EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0029

2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje

OL L 169, 2000 7 10, p. 1–112 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/29/oj

32000L0029Oficialusis leidinys L 169 , 10/07/2000 p. 0001 - 0112


Tarybos direktyva 2000/29/EB

2000 m. gegužės 8 d.

dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi:

(1) 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva dėl apsaugos nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje priemonių [3] dėl aiškumo ir racionalumo daugelį kartų, o dažnai iš esmės, buvo pakeista [4], todėl ji turėtų būti konsoliduota.

(2) Augalų auginimas Bendrijai yra labai svarbus.

(3) Augalų derlius nuolat mažėja dėl kenksmingų organizmų poveikio.

(4) Augalų apsauga nuo tokių organizmų yra neabejotinai reikalinga ne tik tam, kad būtų išvengta mažėjančių derlių, bet ir tam, kad padidėtų žemės ūkio našumas.

(5) Veiksmai, kuriais siekiama Bendrijoje sistemingai naikinti kenksmingus organizmus, numatyti augalų sveikatos sistemoje, galiojančioje Bendrijoje, kaip teritorijoje be vidinių sienų, turėtų tik ribotą poveikį, jei tuo pačiu metu nebūtų taikomos apsaugos nuo jų įvežimo į Bendriją priemonės.

(6) Tokių priemonių būtinybė seniai pripažinta, ir jos tapo daugelio nacionalinių teisės aktų ir tarptautinių konvencijų, įskaitant pasaulinės svarbos 1951 m. gruodžio 6 d. Tarptautinę augalų apsaugos konvenciją (IPPC), priimtą Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijoje (FAO), objektu.

(7) Viena iš svarbiausių priemonių – išvardyti ypač pavojingus kenksmingus organizmus, kuriuos įvežti į Bendriją turi būti draudžiama, taip pat ir kenksmingus organizmus, kurių įvežti į valstybes nares turi būti draudžiama, jei jie randami ant tam tikrų augalų arba augalinių produktų.

(8) Kai augalai ar augaliniai produktai įvežami iš šalių, kuriose šie kenksmingi organizmai aptinkami, kai kurių iš šių kenksmingų organizmų buvimą veiksmingai nustatyti neįmanoma. Dėl to būtina nustatyti minimalią priemonę dėl draudimo įvežti tam tikrus augalus ir augalinius produktus, arba numatyti specialius tikrinimus, kurie turi būti atliekami gamintojo šalyje.

(9) Tokie augalų sveikatos tikrinimai turi būti atliekami tik tada, kai įvežami produktai, kurių kilmės šalys nėra valstybės narės, ir tik tais atvejais, kai turima svarių įrodymų, kad nesilaikoma vienos iš augalų sveikatos nuostatų.

(10) Būtina numatyti leisti tam tikromis sąlygomis nukrypti nuo tam tikro nuostatų skaičiaus. Patirtis parodė, kad tam tikram skaičiui nukrypti leidžiančių nuostatų gali būti teikiama tiek pat svarbos kaip ir nuostatoms dėl apsaugos priemonių. Todėl šioje direktyvoje apibrėžta neatidėliotinais atvejais taikoma skubos procedūra turėtų būti taikoma ir šioms nukrypti leidžiančioms nuostatoms.

(11) Laikinas, šioje direktyvoje nenumatytas apsaugos priemones paprastai turi priimti valstybė narė, kurioje kyla kenksmingų organizmų įvežimo arba išplitimo pavojus. Komisijai turi būti pranešama apie visus atvejus, kada reikia patvirtinti apsaugos priemones.

(12) Atsižvelgiant į prekybos augalais ir augaliniais produktais tarp Prancūzijos užjūrio teritorijų ir likusios Bendrijos dalies svarbą, pageidautina jiems taikyti šios direktyvos nuostatas. Atsižvelgiant į ypatingą Prancūzijos užjūrio teritorijų žemės ūkio produkcijos pobūdį, reikia atitinkamai numatyti papildomas apsaugos priemones, pagrįstas ten augančių augalų sveikatos ir gyvybės apsauga. Be to, šios direktyvos nuostatos turėtų reglamentuoti ir apsaugos nuo kenksmingų organizmų įvežimo į Prancūzijos užjūrio teritorijas iš kitų Prancūzijos dalių priemones.

(13) 1991 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1911/91 dėl Bendrijos teisės taikymo Kanarų saloms [5] įtraukia Kanarų salas į Bendrijos muitinių teritoriją ir taiko joms bendrosias politikos nuostatas. Remiantis šio reglamento 2 ir 10 straipsniais, bendra žemės ūkio politika taikoma, įsigaliojus konkretiems susitarimams dėl tiekimo. Tuo pačiu metu taikomos ir konkrečios priemonės dėl žemės ūkio produkcijos.

(14) 1991 m. birželio 26 d. Tarybos sprendime 91/314/EEB, nustatančiame pasirinkimo programą konkrečiai Kanarų saloms dėl jų nuošalumo ir izoliuotumo (Poseikanas) [6], apibrėžiami galimi variantai, kurie turi būti įgyvendinti, atsižvelgiant į tų salų specifines problemas ir suvaržymus.

(15) Todėl norint prisiderinti prie specifinės Kanarų salų augalų sveikatos padėties, reikėtų tam tikras šios direktyvos priemones taikyti dar šešis mėnesius po to, kai valstybės narės turės būti įgyvendinusios būsimas nuostatas, susijusias su šios direktyvos priedais dėl Prancūzijos užjūrio teritorijų bei Kanarų salų apsaugos.

(16) Šioje direktyvoje reikia priimti Tarptautine augalų apsaugos konvencija, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1979 m. lapkričio 21 d., patvirtintą standartinį sertifikatų pavyzdį, kuris buvo parengtas glaudžiai bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis. Taip pat reikia nustatyti tam tikras taisykles, reglamentuojančias tokių sertifikatų išdavimo sąlygas, ankstesnio pavyzdžio sertifikatų naudojimą pereinamuoju laikotarpiu, ir sertifikavimo reikalavimus, kai augalai arba augaliniai produktai įvežami iš trečiųjų šalių.

(17) Importuojant augalus arba augalinius produktus iš trečiųjų šalių, tų šalių institucijos, atsakingos už sertifikatų išdavimą, iš esmės, turėtų būti tos institucijos, kurioms įgaliojimai suteikti, remiantis Tarptautine augalų apsaugos konvencija. Pageidautina, kad būtų sudaryti ne susitariančių trečiųjų šalių tokių institucijų sąrašai.

(18) Turėtų būti supaprastinta tam tikrų pakeitimų, kuriuos reikia padaryti šios direktyvos prieduose, procedūra.

(19) Turėtų būti išaiškinta, kiek ši direktyva yra taikytina "medienai". Visų pirma, derėtų vadovautis detaliais Bendrijos reglamentuose pateikiamais medienos apibrėžimais.

(20) Tam tikros sėklos neįtraukiamos į šios direktyvos prieduose išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems, prieš leidžiant juos įvežti į Bendriją arba prekiauti joje, jų kilmės šalyje arba siuntėjo šalyje turi būti atliekama augalų sveikatos kontrolė, sąrašus.

(21) Tam tikrais atvejais derėtų numatyti, kad iš trečiųjų šalių įvežamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų oficialią kontrolę trečiojoje šalyje, kuri yra augalų kilmės šalis, turi atlikti Komisija.

(22) Bendrijos tikrinimus privalo atlikti Komisijos nusamdyti ekspertai, taip pat ir valstybių narių pasamdyti ekspertai, kurių paslaugomis Komisija gali pasinaudoti. Turėtų būti apibrėžtas šių ekspertų vaidmuo, ryšium su veikla, kurios reikalauja Bendrijos augalų sveikatos sistema.

(23) Ši sistema turėtų būti taikoma ne tik prekybai tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, bet taip pat ir prekybai tarp atskirų valstybių narių.

(24) Iš esmės, visos Bendrijos dalys turėtų naudos dėl vienodo apsaugos nuo kenksmingų organizmų lygio. Tačiau privalu atsižvelgti į skirtingas ekologines sąlygas ir skirtingą tam tikrų kenksmingų organizmų išplitimą. Todėl turi būti apibrėžtas "apsaugotų zonų", neapsaugotų nuo tam tikrų augalų sveikatos rizikų, statusas, ir joms remiantis reikalavimais, suderinamais su vidaus rinka, turi būti numatyta ypatinga apsauga.

(25) Bendrijos augalų sveikatos sistemos taikymas Bendrijai, kaip teritorijai be vidinių sienų, ir saugomų zonų nustatymas sąlygoja būtinybę taikyti skirtingus reikalavimus, iš vienos pusės, Bendrijos produktams ir, iš kitos pusės iš trečiųjų šalių įvežamiems produktams, ir nustatyti saugomoms zonoms svarbių kenksmingų organizmų tapatybę.

(26) Tinkamiausia vieta augalų sveikatos patikrinimams atlikti yra gamybos vieta. Todėl Bendrijos produktus privaloma tikrinti gamybos vietoje, be to, turėtų būti tikrinami visi Bendrijoje auginami, gamyboje ir kitais tikslais naudojami arba kitokiu pagrindu esantys svarbūs augalai bei augaliniai produktai ir ten naudojama auginimo substratas. Kad ši patikrinimų sistema veiktų efektyviai, visi gamintojai turėtų būti oficialiai registruojami.

(27) Kad būtų garantuotas veiksmingesnis Bendrijos augalų sveikatos sistemos taikymas vidaus rinkoje, turi būti numatyta galimybė, kad augalų sveikatą tikrintų ne valstybių narių oficialių augalų apsaugos tarnybų personalas, o kiti oficialūs darbuotojai, kurių mokymą turėtų koordinuoti ir finansiškai remti Bendrija.

(28) Jei patikrinimų rezultatai bus patenkinami, užuot naudojus tarptautinėje prekyboje naudojamą fitosanitarinį sertifikatą, Bendrijos produktai bus ženklinami sutartiniu ženklu (augalo pasas), atitinkančiu produkto rūšį, kad būtų garantuotas jo laisvas judėjimas visoje Bendrijoje arba tose jos dalyse, kuriose jis galioja.

(29) Turėtų būti nurodytos oficialios priemonės, kurių būtina imtis tada, kai patikrinimų rezultatai yra nepatenkinami.

(30) Kad Bendrijos augalų sveikatos sistemos būtų laikomasi vidaus rinkoje, turėtų būti sukurta prekiaujant atliekamų oficialių patikrinimų sistema. Ši sistema turėtų būti kuo patikimesnė ir kuo vieningesnė visoje Bendrijoje, bet neturėtų apimti konkrečios pasienio kontrolės tarp valstybių narių.

(31) Vidaus rinkoje augalų sveikatos patikrinimai iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamiems produktams, iš esmės, turėtų būti taikomi įvežant juos pirmą kartą. Jei patikrinimų rezultatai patenkinami, trečiosios šalies produktams išduodamas augalo pasas, kuris garantuoja jiems tokį pat laisvą judėjimą kaip ir Bendrijos produktams.

(32) Kad padėtį, susidariusią sukūrus vidaus rinką būtų galima priimti turint būtinas garantijas, labai svarbu yra nacionaliniu ir Bendrijos lygiais sustiprinti augalų sveikatos patikrinimų infrastruktūrą prie Bendrijos išorinių sienų, ypatingą dėmesį skiriant toms valstybėms narėms, kurios dėl savo geografinės padėties yra įvažiavimo į Bendriją punktai. Komisija siūlys įtraukti į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą tam tikslui reikiamas asignavimus.

(33) Siekdamos padidinti Bendrijos augalų sveikatos sistemos vidaus rinkoje veiksmingumą, valstybės narės turėtų suderinti už augalų sveikatą atsakingų darbuotojų veiklą. Iki 1993 m. sausio 1 d. Komisija pateiks Bendrijos veiklos augalų sveikatos srityje kodeksą.

(34) Valstybės narės daugiau negali patvirtinti jokių specialių augalų sveikatos nuostatų, taikomų įvežant į jų teritorijas augalus arba augalinius produktus iš kitų valstybių narių. Visos nuostatos dėl augalams ir augaliniams produktams taikomų augalų sveikatos reikalavimų turėtų būti priimamos Bendrijos lygiu.

(35) Būtina sukurti Bendrijos finansinės paramos sistemą, kad Bendrijoje būtų pasidalyta galimos rizikos našta, kuri gali išlikti prekyboje taikant Bendrijos augalų sveikatos sistemą.

(36) Norint apsisaugoti nuo iš trečiųjų šalių įvežtų kenksmingų organizmų sukeltos infekcijos, turėtų būti numatyti Bendrijos finansavimas, kurio tikslas būtų sustiprinti augalų sveikatos patikrinimų infrastruktūrą prie Bendrijos išorinių sienų.

(37) Sistemoje taip pat turėtų būti numatytas atitinkamas finansavimas, skirtas padengti išlaidas, susijusias su konkrečių priemonių, kurias valstybės narės patvirtino tam, kad būtų galima kontroliuoti, o jei reikia, ir išnaikinti iš trečiųjų šalių arba iš kitų Bendrijos vietų įvežtų kenksmingų organizmų sukeltą infekciją, ir, jei įmanoma, atitaisyti padarytą žalą.

(38) Skubos tvarka turėtų būti sukurtas Bendrijos išsamus finansavimo mechanizmas.

(39) Turi būti užtikrinta, kad Komisija būtų išsamiai informuojama apie galimas konkrečių kenksmingų organizmų įvežimo priežastis.

(40) Komisija turėtų ypač kontroliuoti, ar teisingai taikoma Bendrijos augalų sveikatos sistema.

(41) Turėtų būti nustatyta, jog kenksmingi organizmai buvo įvežti dėl reikalavimų neatitinkančių apžiūrų arba patikrinimų. Padariniams turėtų būti taikomi Bendrijos teisės aktai, atsižvelgiant į tam tikras konkrečias priemones.

(42) Valstybėms narėms ir Komisijai derėtų glaudžiai bendradarbiauti Augalų sveikatos nuolatiniame komitete, įsteigtame Tarybos sprendimu 76/894/EEB [7].

(43) Ši direktyva neturi daryti įtakos valstybių narių įsipareigojimams, susijusiems su VIII priedo B dalyje nustatytais perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminais,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Ši direktyva reglamentuoja apsaugos nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į valstybes nares iš kitų valstybių narių arba trečiųjų šalių priemones.

Ji taip pat susijusi su:

a) apsaugos nuo kenksmingų organizmų išplitimo Bendrijoje, vežant augalus, augalinius produktus ir kitus objektus valstybės narės teritorijoje, priemonėmis, galiojančiomis nuo 1993 m. birželio 1 d.;

b) apsaugos nuo kenksmingų organizmų įvežimo į Prancūzijos užjūrio teritorijas iš kitų Prancūzijos dalių ir atvirkščiai – iš Prancūzijos užjūrio teritorijų į kitas Prancūzijos dalis – priemonėmis;

c) apsaugos nuo kenksmingų organizmų įvežimo į Kanarų salas iš kitų Ispanijos dalių ir atvirkščiai – iš Kanarų salų į kitas Ispanijos dalis – priemonėmis.

2. Nepažeidžiant reikalavimų, kuriuos būtina nustatyti tam, kad būtų išsaugota esama tam tikrų Bendrijos regionų augalų sveikatos būklė, atsižvelgiant į skirtingas žemės ūkio ir ekologines sąlygas, 18 straipsnyje pateikta tvarka gali būti nustatytos augalų sveikatos ir augimo Prancūzijos užjūrio teritorijose ir Kanarų salose apsaugos priemonės, papildančios

3. Ši direktyva netaikoma Seutai arba Melilijai.

4. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba paskiria vieną pagrindinę ir vienintelę instituciją, kuri, vadovaujama nacionalinės Vyriausybės, visų pirma atsako už reikalų, susijusių su augalų sveikata kaip ji suprantama šioje direktyvoje, koordinavimą ir ryšius. Pageidautina, kad šiam tikslui būtų paskirta oficiali augalų apsaugos tarnyba, sukurta pagal Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos reikalavimus (IPPC). Apie šią instituciją ir apie bet kokius vėlesnius pakeitimus pranešama kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

5. Kas dėl apsaugos nuo kenksmingų organizmų įvežimo iš Prancūzijos užjūrio teritorijų į kitas Prancūzijos dalis ir į kitas valstybes nares bei prieš jų išplitimą Prancūzijos užjūrio teritorijose priemonių, šio straipsnio 1 dalies a punkte, 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 5 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 13 straipsnio 8, 10 ir 11 dalyse nurodytos datos keičiamos data, kada baigiasi šeši mėnesiai nuo tos dienos, iki kurios valstybės narės turi įgyvendinti būsimas nuostatas, susijusias su I–V priedais dėl Prancūzijos užjūrio teritorijų apsaugos. Nuo tos dienos panaikinamas šio straipsnio 1 dalies b punktas ir 2 dalis.

6. Kas dėl apsaugos nuo kenksmingų organizmų įvežimo iš Kanarų salų į kitas Ispanijos dalis ir į kitas valstybes nares bei jų išplitimo Kanarų salose priemonių taikymo šio straipsnio 1 dalies a punkte, 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 5 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 13 straipsnio 8, 10 ir 11 dalyse nustatytos datos keičiamos data, kada baigiasi šeši mėnesiai nuo tos dienos, iki kurios valstybės narės turi įgyvendinti būsimas nuostatas, susijusias su I–V priedais dėl Kanarų salų apsaugos. Nuo tos dienos panaikinamas šio straipsnio 1 dalies c punktas.

2 straipsnis

1. Šioje direktyvoje:

a) augalai – tai gyvi augalai ir gyvos jų dalys, įskaitant sėklas;

gyvos augalų dalys yra šios:

- vaisiai botanine prasme, išskyrus užšaldytus,

- daržovės, išskyrus užšaldytas,

- stiebagumbiai, gumbasvogūniai, svogūnai, šakniastiebiai,

- skintos gėlės,

- šakos su lapais,

- nupjauti medžiai su lapais,

- augalų audinių kultūros;

sėklos – tai sėklos botanine prasme, išskyrus tas, kurios neskirtos sėjai;

b) augaliniai produktai – neapdoroti arba po pirminio apdorojimo augalinės kilmės produktai, kurie jau nėra augalai;

c) sodinimas – tai bet koks procesas, kurio metu augalai įterpiami ten, kur jiems būtų užtikrintas tolesnis augimas, reprodukcija arba dauginimasis;

d) sodinamoji medžiaga – tai:

- augalai, kurie jau pasodinti ir liks pasodinti arba bus persodinti juos įvežus, arba

- augalai, kurie įvežami nepasodinti, bet bus pasodinti juos įvežus;

e) kenksmingi organizmai – tai augalų arba augalinių produktų kenkėjai, priskiriami gyvūnijos ar augmenijos pasauliui, arba virusai, mikoplazmos ar kiti patogenai;

f) augalo pasas – tai oficiali etiketė, įrodanti, kad laikomasi šios direktyvos nuostatų, susijusių su augalų sveikatos standartais ir specialiais reikalavimais, ir kuris yra:

- skirtingoms augalų arba augalinių produktų rūšims standartizuotas Bendrijos lygiu, ir

- parengtas valstybės narės atsakingos oficialios institucijos bei išduotas vadovaujantis įgyvendinimo taisyklėmis, reglamentuojančiomis augalų pasų išdavimo tvarką.

Konkrečių rūšių produktams 18 straipsnyje nustatyta tvarka vietoje etiketės gali būti patvirtinti oficialūs sutartiniai ženklai.

Standartizuojama 8 straipsnyje nustatyta tvarka. Remiantis šia standartizavimo tvarka, augalų pasams, kurie pagal 10 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą nėra galiojantys visose Bendrijos dalyse, nustatomi skirtingi ženklai.

g) valstybių narių atsakingosios oficialios institucijos yra:

i) 1 straipsnio 4 dalyje minima (-os) valstybės narės oficiali (-ios) augalų apsaugos tarnyba (-os), arba

ii) bet kuri valstybinė institucija, įsteigta

- nacionaliniu lygiu,

- arba regioniniu lygiu nacionalinėms institucijoms prižiūrint, konkrečios valstybės narės konstitucijos nustatytose ribose.

Valstybės narės atsakingosios oficialios institucijos, vadovaudamosi nacionaliniais įstatymais, šioje direktyvoje numatytas užduotis gali pavesti joms prižiūrint vykdyti bet kuriam juridiniam asmeniui, kurio veiklą reglamentuoja viešoji arba privačioji teisė, kuris, remdamasis savo oficialiai patvirtintais nuostatais, vykdo tik konkrečias viešas funkcijas, su sąlyga, kad toks asmuo ir jo kolektyvo nariai nėra asmeniškai suinteresuoti jų vykdomų priemonių rezultatu.

Valstybės narės užtikrina, kad pirmosios pastraipos ii ir i papunkčiuose nurodytos institucijos glaudžiai bendradarbiautų.

Be to, 18 straipsnyje nurodyta tvarka gali būti patvirtinti kiti juridiniai asmenys, įsteigti pirmosios pastraipos i papunktyje nurodytos institucijos arba institucijų vardu ir veikdami jų įgalioti bei prižiūrimi, jei tokie asmenys nėra asmeniškai suinteresuoti jų vykdomų priemonių rezultatais.

1 straipsnio 4 dalyje paminėta viena bendra pagrindinė institucija praneša Komisijai apie atitinkamos valstybės narės atsakingas oficialias institucijas. Komisija perduoda šią informaciją kitoms valstybėms narėms;

h) saugoma zona – tai Bendrijoje esanti teritorija:

- kuriai nėra būdingi arba kurioje nesiveisia vienas ar daugiau šioje direktyvoje nurodytų kenksmingų organizmų, besiveisiančių vienoje ar daugiau Bendrijos vietų, nors čia yra palankios sąlygos jiems veistis,

- kurioje yra pavojus, kad, esant palankioms ekologinėms sąlygoms, kai kuriose kultūrose gali pradėti veistis tam tikri kenksmingi organizmai, nors jie nėra būdingi Bendrijai arba joje nesiveisia,

ir kuri 18 straipsnyje nurodyta tvarka yra pripažinta atitinkančia pirmojoje bei antrojoje įtraukose nustatytas sąlygas, o pirmojoje įtraukoje numatytu atveju – tam tikros valstybės narės (valstybių narių) prašymu ir remiantis tuo, kad atitinkamų tyrimų, atliktų kontroliuojant 21 straipsnyje nurodytiems ekspertams, tame straipsnyje nurodyta tvarka, rezultatai nepateikia priešingų įrodymų. Antrojoje įtraukoje nurodytomis aplinkybėmis tyrimai neprivalomi.

Kenksmingas organizmas yra pripažįstamas besiveisiąs vietovėje tuomet, jeigu yra žinoma, kad ten yra jo židinių ir kad nebuvo imtasi jokių oficialių priemonių jam išnaikinti arba tokios priemonės nebuvo veiksmingos bent dvejus metus iš eilės.

Atitinkama valstybė narė (valstybės narės) pirmosios pastraipos pirmojoje įtraukoje numatytu atveju atlieka reguliarius ir sistemingus oficialius tyrimus, kad nustatytų, ar nėra organizmų, dėl kurių teritorija buvo pripažinta saugoma zona. Apie kiekvieną tokių organizmų aptikimo atvejį nedelsiant pranešama Komisijai. Augalų sveikatos nuolatinis komitetas įvertina tokio aptikimo keliamą pavojų bei 18 straipsnyje nustatyta tvarka priima sprendimą dėl atitinkamų veiksmų.

Konkretūs pirmojoje ir trečioje pastraipose nurodytiems tyrimams keliami reikalavimai gali būti nustatyti 18 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į pripažintus mokslinius ir statistinius principus.

Apie pirmiau minėtų tyrimų rezultatus pranešama Komisijai. Komisija perduoda šią informaciją kitoms valstybėms narėms.

Iki 1998 m. sausio 1 d. Komisija pateikia Tarybai ataskaitą apie visų saugomų zonų sistemos veiklą, jei būtina, kartu pateikdama atitinkamus pasiūlymus;

i) pareiškimas arba priemonė laikomi oficialiais, jeigu, nepažeisdami 21 straipsnio nuostatų, pareiškimą padaro arba priemonės imasi:

- valstybės narės oficialios augalų apsaugos tarnybos atstovai arba jų įpareigoti kiti valstybės tarnautojai, kai kalbama apie pareiškimus arba priemones, susijusius su 7 straipsnio 1 dalyje arba 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų sertifikatų išdavimu;

- visais kitais atvejais – minėti atstovai ar valstybės tarnautojai, arba kvalifikuoti įgaliotiniai, kuriuos pasamdė viena iš valstybės narės atsakingų oficialių institucijų, jei tokie įgaliotiniai nėra asmeniškai suinteresuoti jų vykdomų priemonių rezultatais ir jei jų kvalifikacija atitinka minimalius reikalavimus.

Valstybės narės garantuoja, kad jų valstybės tarnautojai ir kvalifikuoti įgaliotiniai turėtų kvalifikaciją, būtiną deramai taikyti šią direktyvą. 18 straipsnyje nurodyta tvarka gali būti nustatytos tokios kvalifikacijos reikalavimų gairės.

Komisija, veikdama per Augalų sveikatos nuolatinį komitetą, sudaro Bendrijos tolesnio tokių valstybės tarnautojų ir kvalifikuotų įgaliotinių mokymo programas bei prižiūri jų įgyvendinimą, kad jų nacionaliniu lygiu įgytos žinios ir patirtis atitiktų anksčiau minėtus kvalifikacijos reikalavimus. Ji prisideda prie tokio tolesnio lavinimo finansavimo ir pasiūlo, kad tam tikslui į Bendrijos biudžetą būtų įtraukti būtini asignavimai.

2. Išskyrus tuos atvejus, kai yra aiškiai nurodyta kitaip, šios direktyvos nuostatos taikomos tik tokiai medienai, kuri visa arba kurios dalis tebėra natūralios rąsto formos, yra su žieve arba be žievės, arba kuri yra drožlių, skiedrų, pjuvenų, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo.

Šios direktyvos nuostatos, išskyrus su jos V priedu susijusias nuostatas, dar taikomos medienai, atitinkančiai arba neatitinkančiai pirmojoje pastraipoje nustatytas sąlygas, iš kurios yra pagaminti paklotai, tarpikliai, padėklai arba pakavimo medžiaga, naudojami vežant visų rūšių objektus, jei ji kelia riziką augalų sveikatai.

3 straipsnis

1. Valstybės narės draudžia įvežti į savo teritoriją I priedo A dalyje išvardytus kenksmingus organizmus.

2. Valstybės narės draudžia įvežti į savo teritoriją II priedo A dalyje išvardytus augalus ir augalinius produktus, jei jie yra užkrėsti toje priedo dalyje išvardintais atitinkamais kenksmingais organizmais.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos remiantis reikalavimais, kurie gali būti nustatyti 17 straipsnyje nustatyta tvarka, tuo atveju, kai augalai yra šiek tiek užkrėsti I priedo A dalyje arba II priedo A dalyje išvardytais kenksmingais organizmais, tačiau kurie nėra sodinamoji medžiaga ir kurie buvo parinkti anksčiau, pritarus valstybes nares atstovaujančioms augalų sveikatos srityje veikiančioms institucijoms.

4. Valstybės narės numato, kad nuo 1993 m. birželio 1 d. šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos būtų taikomos ir išplitusiems atitinkamiems kenksmingiems organizmams dėl to, kad vyksta augalų, augalinių produktų ir kitų objektų judėjimas valstybės narės teritorijoje.

5. Valstybės narės draudžia nuo 1993 m. birželio 1 d. įvežti ir platinti atitinkamose saugomose zonose:

a) I priedo B dalyje išvardytus kenksmingus organizmus;

b) II priedo B dalyje išvardytus augalus ir augalinius produktus, užkrėstus atitinkamais ten pat išvardytais kenksmingais organizmais.

6. 18 straipsnyje nustatyta tvarka:

a) I ir II prieduose išvardyti kenksmingi organizmai skirstomi į:

- organizmus, kurie neaptinkami nė vienoje Bendrijos dalyje ir kurie yra svarbūs visai Bendrijai, – jie yra išvardyti atitinkamai I priedo A dalies I skirsnyje ir II priedo A dalies I skirsnyje,

- organizmus, kurie aptinkami Bendrijoje, bet kurie nėra jai būdingi arba joje nesiveisia, ir kurie yra svarbūs visai Bendrijai, atitinkamai išvardyti I priedo A dalies II skirsnyje ir II priedo A dalies II skirsnyje,

- kiti organizmai yra atitinkamai išvardyti I priedo B dalyje ir II priedo B dalyje ir nurodyti šalia saugomų zonų, kurioms jie svarbūs;

b) kenksmingi organizmai, būdingi Bendrijai arba besiveisiantys vienoje arba daugiau jos dalių, išbraukiami, išskyrus nurodytuosius a punkto antrojoje ir trečiojoje įtraukose;

c) I ir II priedų pavadinimai, taip pat jų dalių ir skirsnių pavadinimai pritaikomi prie a ir b punktų nuostatų.

7. Išskyrus tuos atvejus, kai yra aiškiai nurodyta kitaip, 18 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės gali priimti sprendimą:

a) uždrausti į jų teritorijas įvežti ir platinti nurodytus organizmus, atskirai ar kartu su kitais, laikomus kenksmingais augalams arba augaliniams produktams, bet neišvardytus I ir II prieduose, arba reikalauti specialaus leidimo, išduodamo remiantis ta pačia tvarka nustatytomis sąlygomis;

b) uždrausti į jų teritorijas įvežti ir jose platinti nurodytus organizmus, išvardytus II priede, bet aptinkamus ant augalų, kurie nėra išvardyti tame priede ir kurie laikomi kenksmingais augalams arba augaliniams produktams, arba reikalauti specialaus leidimo, išduodamo remiantis ta pačia tvarka nustatomomis sąlygomis;

c) uždrausti į jų teritorijas įvežti ir platinti konkrečius organizmus, išvardytus I ir II prieduose, kurie yra izoliuoti ir kurie laikomi kenksmingais augalams arba augaliniams produktams, arba reikalauti specialaus leidimo, išduodamo remiantis ta pačia tvarka nustatomomis sąlygomis.

Tokiems organizmams taip pat taikoma ir pirmoji pastraipa, jei jiems netaikoma 1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyva 90/220/EEB dėl genetiškai modifikuotų organizmų sąmoningo išleidimo į aplinką [8] arba kitos konkretesnės su genetiškai modifikuotais organizmais susijusios Bendrijos nuostatos.

Šio straipsnio 1 dalis ir 5 dalies a punktas, 2 dalis ir 5 dalies b punktas bei 4 dalis netaikomi, atsižvelgiant į sąlygas, nustatomas 18 straipsnyje nurodyta tvarka, tyrimams, moksliniam ar selekciniam darbui.

Priėmus pirmojoje pastraipoje nustatytas priemones, tos pastraipos nuostatos netaikomos, atsižvelgiant į sąlygas, nustatomas 18 straipsnyje nustatyta tvarka, tyrimams, moksliniam ar selekciniam darbui.

4 straipsnis

1. Valstybės narės draudžia įvežti į jų teritoriją III priedo A dalyje išvardytus augalus arba augalinius produktus, jei jų kilmės šalis yra viena iš toje priedo dalyje nurodytų atitinkamų šalių.

2. Valstybės narės nustato, kad nuo 1993 m. birželio 1 d. draudžiama įvežti į jų teritorijose esančias atitinkamas saugomas zonas III priedo B dalyje išvardytus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus.

3. 18 straipsnyje nustatyta tvarka III priedas pataisomas taip, kad A dalyje išvardijami augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, kurie kelia pavojų augalų sveikatai visose Bendrijos dalyse, o B dalyje – augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, kurie kelia pavojų tik saugomoms zonoms. Ten pat nurodomos ir saugomos zonos.

4. Nuo 1993 m. birželio 1 d. šio straipsnio 1 dalis nebetaikoma Bendrijoje kilusiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams.

5. Atsižvelgiant į sąlygas, kurios nustatomos 18 straipsnyje nustatyta tvarka, šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos tyrimams, moksliniam ar selekciniam darbui.

6. Jei nėra kenksmingų organizmų išplitimo rizikos, valstybės narės gali nustatyti, kad atskirais nurodytais atvejais šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, kurie auginami, gaminami arba naudojami artimiausioje pasienio zonoje su trečiąja šalimi, ir yra įvežami į tą valstybę narę tam, kad su jais būtų dirbama artimiausiose jos teritorijoje esančiose pasienio zonose.

Leisdama tokį nukrypimą, valstybė narė nurodo vietą ir joje dirbančio asmens pavardę (pavadinimą). Su tokia nuolatos atnaujinama išsamia informacija gali susipažinti Komisija.

Kartu su augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, kuriems taikoma pirmojoje pastraipoje minimas nukrypti leidžianti nuostata, pateikiami dokumentai, patvirtinantys atitinkamoje trečiojoje šalyje esančią vietovę, iš kuriuos šie augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai yra kilę.

5 straipsnis

1. Valstybės narės draudžia įvežti į savo teritorijas IV priedo A dalyje išvardytus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, jei nesilaikoma toje priedo dalyje nustatytų atitinkamų specialių reikalavimų.

2. Valstybės narės draudžia nuo 1993 m. birželio 1 d. įvežti į saugomas zonas ir vežti per jas IV priedo B dalyje išvardytus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, jei nesilaikoma toje priedo dalyje nurodytų atitinkamų specialių reikalavimų.

3. Remiantis 3 straipsnio 6 dalyje nustatytais kriterijais, 18 straipsnyje nustatyta tvarka iš dalies pakeičiamas IV priedas.

4. Valstybės narės nustato, kad nuo 1993 m. birželio 1 d. šio straipsnio 1 dalis būtų taikoma ir augalų, augalinių produktų bei kitų objektų vežimui jų teritorijose, tačiau nepažeidžiant 6 straipsnio 7 dalies nuostatų. Ši straipsnio dalis ir 1 bei 2 šio straipsnio dalys netaikomos nedidelių augalų, augalinių produktų, maisto produktų arba pašarų, skirtų jų savininko ar gavėjo naudojimui nepramoniniais ar nekomerciniais tikslais arba suvartojimui kelionėje, su sąlyga, kad nėra rizikos kenksmingiems organizmams išplisti, kiekių vežimui.

5. Atsižvelgiant į sąlygas, nustatomas 18 straipsnyje išdėstyta tvarka, šio straipsnio 1, 2 ir 4 dalys netaikomos tyrimams, moksliniam ar selekciniam darbui.

