EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0014

2000 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo

OJ L 162, 3.7.2000, p. 1–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 287 - 364
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 029 P. 145 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 029 P. 145 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 53 - 130

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/14/oj

32000L0014

2000 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo

Oficialusis leidinys L 162 , 03/07/2000 p. 0001 - 0078
CS.ES skyrius 13 tomas 25 p. 287 - 364
ET.ES skyrius 13 tomas 25 p. 287 - 364
HU.ES skyrius 13 tomas 25 p. 287 - 364
LT.ES skyrius 13 tomas 25 p. 287 - 364
LV.ES skyrius 13 tomas 25 p. 287 - 364
MT.ES skyrius 13 tomas 25 p. 287 - 364
PL.ES skyrius 13 tomas 25 p. 287 - 364
SK.ES skyrius 13 tomas 25 p. 287 - 364
SL.ES skyrius 13 tomas 25 p. 287 - 364


Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/14/EB

2000 m. gegužės 8 d.

dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje [3] nustatytos tvarkos,

kadangi:

(1) Vidaus rinkai reikia derinti lauko sąlygomis naudojamos įrangos keliamo triukšmo reikalavimus, kad nebūtų daroma kliūčių tokios įrangos laisvam judėjimui. Tokios įrangos keliamo triukšmo leistinų lygių mažinimas apsaugos piliečių sveikatą ir gerovę į, taip pat kartu saugos aplinką. Visuomenė turėtų gauti informaciją apie tokios įrangos skleidžiamą triukšmą.

(2) Bendrijos teisės aktus dėl lauko sąlygomis naudojamos įrangos skleidžiamo triukšmo lygio šiuo metu sudaro devynios direktyvos, taikomos kai kuriems statybos mechanizmų tipams ir vejapjovėms: 1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 79/113/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių statybos aikštelių ir įrangos skleidžiamo triukšmo matavimą, suderinimo [4], 1984 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva 84/532/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių statybos aikštelių ir įrangos bendrąsias nuostatas, suderinimo [5], 1984 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva 84/533/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių kompresorių leistinojo garso galios lygį, suderinimo [6], 1984 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva 84/534/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių bokštinių kranų leistinojo garso galios lygį, suderinimo [7], 1984 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva 84/535/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių suvirinimo generatorių leistinojo garso galios lygį,suderinimo [8], 1984 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva 84/536/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių elektros energijos generatorių leistinojo garso galios lygį, suderinimo [9], 1984 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva 84/537/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių rankinių betono trupintuvų ir skeliamųjų plaktukų leistinojo garso galios lygį, suderinimo [10], 1984 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva 84/538/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių vejapjovių leistinojo garso galios lygį, suderinimo [11] ir 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva dėl hidraulinių ekskavatorių, lynais valdomų ekskavatorių, buldozerių, krautuvų ir ekskavatorių krautuvų keliamo triukšmo ribojimo [12], toliau vadinamos "esamomis direktyvomis"; šios direktyvos nustato leistinųjų triukšmo lygių reikalavimus, triukšmo lygio bandymų programas, ženklinimą ir atskirai kiekvieno tipo įrangos atitikties vertinimo procedūras. Būtinas šių teisės aktų supaprastinimas ir lauko sąlygomis naudojamos įrangos skleidžiamo triukšmo mažinimo struktūros sukūrimas.

(3) Ši direktyva remiasi principais ir sąvokomis, išdėstytomis 1985 m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliucijoje dėl naujojo požiūrio į techninį derinimą ir standartus [13]. Šie principai buvo toliau tobulinami 1993 m. liepos 22 d. Tarybos sprendime dėl atitikties vertinimo proceso įvairių tarpsnių modulių ir atitikties ženklo "CE" tvirtinimo ir naudojimo taisyklių, kurias numatyta taikyti techninio derinimo direktyvose [14].

(4) Penktojoje aplinkos veiksmų programoje, pridėtoje prie 1993 vasario 1 d. rezoliucijos [15], triukšmas pripažįstamas viena iš labiausiai neatidėliotinų spręsti aplinkos problemų miestuose ir reikalauja imtis veiksmų dėl įvairių triukšmo šaltinių.

(5) Žaliojoje knygoje "Kovos su triukšmu ateities politika", Komisija aplinkos triukšmą laiko viena pagrindinių vietinių aplinkos problemų Europoje, ir praneša apie savo ketinimus pateikti triukšmo, kurį skleidžia lauko sąlygomis naudojama įranga, kontrolės pagrindinę direktyvą.

(6) Valstybės narės privalo užtikrinti, kad įranga, kuriai taikoma ši direktyva, prieš patekdama į rinką ar prieš pradedama naudoti valstybėse narėse, atitiktų šios direktyvos reikalavimus. Ši direktyva nekeičia darbuotojų saugos, reguliuojant lauke naudojamos įrangos naudojimą, reikalavimų.

(7) Valstybės narės neturi uždrausti, apriboti ar trukdyti pateikti į rinką ar pradėti naudoti jų teritorijoje įrangą, kuri atitinka šios direktyvos reikalavimus, turi ženklą "CE" ir garantuoto garso galios lygio rodmens ženklą, ir su kuria pateikiama EB atitikties deklaracija.

