektolitrų alkoholio, kurio koncentracija 100 tūrio proc., eksportui į kai kurias trečiąsias šalis, kur jis gali būti naudojamas tik kuro sektoriuje.

Alkoholis turi būti:

1) importuojamas ir dehidratuojamas vienoje iš šių trečiųjų šalių:

a) Kosta Rika;

b) Gvatemala;

c) Hondūras, įskaitant Svano salas;

d) El Salvadoras;

e) Nikaragva;

f) Sent Kitsas ir Nevis;

g) Bahamai;

h) Dominikos Respublika;

i) Antigva ir Barbuda;

j) Dominika;

k) Didžiosios Britanijos Mergelių salos ir Montseratas;

l) Jamaika;

m) šv. Liucijos sala;

n) šv. Vincento sala, įskaitant Šiaurės Grenados salas;

o) Barbadosas;

p) Trinidadas ir Tobagas;

q) Belizas;

r) Grenada, įskaitant Pietų Grenados salas;

s) Aruba;

t) Nyderlandų Antilai (Kiurasao, Bonairė, Sent Eustatijus, Saba ir pietinė Sent Marteno dalis);

u) Gajana;

v) Jungtinių Valstijų Mergelių salos;

w) Haitis;

2) naudojamas tik kuro sektoriuje trečiojoje šalyje.

87 straipsnis

Skelbimas apie konkursą

1. Skelbimai apie konkursą spausdinami Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šiuose skelbimuose nurodoma:

a) pasiūlymų pateikimo formalumai;

b) numatyta galutinė alkoholio naudojimo paskirtis ir (arba) pristatymo vieta;

c) minimali kaina, kuri gali būti pasiūlyta;

d) Komisijos padalinys, kuriam turi būti siunčiami pasiūlymai;

e) alkoholio išvežimo terminas, nurodytas šio reglamento 91 straipsnio 10 dalyje;

f) mėginių įsigijimo formalumai;

g) mokėjimo sąlygos;

h) ar alkoholis bus denatūruojamas.

2. Kiekvienas skelbimas apie konkursą galioja vienai alkoholio partijai, nors ją sudarantis alkoholis gal būti keliose valstybėse narėse.

3. Skelbimuose apie konkursą kai kurios 86 straipsnio 1 punkte išvardytos paskirties vietos gali būti nenurodytos.

88 straipsnis

Pasiūlymai

1. Konkurso dalyviai gali pateikti tik vieną pasiūlymą kiekvienam šiame poskirsnyje nurodytam konkursui; jei konkurso dalyvis pateikia daugiau negu vieną pasiūlymą, nė vienas iš jų nepriimamas.

2. Kad galėtų būti nagrinėjami, pasiūlymuose turi būti nurodyta galutinė alkoholio paskirties vieta ir konkurso dalyvio įsipareigojimas jį pristatyti į tą vietą.

3. Pasiūlymuose taip pat turi būti pateiktas įrodymas, sudarytas po skelbimo apie konkursą paskelbimo, kad konkurso dalyvis turi saistančių įsipareigojimų trečiųjų šalių, nurodytų šio reglamento 86 straipsnyje, kuro sektoriaus operatoriui, kuris įsipareigoja dehidratuoti sutartyje nurodytą alkoholį vienoje iš šių šalių ir eksportuoti jį naudojimui tik kuro sektoriuje.

4. Kompetentingas Komisijos padalinys turi gauti pasiūlymus ne vėliau kaip 12.00 valandą Briuselio laiku paskutinę pasiūlymų priėmimo dieną, kuri nurodyta skelbime apie konkursą.

5. Pasiūlymai galioja tik tokiu atveju, jei prieš pasibaigiant pasiūlymų pateikimo terminui pateikiamas įrodymas, kad kiekvienai intervencinei agentūrai yra pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis užstatas.

Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis užstatas, kurios suma 4 eurai už vieną 100 tūrio proc. koncentracijos alkoholio hektolitrą, pateikiamas visam pardavimui pateiktam alkoholio kiekiui.

6. Taikant 5 dalį, intervencinės agentūros:

a) nedelsdamos išduoda konkurso dalyviams dokumentą, patvirtinantį, kad buvo pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis užstatas tam kiekiui, už kurį atsakinga kiekviena intervencinė agentūra;

b) pasiunčia Komisijai patikrintų ir patvirtintų pasiūlymo galiojimą užtikrinančių užstatų sąrašą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.

7. Pateikiant pasiūlymo galiojimą užtikrinantį užstatą, pagrindiniai reikalavimai tokia prasme kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnyje yra šie: pasiūlymų negalima atsiimti pasibaigus jų priėmimo terminui ir turi būti pateiktas eksportą užtikrinantis užstatas ir (arba) įvykdymo garantija.

89 straipsnis

Sutarčių sudarymas

1. Komisija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 75 straipsnyje nustatyta tvarka, kaip galima greičiau nusprendžia sudaryti ar nesudaryti sutartis atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus.

2. Sudarius sutartį, Komisija pasirenka priimtiniausią pasiūlymą. Jei dviejuose ar daugiau pasiūlymų siūloma ta pati kaina, Komisija pasirenka traukdama burtus.

3. Komisija:

a) raštu informuoja konkurso dalyvius pasirašytinai, jei jų pasiūlymai nebuvo priimti;

b) praneša alkoholį turinčioms valstybėms narėms ir konkurso laimėtojui apie savo sprendimą sudaryti sutartį dėl alkoholio;

c) konkurso rezultatus supaprastinta forma paskelbia Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantys užstatai, kurių reikalaujama šio reglamento 88 straipsnio 5 dalyje, grąžinami, jei pasiūlymai nepriimami arba jei laimėtojas konkursui pateikė ir eksportą užtikrinantį užstatą, ir sutarties įvykdymo garantiją.

90 straipsnis

Pranešimas apie sutarties sudarymą

Intervencinė agentūra išsiunčia pranešimą apie sutarties sudarymą konkursą laimėjusiems dalyviams, patvirtinantį, kad jų pasiūlymas buvo priimtas.

Pranešimas turi būti išsiųstas per dvidešimt dienų gavus iš Komisijos šio reglamento 89 straipsnio 3 dalyje minimą pranešimą.

91 straipsnis

Alkoholio išvežimas

1. Intervencinė agentūra, turinti alkoholį, ir konkurso laimėtojas susitaria dėl laikinojo alkoholio išvežimo grafiko.

2. Prieš išvežant alkoholį ir iki leidimo išvežti išdavimo dienos, konkurso laimėtojai pateikia intervencinei agentūrai du užstatus: vieną, užtikrinantį, kad alkoholis bus eksportuotas per nurodytą terminą, ir kitą – įvykdymo garantiją.

3. Įvykdymo garantiją sudaro 30 eurų už vieną hektolitrą alkoholio, kurio koncentracija 100 tūrio proc.

