EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0851

2000 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 851/2000, nustatantis prekybos abrikosais standartą

OJ L 103, 28.4.2000, p. 22–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 55 - 59
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 55 - 59
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 55 - 59
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 55 - 59
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 55 - 59
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 55 - 59
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 55 - 59
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 55 - 59
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 55 - 59
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 126 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 126 - 130

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; netiesiogiai panaikino 32008R1221 . Latest consolidated version: 06/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/851/oj

32000R0851Oficialusis leidinys L 103 , 28/04/2000 p. 0022 - 0026


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 851/2000

2000 m. balandžio 27 d.

nustatantis prekybos abrikosais standartą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1257/1999 [2], ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1) Abrikosai yra nurodyti kartu su kitais Reglamento (EB) Nr. 2200/96 I priede išvardytais produktais, kuriems turi būti patvirtinami standartai. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1108/91, nustatantis kokybės standartus abrikosams [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 888/97 [4], buvo dažnai keičiamas ir daugiau nebegali užtikrinti teisinio aiškumo.

(2) Reglamentas (EEB) Nr. 1108/91 turi būti panaikinamas, o jo nustatytos taisyklės – pertaisomos. Tuo tikslu, siekiant skaidrumo pasaulinėje rinkoje, turėtų būti atsižvelgta į standartą, kurį abrikosams taikyti rekomenduoja Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (UN/ECE) Greitai gendančių produktų ir kokybės gerinimo standartizavimo darbo grupė.

(3) Šių standartų taikymas turi padėti pašalinti iš rinkos nepatenkinamos kokybės produktus gaminant produkciją, kuri geriau tenkintų vartotojų poreikius, ir gerinant prekybą konkurencinėmis sąlygomis, tokiu būdu padedant didinti produkcijos pelningumą.

(4) Šie standartai taikytini visose prekybos etapuose; kadangi transportavimas tolimus atstumus, ilgiau negu tam tikrą laiką trunkantis sandėliavimas ir tų produktų perkrovimų skaičius dėl produktų biologinės brandos ar dėl jų natūralaus gedimo gali sukelti produktų tam tikrų pakitimų. Į minėtą gedimą turi būti atsižvelgiama, taikant standartus pardavimo etapuose po išsiuntimo. Kadangi aukščiausios rūšies produktai turi būti ypač rūpestingai rūšiuojami ir pakuojami, gali būti atsižvelgiama tik į šios rūšies produktų šviežumo ir išsipūtimo stoką.

(5) Reglamento (EB) Nr. 2200/96 3 straipsnio 3 dalis numato galimybę nukrypti nuo kokybės standartų, galiojančių tam tikro regiono vaisiams ir daržovėms, kurios yra tame regione parduodamos mažmeninėje prekyboje nusistovėjusiam tradiciniam vietiniam vartojimui. Kai kurių Vokietijos Süßer jūros regione auginamų veislių abrikosai yra mažesni nei reikalauja prekybos standartai. Šie abrikosai pagal tradiciją yra parduodami jų auginimo regione ir yra 1998 m. gegužės 14 d. Reglamento (EB) Nr. 1010/98, leidžiančio Vokietijai nukrypti nuo abrikosų kokybės standartų [5], objektas. Bendrijos taisyklių išaiškinimo ir supaprastinimo sumetimais, šie leidžiami nukrypimai turi būti įtraukiami į šį reglamentą, o Reglamentas (EB) Nr. 010/98 turi būti panaikinamas.

(6) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

KN 08091000 pozicijoje klasifikuojamų abrikosų prekybos standartai pateikiami šio reglamento priede.

Standartas taikomas visuose pardavimo etapuose, remiantis Reglamente (EB) Nr. 2200/96 nustatytomis sąlygomis.

Tačiau etapuose po išsiuntimo produktai, lyginant su standartų nuostatomis:

- gali būti ne tokie švieži ir išsipūtę,

- (išskyrus aukščiausios rūšies produktus) gali turėti nedidelių gedimo požymių dėl jų vystymosi bei polinkio greitai gesti.

2 straipsnis

1. Darant šio reglamento priedo išimtį, mažiausias Süßer jūros regione auginamų abrikosų dydis gali būti 5 mm mažesnis už prekybos standarte nustatytą mažiausią dydį. Tačiau šie abrikosai gali būti pardavinėjami tik Saksonijoje-Anhalto žemėje ir Saksonijoje.