(8) Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas turėtų būti įpareigoti prižiūrėti, kad įranga atitiktų šios direktyvos nuostatas ir kitų jai taikomų direktyvų nuostatas. Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas prie įrangos turi pritvirtinti ženklą "CE" ir garantuoto garso galios lygio rodmens ženklą ir užtikrinti, kad prie įrangos būtų pateikta EB atitikties deklaracija, tokiu būdu patvirtinant, kad įranga atitinka šios direktyvos ir visų kitų atitinkamų direktyvų nuostatas.

(9) Valstybės narės, jei būtina, bendradarbiaudamos su kitomis valstybėmis narėmis, turi imtis visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkanti įranga juos atitiktų ateityje arba būtų pašalinta iš rinkos. Būtinas nuodugnus šios direktyvos įgyvendinimas ir taikymas, kad būtų pasiekti šios direktyvos tikslai. Prižiūrint rinką būtinas glaudesnis bendradarbiavimas nuolat keičiantis informacija. Dėl šios priežasties turi būti įkurtas Komitetas.

(10) Lauko sąlygomis naudojamos įrangos ženklinimas garantuoto garso galios lygio rodmens ženklu yra svarbus, kad vartotojai ir naudotojai turėdami informacijos galėtų pasirinkti įrangą ir kad būtų galima remtis šiuo parametru reguliuojant naudojimą ar ekonomines priemones, taikomas vietiniu ar nacionaliniu lygiu. Šis ženklas turi būti aiškus ir vienareikšmis. Nurodytas vertes turi garantuoti gamintojas. Pageidautina, kad skleidžiamo triukšmo lygio ženklinimas garantuoto garso galios lygio rodmens ženklu būtų tvirtinamas šalia ženklo "CE". Būtina patikimo ženklinimo sąlyga yra suvienodinta ir nekintama skleidžiamo triukšmo lygio verčių nustatymo metodika.

(11) Esamos direktyvos dėl kompresorių, bokštinių kranų, suvirinimo ir elektros energijos generatorių, betono trupintuvų ir skeliamųjų kūjų reikalauja, kad Komisija pateiktų pasiūlymus leistinajam triukšmo lygiui mažinti. Yra kitos lauko sąlygomis naudojamos įrangos (pvz., greiderių, šiukšlių pylimo sutankinimo mašinų, automobilinių savivarčių, vidaus varikliu varomų autokrautuvų su atsvaru, judriųjų kranų, statybinių keltuvų, statybinių gervių, sutankinimo mašinų, gatvių dangos klotuvų ir hidraulinių agregatų) triukšmo mažinimo technologija, tačiau ji nėra plačiai taikoma. Tyrimai rodo, kad šiuo metu rinkoje esančios tokios pat galios lauko sąlygomis naudojamos įrangos skleidžiamo triukšmo lygio vertės gali skirtis daugiau kaip 10 dB. Įrangos, kuriai yra nustatytos triukšmo lygio ribos, skleidžiamo triukšmo lygius reikėtų mažinti iki rinkoje esančių geresnių gaminių pasiekto mažiausio lygio dviem pakopomis, kad gamintojai, kurių gaminiai neatitinka reikalavimų, turėtų pakankamai laiko perdirbti tą įrangą pagal reikalaujamas ribines vertes.

(12) Manoma, kad skirtingoms įrangos kategorijoms galima taikyti skirtingas atitikties įvertinimo procedūras. Sprendimas 93/465/EEB siūlo atitikties vertinimo procedūroms taikyti skirtingus modulius. Laikoma, kad įrangai, kuriai taikomi leistinieji garso galios lygiai, galėtų būti taikoma procedūra, kai projektavimo ir gamybos stadijose dalyvauja paskirtoji įstaiga, kuri gali patikrinti, ar įranga atitinka šios direktyvos nuostatas. Laikoma, kad įrangą, kuriai taikomas tik ženklinimas triukšmo lygio ženklu, galėtų sertifikuoti patys gamintojai. Kontrolė yra būtina.

(13) Paskirtųjų įstaigų techniniai ir administravimo standartai visoje Bendrijoje turi būti vienodi. Tai galima pasiekti tik nustačius mažiausius kriterijus, kuriuos šios institucijos turi atitikti.

(14) Laikoma, kad triukšmo duomenų rinkimas yra būtinas, kaip pagrindas informuotam vartotojui rinktis, ir valstybėms narėms bei Komisijai toliau vertinti naujus technologijų laimėjimus ir būtinumą imtis tolesnių teisinių veiksmų. Šiuos triukšmo duomenis galima rinkti tiesiog siunčiant EB atitikties deklaracijos kopiją valstybei narei ir Komisijai.

(15) Norėdamos piliečius apsaugoti nuo nepagrįstai didelio triukšmo poveikio, valstybės narės turi turėti galimybę, laikydamosi Sutarties nuostatų, apriboti įrangos naudojimą aplinkoje.

(16) Techninės matavimo metodų nuostatos turi būti papildytos ir derinamos, kai reikia, su technikos pažanga ir su Europos standartų rengimo pažanga. Priemonių, būtinų įgyvendinti šią direktyvą, turi būti imtasi laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijai suteiktas įgyvendinimo galių vykdymo procedūras [16].