4. Eksportą užtikrinantį užstatą sudaro 3 eurai už vieną hektolitrą alkoholio, kurio koncentracija 100 tūrio proc., jis pateikiamas už kiekvieną leidime išvežti nurodytą alkoholio kiekį.

5. Prieš išvežant sutartyje nurodytą alkoholį, intervencinė agentūra ir konkurso laimėtojas paima ir ištiria kontrolinį mėginį, kad būtų nustatyta alkoholio koncentracija tūrio procentais.

Jei atlikus galutinę mėginio analizę paaiškėja, kad neatitinka alkoholio, kuris turi būti išvežtas, alkoholio koncentracija tūrio procentais ir alkoholio, nurodyta skelbime apie konkursą, minimali alkoholio koncentracija tūrio procentais, taikomos tokios taisyklės:

a) tą pačią dieną intervencinė agentūra informuoja apie tai Komisiją, saugotoją ir konkurso laimėtoją;

b) konkurso laimėtojas gali:

i) sutikti perimti partiją pagal analizės metu gautas charakteristikas, jei su tuo sutinka Komisija;

ii) atsisakyti perimti partiją.

Bet kuriuo atveju konkurso laimėtojas tą pačią dieną informuoja intervencinę agentūrą ir Komisiją šio reglamento V priede nustatyta tvarka.

Patenkinus šį reikalavimą, konkurso laimėtojai, atsisakę perimti partiją, iš karto atleidžiami nuo visų su šia partija susijusių įsipareigojimų.

6. Kai konkurso laimėtojas atsisako prekiauti 5 dalyje nurodyta tvarka, intervencinė agentūra be papildomo mokesčio pateikia kitą reikalaujamos kokybės alkoholio kiekį per aštuonias dienas.

7. Alkoholis gali būti išvežamas pateikus leidimą išvežti, kurį išdavė alkoholį turinti intervencinė agentūra iš karto po to, kai sumokama visa suma už alkoholio kiekį. Alkoholio kiekis nurodomas alkoholio, kurio koncentracija 100 tūrio proc., hektolitrais, suapvalintais iki hektolitro.

Kiekviename leidime išvežti nurodomas kiekis turi būti ne mažesnis kaip 2500 hektolitrų, išskyrus išvežant paskutinį kartą kiekvienoje valstybėje narėje.

Leidime išvežti turi būti nurodyta data, iki kurios alkoholis turi būti išvežtas iš intervencinės agentūros saugyklos. Šis laikotarpis negali viršyti penkių dienų.

8. Leidime išvežti nurodyto alkoholio nuosavybė perleidžiama leidime nurodytą dieną, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo leidimo išdavimo dienos, ir tą dieną atitinkamas alkoholio kiekis laikomas išvežtu. Nuo tos dienos pirkėjas yra atsakingas už vis dar neišvežto alkoholio vagystę, praradimą ar sugadinimą bei už saugojimo išlaidas.

9. Jei dėl intervencinės agentūros kaltės alkoholis negali būti išvežtas per penkias darbo dienas nuo tos dienos, kurią konkurso laimėtojas sutiko išvežti partiją, iš valstybės narės pareikalaujama padengti patirtus nuostolius.

10. Visas alkoholis turi būti išvežtas iš kiekvienos intervencinės agentūros saugyklų per šešis mėnesius.

11. Alkoholis turi būti visiškai sunaudotas per dvejus metus nuo pirmojo išvežimo dienos.

12. Intervencinė agentūra grąžina eksporto užstatą už alkoholio kiekį gavusi įrodymą, kad šis alkoholis eksportuotas per nustatytą terminą. Neatsižvelgiant į Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 23 straipsnį, išskyrus force majeure atvejus, tais atvejais, kai viršijami eksporto terminai, iš eksporto užstato, kurį sudaro 5 eurai už vieną hektolitrą alkoholio, kurio koncentracija 100 tūrio proc., išskaitoma:

a) 15 % visais atvejais;

b) 0,33 % sumos, likusios išskaičius 15 % už kiekvieną uždelstą dieną, pasibaigus eksportavimo terminui.

13. Įvykdymo garantija grąžinama pagal šio reglamento 100 straipsnio 3 dalies b punktą.

III poskirsnis: Alkoholio realizavimas naudoti jį kaip bioetanolį Bendrijoje

92 straipsnis

Šiame poskyryje aprašyto realizavimo taisyklės

1. Priėmus sprendimą, nurodytą šio reglamento 89 straipsnyje, Komisija per tris mėnesius Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 75 straipsnio nustatyta tvarka gali pradėti viešąjį alkoholio pardavimą.

2. Sutartys dėl alkoholio sudaromos su įmonėmis, įsisteigusiomis Europos bendrijoje, ir jis turi būti naudojamas tik kuro sektoriuje.

3. Sudaromas šiam tikslui patvirtintų įmonių sąrašas. Sąrašas spausdinamas Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C serijoje ir nuolat atnaujinamas.

Valstybės narės praneša Komisijai jų nuomone tinkamų įmonių pavadinimus, kurios yra pateikusios paraiškas su šiais patvirtinamaisiais dokumentais:

- įmonės deklaracija, patvirtinančia, kad ji yra pajėgi per metus sunaudoti ne mažiau kaip 50000 hl alkoholio,

- įmonės administracinių padalinių buvimo vieta ir gamykla, kurioje perdirbamas alkoholis,

- gamyklos planų gaminti bioetanolį kuro sektoriui kopija, nurodant gamybos pajėgumą ir tipą,

- nacionalinių institucijų išduotas leidimas eksploatuoti gamyklą,

- nacionalinių institucijų išduotus pažymėjimus, patvirtinančius, kad gamykloje tik alkoholis naudojamas kaip bioetanolis, ir kad bioetanolis naudojamas tik kuro sektoriuje,

- perdirbimo kompanijų, įgaliotų skirstyti kurą iki pat vartojimo etapo, administracinių padalinių buvimo vieta, išskyrus atvejus, kai patvirtinta įmonė pati paskirsto produkciją.

Išnagrinėjusi dokumentus, Komisija įvertina įmonės tinkamumą ir informuoja paraiškas padavusias įmones apie įvertinimo rezultatus.

93 straipsnis

Viešasis pardavimas

1. Skelbimai dėl viešojo alkoholio pardavimo spausdinami Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Skelbimuose nurodoma:

a) pardavimui siūlomo alkoholio kiekis;

b) alkoholio cisternos ir jų buvimo vieta;

c) pardavimo kaina;

d) įvykdymo garantijos suma; tačiau įmonės, vietoj garantijos už kiekvieną pardavimą, gali pateikti nuolatinę garantiją;

e) mėginių įsigijimo formalumai;

f) mokėjimo sąlygos.