6. Jei nėra kenksmingų organizmų išplitimo rizikos, valstybės narės gali nustatyti, kad atskirais nurodytais atvejais šio straipsnio 1, 2 ir 4 dalys nebūtų taikomos tiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, kurie auginami, gaminami arba naudojami artimiausioje pasienio zonoje su trečiąja šalimi, ir yra įvežami į tą valstybę narę tam, kad su jais būtų dirbama artimiausiose jos teritorijoje esančiose pasienio zonose.

Taikydama tokią leidžiančią nukrypti nuostatą, valstybė narė tiksliai apibrėžia vietą ir su jais dirbančio asmens pavardę (pavadinimą). Komisija gali susipažinti su tokia nuolatos atnaujinama informacija.

Kartu su augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, kuriems taikomas pirmojoje pastraipoje minima leidžianti nukrypti nuostata, pateikiami dokumentai, patvirtinantys atitinkamoje trečiojoje šalyje esančią vietovę, iš kuriuos šie augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai yra kilę.

6 straipsnis

1. Valstybės narės nustato, kad, bent jau įvežant į kitą valstybę narę V priedo A dalyje išvardytus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, jie ir jų pakuotės būtų kruopščiai oficialiai apžiūrimos, apžiūrint visą krovinį arba paimant ėminį, ir kad būtų oficialiai apžiūrimos ir juos vežančios transporto priemonės, norint įsitikinti:

a) jog jie nėra užkrėsti kenksmingais organizmais, išvardytais I priedo A dalyje;

b) kai apžiūrimi II priedo A dalyje išvardyti augalai ir augaliniai produktai – jog jie nėra užkrėsti atitinkamais toje priedo dalyje nurodytais kenksmingais organizmais;

c) kai apžiūrimi IV priedo A dalyje išvardyti augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai – jog jie atitinka toje priedo dalyje nurodytus atitinkamus specialius reikalavimus.

2. Kai tik patvirtinamos 3 straipsnio 6 dalies a punkte ir 5 straipsnio 3 dalyje numatytos priemonės, šio straipsnio 1 dalis taikoma tik I priedo A dalies II skirsniui, II priedo A dalies II skirsniui ir IV priedo A dalies II skirsniui. Jei apžiūros, atliekamos vadovaujantis šios nuostatos reikalavimais, metu aptinkami I priedo A dalies I skirsnyje arba II priedo A dalies I skirsnyje išvardyti kenksmingi organizmai, laikoma, kad 10 straipsnyje nurodytos sąlygos neįvykdytos.

3. Valstybės narės nustato šio straipsnio 1 dalyje minimas tikrinimo priemones, kad užtikrintų 3 straipsnio 4, 5 ir 7 dalių arba 5 straipsnio 2 dalies nuostatų laikymąsi, jei paskirties valstybė narė pasinaudoja viename iš aukščiau pateiktų straipsnių numatytų galimybių.

4. Valstybės narės nustato, kad IV priedo A dalyje išvardytos sėklos, kurios bus įvežamos į kitą valstybę narę, būtų oficialiai tikrinamos, siekiant užtikrinti, kad jos atitinka toje priedo dalyje išvardytus atitinkamus specialius reikalavimus.

5. Nuo 1993 m. birželio 1 d., nepažeidžiant šio straipsnio 7 dalies nuostatų, jo 1, 3 ir 4 dalys dar taikomos augalų, augalinių produktų ir kitų objektų judėjimui valstybės narės teritorijoje. 1, 3 ir 4 dalys netaikomos augalų, augalinių produktų ir kitų objektų vežimui per saugomas zonas ir už jos ribų, kai tai susiję su I priedo B dalyje arba II priedo B dalyje išvardytais kenksmingais organizmais ir IV priedo B dalyje nurodytais specialiais reikalavimais.

Šio straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse minimos oficialios apžiūros atliekamos vadovaujantis šiomis nuostatomis:

a) patikrinami dar ir atitinkami augalai arba augaliniai produktai, kuriuos gamintojas išaugino, pagamino arba naudoja arba kurie kitu būdu pateko į jo patalpas, taip pat ir tose patalpose naudojamas auginimo substratas;

b) patikrinimai atliekami patalpose, pageidautina, gamybos vietoje;

c) patikrinimai atliekami reguliariai, atitinkamu metu bent kartą per metus ir, bent tiesiog apžiūrint, nepažeidžiant IV priede išvardytų specialių reikalavimų; tolesnių veiksmų gali būti imamasi tada, kai tai numato 8 straipsnis.

Kiekvienas gamintojas, kurio ūkyje pagal šio straipsnio 1–4 dalių nuostatas reikalaujama atlikti antrojoje pastraipoje minimą oficialią apžiūrą, įtraukiamas į oficialų registrą, jam suteikiant registracijos numerį, pagal kurį būtų galima nustatyti jo tapatybę. Komisijai paprašius, ji gali pasinaudoti tokiu būdu įsteigtais oficialiais registrais.

Gamintojui taikomi tam tikri įsipareigojimai, nustatyti remiantis 8 straipsnio nuostatomis. Jis nedelsiant praneša atitinkamos valstybės narės atsakingajai oficialiai institucijai apie kiekvieną neįprastą kenksmingo organizmo, ligos požymių arba bet kurios kitos augalo anomalijos aptikimą.

Šio straipsnio 1, 3 ir 4 dalys netaikomos vežant nedidelius augalų, augalinių produktų, maisto arba pašarų, skirtų jų savininkų ar gavėjų suvartojimui nepramoniniais ar nekomerciniais tikslais arba kurie yra skirti suvartoti kelionės metu, kiekius, su sąlyga, kad dėl to nekyla kenksmingų organizmų išplitimo rizikos.

6. Valstybės narės nustato, kad nuo 1993 m. birželio 1 d. remiantis šio straipsnio 5 dalies trečiąja pastraipa oficialiame vietos, regioniniame arba nacionaliniame registre taip pat būtų registruojami ir atitinkamų V priedo A dalyje neišvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, apibrėžtų, kaip reikalaujama šio straipsnio 8 dalyje, gamintojai arba gamybos zonoje esantys bendri sandėliai ar paskirstymo punktai. Juose bet kada gali būti vykdomos šio straipsnio 5 dalies antrojoje pastraipoje minimos apžiūros.

Vadovaujantis šio straipsnio 8 dalies nuostatomis, gali būti sukurta sistema, pagal kurią, prireikus, pagal išgales būtų galima nustatyti tam tikrų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų kilmę, atsižvelgiant į gamybos pobūdį arba prekybos sąlygas.

7. Jei kenksmingų organizmų išplitimo pavojus negresia, valstybės narės gali neatlikti:

- šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytos oficialios registracijos – smulkiems smulkiems augintojams ir perdirbėjams, kurių visi auginami, gaminami ir parduodami augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai skirti tik galutiniams vietinės rinkos vartotojams ir kuriems augalų auginimas ar augalinių produktų gaminimas (vietiniam vežimui) nėra profesionali veikla, arba

- šio straipsnio 5 ir 6 dalyse reikalaujamos oficialios apžiūros – vietiniam augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos užaugino ar pagamino oficialiai neregistruojami gamintojai, vežimui.

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgdama į įgytą patirtį, iki 1998 m. sausio 1 d. iš naujo apsvarsto šios direktyvos nuostatas, reglamentuojančias vietinį vežimą.

8. 18 straipsnyje nustatyta tvarka priimamos įgyvendinimo nuostatos dėl:

- mažiau griežtų reikalavimų, taikomų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų judėjimui saugomoje zonoje, nustatytoje minėtiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams dėl vieno arba kelių kenksmingų organizmų,

- augalų, augalinių produktų ir kitų objektų vežimo per saugomą zoną, nustatytą minėtiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams dėl vieno arba kelių kenksmingų organizmų, garantijų,

- oficialių patikrinimų dažnumo ir laiko, įskaitant tolesnius veiksmus, minimus šio straipsnio 5 dalies antrosios pastraipos c punkte,

- 5 straipsnio ketvirtojoje pastraipoje minimų registruotų gamintojų įsipareigojimų,

- šio straipsnio 6 dalyje minimų produktų ir produktų, kuriems numatoma taikyti šio straipsnio 6 dalyje nustatytą sistemą, nustatymo,

- kitų reikalavimų, susijusių su šio straipsnio 7 dalyje minimu atleidimu nuo registracijos, ypač dėl sąvokų "smulkus gamintojas" ir "vietinė rinka" bei dėl atitinkamų procedūrų.

9. Įgyvendinimo taisyklės, susijusios su šio straipsnio 5 dalies trečiojoje pastraipoje minimais registravimo tvarka ir registracijos numeriu, gali būti patvirtintos 18 straipsnyje nustatyta tvarka.

7 straipsnis

1. Jei, remiantis 6 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytu patikrinimo rezultatais, pripažįstama, kad ten nurodytų reikalavimų yra laikomasi, gali būti išduotas VII priedo A dalyje nurodyto pavyzdžio fitosanitarinis sertifikatas, surašytas bent viena iš oficialių Bendrijos kalbų ir užpildomas, išskyrus antspaudą ir parašą, arba tik didžiosiomis raidėmis, arba tik mašinraščiu ir pageidautina – viena iš oficialių paskirties valstybės narės kalbų.

Botaniniai augalų pavadinimai nurodomi lotyniškomis raidėmis. Nepatvirtinti pakeitimai arba ištrynimai padaro sertifikatą negaliojančiu. Kiekviena šio sertifikato kopija išduodama tik tada, kai ant jos yra išspausdintas arba antspaudu uždėtas ženklas "kopija" arba "dublikatas".

2. Valstybės narės nustato, kad V priedo A dalyje išvardyti augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai negali būti įvežami į kitą valstybę narę be fitosanitarinio sertifikato, išduoto remiantis šio straipsnio 1 dalyje nustatytais reikalavimais. Fitosanitarinis sertifikatas negali būti sudaromas anksčiau kaip prieš 14 dienų iki tos dienos, kurią augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai išvežami iš išsiunčiančios valstybės narės.

3. Veiksmai, kurių valstybės narės turi imtis tam, kad įgyvendintų 6 straipsnio 3 dalies nuostatas, kiek tai susiję su IV priedo B dalyje išvardytomis sėklomis, ir 6 straipsnio 4 dalies nuostatas, nustatomi remiantis 17 straipsnyje numatyta tvarka ne vėliau kaip iki 1991 m. gruodžio 31 d.

8 straipsnis

1. Jei nekyla jokių nenumatytų įvykių, pateiktų šio straipsnio 2 dalyje, valstybės narės nustato, kad V priedo A dalyje išvardyti augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, kurie buvo įvežti į jų teritoriją iš valstybės narės ir juos numatyta įvežti į kitos valstybės narės teritoriją, toliau netikrinami, kaip nurodyta 6 straipsnyje, jei jie turi valstybėje narėje išduotą fitosanitarinį sertifikatą, parengtą pagal VII priedo A dalyje pateiktą pavyzdį.

2. Jei iš vienos valstybės narės vežami augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai kitoje valstybėje narėje buvo paskirstyti, sandėliuojami arba buvo pakeistos jų pakuotės, o po to įvežti į trečią valstybę narę, nereikalaujama, kad antroji valstybė narė atliktų naują 6 straipsnyje nurodytą patikrinimą, jei oficialiai užtikrinama, kad jos teritorijoje šiems produktams negrėsė joks pavojus, dėl kurio kiltų abejonės, ar jie atitinka 6 straipsnio reikalavimus. Tokiu atveju išduodamas tik vienas originalus persiuntimo fitosanitarinis sertifikatas, atitinkantis VII priedo B dalyje nurodytą pavyzdį, surašytas bent viena iš oficialių Bendrijos kalbų ir užpildytas, išskyrus antspaudą ir parašą, tik didžiosiomis raidėmis arba tik mašinraščiu, ir, pageidautina, – viena iš oficialių paskirties valstybės narės kalbų. Šis sertifikatas pridedamas prie fitosanitarinio sertifikato, kurį išdavė pirmoji valstybė narė, arba prie jo patvirtintos kopijos. Šis sertifikatas gali būti pavadintas "fitosanitariniu sertifikatu reeksportui". 8 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa taikoma mutatis mutandis.

Fitosanitarinis sertifikatas reeksportui negali būti sudaromas anksčiau kaip prieš 14 dienų iki tos dienos, kurią augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai išvežami iš persiunčiančios valstybės narės.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys taikomos tada, kai augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai yra įvežami į kelias valstybes nares viena po kitos. Jei, tokiu atveju, buvo išduota daugiau kaip vienas reeksporto sertifikatas, su minėtais produktais būtina pateikti šiuos dokumentus:

a) paskutinį fitosanitarinį sertifikatą arba patvirtintą jo kopiją;

b) paskutinį fitosanitarinį sertifikatą pakartotiniam persiuntimui;

c) fitosanitarinius sertifikatus pakartotiniam persiuntimui, išduotus anksčiau nei buvo išduotas b punkte minimas sertifikatas, arba jų kopijas.

9 straipsnis

1. Augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, kuriems taikomi IV priedo A dalyje nustatyti specialūs reikalavimai, oficialus fitosanitarinis sertifikatas, kurio reikalaujama pagal 7 straipsnį, turi būti išduotas augalų, augalinių produktų ir kitų objektų kilmės šalyje, išskyrus:

- medienos vežimo atveju, jei, remiantis IV priedo A dalyje pateiktais specialiais reikalavimais, pakanka, kad jos žievė yra nulupta,

- kitais atvejais – jei IV priedo A dalies reikalavimų gali būti laikomasi ne tik kilmės, bet ir kitose vietose.

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma ir tada, kai IV priedo B dalyje išvardyti augalai ir augaliniai produktai yra įvežami į valstybes nares, kurių pavadinimai toje priedo dalyje yra nurodyti šalia produktų pavadinimų.

10 straipsnis

1. Jeigu, remiantis 6 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytų patikrinimų rezultatais, kai patikrinimai atliekamais remiantis 6 straipsnio 5 dalies nuostatomis, manoma, kad šiose dalyse nustatytų sąlygų yra laikomasi, vadovaujantis nuostatomis, kurios gali būti priimamos remiantis šio straipsnio 4 dalimi, vietoje 7 ir 8 straipsniuose minimo fitosanitarinio sertifikato išduodamas augalo pasas. Ši nuostata galioja nuo 1993 m. birželio 1 d.

Jei patikrinimo metu neatsižvelgiama į saugomoms zonoms taikomus reikalavimus, arba jei manoma, kad šių reikalavimų nesilaikoma, išduotas augalo pasas tose zonose negalioja, ir jis paženklinamas tokiems atvejams skirtu ženklu, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies f punkte.

2. Nuo 1993 m. birželio 1 d. turi būti uždraustas V priedo A dalies I skirsnyje išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų vežimas per Bendrijos teritoriją, išskyrus jų vietinį vežimą kaip apibrėžta 6 straipsnio 7 dalyje jei kartu su jais, jų pakuotėmis arba juos vežančiomis transporto priemonėmis nepateikiamas toje teritorijoje galiojantis augalo pasas, išduotas remiantis šio straipsnio 1 dalies reikalavimais.

Nuo 1993 m. birželio 1 d. V priedo A dalies II skirsnyje išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų negalima įvežti į nurodytą saugomą zoną arba vežti ja, jei kartu su jais, jų pakuotėmis arba juos vežančiomis transporto priemonėmis nepateikiamas toje zonoje galiojantis augalo pasas, išduotas pagal šio straipsnio 1 dalies reikalavimus. Jei laikomasi 6 straipsnio 8 dalyje nustatytų vežimo per saugomas zonas reikalavimų, ši pastraipa netaikoma.

Pirmoji ir antroji pastraipos netaikomos tada, kai vežami nedideli augalų, augalinių produktų, maisto produktų arba pašarų, skirtų jų savininko ar gavėjo naudojimui nepramoniniais ar nekomerciniais tikslais arba suvartojimui kelionėje, su sąlyga, kad nėra rizikos kenksmingiems organizmams išplisti, kiekiai.

3. Vėliau augalo pasas bet kurioje Bendrijos dalyje gali būti pakeistas kitu augalo pasu laikantis šių nuostatų:

- augalo pasas, nepažeidžiant konkrečių IV priede numatytų reikalavimų, o kitais atvejais, reikalavimų, nustatytų remiantis šio straipsnio 4 dalimi, gali būti pakeistas kitu tik tuo atveju, jei siuntos yra padalijamos į dalis, jei kelios siuntos arba jų dalys sujungiamos, arba jei pasikeičia siuntų augalų sveikatos statusas,

- augalo pasas keičiamas tik tada, kai to paprašo fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra arba nėra gamintojas, tačiau yra įtrauktas į oficialų registrą, pagal 6 straipsnio 5 dalies trečiojoje pastraipoje nustatytus reikalavimus, mutatis mutandis,

- pakeičiantysis pasas gali būti paruoštas tik tos srities, kurioje yra prašančiojo asmens patalpos, atsakinga oficiali institucija, ir tik tuo atveju, kai gali būti garantuotas to produkto tapatumas ir tai, kad nėra jokios infekcijos, kurią gali sukelti I ir II prieduose išvardyti kenksmingi organizmai, rizikos nuo tada, kai gamintojas išsiuntė krovinį,

- keitimo tvarka turi atitikti nuostatas, kurios gali būti priimtos vadovaujantis šio straipsnio 4 dalies reikalavimais,

- pakeičiančiajame pase turi būti specialus ženklas, nustatomas remiantis šio straipsnio 4 dalies reikalavimais, jame nurodomas pirminio gamintojo numeris, o jeigu pasikeitė siuntos augalų sveikatos statusas – už tą pakeitimą atsakingo vykdytojo numeris.

4. Remiantis 18 straipsnyje nurodyta tvarka, gali būti priimtos įgyvendinimo nuostatos dėl:

- išsamios augalo paso išdavimo tvarkos, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje,

- sąlygų, kuriomis augalo pasas gali būti pakeistas, pagal šio straipsnio 3 dalies trečiosios įtraukos reikalavimus,

- paso pakeitimo tvarkos, kaip nurodyta šio straipsnio trečiojoje įtraukoje,

- specialaus ženklo, kuris turi būti pakeičiančiajame pase, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalies penktojoje įtraukoje.

11 straipsnis

1. Jei, remiantis patikrinimu, numatytu 6 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse ir atliekamu vadovaujantis 6 straipsnio 5 dalimi, nemanoma, jog laikomasi šiose dalyse nurodytų reikalavimų, nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies, augalo pasas neišduodamas.

2. Atskirais atvejais, kai, atsižvelgiant į minėto patikrinimo duomenų pobūdį, nustatoma, kad dalis augalų arba augalinių produktų, kuriuos gamintojas išaugino, pagamino ar naudojo arba kurie kitokiu būdu atsirado jo patalpose, arba dalis jose naudojamo augimo substrato negali kelti kenksmingų organizmų išplitimo rizikos, tai daliai šio straipsnio 1 dalis netaikoma.

3. Šio straipsnio 1 dalies taikymo srityje minėtiems augalams, augaliniams produktams arba auginimo substratui taikoma viena arba daugiau iš toliau išvardytų oficialių priemonių:

- atitinkamas apdorojimas, o po to – paso išdavimas, remiantis 10 straipsniu, jei po apdorojimo manoma, kad reikalavimai yra įvykdyti,

- leidimas įvežti į zonas, esant oficialiai priežiūrai, jei jie nekelia papildomos rizikos,

- leidimas įvežti į pramoninio perdirbimo vietas, esant oficialiai priežiūrai,

- sunaikinimas.

18 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti priimamos įgyvendinimo nuostatos dėl:

- aplinkybių, kurioms esant turi arba neturi būti patvirtinama viena arba daugiau iš šio straipsnio 3 dalies pirmojoje pastraipoje minėtų priemonių,

- tokių priemonių ypatumų ir joms taikomų sąlygų.

4. Šio straipsnio 1 dalies taikymo srityje gamintojo veikla visiškai arba iš dalies sustabdoma tol, kol nustatoma, kad kenksmingų organizmų išplitimo rizika pašalinta. Šio sustabdymo metu 10 straipsnis netaikomas.

5. Jei, remiantis oficialiu patikrinimu, atliktu vadovaujantis 6 straipsnio 6 dalies reikalavimais, manoma, kad toje dalyje nurodyti produktai yra užkrėsti I ir II prieduose išvardytais kenksmingais organizmais, taikomos šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalys mutatis mutandis.

12 straipsnis

1. Valstybės narės nereikalauja papildomo deklaravimo dėl 7, 8 ir 9 straipsniuose minimų fitosanitarinių sertifikatų.

2. Jei įsitikinama, kad dalis augalų, augalinių produktų arba kitų objektų siuntos yra užkrėsta I ir II prieduose išvardytais kenksmingais organizmais, nedraudžiama įvežti kitą siuntos dalį, jeigu neįtariama, kad ji užkrėsta, ir jei manoma, kad kenksmingų organizmų išplitimo galimybės nėra.

3. Valstybės narės nustato, kad ant fitosanitarinių sertifikatų arba reeksporto fitosanitarinių sertifikatų, pateikiamų įvežant į jų teritorijas augalus, augalinius produktus arba kitus objektus, kompetentinga tarnyba dėtų įvežimo antspaudą, kuriame būtų nurodytas bent tarnybos pavadinimas ir įvežimo data.

4. Valstybės narės užtikrina, kad jų augalų apsaugos organizacijos praneštų siunčiančiosios valstybės narės augalų apsaugos organizacijai apie visus atvejus, kai iš tos valstybės narės vežami augalai, augaliniai produktai arba kiti objektai buvo sulaikyti pritaikius jiems draudimus arba apribojimus, susijusius su augalų sveikatos priemonėmis. Ši informacija neprieštarauja priemonėms, kurias pirmoji minėta organizacija gali savo nuožiūra taikyti sulaikytai siuntai, ir ji kuo greičiau pateikiama, kad suinteresuota augalų apsaugos organizacija galėtų išstudijuoti atvejį ir svarbiausia – apgalvotų, kokių priemonių imtis, kad išvengti tolesnių panašių atvejų, ir prireikus bei kiek įmanoma, kokias priemones, atitinkančias rizikos laipsnį nagrinėjamu atveju, galima taikyti sulaikytai siuntai. 17 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti nustatyta standartizuota informavimo sistema.

5. Nuo 1993 m. sausio 1 d. valstybės narės organizuoja oficialius patikrinimus, kad užtikrintų šios direktyvos, ypač jos 10 straipsnio 2 dalies, nuostatų laikymąsi; patikrinimai turi būti atliekami atsitiktinės atrankos būdu, nediskriminuojant augalų, augalinių produktų arba kitų objektų kilmės atžvilgiu bei laikantis šių nuostatų:

- atsitiktiniai patikrinimai bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, kur vežami augalai, augaliniai produktai arba kiti objektai,

- atsitiktiniai patikrinimai patalpose, kur augalai, augaliniai produktai arba kiti objektai auginami, sandėliuojami arba parduodami, taip pat pirkėjų patalpose,

- atsitiktiniai patikrinimai, sutampantys su bet kuriuo dokumentų patikrinimu, kuris atliekamas ne dėl priežasčių, nesusijusių su augalų sveikata.

Patikrinimai patalpose, įtrauktose į oficialų registrą, remiantis 10 straipsnio 3 dalimi ir 13 straipsnio 8 dalimi, turi būti atliekami reguliariai, ir gali būti atliekami reguliariai, patalpose, įtrauktose į oficialų registrą, remiantis 6 straipsnio 6 dalimi.

Patikrinimai gali būti tiksliniai, jei paaiškėja faktai, leidžiantys manyti kad nesilaikoma vienos arba daugiau šios direktyvos nuostatų.

6. Pirkėjai, įsigyjantys augalus, augalinius produktus arba kitus objektus komerciniams tikslams, būdami galutiniais vartotojais, užsiimančiais profesionalia augalų gamyba, ne mažiau kaip metus saugo susijusius augalų pasus ir apie šiuos pasus savo dokumentuose įrašo atitinkamus įrašus.

Inspektoriams augalai, augaliniai produktai arba kiti objektai yra prieinami visuose jų gamybos ir realizavimo etapuose. Jiems suteikiama teisė atlikti bet kokį tyrimą, būtiną atliekant minėtus oficialius patikrinimus, įskaitant ir augalų pasų bei įrašų tikrinimą.

7. Atlikti oficialius patikrinimus valstybėms narėms gali padėti 21 straipsnyje minimi ekspertai.

8. Jeigu oficialių patikrinimų, atliekamų vadovaujantis šio straipsnio 5 ir 6 dalimis, metu nustatoma, jog kyla rizika, kad augalai, augaliniai produktai arba kiti objektai gali platinti kenksmingus organizmus, jiems taikomos 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos oficialios priemonės.

13 straipsnis

1. Valstybės narės nustato, kad į jų teritoriją įvežant bent jau augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, išvardytus V priedo B dalyje, ir iš trečiųjų šalių:

a) šie augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai bei jų pakuotės arba visi arba jų tipinis mėginys būtų kruopščiai oficialiai patikrinami, taip pat, jei būtina, oficialiai ir kruopščiai būtų patikrinamos juos vežančios transporto priemonės, kad, kiek tai įmanoma, būtų nustatyta, ar:

- jie nėra užsikrėtę I priedo A dalyje išvardytais kenksmingais organizmais,

- II priedo A dalyje išvardyti augalai ir augaliniai produktai nėra užsikrėtę atitinkamais toje priedo dalyje nurodytais kenksmingais organizmais,

- IV priedo A dalyje išvardyti augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai atitinka toje priedo dalyje nurodytus atitinkamus specialius reikalavimus;

b) kartu su augalais būtų pateikiami 7 arba 8 straipsniuose numatyti sertifikatai ir kad fitosanitarinis sertifikatas nebūtų išrašytas anksčiau kaip prieš 14 dienų iki tos dienos, kai augalai, augaliniai produktai arba kiti objektai buvo išvežti iš siunčiančios šalies. 7 arba 8 straipsniuose numatytuose sertifikatuose turi būti nurodyta informacija, kurios reikalauja Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos (IPPC) priede su pakeitimais, padarytais 1979 m. lapkričio 21 d., pateiktas pavyzdys, nepriklausomai nuo jų išdėstymo, ir juos turi išduoti pagal Tarptautinę augalų apsaugos konvenciją (IPPC) tam tikslui įgaliotos institucijos, o sutarties nepasirašiusiose šalyse – vadovaujantis tos šalies įstatymais arba reglamentais. 17 straipsnyje nustatyta tvarka, gali būti sudarytas institucijų, kurias įvairios trečiosios šalys įgaliojo išduoti sertifikatus, sąrašas.

Taikant nukrypti leidžiančią nuostatą pirmajai pastraipai, pereinamuoju laikotarpiu gali būti naudojami fitosanitariniai sertifikatai, išduoti pagal Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos (IPPC) priedo originaliame variante pateiktą pavyzdį. Šio laikotarpio pabaiga gali būti nustatyta 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma 6 straipsnio 4 dalyje ir 7 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

3. Be to, valstybės narės gali nustatyti, kad būtų oficialiai tikrinamos iš trečiųjų šalių įvežamos siuntos, nedeklaruotos kaip susidedančios iš V priedo B dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų arba kitų objektų, jeigu yra rimto pagrindo įtarti, kad šiuo atžvilgiu buvo pažeistos taisyklės.

17 straipsnyje nustatyta tvarka:

- gali būti apibrėžti atvejai, kada turi būti atliekami tokie patikrinimai,

- gali būti nustatyti tokių patikrinimų atlikimo būdai.

Jei, pasibaigus patikrinimui, išlieka abejonių dėl siuntos tapatumo, ypač dėl genties, rūšies ar kilmės, ši siunta turi būti traktuojama kaip sudaryta iš V priedo B dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų arba kitų objektų.

4. Jei nėra kenksmingų organizmų išplitimo rizikos:

- šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos, kai augalai, augaliniai produktai arba kiti objektai yra tiesiogiai vežami iš vienos Bendrijoje esančios vietos į kitą per trečiosios šalies teritoriją,

- šio straipsnio 1 ir 2 dalys bei 4 straipsnio 1 dalis netaikomi tada, kai vežama tranzitu per Bendrijos teritoriją,

- šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos, kai vežami nedideli augalų, augalinių produktų, maisto produktų arba pašarų, skirtų jų savininko ar gavėjo naudojimui nepramoniniais ar nekomerciniais tikslais arba suvartojimui kelionėje, kiekiai.

5. Atsižvelgiant į sąlygas, kurios nustatomos 18 straipsnyje nustatyta tvarka, šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos tyrimams, moksliniam ar selekciniam darbui.

6. Jei kenksmingų organizmų išplitimo rizikos nėra, valstybė narė gali nustatyti, kad atskirais, konkrečiai nurodytais atvejais šio straipsnio 1 ir 2 dalys nebūtų taikomos tiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, kurie auginami, gaminami arba naudojami artimiausioje pasienio zonoje su trečiąja šalimi, ir yra įvežami į tą valstybę narę tam, kad su jais būtų dirbama artimiausiose jos teritorijoje esančio pasienio vietovėse.

Taikydama tokią nukrypti leidžiančią nuostatą, valstybė narė turi tiksliai nurodo vietą ir joje dirbančio asmens pavardę. Su tokia išsamia, reguliariai atnaujinama informacija gali susipažinti Komisija.

Kartu su augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, kuriems yra taikoma pirmojoje pastraipoje minima nukrypti leidžianti nuostata, pateikiami dokumentai, patvirtinantys tam tikros trečiosios šalies vietovę, iš kurios tie augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai yra kilę.

7. Techniniuose susitarimuose tarp Komisijos ir tam tikrų trečiųjų šalių kompetentingų institucijų, patvirtintų 18 straipsnyje nustatyta tvarka, gali būti susitarta, kad veikla, susijusi su šio straipsnio 1 dalies a punkte minimais patikrinimais, Komisijai leidus ir laikantis atitinkamų 21 straipsnio nuostatų, gali būti vykdoma konkrečioje trečiojoje šalyje, kartu su tos šalies oficialia augalų apsaugos organizacija.

8. Nuo 1993 m. birželio 1 d., vežant siuntas į saugomas zonas, šio straipsnio 1 dalies a punktas taikomas kenksmingiems organizmams ir specialiems reikalavimams, atitinkamai išvardytiems I, II ir IV priedų B dalyje. Nuo tos pačios datos 1 dalis taikoma, įvežant į Bendriją augalus, augalinius produktus arba kitus objektus pirmą kartą, nepažeidžiant konkrečių Bendrijos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimų šiuo klausimu.

Valstybės narės nustato, kad importuotojai, kurie yra arba nėra gamintojai, turi būti įtraukti į oficialų registrą, laikantis 6 straipsnio 5 dalies nuostatų, su atitinkamais pakeitimais.

Dokumentų bei tapatybės patikrinimai, taip pat ir patikrinimai, nustatantys atitikimą 4 straipsnio reikalavimams, turi būti atliekami toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu kaip ir kiti administraciniai formalumai, susiję su importu, įskaitant muitinės formalumus.

Augalų sveikatos patikrinimai atliekami ten pat, kur ir trečiojoje pastraipoje minėti patikrinimai, arba šalia tų vietų. Valstybių narių kompetentingosios institucijos turi pateikti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms įvežimo punktų sąrašą. Tačiau šiais ypatingais atvejais augalų sveikatos patikrinimai gali būti atliekami paskirties vietoje, jei suteikiamos konkrečios garantijos dėl augalų, augalinių produktų ir kitų objektų vežimo. Įgyvendinimo nuostatos, kurios gali numatyti minimalius reikalavimus, priimamos 18 straipsnyje nustatyta tvarka. Augalų sveikatos patikrinimai yra vienas iš trečiojoje pastraipoje minimų formalumų.

Valstybės narės gali taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą šiai daliai tik esant sąlygoms, nustatytoms šio straipsnio 7 dalyje minimuose techniniuose susitarimuose.

9. Bendrija valstybėms narėms turi teikti finansinę paramą, kad sustiprintų jų kontrolės infrastruktūras tiek, kiek jos susijusios su augalų sveikatos patikrinimais, atliekamais remiantis šio straipsnio 8 dalies ketvirtąja pastraipa.

Šios pagalbos tikslas – pagerinti kontrolės postų, esančių ne paskirties vietoje, aprūpinimą įranga ir priemonėmis, kurių reikia patikrinimams ir tyrimams vykdyti, taip pat, kai būtina, įgyvendinti šio straipsnio 11 dalyje numatytas priemones aukštesniu lygiu, negu pasiektas, atitinkantis minimalius reikalavimus, numatytus įgyvendinimo nuostatose, sutinkamai su šio straipsnio 8 dalies ketvirtojoje pastraipoje.

Komisija šiuo tikslu siūlo į Europos Sąjungos bendrą biudžetą įtraukti reikiamus asignavimus.

Neviršydama tam tikslui skirtų asignavimų, Bendrijos įnašas padengia 50 % išlaidų, tiesiogiai susijusių su įrangos ir priemonių tobulinimu.

Išsami informacija 18 straipsnyje nustatyta tvarka nustatoma įgyvendinimo reglamente.

Sprendimas dėl Bendrijos finansinės paramos paskyrimo ir jos dydžio priimamas 18 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į konkrečių valstybių narių pateiktą informaciją ir dokumentus, prireikus ir į tyrimų, kuriuos Komisijai leidus atliko 21 straipsnyje minimi ekspertai, rezultatus bei priklausomai nuo šiems tikslams skiriamų lėšų.

10. Nuo 1993 m. birželio 1 d. 10 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatos tokiu pat būdu taikomos šio straipsnio 1 dalyje minimiems augalams, augaliniams produktams arba kitiems objektams, jei jie yra išvardyti V priedo A dalyje ir jeigu, remiantis šio straipsnio 8 dalyje nustatytu patikrinimu, manoma, kad šio straipsnio 1 dalies sąlygos yra įvykdytos.

11. Nuo 1993 m. birželio 1 d., jeigu, remiantis šio straipsnio 8 dalyje nustatytu patikrinimu, manoma, kad šio straipsnio 1 dalies sąlygos yra neįvykdytos, nedelsiant imamasi vienos ar daugiau šių oficialių priemonių:

- atitinkamo apdorojimo, jei manoma, kad po apdorojimo minėtos sąlygos bus įvykdytos,

- infekuotos arba užkrėstos produkcijos pašalinimo iš siuntos,

- fitosanitarinių priemonių taikymo, kol bus gauti tyrimų arba oficialių bandymų rezultatai,

- atsisakymo leisti išsiųsti produktus į paskirties vietą, kuri nėra Bendrijos teritorijoje,

- sunaikinimo.

Taikoma 11 straipsnio 3 dalies antroji pastraipa mutatis mutandis.