2. Taikant šio straipsnio 1 dalį, kartu su prekių siunta siunčiamame dokumente arba Reglamento (EB) Nr. 2200/96 5 straipsnio 2 dalyje nurodytame skelbime kartu su kita būtina informacija turi būti nurodoma: "Nur in Sachsen-Anhalt und Sachsen im Einzelhandel zu verkaufen".

3 straipsnis

Reglamentai (EEB) Nr. 1108/91 ir (EB) Nr. 1010/98 panaikinami.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo pirmosios kito mėnesio po reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2000 m. balandžio 27 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 297, 1996 11 21, p. 1.

[2] OL L 160, 1999 6 26, p. 80.

[3] OL L 110, 1991 5 1, p. 67.

[4] OL L 126, 1997 5 17, p. 11.

[5] OL L 145, 1998 5 15, p. 10.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

ABRIKOSŲ STANDARTAS

I. PRODUKCIJOS APIBRĖŽIMAS

Šis standartas taikomas iš Prunus armeniaca L. išaugintų veislių (kultivarų) abrikosams, kurie turi būti švieži pristatyti vartotojui, išskyrus abrikosus pramoniniam perdirbimui.

II. NUOSTATOS DĖL KOKYBĖS

Šio standarto tikslas yra nustatyti kokybės reikalavimus paruoštiems ir supakuotiems abrikosams.

A. Minimalūs reikalavimai

Visų rūšių, atsižvelgiant į kiekvienai rūšiai taikomas konkrečias nuostatas ir leistinus nukrypimus, abrikosai turi būti:

- nepažeisti,

- nesugedę; išskyrus pomidorus, kurie yra taip supuvę arba sugedę tiek, kad netinka vartojimui,

- švarūs, beveik be jokių matomų pašalinių medžiagų,

- faktiškai neturintys kenkėjų,

- faktiškai nesužaloti kenkėjų,

- neturintys ribas peržengiančios išorinės drėgmės,

- be jokio pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Abrikosai turi būti rūpestingai surinkti.

Jie turi būti pakankamo dydžio ir pakankamai prinokę.

Abrikosai turi būti tokio dydžio ir tokios būklės, kad:

- atlaikytų gabenimą transporto priemonėmis ir krovimą ir

- į paskirties vietą būtų pristatomi geros būklės.

B. Klasifikavimas

Abrikosai skirstomi į šias tris rūšis:

i) aukščiausia rūšis

Šiai rūšiai priskiriami abrikosai turi būti aukščiausios kokybės. Jie turi būti tai rūšiai būdingos formos, dydžio ir spalvos, atsižvelgiant į regioną, kuriame buvo auginami vaisiai.

Abrikosai turi būti be defektų, išskyrus labai nežymius paviršiaus defektus, jeigu jie nekenkia bendrai produkto išvaizdai, kokybei, išsilaikymui ir produktų pristatymui pakuotėje.

ii) I rūšis

Šiai rūšiai priskiriami abrikosai turi būti geros kokybės. Jie turi turėti savo rūšiai būdingas savybes, atsižvelgiant į regioną, kuriame buvo auginami vaisiai. Minkštimas turi būti sveikas.

Tačiau gali būti leidžiami toliau išvardyti nežymūs defektai, jei jie nekenkia bendrai produktų išvaizdai, kokybei, išsilaikymui ir produktų pristatymui pakuotėje:

- nežymūs formos arba dydžio defektai,

- nežymūs spalvos defektai,

- nežymus apsitrynimas,

- nežymus nudeginimas,

- nežymūs odelės defektai, ne ilgesni kaip 1 cm (jei defektas pailgas) ir ne didesni kaip 0,5 cm2 bendro paviršiaus ploto (visi kiti defektai).

iii) II rūšis

Šiai rūšiai priskiriami abrikosai, negalintys būti priskiriami I arba aukščiausiai rūšiai, tačiau atitinkantys pirmiau nurodytus būtiniausius reikalavimus.

Gali būti leidžiami tokie odelės defektai, jeigu abrikosai išsaugo pagrindinius savo kokybės, išsilaikymo ir pristatymo rodiklius:

- 2 cm ilgio, jei defektas pailgas,

- 1 cm2 bendro paviršiaus ploto (visi kiti defektai).

III. NUOSTATOS DĖL RŪŠIAVIMO PAGAL DYDĮ

Dydis nustatomas pagal didžiausią skersmenį, matuojamą per vaisiaus vidurį. Rūšiavimas pagal dydį yra privalomas aukščiausios rūšies ir I rūšies abrikosams.