2. Pardavimui siūlomo alkoholio kiekis padalinamas į vienodo dydžio partijas. Šių partijų sudėtį nustato Komisija. Jei Komisija nenustato kitaip Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 75 straipsnyje nustatyta tvarka, kiekvienai patvirtintame sąraše esančiai įmonei sudaroma po partiją ir kiekvienai į sąrašą įtrauktai įmonei skiriama partija alkoholio. Jei įmonė atsisako pardavimui siūlomo alkoholio, apie tai ji turi pranešti Komisijai ir intervencinei agentūrai ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo pranešimo apie viešąjį alkoholio pardavimą paskelbimo dienos. Alkoholiui, kurio buvo atsisakyta, panaikinami fizinio judėjimo draudimai pagal šio reglamento 95 straipsnio 2 dalį nuo tos dienos, kai buvo pranešta atsisakymą, ir jis gali būti parduotas kito pardavimo metu.

3. Alkoholis parduodamas didžiausia kaina, kuri buvo pasiūlyta paskutiniajame konkurse, kaip nurodyta III skyriaus II poskirsnyje, pridėjus sumą už kiekvieną hektolitrą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 75 straipsnyje numatyta tvarka.

4. Apie sutarties dėl alkoholio sudarymą Komisija informuoja alkoholį turinčias valstybes nares ir atitinkamas įmones.

5. Išskyrus atvejus, kai buvo pateiktas nuolatinis užstatas, per 30 dienų nuo 2 dalyje nurodytos informavimo datos, perkančiosios įmonės pateikia įrodymą, kad intervencinei agentūrai yra pateikta įvykdymo garantija, užtikrinant, kad alkoholis naudojamas kaip bioetanolis kuro sektoriuje.

6. Visas alkoholis turi būti išvežtas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą sudaryti pardavimo sutartį dienos.

94 straipsnis

Alkoholio išvežimas

Viešajam pardavimui taikomi šio reglamento 91 straipsnio 1, 7, 8 ir 11 dalys.

IV poskirsnis: Bendrosios nuostatos ir kontrolės priemonės

95 straipsnis

Alkoholiui taikomos taisyklės

1. Rengdama skelbimus apie konkursą ir viešąjį pardavimą, Komisija kreipiasi į kiekvieną suinteresuotą valstybę narę ir prašo informuoti apie:

a) alkoholio kiekį, išreikštą hektolitrais alkoholio, kurio koncentracija 100 tūrio proc., kuris gali būti pasiūlytas parduoti;

b) alkoholio rūšį;

c) alkoholio partijų kokybę, pateikiant minimalias ir maksimalias charakteristikų vertes, kaip nurodyta šio reglamento 96 straipsnio 4 dalies d punkto i ir ii papunkčiuose.

Per dvylika dienų nuo šio prašymo gavimo valstybės narės pateikia informaciją Komisijai apie įvairias cisternas ir jų buvimo vietą, kurių alkoholis atitinka kokybės reikalavimus ir kurių bendrasis alkoholio kiekis nebūtų mažesnis negu nurodyta šios dalies pirmos pastraipos a punkte.

2. Informaciją, nurodytą 1 dalies antroje pastraipoje, nusiuntus Komisijai, alkoholis cisternose negali būti niekur perkeliamas iki tol, kol šiam alkoholiui nėra išduota leidimo jį išvežti.

Šis draudimas netaikomas cisternose esančiam alkoholiui, kuris nenurodytas skelbime apie konkursą arba viešąjį pardavimą arba nenurodytas Komisijos sprendime, kuris minimas šio reglamento 83–89 straipsniuose.

Dėl logistinių priežasčių intervencinės agentūros, turinčios cisternas su alkoholiu, nurodytu valstybių narių atsiųstuose pranešimuose pagal 1 dalį, Komisijai sutikus gali pakeisti alkoholį kitu tos pačios rūšies alkoholiu arba sumaišyti su kitu alkoholiu, pristatytu į intervencinę agentūrą, kol išduodamas leidimas tokį alkoholį išvežti.

3. Kiekvieną mėnesį valstybės narės, turinčios alkoholį, skirtą konkursui arba viešajam pardavimui, informuoja Komisiją, kaip vyksta alkoholio išvežimas.

96 straipsnis

Partijoms taikomos taisyklės

1. Alkoholis parduodamas partijomis.

2. Partiją sudaro pakankamai vienodos kokybės alkoholio kiekis, kuris gali būti laikomas keliose cisternose ir keliose vietose bei keliose valstybėse narėse.

3. Kiekviena partija numeruojama. Prieš partijų numerius rašomos raidės EB.

4. Kiekviena partija aprašoma. Pateikiama bent ši informacija:

a) partijos buvimo vieta, pateikiant kiekvienos cisternos su alkoholiu atpažinimo nuorodą, ir alkoholio kiekis kiekvienoje cisternoje;

b) bendrasis kiekis, išreikštas hektolitrais alkoholio, kurio koncentracija 100 tūrio proc. Kiekis gali skirtis 1 %;

c) minimali alkoholio, esančio kiekvienoje cisternoje, koncentracija tūrio procentais;

d) esant galimybei, partijos kokybė, nurodant viršutines ir apatines ribas:

i) rūgštingumo, išreikšto acto rūgšties gramais vienam hektolitrui alkoholio, kurio koncentracija 100 tūrio proc.;

ii) metanolio kiekio, išreikšto gramais vienam hektolitrui alkoholio, kurio koncentracija 100 tūrio proc.;

e) nuoroda į intervencinę priemonę, kuri nulėmė alkoholio gamybą, nurodant atitinkamą Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 straipsnį.

5. Jei konkursas rengiamas daugiau negu dviem partijoms, tik pirmoji arba pirmosios dvi vieno milijono hektolitrų 100 % alkoholio partijos aprašomos kaip nurodyta 4 šio skyriaus straipsnyje.

97 straipsnis

Pasiūlymams taikomos bendrosios taisyklės

1. Kad būtų svarstomi, pasiūlymai turi būti pateikiami raštu ir, be I ir II poskirsniuose nurodytos informacijos, juose taip pat turi būti nurodyta:

a) skelbimo apie konkursą numeris;

b) pareiškėjo pavardė ir adresas;

c) siūloma kaina, nurodyta eurais už hektolitrą alkoholio, kurio tūrinė koncentracija 100 tūrio proc.;

d) konkurso dalyvių įsipareigojimas vykdyti visas konkurso taisykles;

e) konkurso dalyvių patvirtinimas, kad jie:

i) atsisako pretenzijų dėl sutartyje, kuri buvo su jais sudaryta, numatyto alkoholio kokybės ir charakteristikų;

ii) sutinka, kad alkoholio naudojimas ir paskirtis gali būti tikrinami;

iii) sutinka būti atsakingi už įrodymų, kad alkoholis naudojamas kaip numatyta skelbime apie konkursą, pateikimą.