(17) Svarbu nustatyti vejapjovių ir vejos pjaunamųjų arba vejos pakraščių pjaunamųjų mašinų keliamo triukšmo mažesnius lygius, kurie nebuvo keičiami nuo Direktyvos 84/538/EEB priėmimo. Siekiant tinkama linkme orientuoti pramonę, turi būti įvesti II pakopos nurodomieji mažesnių ribinių verčių skaičiai. Komisija turi pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie tai, ar techninė pažanga leidžia ir kiek leidžia sumažinti vejapjovių ir vejos pjaunamųjų/vejos pakraščių pjaunamųjų mašinų keliamo triukšmo lygio ribines vertes, ir, jei tinka, pateikti pasiūlymą iš dalies pakeisti šią direktyvą.

(18) Ši direktyva keičia esamas direktyvas; esamos direktyvos turi būti panaikintos, kai įsigalios šios direktyvos reikalavimai. Pereinamieji laikotarpiai yra būtini, norint sklandžiai pereiti nuo esamų direktyvų prie šios direktyvos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tikslai

Šios direktyvos tikslas – suderinti valstybių narių įstatymus dėl skleidžiamo triukšmo standartų, atitikties įvertinimo procedūrų, ženklinimo, techninės dokumentacijos ir dėl duomenų apie lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą rinkimo. Ji prisidės prie sklandaus vidaus rinkos funkcionavimo, taip pat tuo pačiu apsaugos žmonių sveikatą ir gerovę.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1. Ši direktyva taikoma lauko sąlygomis naudojamai įrangai, išvardytai 12 ir 13 straipsniuose bei apibrėžtai I priede. Ši direktyva taikoma tik tai įrangai, kuri pateikiama į rinką ar pradedama naudoti kaip vientisas agregatas, tinkamas naudoti pagal paskirtį. Neturi būti įtraukti bevarikliniai priedai, kurie į rinką pateikiami arba naudojami atskirai, išskyrus rankinius betono trupintuvus ir skeliamuosius kūjus bei hidraulinius kūjus.

2. Ši direktyva neturi būti taikoma:

- visai įrangai, visų pirma skirtai prekėms ar žmonėms gabenti keliais ar geležinkeliu, oru ar vandens keliais,

- įrangai, specialiai projektuotai ir konstruotai kariniams tikslams bei policijai, ir avarinių tarnybų įrangai.

3 straipsnis

Apibrėžimai

Šioje direktyvoje taikomi apibrėžimai:

a) "lauko sąlygomis naudojama įranga" – tai visi mechanizmai, apibrėžti 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/37/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su mašinomis, suderinimo [17] 1 straipsnio 2 dalyje, kurie gali būti savaeigiai arba kilnojamojo tipo ir kurie, nepaisant varomojo (-ų) elemento (-ų) bei atsižvelgiant į jų tipą, skirti naudoti lauko sąlygomis ir prisideda prie aplinkoje skleidžiamo triukšmo poveikio. Laikoma, kad įranga naudojama lauko sąlygomis, jei ji naudojama aplinkoje, kuri neveikia garso perdavimo arba jį veikia nesmarkiai (pvz., palapinėse, po stogu, apsaugančiu nuo lietaus, ar pastatų karkasuose). Taip pat šis apibrėžimas taikomas pramoninės paskirties arba aplinkos darbams naudojamai nevariklinei įrangai, kuri atsižvelgiant į jos tipą yra skirta naudoti lauko sąlygomis ir kuri prisideda prie aplinkoje skleidžiamo triukšmo poveikio. Visi šie įrangos tipai toliau vadinami "įranga";

b) "atitikties įvertinimo procedūros" – tai procedūros, nustatytos V–VIII prieduose, remiantis Sprendimu 93/465/EEB;

c) "ženklinimas" – tai matomo, įskaitomo ir nenutrinamo ženklo "CE", apibrėžto Sprendime 93/465/EEB, ir su juo pateikiamo garantuoto garso galios lygio rodmens ženklo, pritvirtinimas;

d) "garso galios lygis LWA" – A-svorinė garso galia dB palyginti su 1 pW, kaip apibrėžta EN ISO 3744:1995 ir EN ISO 3746:1995;

e) "išmatuotas garso galios lygis" – garso galios lygio vertė, gauta matavimais, kaip nustatyta III priede; tai gali būti vienos mašinos, atstovaujančios įrangos tipą, išmatuotos vertės arba kelių mašinų išmatuotų verčių vidutinė vertė;

f) "garantuotas garso galios lygis" – garso galios lygio vertė, gauta laikantis III priede nustatytų reikalavimų, atsižvelgiant į neapibrėžtis, atsirandančias dėl gamybos proceso ir matavimo metodų nukrypimų, ir jei gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas patvirtina, kad pagal techniniuose dokumentuose nurodytas technines priemones ši vertė nėra viršyta.

4 straipsnis

Pateikimas į rinką

1. 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta įranga neturi būti pateikta į rinką ar pradėta naudoti tol, kol gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas neužtikrina, kad:

- įranga atitinka šios direktyvos reikalavimus dėl įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo,

- 14 straipsnyje nurodytos atitikties įvertinimo procedūros yra užbaigtos,

- įrangai suteiktas ženklas "CE" bei garantuoto garso galios lygio rodmens ženklas ir su ja pateikiama EB atitikties deklaracija.

