EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0341

2000 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2000, nustatantis perskaičiavimo kursą, taikomą tam tikrai struktūrinio arba aplinkosaugos pobūdžio tiesioginei pagalbai ir priemonėms

OJ L 43, 16.2.2000, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 368 - 372
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 368 - 372
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 164 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/341/oj

32000R0341Oficialusis leidinys L 043 , 16/02/2000 p. 0019 - 0021


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2000

2000 m. vasario 15 d.

nustatantis perskaičiavimo kursą, taikomą tam tikrai struktūrinio arba aplinkosaugos pobūdžio tiesioginei pagalbai ir priemonėms

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2799/98, nustatantį žemės ūkio politikos priemones dėl euro [1],

atsižvelgdama į Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1410/1999, iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2808/98, nustatantį išsamias žemės ūkio pinigų politikos sistemos taikymo taisykles eurui žemės ūkyje [2], ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1) Remiantis 1999 m. spalio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2342/1999 [3], nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo taikymo taisykles dėl priemokų schemų [4], 42 straipsniu, paraiškos įteikimo data yra operacinis įvykis, nustatant metus, kuriems galvijienos rinkoje priskiriami gyvuliai pagal priemokų schemas. Remiantis minėtojo reglamento 43 straipsniu, priemokų sumų ir išmokų už ekstensyvųjį gyvulių auginimą perskaičiavimas nacionaline valiuta atliekamas pagal gruodžio mėnesį prieš paskyrimo metus taikomų perskaičiavimo kursų vidurkį, apskaičiuojamą pro rata temporis.

(2) Remiantis 1998 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2808/98, nustatančio išsamias žemės ūkio pinigų politikos sistemos taikymo taisykles eurui žemės ūkyje [5], 4 straipsnio 2 dalimi, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1410/1999, mokant struktūrinio arba aplinkosauginio pobūdžio sumas operacinis įvykis perskaičiavimo kursui yra tų metų, kuriais priimamas sprendimas suteikti pagalbą, sausio 1 d. Remiantis minėtojo reglamento 4 straipsnio 3 dalimi, taikomas perskaičiavimo kursas yra lygus perskaičiavimo kursų, galiojančių paskutinį mėnesį prieš taikymo datą, vidurkiui ir apskaičiuojamas pro rata temporis.

(3) Remiantis 1998 m. vasario 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 293/98, nustatančio žemės ūkio perskaičiavimo kurso taikymo datas vaisių ir daržovių sektoriaus produktams, vaisių ir daržovių gaminiams, iš dalies – gyviems augalams ir gėlininkystės produktams bei tam tikriems EB sutarties I priede išvardytiems produktams ir pripažįstančio Reglamentą (EB) Nr. 1445/93 netekusiu galios [6], 12 straipsniu, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1410/1999, žemės ūkio perskaičiavimo kursas, kuris yra taikomas kiekvienais metais į nacionalinę valiutą perskaičiuojant Reglamento (EEB) Nr. 790/89 [7], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 1825/97 [8], 2 straipsnyje nurodytą didžiausią pagalbos sumą už vieną hektarą, skirtą riešutų ir saldžiavaisio pupmedžio ankščių kokybei ir pardavimui pagerinti, yra lygus perskaičiavimo kursų, taikomų paskutinį mėnesį prieš metinio ataskaitinio laikotarpio (kurio apibrėžimas pateikiamas Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2159/89 [9], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1363/95 [10], 19 straipsnyje) sausio 1 d., vidurkiui ir apskaičiuojamas pro rata temporis.

(4) Remiantis 1993 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2700/93 dėl išsamių taisyklių, reglamentuojančių priemokų avienos ir ožkienos gamintojams mokėjimą [11], 6 straipsnio 2 dalimi, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1410/1999, perskaičiavimo kursas, taikomas priemokų likučiui avienos sektoriuje, yra lygus perskaičiavimo kursų, taikomų paskutinį mėnesį iki prekybos metų, kuriais suteikiamos priemokos, paskutinės dienos ir apskaičiuojamų pro rata temporis, vidurkiui.

(5) Remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2700/93 6 straipsnio 1 dalimi, perskaičiavimo kursas, taikomas atliekant išankstinį mokėjimą avienos sektoriuje, yra lygus perskaičiavimo kursų, taikomų paskutinį mėnesį iki kitų prekybos metų, kuriais suteikiamos priemokos, pirmos dienos ir apskaičiuojamų pro rata temporis, vidurkiui,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Perskaičiavimo kursas, taikomas:

- Reglamente (EB) Nr. 1254/1999 numatytoms priemokų sumoms galvijienos sektoriuje,

- Reglamento (EEB) Nr. 790/89 2 straipsnyje numatytai didžiausiai pagalbos sumai už hektarą, skirtą riešutų ir saldžiavaisio pupmedžio ankščių kokybei ir pardavimui pagerinti, ir

- Reglamento (EB) Nr. 2799/98 5 straipsnyje numatytoms struktūrinio ir aplinkosaugos pobūdžio sumoms,

nustatytas I priede.

2. Perskaičiavimo kursas, taikomas Tarybos reglamento (EB) Nr. 2467/98 [12] 5 straipsnio 6 dalies ketvirtojoje pastraipoje numatytam likučiui ir priemokai, taip pat Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3493/90 [13] 4 straipsnyje numatytiems atskaitymams, nustatytas II priede.

3. Perskaičiavimo kursas, taikomas Reglamento (EB) Nr. 2467/98 5 straipsnio 6 dalies antrojoje pastraipoje numatytam išankstiniam mokėjimui, taip pat Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3493/90 4 straipsnyje numatytiems atskaitymams, nustatytas III priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2000 m. vasario 15 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 349, 1998 12 24, p. 1.

[2] OL L 164, 1999 6 30, p. 53.

[3] OL L 281, 1999 11 4, p. 30.

[4] OL L 160, 1999 6 26, p. 21.

[5] OL L 349, 1998 12 24, p. 36.

[6] OL L 30, 1998 2 5, p. 16.

[7] OL L 85, 1989 3 30, p. 6.

[8] OL L 260, 1997 9 23, p. 9.

[9] OL L 207, 1989 7 19, p. 19.

[10] OL L 132, 1995 6 16, p. 8.

[11] OL L 245, 1993 10 1, p. 99.

[12] OL L 312, 1998 11 20, p. 1.

[13] OL L 337, 1990 12 4, p. 7.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalyje numatytas perskaičiavimo kursas

1 euras = (laikotarpio nuo 1999 12 1 iki 1999 12 31 vidurkis)

7,44023 | Danijos krona |

329,655 | Graikijos drachma |

8,58622 | Švedijos krona |

0,626674 | svaras sterlingų |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalyje numatytas perskaičiavimo kursas

1 euras = (laikotarpio nuo 1999 12 2 iki 2000 1 1 vidurkis)

7,44036 | Danijos krona |

329,705 | Graikijos drachma |

8,58643 | Švedijos krona |

0,626326 | svaras sterlingų |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

1 straipsnio 3 dalyje numatytas perskaičiavimo kursas

1 euras = (laikotarpio nuo 1999 12 31 iki 2000 1 2 vidurkis)

7,44048 | Danijos krona |

329,762 | Graikijos drachma |

8,58502 | Švedijos krona |

0,626045 | svaras sterlingų |

--------------------------------------------------

Top