EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0654

2000 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 654/2000 dėl leidimo naudoti naujus priedus, priedus naujoms paskirtims ir naujus priedų preparatus pašaruosetekstas svarbus EEE

OJ L 79, 30.3.2000, p. 26–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 66 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 66 - 75
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 111

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/654/oj

32000R0654Oficialusis leidinys L 079 , 30/03/2000 p. 0026 - 0035


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 654/2000

2000 m. kovo 29 d.

dėl leidimo naudoti naujus priedus, priedus naujoms paskirtims ir naujus priedų preparatus pašaruose

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2690/1999 [2], ir ypač į jos 3 straipsnį,

kadangi:

(1) Direktyvoje 70/524/EEB numatyta, kad leidžiama naudoti naujus priedus arba priedus naujoms paskirtims atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių pažangą.

(2) 1993 m. gruodžio 14 d. Tarybos direktyvoje 93/113/EB dėl fermentų, mikroorganizmų ir jų preparatų gyvulių pašaruose naudojimo ir pardavimo [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/40/EB [4], nukrypstant nuo Direktyvos 70/524/EEB, valstybės narės įgaliotos leisti laikinai naudoti ir pardavinėti fermentus, mikroorganizmus ir jų preparatus.

(3) Buvo pateikti nauji duomenys dėl leidžiamų naudoti fermentų preparatų pakeitimo naujais tų pačių fermentų preparatais.

(4) Laikinas leidimas naudoti naujus priedus ar naudoti priedus naujoms paskirtims suteikiamas, jei pagal pašaruose leistinus lygius tai neturi žalingo poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai, taip pat nekenkia vartotojui, kai pakeičiamos gyvulių produktų savybės, jei jų buvimas pašaruose gali būti kontroliuojamas ir jei, atsižvelgiant į turimus rezultatus, pagrįstai galima manyti, kad įtraukti į tokius pašarus, jie turi teigiamą poveikį šių pašarų arba galvijų produkcijos savybėms.

(5) 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo [5] ir su ja susijusios atskiros direktyvos, ypač 1990 m. lapkričio 26 d. Tarybos direktyva 90/679/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe [6] supaskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 75/65/EB [7], yra visapusiškai taikytinos darbuotojams naudojant pašarų priedus.

(6) Valstybių narių pagal Direktyvos 93/113/EB 3 straipsnį pateiktų dokumentų analizė parodė, kad tam tikrus preparatus, priklausančius fermentų ir mikroorganizmų grupėms, gali būti laikinai leidžiama naudoti.

(7) Gyvūnų mitybos mokslinis komitetas pateikė palankią nuomonę dėl šių fermentų [8] ir mikroorganizmų [9] preparatų nekenksmingumo.

(8) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Nuolatinio pašarų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento I priede nurodytai "Fermentų" grupei priklausančius preparatus laikantis Direktyvos 70/524/EEB leidžiama naudoti kaip gyvulių pašaro priedus minėtame priede nurodytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Smulkesnė informacija apie 7 ir 8 numeriais pažymėtų leistų naudoti fermentų sudėtį yra patikslinta, kaip nurodyta I priede, skiltyje "Cheminė formulė, aprašymas".

3 straipsnis

Šio reglamento I priede nurodytai "Mikroorganizmų" grupei priklausančius preparatus laikantis Direktyvos 70/524/EEB leidžiama naudoti kaip gyvulių pašaro priedus minėtame priede nurodytomis sąlygomis.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2000 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 270, 1970 12 14, p. 1.

[2] OL L 326, 1999 12 18, p. 33.

[3] OL L 334, 1993 12 31, p. 17.

[4] OL L 180, 1997 7 9, p. 21.

[5] OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

[6] OL L 374, 1990 12 31, p. 1.

[7] OL L 335, 1997 12 6, p. 17.

[8] Gyvūnų mitybos mokslinio komiteto ataskaita apie tam tikrų fermentų kaip priedų naudojimą pašaruose, priimta 1998 m. birželio 4 d., atnaujinta 1999 m. spalio 21 d.

