EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0264

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 264/2000 2000 m. vasario 3 d. dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 įgyvendinimo trumpojo laikotarpio valstybės finansų statistikos srityje

OJ L 29, 4.2.2000, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 204 - 206
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 204 - 206
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 204 - 206
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 204 - 206
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 204 - 206
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 204 - 206
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 204 - 206
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 204 - 206
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 204 - 206
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 200 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 200 - 202
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 59 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/264/oj

32000R0264Oficialusis leidinys L 029 , 04/02/2000 p. 0004 - 0006


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 264/2000

2000 m. vasario 3 d.

dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 įgyvendinimo trumpojo laikotarpio valstybės finansų statistikos srityje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje [1] su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 448/98 [2], ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Pagal Sutarties 104 straipsnio 2 dalį Komisija turi prižiūrėti biudžeto būklę.

(2) 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo [3] nustatė, kad reikėtų Sutarties 99 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą daugiašalės priežiūros procedūrą atitinkamai papildyti išankstinio įspėjimo sistema, pagal kurią Taryba anksti įspėja valstybę narę apie būtinybę imtis reikalingų biudžeto koregavimo veiksmų, kad būtų išvengta perviršinio valdžios sektoriaus deficito.

(3) 1999 m. sausio 18 d. patvirtintoje Ekonomikos ir finansų tarybos ataskaitoje dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos reikalavimų statistikai, pabrėžta, jog trumpojo laikotarpio valstybės finansų statistika ypač reikalinga valstybėms narėms, visų pirma toms, kurios priklauso Ekonominei ir pinigų sąjungai.

(4) Nacionalinių sąskaitų taisyklės, ypač 1995 m. Europos sąskaitų sistemos (ESS 95) sąvokos, laikomos priemonėmis, užtikrinančiomis valstybių narių duomenų palyginamumą ir skaidrumą.

(5) Palaipsniui pereinant prie pilnos valdžios sektoriaus ketvirtinių sąskaitų sekos parengimo pagal ESS 95 pirmoji valdžios sektoriaus sąskaitų, parengtų pagal ESS 95 reikalavimus, komponentų dalis turi būti prieinama nuo 2000 m.

(6) Pirmenybė turi būti teikiama reguliariems ir savalaikiams komponentams, apibūdinantiems numatomas patikimas valstybės finansų tendencijas.

(7) Mokesčiai, faktinės socialinės įmokos ir socialinės išmokos kaip pirmoji komponentų dalis iš anksto įspės apie galimą biudžeto vykdymo riziką ir suteiks naudingą informaciją apie ekonomikos cikliškumą.

(8) Buvo konsultuotasi su Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetu, įsteigtu Tarybos sprendimu 91/115/EEB [4] su pakeitimais, padarytais Sprendimu 96/174/EB [5].

(9) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto, įsteigto Sprendimu 89/382/EEB, Euratomas [6], nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Paskirtis

Šio reglamento tikslas — apibrėžti ESS 95 pateiktų sandorių rodiklių sąrašą ir pagrindinius rodiklius, kuriuos nuo 2000 m. visos valstybės narės turi kas ketvirtį perduoti, kad būtų prieinama bendra ir suderinta trumpojo laikotarpio valstybės finansų statistika.

2 straipsnis

Rodikliai, pagal kuriuos perduodami ketvirtiniai duomenys

Valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) ketvirtinius duomenis apie tokius valdžios sektoriaus išteklių ir panaudojimo rodiklius, koduojamus pagal ESS 95:

išteklių pusėje:

- gamybos ir importo mokesčiai (D.2),

- iš jų: pridėtinės vertės pobūdžio mokesčiai (D.211),

- einamieji pajamų ir turto ir kiti mokesčiai (D.5),

- kapitalo mokesčiai (D.91),

- faktinės socialinės įmokos (D.611);

panaudojimo pusėje:

- socialinės išmokos, išskyrus socialinius pervedimus natūra (D.62).

3 straipsnis

Ketvirtinių duomenų rengimo šaltiniai ir metodai

Rengiant ketvirtinius duomenis pagal 2 straipsnyje nurodytus rodiklius, laikomasi tokių taisyklių:

1) ketvirtiniai duomenys grindžiami tiesiogine informacija, kurią galima gauti iš šaltinių (pvz., valstybės finansų arba administracinių šaltinių) atspindinčių ne mažiau kaip 90 % kiekvieno rodiklio reikšmės;

2) tiesioginė informacija turi būti baigta rengti, jei reikia, pakoreguojant jos aprėptį ir sampratą taip, kad ketvirtiniai duomenys atitiktų ESS 95 sąvokas;

3) ketvirtiniai ir atitinkami metiniai duomenys turi būti nuoseklūs.

4 straipsnis

Ketvirtinių duomenų perdavimo grafikas

1. Ketvirtiniai duomenys pateikiami Komisijai (Eurostatui) per ne ilgesnį kaip trijų mėnesių laikotarpį nuo atitinkamo ketvirčio, kurio duomenys pateikiami, pabaigos.

