Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0036

2000 m. birželio 23 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2000/36/EB dėl žmonėms vartoti skirtų kakavos ir šokolado produktų

OJ L 197, 3.8.2000, p. 19–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030 P. 19 - 25
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030 P. 19 - 25
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 79 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/36/oj

32000L0036Oficialusis leidinys L 197 , 03/08/2000 p. 0019 - 0025


Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2000/36/EB

2000 m. birželio 23 d.

dėl žmonėms vartoti skirtų kakavos ir šokolado produktų

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos nuomonę [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) Reikėtų supaprastinti tam tikras maisto produktus reglamentuojančias vertikaliąsias direktyvas, kad būtų atsižvelgta tik į tuos esminius reikalavimus, kuriuos turi atitikti produktai, kuriems šios direktyvos yra taikomos, ir kad minėti produktai galėtų laisvai judėti vidaus rinkoje, vadovaujantis 1992 m. gruodžio 11 d. ir 12 d. Edinburge susirinkusios Europos Vadovų Tarybos priimtomis ir 1993 m. gruodžio 10 d. ir 11 d. Briuselyje Europos Vadovų Tarybos patvirtintomis išvadomis.

(2) 1973 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 73/241/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žmonėms vartoti skirtais kakavos ir šokolado produktais, suderinimo [4] buvo priimta todėl, kad kelioms kakavos ir šokolado produktų rūšims taikomų nacionalinių įstatymų skirtumai gali trukdyti laisvam šių produktų judėjimui ir dėl to turėti tiesioginį poveikį bendrosios rinkos sukūrimui ir veikimui.

(3) Minėtoje direktyvoje buvo suformuluoti kakavos ir šokolado produktų sudėties, gamybos sąlygų, pakavimo ir ženklinimo etiketėmis apibrėžimai ir bendrosios taisyklės, kad būtų užtikrintas laisvas šių produktų judėjimas Bendrijoje.

(4) Reikėtų iš dalies pakeisti minėtus apibrėžimus ir bendrąsias taisykles, kad būtų atsižvelgta į technologijos pažangą ir vartotojų skonio pokyčius ir kad jie būtų suderinti su maisto produktams taikomais bendro pobūdžio Bendrijos teisės aktais, ypač su tais, kurie reglamentuoja ženklinimą etiketėmis, saldiklius, kitus leistinus priedus, kvapiąsias medžiagas, ekstrahentus ir analizės metodus.

(5) Tam tikrose valstybėse narėse į šokolado produktus leidžiama dėti ne daugiau kaip 5 % kitų nei kakavos sviestas augalinių riebalų.

(6) Visose valstybėse narėse turėtų būti leidžiama dėti į šokolado produktus ne daugiau kaip 5 % kitų nei kakavos sviestas augalinių riebalų, ir šie augaliniai riebalai turėtų būti kakavos sviesto ekvivalentai, atitinkantys apibrėžtus techninius ir mokslinius rodiklius.

(7) Vidaus rinkos vientisumui užtikrinti, visi šokolado produktai, kuriems taikoma ši direktyva, gali judėti Bendrijos vidaus rinkoje tik šios direktyvos I priede nurodytais prekių pavadinimais.

(8) Pagal bendrąsias maisto produktų ženklinimo etiketėmis taisykles, išdėstytas 1978 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvoje 79/112/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto produktų ženklinimu etiketėmis, pateikimu vartotojams ir reklama, suderinimo [5], privaloma, ypač remiantis jos 6 straipsniu, etiketėse nurodyti naudotų sudedamųjų dalių sąrašą; kad vartotojai gautų tikslią informaciją, ši direktyva nurodo, kad Direktyva 79/112/EEB kartu taikoma ir kakavos bei šokolado produktams.

(9) Jeigu šokolado produktuose yra kitų nei kakavos sviestas augalinių riebalų, vartotojams turi būti užtikrinta tiksli, neutrali ir objektyvi informacija, kuri pateikiama papildomai prie sudedamųjų dalių sąrašo.