Tuo atveju, kai iš siuntos pašalinama infekuota arba užkrėsta produkcija, kaip nurodyta pirmosios pastraipos antrojoje įtraukoje, arba atsisakoma leisti išsiųsti produktus į paskirties vietą, kaip nurodyta pirmosios pastraipos ketvirtojoje įtraukoje, valstybės narės nustato, kad atitinkamos atsakingos oficialios institucijos anuliuotų fitosanitarinius sertifikatus arba reeksporto fitosanitarinius sertifikatus, pateikiamus įvežant į jų teritoriją augalus, augalinius produktus arba kitus objektus. Paskelbus sertifikatą negaliojančiu, ant jo pirmos pusės, gerai matomoje vietoje uždedamas minėtos atsakingos institucijos bent su jos pavadinimu bei atsisakymo data, raudonas trikampio formos spaudas su užrašu "sertifikatas negalioja". Užrašoma didžiosiomis raidėmis ir bent viena iš oficialių Bendrijos kalbų.

14 straipsnis

Taryba, atsižvelgusi į Komisijos pasiūlymą, priima bet kokius pakeitimus, kuriuos būtina padaryti prieduose.

Tačiau toliau nurodyti dalykai priimami 17 straipsnyje nustatyta tvarka:

a) papildomos III priedo antraštės, susijusios su tam tikrais augalais, augaliniai produktais arba kitais objektais, kilusiais nurodytose trečiosiose šalyse, jei:

i) šios antraštės pasiūlomos valstybės narės, jau taikančios specialius draudimus tokių produktų įvežimui iš trečiųjų šalių, prašymu;

ii) kilmės šalyje aptinkami kenksmingi organizmai kelia riziką augalų sveikatai visoje Bendrijoje arba jos dalyje, ir

iii) įvežant minimus produktus neįmanoma veiksmingai nustatyti galimą kenksmingų organizmų buvimą ant jų;

b) papildomos kitų priedų antraštės, susijusios su tam tikrais augalais, augaliniais produktais arba kitais objektais, kilusiais nurodytose trečiosiose šalyse, jei:

i) šios antraštės pasiūlomos valstybės narės, jau taikančios specialius draudimus arba apribojimus tokių produktų įvežimui iš trečiųjų šalių, prašymu, ir

ii) kilmės šalyje aptinkami kenksmingi organizmai kelia pavojų augalų sveikatai visoje Bendrijoje arba jos dalyje, pasėlių, kurių galimos žalos masto numatyti neįmanoma, atžvilgiu;

c) bet kuri priedų B dalies pataisa, susitarus su konkrečia valstybe nare;

d) bet kuris kita priedų pakeitimas, kuri būtina padaryti atsižvelgiant į mokslo arba technikos pažangą.

15 straipsnis

1. 17 straipsnyje, o skubiais atvejais – 19 straipsnyje nustatyta tvarka valstybėms narėms jų prašymu gali būti suteikta teisė numatyti leidžiančias nukrypti nuostatas:

- dėl 4 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų dėl III priedo A ir B dalių, nepažeidžiant 4 straipsnio 5 dalies nuostatų, ir 5 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 13 straipsnio 1 dalies a punkto trečiosios įtraukos nuostatų dėl kitų IV priedo A dalies I skirsnyje ir IV priedo B dalyje nustatytų reikalavimų,

- 7 straipsnio 2 dalies ir 13 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatoms dėl medienos, jei suteikiamos lygiavertės garantijos,

su sąlyga, kad nustatyti šie faktoriai, leidžiantys išvengti kenksmingų organizmų paplitimo rizikos:

- augalų arba augalinių produktų kilmė,

- atitinkamas apdorojimas,

- specialios atsargos priemonės, kurių imamasi naudojant augalus arba augalinius produktus.

Rizika vertinama, remiantis turima moksline ir technine informacija; jei tokios informacijos nepakanka, duodami papildomi paklausimai arba, prireikus, Komisijai vadovaujant ir remiantis atitinkamomis 21 straipsnio nuostatomis, kilmės šalyje atliekami minėtų augalų, augalinių produktų arba kitų objektų tyrimai.

Kiekvienas leidimas numatyti leidžiančias nukrypti nuostatas visai Bendrijai arba jos daliai yra taikomas individualiai, remiantis reikalavimais, kurie nustatomi atsižvelgiant į tai, kokią kenksmingų organizmų paplitimo riziką kelia minėti produktai saugomoje zonoje arba tam tikruose rajonuose, atsižvelgiant į jų žemės ūkio ir ekologinių sąlygų skirtumus. Tokiais atvejais, darant sprendimus dėl leidimų, tam tikros valstybės narės specialiai atleidžiamos nuo tam tikrų iš anksčiau minėtų nuostatų kylančių įsipareigojimų.

Rizika vertinama remiantis turima moksline ir technine informacija; jei tokios informacijos nepakanka, duodami papildomi paklausimai arba prireikus, Komisija kilmės šalyje atlieka minėtų augalų, augalinių produktų arba kitų objektų tyrimus.

2. Kad būtų taikomos šio straipsnio 1 dalyje numatytos leidžiančios nukrypti nuostatos, kiekvienu individualiu atveju reikalaujama pateikti oficialų pranešimą apie tai, kad įvykdytos leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo sąlygos.

3. Valstybės narės informuoja Komisiją apie leidžiančias nukrypti nuostatas, kurias jos numatė vadovaudamosi šio straipsnio 1 dalies nuostatomis. Komisija kasmet praneša šią informaciją kitoms valstybėms narėms.

17 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės gali būti atleistos nuo įpareigojimo teikti šią informaciją.

16 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie tai, kad jos teritorijoje buvo aptikti kai kurie I priedo A dalies I skirsnyje arba II priedo A dalies I skirsnyje išvardyti kenksmingi organizmai arba kad kažkurioje jos teritorijos dalyje, kurioje anksčiau jų nebuvo aptikta, atsirado I priedo A dalies II skirsnyje arba II priedo B dalyje, II priedo A dalies II skirsnyje arba B dalyje išvardytų kenksmingų organizmų.

Ji imasi visų būtinų priemonių, kad išnaikintų kenksmingus organizmus, o jei tai neįmanoma, – kad sustabdytų jų plitimą. Valstybė narė informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie priemones, kurių ji ėmėsi.

2. Kiekviena valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie esamą arba įtariamą bet kurių I arba II prieduose nenurodytų kenksmingų organizmų, anksčiau neaptiktų jos teritorijoje, atsiradimą. Be to, ji informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie apsaugos priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis. Šios priemonės, be kita ko, turi būti tokios, kad apsaugotų nuo minėtų kenksmingų organizmų paplitimo kitų valstybių narių teritorijose rizikos.

Kai manoma, kad iš trečiųjų šalių įvežami augalai, augaliniai produktai arba kitų objektų siuntos kelia šio straipsnio 1 dalyje ir šios dalies pirmojoje pastraipoje minimų kenksmingų organizmų įvežimo arba paplitimo pavojų, valstybės narės nedelsdamos imasi būtinų priemonių, siekdamos apsaugoti Bendrijos teritoriją nuo to pavojaus, ir praneša apie tai Komisijai bei kitoms valstybėms narėms.

Jei valstybė narė mano, kad gresia kitoks nei antrojoje pastraipoje nurodytas pavojus, ji nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms savo nuomonę apie tai, kokių priemonių jos turėtų imtis. Jei ji mano, jog šių priemonių nesiimama laiku, kad būtų apsisaugota nuo kenksmingų organizmų įvežimo į jos teritoriją ir išplitimo joje, ji gali laikinai imtis bet kokių jos nuomone būtinų papildomų priemonių tol, kol Komisija nepatvirtins priemonių pagal šio straipsnio 3 dalies nuostatas.

Komisija pateikia Tarybai ataskaitą apie tai, kaip ši nuostata veikia, ir bet kokius pasiūlymus iki 1992 m. gruodžio 31 d.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais Komisija Augalų sveikatos nuolatiniame komitete kiek įmanoma greičiau ištiria padėtį. Vadovaujant Komisijai ir remiantis atitinkamomis 21 straipsnio nuostatomis, tyrimai gali būti atliekami vietoje. 19 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti patvirtinamos būtinos priemonės, įskaitant ir tas, kurios padėtų nuspręsti, ar panaikinti ar pakeisti valstybių narių priimtas priemones. Komisija stebi padėtį ir priklausomai nuo jos ta pačia tvarka pakeičia arba panaikina minėtas priemones. Kol remiantis anksčiau minėta tvarka bus patvirtinta bet kokia priemonė, valstybės narės gali toliau taikyti ankstesnes priemones.

4. Išsamios šio straipsnio 1 ir 2 dalių taikymo taisyklės patvirtinamos, kaip numatyta, 18 straipsnyje nustatyta tvarka.

17 straipsnis

1. Tais atvejais, kai reikia laikytis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, klausimą Augalų sveikatos nuolatinio komiteto, toliau – Komitetas, pirmininkas, savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu, nedelsdamas perduoda svarstyti Komitetui.

2. Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Pareiškiama daugumos, nustatytos Sutarties 205 straipsnio 2 dalyje, kuri reikalaujama Tarybai priimant Komisijos siūlymu paremtus sprendimus, nuomonė. Valstybių narių atstovų Komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Kai numatytos priemonės atitinka Komiteto nuomonę, Komisija jas patvirtina ir nedelsdama įgyvendina. Jei priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba priemones patvirtina kvalifikuota balsų dauguma.

Jei Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas jai buvo perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija, išskyrus tuos atvejus, kai Taryba atmetė minėtas priemones paprasta balsų dauguma.

18 straipsnis

1. Tais atvejais, kai reikia laikytis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, klausimą Komitetas pirmininkas, savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu, nedelsdamas perduoda svarstyti Komitetui.

2. Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę apie projektą pareiškia per tą laiko tarpą, kurį pirmininkas gali nustatyti, atsižvelgdamas į klausimo skubumą ir svarbą. Pareiškiama daugumos, nustatytos Sutarties 205 straipsnio 2 dalyje, kuri reikalaujama Tarybai priimant Komisijos siūlymu paremtus sprendimus, patvirtinta nuomonė. Komitetą sudarančių valstybių narių atstovų balsai skaičiuojami tame straipsnyje nustatyta tvarka. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Jeigu priemonės atitinka Komiteto nuomonę, Komisija jas patvirtina ir nedelsdama įgyvendina. Jei priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba priemones patvirtina kvalifikuota balsų dauguma.

Jei Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimai jai buvo perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones priima Komisija.

19 straipsnis

1. Tais atvejais, kai reikia laikytis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, klausimą Komiteto pirmininkas, savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu, nedelsdamas perduoda svarstyti Komitetui.

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę apie projektą pareiškia per dvi dienas. Nuomonė patvirtinama Sutarties 205 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų Komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Kai priemonės atitinka Komiteto nuomonę, Komisija jas patvirtina ir nedelsdama įgyvendina. Jei priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai. pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba priemones patvirtina kvalifikuota balsų dauguma.

Jei per 15 dienų nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, Taryba priemonių nepatvirtina, pasiūlytas priemones priima ir nedelsdama įgyvendina Komisija, išskyrus tuos atvejus, kai Taryba atmetė minėtas priemones paprasta balsų dauguma.

20 straipsnis

1. Ši direktyva neturi jokio poveikio Bendrijos nuostatoms dėl augalams ir augaliniams produktams keliamų augalų sveikatos reikalavimų, išskyrus tuos atvejus, kai ji numato arba aiškiai leidžia šioje srityje taikyti griežtesnius reikalavimus.

2. Šios direktyvos pakeitimai, būtini norint suderinti ją su šio straipsnio 1 dalyje minimomis Bendrijos nuostatomis, priimami 18 straipsnyje nustatyta tvarka.

3. Bet kokiems į valstybių narių teritorijas įvežamiems augalams arba augaliniams produktams, ypač tiems, kurie išvardyti VI priede, jų pakuotėms arba transporto priemonėms, valstybės narės gali imtis specialių augalų sveikatos priemonių prieš kenksmingus organizmus, kurie paprastai puola sandėliuojamus augalus arba augalinius produktus.

21 straipsnis

1. Norint užtikrinti šios direktyvos teisingą ir vienodą taikymą visoje Bendrijoje ir neapribojant patikrinimų, kuriuos atlieka valstybės narės, Komisija gali organizuoti patikrinimus, kuriuos, jai vadovaujant, vietoje arba ne vietoje atliktų ekspertai, kurie laikydamiesi šio straipsnio nuostatų, vykdytų šio straipsnio 3 dalyje numatytas užduotis.

Atliekant tokius patikrinimus tam tikroje valstybėje narėje turi būti bendradarbiaujama su tos valstybės narės oficialia augalų apsaugos organizacija, kaip nurodyta šio straipsnio 4 ir 5 dalyse bei laikantis šio straipsnio 7 dalyje nustatytos tvarkos.

2. Šio straipsnio 1 dalyje minimus ekspertus gali:

- samdyti Komisija,

- samdyti valstybės narės ir atiduoti laikinai arba ad hoc Komisijos žiniai.

Jie bent vienoje valstybėje narėje turi būti įgiję kvalifikaciją, reikalingą asmenims, kuriems pavedama vykdyti ir kontroliuoti oficialius augalų sveikatos patikrinimus.

3. Šio straipsnio 1 dalyje minimi patikrinimai gali būti atliekami, siekiant vykdyti šias užduotis:

- 6 straipsnyje minimų tyrimų kontrolę,

- 13 straipsnio 1 dalyje minimų patikrinimų kontrolę arba, remiantis šio straipsnio 3 dalies penktosios pastraipos nuostatomis, jų atlikimą, bendradarbiaujant su valstybe nare,

- 13 straipsnio 7 dalyje minimuose techniniuose susitarimuose nurodytų veiklų vykdymą,

- 15 straipsnio 1 dalyje ir 16 straipsnio 3 dalyje nurodytų tyrimų vykdymą,

- pagalbą Komisijai šio straipsnio 6 dalyje nurodytais klausimais,

- visų kitų pareigų, kurias ekspertams nustatė Taryba, kvalifikuota balsų dauguma, pasiūlius Komisijos, vykdymą.

4. Kad įvykdytų šio straipsnio 3 dalyje išvardytas užduotis, 1 dalyje minimi ekspertai gali:

- lankytis medelynuose, ūkiuose ir kitose vietose, kur yra arba buvo auginami, gaminami, perdirbami arba sandėliuojami augalai, augaliniai produktai arba kiti objektai,

- lankytis vietose, kur atliekami 6 straipsnyje minimi tyrimai arba 13 straipsnyje nurodyti patikrinimai,

- konsultuotis su valstybių narių oficialių augalų apsaugos organizacijų pareigūnais,

- stebėti valstybių narių nacionalinius inspektorius, kai jie vykdo užduotis, susijusias su šios direktyvos taikymu.

5. Vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje minimu bendradarbiavimu, konkrečios valstybės narės oficialiai augalų apsaugos organizacijai iš anksto pranešama apie užduotis, kad ji turėtų pakankamai laiko reikiamai pasiruošti.

Valstybės narės imasi visų pagrįstų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad nebūtų keliamas. pavojus patikrinimų tikslams ir jų veiksmingumui. Jos užtikrina, kad ekspertams nebūtų trukdoma vykdyti užduotis, ir imasi visų reikiamų priemonių, kad, jiems paprašius, aprūpintų juos būtinomis turimomis priemonėmis, įskaitant laboratorinę įrangą bei laboratorijos darbuotojus. Komisija užtikrina, kad būtų atlygintos išlaidos, susijusios su tokiais prašymais, atsižvelgiant į bendrame Europos Sąjungos biudžete tam tikslui numatytą lėšų kiekį.

Kai to reikalauja nacionaliniai įstatymai, atitinkamos valstybės narės oficiali augalų apsaugos organizacija suteikia ekspertams reikiamą mandatą, o jie laikosi tos valstybės narės pareigūnams nustatytų taisyklių bei praktikos.

Kai užduotis yra 6 straipsnyje minimų apžiūrų kontrolė, 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų patikrinimų kontrolė arba 15 straipsnio 1 dalyje ir 16 straipsnio 3 dalyje nurodyti tyrimai, negalima priimti sprendimų vietoje. Ekspertai pateikia Komisijai ataskaitą apie savo veiklą bei jos rezultatus.

Kai užduotis yra atlikti 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus patikrinimus, šie patikrinimai integruojami į nustatytą patikrinimų programą ir turi atitikti tos valstybės narės nustatytas darbo tvarkos taisykles; tačiau kai patikrinimas atliekamas bendradarbiaujant, valstybė narė tik tada leidžia įvežti siuntą į Bendriją, kai tam pritaria ir jos augalų apsaugos organizacija, ir Komisija. 18 straipsnyje nustatyta tvarka ši sąlyga dar gali būti taikoma ir kitiems neatšaukiamiems reikalavimams, taikomiems siuntoms prieš įvežant jas į Bendriją, jei patirtis rodo, jog toks taikymas reikalingas. Jei Bendrijos eksperto ir nacionalinio eksperto nuomonės nesutaptų, atitinkama valstybė narė imasi visų būtinų laikinų priemonių, kol bus priimtas galutinis sprendimas.

Visais atvejais nacionalinės nuostatos, susijusios su baudžiamuoju procesu ir administracinėmis nuobaudomis taikomos įprasta tvarka. Jei ekspertai įtaria šios direktyvos nuostatų pažeidimą, apie tai jie praneša atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

6. Komisija:

- sukuria pranešimų apie naujus kenksmingų organizmų aptikimo atvejus sistemą,

- teikia rekomendacijas dėl ekspertų ir nacionalinių inspektorių, vykdančių jiems paskirtas užduotis, veiklos gairių nustatymo.

Siekdamos padėti Komisijai įvykdyti pastarąją užduotį, valstybės narės praneša Komisijai apie esamas nacionalinės augalų sveikatos patikrinimų procedūras.

7. 18 straipsnyje nustatyta tvarka Komisija priima detalias šio straipsnio taikymo taisykles, įskaitant ir tas, kurios taikytinos šio straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje minimam bendradarbiavimui.

8. Ne vėliau kaip iki 1994 m. gruodžio 31 d. Komisijai pateikia Tarybai ataskaitą apie patirtį, įgytą įgyvendinant šio straipsnio nuostatas. Taryba, kvalifikuota balsų dauguma Komisijos pasiūlius, jei reikia, atsižvelgdama į įgytą patirtį, imasi būtinų priemonių šioms nuostatoms pakeisti.

22 straipsnis

Esamo realaus arba įtariamo kenksmingo organizmo aptikimo, siejamo su jo įvežimu į Bendriją ir paplitimu joje, atveju valstybės narės, sutinkamai su 23 ir 24 straipsniais, iš Bendrijos gali gauti finansinę paramą "augalų sveikatos kontrolei", skirtą padengti išlaidas, tiesiogiai susijusias su būtinomis priemonėmis, kurių buvo imtasi arba kurių ketinama imtis, kovai su kenksmingu organizmu, siekiant jį išnaikinti, o jei tai neįmanoma – neleisti jam plisti. Komisija siūlo tam tikslui į bendrą Europos Sąjungos biudžetą įtraukti reikiamus asignavimus.

23 straipsnis

1. Valstybės narės prašymu 22 straipsnyje minima finansinė parama gali būti suteikta jai tik tuo atveju, jei nustatoma, kad apie minimą kenksmingą organizmą, įtrauktą arba neįtrauktą į I ir II priedus:

- buvo pranešta, remiantis 16 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies pirmąja pastraipa, ir

- kelia neišvengiamą pavojų visai Bendrijai arba jos daliai, dėl pasirodymo toje Bendrijos vietovėje, kur jis anksčiau buvo nepatiktas arba kur jis buvo išnaikintas arba naikinamas,

- buvo įvežtas į tą vietovę su augalų, augalinių produktų arba kitų objektų iš trečiųjų šalių arba kitos Bendrijoje esančios vietovės siunta.

2. Būtinomis priemonėmis pagal 22 straipsnį laikomos šios priemonės:

a) oficialus arba oficialiu prašymu atliekamas toliau nurodytų augalų ir kitų objektų sunaikinimas, dezinfekavimas, dezinfestavimas, sterilizavimas, valymas arba bet koks kitas apdorojimas:

i) augalų, augalinių produktų arba kitų objektų, sudarančių siuntą (-as), su kuriais kenksmingas organizmas buvo įvežtas į tam tikrą vietovę ir kurie laikomi užkrėstais arba linkę būti užkrėstais;

ii) augalų, augalinių produktų arba kitų objektų, pripažintų užkrėstais arba linkusių būti užkrėstais įvežtu kenksmingu organizmu, išaugintų iš toje siuntoje (siuntose) buvusių augalų arba buvusių šalia tose siuntose buvusių augalų, augalinių produktų arba kitų objektų, arba šalia augalų, išaugintų iš jų;

iii) auginimo substratų ir žemės, pripažintų užkrėstais arba linkusių būti užkrėstais minėtais kenksmingais organizmais;

iv) auginimo kultūros, pakuotės, įpakavimo medžiagos ir sandėliavimo medžiagos, sandėliavimo arba pakavimo patalpų ir transporto priemonių, kurios lietėsi su visais arba tik kai kuriais anksčiau minėtais augalais, augaliniai produktais ir kitais objektais;

b) oficialūs arba oficialiu prašymu atliekami patikrinimai arba tyrimai, siekiant nustatyti įvežto kenksmingo organizmo paplitimą arba užkrėtimo lygį;

c) auginimo substratų, dirbamų plotų arba patalpų, taip pat ir augalų, augalinių produktų arba kitų objektų, išskyrus minėtos siuntos (siuntų) arba iš jos išaugintą medžiagą, draudimai arba apribojimai, nustatyti oficialiais sprendimais, priimtais atsižvelgiant į riziką, kurią augalų sveikatai kelia įvežtas kenksmingas organizmas.

3. Išmokos iš viešųjų fondų, skirtos:

- padengti visas arba dalį išlaidų, susijusių su šio straipsnio 2 dalies a ir b punktuose aprašytomis priemonėmis, išskyrus susijusias su įprastomis oficialios kompetentingosios institucijos eksploatavimo išlaidomis, arba

- kompensuoti visus arba dalį finansinių nuostolių, išskyrus pajamas, prarastas tiesiogiai dėl to, kad buvo taikyta viena arba daugiau šio straipsnio 2 dalies c punkte aprašytų priemonių,

laikomos išlaidomis, tiesiogiai susijusiomis su šio straipsnio 2 dalyje nurodytomis būtinomis priemonėmis.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą pirmosios pastraipos antrajai įtraukai, įgyvendinimo reglamente 18 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti smulkiai apibrėžti atvejai, kai kompensacija už pajamų praradimą laikoma išlaidomis, tiesiogiai susijusiomis su būtinomis priemonėmis, atsižvelgiant į šio straipsnio 5 dalyje nustatytus šiuo atžvilgiu taikomus reikalavimus bei tokiais atvejais taikomus laiko apribojimus, ne ilgesnius kaip treji metai.

4. Kad gautų iš Bendrijos finansinę paramą ir nepažeisdama 16 straipsnio nuostatų, atitinkama valstybė narė kreipiasi į Komisiją ne vėliau kaip kalendorinių metų pabaigoje po tų metų, kai buvo nustatytas kenksmingo organizmo aptikimo atvejis, ir nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie:

- šio straipsnio 1 dalies pirmojoje įtraukoje minimą pranešimą,

- kenksmingo organizmo atsiradimo pobūdį ir paplitimo lygį, kaip minima 22 straipsnyje, ir kada, kur ir kaip jis buvo nustatytas,

- šio straipsnio 1 dalies trečiojoje įtraukoje minimų siuntų, su kuriomis kenksmingas organizmas buvo įvežtas, tapatybę,

- būtinas priemones, kurių buvo imtasi arba kurių ketinama imtis ir dėl kurių norima gauti paramos, bei jų tvarkaraščius, ir

- gautus rezultatus ir tikrąją arba apytiksliai apskaičiuotą išlaidų, jau padarytų arba tų, kurios dar bus padarytos, vertę bei tokių išlaidų, jau padarytų arba tų, kurios dar bus padarytos, dalį, kuri turėtų būti padengta iš viešųjų fondų, skirtų tam, kad valstybės narės įgyvendintų tokias pat būtinąsias priemones.

Jei kenksmingo organizmo atsiradimo atvejis buvo nustatytas iki 1997 m. sausio 30 d., ši data laikoma nustatymo data, kaip tai apibrėžta šioje ir 5 šio straipsnio dalyse, su sąlyga, kad tikroji nustatymo data yra ne ankstesnė kaip 1995 m. sausio 1 d. Tačiau ši nuostata netaikoma, kai kompensuojami šio straipsnio 3 dalies antrojoje pastraipoje minimi pajamų nuostoliai, išskyrus išimtinius atvejus, kai pagal šio straipsnio 3 dalyje minimo įgyvendinimo reglamento reikalavimus, taikomi vėliau atsiradusiems pajamų nuostoliams.

5. Nepažeidžiant 24 straipsnio nuostatų, sprendimas dėl Bendrijos finansinės paramos skyrimo ir jos sumos dydžio priimamas 18 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į konkrečios valstybės narės pateiktą informaciją ir dokumentus, kaip reikalaujama šio straipsnio 4 dalyje, o prireikus, – ir į rezultatus tyrimų, kuriuos, Komisijai vadovaujant, pagal 16 straipsnio 3 dalies pirmąją pastraipą, atliko 21 straipsnyje minimi ekspertai, rezultatus, atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalies antrojoje įtraukoje minimo pavojaus lygį ir priklausomai nuo šiems tikslams skirtų asignavimų.

Neviršijant šiems tikslams skirtų lėšų, Bendrijos finansinė parama sudaro iki 50 %, tiesiogiai susijusių su šio straipsnio 2 dalyje minimomis būtinomis priemonėmis, o kompensuojant šio straipsnio 3 dalies 2 pastraipoje minimus pajamų nuostolius – iki 25 %, su sąlyga, kad šios priemonės buvo taikytos arba numatytos taikyti ne ilgiau kaip dvejus metus nuo tada, kai buvo nustatytas 22 straipsnyje minimas kenksmingo organizmo atsiradimo atvejis.

Minėtas laiko tarpas ta pačia tvarka gali būti pratęstas, jei, ištyrus padėtį, galima daryti išvadą, jog priemonių taikymo tikslas bus pasiektas tik per pagrįstą papildomą laikotarpį. Bendrijos finansinė parama einant atitinkamiems metams mažėja.

Jei valstybė narė negali pateikti reikiamos informacijos apie šio straipsnio 4 dalies trečiojoje įtraukoje minimą siuntos tapatybę, ji nurodo numanomus kenksmingo organizmo atsiradimo šaltinius bei priežastis, dėl kurių nebuvo galima nustatyti siuntų tapatybės. Finansinės paramos skyrimas gali būti patvirtintas ta pačia tvarka, priklausomai nuo minėtos informacijos įvertinimo rezultatų.

Detalios šios dalies įgyvendinimo taisyklės, 18 straipsnyje nustatyta tvarka, nustatomos įgyvendinimo reglamente.

6. Atsižvelgiant į besikeičiančią padėtį Bendrijoje, 18 arba 19 straipsniuose nustatyta tvarka gali būti nuspręsta, kad arba bus įgyvendinami tolesni veiksmai, arba valstybių narių taikomoms arba planuojamoms taikyti priemonėms bus keliami tam tikri reikalavimai arba papildomos sąlygos, jei tai yra būtina minimam tikslui pasiekti.

Bendrijos finansinės paramos skyrimas tokiems tolesniems veiksmams, reikalavimams arba sąlygoms nustatomas ta pačia tvarka. Neviršijant šiems tikslams skirtų lėšų, Bendrijos finansinė parama sudaro iki 50 % išlaidų, tiesiogiai susijusių su minėtais atitinkamais tolesniais veiksmais, reikalavimais arba sąlygomis.

Jei tokių tolesnių veiksmų, reikalavimų arba sąlygų tikslas yra apsaugoti Bendrijos teritorijas, o ne tik tam tikros valstybės narės teritoriją, ta pačia tvarka gali būti nuspręsta, kad Bendrijos finansinė parama sudarytų daugiau kaip 50 % išlaidų.

Bendrijos finansinė pagalba teikiama ribotą laiką ir kasmet atitinkamai mažėja.

7. Bendrijos finansinės paramos skyrimas neprieštarauja reikalavimams, kuriuos tam tikra valstybė narė arba asmenys gali turėti vieni kitiems, taip pat ir kitoms valstybėms narėms 24 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais, dėl išlaidų atlyginimo, nuostolių arba kitos žalos kompensavimo vadovaujantis nacionaliniais įstatymais, Bendrijos teisės aktais arba tarptautinės teisės nuostatomis. Teisės į šiuos reikalavimus įstatymo nustatyta tvarka bus perduodamos Bendrijai tada, kai išmokama Bendrijos finansinė parama, tiek, kiek ta parama padengia tokias išlaidas, nuostolius arba kitokią žalą.

8. Bendrijos finansinė parama gali būti mokama per kelis kartus.

Jei paskirtosios Bendrijos finansinės paramos teikimas yra nebepagrįstas, imamasi šių veiksmų:

Finansinės paramos, kurią Bendrija paskyrė valstybei narei, suma pagal šio straipsnio 5 ir 6 dalių nuostatas gali būti arba sumažinta, arba jos išmokėjimas sustabdytas, jei, remiantis valstybės narės pateikta informacija, arba tyrimų, kuriuos Komisijos įgalioti atliko 21 straipsnyje minimi ekspertai, rezultatais, arba tinkamos apžiūros, kurią, remdamasi tvarka, analogiška nustatytai 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1260/1999, išdėstančiame struktūrinių fondų bendrąsias nuostatas [9] 39 straipsnyje, atliko Komisija, rezultatais, nustatoma, kad:

- neįgyvendinimas visų arba dalies būtinų priemonių, priimtų remiantis šio straipsnio 5 ir 6 dalių nuostatomis, arba nesilaikymas taisyklių arba laiko apribojimų, kurie buvo nustatyti remiantis šiomis nuostatomis arba kurių reikalauja siekiami tikslai, yra nepateisinami, arba

- priemonės daugiau nebereikalingos arba

- išaiškėja Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 39 straipsnyje aprašyta situacija.

9. 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo [10] 8 ir 9 straipsnių nuostatos taikomos su atitinkamais pakeitimais.

10. Atitinkama valstybė narė grąžina Bendrijai visą arba dalį bet kokios sumos, kuri buvo jai išmokėta kaip Bendrijos finansinė parama, paskirta pagal šio straipsnio 5 ir 6 dalių nuostatas, jei remiantis šio straipsnio 8 dalyje minimais šaltiniais, nustatoma, kad:

a) būtinos priemonės, į kurias atsižvelgiama pagal šio straipsnio 5 ir 6 dalių nuostatas,

i) nėra įgyvendintos arba

ii) nėra įgyvendintos laikantis taisyklių arba laiko apribojimų, nustatytų remiantis tomis nuostatomis arba kurių reikalauja siekiami tikslai;

arba

b) išmokėtos sumos buvo panaudotos ne tiems tikslams, kuriems buvo skirta finansinė parama;

arba

c) išaiškėja Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 39 straipsnyje aprašyta situacija.

Šio straipsnio 7 dalies antrajame sakinyje minimos teisės įstatymo nustatyta tvarka bus grąžintos ir įsigalios atitinkamai valstybei narei tada, kai ji grąžins Bendrijai pinigus, atsižvelgiant į tai, kiek grąžinta suma užtikrina šias teises.

Palūkanos už pavėluotą išmokėjimą skaičiuojamos nuo sumų, negrąžintų pagal Finansinio reglamento nuostatas, ir remiantis priemonėmis, kurias Komisija turėtų nustatyti 18 straipsnyje numatyta tvarka.

24 straipsnis

1. 22 straipsnyje nurodyto kenksmingų organizmų atsiradimo priežasčių atžvilgiu taikomos šios priemonės:

Komisija patikrina, ar kenksmingas organizmas atitinkamoje teritorijoje atsirado dėl to, kad į ją buvo įvežta viena arba daugiau siuntų, užkrėstų šiuo kenksmingu organizmu, ir nustato, iš kokios valstybės narės arba paskesnių valstybių narių siunta (siuntos) buvo atvežta (atvežtos).

Valstybė narė, iš kurios buvo atvežta kenksmingu organizmu užkrėsta siunta (siuntos), nepriklausomai nuo to, ar tai ta pati, pirmiau minėta, ar kita valstybė narė, Komisijos prašymu, nedelsdama informuoja ją apie visas detales, susijusias su siuntos (siuntų) kilmės vieta ar vietomis, ir taikomas administracines priemones, įskaitant šioje direktyvoje numatytas apžiūras, patikrinimus ir kontrolę, siekiant nustatyti, kodėl toji valstybė narė nenustatė, kad siunta (-os) neatitinka šios direktyvos nuostatų. Be to, Komisijos prašymu, valstybė narė per nustatytą laiko tarpą praneša apie visų kitų iš tos pačios kilmės vietos ar vietų siunčiamų siuntų paskirties vietas.

Norint suteikti papildomą informaciją, 21 straipsnyje minimi ekspertai, vadovaujant Komisijai, gali atlikti tyrimus.

2. Informacija, gauta pagal šios arba 16 straipsnio 3 dalies nuostatas, nagrinėjama Komitete, kad būtų galima nustatyti Bendrijos augalų sveikatos sritį reglamentuojančių taisyklių, arba jų įgyvendinimo trūkumus ir priemones jiems pašalinti.

Šio straipsnio 1 dalyje minima informacija taip pat naudojama tam, kad, remiantis Sutartimi, būtų galima nustatyti, ar valstybė narė, iš kurios buvo atvežta siunta (siuntos), nenustatė, jog ši siunta (-os) neatitinka reikalavimų, ir todėl tam tikroje teritorijoje atsirado kenksmingas organizmas, nes ta valstybė narė neįvykdė vieno iš Sutartyje ir šios direktyvos nuostatose nustatytų savo įsipareigojimų, ypač susijusių su 6 straipsnyje nustatytomis apžiūromis arba 13 straipsnio 1 dalyje nustatytais patikrinimais.

3. Kai šio straipsnio 2 dalyje nurodyta išvada priimama 23 straipsnio 1 dalyje minimos valstybės narės atžvilgiu, Bendrijos finansinė parama neskiriama arba, jeigu jau paskirta, ji neišmokama, o jei jau išmokėta, grąžinama Bendrijai. Pastaruoju atveju taikomos 23 straipsnio 10 dalies trečiosios pastraipos nuostatos.