Rūšis | Mažiausias skersmuo (mm) | Mažiausias leidžiamas skirtumas tarp tos pačios pakuotės vaisių (mm) |

Aukščiausia rūšis | 35 | 5 |

I ir II rūšys (rūšiuojamos pagal dydį) | 30 | 10 |

II rūšis (nerūšiuota pagal dydį) | 30 | — |

IV. NUOSTATOS DĖL LEISTINŲ NUOKRYPIŲ

Kiekvienos pakuotės produktams, neatitinkantiems nurodytai rūšiai nustatytų reikalavimų, yra leidžiami kokybės ir dydžio nuokrypiai.

A. Leistini kokybės nuokrypiai

i) aukščiausia rūšis

5 % nuo abrikosų, kurie neatitinka atitinkamai rūšiai nustatytų reikalavimų, bet atitinka I rūšies reikalavimus arba, išimtiniais atvejais, neviršija tai rūšiai nustatytų leistinų nukrypimų ribų, vienetų skaičiaus arba svorio.

ii) I rūšis

10 % nuo abrikosų, kurie neatitinka atitinkamai rūšiai nustatytų reikalavimų, bet atitinka II rūšies reikalavimus arba, išimtiniais atvejais, neviršija tai rūšiai nustatytų leistinų nukrypimų ribų, vienetų skaičiaus arba svorio.

iii) II rūšis

10 % nuo abrikosų, kurie neatitinka nei atitinkamai rūšiai nustatytų, nei būtiniausių reikalavimų, išskyrus supuvusius, sudaužytus arba kitaip sugedusius produktus, netinkamus vartoti, vienetų skaičiaus arba svorio.

B. Leistini dydžio nuokrypiai

Visoms rūšims 10 % nuo abrikosų, kurių dydis neatitinka nustatyto mažiausio dydžio arba ant pakuotės nurodyto dydžio, kai nukrypimas nėra didesnis arba mažesnis kaip 3 mm, vienetų skaičiaus arba svorio.

V. NUOSTATOS DĖL PATEIKIMO

A. Vienodumas

Visų pakuočių turinys turi būti vienodas, jose turi būti tik tos pačios kilmės, veislės, kokybės ir dydžio (jei rūšiuojama pagal dydį) abrikosų; aukščiausios rūšies abrikosai taip pat turi būti tos pačios spalvos.

Visas pakuotės turinys turi būti toks pat kaip ir pakuotės turinio matomoji dalis.

B. Įpakavimas

Abrikosai turi būti pakuojami taip, kad produkcija būtų tinkamai apsaugota.

Pakuotės viduje naudojamos medžiagos turi būti naujos, švarios ir tokios kokybės, kuri padėtų išvengti bet kokios išorinės ar vidinės žalos produkcijai. Leidžiama naudoti tiktai tokias medžiagas, visų pirma popierių ar antspaudus su prekinėmis specifikacijomis, jeigu spausdinta arba ženklinta buvo netoksišku rašalu ar klijais.

Pakuotėse neturi būti jokių pašalinės kilmės medžiagų.

C. Pateikimas

Abrikosai gali būti pateikti:

- nedidelėmis pakuotėmis,

- vienu arba keliais vienas nuo kito atskirtais sluoksniais,

- palaidi pakuotėje, išskyrus aukščiausios rūšies abrikosus.

VI. ŽENKLINIMO NUOSTATOS

Ant kiekvienos pakuotės raidėmis sugrupuotomis toje pačioje pusėje, pažymėta įskaitomai ir nenuplaunamai bei matoma išorėje turi būti nurodyta ši detali informacija:

A. Tapatumas

Pakuotojas ir (arba) siuntėjas, pavadinimas ir adresas arba oficialiai išduotas ar pripažįstamas kodinis ženklas. Tačiau, jeigu naudojamas kodas, nuorodą "pakuotojas ir (arba) siuntėjas" (arba atitinkamą santrumpą) reikia pateikti šalia šio kodo (simbolio).

B. Produkcijos tipas

- "Abrikosai", jeigu pakuotės turinys iš išorės nematomas,

- aukščiausios rūšies ir I rūšies abrikosų veislės pavadinimas.

C. Produkcijos kilmė

- Kilmės šalis ir pasirinktinai rajonas, kuriame pomidorai buvo išauginti, arba šalies, regiono arba vietinis vietovardis.

D. Komercinės specifikacijos

- Rūšis,

- dydis (jeigu matuojama pagal dydį), nurodant mažiausią arba didžiausią skersmenį.

E. Oficialus kontrolės ženklas (neprivalomas)

--------------------------------------------------

Top