2. Visi ankstesnių ketvirčių duomenų patikslinimai ir pataisymai pateikiami tuo pačiu metu.

3. Pirmasis ketvirtinių duomenų perdavimas yra susijęs su 2000 m. pirmojo ketvirčio duomenimis. Šie duomenys pateikiami ne vėliau kaip iki 2000 m. birželio 30 d.

5 straipsnis

Laiko eilučių perdavimas

1. Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) ketvirtinius duomenis pagal 2 straipsnyje nurodytus rodiklius nuo 1991 m. pirmojo ketvirčio.

2. Atgaliniai duomenys parengiami pagal 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus šaltinius ir metodus.

3. Praėjusio laikotarpio (1998 m. pirmasis ketvirtis — 1999 m. ketvirtasis ketvirtis) duomenys perduodami Komisijai (Eurostatui) ne vėliau kaip iki 2000 m. gruodžio 31 d.

4. Praėjusio laikotarpio (1991 m. pirmasis ketvirtis — 1997 m. ketvirtasis ketvirtis) duomenys perduodami Komisijai (Eurostatui) ne vėliau kaip iki 2002 m. birželio 30 d.

6 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Pereinamojo laikotarpio nuostatos taikomos valstybėms narėms, kurios negali nuo 2000 m. perduoti ketvirtinių duomenų pagal 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą grafiką ir pagal 3 straipsnyje nurodytus šaltinius ir metodus.

2. Šios valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) savo "geriausius ketvirtinius įvertinimus" pagal 4 straipsnyje nurodytą grafiką.

3. Kartu jos nurodo, kokių priemonių dar reikia imtis, kad būtų naudojamasi 3 straipsnyje nurodytais šaltiniais ir metodais.

4. Laikotarpis, kuriam taikomos pereinamojo laikotarpio nuostatos, nėra ilgesnis nei nurodyta šio reglamento priede pateiktame grafike.

7 straipsnis

Reglamento įgyvendinimas

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2000 m. kovo mėn. pateikia Komisijai (Eurostatui) ketvirtinių duomenų parengimui naudotų šaltinių ir taikytų metodų aprašymą (pirminį aprašymą).

2. Visus ketvirtinių duomenų rengimui naudotų šaltinių ir taikytų metodų pirminio aprašymo pataisymus valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) kartu su peržiūrėtais ir pataisytais duomenimis.

3. Kiekviena atitinkama valstybė narė ir Komisija (Eurostatas) susitaria dėl pirminio aprašymo ir galimų pataisymų.

4. Remdamasi valstybių narių pateiktais aprašymais, Komisija (Eurostatas) visų pirma patikrina, kaip pagal 3 straipsnio 1 dalį reikalaujamas 90 % kriterijus yra taikomas pirmajam ketvirčio kiekvieno 2 straipsnyje nurodyto rodiklio, įvertinimui.

Jeigu paaiškėja, kad valstybė narė dėl savo nacionalinių sąlygų negali tenkinti 90 % kriterijaus, Komisija (Eurostatas) gali nustatyti atitinkamai valstybei narei konkrečią leidžiančią nukrypti nuostatą.

5. Komisija (Eurostatas) informuoja Statistikos programų komitetą ir Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetą apie kiekvienos valstybės narės naudojamus šaltinius ir taikomus metodus.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimtas Briuselyje, 2000 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu

Pedro Solbes Mira

Komisijos narys

[1] OL L 310, 1996 11 30, p. 1.

[2] OL L 58, 1998 2 27, p. 1.

[3] OL L 209, 1997 8 2, p. 1.

[4] OL L 59, 1991 3 6, p. 19.

[5] OL L 51, 1996 3 1, p. 48.

[6] OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Grafikas, nustatantis galutinį terminą taikant pereinamojo laikotarpio nuostatas

6 straipsnio 4 dalis

Valstybė narė | Gamybos ir importo mokesčiai (D.2) Einamieji pajamų ir turto mokesčiai (D.5) Kapitalo mokesčiai (D.91) | Faktinės socialinės įmokos (D.611) | Socialinės išmokos, išskyrus socialinius pervedimus natūra (D.62) |

Belgija | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. |

Danija | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. |

Vokietija | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. |

Graikija | 2002 m. sausio 1 d. | 2003 m. sausio 1 d. | 2003 m. sausio 1 d. |

Ispanija | 2002 m. sausio 1 d. | 2003 m. sausio 1 d. | 2003 m. sausio 1 d. |

Prancūzija | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. |

Airija | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. |

Italija | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. |

Liuksemburgas | 2002 m. sausio 1 d. (D.2) | 2003 m. sausio 1 d. | 2003 m. sausio 1 d. |

2003 m. sausio 1 d. (D.5) |

2003 m. sausio 1 d. (D.91) |

Nyderlandai | 2002 m. sausio 1 d. | 2003 m. sausio 1 d. | 2003 m. sausio 1 d. |

Austrija | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. |

Portugalija | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. |

Suomija | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. |

Švedija | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. |

Jungtinė Karalystė | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. | 2002 m. sausio 1 d. |

--------------------------------------------------

Top