Kai šio straipsnio 2 dalyje nurodyta išvada priimama kitos valstybės narės atžvilgiu atsižvelgiant į 23 straipsnio 7 dalies antrąjį sakinį, taikomi Bendrijos teisės aktai.

25 straipsnis

Kas dėl 13 straipsnio 9 dalyje minimos finansinės paramos, pasiūlius Komisijai, Taryba kvalifikuota balsų dauguma patvirtina nuostatas dėl išskirtinių visai Bendrijai svarbių atvejų, pagrindžiančių Bendrijos pagalbą, kai padengiama iki 70 % išlaidų, tiesiogiai susijusių su įrangos ir patalpų modernizavimu, tačiau neviršijant tam tikslui skirtų asignavimų ir su sąlyga, kad tai neturės poveikio 23 straipsnio 5 arba 6 dalyse minimiems sprendimams.

26 straipsnis

Ne vėliau kaip iki 2002 m. sausio 20 d. Komisija išnagrinėja 13 straipsnio 9 dalies ir 22, 23 bei 24 straipsnių taikymo rezultatus ir pateikia Tarybai ataskaitą kartu su būtinais pasiūlymais dėl pakeitimų.

27 straipsnis

Nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl VIII priedo B dalyje nustatytų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminų, ši direktyva panaikina Direktyvą 77/93/EEB kartu su VIII priedo A dalyje išvardytais pakeitimais.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą, ir jos turėtų būti ir suprantamos taip, kaip nurodyta IX priede pateiktoje koreliacijos lentelėje.

28 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 20 dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

29 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. gegužės 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Pina Moura

[1] Nuomonė pateikta 2000 m. vasario 15 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[2] OL C 129, 1998 4 27, p. 36.

[3] OL L 26, 1977 1 31, p. 20. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 1999/53/EB (OL L 142, 1999 6 5, p. 29).

[4] žr. VIII priedo A dalį.

[5] OL L 171, 1991 6 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, priimtais Reglamentu (EB) Nr. 2674/1999 (OL L 326, 1999 12 18, p. 3).

[6] OL L 171, 1991 6 29, p. 5.

[7] OL L 340, 1976 12 9, p. 25.

[8] OL L 117, 1990 5 8, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/35/EB OL L 169, 1997 6 27, p. 72).

[9] OL L 160, 1999 6 26, p. 103.

[10] OL L 160, 1999 6 26, p.103.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

A DALIS KENKSMINGI ORGANIZMAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į VISAS VALSTYBES NARES IR JOSE PLATINTI

I skirsnis KENKSMINGI ORGANIZMAI, NEAPTINKAMI NĖ VIENOJE BENDRIJOS DALYJE, IR KURIE YRA SVARBŪS VISAI BENDRIJAI

a) Vabzdžiai, erkės ir nematodai visose jų vystymosi stadijose

1. Acleris spp. (ne Europos)

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

5. Anoplophora malasiaca (Forster)

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Virusai, platinami Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos):

a) pupelių auksinės mozaikos virusas

b) pupelių silpnosios margligės virusas

c) salotų infekcinės geltligės virusas

d) paprikos silpnosios margligės virusas

e) moliūgų lapų garbanės virusas

f) karpažolių mozaikos virusas

g) Floridos pomidorų virusas

8. Cicadellidae - cikadėlės (ne Europos), žinomos kaip Pirso ligos (sukeliamos Xylella fastidiosa) užkrato pernešėjos:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (ne Europos)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera Le Conte

11. Heliothis zea (Boddie)

11.1. Hirschmanniella spp., išskyrus Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh &Allen

14. Monochamus spp. (ne Europos)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

17. Premnotrypes spp. (ne Europos)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricus)

24. Thrips palmi Karny

25. Šios Tephritidae (ne Europos):

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua Macquart

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus curcurbitae Coquillet

g) Dacus dorsalis Hendel

h) Dacus tryoni (Froggatt)

i) Dacus tsuneonis Miyake

j) Dacus zonatus Saund.

k) Epochra canadensis (Loew)

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

n) Pterandrus rosa (Karsch)

o) Rhacochlaena japonica Ito

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella Walsh

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (ne Europos populiacija)

27. Xiphinema californicum Lamberti & Bleve–Zacheo

b) Bakterijos

1. Xylella fastidiosa (Well & Raju)

c) Grybai

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (ne Europos)

4. Endocronartium spp. (ne Europos)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito

6. Gymnosporangium spp. (ne Europos)

7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba & Pouzar

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

10. Mycosphaerella larici—leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

13. Phyloosticta solitaria Ell. & Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1 Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d) Virusai ir į juos panašūs organizmai

1. Guobų karnienos nekrozės fitoplazma

2. Bulvių virusai ir į virusus panašūs organizmai:

a) Andų latentinis bulvių virusas

b) Andų margligės bulvių virusas

c) arakazijos B virusas, šakniavaisių rūšis

d) bulvių juodosios žiediškosios dėmėtligės virusas

e) bulvių gumbų verpstiškumo viroidas

f) bulvių T virusas

g) ne Europos izoliuoti bulvių A, M, S, V, X ir Y (įskaitant Yo, Yn ir Yc) virusai ir bulvių lapų susisukimo virusas

3. Tabako žiediškosios dėmėtligės virusas

4. Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas

5. Virusai ir į virusus panašūs organizmai, kurie kenkia Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Rubus L. ir Vitis L. augalams:

a) mėlynių lapų margligės virusas

b) vyšnių lapų šiurkštumo virusas (Amerikos)

c) persikų mozaikos virusas (Amerikos)

d) persikų netikroji rikecija

e) persikų skrotelių mozaikos virusas

f) persikų skrotelių mikoplazma

g) persikų X–ligos mikoplazma

h) persikų geltos mikoplazma

i) slyvų amerikinės juostligės virusas (Amerikos)

j) aviečių lapų garbanės virusas (Amerikos)

k) žemuogių latentinis virusas

l) žemuogių priegyslinės margligės virusas

m) žemuogių raganų šluotų mikoplazma

n) ne Europos virusai ir į virusus panašūs organizmai, kurie kenkia Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. Rubus L. ir Vitis L. augalams.

6. Virusai, platinami Bemisia tabaci Genn.:

a) pupelių auksinės mozaikos virusas

b) pupelių silpnosios margligės virusas

c) salotų infekcinės geltligės virusas

d) paprikos silpnosios margligės virusas

e) moliūgų lapų garbanės virusas

f) karpažolių mozaikos virusas

g) Floridos pomidorų virusas

e) Parazitiniai augalai

1. Arceuthobium spp. (ne Europos)

II skirsnis BENDRIJOJE RIBOTAI PAPLITĘ IR VISAI BENDRIJAI SVARBŪS KENKSMINGI ORGANIZMAI

a) Vabzdžiai, erkės ir nematodai visose jų vystymosi stadijose

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3. Heliothis armigera (Hübner)

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

5. Liriomyza trifolii (Burgess)

6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visos populiacijos)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchar (Bojer)

8. Popilia japonica Newman

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Bakterijos

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicus Spieckermann & Kotthoff)Davis et al.

2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

c) Grybai

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Virusai ir į juos panašūs organizmai

1. Obelų gausaus išsišakojimo (proliferacijos) mikoplazma

2. Abrikosų chlorotiško lapų susisukimo mikoplazma

3. Kriaušių nykimo mikoplazma

B DALIS KENKSMINGI ORGANIZMAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į TAM TIKRAS SAUGOMAS ZONAS IR JOSE PLATINTI

a) Vabzdžiai, erkės ir nematodai visose jų vystymosi stadijose

Rūšis | Saugoma (-os) zona (-os) |

| |

1. | Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijos) | Danija, Airija, Portugalija (Entre Douro e Minho, Trás–os–Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira ir Azorai), Jungtinė Karalystė, Švedija, Suomija |

2. | Globodera pallida (Stone) Behrens | Suomija |

3. | Leptinotarsa decemlineata Say | Ispanija (Menorca ir Ibiza), Airija, Portugalija (Azorai ir Madeira), Jungtinė Karalystė, Švedija (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län, Halland), Suomija (Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta rajonai) |

b) Virusai ir į juos panašūs organizmai

Rūšis | Saugoma (-os) zona (-os) |

| |

1. | Runkelių gyslų nekrotinio pageltimo furovirusas | Danija, Prancūzija (Bretanė), Suomija, Airija, Portugalija (Azorai), Švedija, Jungtinė Karalystė |

2. | Pomidorų dėmėtojo vytulio virusas | Danija, Švedija, Suomija |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

A DALIS KENKSMINGI ORGANIZMAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į VISAS VALSTYBES NARES IR JOSE PLATINTI, JEI JIE RANDAMI ANT IŠVARDINTŲ AUGALŲ ARBA AUGALINĖS KILMĖS PRODUKTŲ

I skirsnis BENDRIJOJE NEAPTINKAMI IR VISAI BENDRIJAI SVARBŪS KENKSMINGI ORGANIZMAI

a) Vabzdžiai, erkės ir nematodai visose jų vystymosi stadijose

Rūšis | Užkrėtimo objektas |

1.Aculops fuchsiae Keifer | Fuchsia L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

2.Aleurocantus spp. | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

3.Anthonomus bisignifer (Schenkling) | Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

4.Anthonomus signatus (Say) | Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

5.Aonidella citrina Coquillet | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

6.Aphelenchoïdes besseyi Christie | Oryza spp. sėklos |

7.Aschistonyx eppoi Inouye | Juniperus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš ne Europos šalių |

8.Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buchere) Nickle et al. | Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. ir Tsuga Carr. augalai, išskyrus kankorėžius ir sėklas, ir spygliuočių (Coniferales) mediena, kilę iš ne Europos šalių |

9.Carposina niponensis Walsingham | Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ir Pyrus L. augalai, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių |

10.Diaphorina citri Kuway | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, ir Murraya König, išskyrus vaisius ir sėklas |

11.Enarmonia packardi (Zeller) | Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ir Pyrus L. augalai, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių |

12.Enarmonia prunivora Walsh | Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. ir Rosa L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, ir MalusMill. bei Prunus L. vaisiai, kilę iš ne Europos šalių |

13.Eotetranychus lewisi McGregor | Citrus L., FortunellaSwingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

14.Eotetranychus orientalis Klein | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

15.Grapholita inopinata Heinrich | Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ir Pyrus L. augalai, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių |

16.Hishomonus phycitis | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

17.Leucaspis japonica Ckll. | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

18.Listronotus bonariensis (Kuschel) | Cruciferae, Gramineae ir Trifolium spp. Sėklos, kilusios iš Argentinos, Australijos, Bolivijos, Čilės, Naujosios Zelandijos ir Urugvajaus |

19.Margarodes, ne Europos rūšys:a)Margarodes vitis (Phillipi)b)Margarodes vredendalensis de Klerkc)Margarodes prieskaensis Jakubski | Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas |

20.Numonia pyrivorella ( Matsumura) | Pyrus L. augalai, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių |

21.Oligonychus perditus Pritchard et Baker | Juniperus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę ne iš Europos šalių |

22.Pissodes spp. (ne Europos) | Spygliuočiai (Coniferales), išskyrus vaisius ir sėklas, spygliuočių (Coniferales) mediena su žieve ir spygliuočių (Coniferales) nulupta žievė, kilę iš ne Europos šalių |

23.Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas, bei Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae augalai įsišakniję arba su substratu |

24.Saissetia nigra (Nietm.) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

25.Scirtothrips aurantii Faure | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas |

26.Scirtothrips dorsalis Hood | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

27.Scirtothrips citri (Moultex) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas |

28.Scolytidae spp. (ne Europos) | Spygliuočiai (Coniferales), aukštesni nei 3 m, išskyrus vaisius ir kankorėžius, spygliuočių (Coniferales) mediena su žieve ir nulupta spygliuočių (Coniferales) žievė, kilę iš ne Europos šalių |

29.Tachypterellus quadrigibbus Say | Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ir Pyrus L. augalai, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių |

30.Toxoptera citricida Kirk. | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

31.Trioza erytreae Del Guercio | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

32.Unaspis citri Comstock | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

Sukėlėjas – ligos pavadinimas | Užkrėtimo objektas |

1.Citrusų bakterinė mozaika | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

2.Citrusų margoji chlorozė | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

3.Erwinia stewartii (Smith) Dye | Zea mais L. sėklos |

4.Xanthomonas campestris (visi citrusams patogeniniai kamienai) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas |

5.Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye & pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye | Oryza spp. Sėklos |

c) Grybai

Sukėlėjas – ligos pavadinimas | Užkrėtimo objektas |

1.Alternaria alternata (Fr.) Keissler (ne Europos patogeniniai izoliatai) | Cydonia Mill., Malus Mill. ir Pyrus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių |

2.Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx | Prunus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

3.Atropellis spp. | Pinus L. augalai, išskyrus kankorėžius ir sėklas, Pinus L. nulupta žievė ir mediena |

4.Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi | Acer saccharum Marsh. Augalai ir mediena, įskaitant ir neturinčią natūraliai apvalaus paviršiaus, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš Šiaurės Amerikos šalių |

5.Cercoseptoria pini–densiflorae (Hori et Nambu) Deighton | Pinus L. augalai ir mediena, išskyrus kankorėžius ir sėklas |

6.Cercospora angolensis Carv. et Mendes | Citrus L., FortunellaSwingle, Poncirus Raf. Augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas |

7.Ciborinia camelliae Kohn | Camelia L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių |

8.Diaporthe vaccinii Shaer | Vaccinium spp. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

9.Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes | Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas, taip pat Citrus L. augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas ir vaisius, išskyrus Citrus reituculata Blanco bei Citrus sinensus (L.) Osbeck vaisius, kilę iš Pietų Amerikos šalių |

10.Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon | Phoenix spp. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas |

11.Guignardia citricarpa Kiely (visi citrusams patogeniniai štamai) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas |

12.Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto | Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ir Pyrus L. augalai, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių |

13.Puccinia pittieriana Hennings | Solanaceae augalai, išskyrus vaisius ir sėklas |

14.Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers | Pinus L. augalai, išskyrus kankorėžius vaisius ir sėklas |

15.Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto | Pyrus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šal |

d) Virusai ir į juos panašūs organizmai

Sukėlėjas | Užkrėtimo objektas |

1.Runkelių viršūnių garbanės virusas (išskirtas ne Europoje) | Beta vulgaris L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

2.Gervuogių latentinis virusas | Rubus L. augalai, skirti sodinti |

3.Deguliai arba į degulius panašūs | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

4.Cadang–Cadang viroidas | Palmae augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių |

5.Vyšnių lapų susisukimo virusas | Rubus L. augalai, skirti sodinti |

6.Citrusų mozaikos virusas | Citrus L., FortunellaSwingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

7.Citrusų greito sunykimo virusas (išskirtas ne Europoje) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

8.Raupai | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

9.Vyšnių susmulkėjimo patogenas (išskirtas ne Europoje) | Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunusyedoensis Matsum. augalai ir jų hibridai bei veislės skirti sodinti, išskyrus sėklas |

10.Natūraliai plintanti psorozė | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

11.Palmių žudančiosios geltligės mikoplazma | Palmae augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių |

12.Slyvų nekrotinės žiediškosios dėmėtligės virusas | Rubus L. augalai, skirti sodinti |

13.Satsuma žemaūgės virusas | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

14.Tatter lapų virusas | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

15.Raganų šluotų virusas (MLO) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

Rūšis | Užkrėtimo objektas |

1.Aphelenchoides besseyi Christie | Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

2.Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) | Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas |

3.Ditylenchus destructor Thorne | Crocus L. gėlių gumbasvogūniai ir šakniastiebiai, Gladiolus Tourn. ex L. rūšys tokių kaip Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L. genčių smulkiažiedės ir jų hibridai skirti sodinti, ir valgomųjų bulvių stiebagumbiai (Solanum tuberosum L.), skirti sodinti |

4.Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev | Allium ascalonicum L., Allium cepa L. ir Allium schoenoprasum L. sėklos ir svogūnėai, skirti sodinti, Allium porrum L. augalai, skirti sodinti, Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, NarcissusL., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L. svogūnai ir stiebagumbiai, skirti sodinti, ir Medicago sativa L. sėklos |

5.Circulifer haematoceps | Citrus L., FortunellaSwingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

6.Circulifer tenellus | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

7.Radopholus similis (Cobb) Thorne | Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae augalai įsišakniję arba su substratu |

b) Bakterijos

Sukėlėjas – ligos pavadinimas | Užkrėtimo objektas |

1.Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. | Medicago sativa L. sėklos |

2.Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al. | Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. augalai, skirti sodinti |

3.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., išskyrus Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. ir Stranvaesia Lindl. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

4.Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey | Dianthus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

5.Pseudomonascaryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder | Dianthus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

6.Pseudomonassyringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. | Prunus persica (L.) Batsch ir Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

7.Xanthomonas campestris pv. phaseoli(Smith) Dye | Phaseolus L. sėklos |

8.Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye | Prunus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

9.Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye | Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. ir Capsicum spp. augalai, skirti sodinti |

10.Xanthomonas fragariae Kennedy & King | Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

11.Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. | Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas |

c) Grybai

Sukėlėjas – ligos pavadinimas | Užkrėtimo objektas |

1.Ceratocystis fimbriata f. spp. platani Walter | Platanus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, ir Platanus L. mediena, įskaitant medieną, kuri nėra natūralios rąsto formos |

2.Colletotrichum acutatum Simmonds | Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

3.Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr | Castanea Mill. ir Quercus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, ir Castanea Mill mediena bei nulupta žievė |

4.Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx | Dendranthema (DC.) Des Moul. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

5.Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma | Dianthus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

6.Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas |

7.Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae | Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

8.Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni | Helianthus annus L. sėklos |

9.Puccinia horiana Hennings | Dendranthema (DC.) Des Moul. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

10.Scirrhia pini Funk & Parker | Pinus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

11.Verticillium albo–atrum Reinke & Berthold | Humulus lupulus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

12.Verticillium dahliae Klebahn | Humulus lupulus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

d) Virusai ir į juos panašūs organizmai

Rūšis | Užkrėtimo objektas |

1.Vaistučio mozaikos virusas | Fragaria L. ir Rubus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

2.Runkelių lapų garbanės virusas | Beta vulgaris L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

3.Chrizantemų žemaūgės viroidas | Dendranthema (DC.) Des Moul. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

4.Citrusų greito sunykimo virusas ( išskirtas Europoje) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

5.Citrusų gyslų sumedėjusių išaugų "virusas" | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

6.Vynuogių geltos organizmai, panašūs į mikoplazmas | Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas |

7.Slyvų raupligės virusas | Prunus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

8.Bulvių stolburo mikoplazma | Solanaceae augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

9.Aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas | Fragaria L. ir Rubus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

10.Spiroplasma citri Saglio et al. | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas |

11.Žemuogių raukšlėtligės virusas | Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

12.Žemuogių latentinis žiediškosios dėmėtligės virusas | Fragaria L. ir Rubus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

13.Žemuogių silpnojo pakraščių pageltimo virusas | Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

14.Pomidorų juodojo žiediškumo virusas | Fragaria L. ir Rubus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

15.Pomidorų dėmėtojo vytulio virusas | Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul. augalai, visos Naujosios Gvinėjos hibridų Impatients, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Nicotiana tabacum L.rūšys, įsitikinus, kad jie skirti pardavimui profesionaliems tabako gamintojams. Solanum melongena L. ir Solanum tuberosum L., skirti sodinti, išskyrus sėklas |

16.Pomidorų lapų geltonosios garbanės virusas | Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas |

B DALIS KENKSMINGI ORGANIZMAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į TAM TIKRAS SAUGOMAS ZONAS IR PLATINTI JOSE, JEI JIE RANDAMI ANT TAM TIKRŲ AUGALŲ ARBA AUGALINĖS KILMĖS PRODUKTŲ

a) Vabzdžiai, erkės ir nematodai visose jų vystymosi stadijose

Rūšis | Užkrėtimo objektas | Saugoma (-os) zona (-os) |

1.Anthonomus grandis Boh. | Gossypium spp. sėklos ir vaisiai (dėžutės) bei nevalyta medvilnė | Graikija, Ispanija (Andalūzija, Katalonija, Estremadūra, Mursija, Valensija) |

2.Cephalcia lariciphila Klug | Larix Mill. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala) |

3.Dendroctonus micans Kugelan | Aukštesni nei 3 m aukščio Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L ir Pseudotsuga Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, spygliuočių (Coniferales) mediena su žieve, nulupta spygliuočių žievė | Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė |

4.Gilphinia hercyniae Hartig | Picea A. Dietr. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala) |

5.Gonipterus scutellatus Gyll. | Eucalyptus l'Herit. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas | Graikija, Portugalija |

6.a)Ips amitinus Eichhof | Aukštesni nei 3 m aukščio Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. ir Pinus L augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, spygliuočių (Coniferales) mediena su žieve, nulupta spygliuočių žievė | Graikija, Prancūzija (Korsika), Airija, Jungtinė Karalystė |

b)Ips cembrae Heer | Aukštesni nei 3 m aukščio Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L ir Pseudotsuga Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, spygliuočių (Coniferales) mediena su žieve, nulupta spygliuočių žievė | Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala) |

c)Ips duplicatus Sahlberg | Aukštesni nei 3 m aukščio Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. ir Pinus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, spygliuočių (Coniferales) mediena su žieve, nulupta spygliuočių žievė | Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė |

d)Ips sexdentatus Börner | Aukštesni nei 3 m aukščio Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. Ir Pinus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, spygliuočių (Coniferales) mediena su žieve, nulupta spygliuočių žievė | Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala) |

e)Ips typographus Heer | Aukštesni nei 3 m aukščio Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L ir Pseudotsuga Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, spygliuočių (Coniferales) mediena su žieve, nulupta spygliuočių žievė | Airija, Jungtinė Karalystė |

7.Matsucoccus feytaudi Duc. | Spygliuočių (Coniferales) nulupta žievė ir mediena | Prancūzija (Korsika) |

8.Pissodes spp. (Europos) | Aukštesni nei 3 m aukščio Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, spygliuočių (Coniferales) mediena su žieve, nulupta spygliuočių žievė | Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala) |

9.Sternochetus mangiferae Fabricius | Mangifera spp. sėklos, kilusios iš trečiųjų šalių | Ispanija (Granada ir Malaga), Portugalija (Alentezas, Algarvė ir Madeira) |

10.Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff. | Pinus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus kankorėžius ir sėklas | Ispanija (Ibiza) |

Rūšis | Užkrėtimo objektas | Saugoma (-os) zona (-os) |

1.Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones | Phaseolus vulgaris L. ir Dolichos Jacq. sėklos | Graikija, Ispanija, Portugalija |

2.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Augalų dalys, išskyrus vaisius, sėklas ir skirtus sodinti augalus, bet įskaitant gyvybingas žiedadulkes, skirtas apdulkinti Chaenomeles Lindl., Cotoveaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., išskyrus Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. ir Stranvaesia Lindl. | Ispanija, Prancūzija (Šampanė – Ardėnai, Elzasas, išskyrus Žemutinio Bas–Rhin teritorijas, Lotaringija, Franš–Komtė, Rona–Alpės, išskyrus Ronos teritorijas, Burgundija, Overnė, išskyrus Puy-de_Dome teritorijas, Provansas–Alpės–Žydrasis Krantas, Korsika, Langedokas–Rusilionas), Airija, Italija, Portugalija, Jungtinė Karalystė (Šiaurė Airija, Meno sala ir Normandijos salos), Austrija, Suomija |

c) Grybai

Rūšis | Užkrėtimo objektas | Saugoma (-os) zona (-os) |

1.Glomerella gossypii Edgerton | Gossypium spp. sėklos ir vaisiai (dėžutės) | Graikija |

2.Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet | Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. ir Pseudotsuga Carr. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) |

3.Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller | Populus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) |

d) Virusai ir į juos panašūs organizmai

Rūšis | Užkrėtimo objektas | Saugoma zona (zonos) |

Citrusų greito sunykimo virusas (išskirtas Europoje) | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. vaisiai ir jų hibridai su lapais ir žiedynkočiais | Graikija, Prancūzija (Korsika), Italija, Portugalija |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

A DALIS AUGALAI, AUGALINIAI PRODUKTAI IR KITI OBJEKTAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į VISAS VALSTYBES NARES

Aprašas | Kilmės šalis |

| |

1. | Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, JuniperusL., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. ir Tsuga Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas | Ne Europos šalys |

2. | Castanea Mill. ir Quercus L. augalai su lapais, išskyrus vaisius ir sėklas | Ne Europos šalys |

3. | Populus L. augalai su lapais, išskyrus vaisius ir sėklas | Šiaurės Amerikos šalys |

4. | Nulupta spygliuočių (Coniferales) žievė | Ne Europos šalys |

5. | NuluptaCastanea Mill. žievė | Trečiosios šalys |

6. | NuluptaQuercus L. žievė, išskyrus Quercus suberL., | Šiaurės Amerikos šalys |

7. | NuluptaAcer saccharum Marsh. žievė | Šiaurės Amerikos šalys |

8. | NuluotaPopulus L. žievė | Amerikos žemyno šalys |

9. | Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. ir Rosa L. augalai, skirti sodinti, išskyrus ramybės būsenoje esančius augalus, kurie yra be lapų, žiedų ir vaisių | Ne Europos šalys |

9.1. | Photinia Ldl. augalai, skirti sodinti, išskyrus ramybės būsenoje esančius augalus, kurie yra be lapų, žiedų ir vaisių | JAV, Kinija, Japonija, Korėjos Respublika ir Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika |

10. | Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, skirti sodinti | Trečiosios šalys, išskyrus Šveicariją |

11. | Stolonus arba gumbus formuojantys Solanum L. rūšių augalai arba jų hibridai, skirti sodinti, išskyrus III priedo A dalies 10 punkte išvardytus Solanum tuberosum L. gumbus | Trečiosios šalys |

12. | SolanumL. stiebagumbiai ir jų hibridai, išskyrus tuos, kurie išvardyti 10 ir 11 punktuose | Nepažeidžiant specialių reikalavimų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnyje išvardytiems bulvių stiebagumbiams, trečiosios šalys, išskyrus Alžyrą, Kiprą, Egiptą, Izraelį, Libiją, Maltą, Maroką, Siriją, Šveicariją, Tunisą ir Turkiją bei tas Europos trečiąsias šalis, kuriose, 18 straipsnyje nustatyta tvarka, pripažinta, kad jose nėra Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus Spieckermann et Kotthoff Davis et al. arba kuriose, 18 straipsnyje nustatyta tvarka, laikomasi nuostatų, pripažintų atitinkančiomis Bendrijos nuostatas dėl kovos su Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. |

13. | Solanaceae augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas ir III priedo A dalies 10, 11 arba 12 punktuose išvardytus augalus | Trečiosios šalys, išskyrus Europos ir Viduržemio jūros šalis |

14. | Dirvožemis ir auginimo substratas, kurie visiškai arba dalinai sudaryti iš žemės arba kietų organinių medžiagų, tokios kaip augalų dalys, humusas, įskaitant durpes arba žievę, išskyrus tuos, kurie sudaryti vien iš durpių | Turkija, Baltarusija, Estija, Latvija, Lietuva, Moldova, Rusija, Ukraina ir trečiosios šalys, nesančios Europos žemyne, išskyrus šias šalis: Kiprą, Egiptą, Israelį, Libiją, Maltą, Maroką, Tunisą |

15. | Vitis L. augalai, išskyrus vaisius | Trečiosios šalys |

16. | Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas | Trečiosios šalys |

17. | Phoenix spp. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas | Alžyras, Marokas |

18. | Cydonia Mill, Malus Mill., Prunus L. ir Pyrus L. augalai bei jų hibridai ir Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant draudimų, taikytinų III priedo A dalies 9 punkte išvardytiemsišvardytiems augalams, jei reikia, ne Europos šalys, išskyrus Viduržemio jūros šalis, Australiją, Naująją Zelandiją, Kanadą, JAV žemynines valstybes |

19. | Graminacae šeimos augalai, išskyrus Bambusoideae, Panicoideae pošeimių ir Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. ir Uniola L. genties dekoratyvinius daugiamečius žolinius augalus, skirtus sodinti, išskyrus sėklas | Trečiosios šalys, išskyrus Europos ir Viduržemio jūros šalis |

B DALIS AUGALAI, AUGALINIAI PRODUKTAI IR KITI OBJEKTAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į TAM TIKRAS SAUGOMAS ZONAS

Aprašas | Saugoma (-os) zona (-os) |

| |

1. | Nepažeidžiant draudimų, taikytinų III priedo A dalies 9 ir 18 punktuose išvardytiems išvardytiems augalams, jei reikia, Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., išskyrus Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., augalai ir apdulkinimui skirtos gyvybingos žiedadulkės, išskyrus vaisius ir sėklas, kilusius kilę iš trečiųjų šalių, išskyrus tas, kuriose, 18 straipsnyje nurodyta tvarka, pripažinta, kad jose Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. neaptinkama | Ispanija, Prancūzija (Šampanė – Ardėnai, Elzasas, išskyrus Žemutinio Bas–Rhin teritoriją, Lotaringija, Franš–Komtė, Rona–Alpės, išskyrus Ronos teritoriją, Burgundija, Overnė, išskyrus Puy–de–Dôme teritoriją, Provansas–Alpės–Žydrasis Krantas, Korsika, Langedokas–Rusilionas), Airija, Italija, Portugalija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Normandijos salos), Austrija, Suomija |

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

A DALIS SPECIALŪS REIKALAVIMAI, KURIUOS VALSTYBĖS NARĖS TURI NUSTATYTI AUGALAMS, AUGALINIAMS PRODUKTAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS, JUOS ĮVEŽANT Į VISAS VALSTYBES NARES IR VEŽANT JOSE

I skirsnis AUGALAI, AUGALINIAI PRODUKTAI IR KITI OBJEKTAI, KILĘ NE BENDRIJOJE

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai | Specialūs reikalavimai |

1.1.Spygliuočių (Coniferales), išskyrus Thuja L., mediena, kitokios formos mediena nei:drožlės, pjuvenos, medžio atliekos arba gabaliukai, kurie visi arba jų dalis gauti iš šių spygliuočių medienos,pakavimo dėžės, rėmai arba statinės,padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti krovimo skydai,padėklai po kroviniu, tarpikliai ir atramos,įskaitant medieną, kilusią iš Kanados, Kinijos, Japonijos, Korėjos, Taivanio ir JAV, kuri nebėra natūralios rąsto formos | Panaudojant medienai taikomą indikatorių sistemą, patvirtintą 18 straipsnyje nurodyta tvarka, įrodoma, kad mediena buvo termiškai apdorota minimali medienos šerdies temperatūra 30 minučių siekė ne mažiau kaip 56 °C |

1.2.Spygliuočių (Coniferales) medienos drožlės, pjuvenos, atliekos arba gabaliukai, kurie visi arba jų dalis gauti iš šios spygliuočių medienos, kilusios iš Kanados, Kinijos, Japonijos, Korėjos, Taivanio ir JAV | a)oficialus patvirtinimas, kadb)produkcija buvo fumiguota laivo denyje ar konteineryje iki pakrovimo; |

1.3.Spygliuočių (Coniferales), išskyrus Thuja L., mediena pakavimo dėžių, rėmų arba statinių, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų po kroviniu, tarpiklių ir atramų, įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, kilusi iš Kanados, Kinijos, Japonijos, Korėjos, Taivanio ir JAV | Mediena tur būti be žievės, be ožiaragių (Monochamusspp.) genties (ne Europos porūšio) lervų padarytų skylių, didesnių nei 3 mm skersmens; mediena išdžiovinta ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, sudaro mažiau nei 20 %, pasiektų gamybos metu, masės. |

1.4.Thuja L. mediena, įskaitant tą, kuri nebėra natūralios rąsto formos, kilusi iš Kanados, Kinijos, Japonijos, Korėjos, Taivanio ir JAV | Mediena turi būti be žievės, be ožiaragių (Monochamusspp.) genties (ne europinio porūšio) lervų padarytų skylių, didesnių nei 3 mm skersmens. |

1.5.Spygliuočių (Coniferales) mediena, išskyrus drožlių, pjuvenų, atliekų arba gabaliukų formos, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių spygliuočių medienos, įskaitant ir tą, kuri nebėra natūralios rąsto formos, kilusi iš ne Europos šalių, išskyrus Kanadą, Kiniją, Japoniją, Korėją, Taivanį ir JAV | a)Mediena turi būti be žievės, be ožiaragių (Monochamusspp.) genties (ne europinio porūšio) lervų padarytų skylių, didesnių nei 3 mm skersmens,arbab)ženklu "Kiln–dried", "KD" arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, pažymėtu ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės. |

2.1.Acer saccharum Marsh. mediena, įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, išskyrus medieną, skirtą faneros gamybai, kilusi iš Šiaurės Amerikos šalių | Ženklu "Kiln–dried", "KD" arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, pažymėtu ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės. |

2.2.Acer saccharum Marsh. mediena, išskyrus medieną, nurodytą 2.1 punkte, kilusią iš Šiaurės Amerikos šalių | Lydimaisias dokumentais arba kitokiais būdais įrodoma, kad mediena skirta faneros gamybai. |

3.Castanea Mill. ir Quercus L. mediena, įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, kilusi iš Šiaurės Amerikos šalių | Mediena yra be žievės arba: a)aptašyta taip, kad nebūtų natūraliai apvalaus paviršiaus,arbab)oficialiai patvirtinta, kad drėgmės kiekis medienoje neviršija 20 % sausosios medžiagos, išreikštos procentais patvirtinimas,arbac)oficialus patvirtinimas, kad mediena buvo atitinkamai dezinfekuota karštu oru arba karštu vandeniu,arba (pjautos medienos atveju) su žievės likučiais arba be jų, paženklinta "Kiln–dried", "KD" arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, uždėtu ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės |

4.Castanea Mill. mediena | Nepažeidžiant reikalavimų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 3 punkte išvardytiems augalų produktams, a)oficialus patvirtinima patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijos, pripažintos neužkrėsta Cryphonectria parasitica (Murril) Barrarbab)mediena yra be žievės. |

5.Platanus L. mediena, įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, kilusi iš JAV arba Armėnijos | Ženklas "Kiln–dried", "KD" arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, uždėtu ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės. |

6.Populus L. mediena, kilusi iš Amerikos žemyno šalių | Mediena yra be žievės. |

7.Medienos drožlės, pjuvenos, atliekos arba gabaliukai, kurie visi arba jų dalis gauti iš Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Platanus L., Populus L. ir Quercus L., kilę iš ne Europos šalių, ir spygliuočių mediena (Coniferales), kilusi iš ne Europos šalių, išskyrus Kanadą, Kiniją, Japoniją, Korėją, Taivanį ir JAV | Produktas pagamintas tik iš medienos, kuri yra be žievės arba buvo išdžiovinta, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, gamybos procese taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, pasiekta, kad sudaro mažiau nei 20 % masės, arba kuri buvo fumiguota laivo denyje ar konteineriuose iki pakrovimo ir ir pervežama užantspauduotuose konteineriuose arba kitokiu būdu, taip kad būtų apsaugota nuo bet kokio galimo užsikrėtimo kenksmingais organizmais. |