[9] Gyvūnų mitybos mokslinio komiteto ataskaita apie tam tikrų mikroorganizmų kaip priedų naudojimą pašaruose, priimta 1997 m. rugsėjo 26 d., atnaujinta 1999 m. spalio 22 d.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Eil. Nr. | Priedas | Cheminė formulė, aprašymas | Gyvūnų rūšis ar kategorija | Ne vyresni kaip | Mažiausia norma | Didžiausia norma | Kitos nuorodos | Leidimo laikotarpis |

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio kombinuotojo pašaro | Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio kombinuotojo pašaro |

4 | Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6 | Endo-1,3 (4)-beta- gliukanazės, gautos iš Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), kurios mažiausias aktyvumas: Dengta forma: 50 FBG/g Skysta forma: 120 FBG/ml | Viščiukai broileriai | – | Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė 10 FBG | Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė 100 FBG | 1.Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant.2.Rekomenduojama norma vienam kg visaverčio kombinuotojo pašaro:Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės:20 FBG3.Naudojama kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač betagliukanų), pvz., pašaruose, susidedančiuose iš daugiau kaip 60 % kukurūzų. | 2000 11 30 |

7 | Endo-1,4-beta -ksilanazė EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta -gliukanazė EC 3.2.1.4 | Endo-1,4-beta-ksilanazės ir endo-1,4-beta- gliukanazės, gautos iš Aspergillus niger(CBS 600.94), preparatas, kurio minimalus aktyvumas: Dengta forma: 36000 FXU/g, 15000 BGU/g ir Kieta forma: 36000 FXU/g, 15000 BGU/g | Viščiukai broileriai | – | Endo-1,4-beta-ksilanazė: 3600 FXU | Endo-1,4-beta-ksilanazė: 12000 FXU | 1.Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant.2.Rekomenduojama norma vienam kg visaverčio kombinuotojo pašaro:Endo-1,4-beta-ksilanazės:3600 - 6000 FXUEndo-1,4-beta-gliukanazės:1500 - 2500 BGU3.Naudojama kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų ir betagliukanų), pvz., pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 35 % miežių ir 20 % kviečių. | 2000 11 30 |

Endo-1,4-beta-gliukanazė: 1500 BGU | Endo-1,4-beta-gliukanazė: 5000 BGU |

Paršeliai | Keturi mėnesiai | Endo-1,4-beta-ksilanazė: 6000 FXU | – | 1.Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant.2.Rekomenduojama norma vienam kg visaverčio kombinuotojo pašaro:Endo-1,4-beta-ksilanazės:6000 FXUEndo-1,4-beta-gliukanazės:2500 BGU3.Naudojama kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų ir betagliukanų), pvz., pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 30 % miežių ir 30 % kviečių. | 2000 11 30 |

Endo-1,4-beta-gliukanazė: 2500 BGU | – |

Mėsiniai kalakutai | – | Endo-1,4-beta-ksilanazė: 6000 FXU | Endo-1,4-beta-ksilanazė: 12000 FXU | 1.Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant.2.Rekomenduojama norma vienam kg visaverčio kombinuotojo pašaro:Endo-1,4-beta-ksilanazės:6000-12000 FXUEndo-1,4-beta-gliukanazės:2500-5000 BGU3.Naudojama kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų ir betagliukanų), pvz., pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 40 % kviečių. | 2000 11 30 |

Endo-1,4-beta-gliukanazė: 2500 BGU | Endo-1,4-beta-gliukanazė: 5000 BGU |

Vištos | – | Endo-1,4-beta-ksilanazė: 12000 FXU | – | 1.Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant.2.Rekomenduojama norma vienam kg visaverčio kombinuotojo pašaro:Endo-1,4-beta-ksilanazės:12000 FXUEndo-1,4-beta-gliukanazės:5000 BGU.3.Naudojama kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų ir betagliukanų), pvz., pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 20 % kviečių, 10 % miežių ir 20 % saulėgrąžų. | 2000 11 30 |