2. Pasiūlymai galioja tik tuo atveju, jei:

a) konkurso dalyvis yra įsisteigęs Bendrijoje;

b) pasiūlymas galioja visai partijai.

3. Pasiūlymų, kurie priimami svarstyti, negalima atsiimti.

4. Pasiūlymai gali būti atmesti, jei konkurso dalyviai nepateikia visų reikalingų garantijų, kad jie vykdys savo įsipareigojimus.

98 straipsnis

Mėginiai

1. Nuo skelbimo apie konkursą paskelbimo iki galutinės pasiūlymų pateikimo dienos visos suinteresuotos šalys gali gauti siūlomo parduoti alkoholio mėginius, sumokėję po 2 eurus už litrą alkoholio. Mėginių kiekis, pateikiamas kiekvienai suinteresuotai šaliai, neturi viršyti penkių litrų iš vienos cisternos. Realizavimui, kuris minimas III poskirsnyje, mėginį už tą pačią kainą galima įsigyti per trisdešimt dienų nuo skelbimo apie viešąjį pardavimą pasirodymo.

2. Pasibaigus pasiūlymų priėmimo terminui:

a) konkurso dalyvis arba patvirtinta įmonė, nurodyta 92 straipsnyje, gali įsigyti sutartyje nurodyto alkoholio mėginius;

b) konkurso dalyvis arba patvirtinta įmonė, nurodyta 92 straipsnyje, kuriems pagal šio reglamento 83 straipsnio 3 dalį siūlomas kitas alkoholis, gali įsigyti pakeitimui siūlomo alkoholio mėginius.

Tokius mėginius galima įsigyti intervencinėje agentūroje, sumokėjus po 10 eurų už litrą alkoholio, tačiau mėginys neturi viršyti penkių litrų iš vienos cisternos.

3. Valstybės narės, kurios teritorijoje yra alkoholis, intervencinė agentūra imasi reikalingų priemonių, kad suinteresuotos šalys galėtų pasinaudoti 2 dalyje numatyta teise.

4. Jei konkurso laimėtojas ar patvirtinta įmonė iki alkoholio partijos išvežimo dienos, nurodytos šio reglamento 92, 85, 91 arba 94 straipsniuose, nustato, kad sutartyje nurodyto alkoholio kokybė netinka planuotam panaudojimui dėl nematomų defektų, kurių dėl jų kilmės nebuvo įmanoma aptikti prieš sudarant sutartį dėl alkoholio, kai buvo galima tikrinti jo kokybę, Komisija intervencinei agentūrai sutikus gali nurodyti pakaitinį alkoholio kiekį, jei intervencinė agentūra patvirtina konkurso laimėtojo aptiktus duomenis. Dėl cisternos, kurioje laikomas pakaitinis alkoholio kiekis, susitariama kartu su intervencine agentūra. Jei konkurso laimėtojai per dešimt darbo dienų nuo Komisijos sprendimo, numatančio pakaitinį kiekį, dėl tokio pakeitimo neįteikia rašytinio prieštaravimo intervencinei agentūrai, laikoma, kad jie sutiko su pakeitimu.

99 straipsnis

Denatūravimo ir (arba) ženklinimo reikalavimai

1. Jei alkoholis bus denatūruojamas, šis procesas prižiūrint atitinkamai valstybei narei turi vykti laikotarpiu nuo leidimo išvežti išdavimo iki alkoholio išvežimo. Denatūravimo išlaidas padengia konkurso laimėtojas.

2. Denatūruojant pilama benzino santykiu 1:100 į alkoholį, kurio koncentracija – 100 tūrio proc.

3. Denatūravimas gali būti atliekamas šiam tikslui skirtoje cisternoje.

100 straipsnis

Reikalavimai užstatams

Šiame reglamente:

1) a) pateikiant pasiūlymo galiojimą užtikrinantį užstatą, pagrindiniai reikalavimai tokia prasme kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnyje yra šie: pasiūlymų negalima atsiimti pasibaigus jų priėmimo terminui ir turi būti pateikta sutarties įvykdymo garantija;

b) pateikiant įvykdymo garantiją, pagrindiniai reikalavimai tokia prasme kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnyje yra šie: išvežtas alkoholis turi būti naudojamas tiems tikslams, kurie nurodyti atitinkamo konkurso nuostatuose, ir visas alkoholio kiekis turi būti išgabentas iš intervencinės agentūros saugyklų per nustatytą laiką;

2) a) sutartyje nurodytas alkoholis turi būti naudojamas tik tiems tikslams, kurie nurodyti skelbime apie konkursą, numatant alkoholio nuostolius jį vežant ar perdirbant, kurie neišvengiamai atsiranda siekiant galutinio alkoholio panaudojimo.

Kiekvienas atskiras prarasto alkoholio kiekis yra priimtinas tik tuo atveju, jei alkoholis patikrinamas galutinėje paskirties vietoje, o eksportuojant alkoholį – jo išvežimo iš Bendrijos muitinės teritorijos vietoje, ir jį patvirtina atitinkama kompetentinga tikrinanti institucija ir (arba) tarptautinė priežiūros įstaiga, jei tokia įstaiga pagal 102 straipsnį paskiriama, jei patirti nuostoliai neviršija toliau pateiktame b punkte nurodytų ribų;

b) jei alkoholio nuostoliai toliau nurodytų operacijų metu viršija toliau nurodytas leistinas ribas, iš sutarties įvykdymo garantijos išskaitomi 96 eurai už hektolitrą alkoholio, išskyrus force majeure atvejus:

i) 0,05 % saugojamo alkoholio kiekio per mėnesį, jei alkoholio nuostoliai atsiranda jam išgaravus;

ii) 0,4 % iš saugyklos išvežto alkoholio kiekio, jei alkoholio nuostoliai atsiranda dėl vienos ar daugiau vežimo sausumos transportu operacijų;

iii) 1 % iš saugyklos išvežto alkoholio kiekio, jei alkoholio nuostoliai atsiranda dėl vienos ar daugiau vežimo sausumos transportu operacijų, kombinuojant su viena ar daugiau vežimo jūra ar vidaus vandenų keliais operacija;

iv) 2 % iš saugyklos išvežto alkoholio kiekio, jei alkoholio nuostoliai atsiranda dėl vežimo sausumos ir jūros transportu, kuris numatytas konkurso eksportuojant alkoholį į vieną iš trečiųjų šalių, išvardytų šio reglamento 86 straipsnyje;

v) 0,9 % rektifikuoto alkoholio kiekio, jei alkoholio nuostoliai atsiranda dėl rektifikavimo Bendrijoje;

vi) 0,9 % dehidratuoto alkoholio kiekio, jei alkoholio nuostoliai atsiranda dėl dehidratavimo Bendrijoje;

vii) 1,2 % rektifikuoto alkoholio kiekio, jei alkoholio nuostoliai atsiranda dėl rektifikavimo vienoje iš trečiųjų šalių, išvardytų šio reglamento 86 straipsnyje;

viii) 1,2 % dehidratuoto alkoholio kiekio, jei alkoholio nuostoliai atsiranda dėl dehidratavimo vienoje iš trečiųjų šalių, išvardytų šio reglamento 86 straipsnyje.