8.1.Spygliuočių (Coniferales) augalai, išskyrus kankorėžius ir sėklas, kilę iš ne Europos šalių | Nepažeidžiant draudimų, taikytinų III priedo A dalies 1 punkte išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo kilę iš medelynuose ir kad auginimo vieta pripažintos neužkrėsta Pissodes spp. (ne Europos porūšio ). |

8.2.Spygliuočių (Coniferales) augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, aukštesni kaip 3 m, kilę išne Europos šalių | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 1 punkte ir IV priedo A dalies I skirsnio 8.1 punkte išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo kilę iš medelynuose ir kad auginimo vieta neužkrėsta ne Eurpos porūšio Scolytidae spp. |

9.Pinus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 1 punkte ir IV priedo A dalies I skirsnio 8.1 ir 8.2 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers arba Scirrhia pini Funk et Parker požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

10.Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. ir Tsuga Carr. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 1 punkte ir IV priedo A dalies I skirsnio 8.1, 8.2 ir 9 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad Melampsora medusae Thümen požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

11.1.Castanea Mill. ir Quercus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas: | Nepažeidžiant III priedo A dalies 2 punkte išvardytiems išvardytiems augalams taikytinų draudimų, |

a)kilę iš ne Europos šalių | oficialus patvirtinimas, kad Cronartium spp. (ne Europos) požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį jos ciklą nepastebėta |

b)kilę iš Šiaurės Amerikos šalių | oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. |

11.2.Castanea Mill. ir Quercus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant III priedo A dalies 2 punkte ir IV priedo A dalies I skirsnio 11.1 punkte išvardytiems augalams taikytinų draudimų, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.arbab)Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

12.Platanus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš JAV arba Armėnijos | Oficialus patvirtinimas, kad Ceratocystis fimbriataf.sp. plataniWalterpožymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

13.1.Populus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš trečiųjų šalių | Nepažeidžiant III priedo A dalies 3 punkte išvardytiems augalams taikytinų draudimų, oficialus patvirtinimas, kad Melampsora medusae Thümen požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

13.2.Populus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš Amerikos žemyno šalių | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 3 punkte ir IV priedo A dalies I skirsnio 13.1 punkte išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad Mycosphaerella populorum G.E. Thompson požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

14.Ulmus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš Šiaurės Amerikos šalių | Oficialus patvirtinimas, kad guobų karnienos nekrozės mikoplazmos požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

15.Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., MalusMill., Prunus L. ir Pyrus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių | Nepažeidžiant III priedo A dalies 9, 18 punktuose ir III priedo B dalies 1 punkte išvardytiems augalams taikytinų draudimų, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad: augalai kilę iš šalies, kurioje, kaip žinoma, Monilinia fructicola (Winter) Honey nepastebėta,arbaaugalai, kilę iš teritorijos, kuri 18 straipsnyje nustatyta tvarka pripažinta neužkrėsta Monilinia fructicola (Winter) Honey ir auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą Monilinia fructicola (Winter) Honey nepastebėta. |

16.Nuo vasario 15 d. iki rugsėjo 30 d. – Prunus L. vaisiai, kilę iš ne Europos šalių | Oficialus patvirtinimas, kad: vaisiai kilę iš šalies, kurioje, kaip žinoma, Monilinia fructicola (Winter) Honey nepastebėta,arbavaisiai kilę iš teritorijos, kuri, 18 straipsnyje nustatyta tvarka, pripažinta neužkrėsta Monilinia fructicola (Winter) Honey,arbavaisiai patikrinti ir tinkamai apdoroti, prieš derliaus nuėmimą ir (arba) eksportą, kad būtų užtikrinta, kad jie neužkrėsti Monilinia spp. |

16.1.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. vaisiai ir jų hibridai, kilę iš trečiųjų šalių | Vaisiai turi būti be žiedynkočių ir lapų, o ant pakuotės turi būti atitinkamas kilmės ženklas. |

16.2.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. vaisiai ir jų hibridai, kilę iš trečiųjų šalių | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 16.1, 16.3, 16.4 ir 16.5 punktuose išvardytiems vaisiams, oficialus patvirtinimas, kad: a)vaisiai kilę iš teritorijos, kuri 18 straipsnyje nustatyta tvarka pripažinta neužkrėsta Xanthomonas campestris(visų citrusams patogeninių štamų),arbab)vaisiai kilę iš teritorijos, kuri 18 straipsnyje nustatyta tvarka pripažinta neužkrėsta Xanthomonas campestris(visų citrusams patogeninių štamų) ir kuri yra nurodyta šios direktyvos 7 arba 8 straipsniuose minimuose sertifikatuose,arbac)pagal oficialius kontrolės ir tyrimų metodus režimu, Xanthomonas campestris (visų citrusams patogeninių štamų) požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėtairnei vienas vaisius, gautas auginimo lauke nuėmus derlių neturėjo Xanthomonas campestris (visų citrusams patogeninių štamų) požymiųirvaisiai buvo apdoroti natrio ortofenilfenatu, ir tai nurodyta šios direktyvos 7 arba 8 straipsniuose minimuose sertifikatuose,irvaisiai buvo apdoroti ir supakuoti šiam tikslui užregistruotose patalpose arba paskirstymo centruose,arbataikyta sertifikavimo sistema, 18 straipsnyje nustatyta tvarka pripažinta atitinkančia anksčiau minėtas nuostatas. |

16.3.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. vaisiai ir jų hibridai, kilę iš trečiųjų šalių | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 16.1, 16.2, 16.4 ir 16.5 punktuose išvardytiems vaisiams, oficialus patvirtinimas, kad: a)vaisiai kilę iš šalies, kurioje, kaip pripažinta 18 straipsnyje nustatyta tvarka, Cercospora angolensis Carv. et Mendes nepastebėtaarbab)vaisiai kilę iš teritorijos, kuri 18 straipsnyje nustatyta tvarka, pripažinta neužkrėsta Cercospora angolensis Carv. et Mendes, ir kuri yra nurodyta šios direktyvos 7 arba 8 straipsniuose minimuose sertifikatuose,arbac)Cercospora angolensis Carv. et Mendes požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėtairvaisiai, nuėmus derlių produkcijos auginimo vietoje, pagal oficialių tyrimų rezultatus šio organizmo požymių neturėjo. |

16.4.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. vaisiai ir jų hibridai, išskyrus Citrus aurantium L. vaisius, kilę iš trečiųjų šalių | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 16.1, 16.2, 16.3 ir 16.5 punktuose išvardytiems vaisiams, oficialus patvirtinimas, kad: a)vaisiai kilę iš šalies, kurioje, kaip pripažinta 18 straipsnyje nustatyta tvarka, Guignardia citricarpa Kiely (visų citrusams patogeninių štamų) nepastebėtaarbab)vaisiai kilę išteritorijos, kuri 18 straipsnyje nustatyta tvarka, pripažinta neužkrėsta Guignardia citricarpa Kiely (visų citrusams patogeninių štamų), ir kuri yra nurodyta šios direktyvos 7 arba 8 straipsniuose minimuose sertifikatuose,arbac)Guignardia citricarpa Kiely (visų citrusams patogeninių štamų) požymių auginimo lauke ir artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta, o vaisiai, nuėmus derlių produkcijos auginimo vietoje, pagal oficialių tyrimų rezultatus šio organizmo požymių neturėjoarbad)vaisiai kilę iš auginimo lauko, kuris yra atitinkamai apdorojamas nuo Guignardia citricarpa Kiely (visų citrusams patogeninių štamų),irvaisiai, nuėmus derlių produkcijos auginimo vietoje, pagal oficialių tyrimų rezultatus šio prganizmo požymių neturėjo. |

16.5.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf vaisiai ir jų hibridai, kilę ištrečiųjų šalių, kuriose ant vaisių aptinkami Tephritidae (ne Europos) | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo B dalies 2 ir 3 punktuose ir IV priedo A dalies I skirsnio 16.1, 16.2 ir 16.3 punktuose išvardytiems vaisiams, oficialus patvirtinimas, kad: a)vaisiai kilę iš teritorijos, kuri, pripažinta neužkrėsta atitinkamu organizmu; arba, jei šis reikalavimas negali būti patenkintas;b)vykdant oficialius patikrinimus, atliekamus bent kartą per mėnesį (likus trims mėnesiams iki derliaus nuėmimo), atitinkamo organizmo buvimo požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta, o vaisiai, nuėmus derlių produkcijos auginimo vietoje, pagal oficialių tyrimų rezultatus atitinkamo organizmo požymių neturėjo; arba, jei šis reikalavimas taip pat negali būti patenkintas;c)atlikus oficialų tipinio ėminio tyrimą, vaisiai nebuvo pažeisti nurodytais organizmais visose kenkėjų vystymosi stadijose; arba jei ir šis reikalavimas negali būti patenkintas;d)vaisiai atitinkamai apdoroti; bet kokiu priimtinu terminiu apdorojimu karštais garais, šalčiu arba apdorojimas, greitai užšaldant, kas pasitvirtino kaip veiksmingi prieš atitinkamą organizmą būdai ir nepažeidžiantys vaisiaus, o kai tokie apdorojimo būdai negalimi, cheminis apdorojimas, jei jis galimas, remiantis Bendrijos teisės aktais. |

17.Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., išskyrus Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. ir Stranvaesia Lin. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 9 ir 18 punktuose, III priedo B dalies 1 punkte arba IV priedo A dalies I skirsnio 15 punkte išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas: a)kad augalai kilę iš šalių, kuriose, kaip pripažinta 18 straipsnyje nustatyta tvarka, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nepastebėta,arbab)kad auginimo lauke ir artimiausioje aplinkoje esantys augalai, kuriuose buvo rastaErwinia amylovora (Burr.) Winsl. požymių, buvo pašalinti. |

18.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas, ir Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp.irStrelitziaceae augalai įsišakniję arba su auginimo substratu | Nepažeidžiant III priedo A dalies 16 punkte išvardytiems augalams taikytinų draudimų, jei reikia, oficialus patvirtinimas: a)kad augalai kilę iš šalių, kuriose Radopholus citrophilus Huettel et al. ir Radopholus similis (Cobb) Thorne nepastebėta;arbab)per paskutinį vegetacijos ciklą su auginimo vietoje paimtais tipiniais dirvos ir šaknų ėminiais buvo atliekami oficialūs nematologiniai tyrimai, tiriant juos bent dėl Radopholus citrophilus Huettel et al. ir Radopholus similis (Cobb) Thorne, ir tyrimų metu tų kenksmingų organizmų nerasta. |

19.1.Crataegus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. ribotai paplitęs | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 9 punkte ir IV priedo A dalies I skirsnio 15 ir 17 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad Phyllosticta solitaria Ell. and Ev. požymių per paskutinį vegetacijos ciklą auginimo vietoje ant tų augalų nepastebėta. |

19.2.Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., PyrusL., Ribes L., Rubus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kur tam tikras kenksmingas organizmas kenkia šių genčių augalams:Atitinkami kenksmingi organizmai yra šie: Fragaria L.:Phytophtora fragariae Hickman, var. fragariae,vaistučio mozaikos virusas,aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas,žemuogių raukšlėtligės virusas,žemuogių latentinis žiediškosiosdėmėtligės virusas,žemuogių silpnojo pakraščio pageltimo virusas,pomidorų juodojo žiediškumo virusas,Xanthomonas fragariae Kennedy and King;Malus Mill.:Phyllosticta solitaria Ell. et. Ev.;Prunus L.:abrikosų chlorotiško lapų susisukimo mikoplazma,Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye;Prunus persica (L.) Batsch:Pseudomonassyringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.;Pyrus L.:Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.;Rubus L.:vaistučio mozaikos virusas,aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas,braškių latentinis žiediškosios dėmėtligės virusas,pomidorų juodojo žiediškumo virusas;visų rūšių augalams: | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų, kur reikia, III priedo A dalies 9 ir 18 punktuose bei IV priedo A dalies I skirsnio 15 ir 17 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad atitinkamų kenksmingų organizmų sukeltų ligų požymių per paskutinį vegetacijos ciklą auginimo vietoje ant augalų nepastebėta. |

20.Cydonia Mill. ir Pyrus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose ribotai paplitusi kriaušių nykimo mikoplazma | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 9 ir 18 punktuose bei IV priedo A dalies I skirsnio 15, 17 ir 19.2 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad gamybos vietoje ir artimiausioje aplinkoje buvę augalai su kriaušių nykimo mikoplazmos infekcijos požymiais buvo išraunami per paskutiniuosius tris vegetacijos ciklus. |

21.1.Fragaria L. daigai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose ribotai paplitę svarbūs kenksmingi organizmaiAtitinkami kenksmingi organizmai yra šie: žemuogių latentinis C virusasžemuogių priegyslinės margligės virusasžemuogių raganų šluotų mikoplazma | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 18 punkte bei IV priedo A dalies I skirsnio 19.2 punkte išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai, išskyrus iš sėklų išaugintus augalus, yra:arba turintys oficialiai išduotą sertifikatą pagal sertifikavimo schemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai išauginti iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir kuri patikrinta bent atitinkamų kenksmingų organizmų atžvilgiu, naudojant atitinkamus indikatorius arba lygiaverčius metodus. Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiais kenksmingais organizmais,arbaaugalai tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir kuri ištirta bent vieną kartą per paskutinius tris vegetacijos ciklus bent atitinkamų kenksmingų organizmų atžvilgiu, naudojant atitinkamus indikatorius ir lygiaverčius metodus. Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiais kenksmingais organizmais;b)atitinkamų kenksmingų organizmų sukeltų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje arba ant jautrių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

21.2.2 Fragaria L. daigai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose ribotai paplitęs Aphelenchoides besseyi Christie | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 18 punkte bei IV priedo A dalies I skirsnio 19.2 ir 21.1 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad: a)arba ant augalų Aphelenchoides besseyi Christie požymių auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta,arbab)jei augalai kilę iš kultūrų, kurios atitinka a punkto nuostatas arba buvo oficialiai ištirtos, naudojant atitinkamus nematodologinius metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Aphelenchoides besseyi Christie. |

21.3.Fragaria L. daigai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 18 punkte bei IV priedo A dalies I skirsnio 19.2, 21.ir 21.2 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš teritorijos kuri pripažinta neužkrėsta Anthonomus signatus Say ir Anthonomus bisignifer (Schenkling). |

22.1.Malus Mill. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose ant Malus Mill. rasti svarbūs kenksmingi organizmai.Svarbūs kenksmingi organizmai yra šie: vyšnių lapų šiurkštumo virusas (Amerikos),pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 9 ir 18 punktuose, III priedo B dalies 1 punkte ir IV priedo A dalies I skirsnio 15, 17 ir 19.2 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai yra:arba turintys oficialiai išduotą sertifikatą pagal sertifikavimo schemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir kuri ištirta bent atitinkamų kenksmingų organizmų atžvilgiu, naudojant atitinkamus indikatorius arba lygiaverčius metodus, ir yra neužkrėsta šiais kenksmingais organizmais,arbaaugalai tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir kuri yra patikrinta bent vieną kartą per paskutinius tris vegetacijos ciklus bent atitinkamų kenksmingų organizmų atžvilgiu, naudojant atitinkamus indikatorius bei lygiaverčius metodus, ir yra neužkrėsta šiais kenksmingais organizmais;b)svarbių kenksmingų organizmų sukeltų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje arba ant jautrių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

22.2.Malus Mill. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose ribotai paplitusi obelų gausaus išsišakojimo (proliferacijos) mikoplazma | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 9 ir 18 punktuose, III priedo B dalies 1 punkte ir IV priedo A dalies I skirsnio 15 ir 17, 19.2 ir 22.1 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis obelų gausaus išsišakojimo mikoplazmos,arbab)aa)augalai, išskyrus išaugintus iš sėklų, yra:turintys oficialiai išduotą sertifikatą, pagal sertifikavimo shemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai išauginti iškultūros, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir buvo oficialiai ištirta, naudojant atitinkamus indikatorius arba lygiaverčius metodus, bent obelų gausaus išsišakojimo (proliferacijos) mikoplazmos atžvilgiu ir neužkrėsta šiuo kenksmingu organizmu,arbatiesiogiai išauginti iš kultūros, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir šešių paskutinių vegetacijos ciklų metu buvo bent kartą oficialiai ištirta, naudojant atitinkamus indikatorius arba lygiaverčius metodus, bent obelų gausaus išsišakojimo (proliferacijos) mikoplazmos atžvilgiu ir yra neužkrėsta tuo kenksmingu organizmu;bb)obelų gausaus išsišakojimo (proliferacijos) mikoplazmos sukeltų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje ar ant jautrių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutiniuosius tris vegetacijos ciklus nepastebėta. |

23.1Šių rūšių Prunus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose ribotai paplitęs slyvų raupligės virusas:Prunus amygdalus Batsch,Prunus armeniaca L.,Prunus blireiana Andre,Prunus brigantina Vill.,Prunus cerasifera Ehrh.,Prunus cistena Hansen,Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,Prunus domestica ssp. domestica (L.),Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi,Prunus glandulosa Thunb.,Prunus holosericea Batal,Prunus hortulana Bailey,Prunus japonica Thunb.,Prunus mandshurika (Maxim.) Koehne,Prunus maritima Marsh,Prunus mume Sieb. et Zucc.,Prunus nigra Ait.,Prunus persica (L.) Batsch,Prunus salicina L.,Prunus sibirica L.,Prunus simonii Carr.,Prunus spinosa L.,Prunus tomentosa Thunb.,Prunus triloba Lindl.,kitos slyvų raupligės virusui jautrios Prunus L. rūšys. | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 9 ir 18 punktuose ir IV priedo A dalies I skirsnio 15 ir 19.2 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai, išskyrus išaugintus iš sėklų:turi oficialiai išduotą sertifikatą pagal sertifikavimo sistemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai išauginti iš kultūros, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir yra oficialiai ištirta bent slyvų raupligės viruso atžvilgiu, naudojant atitinkamus indikatorius arba lygiaverčius metodus, ir yra neužkrėsta šiuo kenksmingu organizmu,arbatiesiogiai išauginti iš kultūros, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir per tris paskutinius pilnus vegetacijos ciklus buvo bent kartą oficialiai ištirta bent slyvų raupligės viruso atžvilgiu, naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant lygiaverčius metodus, ir yra neužkrėsta šiuo kenksmingu organizmu;b)nepastebėta slyvų raupligės viruso sukeltų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje ar ant jautrių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutiniuosius tris vegetacijos ciklus;c)auginimo vietoje augę augalai, ant kurių pastebėta kitų virusų arba į virusus panašių patogenų sukeltos ligos požymių, buvo išrauti. |

23.2Prunus L. augalai, skirti sodintia)kilę iš šalių, kuriose ant Prunus L. augalų aptinkami šiems augalams svarbūs kenksmingi organizmaib)išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose aptinkami šiems augalams svarbūs kenksmingi organizmaic)išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių, kuriose ribotai paplitę šiems augalams svarbūs kenksmingi organizmaiSvarbūs kenksmingi organizmai yra tokie: a punkte apibrėžtu atveju:pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusasb punkte nurodytu atveju:vyšnių lapų šiurkštumo virusas (Amerikos),persikų mozaikos virusas (Amerikos)persikų netikroji rikecija,persikų skrotelių mikoplazma,persikų geltos mikoplazma,slyvų juostligės virusas (Amerikos),persikų X-ligos mikoplazma,arba c) punkte apibrėžtu atveju:vyšnių susmulkėjimo patogenas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 9 ir 18 punktuose ir IV priedo A dalies I skirsnio 15, 19.2 ir 23.1 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai yra:arba turi oficialiai išduotą sertifikatą pagal sertifikavimo sistemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir buvo oficialiai ištirta bent atitinkamų kenksmingų organizmų atžvilgiu, naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant lygiaverčius metodus, ir neužkrėsta šiais kenksmingais organizmais,arbatiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir bent kartą per paskutinius tris vegetacijos ciklus buvo oficialiai ištirta bent atitinkamų kenksmingų organizmų atžvilgiu, naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant lygiaverčius metodus, ir yra neužkrėsta šiais kenksmingais organizmais;b)nepastebėta kenksmingų organizmų sukeltų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje arba ant jautrių augalų artimiausioje aplinkoje paskutinius tris vegetacijos ciklus |

24.Rubus L. augalai, skirti sodinti:a)kilę iš šalių, kuriose ant Rubus L. aptinkami šiems augalams svarbūs kenksmingi organizmaib)išskyrus sėklas, kilę iš šalyse, kuriose aptinkami šiems augalams svarbūs kenksmingi organizmaiŠiems augalams svarbūs kenksmingi organizmai yra tokie: a punkte apibrėžtu atveju:pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas,gervuogių latentinis virusas,vyšnių lapų susisukimo virusas,slyvų nekrotinės žiediškosios dėmėtligės virusas,b punkte apibrėžtu atveju:aviečių lapų garbanės virusas (amerikietiškas),vyšnių lapų šiurkštumo virusas (amerikinis ) | Nepažeidžiant reikalavimų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 19.2 punkte išvardytiems augalams, a)ant augalų neturi būti amarų, taip pat jų kiaušinėlių;b)oficialus patvirtinimas, kad:aa)augalai yra:arba turi oficialiai išduotą sertifikatą pagal sertifikavimo sistemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir buvo oficialiai ištirta bent atitinkamų kenksmingų organizmų atžvilgiu, naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant lygiaverčius metodus, ir yra neužkrėsta šiais kenksmingais organizmais,arbatiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir bent kartą per paskutinius tris vegetacijos ciklus buvo oficialiai ištirta bent atitinkamų kenksmingų organizmų atžvilgiu, naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant lygiaverčius metodus, ir yra neužkrėsta šiais kenksmingais organizmais;bb)nepastebėta atitinkamų kenksmingų organizmų sukeltų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje arba ant jautrių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą. |

25.1.Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, kilę iš šalių, kuriose ribotai paplitęs Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival | Nepažeidžiant III priedo A dalies 10, 11 ir 12 punktuose išvardytiems stiebagumbiams taikytinų draudimų, oficialus patvirtinimas, kad: a)stiebagumbiai kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (visų rasių, išskyrus 1-ąją, bendrąją europinę, rasę), ir Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje atitinkamą laiko tarpą nepastebėta;arbab)kilmės šalyje laikomasi nuostatų, kurios 18 straipsnyje nustatyta tvarka pripažintos lygiavertėmis Bendrijos nuostatoms dėl kovos su Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. |

25.2.Solanum tuberosum L. stiebagumbiai | Nepažeidžiant nuostatų, išvardytų III priedo A dalies 10, 11 ir 12 punktuose bei IV priedo A dalies I skirsnio 25.1 punkte, oficialus patvirtinimas, kad: a)stiebagumbiai, kilę iš šalių, kuriose, kaip žinoma, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kothoff) Davis et al. nepastebėta;arbab)kilmės šalyje laikomasi nuostatų, kurios 18 straipsnyje nustatyta tvarka pripažintos lygiavertėmis Bendrijos nuostatoms dėl kovos su Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. |

25.3Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, išskyrus ankstyvųjų bulvių stiebagumbius, kilusius iš šalių, kuriose ribotai paplitęs bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 10, 11 ir 12 punktuose bei IV priedo A dalies I skirsnio 25.1 ir 25.2 punktuose išvardytiems stiebagumbiams, apdorojimas, stabdantis gebėjimą sudygti. |

25.4.Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, skirti sodinti | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 10, 11 ir 12 punktuose bei IV priedo A dalies I skirsnio 25.1, 25.2 ir 25.3 punktuose išvardytiems stiebagumbiams, oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai kilę iš lauko, pripažinto neužkrėstu Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ir Globodera pallida (Stone) Behrens ir aa)arba stiebagumbai kilę iš teritorijų, kuriose Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith neaptinkami,arbabb)teritorijose, kuriose Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ribotai paplitęs, stiebagumbiai kilę iš gamybos vietos, neužkrėstos Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith arba tariama, kad neužkrėstos, po to, kai buvo atlikta atitinkama procedūra, nustatoma 18 straipsnyje nustatyta tvarka, kurios tikslas – išnaikinti Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith,ircc)arba stiebagumbiai kilę iš teritorijų, kuriose Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populiacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen ribotai paplitę, arbadd)vietovėse, kur Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populiacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen ribotai paplitę,stiebagumbiai kilę iš auginimo vietųs, kuriose Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populiacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen neaptikta, remiantis metinių tyrimų, vykdomų atliekant augalų šeimininkų vizualinę apžiūrą atitinkamu laiku, taip pat atliekant tiek išorinę vizualinę apžiūrą, tiek po derliaus nuėmimo perpjaunant auginimo vietoje išaugintų bulvių stiebagumbius, arbanuėmus derlių, buvo paimti atsitiktiniai stiebagumbių ėminiai ir juos patikrinus, Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen požymių juose nenustatyta; tikrinama taikant atitinkamą požymius indukuojantį metodą arba laboratoriniu būdu, taip pat atitinkamu laiku ir visais atvejais, kai prieš realizavimą yra užsandarinamos pakuotės arba konteineriai, laikantis užsandarinimą reglamentuojančių 1996 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 66/403/EEB dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis nuostatų reikalavimų, vizualiai apžiūrint tiek išoriškai, tiek perpjaunant stiebagumbius tai daroma atitinkamu metu ir visada, kai prieš realizavimą yra uždaromos pakuotės arba dėžės. |

25.5.Solanaceae augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilusios kilę iš šalių, kuriose ribotai paplitusi bulvių stolburo mikoplazma | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 10, 11, 12 ir 13 punktuose bei IV priedo A dalies I skirsnio 25.1, 25.2, 25.3 ir 25.4 punktuose išvardytiems stiebagumbiams, oficialus patvirtinimas, kad bulvių stolburo mikoplazmos požymių ant augalų auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

25.6.Solanaceae augalai, skirti sodinti, išskyrus Solanum tuberosum L. stiebagumbius ir Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw. sėklas, kilę kilę iššalių, kuriose ribotai paplitęs bulvių gumbų verpstiškumo viroidas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 11 ir 13 punktuose bei IV priedo A dalies I skirsnio 25.5 punkte išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad bulvių gumbų verpstiškumo viroido požymių ant augalų auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

25.7.Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. ir Solanum melongena L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iššalių, kuriose Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith aptinkamas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 11 ir 13 punktuose bei IV priedo A dalies I skirsnio 25.5 punkte išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai kilę iš teritorijų, pripažintų neužkrėstomis Pseudomonas solanacearumarbab)Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith požymių ant augalų auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

25.8.Solanum tuberosum L. gumbai, išskyrus skirtus sodinti | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 12 punkte bei IV priedo A dalies I skirsnio 25.1, 25.2 ir 25.3 punktuose išvardytiems gumbams, oficialus patvirtinimas, kad gumbai yra kilę iš tose vietovėse, kuriose nepasitaiko Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith) |

26.Humulus lupulus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Oficialus patvirtinimas, kad Verticillium albo–atrum Reinke, Berthold ir Verticillium dahliae Klebahn požymių ant apynių auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

27.1.Dendranthema (DC.). Des Moul., Dianthus L. ir Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Oficialus patvirtinimas, kad: a)Heliothis armigera Hübner arba Spodoptera littoralis (Boisd.) ženklų auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta,arbab)augalai buvo tinkamai apdoroti, siekiant juos apsaugoti nuo minėtų organizmų. |

27.2.Dendranthema (DC.). Des Moul., Dianthus L. ir Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augalai, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 27.1 punkte išvardytiems augalams, a)Spodoptera eridianaCramer, Spodoptera frugiperdaSmith arba Spodoptera litura (Fabricius) ženklų auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą gamybos vietoje nepastebėtaarbab)augalai buvo tinkamai apdoroti, siekiant juos apsaugoti nuo minėtų organizmų |

28.Dendranthema (DC.). Des Moul. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant reikalavimų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 27.1 ir 27.2 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai yra ne vėlesnės kaip trečios kartos, išauginti iš kultūros, kurioje atlikus virologinius tyrimus chrizantemų žemaūgės viroido nerasta, arba yra tiesiogiai išauginti iš kultūros, kurios tipiniame ėminyje, sudarančiame mažiausiai 10 %, žydėjimo metu atlikus oficialų tikrinimo metu chrizantemų žemaūgės viroido nerasta;b)augalai ir gyvašakės:yra iš patalpų, kurios tris mėnesius bent kartą per mėnesį prieš išsiuntimą buvo oficialiai tikrinamos ir ant kurių tuo laikotarpiu Puccinia horiana Hennings požymių nepastebėta bei artimiausioje aplinkoje per tris mėnesius iki eksportavimo Puccinia horiana Hennings požymių neaptikta,arbabuvo atitinkamai apdoroti nuo Puccinia horianaHennings;c)neįsišaknijusių gyvašakių atveju – arba ant gyvašakių, arba ant augalų, iš kurių jos išaugintos, Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx požymių nepastebėta, o įsišaknijusių gyvašakių atveju – Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx požymių nei ant gyvašakių, nei lysvėje nepastebėta. |

29.Dianthus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 27.1 ir 27.2 punktuose išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad: augalai tiesiogiai išauginti iš motininių augalų, ant kurių bent pastaruosius du metus atliekant oficialiai patvirtintus tyrimus, Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonascaryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder ir Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma nerasta,aukščiau minėtų kenksmingų organizmų požymių ant augalų nepastebėta. |

30.Tulipa L. ir Narcissus L. svogūnai, išskyrus tuos, ant kurių pakuotės arba kitais būdais pateikta informacija įrodo, kad jie yra skirti parduoti galutiniam vartotojui, neužsiimančiam profesionaliu skintų gėlių auginimu | Oficialus patvirtinimas, kad Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev požymių ant augalų per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

31.Pelargonium L'Herit. ex Ait. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose ribotai paplitęs pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas | Nepažeidžiant reikalavimų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 27.1 ir 27.2 punktuose išvardytiems augalams, |

a)kuriose Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neeuropinės populiacijos) arba kiti pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso nešiotojai neaptinkami | oficialus patvirtinimas, kad augalai: a)yra tiesiogiai išauginti auginimo vietose, pripažintose neužkrėstomis pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusu,arbab)yra ne vyresni kaip ketvirtos kartos, išauginti iš motininių augalų, kuriuose, atlikus tyrimus pagal oficialiai patvirtintą virusologinių tyrimų sistemą, pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso nerasta; |

b)kuriose ribotai paplitę Xiphinema americanum Cobb sensu lato (ne Europos populiacijos) arba kiti pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso nešiotojai | oficialus patvirtinimas, kad augalai a)yra tiesiogiai išauginti auginimo vietose, kuriose dirvožemis arba augalai pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusu neužkrėsti,arbab)yra ne vyresni kaip antros kartos, išauginti iš motininių augalų, kuriuose, atlikus tyrimus pagal oficialiai patvirtintą virusologinių tyrimų sistemą, pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso nerasta. |

32.1.Apium graveolensL., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. augalai ir jų hibridai, Exacum spp., Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum melongena L., Tanacetum L. ir Verbena L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose, 18 straipsnyje nustatyta tvarka, užtikrinta, kad šie svarbūs kenksmingi organizmai neaptinkami:Amauromyza maculosa (Malloch),Liriomyza bryoniae (Kaltenbach),Liriomyza huidobrensis (Blanchard),Liriomyza sativae Blanchard,Liriomyza trifolii (Burgess | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 11 ir 13 punktuose bei IV priedo A dalies I skirsnio 27.1, 27.2, 28 ir 29 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad: a)arba per tris mėnesius iki eksporto, bent kartą per mėnesį atliekant oficialius patikrinimus, kenksmingų organizmų buvimo požymių auginimo vietoje nepastebėta,arbab)prieš pat eksportą augalai buvo patikrinti ir svarbių kenksmingų organizmų ar jų požymių nerasta; be to, jie buvo atitinkamai apdoroti, siekiant išnaikinti svarbius kenksmingus organizmus. |

32.2.IV priedo A dalies I skirsnio 32.1 punkte išvardytų rūšių augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš Amerikos šalių arba iš kurios nors kitos trečiosios šalies, kuri nepaminėta IV priedo A dalies I skirsnio 32.1 punkte | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 11 ir 13 punktuose bei IV priedo A dalies I skirsnio 27.1, 27.2, 28, 29 ir 32.1 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad per tris mėnesius iki eksporto bent kartą per mėnesį atliekant oficialius patikrinimus, Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard) arba Liriomyza trifolii (Burgess) ženklų auginimo vietoje nepastebėta. |

32.3.Žolinių šeimos augalai, išskyrus tuos, kurie išvardyti IV priedo A dalies I skirsnio 32.1 punkte, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kurios nepaminėtos IV priedo A dalies I skirsnio 32.1 punkte | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 11 ir 13 punktuose bei IV priedo A dalies I skirsnio 27.1, 27.2, 28 ir 29 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad: a)iki eksporto atliekant oficialų patikrinimą Amauromyza maculosa (Malloch) arba Linomyza sativae Blanchard ženklų auginimo vietoje nepastebėta,arbab)prieš pat eksportą augalai buvo patikrinti, ir svarbaus kenksmingo organizmo ženklų juose nerasta; be to, jie buvo atitinkamai apdoroti, siekiant išnaikinti svarbius kenksmingus organizmus. |

33.Įsišakniję augalai, pasodinti arba skirti sodinti, auginami atvirame ore | Oficialus patvirtinimas, kad auginimo vieta, pripažinta neužkrėsta Clavibacter michiganensis ssp.sependonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ir Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival nėra. |

