EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0064

2000 m. lapkričio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/64/EB iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB ir 93/22/EEB dėl keitimosi informacija su trečiosiomis valstybėmis

OJ L 290, 17.11.2000, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 349 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 348 - 349
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 20 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 20 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 01/11/2012: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/64/oj

32000L0064Oficialusis leidinys L 290 , 17/11/2000 p. 0027 - 0028


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/64/EB

2000 m. lapkričio 7 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB ir 93/22/EEB dėl keitimosi informacija su trečiosiomis valstybėmis

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalies pirmąjį ir trečiąjį sakinius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

veikdami Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka [3],

kadangi:

(1) Tarybos direktyvose 85/611/EEB [4], 92/49/EEB [5], 92/96/EEB [6] ir 93/22/EEB [7] numatytas keitimasis informacija tarp kompetentingų institucijų ir su tam tikromis kitomis institucijomis ar organais valstybėje narėje arba tarp valstybių narių. Pagal minėtas direktyvas valstybės narės taip pat gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis dėl keitimosi informacija su trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis.

(2) Laikantis Direktyvos 98/33/EB [8] šį leidimą sudaryti sutartis dėl keitimosi informacija su trečiosiomis valstybėmis galima būtų papildyti numatant keitimąsi informacija su tam tikromis kitomis minėtų valstybių institucijomis arba organais, jeigu pateikiamai informacijai taikomos tinkamos profesinės paslapties saugojimo garantijos.

(3) Direktyvas 85/611/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB ir 93/22/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 85/611/EEB 50 straipsnio 4 dalis keičiama taip:

"4. Valstybės narės gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis dėl keitimosi informacija su trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis arba su trečiųjų valstybių institucijomis ar organais, nurodytais 6 ir 7 dalyse, tik jeigu pateikiamai informacijai taikomos profesinės paslapties saugojimo garantijos, bent jau lygiavertės nurodytoms šiame straipsnyje. Tokiu būdu informacija keičiamasi tik tam, kad minėtosios institucijos arba organai galėtų įvykdyti priežiūros užduotį.

Iš kitos valstybės narės gauta informacija gali būti atskleista tik gavus tiesioginį ją pateikusių kompetentingų institucijų sutikimą ir, prireikus, tik tiems tikslams, kuriems pritarė minėtosios institucijos."

2 straipsnis

Direktyvos 92/49/EEB 16 straipsnio 3 dalis, Direktyvos 92/96/EEB 15 straipsnio 3 dalis ir Direktyvos 93/22/EEB 25 straipsnio 3 dalis keičiamos taip:

"3. Valstybės narės gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis dėl keitimosi informacija su trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis arba su trečiųjų valstybių institucijomis ar organais, nurodytais 5 ir 5a dalyse, tik jeigu pateikiamai informacijai yra taikomos profesinės paslapties saugojimo garantijos, bent jau lygiavertės nurodytoms šiame straipsnyje. Tokiu būdu informacija keičiamasi tik tam, kad minėtosios institucijos arba organai galėtų vykdyti priežiūros užduotį.

Iš kitos valstybės narės gauta informacija gali būti atskleista tik gavus tiesioginį ją pateikusių kompetentingų institucijų sutikimą ir, prireikus, tik tiems tikslams, kuriems pritarė minėtosios institucijos."

3 straipsnis

1. Ne vėliau kaip iki 2002 m. lapkričio 17 d. valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos informuoja Komisiją.

Priimdamos šias priemones, valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. lapkričio 7 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. Fabius

[1] OL C 116 E, 2000 4 26, p. 61.

[2] OL C 168, 2000 6 16, p. 1.

[3] 2000 m. birželio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar neskelbta OL) ir 2000 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 375, 1985 12 31, p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 95/26/EB (OL L 168, 1995 7 18, p. 7).

[5] OL 228, 1992 8 11, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 95/26/EB.

[6] OL L 360, 1992 12 9, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 95/26/EB.

[7] OL L 141, 1993 6 11, p. 27. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 97/9/EB (OL L 84, 1997 3 26, p. 22).

[8] OL L 204, 1998 7 21, p. 29.

--------------------------------------------------

Top