EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0039

2000 m. birželio 8 d. Komisijos Direktyva 2000/39/EB nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą, įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbetekstas svarbus EEE.

OJ L 142, 16.6.2000, p. 47–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 191 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 191 - 194
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 65 - 68

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/39/oj

32000L0039Oficialusis leidinys L 142 , 16/06/2000 p. 0047 - 0050


Komisijos Direktyva 2000/39/EB

2000 m. birželio 8 d.

nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą, įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe [1], ypač į jos 3 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos patariamojo komiteto nuomonę,

kadangi:

(1) Pagal Direktyvą 98/24/EB, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo cheminio pavojaus, Komisija turėtų pasiūlyti Bendrijos lygiu nustatytinus Europos tikslus orientacinių ribinių profesinio poveikio dydžių forma.

(2) Šią užduotį Komisijai padeda atlikti Cheminių veiksnių poveikio darbe mokslo komitetas (SCOEL), įsteigtas Komisijos sprendimu 95/320/EB [2].

(3) Kiekvienam cheminiam veiksniui, kuriam Bendrijos lygiu yra nustatyti orientaciniai profesinio poveikio ribiniai dydžiai, valstybės narės privalo nustatyti nacionalinį profesinio poveikio ribinį dydį, atsižvelgdamos į Bendrijos ribinį dydį ir nustatydamos jo pobūdį pagal nacionalinius įstatymus ir praktiką.

(4) Į orientacinius profesinio poveikio ribinius dydžius reikėtų žiūrėti kaip į svarbią bendro darbuotojų sveikatos apsaugos nuo pavojingų cheminių medžiagų keliamo pavojaus darbo vietoje užtikrinimo dalį.

(5) Pirmasis ir antrasis orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašai buvo nustatyti Komisijos direktyvose 91/322/EEB [3] ir 96/94/EB [4] vadovaujantis 1980 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 80/1107/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių, fizinių ir biologinių veiksnių poveikiu darbe [5] nuostatomis.

(6) Direktyva 80/1107/EEB buvo panaikinta nuo 2001 m. gegužės 5 d. Direktyva 98/24/EB.

(7) Pagal Direktyvos 98/24/EB nuostatas tikslinga iš naujo įteisinti orientacinius profesinio poveikio ribinius dydžius, kurie buvo nustatyti Direktyvose 91/322/EEB ir 96/94/EB vadovaujantis Direktyvos 80/1107/EEB nuostatomis.

(8) Priede pateiktame sąraše yra medžiagos, nurodytos Direktyvos 96/94/EB priede, ir kai kurie kiti veiksniai, kurių orientacinius profesinio poveikio ribinius dydžius rekomendavo SCOEL, įvertinęs paskutinius mokslo duomenis apie profesinį poveikį sveikatai ir atsižvelgdamas į matavimo metodų prieinamumą. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, ir aiškumo labui Direktyva 96/94/EB turėtų būti panaikinta.

(9) Būtina nustatyti kai kurių medžiagų trumpalaikio poveikio ribines vertes, kad būtų galima atsižvelgti į trumpalaikio poveikio padarinius.

(10) Būtina atsižvelgti taip pat į kai kurių medžiagų galimybę prasiskverbti pro odą, kad būtų galima užtikrinti geriausią įmanomą apsaugos lygį.

(11) Ši direktyva padeda praktiškai formuoti vidaus rinkos socialinę dimensiją.

(12) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka komiteto, sudaryto pagal 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo [6] 17 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šia direktyva nustatomi Bendrijos orientaciniai profesinio poveikio ribiniai dydžiai priede išvardytiems cheminiams veiksniams.

2 straipsnis

Atsižvelgdamos į Bendrijos dydžius, valstybės narės nustato priede išvardytų cheminių veiksnių nacionalinius ribinius profesinio poveikio dydžius.

3 straipsnis

1. Valstybės narės įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtina nuostatas, būtinas, kad šios direktyvos būtų pradėta laikytis ne vėliau kaip nuo 2001 m. gruodžio 31 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimamų nacionalinės teisės aktų tekstus.