2. Jei nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas Bendrijoje nėra įsisteigę, šios direktyvos įpareigojimus vykdo asmuo, kuris pateikia įrangą į rinką ar pradeda ją naudoti Bendrijoje.

5 straipsnis

Rinkos priežiūra

1. Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių, kad 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta įranga galėtų būti pateikta į rinką ar pradėta naudoti, jei ji atitinka šios direktyvos nuostatas, turi ženklą "CE" bei garantuoto garso galios lygio rodmens ženklą ir su ja pateikiama EB atitikties deklaracija.

2. Valstybių narių kompetentingosios institucijos padeda viena kitai vykdyti rinkos priežiūros pareigas.

6 straipsnis

Laisvas judėjimas

1. Valstybės narės neturi drausti, riboti ar trukdyti pateikti į rinką ar pradėti naudoti jų teritorijoje 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą įrangą, kuri atitinka šios direktyvos nuostatas, turi ženklą "CE" bei garantuoto garso galios lygio rodmens ženklą ir su kuria pateikiama EB atitikties deklaracija.

2. Valstybės narės nedaro jokių kliūčių prekybos mugėse, parodose, pristatymuose ir panašiuose renginiuose rodyti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą įrangą, kuri neatitinka šios direktyvos nuostatų, jei matomas ženklas aiškiai rodo, kad tai yra reikalavimų neatitinkanti įranga ir kad ji nebus pateikta į rinką ar pradėta naudoti tol, kol gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas nesutvarkys įrangos atitikties suteikimo dokumentų. Imamasi būtinų saugos priemonių, kurios demonstravimo metu užtikrintų žmonių saugą.

7 straipsnis

Atitikties prezumpcija

Valstybės narės daro prielaidą, kad 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta įranga, jei jai suteiktas CE ženklas, garantuoto garso galios lygio rodmens ženklas ir su ja pateikiama EB atitikties deklaracija, atitinka visas šios direktyvos nuostatas.

8 straipsnis

EB atitikties deklaracija

1. Įrangos, nurodytos 2 straipsnio 1 dalyje, gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas parengia kiekvieno pagaminto įrangos tipo EB atitikties deklaraciją, kurioje patvirtina, kad įrangos tipas atitinka šios direktyvos nuostatas; šios atitikties deklaracijos turinį mažiausiai turi sudaryti II priede nurodyti punktai.

2. Valstybė narė gali reikalauti, kad, kai įranga pateikiama į rinką ar pradedama naudoti jos teritorijoje, atitikties deklaracija būtų parengta ar išversta į valstybės narės nustatytą oficialiąją Bendrijos kalbą ar kalbas.

3. Įrangos, nurodytos 2 straipsnio 1 dalyje, gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas dešimt metų nuo paskutiniojo įrangos vieneto pagaminimo datos saugo atitikties deklaracijos pavyzdį, kartu su techniniais dokumentais, numatytais pagal V priedo 3 punktą, VI priedo 3 punktą, VII priedo 2 punktą ir VIII priedo 3.1 ir 3.3 punktus.

9 straipsnis

Įrangos neatitikimas

1. Jei valstybė narė nustato, kad pateikta į rinką ar pradėta naudoti 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta įranga neatitinka šios direktyvos reikalavimų, ji turi imtis visų reikiamų priemonių, kad gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas sutvarkytų įrangą taip, kad ji atitiktų šios direktyvos nuostatas.

2. Jei:

a) viršytos 12 straipsnyje nurodytos ribos ar

b) įranga vis dar neatitinka kitų šios direktyvos nuostatų, nors buvo imtasi 1 straipsnio dalyje nurodytų priemonių;

suinteresuotoji valstybė narė taiko visus įmanomus būdus apriboti ar uždrausti pateikti į rinką, ar pradėti naudoti konkrečią įrangą arba užtikrinti, kad ji būtų pašalinta iš rinkos. Valstybė narė apie tokias priemones tuojau pat informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

3. Komisija kiek įmanoma greičiau pradeda konsultacijas su suinteresuotomis šalimis. Jei po tokių konsultacijų Komisija nustato, kad:

- priemonės yra pateisinamos, ji tuojau pat turi apie tai informuoti valstybę narę, kuri ėmėsi šios iniciatyvos, ir kitas valstybes nares,

- priemonės yra nepagrįstos, ji tuojau pat turi apie tai informuoti valstybę narę, kuri ėmėsi šios iniciatyvos, kitas valstybes nares ir gamintoją ar Bendrijoje įsisteigusį jo įgaliotąjį atstovą.

4. Komisija užtikrina, kad valstybės narės būtų visą laiką informuojamos apie šio proceso pažangą ir rezultatus.

10 straipsnis

Teisėti būdai padėčiai ištaisyti

Visos priemonės, kurių valstybė narė ėmėsi pagal šią direktyvą, kad įranga, kuriai taikoma ši direktyva, nepatektų į rinką arba nebūtų pradėta naudoti, turi būti tiksliai pagrįstos. Suinteresuotajai šaliai turi būti kiek įmanoma greičiau pranešta apie tai, kad tokių veiksmų buvo imtasi, kartu ji turi būti informuojama apie jai prieinamus teisėtus būdus padėčiai ištaisyti, laikantis konkrečios valstybės narės galiojančių įstatymų, ir apie laikotarpį, per kurį ji tai gali padaryti.