Ketvirtajame ir (arba) penktajame punktuose nurodytas procentas gali būti pridedamas prie procentų, nurodytų pirmuosiuose dviejuose punktuose.

Šeštojo ir (arba) septintojo punktų procentas gali būti pridedamas prie trečiojo punkto procento.

Taikant pirmiau nurodytus procentus, alkoholio kiekis nustatomas pagal apimties tonomis pažymėjimus arba panašius dokumentus, kuriuos išdavė atitinkamos tikrinančios institucijos;

c) jei tai alkoholis, pagal sutartį skirtas naujam pramoniniam naudojimui, kuris turi būti rektifikuotas prieš jo numatytą galutinį panaudojimą, laikoma, kad išvežtas alkoholis panaudotas konkrečiam tikslui, kai bent 90 % konkurso tvarka išvežto alkoholio kiekio sunaudojama tais tikslais; konkurso laimėtojas informuoja Komisiją apie rektifikuotų produktų kiekį, paskirties vietą ir panaudojimą. Tačiau alkoholio nuostoliai negali viršyti b punkte nurodytų ribų;

3) a) pasiūlymo galiojimą užtikrinantis užstatas grąžinamas iš karto po to, kai pasiūlymas atmetamas arba jei konkurso laimėtojas įvykdė 1 dalies a punkte nurodytus reikalavimus;

b) įvykdymo garantiją kiekviena intervencinė agentūra, turinti alkoholį, grąžina, kai konkurso laimėtojas pateikia joms įrodymus, kurių reikalaujama 2 ir 3 dalyse ir Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 V antraštinėje dalyje, dėl išvežto atitinkamo alkoholio kiekio;

c) nepaisant Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 27 straipsnio, 10 % įvykdymo garantijos negrąžinama, kol konkurso laimėtojas kiekvienai intervencinei agentūrai nepateikia įrodymo, kad išvežtas alkoholio kiekis buvo panaudotas, nurodant alkoholio nuostolius, kaip numatyta konkurso nuostatuose. Jei toks įrodymas nepateikiamas per 12 mėnesių nuo dienos, kuri numatyta kaip galutinio alkoholio suvartojimo diena, už kiekvieną alkoholio hektolitrą, prarastą virš leistinų ribų, nurodytų 2 dalyje, išskaitoma 96 eurai.

101 straipsnis

Kontrolės tvarka

1. Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, kad padėtų įgyvendinti šiame skyriuje minimas operacijas, ir užtikrintų, kad būtų laikomasi Bendrijoje taikomų taisyklių. Jos paskiria vieną ar kelias institucijas, kurios tikrintų, kaip laikomasi šių taisyklių.

Patikrinimai yra lygiaverčiai bent jau tiems patikrinimams, kurie taikomi šalyje gaminamam alkoholiui, tačiau į juos turi būti įtraukta:

a) fiziniai vežamo alkoholio kiekio patikrinimai;

b) alkoholio naudojimo patikra, rengiant pasikartojančius patikrinimus vietoje bent kartą per mėnesį;

c) sąskaitų, dokumentinių įrašų, utilizavimo procesų, atsargų patikra.

Jei alkoholis buvo denatūruotas, patikrinimai vykdomi bent kas du mėnesius.

2. Valstybės narės nustato, kokius dokumentus, įrašus ir kitus patvirtinamuosius duomenis ar informaciją turi pateikti konkurso laimėtojas. Jos informuoja Komisiją apie vykdomus patikrinimus taikant 1 dalį. Komisija nusiunčia valstybei narei reikalingas pastabas, siekiant užtikrinti tikrinimų veiksmingumą.

3. Apie valstybės narės pasirinktas priemones Komisija informuojama prieš pradedant vykdyti patikrinimus.

102 straipsnis

Priežiūros įmonių dalyvavimas

Skelbime apie konkursą gali būti nurodyta, kad siekiant užtikrinti konkurso reikalavimų laikymąsi, ypač alkoholio pristatymą į paskirties vietą ir (arba) galutinį alkoholio panaudojimą, turi būti naudojamasi priežiūros įmonės paslaugomis. Šių paslaugų išlaidas, kaip ir analizės bei patikros išlaidas pagal šio reglamento 99 straipsnį apmoka konkurso laimėtojas.

IV DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

103 straipsnis

Pranešimai Komisijai

1. Valstybės narės Komisijai praneša apie:

a) distiliavimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 29 straipsnį, kas mėnesį:

i) distiliuoto vyno kiekį;

ii) alkoholio, kuriam taikoma antrinė pagalba, kiekį;

b) kas du mėnesius kiekvieno distiliavimo tipo pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsnius:

i) distiliuoto vyno, vyno nuosėdų ir spirituoto vyno kiekius;

ii) kur galima išskiriant neutralųjį alkoholį, žaliavinį alkoholį ir spiritą:

- ankstesniuoju laikotarpiu pagamintus kiekius,

- ankstesniuoju laikotarpiu intervencinių agentūrų pagal Bendrijos arba nacionalinius reikalavimus perimtus kiekius,

- ankstesniuoju laikotarpiu šių intervencinių agentūrų realizuotus kiekius,

- ankstesniojo laikotarpio gale šių intervencinių agentūrų turėtus kiekius.

Jei tai intervencinių agentūrų realizuoti kiekiai, valstybės narės taip pat pateikia informaciją apie nustatytas pardavimo kainas ir nurodo, ar produktai liko Bendrijoje, ar buvo eksportuoti;

c) dešimt dienų iki kiekvieno ketvirčio pabaigos, apie atvejus, susijusius su force majeure, ir priemones, kurių ėmėsi atitinkamos institucijos atvejais, kurie nurodyti:

i) 9 straipsnyje;

ii) 10 straipsnyje;

iii) 11 straipsnio 3 dalyje;

iv) 15 straipsnyje;

v) 16 straipsnyje;

vi) 20 straipsnio 4, 5, ir 6 dalyse;

vii) 36 straipsnyje;

viii) 37 straipsnyje;

ix) 72 straipsnyje;

x) 75 straipsnio 1 dalyje;

xi) 100 straipsnio 2 dalies b punkte;

d) ne vėliau kaip iki einamųjų vyno metų gruodžio 31 d., privataus saugojimo pagalbos pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 III antraštinės dalies I skyrių ir šio reglamento II antraštinę dalį:

- vynuogių misos kiekį, perdirbtą į koncentruotą vynuogių misą arba rektifikuotą koncentruotą vynuogių misą sutarties galiojimo metu, ir iš gautus kiekius;

e) ne vėliau kaip iki einamųjų vyno metų kovo 5 d.:

- privataus saugojimo pagalbos pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 III antraštinės dalies I skyrių ir šio reglamento II antraštinę dalį:

- produktų kiekius pagal sutartį vasario 16 d.,

- pagalbos pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 34 straipsnį bei šio reglamento I antraštinės dalies II skyrių:

- gamintojų, kuriems buvo suteikta pagalba, skaičių,

- sodrinto vyno kiekį,

- sodrinimui sunaudotos koncentruotos vynuogių misos ir rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos, išreikštos alkoholio koncentracija tūrio procentais vienam hektolitrui, kiekius;

f) ankstesnių vyno metų, ne vėliau kaip balandžio 30 d.:

i) pagalbos pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies a punktą bei šio reglamento I antraštinės dalies I skyrių:

- žaliavų kiekius, kurie nurodyti paraiškose pagalbai gauti, suskirstytus pagal žaliavos tipą bei pagal vynuogių kilmės auginimo zoną,

- žaliavų kiekius, kuriems buvo suteikta pagalba, suskirstytus pagal žaliavos tipą bei vynuogių kilmės auginimo zoną;

ii) pagalbos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose bei šio reglamento I antraštinės dalies II skyrių:

- vynuogių misos kiekį ir koncentruotą vynuogių misą, kurie nurodyti paraiškose pagalbai gauti, suskirstytus pagal vynuogių kilmės auginimo zoną,

- vynuogių misos ir koncentruotos vynuogių misos kiekius, kuriems buvo taikoma pagalba, suskirstytus pagal vynuogių kilmės auginimo zoną,

- kainas, kurias moka gamintojai ir operatoriai už vynuogių misą ir koncentruotą vynuogių misą;

iii) atvejus, kai distiliavimui skirto vyno distiliuotojai ar spirituotojai neįvykdė savo įsipareigojimų ir kokių priemonių tais atvejais buvo imtasi.

104 straipsnis

Datos ir galutiniai terminai

Laikotarpiai, datos ir galutiniai terminai, nurodyti šiame Reglamente, nustatomi pagal Reglamentą (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71. Tačiau to reglamento 3 straipsnio 4 dalis netaikoma nustatant saugojimo laikotarpių trukmę pagal šio reglamento II antraštinę dalį.

105 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentai (EEB) Nr. 2682/77, Nr. 1059/83, Nr. 3461/85, Nr. 441/88, Nr. 2598/88, Nr. 2640/88, Nr. 2641/88, Nr. 2721/88, Nr. 2728/88, Nr. 3105/88, Nr. 1238/92, Nr. 377/93 ir Nr. 2192/93 yra panaikinami.

106 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Reglamentas pradedamas taikyti nuo 2000 m. rugpjūčio 1 d.

Tačiau iki 2000 m. rugpjūčio 31d. 1999–2000 vyno metų produktams tebegalioja šie Reglamentai:

- Reglamentas (EEB) Nr. 1059/83,

- Reglamentas (EEB) Nr. 2640/88,

- Reglamentas (EEB) Nr. 2641/88,

- Reglamentas (EEB) Nr. 2721/88,

- Reglamentas (EEB) Nr. 2728/88,

- Reglamentas (EEB) Nr. 3105/88.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2000 m. liepos 25 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 179, 1999 7 14, p. 1.

[2] OL L 102, 1999 4 17, p. 11.

[3] 98–124 preambulės dalys: žr. Reglamento (EEB) Nr. 377/93 preambulės dalis.

[4] OL L 160, 1989 6 27, p. 1. Paskutiniai pakeitimai padaryti Reglamentu (EB) Nr. 3378/94 (OL L 366, 1994 12 31, p. 1).

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Potencinės alkoholio koncentracijos ir refraktometro, naudojamo pagal Reglamento (EB) Nr. 1622/2000, nustatančio Bendrijos vynininkystės metodų ir procesų kodeksą, XVIII priede išdėstytą metodą, parodymų esant 20 °C temperatūrai lygiavertiškumo lentelė

(šio reglamento 13 straipsnis)

