Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0047

2000 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 2000/47/EB iš dalies keičianti Direktyvas 69/169/EEB ir 92/12/EEB dėl alaus įvežimui į Suomiją taikomų laikinų kiekybinių apribojimų

OJ L 193, 29.7.2000, p. 73–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 012 P. 257 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 012 P. 257 - 258

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2009; netiesiogiai panaikino 32008L0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/47/oj

32000L0047Oficialusis leidinys L 193 , 29/07/2000 p. 0073 - 0074


Tarybos direktyva 2000/47/EB

2000 m. liepos 20 d.

iš dalies keičianti Direktyvas 69/169/EEB ir 92/12/EEB dėl alaus įvežimui į Suomiją taikomų laikinų kiekybinių apribojimų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 93 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi:

(1) 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendrųjų procedūrų, susijusių su akcizais apmokestinamais produktais, ir dėl tokių produktų laikymo, judėjimo ir kontrolės [4] 26 straipsnis suteikia Suomijai teisę išlaikyti 15 litrų kiekybinį apribojimą kitose valstybėse narėse įsigytam alui, kaip nurodyta Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo akte, kuris yra atleistas nuo Suomijos mokesčių.

(2) Suomija turėtų imtis priemonių, kad užtikrintų, jog alaus įvežimui iš trečiųjų šalių nebūtų sudarytos palankesnės sąlygos nei šio produkto įvežimui iš valstybių narių.

(3) Direktyvos 92/12/EEB 26 straipsnis leidžia Suomijai iki 2003 m. gruodžio 31 d. toliau taikyti tuos pačius kiekybinius apribojimus prekėms, kurios gali būti įvežtos į jos teritoriją be paskesnio akcizų mokėjimo, kokie buvo taikomi 1996 m. gruodžio 31 d., palaipsniui panaikinant šiuos apribojimus.

(4) 1969 m. gegužės 28 d. Tarybos direktyva 69/169/EEB dėl įstatymų, reglamentų ar administracinės praktikos nuostatų dėl importo kelionių tarptautiniais maršrutais atveju atleidimo nuo apyvartos ir akcizo mokesčių suderinimo [5] 4 ir 5 straipsniuose nustato neapmokestinamas normas akcizais apmokestinamoms prekėms, vežamoms keliaujančių asmenų, atvykstančių iš kitų nei valstybės narės šalių, bagaže tada, kai toks įvežimas yra nekomercinio pobūdžio.

(5) Direktyvos 92/12/EEB 26 straipsnio nuostatos nukrypsta nuo pagrindinio vidaus rinkos principo, t. y. jos piliečių teisės Bendrijos teritorijoje vežti asmeniniam naudojimui įsigytas prekes be papildomų mokestinių prievolių, todėl būtina kuo greičiau apriboti šio straipsnio veikimą.

(6) Pagal susidariusias aplinkybes reikia keliais etapais didinti dabar galiojantį kiekybinį apribojimą alaus įsigijimui iš kitų valstybių narių, kad Suomijoje galiojančios taisyklės būtų palaipsniui suvienodintos su Bendrijos taisyklėmis, nustatytomis Direktyvos 92/12/EEB 8 ir 9 straipsniuose, ir užtikrinti bet kokių normų alui taikymo Bendrijos viduje atsisakymą iki 2003 m. gruodžio 31 d., kaip numatyta minėtos direktyvos 26 straipsnio 1 dalyje.

(7) Dėl padidėjusio, inter alia, alaus įvežimo asmeniniams tikslams Suomija susiduria su alkoholio politikos, socialinių reikalų ir sveikatos politikos bei viešosios tvarkos problemomis.

(8) Suomija pageidavo gauti išlygą taikyti ne mažesnį kaip 6 litrų apribojimą alui, įvežamam iš šalių, kurios nėra valstybės narės.

(9) Atsižvelgiama į Suomijos geografinę padėtį, jos mažmenininkų, prekiaujančių pasienio regionuose, ekonominius sunkumus ir reikšmingą pajamų netekimą dėl padidėjusio alaus įvežimo iš šalių, kurios nėra valstybės narės.

(10) Todėl būtina leisti Suomijai taikyti ne mažesnį kaip 6 litrų apribojimą alui, įvežamam iš šalių, kurios nėra valstybės narės.

(11) Šią išlygą reikia taikyti dvejus metus ilgiau nei apribojimus alui, įvežamam į Suomiją iš kitų valstybių narių, kad Suomijos mažmeninė prekyba galėtų prisitaikyti prie naujų aplinkybių,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 69/169/EEB 5 straipsnis papildomas tokia dalimi:

"9. Taikant išlygą 4 straipsnio 1 daliai, iki 2005 m. gruodžio 31 d. Suomijai leidžiama taikyti ne mažesnį kaip 6 litrų kiekinį apribojimą alui, įvežamam iš šalių, kurios nėra valstybės narės"

.

2 straipsnis

Direktyvos 92/12/EEB 26 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa papildoma tokiu sakiniu:

"Įsigaliojus Suomijos įstatymui, perkeliančiam Direktyvos 69/169/EEB 5 straipsnio 9 dalį, Suomija padidina kiekybinių apribojimų ribą alui mažiausiai iki 24 litrų, nuo 2001 m. sausio 1 d. – mažiausiai iki 32 litrų ir nuo 2003 m. sausio 1 d. – mažiausiai iki 64 litrų."

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad šios direktyvos būtų pradėta laikytis ne vėliau kaip nuo 2000 m. lapkričio 1 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. liepos 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. Parly

[1] OL 177 E, 2000 6 27, p. 93.

[2] 2000 m. liepos 14 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] 2000 m. gegužės 24 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[4] OL L 76, 1992 3 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/99/EB (OL L 8, 1997 1 11, p. 12).

[5] OL L 133, 1969 6 4, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 94/4/EB (OL L 60, 1994 3 3, p. 14).

--------------------------------------------------

Top