34.Dirvožemis ir prie augalų pridėtas arba su jais susijęs auginimo substratas, kurį visą arba jo dalį sudaro dirvožemis ar kietosios organinės medžiagos, tokios kaip augalų dalys, humusas, įskaitant durpes, žievę arba bet kurią kietąją neorganinę medžiagą, skirti palaikyti iš šių šalių kilusių augalų gyvybingumą:Turkijos,Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Moldovos, Rusijos, Ukrainos,ne Europos šalių, išskyrus Kiprą, Egiptą, Izraelį, Libiją, Maltą, Maroką, Tunisą | Oficialus patvirtinimas, kad: a)auginimo substrate sodinimo metu:nebuvo dirvožemio ir organinių medžiagųarbanebuvo vabzdžių ir kenksmingų nematodų, ir jis buvo atitinkamai ištirtas arba termiškai apdorotas arba fumiguotas, siekiant užtikrinti, kad nebūtų užkrėstas kitais kenksmingais organizmais,arbajis buvo atitinkamai termiškai apdorotas arba fumiguotas siekiant užtikrinti, kad nebūtų užkrėstas kenksmingais organizmais, irb)nuo pasodinimo:arba buvo taikomos atitinkamos priemonės, siekiant užtikrinti, kad auginimo substratas išliko neužkrėstas kenksmingais organizmais,arbalikus dviem savaitėms iki išsiuntimo nuo augalų buvo atskirtas substratas, paliekant jo tik tiek, kiek būtina augalo gyvybingumui palaikyti vežimo metu, ir, jei augalai persodinti, tam tikslui naudojamas auginimo substratas atitinka a punkte nustatytus reikalavimus. |

35.1.Beta vulgaris L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Oficialus patvirtinimas, kad runkelių viršūnių garbanės viruso (išskirto ne Europoje) požymių auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

35.2.Beta vulgaris L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose runkelių viršūnių garbanės virusas neaptinkamas | Nepažeidžiant reikalavimų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 35.1 punkte išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad: a)auginimo teritorijoje runkelių viršūnių garbanės viruso neaptiktairb)runkelių viršūnių garbanės viruso požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

36.1.Ficus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Oficialus patvirtinimas, kad: a)per tris mėnesius iki eksporto bent kartą per mėnesį atleikant oficialius patikrinimus, Thrips palmi Karny auginimo vietoje nerasta;arbab)siunta buvo tinkamai apdorota, siekiant užtikrinti, kad ji neužkrėsta Thysanoptera,arbac)augalai išauginti šiltnamiuose, kuriuose, taikant oficialias priemones, atitinkamą laiką buvo kontroliuojamas Thrips palmi Karny, ir tuo laikotarpiu Thrips palmiKarny nerasta. |

36.2.Augalai, išskyrus Ficus L., skirti sodinti, išskyrus sėklas | Oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai kilę iš šalies, kurioje Thrips palmiKarny nerasta,arbab)per tris mėnesius iki eksportavimo bent kartą per mėnesį atliekant oficialius tikrinimus, Thrips palmi Karny auginimo vietoje nerasta,arbac)siunta buvo atitinkamai apdorota, siekiant užtikrinti, kad ji neužkrėsta Thysanoptera. |

37.Palmae augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių | Nepažeidžiant III priedo A dalies 17 punkte išvardytiems augalams taikytino draudimo, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai kilę iš teritorijos, pripažintos neužkrėsta palmių žudančiosios geltligės mikoplazma ir Cadang–Cadang viroidu, ir jų požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkloje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta,arbab)palmių žudančiosios geltligės mikoplazmos ir Cadang–Cadang viroido ant augalų per paskutinį vegetacijos ciklą auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje nepastebėta ir auginimo vietoje įtartini augalai, ant kurių buvo pastebėta požymių, leidžiančių įtarti, jog jie yra užkrėsti organizmais, buvo pašalinti ir augalai atitinkamai apdoroti, nuo Myndus crudus Van Duzee;c)audinių kultūrų atveju, augalai išauginti iš augalų, atitinkančių a ir b punktuose nustatytus reikalavimus. |

38.1.Camellia L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių | Oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai kilę iš teritorijos, pripažintos neužkrėsta Ciborinia camelliae Kohn,arbab)Ciborinia camelliae Kohn požymių ant žydinčių augalų auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

38.2.Fuchsia L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš JAV ir Brazilijos | Oficialus patvirtinimas, kad Aculops fuchsiae Keifer požymių auginimo vietoje nepastebėta ir kad prieš pat eksportą augalai buvo patikrinti ir Aculops fuchsiae Keifer nerasta. |

39.Medžiai ir krūmai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, ir augalų audinių kultūros, kilę iš trečiųjų šalių, išskyrus Europos ir Viduržemio jūros šalis | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 ir 18 punktuose, III priedo B dalies 1 punkte ir IV priedo A dalies I skirsnio 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 ir 38.2 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad augalai: švarūs (t.y. be augalų liekanų) ir be žiedų ir vaisių,auginti medelynuose,iki eksportavimo atitinkamu metu patikrinti ir kenksmingų bakterijų, virusų bei į virusus panašių organizmų požymių nerasta, ir arba nerasta kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų požymių, arba jie buvo atitinkamai apdoroti siekiant išnaikinti šiuos organizmus. |

40.Lapuočiai ir krūmai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, ir augalų audinių kultūros, kilę iš trečiųjų šalių, išskyrus Europos ir Viduržemio jūros šalis | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 ir 18 punktuose, III priedo B dalies 1 punkte ir IV priedo A dalies I skirsnio 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 38.2 ir ir 39 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad augalai yra ramybės būsenoje ir be lapų. |

41.Vienmečiai ir dvimečiai augalai, išskyrus Gramineae šeimos augalus, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš visų šalių, išskyrus Europos ir Viduržemio jūros šalis | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 11 ir 13 punktuose ir IV priedo A dalies I skirsnio 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 ir 35.2 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad augalai: išauginti medelynuose,be augalų liekanų, žiedų ir vaisių,iki ekporto atitinkamu metu buvo patikrinti irkenksmingų bakterijų, virusų ir į virusus panašių organizmų požymių nerasta, irarba nerasta kenksmingų nematodų, – vabzdžių, erkių ir grybų požymių, arba jie buvo atitinkamai apdoroti siekiant išnaikinti šiuos organizmus. |

42.Daugiamečiai dekoratyviniai žolinių Gramineae šeimos, Bambusoideae, Panicoideae pošeimių ir Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex. Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. ir Uniola L. genčių augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš visų šalių, išskyrus Europos ir Viduržemio jūros šalis | Nepažeidžiant reikalavimų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 33 ir 34 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad augalai: išauginti medelynuose,irbe augalų likučių, žiedų ir vaisių,iriki eksporto atitinkamu metu buvo patikrinti irkenksmingų bakterijų, virusų ir į virusus panašių organizmų požymių nerasta, irarba nerasta kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų požymių, arba buvo atitinkamai apdoroti siekiant išnaikinti šiuos tokius organizmus. |

43.Natūraliai arba dirbtinai žemaūgiai augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę ne iš Europos šalių | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 ir 18 punktuose, III priedo B dalies 1 punkte ir IV priedo A dalies I skirsnio 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2 39, 40 ir 42 punktuose išvardytiems išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai, įskaitant ir tuos, kurie buvo tiesiogiai atrinkti iš natūraliai augančių augalų, privalo būti išauginti ir laikyti oficialiai registruotuose daigynuose, kuriems bent dvejus metus iki išsiuntimo buvo nuolat taikytas oficialus priežiūros kontrolės režimas;b)augalai a punkte minimuose daigynuose:aa)bent jau a punkte nurodytą laiko tarpą:pasodinti į vazonus, kurie laikomi lentynose ne žemiau kaip 50 cm nuo žemės,atitinkamai apdoroti, siekiant apsaugoti nuo neeuropinių rūdžių sukėlėjų: aktyvioji medžiaga, koncentracija ir apdorojimų data turi būti nurodyti šios direktyvos 7 straipsnyje minimo fitosanitarinio sertifikato, skiltyje, pavadintoje "dezinsekcinis ir (arba) dezinfekcinis apdorojimas",mažiausiai šešis kartus per metus atitinkamais intervalais oficialiai patikrinti, dėl svarbių kenksmingų organizmų, nurodytų šios direktyvos prieduose. Šie patikrimai, kaip ir augalų patikrinimai artimiausioje a punkte minimų daigynų aplinkoje, bent vizualiai apžiūrint kiekvieną lauke arba daigyne esančią eilę ir visas auginimo substrato paviršiuje esančias augalo dalis, pasirenkant atsitiktinį ėminį mažiausiai iš 300 vienos genties augalų, jei šią gentį sudaro ne daugiau kaip 3000 augalų, arba 10 % augalų, jei gentį sudaro daugiau kaip 3000 augalų,šių patikrinimų metu atitinkamų svarbių kenksmingų organizmų, minimų ankstesnėje įtraukoje, nerasta. Užkrėsti augalai pašalinami. Likusieji augalai, jei reikia, efektyviai apdorojami ir laikomi reikiamą laiko tarpą ir tikrinami siekiant užtikrinti, kad jie neužsikrėtę kenksmingais organizmais,augalai buvo pasodinti į nenaudotą dirbtinį augimo substratą arba į natūralią augimo terpę, kuri buvo fumiguota ar termiškai apdorota ir ją ištyrus nenustatyta užsikrėtimo,augimo substratas buvo prižiūrėta taip, kad į ją nepatektų kenksmingi organizmai ir likus dviems savaitėms iki išsiuntimo, augalams buvo:nupurtytos ir švariu vandeniu nuplautos šaknys, kad būtų pašalintas auginimo substratas, ir laikomos plikos, arbanupurtytos ir švariu vandeniu nuplautos šaknys, kad būtų pašalintas auginimo substratas, ir iš naujo pasodinamos į augimo substratą, kuris atitinka aa dalies penktoje įtraukoje nustatytus reikalavimus, arbaatitinkamai apdoroti, siekiant užtikrinti, kad auginimo substratas nebūtų užkrėstas kenksmingais organizmais, o veiklioji medžiaga, koncentracija ir apdorojimų data nurodoma šios direktyvos 7 straipsnyje minimame fitosanitarinimo sertifikato, skiltyje "dezinsekcinis ir (arba) dezinfekcinis apdorojimas";bb)būtų supakuoti į uždaras pakuotes, kurios oficialiai užantspauduotos, ir ant kurių nurodytas registruoto daigyno registracijos numeris; šis numeris taip pat nurodomas šios direktyvos 7 straipsnyje minimo fitosanitarinio sertifikato, skiltyje, "papildoma deklaracija", pagal kurią galima nustatyti siuntų tapatybę. |

44.Caryophyllaceae (išskyrus Dianthus L.), Compositae (išskyrus Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae ir Rosaceae (išskyrus Fragaria L.) šeimų daugiamečiai žoliniai augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš trečiųjų šalių, išskyrus Europos ir Viduržemio jūros šalis | Nepažeidžiant reikalavimų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 32.1, 32.2, 32.3, 33 ir 34 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad augalai: išauginti medelynuose,be augalų liekanų, žiedų ir vaisių,iki eksporto tinkamu metu buvo patikrinti, irkenksmingų bakterijų, virusų bei į virusus panašių organizmų požymių nerastairarba nerasta kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų požymių, arba jie buvo atitinkamai apdoroti, siekiant išnaikinti šiuos organizmus. |

45.Euphorbia pulcherrima Willd. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose ribotai paplitęs Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos) | Oficialus patvirtinimas, kad: augalai kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Bemisia tabaci Genn. nėra,arbaiki eksporto per paskutinius tris mėnesius bent kartą per mėnesį atlikus oficialius patikrinimus Bemisia tabaci Genn. ženklų ant augalų auginimo vietoje nepastebėta |

45.1.Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose ribotai paplitęs pomidorų lapų geltonosios garbanės virusas | Nepažeidžiant III priedo A dalies 13 punkte ir IV priedo A dalies I skirsnio 25.5, 25.6 25.7 punktuose išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, jei reikia. |

a)kur Bemisia tabaci Genn. neaptinkamas | Oficialus patvirtinimas, kad pomidorų lapų geltonosios garbanės viruso ant augalų nepastebėta |

b)jei ribotai paplitęs Bemisia tabaci Genn | Oficialus patvirtinimas, kad: a)pomidorų lapų geltonosios garbanės viruso ant augalų nepastebėta iraa)augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Bemisia tabaci Genn., arbabb)iki eksporto per paskutinius tris mėnesius bent kartą per mėnesį atlikus oficialius patikrinimus Bemisia tabaci Genn. auginimo vietoje nerasta;arbab)auginimo vietoje pomidorų lapų geltonosios garbanės viruso požymių nepastebėta ir auginimo vietai atitinkamai apdorota bei taikytas kontrolės režimas, siekiant užtikrinti, kad ji neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. |

46.Augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, svogūnus, stiebagumbius, gumbasvogūnius ir šakniastiebius, kilę iš šalių, kuriose svarbūs kenksmingi organizmai neaptinkami.Tie svarbūs kenksmingi organizmai yra: pupelių auksinės mozaikos virusas,pupelių silpnosios margligės virusas,salotų infekcinės geltligės virusas,paprikos silpnosios margligės virusas,moliūgų lapų garbanės virusas,kiti virusai, kuriuos perneša Bemisia tabaci Genn. | Nepažeidžiant III priedo A dalies 13 punkte ir IV priedo A dalies I skirsnio 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45 ir 45.1 punktuose išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, jei reikia. |

a)kur Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos) arba kitų svarbių kenksmingų organizmų pernešėjai neaptinkami | Oficialus patvirtinimas, kad svarbių kenksmingų organizmų požymių ant augalų per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta |

b)kur ribotai paplitę Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos) arba kitų atitinkamų kenksmingi organizmai pernešėja | Oficialus patvirtinimas, kad svarbių kenksmingų organizmų požymių ant augalų per tam tikrą laiko tarpą nepastebėta, ir a)augalai kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Bemisia tabaci Genn. arba kitais svarbių kenksmingų organizmų platintojais,arbab)atitinkamu laiku atliktus oficialius patikrinimus auginimo vietoje Bemisia tabaci Genn. arba kitų svarbių kenksmingų organizmų platintojų nerasta,arbac)augalai buvo atitinkamai apdoroti, siekiant išnaikinti Bemisia tabaci Genn. |

47.Helianthus annuus L. sėklos | Oficialus patvirtinimas, kad: a)sėklos kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni,arbab)sėklos, išskyrus tas, kurios gautos iš veislių, atsparių visoms auginimo vietoje paplitusioms Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni rasėms, buvo atitinkamai apdorotos nuo Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni. |

48.Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. sėklos | Oficialus patvirtinimas, kad sėklos yra gautos, naudojant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos arba ekvivalentų metodą, patvirtintą 18 straipsnyje nustatyta tvarka, ir a)arba sėklos, kilusios iš teritorijų, kuriose Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye ir bulvių gumbų verpstiškumo viroidas neaptinkamas, arbab)šių kenksmingų organizmų sukeliamų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje per visą vegetacijos ciklą gamybos vietoje nepastebėta, arbac)atlikus oficialų sėklų tyrimą bent šių kenksmingų organizmų atžvilgiu, paimant tipinį ėminį ir taikant atitinkamus metodus, šių kenksmingų organizmų nerasta. |

49.1.Medicago sativa L. sėklos | Oficialus patvirtinimas, kad: a)Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev požymių auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta, o atlikus laboratoriniuis tyrimus naudojant tipinį ėminį Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev taip pat nenustatyta,arbab)iki eksporto sėklos buvo fumiguotos. |

49.2.Medicago sativa L. sėklos, kilusios iš šalių, kuriose ribotai paplitęs Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. | Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 49.1 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad: a)Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. ūkyje ar artimiausioje aplinkoje per pastaruosius 10 metų neaptiktas,b)arbakultūra priklauso rūšiai, kuri pripažinta kaip turinti didelį atsparumą Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,arbanuimant sėklas dar nebuvo prasidėjęs jos ketvirtasis vegetacijos ciklas nuo sėjos ir ji dar nebuvo išauginusi daugiau kaip vieno sėklų derliaus,arbaneveikliosios medžiagos kiekis, apibrėžtas remiantis taisyklėmis, taikomomis išduodant serftifikatus į Bendrijos rinką tiekiamoms sėkloms, neviršija 0,1 % svorio;c)Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. požymių auginimo vietoje arba ant bet kurios Medicago sativa L. kultūros, esančios artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą, arba, jei reikia, du paskutinius vegetacijos ciklus nepastebėta;d)kultūra yra išauginta žemėje, kurioje trejus paskutinius metus prieš sėjimą Medicago sativa L. kultūra nebuvo auginama. |

50.Oryza sativa L. sėklos | Oficialus patvirtinimas, kad: a)su sėklomis atlikus atitinkamus nematologinius tyrimai Aphelenchoides besseyi Christie jose nerasta;arbab)sėklos karštu vandeniu arba kuriuo nors kitu atitinkamu būdu buvo apdorotos nuo Aphelenchoides besseyi Christie. |

51.Phaseolus L. sėklos | Oficialus patvirtinimas, kad: a)sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye,arbab)ištyrus tipinį sėklų ėminį, Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye nerasta. |

52.Zea mats L. sėklos | Oficialus patvirtinimas, kad: a)sėklos yra iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Erwinia stewartii (Smyth) Dye,arbab)ištyrus tipinį sėklų ėminį Erwinia stewartii (Smith) Dye nerasta. |

53.Triticum, Secale ir X Triticosecale veislių grūdai iš Afganistano, Indijos, Irako, Meksikos, Nepalo, Pakistano ir JAV, kur ribotai paplitęs Tilletia indicaMitra | Oficialus patvirtinimas, kad sėklos kilusios iš teritorijos, kurioje Tilletia indic Mitraaptinkamas.Teritorijos pavadinimas nurodomas 7 straipsnyje minimame fitosanitariniame sertifikate. |

54.Triticum, Secale ir X Triticosecale veislių grūdai iš Afganistano, Indijos, Irako, Meksikos, Nepalo, Pakistano ir JAV, kur ribotai paplitęs Tilletia indicaMitra | Oficialus patvirtinimas, kad: i)grūdai yra kilę iš teritorijos, kurioje Tilletia indicaMitra aptinkamas. Vietovės pavadinimas nurodomas 7 straipsnyje minimame fitosanitariniame sertifikate, skiltyje "kilmės vieta", arbaii)Tilletia indicaMitra požymių ant augalų auginimo vietoje per paskutinį pilną vegetacijos ciklą nepastebėta ir, ištyrus tipinius grūdų ėminius, paimtus derliaus nuėmimo metu bei prieš išvežimą, Tilletia indicMitra nerasta; 7 straipsnyje minimame fitosanitarinio sertifikato, skiltyje "produkcijos pavadinimas", įrašomi žie žodžiai: "ištirta ir Tilletia indicMitra nerasta". |

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai | Specialūs reikalavimai |

1.Castanea Mill. mediena | a)Oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kuriuos pripažintos neužkrėstos Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,arbab)nuimama medienos žievė. |

2.Platanus L. mediena, įskaitant tą, kuri nebėra natūralios rąsto formos | a)Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra kilusi iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter,arbab)ženklu "Kiln–dried", "KD" arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, pažymėtu ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometimę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės. |

3.Castanea Mill. nulupta žievė | Oficialus patvirtinimas: a)kad žievė kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,b)arba |

4.Pinus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Oficialus patvirtinimas, kad Scirrhia pini Funk et Parker požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

5.Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. ir Tsuga Carr. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant IV priedo A punkto II skirsnio 4 punkte išvardytiems išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad Melampsora medusae Thümen požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

6.Populus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Oficialus patvirtinimas, kad Melampsora medusae Thümen požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

7.Castanea Mill. ir Quercus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai kilę iš teritorijų, kurios, pripažintos neužkrėstos Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrarbab)Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

8.Platanus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter,arbab)Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter požymių autginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

9.Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., išskyrus Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., ir Stranvaesia Lindl., augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Oficialus patvirtinimas: a)kad augalai kilę iš zonų, kurios, 18 straipsnyje nustatyta tvarka, pripažintos neukrėstos Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;arbab)kad auginimo lauke ir artimiausioje aplinkoje augantys augalai, turintys Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. požymių, pašalinti. |

10.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas | Oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Spiroplasma citri Saglio & al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili, citrusų gyslų sumedėjusių išaugų virusu ir citrusų greito sunykimo virusu (europiniai štamai);arbab)augalai, išauginti pagal sertifikavimo sistemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis, ir buvo oficialiai individuliai ištirti bent citrusų greito sunykimo viruso (ne europiniai štamai) ir citrusų gyslų sumedėjusių išaugų viruso atžvilgiu, naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant lygiaverčius metodus, patvirtintus 18 straipsnyje nustatyta tvarka, ir visą laiką buvo auginama nuo vabzdžių apsaugotame šiltnamyje arba izoliatoriuje, ant kurių Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli et Gikashvili, citrusų greito sunykimo viruso (europiniai štamai) ir citrusų gyslų sumedėjusių išaugų viruso požymių nepastebėta;arbac)augalai:yra išauginti pagal sertifikavimo sistemą, reikalaujančią, kad jie būtų tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis, ir oficialiai individualiai ištirta bent citrusų greito sunykimo viruso (europiniai štamai) ir citrusų gyslų sumedėjusių išaugų viruso atžvilgiu, naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant lygiaverčius metodus, patvirtintus 18 straipsnyje nustatyta tvarka, ir tyrimu metu nustatyta, kad jie neukrėsti citrusų greito sunykimo virusu (europiniai štamai), bei jiems išduotas sertifikatas patvirtinantis, kad, remiantis oficialiais individualiais tyrimais, atliktais taikant šioje įtraukoje minimus metodus, augalai neužkrėsti bent citrusų greito sunykimo virusu (europiniai štamai),irbuvo patikrinti ir Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli et Gikashvili, citrusų gyslų sumedėjusių išaugų viruso ir citrusų greito sunykimo viruso požymių per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

11.Araceae, Marantaceae, Musaceae, Perseassp. irStrelitziaceae augalai, įsišakniję arba su pridėtu ar susijusiu auginimo substratu | Oficialus patvirtinimas, kad: a)kad augalai būtų užsikrėtę Radopholus similis (Cobb) Thorne auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą, nepastebėtaarbab)įtariamų augalų dirvožemis ir šaknys buvo oficialiai nematologiškai tiriami per paskutinį vegetacijos ciklą bent Radopholus similis (Cobb) Thorne atžvilgiu. Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiuo kenksmingu organizmu. |

12.Fragaria L., Prunus L. ir Rubus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos svarbių kenksmingų organizmų,arbab)svarbių kenksmingų organizmų sukeltų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėtaSvarbūs kenksmingi organizmai yra:ant Fragaria L.:Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,vaistučio mozaikos virusas,aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas,žemuogių raukšlėtligės virusas,žemuogių latentinis žiediškosios dėmėtligės virusas,žemuogių silpnojo pakraščio pageltimo virusas,pomidorų juodojo žiediškumo virusas,Xanthomonas fragariae Kennedy et King,ant Prunus L.abrikosų chlorotiško lapų susisukimo mikoplazma,Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye,ant Prunus persica (L.) Batsch:Pseudomonassyringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,ant Rubus L.:vaistučio mozaikos virusas,aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas,braškių latentinis žiediškosios dėmėtligės virusas,pomidorų juodojo žiediškumo virusas. |

13.Cydonia Mill. ir Pyrus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 9 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai kilę iš teritorijų, kuriuos pripažintos neužkrėstos kriaušių nykimo mikoplazma,arbab)auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje augantys augalai, turintys požymius, leidžiančius įtarti, kad jie yra užsikrėtę kriaušių nykimo mikoplazma, tris paskutinius vegetacijos ciklus toje vietoje buvo pašalinti. |

14.Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 12 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Aphelenchoides besseyi Christie,arbab)Aphelenchoides besseyi Christie požymių ant augalų auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta,arbac)audinių kultūrų atveju, augalai išauginti iš kultūrų, atitinkančių šio punkto b papunkčio reikalavimus, arba atlikus oficialius tyrimus, taikant atitinkamuis nematologinius metodus Aphelenchoides besseyi Christie juose nerasta. |

15.Malus Mill. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 9 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos obelų gausaus išsišakojimo (proliferacijos) mikoplazma,arbab)aa)augalai, išskyrus tuos, kurie išauginti iš iš sėklų, yraoficialiai patvirtinti pagal sertifikavimo sistemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai išauginti iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir oficialiai ištirta bent obelų gausaus išsišakojimo (proliferacijos) mikoplazmos atžvilgiu, naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant elkvivalenčius metodus. Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiuo kenksmingu organizmu,arbatiesiogiai išauginti iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis, ir per šešis paskutinius vegetacijos ciklus buvo bent kartą oficialiai tirta bent obelų gausaus išsišakojimo (proliferacijos) mikoplazmos atžvilgiu, naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant lygiaverčius metodus. Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiuo kenksmingu organizmu;bb)obelų gausaus išsišakojimo (proliferacijos) mikoplazmos sukeltų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje arba ant jautrių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutiniuosius tris vegetacijos ciklus nepastebėta. |

16.Toliau nurodyti Prunus L. rūšių augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas:Prunus amygdalus Batsch,Prunus armeniaca L.,Prunus blireiana Andre,Prunus brigantina Vill.,Prunus cerasifera Ehrh.,Prunus cistena Hansen,Prunus curdica Fenzl and Fritsch.,Prunus domestica ssp. domestica L.,Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid,Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,Prunus glandulosa Thunb.,Prunus holosericea Batal.,Prunus hortulana Bailey,Prunus japonica Thunb.,Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,Prunus maritima Marsh.,Prunus mume Sieb. et Zucc.,Prunus nigra Ait.,Prunus persica (L.) Batsch,Prunus salicina L.,Prunus sibirica L.,Prunus simonii Carr.,Prunus spinosa L.,Prunus tomentosa Thunb.,Prunus triloba Lindl., kitos Prunus L. rūšys, jautrios slyvų raupligės virusui | Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 12 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos slyvų raupligės virusu,arbab)aa)augalai, išskyrus tuos, kurie išauginti iš sėklų, yraoficialiai patvirtinti pagal sertifikavimo sistemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir buvo oficialiai ištirta bent slyvų raupligės viruso atžvilgiu, naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant lygiaverčius metodus Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiuo kenksmingu organizmu,arbatiesiogiai išauginti iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis, ir per tris paskutinius vegetacijos ciklus buvo bent kartą oficialiai ištirta bent slyvų raupligės viruso atžvilgiu, naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant lygiaverčius metodus. Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiuo kenksmingu organizmu;bb)slyvų raupligės viruso sukeltos ligos požymių ant augalų gamybos vietoje arba ant jautrių augalų artimiausioje aplinkoje per tris paskutinius vegetacijos ciklus nepastebėta;cc)auginimo vietoje esantys augalai, turintys kitų virusų ir į virusus panašių patogenų sukeltos ligos požymių, buvo pašalinti. |

17.Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas | Oficialus patvirtinimas, kad vynuogių geltos organizmų, panašių į mikoplazmas, irXylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. požymių ant motininių augalų auginimo vietoje per du paskutinius vegetacijos ciklus nepastebėta. |

18.1.Solanum tuberosum L.stiebagumbiai, skirti sodinti | Oficialus patvirtinimas, kad: a)laikomasi Bendrijos nuostatų dėl kovos su Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;irb)stiebagumbiai yra kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Clavibacter michiganensisssp.sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., arba yra laikomasi Bendrijos nuostatų dėl kovos su Clavibacter michiganensisssp.sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.;irc)stiebagumbiai yra kilę iš lauko, kuris pripažintas neužkrėstas Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ir Globodera pallida (Stone) Behrens;ird)aa)arba stiebagumbiai kilę iš teritorijų, kuriose Pseudomonas solanacearum(Smith) Smith neaptinkamas, arbabb)teritorijų, kuriose pripažįstama, kad Pseudomonas solanacearum(Smith) Smith aptinkamas, stiebagumbiai kilę iš auginimo vietos, kurioje Pseudomonas solanacearum(Smith) Smith nerasta, arba laikoma, kad nerasta, kadangi ten atliekama atitinkama procedūra, kuria siekiama išnaikinti Pseudomonas solanacearum(Smith) Smith;ire)arba stiebagumbiai yra kilę iš teritorijų, kuriose Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populiacijų) ir Meloidogyne fallaxKarssen neaptinkami, arba iš teritorijų, kur Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populiacijų) ir Meloidogyne fallaxKarssen aptinkami:stiebagumbiai kilę iš auginimo vietų, kuriose Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen neaptikta, remiantis metinių tyrimų vykdomų atliekant augalų šeimininkų vizualinę apžiūrą atitinkamu laiku, taip pat atliekant tiek išorinę vizualinė apžiūrą, tiek po derliaus nuėmimo perpjaunant auginimo vietoje augintų bulvių stiebagumbius arbanuėmus derlių, buvo paimti atsitiktiniai stiebagumbių ėminiai ir, juos patikrinus, Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populiacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen požymių juose nerasta; tikrinama taikant atitinkamą požymius indukuojantį metodą arba laboratoriniu būdu, taip pat atitinkamu laiku ir visais atvejais, kai prieš realizavimą yra užsandarinamos pakuotės arba konteineriai, laikantis užsandarinimą reglamentuojančių 1996 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 66/403/EEB dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis nuostatų reikalavimų, vizualiai apžiūrint tiek išoriškai, tiek perpjaunant stiebagumbius. |

18.2.Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, skirti sodinti, išskyrus stiebagumbius tų veislių, kurios yra oficialiai pripažintos vienoje arba keliose valstybėse narėse sutinkamai su 1970 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyva 70/457/EEB dėl bendrojo žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogo | Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 18.1 punkte išvardytiems augalams taikytinų specialių reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai: priklauso pažangiosioms veislėms, ir toks patvirtinimas atitinkamu būdu nurodomas dokumente, kuris pateikiamas kartu su atitinkamais stiebagumbiais,išauginti Bendrijojeirkilę tiesiogiai iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir, Bendrijoje, taikant atitinkamus metodus, su ja buvo atliekami oficialūs karantininiai tyrimai. Tyrimų metu nustatyta, kad stiebagumbiai neužkrėsti kenksmingais organizmais. |

18.3.Stolonus arba stiebagumbius formuojantys Solanum L. augalai ir jų hibridai, skirti sodinti, išskyrus IV priedo A dalies II skirsnio 18.1 ir 18.2 punktuose apibrėžtus Solanum tuberosum L. stiebagumbius ir genų bankuose arba genetinių atsargų kolekcijoje laikomą kultūrą išsaugančią medžiagą | a)Augalai turėjo būti laikomi karantino sąlygomis ir atlikus karantininį tyrimą juose neturi būti rasta kenksmingų organizmų;b)a punkte minimą karantininį tyrimą:aa)turi prižiūrėti suinteresuotos valstybės narės oficiali augalų apsaugos organizacija, o atlikti – tos organizacijos arba bet kurios kitos oficialiai patvirtintos institucijos mokslinis personalas;bb)turi būti atliekamas toje vietoje, kur yra atitinkamos sąlygos, pritaikytos laikyti kenksmingus organizmus ir medžiagą, įskaitant augalus indikatorius, taip, kad būtų išvengta kenksmingų organizmų paplitimo pavojaus;cc)turi būti tiriamas kiekvienas medžiagos vienetasjį reguliariai apžiūrint bent vieną visą vegetacijos ciklą, atsižvelgiant į medžiagos rūšį ir jos vystymosi stadiją tyrimų programos metu, siekiant ištirti bet kurio kenksmingo organizmo sukeltus požymius,tiriant, remiantis 18 straipsnyje minimais metodais, apie kuriuos būtina pranešti Komisijai:visą bulvių medžiagą bent dėl:bulvių Andų latentinio viruso,arakacijos B viruso, Oca štamo,bulvių juodosios žiediškosios dėmėtligės viruso,bulvių gumbų verpstiškumo viroido,bulvių T viruso,bulvių Andų margligės viruso,neeuropinių izoliuotų bulvių A, M, S, V, X ir Y (įskaitant Yo, Yn ir Yc) virusų ir bulvių lapų susisukimo viruso,Clavibacter michiganensisssp.sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,Pseudomonas solanaceanumrinktinės bulvių sėklos bent dėl aukščiau išvardytų virusų ir viroidų;dd)atitinkamai tiriant bet kuriuos kitus atliekant vizualinė apžiūrą pastebėtus požymius, kad būtų nustatyti tokius požymius sukėlę kenksmingi organizmai;c)bet kuri medžiaga, kurioje, atliekant b punkte minimą tyrimą, buvo rasta tame pačiame punkte nurodytų kenksmingų organizmų, turi būti nedelsiant sunaikinta arba jai turi būti taikomos procedūros, siekiant sunaikinti kenksmingą (-us) organizmą (-us);d)kiekviena šią medžiagą turinti organizacija arba mokslinė institucija apie turimą medžiagą praneša savo šalies (valstybės narės) oficialiai augalų apsaugos tarnybai. |

18.4.Stolonus arba stiebagumbius formuojantys Solanum L. augalai arba jų hibridai, skirti sodinti, saugomi genų bankuose arba genetinių atsargų kolekcijose | Kiekviena tokią medžiagą turinti organizacija arba mokslinė instituciją apie turimą medžiagą praneša apie savo šalies (valstybės narės) oficialiai augalų apsaugos tarnybai. |

18.5.Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, išskyrus minimus IV priedo A dalies II skirsnio 18.1, 18.2, 18.3 ir 18.4 punktuose | Ant pakuotės arba bulves vežančios transporto priemonės (tuo atveju, kai bulvės vežamos dideliais kiekiais ir nesupakuotos) nurodomas registracijos numeris, įrodantis, kad bulves išaugino oficialiai užregistruotas gamintojas arba jos kilusios iš auginimo vietoje esančių oficialiai įregistruotų kolektyvinių sandėlių ar paskirstymo centrų, ir kad stiebagumbiai neužkrėsti Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ir kad: a)laikomasi Bendrijos nuostatų dėl kovos su Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;irb)jei reikia, Bendrijos nuostatų dėl kovos su Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann ir Kotthoff) Davis et al. |

18.6.Solanaceae augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas ir IV priedo A dalies II skirsnio 18.4 ir 18.5 punktuose minimus augalus | Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 18.1, 18.2 ir 18.3 punktuose išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos bulvių stolburo mikoplazma,arbab)bulvių stolburo mikoplazmos požymių ant augalų auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

18.7.Capsicum annuum L., Lycopersicum lycopersicum(L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. ir Solanum melongena L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant V priedo A dalies II skirsnio 18.6 punkte išvardytiems išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith,b)arba |

19.Humulus lupulus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Oficialus patvirtinimas, kad Verticillium albo–atrum Reinke and Berthold ir Verticillium dahliae Klebahn požymių ant apynių auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

20.Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. ir Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Oficialus patvirtinimas, kad: a)Heliothis armigeraHübner arbaSpodoptera littoralis (Boisd.) ženklų auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėtaarbab)augalai buvo atitinkamai apdoroti siekiant apsaugoti gamybos vietoje nuo minėtų organizmų. |