4 straipsnis

Direktyva 96/94/EB panaikinama. Jos panaikinimas įsigalioja nuo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. birželio 8 d.

Komisijos vardu

Anna Diamantopoulou

Komisijos narė

[1] OL L 131, 1998 5 5, p. 11.

[2] OL L 188, 1995 8 9, p. 14.

[3] OL L 177, 1991 7 5, p. 22.

[4] OL L 338, 1996 12 28, p. 86.

[5] OL L 327, 1980 12 3, p. 8.

[6] OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

ORIENTACINIAI PROFESINIO POVEIKIO RIBINIAI DYDŽIAI

Einecs | CAS | Veiksnys | Ribinės vertės | Pastaba |

8 val. | Trumpalaikis |

mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |

200-467-2 | 60-29-7 | Dietileteris | 308 | 100 | 616 | 200 | – |

200-662-2 | 67-64-1 | Acetonas | 1210 | 500 | – | – | – |

200-663-8 | 67-66-3 | Trichlorometanas | 10 | 2 | – | – | Oda |

200-756-3 | 71-55-6 | 1,1,1-Trichloretanas | 555 | 100 | 1110 | 200 | – |

200-834-7 | 75-04-7 | Etilaminas | 9,4 | 5 | – | – | – |

200-863-5 | 75-34-3 | 1,1-Dichloretanas | 412 | 100 | – | – | Oda |

200-870-3 | 75-44-5 | Fosgenas | 0,08 | 0,02 | 0,4 | 0,1 | – |

200-871-9 | 75-45-6 | Chlorodifluormetanas | 3600 | 1000 | – | – | – |

201-159-0 | 78-93-3 | Butanonas | 600 | 200 | 900 | 300 | – |

201-176-3 | 79-09-4 | Propiono rūgštis | 31 | 10 | 62 | 20 | – |

202-422-2 | 95-47-6 | o-Ksilenas | 221 | 50 | 442 | 100 | Oda |

202-425-9 | 95-50-1 | 1,2-Dichlorbenzenas | 122 | 20 | 306 | 50 | Oda |

202-436-9 | 95-63-6 | 1,2,4-Trimetilbenzenas | 100 | 20 | – | – | – |

202-704-5 | 98-82-8 | Kumenas | 100 | 20 | 250 | 50 | Oda |

202-705-0 | 98-83-9 | 2-Fenilpropenas | 246 | 50 | 492 | 100 | – |

202-849-4 | 100-41-4 | Etilbenzenas | 442 | 100 | 884 | 200 | Oda |

203-313-2 | 105-60-2 | e-Kaprolaktamas (dulkės ir garai) | 10 | – | 40 | – | – |

203-388-1 | 106-35-4 | Heptan-3-onas | 95 | 20 | – | – | – |

203-396-5 | 106-42-3 | p-Ksilenas | 221 | 50 | 442 | 100 | Oda |

203-400-5 | 106-46-7 | 1,4-Dichlorbenzenas | 122 | 20 | 306 | 50 | – |

203-470-7 | 107-18-6 | Alilo alkoholis | 4,8 | 2 | 12,1 | 5 | Oda |

203-473-3 | 107-21-1 | Etileno glikolis | 52 | 20 | 104 | 40 | Oda |

203-539-1 | 107-98-2 | 1-Metoksipropanolis-2 | 375 | 100 | 568 | 150 | Oda |

203-550-1 | 108-10-1 | 4-Metilpentan-2-onas | 83 | 20 | 208 | 50 | – |

203-576-3 | 108-38-3 | m-Ksilenas | 221 | 50 | 442 | 100 | Oda |

203-603-9 | 108-65-6 | 2-Metoksi-1-metiletilacetatas | 275 | 50 | 550 | 100 | Oda |