(10) Kita vertus, Direktyva 79/112/EEB nedraudžia nurodyti etiketėje, kad į šokolado produktus nebuvo įdėta kitų nei kakavos sviestas augalinių riebalų, tačiau ši informacija turi būti tiksli, neutrali, objektyvi ir neklaidinanti vartotojo.

(11) Kai kurie prekių pavadinimai, kuriuos ši direktyva reglamentuoja, įeina į sudėtinius prekių pavadinimus, vartojamus kai kurių valstybių narių teritorijose, kada norima apibūdinti produktus, kurių neįmanoma supainioti su šioje direktyvoje apibrėžtų produktų pavadinimais; tokius prekių pavadinimus dėl šios priežasties reikėtų išlaikyti. Tačiau jų panaudojimas turėtų atitikti Direktyvos 79/112/EEB nuostatas, ypač jos 5 straipsnį.

(12) Vidaus rinkos plėtra priėmus Direktyvą 73/241/EEB leidžia sąvoką "juodasis šokoladas" vartoti ir kaip sąvoką "šokoladas".

(13) Direktyvoje 73/241/EEB numatyta išimtis, leidžianti Jungtinei Karalystei ir Airijai įteisinti savo teritorijose pavadinimą "pieninis šokoladas" žymėti produktą "pieninis šokoladas, kurio sudėtyje yra didesnis pieno kiekis", turėtų būti palikta; vis dėlto angliškas pavadinimas "pieninis šokoladas, kurio sudėtyje yra didesnis pieno kiekis" turėtų būti pakeistas pavadinimu "paprastasis pieninis šokoladas".

(14) Laikantis proporcingumo principo, ši direktyva apsiriboja tik tuo, kas būtina, kad būtų pasiekti Sutarties tikslai, atsižvelgiant į jos 5 straipsnio 3 dalį.

(15) Šokolado gamybai naudojama kakava, kakavos sviestas ir kiti augaliniai riebalai dažniausiai yra gaminami besivystančiose šalyse. Besivystančių šalių gyventojų interesais susitarimai turėtų būti pasirašomi kuo ilgesniam laikotarpiui. Taigi Komisija turėtų nuspręsti, kaip Bendrija gali prisidėti prie kakavos sviesto ir kitų augalinių riebalų klausimų sprendimo, pavyzdžiui, skatinant sąžiningą prekybą.

(16) Reikėtų imtis priemonių, reikalingų šiai direktyvai įdiegti, remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo tvarką [6].

(17) Siekdamos išvengti naujų kliūčių laisvai produktų apyvartai, valstybės narės turėtų nepriimti nagrinėjamų produktų atžvilgiu šioje direktyvoje nenumatytų nacionalinių nuostatų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva taikoma žmonėms vartoti skirtiems kakavos ir šokolado produktams, apibrėžtiems I priede.

2 straipsnis

1. II priede apibūdintų ir išvardytų kitų nei kakavos sviestas augalinių riebalų gali būti dedama į šokolado produktus, apibrėžtus I priedo A dalies 3, 4, 5, 6, 8 ir 9 punktuose. Jų kiekis negali sumažinti šiems produktams būtino minimalaus kakavos sviesto ar kakavos sausųjų medžiagų kiekio ir negali sudaryti daugiau kaip 5 % bendrosios gatavo produkto masės, paskaičiuotos atėmus kitų valgomųjų priedų, naudojamų laikantis I priedo B dalies nuostatų, masę.

2. Šokolado produktais, turinčiais pagal 1 dalį kitų nei kakavos sviestas augalinių riebalų, gali būti prekiaujama visų valstybių narių teritorijose, su sąlyga kad, kaip nurodyta 3 straipsnyje, jų etiketėje papildomai turi būti aiškus ir gerai įskaitomas prierašas: "Produktas su kakavos sviestu ir kitais augaliniais riebalais". Šis prierašas turi būti toje pačioje vietoje kaip ir sudedamųjų dalių sąrašas, tačiau aiškiai atskirtas nuo šio sąrašo, įrašytas tokio pat didumo ir ryškumo raidėmis kaip ir prekės pavadinimas; nepaisant šio reikalavimo, prekės pavadinimas gali būti dar ir kitoje etiketės vietoje.