21.1.Dendranthema (DC) Des Moul. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 20 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai yra ne vėlesnės kaip trečios kartos, išauginti iš kultūros, kurioje atlikus virusologinius tyrimus chrizantemų žemaūgės viroido nerasta, arba yra tiesiogiai išauginti iš kultūros, kurios ėminyje, sudarančiame mažiausiai 10 %, žydėjimo metu atlikus oficialų patikrinimą chrizantemų žemaūgės viroido nerasta;b)augalai arba gyvašakės yra iš patalpų:kurios tris mėnesius bent kartą per mėnesį prieš išsiuntimą buvo oficialiai tikrinamos ir kuriose tuo laikotarpiu Puccinia horiana Hennings požymių nepastebėta, bei artimiausioje aplinkoje per tris mėnesius iki pateikimo įrinką Puccinia horiana Hennings požymių neaptikta,arbasiunta buvo atitinkamai apdorota nuo Puccinia horianaHennings;c)neįsišaknijusių gyvašakių atveju, arba ant gyvašakių, arba ant augalų, iš kurių jos išaugintos, Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx požymių nepastebėta, o įsišaknijusių gyvašakių atveju Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx požymių nei ant gyvašakių, nei lysvėje nepastebėta. |

21.2.Dianthus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 20 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad: augalai tiesiogiai kilę iš motininių augalų, ant kurių bent kartą per pastaruosius dvejus metus atlikus oficialiai patvirtintus tyrimus, Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonascaryophylli (Burgkholder) Starr & Burkholder ir Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma nerasta,aukščiau minėtų kenksmingų organizmų požymių ant augalų nepastebėta. |

22.Tulipa L. ir Narcissus L. svogūnai, išskyrus tuos, ant kurių pakuotės arba kitais būdais pateikta informacija įrodo, kad jie yra skirti parduoti galutiniam vartotojui, neužsiimančiam profesionaliu skintų gėlių auginimu | Oficialus patvirtinimas, kad Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev požymių ant augalų per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. |

23.Apium graveolensL., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicumannuum L., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. augalai ir jų hibridai, Exacum spp., Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum melongena L., Spinacia L., Tanacetum L. ir Verbena L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 20, 21.1 arba 21.2 punktuose išvardytiems išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai yra kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Liriomyza bryoniae Kaltenbach, Liriomyza huidobrensis Blanchard ir Liriomyza trifolii Burgess,arbab)arba tris mėnesius iki derliaus nuėmimo bent kartą per mėnesį atliekant oficialius tikrinimus auginimo vietoje Liriomyza bryoniae Kaltenbach, Liriomyza huidobrensis Blanchard ir Liriomyza trifolii Burgess ženklų nepastebėta,arbac)prieš pat patiekimą į rinką augalai buvo patikrinti, ir svarbių kenksmingų organizmų požymių nerasta; be to, jie buvo atitinkamai apdoroti siekiant išnaikintiLiriomyza bryoniae Kaltenbach, Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ir Liriomyza trifolii (Burgess). |

24.Augalai su šaknimis, pasodinti arba skirti sodinti, išauginti atvirame ore | Turi būti įrodymai, kad auginimo vieta pripažinta neužkrėsta Clavibacter michiganensisssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.,Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ir Synchytrium endobioticum (Shilbersky) Percival. |

25.Beta vulgaris L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai kilę iš teritorijų kurios pripažintos neužkrėstos runkelių lapų garbanės virusu,arbab)auginimo teritorijoje runkelių lapų garbanės virusas neaptinkamas ir runkelių lapų garbanės viruso požymių auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą arba artimiausioje aplinkoje nepastebėta. |

26.Helianthus annuus L. sėklos | Oficialus patvirtinimas, kad: a)sėklos kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni,arbab)sėklos, išskyrus gautas iš rūšių, atsparių visoms auginimo vietoje paplitusioms Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni rasėms, buvo atitinkamai apdorotos nuo Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni. |

26.1.Lycopersicon lycopersicum (L.) Karten ex Farw. augalai, skirtos sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 18.6 ir 23 punktuose išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos pomidorų lapų geltonosios garbanės virusu,arbab)pomidorų lapų geltonosios garbanės viruso požymių ant augalų nepastebėtairaa)augalai kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Bemisia tabaci Genn.arbabb)tris mėnesius iki eksporto bent kartą per mėnesį atliekant oficialius tikrinimus, auginimo vietoje Bemisia tabaci Genn. nerastaarbac)pomidorų lapų geltonosios garbanės viruso požymių auginimo vietoje nepastebėta ir auginimo vietai buvo taikytas atitinkamas apdorojimas bei kontrolės režimas, siekiant užtikrinti, kad ji nebūtų užkrėsta Bemisia tabaci Genn. |

27.Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. sėklos | Oficialus patvirtinimas, kad sėklos gautos, naudojant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos arba ekvivalentų metodą, patvirtintą 18 straipsnyje nustatyta tvarka, ir a)arba sėklos kilusios iš teritorijų, kurios Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. arba Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye neaptinkami, arbaarbab)šių kenksmingų organizmų sukeliamų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėtaarbac)tipinis sėklų ėminys buvo oficialiai ištirtas bent šių kenksmingų organizmų atžvilgiu, naudojant atitinkamus metodus. Tyrimų metu nustatyta, kad sėklos neužkrėstos šiais kenksmingais organizmais. |

28.1.Medicago sativa L. sėklos | Oficialus patvirtinimas, kad: a)Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev požymių auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta ir, laboratoriškai ištyrus ėminį, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev taip pat nenustatyta,arbab)prieš pateikiant sėklas į rinką, jos buvo fumiguotos. |

28.2.Medicago sativa L. sėklos | Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 28.1 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad: a)sėklos kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Clavibacter michiganensis sp. insidiosus Davis et al.,arbab)Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. ūkyje arba artimiausioje aplinkoje per pastaruosius 10 metų neaptiktas,irkultūra priklauso rūšiai, kuri pripažinta kaip turinti didelį atsparumą Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,arbanuimant sėklas, dar nebuvo prasidėjęs jos ketvirtasis vegetacijos ciklas nuo sėjos ir ji dar nebuvo išauginusi daugiau kaip vieno sėklų derliaus,arbaneaktyviosios medžiagos kiekis, apibrėžtas remiantis taisyklėmis, taikomomis išduodant sertifikatus į Bendrijos rinką teikiamoms sėkloms, neviršija 0,1 % svorio,Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. požymių auginimo vietoje arba ant bet kurios Medicago sativa L. kultūros, esančios artimiausioje aplinkoje, per paskutinį vegetacijos ciklą, arba, jei reikia, per du paskutinius vegetacijos ciklus nepastebėta;kultūra yra išauginta žemėje, kurioje trejus paskutinius metus prieš sėjimą Medicago sativa L. kultūra nebuvo auginama, |

29.Phaseolus L. sėklos | Oficialus patvirtinimas, kad: a)sėklos kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye,arbab)ištyrus tipinį sėklų ėminį, Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye |

30.1.Citrus L., FortunellaSwingle, Poncirus Raf. vaisiai ir jų hibridai | Ant pakuotės turi būti atitinkamass kilmės ženklas, |

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai | Specialūs reikalavimai | Saugoma (-os) zona (-os) |

1.Spygliuočių (Coniferales) mediena | Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ir 7 punktuose išvardytai medienai taikytinų reikalavimų, jei reikia: a)nulupta medienos žievėarbab)oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Dendroctonus micans Kugelan,arbac)ženklu "Kiln–dried", "KD" arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, pažymėtu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės. | Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė |

2.Spygliuočių (Coniferales) mediena | Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ir 7 punktuose, jei reikia, IV priedo B dalies 1 punkte išvardytai medienai taikytinų reikalavimų: a)nulupta medienos žievėarbab)oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos, Ips dublicatusSahlberg,arbac)ženklu "Kiln–dried", "KD" arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, pažymėtu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta krosnyje, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės. | Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė |

3.Spygliuočių (Coniferales) mediena | Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ir 7 punktuose, jei reikia, IV priedo B dalies 1 ir 2 punktuose išvardytai medienai taikytinų reikalavimų: a)nulupta medienos žievėarbab)oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Ips typographusHeer,arbac)ženklu "Kiln–dried", "KD" arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, pažymėtu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta krosnyje, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės. | Airija, Jungtinė Karalystė |

4.Spygliuočių mediena (Coniferales) | Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ir 7 punktuose, jei reikia, IV priedo B dalies 1, 2 ir 3 punktuose išvardytai medienai taikytinų reikalavimų: a)nulupta medienos žievė,arbab)oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Ips amitinusEichhof,arbac)ženklu "Kiln–dried", "KD" arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, uždėtu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta krosnyje, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės. | Graikija, Prancūzija (Korsika), Airija, |

5.Spygliuočių (Coniferales) mediena | Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ir 7 punktuose, jei reikia, IV priedo B dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose išvardytai medienai taikytinų reikalavimų: a)nuimata medienos žievėarbab)oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Ips cembraeHeer,arbac)ženklu "Kiln–dried", "KD" arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, pažymėtu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta krosnyje, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės. | Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala) |

6.Spygliuočių (Coniferales) mediena | Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ir 7 punktuose, jei reikia, IV priedo B dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose išvardytai medienai taikytinų reikalavimų: a)nuimta medienos žievėarbab)oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Ips sexdentatusBoerner,arbac)ženklu "Kiln–dried", "KD" arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, uždėtu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta krosnyje, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės. | Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala) |

6.1.Spygliuočių (Coniferales) mediena | Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 1 punkto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ir 7 punktuose, jei reikia, IV priedo B dalies 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 punktuose išvardytai medienai taikytinų reikalavimų: a)nulupta medienos žievėarbab)oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Pissodesspp. (Europos),arbac)ženklu "Kiln–dried", "KD" arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, uždėtu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta krosnyje, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės. | Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala) |

6.2.Spygliuočių (Coniferales) mediena | Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ir 7 punktuose, jei reikia, IV priedo B dalies 4 punkte išvardytai medienai taikytinų reikalavimų: a)nulupta medienos žievėarbab)oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Matsucoccus feytaudiDuc. | Prancūzija (Korsika) |

7.Aukštesni nei 3 mAbies Mill., Larix Mill., PiceaA. Dietr., Pinus L. ir Pseudotsuga Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 1 punkte, IV priedo A dalies I skirsnio 8.1, 8.2, 9 ir 10 punktuose ir IV priedo A dalies II skirsnio 4 ir 5 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad auginimo vieta neužkrėsta Dendroctonus micans Kugelan. | Airija, Jungtinė Karalystė* |

8.Aukštesni nei 3 mAbies Mill., Larix Mill., PiceaA. Dietr. ir Pinus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 1 punkte, IV priedo A dalies I skirsnio 8.1, 8.2, 9 ir 10 punktuose, IV priedo A dalies II skirsnio 4 ir 5 punktuose ir IV priedo B dalies 7 punkte išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad auginimo vieta neužkrėsta Ips dublicatusSahlberg. | Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė* |

9.Aukštesni nei 3 mAbies Mill., Larix Mill., PiceaA. Dietr. Pinus L. ir Pseudotsuga Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 1 punkte, IV priedo A dalies I skirsnio 8.1, 8.2, 9 ir 10 punktuose, IV priedo A dalies II skirsnio 4 ir 5 punktuose ir IV priedo B dalies 7 ir 8 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad auginimo vieta neužkrėsta Ips typographus Heer. | Airija, Jungtinė Karalystė |

10.Aukštesni nei 3 mAbies Mill., Larix Mill., PiceaA. Dietr. ir Pinus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 1 punkte, IV priedo A dalies I skirsnio 8.1, 8.2, 9 ir 10 punktuose, IV priedo A dalies II skirsnio 4 ir 5 punktuose bei IV priedo B dalies 7, 8 ir 9 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad auginimo vieta neužkrėsta Ips amitinusEichhof. | Graikija, Prancūzija (Korsika), Airija, Jungtinė Karalystė |

11.Aukštesni nei 3 mAbies Mill., Larix Mill., PiceaA. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 1 punkte, IV priedo A dalies I skirsnio 8.1, 8.2, 9 ir 10 punktuose, IV priedo A dalies II skirsnio 4 ir 5 punktuose ir IV priedo B dalies 7, 8, 9 ir 10 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad auginimo vieta neužkrėsta Ips cembraeHeer. | Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala) |

12.Aukštesni nei 3 mAbies Mill., Larix Mill., PiceaA. Dietr. ir Pinus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 1 punkte, IV priedo A dalies I skirsnio 8.1, 8.2, 9 ir 10 punktuose, IV priedo A dalies II skirsnio 4 ir 5 punktuose bei IV priedo B dalies 7, 8, 9, 10 ir 11 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad auginimo vieta neužkrėsta Ips sexdentatus Boerner. | Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala) |

13.Aukštesni nei 3 mAbies Mill., Larix Mill., PiceaA. Dietr. ir Pinus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 1 punkte, IV priedo A dalies I skirsnio 8.1, 8.2, 9 ir 10 punktuose, IV priedo A dalies II skirsnio 4 ir 5 punktuose bei IV priedo B dalies 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad auginimo vieta neužkrėsta Pissodes spp. (Europos). | Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala) |

14.1.Spygliuočių (Coniferales) nulupta žievė | Nepažeidžiant III priedo A dalies 4 punkte nurodytai žievei taikytinų draudimų, oficialus patvirtinimas, kad siunta: a)buvo fumiguota arba apdorota kitais atitinkamais būdais nuo žievėgraužių,arbab)kilusi iš teritorijų, kurios, pripažintos neužkrėstos Dendroctonus micans Kugelan. | Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė* |

14.2.Spygliuočių(Coniferales) nulupta žievė | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 4 punkte ir IV priedo B dalies 14.1 punkte nurodytai žievei, oficialus patvirtinimas, kad siunta: a)buvo fumiguota arba apdorota kitais atitinkamais būdais nuo žievėgraužių,arbab)kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Ips. amitinusEichhof | Graikija, Prancūzija (Korsika), Airija, Jungtinė Karalystė |

14.3.Spygliuočių (Coniferales) nulupta žievė | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 4 punkte, IV priedo B dalies 14.1 ir 14.2 punktuose nurodytai žievei, oficialus patvirtinimas, kad siunta: a)buvo fumiguota arba apdorota kitais atitinkamais būdais nuo žievėgraužių,arbab)kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Ips cembraeHeer. | Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala) |

14.4.Spygliuočių (Coniferales) nulupta žievė | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 4 punkte, IV priedo B dalies 14.1, 14.2 ir 14.3 punktuose nurodytai žievei, oficialus patvirtinimas, kad siunta: a)buvo fumiguota arba apdorota kitais atitinkamais būdais nuo žievėgraužių,arbab)kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Ips dublicatusSahlberg. | Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė |

14.5.Spygliuočių (Coniferales) nulupta žievė | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 4 punkte, IV priedo B dalies 14.1, 14.2, 14.3 ir 14.4 punktuose nurodytai žievei, oficialus patvirtinimas, kad siunta: a)buvo fumiguota arba apdorota kitais tinkamais būdais nuo žievėgraužių,arbab)kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Ips sexdentatus Börner. | Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala) |

14.6.Spygliuočių (Coniferales) nulupta žievė | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 4 punkte, IV priedo B dalies 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 ir 14.5 punktuose nurodytai žievei, oficialus patvirtinimas, kad siunta: a)buvo fumiguota arba apdorota kitais atitinkamais būdais nuo žievėgraužių,arbab)kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Ips typographusHeer. | Airija, Jungtinė Karalystė |

14.7.Spygliuočių (Coniferales) nulupta žievė | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 4 punkte, IV priedo B dalies 14.2 punkte nurodytai žievei, oficialus patvirtinimas, kad siunta: a)buvo fumiguota arba apdorota kitais tinkamais būdais nuo žievėgraužių,arbab)kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Matsucoccus feytaudi Duc. | Prancūzija (Korsika) |

14.8.Spygliuočių (Coniferales) nulupta žievė | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 4 punkte, IV priedo B dalies 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 ir 14.6 punktuose nurodytai žievei, oficialus patvirtinimas, kad siunta: a)buvo fumiguota arba apdorota kitais tinkamais būdais nuo žievėgraužių,arbab)kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Pissodesspp. (Europos). | Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala) |

15.Larix Mill. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 1 punkte, IV priedo A dalies I skirsnio 8.1, 8.2 ir 10 punktuose, IV priedo A dalies II skirsnio 5 punkte ir IV priedo B dalies 7, 8, 9, 10, 11, 12 ir 13 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti medelynuose ir auginimo vieta neužkrėsta Cephalcia lariciphila (Klug.). | Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala) |

16.Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. ir Pseudotsuga Carr. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 1 punkte, IV priedo A dalies I skirsnio 8.1, 8.2 ir 9 punktuose, IV priedo A dalies II skirsnio 4 punkte ir IV priedo B dalies 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir 15 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad augalai yra išauginti medelynuose ir auginimo vieta neužkrėsta Gremmemella abietina(Lag.) Morelet. | Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) |

17.Pinus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 1 punkte, IV priedo A dalies I skirsnio 8.1, 8.2 ir 9 punktuose, IV priedo A dalies II skirsnio 4 punkte ir IV priedo B dalies 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir 16 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti medelynuose ir auginimo vietoa bei artimiausia aplinka neužkrėsta Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.). | Ispanija (Ibiza) |

18.Picea A. Dietr. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 1 punkte, IV priedo A dalies I skirsnio 8.1, 8.2 ir 10 punktuose, IV priedo A dalies II skirsnio 5 punkte ir IV priedo B dalies 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir 16 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti medelynuose ir auginimo vieta neužkrėsta Gilpinia hercyniae (Hartig). | Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala) |

19.Eucalyptus l'Hérit augalai, išskyrus vaisius ir sėklas | Oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai yra be dirvožemio ir apdoroti nuo Gonipterus scutellatus Gyll.,arbab)augalai kilę iš teritorjijų, kuriuos pripažintos neužkrėstos Gonipterus scutellatus Gyll. | Graikija, Prancūzija |

20.1.Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, skirti sodinti | Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 10 ir 11 punktuose, IV priedo A dalies I skirsnio 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 ir 25.6 punktuose ir IV priedo A dalies II skirsnio 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 ir 18.6 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai: a)išauginti teritorijoje, kurioje runkelių gyslų nekrotinio pageltimo virusas (RGNPV) neaptinkamas,arbab)išauginti žemėje arba auginimo substrate, sudarytame iš dirvožemio, kuris neužkrėstas RGNPV arba kuriame, atlikus oficialius tyrimus, naudojant atitinkamus metodus RGNPV nerasta,arbac)buvo nuplauti, kad neliktų dirvožemio | Danija, Prancūzija (Bretanė), Suomija, Airija, Portugalija (Azorai), Švedija, Jungtinė Karalystė |

20.2.Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, išskyrus nurodytus IV priedo B dalies 20.1 punkte ir tuos, kurie skirti krakmolo gamybai, patalpose su patvirtintais atliekų šalinimo įrenginiais | Dirvožemis nesudaro daugiau kaip 1 % siuntos arba partijos svorio. | Danija, Prancūzija (Bretanė), Suomija, Airija, Portugalija (Azorai), Švedija, Jungtinė Karalystė |

20.3.Solanum tuberosum L. stiebagumbiai | Nepažeidžiant reikalavimų, išvardytų IV priedo A dalies II skirsnio 18.1, 18.2 ir 18.5 punktuose, oficialus patvirtinimas, kad laikomasi nuostatų dėl Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, atitinkančių 1969 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyvos 69/465/EEB dėl bulvių cistas sudarančių nematodų kontrolės nuostatas | Suomija |

21.Augalai ir gyvos žiedadulkės, skirtos apdulkinti šiuos augalus: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., išskyrus Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., išskyrus vaisius ir sėklas | Nepažeidžiant III priedo A dalies 9 ir 18 punktuose ir III priedo B dalies 1 punkte išvardytiems augalams taikytinų draudimų, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai kilę iš saugomų zonų, esančių Ispanijoje, Prancūzijoje (Šampanė–Ardėnai, Elzasas, išskyrus Žemutinio Bas–Rhin teritorijas, Lotaringija, Franš–Komtė, Rona–Alpės išskyrus Ronos teritorijas, Burgundija, Overnė, išskyrus Puy de Dôme teritorijas, Provansas–Alpės–Žydrasis Krantas, Korsika, Langedokas–Rusilionas), Airijoje, Italijoje, Portugalijoje, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Normandijos salos), Austrijoje, Suomijoje,arbab)augalai buvo išauginti arba, jei išvežti į "buferinę zoną", bent vienerius metus buvo laikomi lauke:aa)esančiame oficialiai paskirtoje "buferinėje zonoje", kurios plotas – mažiausiai 50 km2, t. y. teritorija, kurioje augalams šeimininkams taikomas oficialiai patvirtintas kontrolės režimas, kuriam taikoma oficiali priežiūra, ir kurio tikslas yra sumažinti Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. išplitimo iš ten auginamų augalų riziką;bb)kuris buvo oficialiai patvirtintas kaip tinkamas auginti augalus pagal šiame punkte nustatytus reikalavimus prieš paskutinį vegetacijos ciklą;cc)kuriame, kaip ir kitose buferinės zonos dalyse, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. per paskutinį vegetacijos ciklą nerastaatlikus oficialius patikrinimus, kurie lauke bei mažiausiai 250 m spinduliu esančioje aplinkinėje zonoje buvo atlikti bent du kartus, t.y. vieną kartą liepos–rugpjūčio mėnesiais ir vieną kartą rugsėjo–spalio mėnesiais,irbent kartą nuo liepos iki spalio mėnesių atlikus oficialius atrankinius patikrinimus bent 1 km spinduliu esančioje aplinkinėje zonoje, pasirinktose atitinkamose vietose, ypač ten, kur yra atitinkamų augalų–indikatorių,iratlikus per paskutinį vegetacijos ciklą oficialiai paimtų tipinių ėminių iš lauke arba kitose "buferinės zonos" dalyse augančių augalų, turinčių Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. požymių oficialius patikrinimus, taikant atitinkamą laboratorinį metodą,irdd)iš kurio, kaip ir iš kitų "buferinės zonos" dalių, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. požymių turintys augalai šeimininkai nebuvo išvežti, prieš tai jų oficialiai neištyrus arba negavus oficialaus patvirtinimo. | Ispanija, Prancūzija (Šampanė–Ardėnai, Elzasas, išskyrus Žemutinio Bas–Rhin teritorijas, Lotaringija, Franš–Komtė, Rona–Alpės, išskyrus Ronos teritorijas, Burgundija, Overnė, išskyrus Puy de Dôme teritorijas, Provansas–Alpės–Žydrasis Krantas, Korsika, Langedokas–Rusilionas), Airija, Italija, Portugalija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Normandijos salos), Austrija, Suomija |

22.Allium porrum L., Apium L., Beta L., Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L. augalai, išskyrus skirtus sodinti | Dirvožemis nesudaro daugiau kaip 1 % siuntos arba partijos svorio. | Danija, Prancūzija (Bretanė), Suomija, Airija, Portugalija (Azorai), Švedija, Jungtinė Karalystė |

23.Beta vulgaris L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas | a)Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 35.1 ir 35.2 punktuose, IV priedo A dalies II skirsnio 25 punkte ir IV priedo B dalies 22 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad augalai:aa)oficialiai individualiai patikrinti, ir runkelių gyslų nekrotinio pageltimo viruso (RGNPV) nerasta,arbabb)yra išauginti iš sėklų, atitinkančių IV priedo B dalies 27.1 ir 27.2 punktuose nustatytus reikalavimus, irišauginti teritorijose, kuriose RGNPV nepatinkamas,arbaišauginti žemėje arba auginimo substrate, kurie, naudojant atitinkamus metodus, buvo oficialiai patikrinti ir RGNPV nerasta,irpaimtas tipinis ėminys, kurį ištyrus, RGNPV nerasta;b)medžiagą turinti organizacija arba mokslinė institucija apie turimą medžiagą praneša savo šalies (valstybės narės) oficialiai augalų apsaugos tarnybai. | Danija, Prancūzija (Bretanė), Suomija, Airija, Portugalija (Azorai), Švedija, Jungtinė Karalystė |

24.Begonia L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, stiebagumbius ir gumbasvogūnius, ir Euphorbia pulcherrima Willd. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, išskyrus tuos, apie kuriuos iš pakuotės, žiedo (pažiedės) išsivystymo arba kitais būdais galima spręsti, kad jie skirti parduoti galutiniams vartotojams, neužsiimantiems profesionaliu augalų auginimu | Oficialus patvirtinimas, kad: a)augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. nerasta,arbab)tris mėnesius iki pateikimo į rinką bent kartą per mėnesį atlikus oficialius patikrinimus, ant augalų auginimo vietoje Bemisia tabaci Genn. požymių nepastebėta,arbac)prieš pat pateikimą į rinką augalai buvo atitinkamai apdoroti, siekiant išnaikinti Bemisia tabaci Genn., bei buvo patikrinti, ir gyvų kenksmingų organizmų ženklų nerasta. | Danija, Airija, Portugalija (Entre Douro e Minho, Trįs–os–Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo Madeira ir Azorai), Jungtinė Karalystė, Švedija, Suomija |

25.1.Beta vulgaris L. augalai, skirti gyvulių pašarui | Oficialus patvirtinimas, kad augalų siunta buvo arba: a)termiškai apdorota, siekiant išvengti užkrėtimo runkelių gyslų nekrotinio pageltimo virusu,arbab)perdirbta, siekiant pašalinti dirvožemį ir šonines šaknis, ir padaryti augalus negyvybingus. | Danija, Prancūzija (Bretanė), Suomija, Airija, Portugalija (Azorai), Švedija, Jungtinė Karalystė |

25.2.Beta vulgaris L. augalai, skirti pramoniniam perdirbimui | Oficialus patvirtinimas, kad augalai skirti pramoniniam perdirbimui ir pristatomi perdirbimo įmonėms, turinčioms atitinkamą kontroliuojamą atliekų šalinimo sistemą, leidžiančią išvengti RGNPV išplitimo, bei vežami tokiu būdu, kuris užtikrina, kad kenksmingų organizmų išplitimo rizikos nebus. | Danija, Prancūzija (Bretanė), Suomija, Airija, Portugalija (Azorai), Švedija, Jungtinė Karalystė |

26.Dirvožemis ir nesterilizuotos runkelių atliekos | Oficialus patvirtinimas, kad dirvožemis arba atliekos buvo apdoroti, siekiant išvengti užskrėtimo runkelių gyslų nekrotinio pageltimo virusu. | Danija, Prancūzija (Bretanė), Suomija, Airija, Portugalija (Azorai), Švedija, Jungtinė Karalystė |

27.1.Beta vulgaris L. rūšių sėklos ir pašarinių runkelių sėklos | Nepažeidžiant 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 66/400/EEB dėl prekybos runkelių sėkla nuostatų, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad: a)sėklos, kurios yra priskiriamos "pirminių sėklų" ir "sertifikuotų sėklų" kategorijoms, atitinka Direktyvos 66/400/EEB I priedo B dalies 3 punkte nustatytus reikalavimus, arbab)"galutinai nesertifikuotų sėklų" kategorijai priskiriamos sėklos:atitinka Direktyvos 66/400/EEB 15 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimusiryra skirtos perdirbtin pagal Direktyvos 66/400/EEB I priedo B dalyje nustatytus reikalavimus, ir pristatomos į perdirbimo įmonę, turinčią oficialiai patvirtintą kontroliuojamą atliekų šalinimo sistemą, leidžiančią išvengti runkelių gyslų nekrotinio pageltimo viruso (RGNPV) išplitimo;c)sėklos buvo gautos iš kultūros, augančios teritorijoje, kurioje runkelių gyslų nekrotinio pageltimo virusas neaptinkamas. | Danija, Prancūzija (Bretanė), Suomija, Airija, Portugalija (Azorai), Švedija, Jungtinė Karalystė |

27.2.Beta vulgaris L. rūšių daržovių sėklos | Nepažeidžiant 1970 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvos 70/458/EEB dėl prekybos daržovių sėkla nuostatų, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad: a)perdirbtos sėklos sudaro ne daugiau kaip 0,5 % neveikliosios medžiagos svorio, dražuotos sėklos turi atitikti šį standartą dar prieš granuliavimą, arbab)neperdirbamos sėklos:oficialiai pakuojamos siekiant užtikrinti, kad nekiltų RGNPV išplitimo rizikos, irskirtos perdirbt pagal a punkte nustatytus reikalavimus, ir pristatomos į perdirbimo įmonę, turinčią oficialiai patvirtintą kontroliuojamą atliekų šalinimo sistemą, leidžiančią išvengti runkelių gyslų nekrotinio pageltimo viruso (RGNPV) išplitimo,arbac)sėklos buvo gautos iš kultūros, užaugintos teritorijoje, kurioje runkelių gyslų nekrotinio pageltimo virusas neaptinkamas. | Danija, Prancūzija (Bretanė), Suomija, Airija, Portugalija (Azorai), Švedija, Jungtinė karalystė |

28.Gossypium spp. sėklos | Oficialus patvirtinimas, kad: a)sėklos apdorotos rūgštimi,irb)Glomerella gossypii Edgerton požymių auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta ir, kad buvo ištirtas tipinys ėminys ir Glomerella gossypii Edgerton nerasta | Graikija |

28.1.Gossypiumspp. sėklos | Oficialus patvirtinimas, kad sėklos apdorotos rūgštimi | Graikija, Ispanija (Andalūzija, Katalonija, Estremaduras, Mursija, Valensija) |

29.Mangifera spp. sėklos | Oficialus patvirtinimas, kad sėklos kilusios iš teritorijų, kuriuo pripažintos neužkrėstos Sternochetus mangifera Fabricius. | Ispanija (Granada ir Malaga), Portugalija (Alentezas, Algarvė ir Madeira) |

30.Panaudota žemės ūkio technika | Technika nuvaloma ir ant jos nėra dirvožemio ir augalų liekanų. | Danija, Prancūzija (Bretanė), Suomija, Airija, Portugalija (Azorai), Švedija, Jungtinė Karalystė |

31.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, kilę iš Ispanijos ir Prancūzijos (išskyrus Korsiką) | Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 30.1 punkte išvardytiems vaisiams taikytinų reikalavimų: a)vaisiai yra be lapų ir žiedynkočių arbab)jei vaisiai yra su lapais ir žiedynkočiais, oficialus patvirtinimas, kad vaisiai yra sandariai supakuoti oficialiai užantspauduotuose konteineriuose, kurie bus užantspauduoti tol, kol bus vežami dėl šių vaisių pripažinta saugoma zona, ir ant kurių yra skiriamasis ženklas, kuris nurodomas ir pase. | Graikija, Prancūzija (Korsika), Italija, Portugalija |

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

AUGALAI, AUGALINIAI PRODUKTAI IR KITI OBJEKTAI, KURIEMS, PRIEŠ LEIDŽIANT JUOS ĮVEŽTI Į BENDRIJĄ, TURI BŪTI TAIKOMAS AUGALŲ SVEIKATOS PATIKRINIMAS (GAMYBOS VIETOJE, JEI JIE KILĘ BENDRIJOJE, PRIEŠ PRADEDANT JUOS VEŽTI BENDRIJOS TERITORIJOJE, IR KILMĖS ŠALYJE ARBA SIUNTĖJO ŠALYJE, JEI JIE KILĘ NE IŠ BENDRIJOS)

A DALIS AUGALAI, AUGALINIAI PRODUKTAI IR KITI OBJEKTAI, KILĘ IŠ BENDRIJOS

I. Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, potencialūs visai Bendrijai svarbių kenksmingų organizmų platintojai, kurie turi būti pateikiami su augalo pasu

1. Augalai ir augaliniai produktai

1.1. Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh. Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., išskyrus Prunus laurocerasus L. ir Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., išskyrus Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. ir Stranvaesia Lindl. genčių augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

1.2. Beta vulgaris L. ir Humulus lupulus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

1.3. Stolonus arba stiebagumbius formuojančių rūšių Solanum L. augalai arba jų hibridai, skirti sodinti.

1.4. Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai bei Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

1.5. Nepažeidžiant 1.6 punkto nuostatų, Citrus L. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

1.6. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. vaisiai ir jų hibridai su lapais ir žiedynkočiais.

1.7. Mediena, kaip apibrėžta 2 straipsnio 2 dalies pirmojoje pastraipoje, jei ji:

a) visa arba jos dalis gauta iš vienos iš šių genčių:

- Castanea Mill, išskyrus medieną nulupta žieve,

- Platanus L., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos,

ir

b) atitinka vieną iš šių 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo

[1]

I priedo II dalyje nustatytų apibūdinimų:

CN kodas | Apibūdinimas |

44011000 | Kurui skirta mediena, rąstų, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ar panašaus pavidalo |

44012200 | Medienos skiedros arba drožlės |

ex440130 | Medienos atliekos ir pjuvenos, neaglomeruotų rąstų, briketų, granulių arba panašaus pavidalo |

440399 | Žaliavinė mediena, nulupta arba nenulupta žieve arba brazdas, grubiai aptašyta, suformuojant kvadrato skerspjūvį: išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantaisišskyrus spygliuočių, ąžuolo (Quercus spp.) arba buko (Fagus spp.) |

ex44042000 | Perskelti mediniai poliai: medinės kartys, kuolai ir mietai, nudažyti, bet neperpjauti išilgai: ne spygliuočių |

44061000 | Mediniai geležinkelio arba tramvajų pabėgiai neimpregnuoti |

ex440799 | Mediena, kurios storis didesnis nei 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės neobliuota, nešlifuota arba nesujungta smaiginėmis sąlaidomis, dažniausia sijos, lentjuostės, papenčiai, plokštės, grebėstai išskyrus spygliuočių, tropinių medžių, ąžuolo (Quercus spp.) arba buko (Fagus spp.) |

1.8. Castanea Mill nulupta žievė

2. Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, pagaminti gamintojų, kuriems suteiktas leidimas užsiimti profesionalia augalų gamyba ir pardavimu, išskyrus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, jau paruoštus parduoti galutiniam vartotojui, ir jei valstybių narių atsakingosios oficialios institucijos garantuoja, kad jų produkcija yra aiškiai atskirta nuo kitų produktų.

2.1. Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. genčių augalai ir Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L. hibridai ir visos Impatiens Naujosios Gvinėjos hibridų.L, Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. ir Verbena L. veislių augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

2.2. Solanaceae augalai, išskyrus nurodytus 1.3 punkte, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

2.3. Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. ir Strelitziaceae augalai, įsišakniję arba su pridėtu ar susijusiu auginimo substratu.

2.4. Alium ascalonicum L., Allium cepa L. ir Allium schoenoprasum L. sėklos ir svogūnai, skirti sodinti, ir Allium porrum L. augalai, skirti sodinti.