Refrektometro parodymai % (p/p) | Potencinė alkoholio koncentracija |

Koncentruota misa | Rektifikuota koncentruota misa |

50,9 | 34,62 | |

51,0 | 34,69 | |

51,1 | 34,76 | |

51,2 | 34,82 | |

51,3 | 34,89 | |

51,4 | 34,96 | |

51,5 | 35,06 | |

51,6 | 35,16 | |

51,7 | 35,25 | |

51,8 | 35,35 | |

51,9 | 35,45 | 39,07 |

52,0 | 35,55 | 39,17 |

52,1 | 35,63 | 39,26 |

52,2 | 35,70 | 39,35 |

52,3 | 35,77 | 39,45 |

52,4 | 35,85 | 39,54 |

52,5 | 35,95 | 39,63 |

52,6 | 36,05 | 39,73 |

52,7 | 36,14 | 39,83 |

52,8 | 36,23 | 39,93 |

52,9 | 36,32 | 40,02 |

53,0 | 36,41 | 40,12 |

53,1 | 36,49 | 40,22 |

53,2 | 36,56 | 40,30 |

53,3 | 36,63 | 40,40 |

53,4 | 36,71 | 40,50 |

53,5 | 36,81 | 40,59 |

53,6 | 36,91 | 40,69 |

53,7 | 37,01 | 40,79 |

53,8 | 37,11 | 40,89 |

53,9 | 37,20 | 40,99 |

54,0 | 37,30 | 41,09 |

54,1 | 37,38 | 41,18 |

54,2 | 37,45 | 41,28 |

54,3 | 37,53 | 41,37 |

54,4 | 37,60 | 41,47 |

54,5 | 37,69 | 41,56 |

54,6 | 37,78 | 41,66 |

54,7 | 37,87 | 41,76 |

54,8 | 37,94 | 41,86 |

54,9 | 38,02 | 41,95 |

55,0 | 38,09 | 42,04 |

55,1 | 38,16 | 42,14 |

55,2 | 38,26 | 42,23 |

55,3 | 38,36 | 42,33 |

55,4 | 38,46 | 42,44 |

55,5 | 38,56 | 42,54 |

55,6 | 38,66 | 42,64 |

55,7 | 38,76 | 42,74 |

55,8 | 38,86 | 42,83 |

55,9 | 38,95 | 42,93 |

56,0 | 39,06 | 43,04 |

56,1 | 39,12 | 43,13 |

56,2 | 39,19 | 43,23 |

56,3 | 39,26 | 43,32 |

56,4 | 39,32 | 43,42 |

56,5 | 39,42 | 43,52 |

56,6 | 39,52 | 43,62 |

56,7 | 39,62 | 43,72 |

56,8 | 39,72 | 43,81 |

56,9 | 39,82 | 43,92 |

57,0 | 39,92 | 44,02 |

57,1 | 39,99 | 44,12 |

57,2 | 40,07 | 44,22 |

57,3 | 40,14 | 44,31 |

57,4 | 40,21 | 44,41 |

57,5 | 40,31 | 44,51 |

57,6 | 40,41 | 44,61 |

57,7 | 40,51 | 44,71 |

57,8 | 40,60 | 44,81 |

57,9 | 40,69 | 44,91 |

58,0 | 40,78 | 45,01 |

58,1 | 40,85 | 45,11 |

58,2 | 40,93 | 45,21 |

58,3 | 40,99 | 45,30 |

58,4 | 41,08 | 45,40 |

58,5 | 41,17 | 45,50 |

58,6 | 41,27 | 45,61 |

58,7 | 41,37 | 45,71 |

58,8 | 41,47 | 45,80 |

58,9 | 41,57 | 45,91 |

59,0 | 41,67 | 46,01 |

59,1 | 41,77 | 46,11 |

59,2 | 41,87 | 46,22 |

59,3 | 41,97 | 46,32 |

59,4 | 42,06 | 46,43 |

59,5 | 42,14 | 46,53 |

59,6 | 42,23 | 46,64 |

59,7 | 42,31 | 46,74 |

59,8 | 42,38 | 46,83 |

59,9 | 42,46 | 46,93 |

60,0 | 42,53 | 47,03 |

60,1 | 42,63 | 47,12 |

60,2 | 42,73 | 47,23 |

60,3 | 42,83 | 47,34 |

60,4 | 42,93 | 47,44 |

60,5 | 43,03 | 47,55 |

60,6 | 43,12 | 47,65 |

60,7 | 43,20 | 47,75 |

60,8 | 43,27 | 47,85 |

60,9 | 43,35 | 47,94 |

61,0 | 43,42 | 48,04 |

61,1 | 43,51 | 48,14 |

61,2 | 43,60 | 48,25 |

61,3 | 43,69 | 48,36 |

61,4 | 43,79 | 48,46 |

61,5 | 43,89 | 48,57 |

61,6 | 43,99 | 48,67 |

61,7 | 44,08 | 48,79 |

61,8 | 44,18 | 48,89 |

61,9 | 44,28 | 48,99 |

62,0 | 44,38 | 49,10 |

62,1 | 44,48 | 49,20 |

62,2 | 44,58 | 49,30 |

62,3 | 44,65 | 49,40 |

62,4 | 44,73 | 49,50 |

62,5 | 44,80 | 49,60 |

62,6 | 44,88 | 49,71 |

62,7 | 44,97 | 49,81 |

62,8 | 45,05 | 49,91 |

62,9 | 45,14 | 50,02 |

63,0 | 45,24 | 50,12 |

63,1 | 45,34 | 50,23 |

63,2 | 45,44 | 50,34 |

63,3 | 45,54 | 50,45 |

63,4 | 45,64 | 50,56 |

63,5 | 45,74 | 50,67 |

63,6 | 45,84 | 50,77 |

63,7 | 45,94 | 50,88 |

63,8 | 46,03 | 50,99 |

63,9 | 46,11 | 51,08 |

64,0 | 46,18 | 51,18 |

64,1 | 46,26 | 51,29 |

64,2 | 46,33 | 51,39 |

64,3 | 46,42 | 51,49 |

64,4 | 46,51 | 51,60 |

64,5 | 46,60 | 51,71 |

64,6 | 46,70 | 51,81 |

64,7 | 46,80 | 51,92 |

64,8 | 46,90 | 52,03 |

64,9 | 46,99 | 52,14 |

65,0 | 47,09 | 52,25 |

65,1 | 47,21 | 52,36 |

65,2 | 47,31 | 52,46 |

65,3 | 47,41 | 52,57 |

65,4 | 47,51 | 52,68 |

65,5 | 47,61 | 52,79 |

65,6 | 47,71 | 52,90 |

65,7 | 47,82 | 53,01 |

65,8 | 47,92 | 53,12 |

65,9 | 48,02 | 53,22 |

66,0 | 48,12 | 53,34 |

66,1 | 48,21 | 53,44 |

66,2 | 48,30 | 53,54 |

66,3 | 48,40 | 53,64 |

66,4 | 48,49 | 53,75 |

66,5 | 48,58 | 53,86 |

66,6 | 48,67 | 53,96 |

66,7 | 48,76 | 54,08 |

66,8 | 48,86 | 54,18 |

66,9 | 48,95 | 54,29 |

67,0 | 49,04 | 54,40 |

67,1 | 49,14 | 54,51 |

67,2 | 49,23 | 54,62 |

67,3 | 49,33 | 54,73 |

67,4 | 49,42 | 54,83 |

67,5 | 49,52 | 54,95 |

67,6 | 49,61 | 55,06 |

67,7 | 49,71 | 55,17 |

67,8 | 49,81 | 55,28 |

67,9 | 49,90 | 55,40 |

68,0 | 50,00 | 55,50 |

68,1 | 50,10 | 55,61 |

68,2 | 50,20 | 55,72 |

68,3 | 50,30 | 55,83 |

68,4 | 50,40 | 55,94 |

68,5 | 50,50 | 56,06 |

68,6 | 50,60 | 56,16 |

68,7 | 50,70 | 56,28 |

68,8 | 50,80 | 56,38 |

68,9 | 50,90 | 56,50 |

69,0 | 50,99 | 56,61 |

69,1 | 51,09 | 56,72 |

69,2 | 51,19 | 56,83 |

69,3 | 51,28 | 56,94 |

69,4 | 51,38 | 57,06 |

69,5 | 51,47 | 57,17 |

69,6 | 51,57 | 57,28 |

69,7 | 51,66 | 57,39 |

69,8 | 51,76 | 57,51 |

69,9 | 51,86 | 57,62 |

70,0 | 51,95 | 57,72 |

70,1 | 52,05 | 57,84 |

70,2 | 52,14 | 57,95 |

70,3 | 52,24 | 58,07 |

70,4 | 52,33 | 58,18 |

70,5 | 52,43 | 58,29 |

70,6 | 52,53 | 58,41 |

70,7 | 52,62 | 58,52 |

70,8 | 52,72 | 58,63 |

70,9 | 52,81 | 58,74 |

71,0 | 52,91 | 58,86 |

71,1 | 53,01 | 58,97 |

71,2 | 53,11 | 59,09 |

71,3 | 53,21 | 59,20 |