3. Visi II priedo pakeitimai daromi Sutarties 95 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. Vadovaudamasi Sutarties 95 straipsniu, Komisija, atsižvelgdama į atitinkamų tyrimų rezultatus dėl direktyvos poveikio šalių, gaminančių kakavą ir kitokius nei kakavos sviestas augalinius riebalus, ekonomikai, jeigu reikia, ne vėliau kaip iki 2006 m. vasario 3 d. pateikia pasiūlymą dėl II priedo sąrašo pakeitimo.

3 straipsnis

Direktyva 79/112/EEB taikoma I priede apibrėžtiems produktams, laikantis šių sąlygų:

1. Prekių pavadinimais, surašytais I priede, galima vadinti ir jais žymėti prekiaujant tik tame priede aprašytais produktais.

Tačiau pagal valstybės narės, kurioje produktas yra parduodamas galutiniam vartotojui, nuostatas arba tradicijas šie prekių pavadinimai gali būti naudojami ir kitų produktų, kurių negalima supainioti su apibrėžtaisiais I priede, pavadinimų papildymui.

2. Kai produktai, apibrėžti I priedo A dalies 3, 4, 5, 6, 7 ir 10 punktuose yra parduodami kaip rinkinys, rinkinio pavadinimas turi būti "šokoladų rinkinys", "šokolado su įdaru rinkinys" arba panašus pavadinimas. Tokiu atveju visiems rinkinio produktams gali būti pateiktas vienas sudedamųjų dalių sąrašas.

3. Kakavos ir šokolado produktų, apibrėžtų I priedo A dalies 2 punkto c ir d papunkčiuose, 3, 4, 5, 8 ir 9 punktuose, etiketėse turi būti nurodytas bendras kakavos sausųjų medžiagų kiekis, užrašant: "Kakavos sausųjų medžiagų – ne mažiau kaip… %."

4. Produktų, paminėtų I priedo A dalies 2 punkto b papunktyje ir 2 punkto d papunkčio antroje sakinio dalyje, etiketėse turi būti nurodytas kakavos sviesto kiekis.

5. I priede apibrėžti prekių pavadinimai – "šokoladas", "pieninis šokoladas" ir "šokolado glaistas" – gali būti papildyti informacija ar aprašais apie kokybės rodiklius tik jeigu:

- šokolade kakavos sausųjų medžiagų yra ne mažiau kaip 43 %, iš jų kakavos sviesto – ne mažiau kaip 26 %,

- pieniniame šokolade kakavos sausųjų medžiagų yra ne mažiau kaip 30 %, o pieno sausųjų medžiagų ne mažiau kaip 18 %, gautų iš dalies ar visiškai dehidratuotų nenugriebto pieno, iš dalies ar visiškai nugriebto pieno, grietinėlės, sviesto ar pieno riebalų, iš jų pieno riebalų – ne mažiau kaip 4,5 %,

- šokolado glaiste kakavos sausųjų neriebalinių medžiagų yra ne mažiau kaip 16 %.

4 straipsnis

Produktams, apibrėžtiems I priede, valstybės narės nepriima šioje direktyvoje nenumatytų nacionalinių nuostatų.

5 straipsnis

1. Laikantis šios direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos kontrolės tvarkos, priimamos šios direktyvos įgyvendinimo priemonės, būtinos toliau nurodytiems dalykams:

- šiai direktyvai suderinti su Bendrijos bendrosiomis nuostatomis, taikomomis maisto produktams,

- I priedo B dalies 2 punkte bei I priedo C ir D dalyse išdėstytoms nuostatoms suderinti su technikos pažanga.

2. Ne vėliau kaip iki 2003 m. rugpjūčio 3 d., nepažeisdami 2 straipsnio 3 dalies, Europos Parlamentas ir Taryba, Komisijos pasiūlymu, dar kartą išnagrinėja šio straipsnio 1 dalies antrąją įtrauką, siekdami išplėsti derinimo su technikos ir mokslo pažanga tvarką.