Endo-1,4-beta- gliukanazė: 5000 BGU | – |

8 | Endo-1,4-beta-gliukanazė EB 3.2.1.4. Endo-1,4-beta-ksilanazė EB 3.2.1.8 | Endo-1,4-beta- gliukanazės ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus niger (CBS 600.94) preparatas, kurio minimalus aktyvumas: Dengta forma: 10000 BGU/g 4000 FXU/g Skysta forma: 20000 BGU/g 8000 FXU/g | Viščiukai broileriai | – | Endo-1,4-beta-gliukanazė: 3000 BGU | Endo-1,4-beta-gliukanazė: 10000 BGU | 1.Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant.2.Rekomenduojama norma vienam kg visaverčio kombinuotojo pašaro:Endo-1,4-beta-gliukanazės:3000-10000 BGUEndo-1,4-beta-ksilanazės:1200-4000 FXU3.Naudojama kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų ir betagliukanų), pvz., pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 60 % miežių. | 2000 11 30 |

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 1200 FXU | Endo-1,4-beta-ksilanazė: 4000 FXU |

Paršeliai | Keturi mėnesiai | Endo-1,4-beta-gliukanazė: 3000 BGU | Endo-1,4-beta-gliukanazė: 5000 BGU | 1.Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant.2.Rekomenduojama norma vienam kg visaverčio kombinuotojo pašaro:Endo-1,4-beta-gliukanazės:3000-5000 BGUEndo-1,4-beta-ksilanazės:1200- 2000 FXU3.Naudojama kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų ir betagliukanų), pvz., pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 30 % miežių. | 2000 11 30 |

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 1200 FXU | Endo-1,4-beta-ksilanazė: 2000 FXU |

Vištos dedeklės | – | Endo-1,4-beta-gliukanazė: 5000 BGU | – | 1.Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant.2.Rekomenduojama norma vienam kg visaverčio kombinuotojo pašaro:Endo-1,4-beta-gliukanazės:5000 BGUEndo-1,4-beta-ksilanazės:2000 FXU3.Naudojama kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų ir betagliukanų), pvz., pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 60 % miežių. | 2000 11 30 |

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 2000 FXU | – |

9 | Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8 | Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus niger (CBS 270.95), preparatas, turintis minimalų aktyvumą: Kietos formos: Endo-1,4-beta-ksilanazė: 28000 EXU/g Skystos formos: Endo-1,4-beta-ksilanazė: 14000 EXU/ml | Vištos dedeklės | – | Endo-1,4-beta-ksilanazė: 2400 EXU | – | 1.Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant.2.Rekomenduojama norma vienam kg visaverčio kombinuotojo pašaro:Endo-1,4-beta-ksilanazės:2400 - 7400 EXU3.Naudojama kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų), pvz., pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 30 % kviečių ir 30 % rugių. | 2000 11 30 |

Mėsiniai kalakutai | – | Endo-1,4-beta-ksilanazė 2400 EXU | – | 1.Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant.2.Rekomenduojama norma vienam kg visaverčio kombinuotojo pašaro:Endo-1,4-beta-ksilanazės:2400- 5600 EXU3.Naudojama kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų), pvz., pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 30 % kviečių ir 30 % rugių. | 2000 11 30 |

13 | Endo-1,3(4) -beta-gliukanazė EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta- ksilanazė | Endo-1,3(4)-beta- gliukanazės ir Endo-1,4-beta - ksilanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94), preparatas, kurio minimalus aktyvumas: Miltelių forma: Endo-1,3(4) -beta-gliukanazė: 8000 BGU/g Endo-1,4-beta-ksilanazė: 11000 EXU/g Granuliuota forma: Endo-1,3(4) -beta- gliukanazė: 6000 BGU/g Endo-1,4-beta- ksilanazė: 8 250 EXU/g | Vištos dedeklės | – | Endo-1,3(4) -beta-gliukanazė: 600 BGU | – | 1.Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant.2.Rekomenduojama norma vienam kg visaverčio kombinuotojo pašaro:Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės:600 BGUEndo-1,4-beta-ksilanazės:800 EXU3.Naudojama kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač betagliukanų ir arabinoksilanų), pvz., pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 40 % kviečių ir 30 % miežių. | 2000 11 30 |