11 straipsnis

Ženklinimas

1. Pateikta į rinką ar pradėta naudoti įranga, nurodyta 2 straipsnio 1 dalyje, kuri atitinka šios direktyvos nuostatas, turi būti paženklinta atitikties CE ženklu "CE". Ženklą turi sudaryti pirmosios raidės "CE". Nustatyto ženklo forma parodyta IV priede.

2. Kartu su ženklu "CE" turi būti ir garantuoto garso galios lygio rodmens ženklas. Šio rodmens ženklo pavyzdys yra pateiktas IV priede.

3. Prie kiekvieno įrangos vieneto turi būti pritvirtinti matomos, įskaitomos ir nenutrinamos formos atitikties ženklas "CE" ir garantuoto garso galios lygio rodmens ženklas.

4. Ant įrangos draudžiama tvirtinti ženklus ar užrašus, kurie galėtų klaidinti dėl ženklo "CE" ar garantuoto garso galios lygio rodmens ženklo prasmės arba formos. Ant įrangos galima tvirtinti bet kokius kitus ženklus, jei dėl to nesumažėja ženklo "CE" ir garantuoto garso galios lygio rodmens ženklo matomumas ir įskaitomumas.

5. Jei 2 straipsnio 1 dalyje nurodytai įrangai kitais aspektais taikomos kitos direktyvos, kurios taip pat numato ženklo "CE" tvirtinimą, ženklinimas turi parodyti, kad tokia įranga taip pat atitinka tų direktyvų nuostatas. Tačiau, jei viena ar daugiau šių direktyvų leidžia gamintojui pereinamuoju laikotarpiu pasirinkti, kuriuos susitarimus taikyti, CE ženklinimas turi rodyti, kad įranga atitinka tik gamintojo taikomų direktyvų nuostatas. Tokiu atveju šių direktyvų, kaip jos paskelbtos Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, detalės turi būti pateiktos dokumentuose, pastabose ar instrukcijose, kurių tos direktyvos reikalauja ir kurios prie tokios įrangos pridedamos.

12 straipsnis

Įranga, kuriai taikomos triukšmo galios ribinės vertės

Toliau išvardytos įrangos garantuotas garso galios lygis turi būti ne didesnis kaip leistinasis garso galios lygis, nustatytas toliau pateiktose ribinių verčių lentelėse:

- statybiniai keltuvai kroviniams gabenti (varomi vidaus degimo varikliu)

Apibrėžimas:

I priedo 3 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 3 punktas

- sutankinimo mašinos (tik vibruojamieji ir nevibruojamieji volai, vibruojamosios plokštės, vibruojamieji muštuvai)

Apibrėžimas:

I priedo 8 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 8 punktas

- kompresoriai (< 350 kW)

Apibrėžimas:

I priedo 9 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 9 punktas

- rankiniai betono trupintuvai ir skeliamieji kūjai

Apibrėžimas:

I priedo 10 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 10 punktas

- statybinės gervės (varomos vidaus degimo varikliu)

Apibrėžimas:

I priedo 12 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 12 punktas

- buldozeriai (< 500 kW)

Apibrėžimas:

I priedo 16 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 16 punktas

- automobiliniai savivarčiai (< 500 kW)

Apibrėžimas:

I priedo 18 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 18 punktas

- hidrauliniai ar lynais valdomi ekskavatoriai (< 500 kW)

Apibrėžimas:

I priedo 20 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 20 punktas

- ekskavatoriai krautuvai (< 500 kW)

Apibrėžimas:

I priedo 21 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 21 punktas

- greideriai (< 500 kW)

Definitie:Apibrėžimas:

I priedo 23 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 23 punktas

- hidrauliniai agregatai

Apibrėžimas:

I priedo 29 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 29 punktas

- krautuvo tipo šiukšlių pylimo sutankinimo mašina su kaušu (< 500 kW)

Apibrėžimas:

I priedo 31 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 31 punktas

- vejapjovės (išskyrus žemės ūkio ir miškų ūkio įrangą ir universaliuosius įtaisus, kurių pagrindinio variklinio komponento instaliuotoji galia yra didesnė kaip 20 kW)

Apibrėžimas:

I priedo 32 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 32 punktas

- mašinėlė vejoms apkirpti arba mašinėlė vejų pakraščiams apkirpti

Apibrėžimas:

I priedo 33 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 33 punktas

- vidaus degimo varikliu varomi autokrautuvai su atsvaru (išskyrus "kitus autokrautuvus su atsvaru", kaip apibrėžta I priedo 36 punkto antrojoje įtraukoje, kurių norminė keliamoji galia yra ne didesnė kaip 10 tonų)

Apibrėžimas:

I priedo 36 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 36 punktas

- krautuvai (< 500 kW)

Apibrėžimas:

I priedo 37 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 37 punktas

- judrieji kranai

Apibrėžimas:

I priedo 38 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 38 punktas

- varikliniai kultivatoriai (< 3 kW)

Apibrėžimas:

I priedo 40 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 40 punktas

- gatvių dangos klotuvai (išskyrus gatvių dangos klotuvus su didelio laipsnio sutankinimo lygintuvu)

Apibrėžimas:

I priedo 41 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 41 punktas

- elektros energijos generatoriai (< 400 kW)

Apibrėžimas:

I priedo 45 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 45 punktas

- bokštiniai kranai

Apibrėžimas:

I priedo 53 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 53 punktas

- suvirinimo generatoriai

Apibrėžimas:

I priedo 57 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 57 punktas.