6 straipsnis

1. Komisijai Tarybos sprendimu 69/414/EEB [7] padeda Maisto produktų nuolatinis komitetas (toliau – komitetas).

2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant ir į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra 3 mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

7 straipsnis

Šia direktyva Tarybos direktyva 73/241/EEB panaikinama nuo 2003 m. rugpjūčio 3 d.

Nuorodos į panaikintą direktyvą interpretuojamos kaip nuorodos į šią direktyvą.

8 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2003 m. rugpjūčio 3 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Šie įstatymai ir teisės aktai taikomi taip, kad:

- leistų nuo 2003 m. rugpjūčio 3 d. prekybą produktais, apibrėžtais I priede, jeigu jie atitinka apibrėžimus ir taisykles, išdėstytus šioje direktyvoje,

- uždraustų nuo 2003 m. rugpjūčio 3 d. prekybą produktais, kurie neatitinka šios direktyvos.

Tačiau produktus, neatitinkančius šios direktyvos, bet paženklintus etiketėmis iki 2003 m. rugpjūčio mėn. 3 d. pagal Tarybos direktyvą 73/241/EEB, leidžiama parduoti, kol baigsis jų atsargos.

3. Valstybės narės, patvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

9 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

10 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2000 m. birželio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Sócrates

[1] OL C 231, 1996 8 9, p. 1 ir OL C 118, 1998 4 17, p. 10.

[2] OL C 56, 1997 2 24, p. 20.

[3] 1997 m. spalio 23 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 339, 1997 11 10, p. 128), 1999 m. spalio 28 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 10, 2000 1 13, p. 1) ir 2000 m. kovo 15 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje). 2000 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 228, 1973 8 16, p. 23. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 89/344/EEB (OL L 142, 1989 5 25, p. 19).

[5] OL L 33, 1979 2 8, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/4/EB (OL L 43, 1997 2 14, p. 21).

[6] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[7] OL L 291, 1969 11 19, p. 9.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

PREKIŲ PAVADINIMAI, PRODUKTŲ APIBRĖŽIMAI IR RODIKLIAI

A. PREKIŲ PAVADINIMAI IR APIBRĖŽIMAI

1. Kakavos sviestas

Riebalai, gauti iš kakavos pupų arba jų dalių, kurie atitinka šiuos rodiklius:

— laisvųjų riebalų rūgščių (pagal oleino rūgštį) | — ne daugiau kaip 1,75 % |

— nemuilinamų medžiagų, nustatytų naudojant petrolio eterį, | ne daugiau kaip 0,5 %, o presuotos kakavos svieste – ne daugiau kaip 0,35 % |

2. a) Kakavos milteliai

Produktas, gautas presuojant nuvalytas, išlukštentas ir skrudintas kakavos pupas, turintis ne daugiau kaip 9 % vandens, ir kurio sausosiose medžiagose yra ne mažiau kaip 20 % kakavos sviesto.

b) Mažesnio riebumo kakavos milteliai

Kakavos milteliai, kurių sausosiose medžiagose yra mažiau kaip 20 % kakavos sviesto.

c) Šokoladinio gėrimo milteliai

Produktas, gautas maišant riebiuosius kakavos miltelius ir cukrų, kurį sudaro ne mažiau kaip 32 % kakavos miltelių.

d) Kakavos gėrimo milteliai, kakavos milteliai su cukrumi

Produktas, gautas maišant kakavos miltelius ir cukrų, turintis ne mažiau kaip 25 % mažesnio riebumo kakavos miltelių; šie pavadinimai gali būti derinami su terminu "mažesnio riebumo", jeigu produktas yra neriebus, kaip nurodyta termino b apibrėžime.