71,4 | 53,31 | 59,31 |

71,5 | 53,41 | 59,42 |

71,6 | 53,51 | 59,53 |

71,7 | 53,61 | 59,65 |

71,8 | 53,71 | 59,76 |

71,9 | 53,81 | 59,88 |

72,0 | 53,91 | 59,99 |

72,1 | 54,00 | 60,11 |

72,2 | 54,10 | 60,22 |

72,3 | 54,20 | 60,33 |

72,4 | 54,30 | 60,45 |

72,5 | 54,40 | 60,56 |

72,6 | 54,50 | 60,68 |

72,7 | 54,60 | 60,79 |

72,8 | 54,70 | 60,91 |

72,9 | 54,80 | 61,02 |

73,0 | 54,90 | 61,14 |

73,1 | 55,00 | 61,25 |

73,2 | 55,10 | 61,37 |

73,3 | 55,20 | 61,48 |

73,4 | 55,30 | 61,60 |

73,5 | 55,40 | 61,72 |

73,6 | 55,50 | 61,83 |

73,7 | 55,60 | 61,94 |

73,8 | 55,70 | 62,06 |

73,9 | 55,80 | 62,18 |

74,0 | 55,90 | 62,28 |

74,1 | 56,00 | 62,41 |

74,2 | 56,09 | 62,52 |

74,3 | 56,19 | 62,64 |

74,4 | 56,29 | 62,76 |

74,5 | 56,39 | 62,87 |

74,6 | 56,49 | 62,99 |

74,7 | 56,59 | 63,10 |

74,8 | 56,69 | 63,23 |

74,9 | 56,79 | 63,33 |

75,0 | 56,89 | 63,46 |

75,1 | | 63,58 |

75,2 | | 63,69 |

75,3 | | 63,81 |

75,4 | | 63,93 |

75,5 | | 64,05 |

75,6 | | 64,16 |

75,7 | | 64,28 |

75,8 | | 64,41 |

75,9 | | 64,54 |

76,0 | | 64,66 |

76,1 | | 64,78 |

76,2 | | 64,89 |

76,3 | | 65,02 |

76,4 | | 65,13 |

76,5 | | 65,25 |

76,6 | | 65,37 |

76,7 | | 65,49 |

76,8 | | 65,61 |

76,9 | | 65,74 |

77,0 | | 65,87 |

77,1 | | 65,99 |

77,2 | | 66,09 |

77,3 | | 66,21 |

77,4 | | 66,31 |

77,5 | | 66,45 |

77,6 | | 66,58 |

77,7 | | 66,71 |

77,8 | | 66,82 |

77,9 | | 66,94 |

78,0 | | 67,06 |

78,1 | | 67,19 |

78,2 | | 67,29 |

78,3 | | 67,41 |

78,4 | | 67,52 |

78,5 | | 67,65 |

78,6 | | 67,77 |

78,7 | | 67,89 |

78,8 | | 68,02 |

78,9 | | 68,14 |

79,0 | | 68,26 |

79,1 | | 68,38 |

79,2 | | 68,51 |

79,3 | | 68,62 |

79,4 | | 68,75 |

79,5 | | 68,87 |

79,6 | | 69,00 |

79,7 | | 69,12 |

79,8 | | 69,24 |

79,9 | | 69,35 |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Būtiniausi stalo vynų, nurodytų šio reglamento 27 straipsnio b punkto i papunktyje, kokybės reikalavimai

I. Baltieji vynai:

a) minimali faktinė alkoholio koncentracija: 10,5 tūrio proc.;

b) maksimalus lakiųjų rūgščių kiekis: 9 miliekvivalentai litre;

c) maksimalus sieros dioksido kiekis: 155 miligramai litre.

II. Raudonieji vynai:

a) minimali faktinė alkoholio koncentracija: 10,5 tūrio proc.;

b) maksimalus lakiųjų rūgščių kiekis: 11 miliekvivalentai litre;

c) maksimalus sieros dioksido kiekis: 115 miligramų litre.

Rožiniai vynai turi atitikti reikalavimus, nustatytus raudoniesiems vynams, išskyrus jų sieros dioksido kiekį, kuris turi atitikti maksimalią ribą, nustatytą baltiesiems vynams.

Tačiau raudonieji stalo vynai, pagaminti iš Portugieser vynuogių veislės, ir baltieji stalo vynai, pagaminti iš Sylvaner, Müller-Thurgau ir Riesling vynuogių veislių, gali neatitikti a ir c punktų reikalavimų.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

Neutraliojo alkoholio, minimo šio reglamento 43 straipsnyje, apibrėžimas

1.Juslinės savybės | Neturi būti juntama jokio kito skonio, išskyrus žaliavos skonį |

2.Minimali alkoholio koncentracija: | 96,0 tūrio proc. |

3.Išvardytų rodiklių ir priemaišų kiekis neturi viršyti: | |

Bendrasis rūgštingumas,išreikštas acto rūgšties kiekiu, g/hl absoliutaus alkoholio | 1,5 |

Esterių kiekis,išreikštas etilo acetato kiekiu, g/hl absoliutaus alkoholio | 1,3 |

Aldehidų kiekis,išreiktas acetaldehido kiekiu, g/hl absoliutaus alkoholio | 0,5 |

Aukštesniųjų alkoholių kiekis,išreiktas 2-metilpropanol-1-olio kiekiu, g/hl absoliutaus alkoholio | 0,5 |

Metilo alkoholio kiekis,g/hl absoliutaus alkoholio | 50 |

Sausųjų medžiagų kiekis,g/hl absoliutaus alkoholio | 1,5 |

Lakiųjų azoto bazių kiekis,g/hl absoliutaus alkoholio | 0,1 |

Furfurolo kiekis | Neaptinkamas oficialiaisiais analizės metodais |

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

Bendrijos neutraliojo alkoholio analizės metodas

Šiame priede:

a) pakartojamumo riba – tai vertė, kuriai esant mažesnei, galima manyti, kad dviejų atskirų bandymų rezultatų, gautų esant pakartojamumo sąlygoms (t. y. tas pats mėginys, tas pats vykdytojas, tas pats prietaisas, ta pati laboratorija ir trumpas laiko intervalas), absoliutus skirtumas atitiks tam tikrą tikimybę;

b) atkuriamumo riba – tai vertė, kuriai esant mažesnei, galima manyti, kad dviejų atskirų bandymų rezultatų, gautų esant atkuriamumo sąlygoms (t. y. tokia pat medžiaga, kurią bandymo vykdytojai gavo skirtingose laboratorijose taikydami standartinį bandymų metodą), absoliutus skirtumas atitiks tam tikrą tikimybę.

Terminas "atskiro bandymo rezultatas" – tai vertė, gauta tuo pačiu metu atliekant numatytas operacijas su vienu mėginiu pagal standartizuotą metodą. Jeigu nėra numatyta kitaip, taikoma 95 % tikimybė.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

Pranešimas apie partijų, susijusių su vyno alkoholio eksporto konkursu, priėmimą ar atsisakymą

- Konkurso laimėtojo pavadinimas:

- Sutarties sudarymo data:

- Data, kurią konkurso laimėtojas priėmė partiją arba jos atsisakė:

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top