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 800 FXU | – |

Mėsiniai kalakutai | – | Endo-1,3(4) -beta-gliukanazė 600 BGU | – | 1.Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant.2.Rekomenduojama norma vienam kg visaverčio kombinuotojo pašaro:Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės:600 BGUEndo-1,4-beta-ksilanazės800 EXU3.Naudojama kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač betagliukanų ir arabinoksilanų), pvz., pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 30 % kviečių ir daugiau kaip 30 % rugių. | 2000 11 30 |

Endo-1,4-beta-ksilanazė 800 EXU | – |

48 | Alfa amilazė EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6 | Endo-1,3(4)-beta- gliukanazės ir alfa amilazės, gautos iš Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), preparatas, kurio minimalus aktyvumas: Dengta forma: Alfa amilazė: 200 KNU/g Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 350 FBG/g Skysta forma: Alfa amilazė: 130 KNU/ml Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: | Viščiukai broileriai | - | Alfa amilazė: 10 KNU | Alfa amilazė: 40 KNU | 1.Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant.2.Rekomenduojama norma vienam kg visaverčio kombinuotojo pašaro:Alfa-amilazė:20 KNUEndo-1,3(4)-beta-gliukanazė:35 FBG3.Naudojama kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač betagliukanų ir arabinoksilanų), t. y. pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 40 % miežių. | 2000 11 30 |

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 17 FBG | Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 70 FBG |

Mėsiniai kalakutai | – | Alfa amilazė: 40 KNU | Alfa amilazė: 80 KNU | 1.Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant.2.Rekomenduojama norma vienam kg visaverčio kombinuotojo pašaro:Alfa-amilazė: 40 KNUEndo-1,3(4)-beta-gliukanazė:70 FBG3.Naudojama kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač betagliukanų ir arabinoksilanų), t. y. pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 40 % miežių. | 2000 11 30 |

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 70 FBG | Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 140 FBG |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Eil. Nr. | Priedas | Cheminė formulė, aprašymas | Gyvūnų rūšys ar kategorijos | Ne vyresni kaip | Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio kombinuotojo pašaro | Kitos nuorodos | Leidimo laikotarpis |

Mažiausia norma | Didžiausia norma |

11 | Enterococcus faecium DSM 5464 | Enterococcus faeciumpreparatas, turintis mažiausiai 5 x 1010 KSV/g priedo | Viščiukai broileriai | – | 0,5 x 109 | 1 x 109 | 1.Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant2.Gali būti naudojamas kombinuotuosiuose pašaruose, į kurių sudėtį įeina leidžiami kokcidiostatikai: amproliumas, diklazurilas, halofuginonas, natrio monenzinas, metilklorpindolis, metilbenzokvatas, nicarbazinas | 2000 11 30 |

Veršeliai | 4 mėn. | 0,5 x 1010 | 1 x 109 | Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant | 2000 11 30 |

17 | Lactobacillus casei NCIMB 30096 Enterococcus faecium NCIMB 30098 | Lactobacillus caseiir Enterococcus faecium mišinys, turintis mažiusiai: Lactobacillus casei 2 x 109 KSV/g priedo Enterococcus faecium 6 x 109 KSV/g priedo | Veršeliai | 6 mėn. | Lactoba-cillus casei 0,5 x 109 Entero-coccus faecium 1,5 x 109 | Lactobacillus casei 1 x 109 Enterococcus faecium 3 x 109 | Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant. | 2000 11 30 |

18 | Enterococcus faecium CECT 4515 | Enterococcus faecium preparatas, turintis mažiausiai 1 x 1010 KSV/g priedo | Paršeliai | 4 mėn. | 1 x 109 | 1 x 109 | Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant. | 2000 11 0 |

Veršeliai | 6 mėn. | 1 x 109 | 1 x 109 | Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodoma laikymo temperatūra, laikas ir stabilumas granuliuojant. | 2000 11 30 |

--------------------------------------------------

Top