3. Šokoladas

a) Produktas, pagamintas iš kakavos produktų ir cukraus, kurį sudaro ne mažiau kaip 35 % kakavos sausųjų medžiagų, iš jų – ne mažiau kaip 18 % kakavos sviesto ir ne mažiau kaip 14 % kakavos sausųjų neriebiųjų medžiagų (įvertinant b punkto sąlygas).

b) Tačiau šis prekės pavadinimas yra derinamas su kitais terminais:

- "granulės" ar "drožlės", jei produktas yra granulių ar drožlių formos ir turi ne mažiau kaip 32 % kakavos sausųjų medžiagų, iš jų – ne mažiau kaip 12 % kakavos sviesto ir ne mažiau kaip 14 % kakavos sausųjų neriebalinių medžiagų,

- "glaistas", jei produktas turi ne mažiau kaip 35 % kakavos sausųjų medžiagų, iš jų ne mažiau kaip 31 % kakavos sviesto ir ne mažiau kaip 2,5 % kakavos sausųjų neriebalinių medžiagų,

- "riešutinis Gianduja" (arba vienas iš žodžio "gianduja" išvestinių terminų) – produktas pirmiausia turi būti gaminamas iš šokolado, turinčio ne mažiau kaip 32 % kakavos sausųjų medžiagų, iš jų ne mažiau kaip 8 % kakavos sausųjų neriebalinių medžiagų ir, be to, iš gerai sumaltų lazdyno riešutų, kurių 100 g produkto yra ne mažiau kaip 20 g ir ne daugiau kaip 40 g. Gali būti įdėta šių produktų:

a) pieno ir (arba) sausųjų pieno medžiagų, gautų po išgarinimo tiek, kad galutiniame produkte jų būtų ne daugiau kaip 5 %;

b) sveikų arba skaldytų migdolų, lazdyno ar kitų rūšių riešutų tiek, kad visų riešutų (tarp jų ir sumaltų) neto masė būtų ne didesnė kaip 60 % bendrosios produkto masės.

4. Pieninis šokoladas

a) Produktas, pagamintas iš kakavos produktų, cukraus, pieno arba pieno produktų, (įvertinant b punkto sąlygas) turintis:

- ne mažiau kaip 25 % kakavos sausųjų medžiagų,

- ne mažiau kaip 14 % pieno sausųjų medžiagų, gautų iš dalies ar visiškai dehidratuotų nenugriebto pieno, iš visiškai ar iš dalies nugriebto pieno, grietinėlės, sviesto ar pieno riebalų,

- ne mažiau kaip 2,5 % kakavos sausųjų neriebalinių medžiagų,

- ne mažiau kaip 3,5 % pieno riebalų,

- ne mažiau kaip 25 % bendrųjų riebalų (kakavos sviesto ir pieno riebalų).

b) Tačiau šis prekės pavadinimas yra derinamas su kitais terminais:

- "granulės" ar "drožlės", jei produktas yra granulių ar drožlių formos ir jame yra: ne mažiau kaip 20 % kakavos sausųjų medžiagų; ne mažiau kaip 12 % pieno sausųjų medžiagų, gautų iš dalies ar visiškai dehidratuotų nenugriebto pieno, iš dalies ar visiškai nugriebto pieno, grietinėlės, sviesto ar pieno riebalų; ne mažiau kaip 12 % bendrųjų riebalų (kakavos sviesto ir pieno riebalų),

- "glaistas", jei produkte yra ne mažiau kaip 31 % bendrųjų riebalų (kakavos sviesto ir pieno riebalų),

- "riešutinis Gianduja" (arba vienas iš žodžio "gianduja"išvestinių terminų) – produktas pirmiausia turi būti gaminamas iš pieninio šokolado, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % pieno sausųjų medžiagų, gautų iš dalies ar visiškai dehiratuotų nenugriebto pieno, iš dalies ar visiškai nugriebto pieno, grietinėlės, sviesto ar pieno riebalų ir, be to, iš gerai sumaltų lazdyno riešutų, kurių 100 g produkto yra ne mažiau kaip 15 g ir ne daugiau kaip 40 g. Gali būti dedama sveikų arba skaldytų migdolų, lazdyno ar kitų rūšių riešutų tiek, kad visų riešutų (tarp jų ir sumaltų) neto masė būtų ne didesnė kaip 60 % bendrosios produkto masės.