Leistinasis garso galios lygis apvalinimas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (jei trupmena mažesnė kaip 0,5, pasirenkamas mažesnis skaičius; jei didesnė ar lygi 0,5 — didesnis skaičius).

[18] [19]

Įrangos tipas | Instaliuotoji naudingoji galia P (kW) Elektros galia [18](kW) Įrenginio masė m kg Pjovimo plotis L cm | Leistinasis garso galios lygis dB/1 galios W |

I pakopa nuo 2002 m. sausio 3 d. | II pakopa nuo 2006 m. sausio 3 d. |

Sutankinimo mašinos (vibruojamieji volai, vibruojamosios plokštės, vibruojamieji muštuvai) | P ≤ 8 | 108 | 105 |

8 < P ≤ 70 | 109 | 106 |

P > 70 | 89 + 11 lg P | 86 + 11 lg P |

Vikšriniai buldozeriai, vikšriniai krautuvai, vikšriniai ekskavatoriai krautuvai | P ≤ 55 | 106 | 103 |

P > 55 | 87 + 11 lg P | 84 + 11 lg P |

Ratiniai buldozeriai, ratiniai krautuvai, ratiniai ekskavatoriai krautuvai, automobiliniai savivarčiai, greideriai, krautuvo tipo šiukšlių pylimo sutankinimo mašina su kaušu, vidaus degimo varikliu varomi autokrautuvai su atsvaru, judrieji kranai, sutankinimo mašinos (nevibruojamieji volai), gatvių dangos klotuvai, hidrauliniai agregatai | P ≤ 55 | 104 | 101 |

P > 55 | 85 + 11 lg P | 82 + 11 lg P |

Ekskavatoriai, statybiniai keltuvai prekėms gabenti, statybinės gervės, varikliniai kultivatoriai | P ≤ 15 | 96 | 93 |

P > 15 | 83 + 11 lg P | 80 + 11 lg P |

Rankiniai betono trupintuvai ir skeliamieji kūjai | m ≤ 15 | 107 | 105 |

15 < m < 30 | 94 + 11 lg m | 92+ 11 lg m |

m ≥ 30 | 96+ 11 lg m | 94 + 11 lg m |

Bokštiniai kranai | | 98 + lg P | 96 + lg P |

Suvirinimo generatoriai ir elektros energijos generatoriai | Pel ≤ 2 | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel |

2 < Pel ≤ 10 | 98 + lg Pel | 96 + lg Pel |

Pel > 10 | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel |

Kompresoriai | P ≤ 15 | 99 | 97 |

P > 15 | 97 + 2 lg P | 95 + 2 lg P |

Vejapjovės, mašinėlės vejų žolei apkirpti, mašinėlės vejų pakraščių žolei apkirpti | L ≤ 50 | 96 | 94 [19] |

50 < L ≤ 70 | 100 | 98 |

70 < L ≤ 120 | 100 | 98 [19] |

L > 120 | 105 | 103 [19] |

13 straipsnis

Įranga, kuriai taikomas tik triukšmo lygio ženklinimas

Toliau išvardytai įrangai taikomas tik garantuoto garso galios lygio ženklinimas:

- kabamosios kėlimo platformos su vidaus degimo varikliu

Apibrėžimas:

I priedo 1 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 1 punktas

- krūmapjovės

Apibrėžimas:

I priedo 2 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 2 punktas

- statybiniai keltuvai kroviniams gabenti (su elektros varikliu)

Apibrėžimas:

I priedo 3 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 3 punktas

- statybinių aikštelių juostiniai pjūklai

Apibrėžimas:

I priedo 4 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 4 punktas

- statybinių aikštelių diskiniai staliniai pjūklai

Apibrėžimas:

I priedo 5 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 5 punktas

- nešiojamasis grandininis pjūklas

Apibrėžimas:

I priedo 6 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 6 punktas

- kombinuotieji didelio slėgio plovimo ir siurbimo automobiliniai valytuvai

Apibrėžimas:

I priedo 7 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 7 punktas

- sutankinimo mašinos (tik sprogstamieji muštuvai)

Apibrėžimas:

I priedo 8 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 8 punktas

- betono ar skiedinio maišytuvas

Apibrėžimas:

I priedo 11 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 11 punktas

- statybinės gervės (su elektros varikliu)

Apibrėžimas:

I priedo 12 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 12 punktas

- betono ir skiedinio tiekimo ir purškimo mašinos

Apibrėžimas:

I priedo 13 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 13 punktas

- konvejerių juostos

Apibrėžimas:

I priedo 14 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 14 punktas

- automobilinė šaldymo įranga

Apibrėžimas:

I priedo 15 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 15 punktas

- gręžimo agregatai

Apibrėžimas:

I priedo 17 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 17 punktas

- automobilinių cisternų ar bunkerių krovimo ir iškrovimo įranga

Apibrėžimas:

I priedo 19 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 19 punktas

- stiklo recirkuliavimo konteineriai

Apibrėžimas:

I priedo 22 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 22 punktas

- žoliapjovė arba pakraščių žoliapjovė

Apibrėžimas:

I priedo 24 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 24 punktas

- gyvatvorių žirklės

Apibrėžimas:

I priedo 25 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 25 punktas

- didelio slėgio plovimo mašinos

Apibrėžimas:

I priedo 26 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 26 punktas

- plovimo didelio slėgio vandens čiurkšle mašinos

Apibrėžimas:

I priedo 27 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 27 punktas

- hidrauliniai kūjai

Apibrėžimas:

I priedo 28 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 28 punktas

- sandūrų pjautuvai

Apibrėžimas:

I priedo 30 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 30 punktas

- lapų pūstuvai

Apibrėžimas:

I priedo 34 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 34 punktas

- lapų rinktuvai

Apibrėžimas:

I priedo 35 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 35 punktas

- vidaus degimo varikliu varomi autokrautuvai su atsvaru (tik "kiti autokrautuvai su atsvaru", kaip apibrėžta I priedo 36 punkto antrojoje įtraukoje, kurių norminė keliamoji galia yra ne didesnė kaip 10 tonų)

Apibrėžimas:

I priedo 36 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 36 punktas

- judrieji atliekų konteineriai

Apibrėžimas:

I priedo 39 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 39 punktas

- gatvių dangos klotuvai (turintys didelio sutankinimo laipsnio lygintuvą)

Apibrėžimas:

I priedo 41 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 41 punktas

- polių kalimo įranga

Apibrėžimas:

I priedo 42 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 42 punktas

- vamzdžių klotuvai

Apibrėžimas:

I priedo 43 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 43 punktas

- vikšrinės slidžių trasų sutankinimo mašinos

Apibrėžimas:

I priedo 44 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 44 punktas

- elektros energijos generatoriai (≥ 400 kW)

Apibrėžimas:

I priedo 45 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 45 punktas

- šlavimo mašinos

Apibrėžimas:

I priedo 46 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 46 punktas

- atliekų surinkimo mašinos

Apibrėžimas:

I priedo 47 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 47 punktas

- kelių dangos frezavimo mašinos

Apibrėžimas:

I priedo 48 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 48 punktas

- skarifikatoriai

Apibrėžimas:

I priedo 49 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 49 punktas

- trupintuvai arba smulkintuvai

Apibrėžimas:

I priedo 50 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 50 punktas

- sniego valymo mašinos su sukamaisiais įrankiais (savaeigės, išskyrus papildomus įtaisus)

Apibrėžimas:

I priedo 51 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 51 punktas

- automobiliniai siurbimo įrenginiai

Apibrėžimas:

I priedo 52 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 52 punktas

- grioviakasės

Apibrėžimas:

I priedo 54 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 54 punktas

- automobiliniai betono maišytuvai

Apibrėžimas:

I priedo 55 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 55 punktas

- vandens siurblių blokai (nepanardinami siurblių blokai)

Apibrėžimas:

I priedo 56 punktas. Matavimas: III priedo B dalies 56 punktas.

14 straipsnis

Atitikties įvertinimas

1. Prieš tai kai įranga, nurodyta 12 straipsnyje, pateikiama į rinką ar pradedama naudoti, gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas kiekvieną įrangos tipą pateikia vienai iš šių atitikties vertinimo procedūrų atlikti:

- VI priede nurodytai vidinei gaminių kontrolei, įvertinant techninius dokumentus ir darant periodinę patikrą, ar

- vieneto patikros procedūrai, nurodytai VII priede, ar

- visiškos kokybės užtikrinimo procedūrai, nurodytai VIII priede.

2. Prieš tai kai įranga, nurodyta 13 straipsnyje, pateikiama į rinką ar pradedama naudoti, gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas kiekvieną įrangos tipą pateikia vidinės gaminių kontrolės procedūrai, nurodytai V priede, atlikti.

3. Valstybės narės užtikrina, kad Komisija ir bet kuri valstybė narė, pagrįstai reikalaudamos, galėtų gauti visą atitikties įvertinimo procedūrai naudotą informaciją apie įrangos tipą ir ypač techninius dokumentus, numatytus pagal V priedo 3 punktą, VI priedo 3 punktą, VII priedo 2 punktą, VIII priedo 3.1 ir 3.3 punktus.

15 straipsnis

Notifikuotosios institucijos

1. Valstybės narės skiria jų jurisdikcijoje esančias institucijas 14 straipsnio 1 dalyje numatytoms atitikties įvertinimo procedūroms vykdyti ar prižiūrėti.

2. Valstybės narės skiria tik tokias institucijas, kurios atitinka IX priede nustatytus kriterijus. Tas faktas, kad institucija atitinka šios direktyvos IX priedo kriterijus, dar nereiškia, kad valstybė narė yra įpareigota tą instituciją skirti.

3. Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie institucijas, kurias jos paskyrė, kartu pranešdamos apie specialiuosius uždavinius ir patikros procedūras, kurias šios institucijos buvo paskirtos vykdyti, ir Komisijos iš anksto joms paskirtus identifikavimo numerius.