203-604-4 | 108-67-8 | Mezitilenas (Trimetilbenzenai) | 100 | 20 | – | – | – |

203-628-5 | 108-90-7 | Chlorbenzenas | 47 | 10 | 94 | 20 | – |

203-631-1 | 108-94-1 | Cikloheksanonas | 40,8 | 10 | 81,6 | 20 | Oda |

203-632-7 | 108-95-2 | Fenolis | 7,8 | 2 | – | – | Oda |

203-726-8 | 109-99-9 | Tetrahidrofuranas | 150 | 50 | 300 | 100 | Oda |

203-737-8 | 110-12-3 | 5-Metilheksanas-2-onas | 95 | 20 | – | – | – |

203-767-1 | 110-43-0 | Heptan-2-onas | 238 | 50 | 475 | 100 | Oda |

203-808-3 | 110-85-0 | Piperazinas | 0,1 | – | 0,3 | – | – |

203-905-0 | 111-76-2 | 2-Butoksietanolis | 98 | 20 | 246 | 50 | Oda |

203-933-3 | 112-07-2 | 2-Butoksietilo acetatas | 133 | 20 | 333 | 50 | Oda |

204-065-8 | 115-10-6 | Dimetileteris | 1920 | 1000 | – | – | – |

204-428-0 | 120-82-1 | 1,2,4-Trichlorbenzenas | 15,1 | 2 | 37,8 | 5 | Oda |

204-469-4 | 121-44-8 | Trietilaminas | 8,4 | 2 | 12,6 | 3 | Oda |

204-662-3 | 123-92-2 | Izopentilacetatas | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

204-697-4 | 124-40-3 | Dimetilaminas | 3,8 | 2 | 9,4 | 5 | – |

204-826-4 | 127-19-5 | N, N-Dimetilacetamidas | 36 | 10 | 72 | 20 | Oda |

205-480-7 | 141-32-2 | n-Butilakrilatas | 11 | 2 | 53 | 10 | – |

205-563-8 | 142-82-5 | n-Heptanas | 2085 | 500 | – | – | – |

208-394-8 | 526-73-8 | 1,2,3-Trimetilbenzenas | 100 | 20 | – | – | – |

208-793-7 | 541-85-5 | 5-Metilheptanas-3-onas | 53 | 10 | 107 | 20 | – |

210-946-8 | 626-38-0 | 1-Metilbutilacetatas | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

211-047-3 | 628-63-7 | Pentilacetatas | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

620-11-1 | 3-Pentilacetatas | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

625-16-1 | Amilacetatas, tretinis | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

215-535-7 | 1330-20-7 | Ksilenas, mišrūs izomerai, grynas | 221, | 50 | 442 | 100 | Oda |

222-995-2 | 3689-24-5 | Sulfotepas | 0,1 | – | – | – | Oda |

231-634-8 | 7664-39-3 | Vandenilio fluoridas | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | – |

231-131-3 | 7440-22-4 | Sidabras, metalinis | 0,1 | – | – | – | – |

231-595-7 | 7647-01-0 | Vandenilio chloridas | 8 | 5 | 15 | 10 | – |

231-633-2 | 7664-38-2 | Ortofosfato rūgštis | 1 | – | 2 | – | – |

231-635-3 | 7664-41-7 | Amoniakas, bevandenis | 14 | 20 | 36 | 50 | – |

231-954-8 | 7782-41-4 | Fluoras | 1,58 | 1 | 3,16 | 2 | – |

231-978-9 | 7783-07-5 | Dvivandenilio selenidas | 0,07 | 0,02 | 0,17 | 0,05 | – |

233-113-0 | 10035-10-6 | Vandenilio bromidas | – | – | 6,7 | 2 | – |

247-852-1 | 26628-22-8 | Natrio azidas | 0,1 | – | 0,3 | – | Oda |

252-104-2 | 34590-94-8 | (2-Metoksimetiletoksi)-propanolis | 308 | 50 | – | – | Oda |

Fluoridai, neorganiniai | 2,5 | – | – | – | – |

--------------------------------------------------

Top