c) Kai šiame pavadinime žodis "pieninis" keičiamas į:

- "grietininis" – produkte turi būti ne mažiau kaip 5,5 % pieno riebalų,

- "neriebaus pieno" – produkte turi būti ne daugiau kaip 1 % pieno riebalų.

d) Jungtinė Karalystė ir Airija gali leisti naudoti savo teritorijoje pavadinimą "pieninis šokoladas" žymėti produktui, apibūdintam 5 punkte, su sąlyga, kad šis pavadinimas abiem atvejais bus papildytas nuoroda apie pieno sausųjų medžiagų kiekį abiejuose produktuose "Pieno sausųjų medžiagų ne mažiau… %."

5. Paprastasis pieninis šokoladas

Produktas, pagamintas iš kakavos produktų, cukrų ir pieno ar pieno produktų, kuriame yra:

- ne mažiau kaip 20 % kakavos sausųjų medžiagų,

- ne mažiau kaip 20 % pieno sausųjų medžiagų, gautų iš dalies ar visiškai dehidratuotų nenugriebto pieno, iš dalies ar visiškai nugriebto pieno, grietinėlės, sviesto ar pieno riebalų,

- ne mažiau kaip 2,5 % kakavos sausųjų neriebalinių medžiagų,

- ne mažiau kaip 5 % pieno riebalų,

- ne mažiau kaip 25 % bendrųjų riebalų (kakavos sviesto ir pieno riebalų).

6. Baltasis šokoladas

Produktas, pagamintas iš kakavos sviesto, cukraus, pieno arba pieno produktų, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % kakavos sviesto; ne mažiau kaip 14 % pieno sausųjų medžiagų, gautų iš dalies ar visiškai dehidratuotų nenugriebto pieno, iš dalies ar visiškai nugriebto pieno, grietinėlės, sviesto ar pieno riebalų, iš kurių pieno riebalų yra ne mažiau kaip 3,5 %.

7. Įdarytas šokoladas, šokoladas su… įdaru, šokoladas su… viduje

Produktas, kuriame yra įdaro ir kurio išorinę dalį sudaro vienas iš produktų, apibrėžtų 3, 4, 5 ir 6 punktuose. Prekės pavadinimas netaikomas produktams, į kurių sudėtį įeina kepimo produktų, pyragaičių, biskvito ar valgomųjų ledų.

Produkto, pavadinto vienu iš šių pavadinimų, išorinė šokoladinė dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % bendrosios gaminio masės.

8. Šokoladas a la taza

Produktas, pagamintas iš kakavos produktų, cukrų ir kviečių, ryžių ar kukurūzų miltų arba krakmolo, kuriame yra ne mažiau kaip 35 % kakavos sausųjų medžiagų, iš jų – ne mažiau kaip 18 % kakavos sviesto; ne mažiau kaip 14 % kakavos sausųjų neriebalinių medžiagų ir ne daugiau kaip 8 % miltų ar krakmolo.

9. Šokoladas, panašus į a la taza

Produktas, pagamintas iš kakavos produktų, cukrų ir kviečių, ryžių ar kukurūzų miltų arba krakmolo, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % kakavos sausųjų medžiagų, iš jų – ne mažiau kaip 18 % kakavos sviesto; ne mažiau kaip 12 % sausųjų neriebalinių medžiagų ir ne daugiau kaip 18 % miltų ar krakmolo.

10. Šokoladinis saldainis

Vieno kąsnio dydžio produktas, pagamintas:

- iš įdaryto šokolado, arba

- iš 3, 4, 5 ir 6 punktuose apibrėžto vienos rūšies šokolado produkto arba šių šokolado produktų mišinio, taip pat kitų maisto produktų taip, kad šokoladas sudarytų ne mažiau kaip 25 % bendrosios produkto masės.