3. Svogūnai ir gumbasvogūniai, skirti sodinti, išauginti augintojų, kuriems suteiktas leidimas užsiimti profesionaliu augalų auginimu ir pardavimu, išskyrus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, jau paruoštus parduoti galutiniam vartotojui, ir jei valstybių narių atsakingosios oficialios institucijos garantuoja, kad jų produkcija yra aiškiai atskirta nuo kitų Camasia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne produktų, Gladiolus Tourn. ex L., tokių kaip Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. Ir Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. ir Tulipa L. smulkiažiedžių genčių ir jų hibridų produktų.

II. Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, potencialūs tam tikroms saugomoms zonoms svarbių kenksmingų organizmų platintojai, kurie turi būti pateikiami su augalo pasu, galiojančiu atitinkamoje zonoje, įvežant juos į tą zoną arba vežant joje

Nepažeidžiant nuostatų dėl I dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų

1. Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai

1.1. Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. ir Pseudotsuga Carr. augalai.

1.2. Populus L. ir Beta vulgaris L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

1.3. Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh. Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus l’Hérit, Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., išskyrus Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. ir Stranvaesia Lindl. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

1.4. Gyvybingos žiedadulkės, skirtos apdulkinti Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh. Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., išskyrus Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., ir Stranvaesia Lindl.

1.5. Solanum tuberosum L. stiebagumbai, skirti sodinti.

1.6. Beta vulgaris L. augalai, skirti gyvulių pašarui arba pramoniniam perdirbimui.

1.7. Runkelių (Beta vulgaris L.) dirvožemis ir nesterilizuotos atliekos.

1.8. Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. ir Phaseolus vulgaris L. sėklos.

1.9. Gossypium spp. vaisiai (dėžutės) ir nevalyta medvilnė.

1.10. Mediena, kaip apibrėžta 2 straipsnio 2 dalies pirmojoje pastraipoje, jei ji:

a) visa arba jos dalis gauta spygliuočių (Coniferales), išskyrus medieną, nulupta žieve,

ir

b) atitinka vieną iš šių Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo II dalyje nustatytų aprašų:

CN kodas | Aprašas |

44011000 | Kurui skirta mediena, rąstų, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ar panašaus pavidalo |

44012100 | Medienos skiedros arba drožlės |

ex440130 | Medienos atliekos ir pjuvenos, neaglomeruotų rąstų, briketų, granulių arba panašaus pavidalo |

440320 | Žaliavinė mediena, nulupta arba nenulupta žieve arba brazdas, grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį: išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais |

ex44041000 | Perskelti mediniai poliai: medinės kartys, kuolai ir mietai, nudažyti, bet neperpjauti išilgai |

44061000 | Geležinkelio arba tramvajų pabėgiai: neimpregnuoti |

ex440710 | Mediena, kurios storis – daugiau kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, neobliuota, nešlifuota arba nesujungta smaiginėmis sąlaidomis (dažniausiai sijos, lentjuostės, papenčiai, plokštės, grebėstai) |

ex441510 | Pakavimo dėžės, dėžutės ir statinės |

ex441520 | Padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti krovimo skydai: išskyrus padėklus ir dėžinius padėklus, jeigu jie atitinka "UIC padėklams" nustatytą standartą ir yra atitinkamai pažymėti |

1.11. Nulupta spygliuočių (Coniferales) žievė.

2. Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, pagaminti gamintojų, kuriems suteiktas leidimas užsiimti profesionalia augalų gamyba ir pardavimu, išskyrus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, jau paruoštus parduoti galutiniam vartotojui, ir jei valstybių narių atsakingosios oficialios institucijos garantuoja, kad jų produkcija yra aiškiai atskirta nuo kitų produktų.

2.1. Begonia L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, stiebagumbius ir gumbasvogūnius, bei Euphorbia pulcherrima Willd. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

B DALIS AUGALAI, AUGALINIAI PRODUKTAI IR KITI OBJEKTAI, KILĘ IŠ TERITORIJŲ, NENURODYTŲ A DALYJE

I. Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, potencialūs visai Bendrijai svarbių kenksmingų organizmų platintojai

1. Augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, tačiau įskaitant Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp. sėklas, išaugintas Argentinoje, Australijoje, Bolivijoje, Čilėje, Naujojoje Zelandijoje ir Urugvajuje, Triticum, Secale ir X Triticosecale genčių sėklas iš Afganistano, Indijos, Irako, Meksikos, Nepalo, Pakistano ir JAV. Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersion lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. ir Phaseolus L. sėklas.

2. Šių augalų dalys, išskyrus vaisius ir sėklas:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,

- spygliuočių (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh., kilusių iš Šiaurės Amerikos šalių,

- Prunus L., kilusių iš ne Europos šalių.

3. Šių augalų vaisiai:

- Citrus L., Fortunella Swingle, Pocirus Raf. ir jų hibridų,

- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. ir Vaccinium L., kilusių iš ne Europos šalių.

4. Solanum tuberosum L. stiebagumbiai.

5. Šių medžių nulupta žievė:

- spygliuočių (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh, Populus L. ir Quercus L., išskyrus Quercus suber L.

6. Mediena, kaip apibrėžta 2 straipsnio 2 dalies pirmojoje pastraipoje, jei ji:

a) visa arba jos dalis gauta iš vienos iš toliau nurodytų veislių, genčių arba rūšių:

- Castanea Mill.,

- Castanea Mill., Quercus L., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš Šiaurės Amerikos šalių,

- Platanus L., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos,

- Pušiniai (Coniferales), išskyrus Pinus L., kilusi iš ne Europos šalių, įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos,

- Pinus L., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos,

- Populus L., kilusi iš Amerikos žemyno šalių,

- Acer saccharum Marsh., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusi iš Šiaurės Amerikos šalių,

ir

b) atitinka vieną iš šių Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo II dalyje nustatytų aprašų:

CN kodas | Aprašas |

44011000 | Kurui skirta mediena, rąstų, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ar panašaus pavidalo |

ex44012100 | Medienos skiedros arba drožlės spygliuočių, kilusių iš ne Europos šalių |

440122 | Medienos skiedros arba drožlės ne spygliuočių |

ex440130 | Medienos atliekos ir pjuvenos, neaglomeruotų rąstų, briketų, granulių arba panašaus pavidalo |

ex440320 | Žaliavinė mediena, nulupta arba nenulupta žieve arba brazdas, grubiai aptašyta, suformuojant kvadrato skerspjūvį: išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais, spygliuočių, kilusių iš ne Europos šalių |

44039100 | Žaliavinė mediena, nulupta arba nenulupta žieve arba brazdas, aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį: išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais,ąžuolo (Quercus spp.) |

440399 | Žaliavinė mediena, nulupta arba nenulupta žieve arba brazdas, grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį: išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais,išskyrus spygliuočių, ąžuolo (Quercus spp.) arba buko (Fagus spp.) |

ex44041000 | Perskelti mediniai poliai: medinės kartys, kuolai ir mietai, nudažyti, bet neperpjauti išilgai: spygliuočių, kilusių iš ne Europos šalių |

ex44042000 | Perskelti mediniai poliai: medinės kartys, kuolai ir mietai, nudažyti, bet neperpjauti išilgai: ne spygliuočių |

44061000 | Mediniai geležinkelio arba tramvajų pabėgiai: neimpregnuoti |

ex440710 | Mediena, kurios storis – daugiau kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, neobliuota, nešlifuota arba nesujungta smaiginėmis sąlaidomis, dažniausia sijos, lentjuostės, papenčiai, plokštės ir grebėstai: spygliuočių, kilusių iš ne Europos šalių |

ex440791 | Mediena, kurios storis – daugiau kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, neobliuota, nešlifuota arba nesujungta smaiginėmis sąlaidomis, dažniausia sijos, lentjuostės, papenčiai, plokštės ir grebėstai: ąžuolo (Quercus spp.) |

ex440799 | Mediena, kurios storis – daugiau kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, neobliuota, nešlifuota arba nesujungta smaiginėmis sąlaidomis, dažniausia sijos, lentjuostės, papenčiai, plokštės ir grebėstai: išskyrus spygliuočių, tropinių miškų, ąžuolo (Quercus spp.) arba buko (Fagusspp.) |

ex441510 | Pakavimo dėžės, dėžutės ir statinės iš medienos, kilusios iš ne Europos šalių |

ex441520 | Padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti krovimo skydai iš medienos, kilę iš ne Europos šalių |

ex441600 | Medinės statinės, įskaitant statinių šulus, iš ąžuolo (Quercus spp.) |

Padėklai ir dėžiniai padėklai (CN kodas ex441520) taip pat išskiriami, jei jie atitinka "UIC padėklams" nustatytą standartą ir yra atitinkamai pažymėti.

7. a) dirvožemis ir auginimo substratas, kurį visą arba kurio dalį sudaro dirvožemis arba kietos organinėsmedžiagos, tokios kaip augalų dalys, humusas, įskaitas durpes arba žievę, išskyrus tą, kurį sudaro tik durpės;

b) dirvožemis ir auginimo substratas, pridėtas prie augalų arba su jais susijęs ir visiškai arba iš dalies sudarytas iš a punkte nurodytos medžiagos, arba iš durpių ar kokios nors kitokios kietos neorganinės medžiagos, skirtos palaikyti iš Turkijos Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Moldovos, Rusijos, Ukrainos ir iš ne Europos šalių, išskyrus Kiprą, Egiptą, Izraelį, Libiją, Maltą, Maroką ir Tunisą, kilusių augalų gyvybingumą.

8. Triticum, Secale ir X Triticosecale genčių grūdai, kilę iš Afganistano, Indijos, Irako, Meksikos, Nepalo, Pakistano ir JAV.

II. Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, galimi tam tikroms saugomoms zonoms svarbių kenksmingų organizmų platintojai

Nepažeidžiant nuostatų dėl I dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų

1) Beta vulgaris L. augalai, skirti gyvulių pašarui arba pramoniniam perdirbimui.

2) Runkelių (Beta vulgaris L.) dirvožemis ir nesterilizuotos atliekos.

3) Gyvybingos žiedadulkės, skirtos apdulkinti Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., išskyrus Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. ir Stranvaesia Lindl.

4) Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh. Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., išskyrus Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. ir Stranvaesia Lindl. augalų dalys, išskyrus vaisius ir sėklas.

5) Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. ir Phaseolus vulgaris L. sėklos.

6) Gossypium spp. sėklos ir vaisiai (dėžutės) ir nevalyta medvilnė.

7) Mediena, kaip apibrėžta 2 straipsnio 2 dalies pirmojoje pastraipoje, jei ji:

a) visa arba jos dalis gauta iš spygliuočių (Coniferales), išskyrus Pinus L., kilusią Europos trečiųjų šalių, ir

b) atitinka vieną iš šių Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo II dalyje nustatytų aprašų:

CN kodas | Aprašas |

44011000 | Kurui skirta mediena, rąstų, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ar panašaus pavidalo |

44012100 | Medienos skiedros arba drožlės |

ex440130 | Medienos atliekos ir pjuvenos, neaglomeruotų rąstų, briketų, granulių arba panašaus pavidalo |

440320 | Žaliavinė mediena, nulupta arba nenulupta žieve arba brazdas, aptašyta, suformuojant kvadrato skerspjūvį: išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais |

ex44041000 | Perskelti mediniai poliai: medinės kartys, kuolai ir mietai, nudažyti, bet neperpjauti išilgai |

44061000 | Geležinkelio arba tramvajų pabėgiai: neimpregnuoti |

ex440710 | Mediena, kurios storis – daugiau kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, neobliuota, nešlifuota arba nesujungta smaiginėmis sąlaidomis, dažniausia sijos, lentjuostės, papenčiai, plokštės ir grebėstai |

441510 | Pakavimo dėžės, dėžutės ir statinės |

441520 | Padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti krovimo skydai |

Padėklai ir dėžiniai padėklai (CN kodas ex441520) taip pat išskiriami, jei jie atitinka "UIC padėklams" nustatytą standartą ir yra atitinkamai pažymėti.

8) Eucalyptus l’Hérit augalų dalys.

[1] OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EC) Nr. 2626/1999 (OL L 321, 1999 12 14, p. 3).

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

AUGALAI IR AUGALINIAI PRODUKTAI, KURIEMS GALI BŪTI TAIKOMOS SPECIALIOS PRIEMONĖS

1. Javai ir jų išvestiniai produktai.

2. Džiovinti ankštiniai augalai.

3. Manijokos gumbai ir jų išvestiniai produktai.

4. Augalinio aliejaus gamybos atliekos.

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

SERTIFIKATŲ PAVYZDŽIAI

Toliau nurodyti sertifikatų pavyzdžiai, nustatomi,atsižvelgiant į šiuos parametrus:

- tekstas,

- formatas,

- išdėstymas ir skyrelių matmenys,

- popieriaus spalva ir spausdinto teksto spalva.

A. FITOSANITARINIO SERTIFIKATO PAVYZDYS

+++++ TIFF +++++

B. FITOSANITARINIO SERTIFIKATO REEKSPORTUI PAVYZDYS

+++++ TIFF +++++

C. Paaiškinimai

1. 2 langelis

Sertifikato numeris susideda iš:

- "EB",

- valstybės narės inicialo (inicialų),

- kiekvieno sertifikato identifikacinio ženklo, susidedančio iš skaičių arba raidžių ir skaičių kombinacijos, raidžių, žyminčių konkrečios valstybės narės provinciją, rajoną ir t. t., kur buvo išduotas sertifikatas.

2. Nenumeruotas skyrelis

Šis skyrelis yra skirtas tik tarnybiniam naudojimui.

3. 8 langelis

"Pakuočių apibūdinimas"reiškia tai, kad turi būti nurodytas pakuočių tipas.

4. 9 langelis

Kiekis išreiškiamas skaičiumi arba svoriu.

5. 11 langelis

Jei papildomam deklaravimui trūksta vietos, reikiamas tekstas rašomas kitoje formos pusėje.

--------------------------------------------------

VIII PRIEDAS

A DALIS

PANAIKINTA DIREKTYVA IR JOS VĖLESNI PAKEITIMAI

(kaip nurodyta 27 straipsnyje)

Tarybos direktyva 77/93/EEB (OL L 26, 1977 1 31, p. 20) | Išskyrus 19 straipsnį |

Tarybos direktyva 80/392/EEB (OL L 100, 1980 4 17, p. 32) | |

Tarybos direktyva 80/393/EEB (OL L 100, 1980 4 17, p. 35) | |

Tarybos direktyva 81/7/EEB (OL L 14, 1981 1 16, p. 23) | |

Tarybos direktyva 84/378/EEB (OL L 207, 1984 8 2, p. 1) | |

Tarybos direktyva 85/173/EEB (OL L 65, 1985 3 6, p. 23) | |

Tarybos direktyva 85/574/EEB (OL L 372, 1985 12 31, p. 25) | |

Komisijos direktyva 86/545/EEB (OL L 323, 1986 11 18, p. 14) | |

Komisijos direktyva 86/546/EEB (OL L 323, 1986 11 18, p. 16) | |

Komisijos direktyva 86/547/EEB (OL L 323, 1986 11 18, p. 21) | |

Tarybos direktyva 86/651/EEB (OL L 382, 1986 12 31, p. 13) | |

Tarybos direktyva 87/298/EEB (OL L 151, 1987 6 11, p. 1) | |

Komisijos direktyva 88/271/EEB (OL L 116, 1988 5 4, p. 13) | |

Komisijos direktyva 88/272/EEB (OL L 116, 1988 5 4, p. 19) | |

Komisijos direktyva 88/430/EEB (OL L 208, 1988 8 2, p. 36) | |

Tarybos direktyva 88/572/EEB (OL L 313, 1988 11 19, p. 39) | |

Tarybos direktyva 89/359/EEB (OL L 153, 1989 6 16, p. 28) | |

Tarybos direktyva 89/439/EEB (OL L 212, 1989 7 22, p. 106) | |

Tarybos direktyva 90/168/EEB (OL L 92, 1990 4 7, p. 49) | |

Komisijos direktyva 90/490/EEB (OL L 271 1990 10 3, p. 28) | |

Komisijos direktyva 90/506/EEB (OL L 282, 1990 10 13, p. 67) | |

Tarybos direktyva 90/654/EEB (OL L 353, 1990 12 17, p. 48) | Tik I priedo 2 punktas |

Komisijos direktyva 91/27/EEB (OL L 16, 1991 1 22, p. 29) | |

Tarybos direktyva 91/683/EEB (OL L 376, 1991 12 31, p. 29) | |

Komisijos direktyva 92/10/EEB (OL L 70, 1992 3 17, p. 27) | |

Tarybos direktyva 92/98/EEB (OL L 352, 1992 12 2, p. 1) | |

Tarybos direktyva 92/103/EEB (OL L 363, 1992 12 11, p. 1) | |

Tarybos direktyva 93/19/EEB (OL L 96, 1993 4 22, p. 33) | |

Komisijos direktyva 93/110/EB (OL L 303, 1993 12 10, p. 19) | |

Tarybos direktyva 94/13/EB (OL L 92, 1994 4 9, p. 27) | |

Komisijos direktyva 95/4/EB (OL L 44, 1995 2 28, p. 56) | |

Komisijos direktyva 95/41/EB (OL L 182, 1995 8 2, p. 17) | |

Komisijos direktyva 95/66/EB (OL L 308, 1995 12 21. p. 77) | |

Komisijos direktyva 96/14/EB (OL L 68, 1996 3 19, p. 24) | |

Komisijos direktyva 96/78/EB (OL L 321, 1996 12 12, p. 20) | |

Tarybos direktyva 97/3/EB (OL L 27, 1997 1 30, p. 30) | |

Komisijos direktyva 97/14/EB (OL L 87, 1997 4 2, p. 17) | |

Komisijos direktyva 98/1/EB (OL L 15, 1998 1 21, p. 26) | |

Komisijos direktyva 98/2/EB (OL L 15, 1998 1 21, p. 34) | |

Komisijos direktyva 1999/53/EB (OL L 142, 1999 6 5, p. 29) | |

B DALIS

PERKĖLIMO IR (ARBA) ĮGYVENDINIMO GALUTINIAI TERMINAI

Direktyva | Perkėlimo terminas | Įgyvendinimo terminas |

77/93/EEB | 1980 12 23 (11 straipsnio 3 dalis) 1980 5 1 (kitos nuostatos) | |

80/392/EEB | 1980 5 1 | |

80/393/EEB | 1983 1 1 (4 straipsnio 11 dalis) 1980 5 1 (kitos nuostatos) | |

81/7/EEB | 1981 1 1 (1 straipsnio 1 dalis) 1983 1 1 (1 straipsnio 2 dalies a punktas, 3 dalies a ir b punktai, 4 dalies a ir b punktai 1983 1 1 (kitos nuostatos) | |

84/378/EEB | 1985 7 1 | |

85/173/EEB | | 1983 1 1 |

85/574/EEB | 1987 1 1 | |

86/545/EEB | 1987 1 1 | |

86/546/EEB | | |

86/547/EEB | | Taikytina iki 1989 12 31 |

86/651/EEB | 1987 3 1 | |

87/298/EEB | 1987 7 1 | |

88/271/EEB | 1989 1 1 | |

88/272/EEB | | Taikytina iki 1989 12 31 |

88/430/EEB | 1989 1 1 | |

88/572/EEB | 1989 1 1 | |

89/359/EEB | | |

89/439/EEB | 1990 1 1 | |

90/168/EEB | 1991 1 1 | |

90/490/EEB | 1991 1 1 | |

90/506/EEB | 1991 1 1 | |

90/654/EEB | | |

91/27/EEB | 1991 4 1 | |

91/683/EEB | 1993 6 1 | |

92/10/EEB | 1992 6 30 | |

92/98/EEB | 1993 5 16 | |

92/103/EEB | 1993 5 16 | |

93/19/EEB | 1993 6 1 | |

93/110/EB | 1993 12 15 | |

94/13/EB | 1995 1 1 | |

95/4/EB | 1995 4 1 | |

95/41/EB | 1995 7 1 | |

95/66/EB | 1996 1 1 | |

96/14/EB | 1996 4 1 | |

96/78/EB | 1997 1 1 | |

97/3/EB | 1998 4 1 | |

97/14/EB | 1997 5 1 | |

98/1/EB | 1998 5 1 | |

98/2/EB | 1998 5 1 | |

1999/53/EB | 1999 7 15 | |

--------------------------------------------------

IX PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ

Direktyva 77/93/EEB | Ši direktyva |

1 straipsnio 1 dalis | 1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa |

1 straipsnio 2 dalis | 1 straipsnio 3 dalis |

1 straipsnio 3 dalis | 1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas |

1 straipsnio 3 dalies a punktas | 1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas |

1 straipsnio 4 dalis | 1 straipsnio 2 dalis |

1 straipsnio 5 dalis | 1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas |

1 straipsnio 6 dalis | 1 straipsnio 4 dalis |

1 straipsnio 7 dalis | 1 straipsnio 5 dalis |

1 straipsnio 8 dalis | 1 straipsnio 6 dalis |

2 straipsnio 1 dalies a punktas | 2 straipsnio 1 dalies a punktas |

2 straipsnio 1 dalies b punktas | 2 straipsnio 1 dalies b punktas |

2 straipsnio 1 dalies c punktas | 2 straipsnio 1 dalies c punktas |

2 straipsnio 1 dalies d punktas | 2 straipsnio 1 dalies d punktas |

2 straipsnio 1 dalies e punktas | 2 straipsnio 1 dalies e punktas |

2 straipsnio 1 dalies f punktas | 2 straipsnio 1 dalies f punktas |

2 straipsnio 1 dalies g punkto a papunktis | 2 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis |

2 straipsnio 1 dalies g punkto b papunktis | 2 straipsnio 1 dalies g punkto ii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies h punktas | 2 straipsnio 1 dalies h punktas |

2 straipsnio 1 dalies i punktas | 2 straipsnio 1 dalies i punktas |

2 straipsnio 2 dalis | 2 straipsnio 2 dalis |

3 straipsnio 1–6 dalys | 3 straipsnio 1–6 dalys |

3 straipsnio 7 dalies a punktas | 3 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa |

3 straipsnio 7 dalies a punktas | 3 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos a punktas |

3 straipsnio 7 dalies b punktas | 3 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos b punktas |

3 straipsnio 7 dalies c punktas | 3 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos c punktas |

3 straipsnio 7 dalies d punktas | 3 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa |

3 straipsnio 7 dalies e punktas | 3 straipsnio 7 dalies 3 pastraipa |

3 straipsnio 7 dalies f punktas | 3 straipsnio 7 dalies 4 pastraipa |

4 straipsnio 1 dalis | 4 straipsnio 1 dalis |

4 straipsnio 2 dalis a punktas | 4 straipsnio 2 dalis |

4 straipsnio 2 dalis b punktas | – |

4 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys | 4 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys |

4 straipsnio 6 dalies a punktas | 4 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa |

4 straipsnio 6 dalies b punktas | 4 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa |

4 straipsnio 6 dalies c punktas | 4 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa |

5 straipsnio 1–5 dalys | 5 straipsnio 1–5 dalys |

5 straipsnio 6 dalies a punktas | 5 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa |

5 straipsnio 6 dalies b punktas | 5 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa |

5 straipsnio 6 dalies c punktas | 5 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa |

6 straipsnio 1 dalis | 6 straipsnio 1 dalis |

6 straipsnio 1 dalies a punktas | 6 straipsnio 2 dalis |

6 straipsnio 2 dalis | 6 straipsnio 3 dalis |

6 straipsnio 3 dalis | 6 straipsnio 4 dalis |

6 straipsnio 4 dalis | 6 straipsnio 5 dalis |

6 straipsnio 5 dalis | 6 straipsnio 6 dalis |

6 straipsnio 6 dalis | 6 straipsnio 7 dalis |

6 straipsnio 7 dalis | 6 straipsnio 8 dalis |

6 straipsnio 8 dalis | 6 straipsnio 9 dalis |

6 straipsnio 9 dalis | – |

7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa | 7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa |

7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa | 7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa |

7 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa | – |

7 straipsnio 2 dalis | 7 straipsnio 2 dalis |

7 straipsnio 3 dalis | 7 straipsnio 3 dalis |

8 straipsnio 1 dalis | 8 straipsnio 1 dalis |

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa | 8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa |

8 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa | 8 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa |

8 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa | – |

8 straipsnio 3 dalis | 8 straipsnio 3 dalis |

9 straipsnis | 9 straipsnis |

10 straipsnio 1 dalis | 10 straipsnio 1 dalis |

10 straipsnio 2 dalies a punktas | 10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa |

10 straipsnio 2 dalies b punktas | 10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa |

10 straipsnio 2 dalies c punktas | 10 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa |

10 straipsnio 3 dalis | 10 straipsnio 3 dalis |

10 straipsnio 4 dalis | 10 straipsnio 4 dalis |

10 straipsnio 5 dalis | – |

10a straipsnis | 11 straipsnis |

11 straipsnio 1 dalis | – |

11 straipsnio 2 dalis | 12 straipsnio 1 dalis |

11 straipsnio 3 dalis | – |

11 straipsnio 3a dalis | – |

11 straipsnio 4 dalis | 12 straipsnio 2 dalis |

11 straipsnio 5 dalis | 12 straipsnio 3 dalis |

11 straipsnio 6 dalis | 12 straipsnio 4 dalis |

11 straipsnio 7 dalis | 12 straipsnio 5 dalis |

11 straipsnio 8 dalis | 12 straipsnio 6 dalis |

11 straipsnio 9 dalis | 12 straipsnio 7 dalis |

11 straipsnio 10 dalis | 12 straipsnio 8 dalis |

12 straipsnio 1 dalis | 13 straipsnio 1 dalis |

12 straipsnio 2 dalis | 13 straipsnio 2 dalis |

12 straipsnio 3 dalis | – |

12 straipsnio 3a dalis | 13 straipsnio 3 dalis |

12 straipsnio 3b dalis | 13 straipsnio 4 dalis |

12 straipsnio 3c dalis | 13 straipsnio 5 dalis |

12 straipsnio 3 dalies d punkto i papunktis | 13 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa |

12 straipsnio 3 dalies d punkto ii papunktis | 13 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa |

12 straipsnio 3 dalies d punkto iii papunktis | 13 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa |

12 straipsnio 4 dalis | – |

12 straipsnio 5 dalis | 13 straipsnio 7 dalis |

12 straipsnio 6 dalis | 13 straipsnio 8 dalis |

12 straipsnio 6a dalis | 13 straipsnio 9 dalis |

12 straipsnio 7 dalis | 13 straipsnio 10 dalis |

12 straipsnio 8 dalis | 13 straipsnio 11 dalis |

13 straipsnio 1 dalis | 14 straipsnio 1 dalis |

13 straipsnio 2 dalis | 14 straipsnio 2 dalis |

13 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka | 14 straipsnio 2 dalies a punktas |

13 straipsnio 2 dalies 1 įtraukos 1 subįtrauka | 14 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |

13 straipsnio 2 dalies 1 įtraukos 2 subįtrauka | 14 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis |

13 straipsnio 2 dalies 1 įtraukos 3 subįtrauka | 14 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis |

13 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka | 14 straipsnio 2 dalies b punktas |

13 straipsnio 2 dalies 2 įtraukos 1 subįtrauka | 14 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis |

13 straipsnio 2 dalies 2 įtraukos 2 subįtrauka | 14 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis |

13 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka | 14 straipsnio 2 dalies c punktas |

13 straipsnio 2 dalies 4 įtrauka | 14 straipsnio 2 dalies d punktas |

14 straipsnis | 15 straipsnis |

15 straipsnio 1 dalis | 16 straipsnio 1 dalis |

15 straipsnio 2 dalies a punktas | 16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa |

15 straipsnio 2 dalies b punktas | 16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa |

15 straipsnio 2 dalies c punktas | 16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa |

15 straipsnio 3 dalis | 16 straipsnio 3 dalis |

15 straipsnio 4 dalis | 16 straipsnio 4 dalis |

16 straipsnis | 17 straipsnis |

16a straipsnis | 18 straipsnis |

17 straipsnis | 19 straipsnis |

18 straipsnis | 20 straipsnis |

19 straipsnis | – |

19a straipsnio 1 dalis | 21 straipsnio 1 dalis |

19a straipsnio 2 dalis | 21 straipsnio 2 dalis |

19a straipsnio 3 dalis | 21 straipsnio 3 dalis |

19a straipsnio 4 dalis | 21 straipsnio 4 dalis |

19a straipsnio 5 dalies a punktas | 21 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa |

19a straipsnio 5 dalies b punktas | 21 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa |

19a straipsnio 5 dalies c punktas | 21 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa |

19a straipsnio 5 dalies d punktas | 21 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa |

19a straipsnio 6 dalis | 21 straipsnio 6 dalis |

19a straipsnio 7 dalis | 21 straipsnio 7 dalis |

19a straipsnio 8 dalis | 21 straipsnio 8 dalis |

19b straipsnis | 22 straipsnis |

19c straipsnio 1 dalis | 23 straipsnio 1 dalis |

19c straipsnio 2 dalies 1 įtrauka | 23 straipsnio 2 dalies a punktas |

19c straipsnio 2 dalies 1 įtraukos 1 subįtrauka | 23 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |

19c straipsnio 2 dalies 1 įtraukos 2 subįtrauka | 23 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis |

19c straipsnio 2 dalies 1 įtraukos 3 subįtrauka | 23 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis |

19c straipsnio 2 dalies 1 įtraukos 4 subįtrauka | 23 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis |

19c straipsnio 2 dalies 2 įtrauka | 23 straipsnio 2 dalies b punktas |

19c straipsnio 2 dalies 3 įtrauka | 23 straipsnio 2 dalies c punktas |

19c straipsnio 3 dalis | 23 straipsnio 3 dalis |

19c straipsnio 4 dalis | 23 straipsnio 4 dalis |

19c straipsnio 5 dalis | 23 straipsnio 5 dalis |

19c straipsnio 6 dalis | 23 straipsnio 6 dalis |

19c straipsnio 7 dalis | 23 straipsnio 7 dalis |

19c straipsnio 8 dalis | 23 straipsnio 8 dalis |

19c straipsnio 9 dalis | 23 straipsnio 9 dalis |

19c straipsnio 10 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka | 23 straipsnio 10 dalies 1 pastraipos a punktas |

19c straipsnio 10 dalies 1 pastraipos 1 subįtrauka | 23 straipsnio 10 dalies 1 pastraipos a punkto i papunktis |

19c straipsnio 10 dalies 1 pastraipos 2 subįtrauka | 23 straipsnio 10 dalis 1 pastraipos a punkto ii papunktis |

19c straipsnio 10 dalies 2 pastraipa | 23 straipsnio 10 dalies 2 pastraipa |

19c straipsnio 10 dalies 3 pastraipa | 23 straipsnio 10 dalies 3 pastraipa |

19d straipsnis | 24 straipsnis |

– | 25 straipsnis |

– | 26 straipsnis |

20 straipsnis | – |

– | 27 straipsnis |

– | 28 straipsnis |

– | 29 straipsnis |

I priedo A dalis | I priedo A dalis |

I priedo B dalies a punkto 1 papunktis | I priedo B dalies a punkto 1 papunktis |

I priedo B dalies a punkto 1a papunktis | I priedo B dalies a punkto 2 papunktis |

I priedo B dalies a punkto 2 papunktis | I priedo B dalies a punkto 3 papunktis |

I priedo B dalies d punktas | I priedo B dalies b punktas |

II priedo A dalies I skirsnis | II priedo A dalies I skirsnis |

II priedo A dalies II skirsnio a punktas | II priedo A dalies II skirsnio a punktas |

II priedo A dalies II skirsnio b punkto 1 papunktis | II priedo A dalies II skirsnio b punkto 1 papunktis |

II priedo A dalies II skirsnio b punkto 2 papunktis | II priedo A dalies II skirsnio b punkto 2 papunktis |

II priedo A dalies II skirsnio b punkto 3 papunktis | II priedo A dalies II skirsnio b punkto 3 papunktis |

II priedo A dalies II skirsnio b punkto 4 papunktis | II priedo A dalies II skirsnio b punkto 4 papunktis |

II priedo A dalies II skirsnio b punkto 5 papunktis | II priedo A dalies II skirsnio b punkto 5 papunktis |

II priedo A dalies II skirsnio b punkto 7 papunktis | II priedo A dalies II skirsnio b punkto 6 papunktis |

II priedo A dalies II skirsnio b punkto 8 papunktis | II priedo A dalies II skirsnio b punkto 7 papunktis |

II priedo A dalies II skirsnio b punkto 9 papunktis | II priedo A dalies II skirsnio b punkto 8 papunktis |

II priedo A dalies II skirsnio b punkto 10 papunktis | II priedo A dalies II skirsnio b punkto 9 papunktis |

II priedo A dalies II skirsnio b punkto 11 papunktis | II priedo A dalies II skirsnio b punkto 10 papunktis |

II priedo A dalies II skirsnio b punkto 12 papunktis | II priedo A dalies II skirsnio b punkto 11 papunktis |

II priedo A dalies II skirsnio c punktas | II priedo A dalies II skirsnio c punktas |

II priedo A dalies I skirsnio d punktas | II priedo A dalies I skirsnio d punktas |

II priedo B dalis | II priedo B dalis |

III priedas | III priedas |

IV priedo A dalies I skirsnio 1.1–16.3 punktai | IV priedo A dalies I skirsnio 1.1–16.3 punktai |

IV priedo A dalies I skirsnio 16.3a punktas | IV priedo A dalies I skirsnio 16.4 punktas |

IV priedo A dalies I skirsnio 16.4 punktas | IV priedo A dalies I skirsnio 16.5 punktas |

IV priedo A dalies I skirsnio 17–54 punktai | IV priedo A dalies I skirsnio 17–54 punktai |

IV priedo A dalies II skirsnio 1–16 punktai | IV priedo A dalies II skirsnio 1–16 punktai |

IV priedo A dalies II skirsnio 18 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 17 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 19.1 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 18.1 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 19.2 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 18.2 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 19.3 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 18.3 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 19.4 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 18.4 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 19.5 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 18.5 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 19.6 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 18.6 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 19.7 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 18.7 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 20 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 19 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 21 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 20 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 22.1 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 21.1 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 22.2 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 21.2 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 23 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 22 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 24 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 23 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 25 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 24 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 26 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 25 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 27 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 26 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 27.1 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 26.1 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 28 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 27 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 29.1 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 28.1 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 29.2 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 28.2 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 30 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 29 punktas |

IV priedo A dalies II skirsnio 31.1 punktas | IV priedo A dalies II skirsnio 30.1 punktas |

IV priedo B dalis | IV priedo B dalis |

V priedas | V priedas |

VII priedas | VI priedas |

VIII priedas | VII priedas |

– | VIII priedas |

– | IX priedas |

--------------------------------------------------

Top