B. NEPRIVALOMOS LEISTINOS SUDEDAMOSIOS DALYS

Valgomieji maisto produktų priedai

1. Nepažeidžiant 2 straipsnio ir B skirsnio 2 punkto, kiti valgomieji maisto produktai gali būti dedami į šokolado produktus, apibrėžtus A dalies 3, 4, 5, 6, 8 ir 9 punktuose.

Vis dėlto,

- neleidžiama dėti gyvūninių riebalų ir jų gaminių, išskyrus pieno riebalus,

- miltų, granuliuoto ar biraus krakmolo gali būti dedama tik į produktus, apibrėžtus A dalies 8 ir 9 punktuose.

Šių leistinų valgomųjų maisto produktų kiekis neturi viršyti 40 % bendrosios galutinio produkto masės.

2. Į produktus, apibrėžtus A skirsnio 2, 3, 4, 5, 6, 8 ir 9 punktuose, gali būti dedama įvairių kvapiųjų medžiagų, išskyrus natūralaus šokolado ir pieno riebalų kvapo medžiagas.

C. PROCENTŲ APSKAIČIAVIMAS

Būtiniausi A dalies 3, 4, 5, 6, 8 ir 9 punktuose nurodytų produktų sudedamųjų dalių kiekiai apskaičiuojami atėmus sudedamųjų dalių, išvardytų B skirsnyje, mases. Produktams, apibrėžtiems A skirsnio 7 ir 10 punktuose, ribojamų sudedamųjų dalių kiekiai apskaičiuojami atėmus kitų maisto medžiagų, išvardytų B skirsnyje, mases bei įdaro masę.

Produktų, apibrėžtų A skirsnio 7 ir 10 punktuose, šokolado kiekis apskaičiuojamas kaip jo santykis su bendrąja, įskaitant ir įdarą, produkto mase.

D. CUKRUS

Šioje direktyvoje minimas cukrus neapribojamas tik cukrumi, kuriam taikoma 1973 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 73/437/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, apibrėžiančių žmonių vartojimui skirtą cukrų, suderinimo [1].

[1] OL L 356, 1973 12 27, p. 71. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1985 m. Stojimo aktu.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

2 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTI AUGALINIAI RIEBALAI

2 straipsnio 1 dalyje nurodyti augaliniai riebalai, gryni ar mišiniai, yra ekvivalentiški kakavos sviestui ir atitinka šiuos kriterijus:

a) turi būti be lauro rūgšties, bet turėti daug mononesočiųjų simetriškų POP, POSt ir StOSt [1] struktūros trigliceridų;

b) bet kokiu santykiu turi susimaišyti su kakavos sviestu ir derėti su jo fizinėmis savybėmis (lydymosi tašku ir kristalizacijos temperatūra, lydymosi greičiu ir temperavimo fazės būtinybe);

c) turi būti gauti tiktai naudojant rafinavimą ir (ar) frakcionavimą, neleidžiama pakeisti tų riebalų trigliceridų struktūrų fermentinės modifikacijos būdu.

Remiantis pirmiau nurodytais kriterijais, gali būti naudojami šie augaliniai riebalai, gauti iš toliau išvardytų augalų:

Įprastas augalinių riebalų pavadinimas anglų kalba | Augalų, iš kurių gali būti gauti išvardyti riebalai, mokslinis pavadinimas |

1. Illipe, Borneo tallow or Tengkawang | Šorėja (Shorea spp.) |

2. Palm-oil | Gvynėjinė alyvpalmė, tikroji alyvpalmė (Elaeis guineensis, Elaeis olifera) |

3. Sal | Didžioji robusta (Shorea robusta) |

4. Shea | Afrikinis sviestmedis (Butyrospermum parkii) |

5. Kokum gurgi | Indinė garcinija (Garcinia indica) |

6. Mango kernel | Indinis mangas (Mangifera indica) |

Be to, kaip išimtį valstybės narės gali leisti naudoti kokoso aliejų šokoladui, kuris naudojamas ledų ar panašių sušaldytų produktų gamyboje.

[1] P — palmitino rūgštis, O — oleino rūgštis, St — stearino rūgštis.

--------------------------------------------------

Top