4. Komisija Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje paskelbia registruotųjų institucijų sąrašą kartu su jų identifikavimo numeriais ir užduotimis, dėl kurių jos yra paskirtos. Ji rūpinasi, kad sąrašas nuolat būtų atnaujinamas

5. Valstybė narė turi panaikinti registraciją, jei nustato, kad institucija nebeatitinka IX priede nurodytų kriterijų. Apie tai valstybė narė atitinkamu būdu nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

16 straipsnis

Triukšmo lygio duomenų rinkimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas siųstų valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, ar valstybės narės, kurioje jis pateikia į rinką ar pradeda naudoti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą įrangą, atsakingajai institucijai ir Komisijai kiekvieno tipo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos įrangos EB atitikties deklaracijos kopiją.

2. Komisija renka pagal šio straipsnio 1 dalį gaunamus duomenis apie visą įrangą.

3. Valstybės narės, joms paprašius, iš Komisijos gali gauti surinktus duomenis.

4. Komisija periodiškai, geriausia kartą per metus, skelbia atitinkamą informaciją. Šiuose informaciniuose leidiniuose turi būti bent tokie kiekvieno įrangos tipo ar modelio duomenys:

- instaliuotoji naudingoji galia ar koks kitas su triukšmu siejamas dydis,

- išmatuotas garso galios lygis,

- garantuotas garso galios lygis,

- įrangos aprašymas,

- gamintojo pavadinimas ir (arba) gaminio markė,

- modelio numeris arba pavadinimas.

17 straipsnis

Naudojimo reguliavimas

Šios direktyvos nuostatos valstybėms narėms neatima teisės, jei tinkamai laikomasi Sutarties:

- imtis priemonių reguliuoti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos įrangos naudojimą tose srityse, kurias jos laiko jautriomis, įskaitant galimybę riboti įrangos darbo valandas,

- kelti reikalavimus, kurie jų nuomone yra būtini norint užtikrinti nagrinėjama įranga dirbančių žmonių apsaugą, jei tai nereikštų, kad įranga pakeičiama šia direktyva nenumatytu būdu.

18 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Jei duodama nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Laikotarpis, nurodytas Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje, turi būti trijų mėnesių laikotarpis.

3. Komitetas priima jo darbo tvarkos taisykles.

19 straipsnis

Komiteto galios

Komitetas:

a) keičiasi informacija ir patirtimi apie šios direktyvos įgyvendinimą bei praktinį taikymą ir aptaria šių sričių bendruosius svarbius dalykus;

b) remdamasis 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta priežiūros tvarka, padeda Komisijai derinti su technikos pažanga III priedą, darydamas būtinus pakeitimus, jei jie niekaip tiesiogiai neveikia 12 straipsnyje nurodytos įrangos išmatuoto garso galios lygio, ypač į pakeitimus įtraukiant nuorodas į atitinkamus Europos standartus;

c) pataria Komisijai dėl išvadų ir keitimų, nurodytų 20 straipsnio 2 dalyje.

20 straipsnis

Ataskaitos

1. Ne vėliau kaip iki 2005 m. sausio 3 d. ir toliau kas ketverius metus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie Komisijos patirtį, kurią ji įgijo įgyvendinant ir vykdant šią direktyvą. Ataskaitą konkrečiai sudaro:

a) triukšmo lygio duomenų, surinktų pagal 16 straipsnį, apžvalga ir kita atitinkama informacija;

b) pareiškimas apie būtinumą peržiūrėti 12 ir 13 straipsnių sąrašus, ypač dėl to, kad būtų nustatyta, ar reikia 12 arba 13 straipsnį papildyti nauja įranga bei ar įranga turėtų būti perkelta iš 13 į 12 straipsnį;

c) pareiškimas apie būtinumą ir galimybes peržiūrėti ribines vertes, nustatytas 12 straipsniu, atsižvelgiant į technologijų tobulėjimą;

d) pareiškimas, numatantis bendrąjį diapazoną naudotinų priemonių toliau mažinant įrangos keliamą triukšmą.

2. Po visų reikalingų konsultacijų, ypač su Komitetu, Komisija pateikia išvadas ir, jei tinka, šios direktyvos pakeitimus.

3. Vėliausiai 2002 m. liepos 3 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje nurodo, ar technikos progresas leidžia ir kiek leidžia sumažinti vejapjovės ir mašinėlės vejoms apkirpti arba mašinėlės vejų pakraščiams apkirpti keliamo triukšmo ribines vertes, ir, jei tinka, pasiūlymą pakeisti šią direktyvą.

21 straipsnis

Panaikinimas

1. Direktyvos 79/113/EEB, 84/532/EEB, 84/533/EEB, 84/534/EEB, 84/535/EEB, 84/536/EEB, 84/537/EEB, 84/538/EEB ir 86/662/EEB panaikinamos nuo 2002 m. sausio 3 d.

2. Išduotais tipo patikros sertifikatais ir įrangos matavimais, darytais pagal straipsnio 1 dalyje išvardytas direktyvas, būtų galima remtis rengiant techninius dokumentus, numatytus šios direktyvos V priedo 3 punkte, VI priedo 3 punkte, VII priedo 2 punkte, VIII priedo 3.1 ir 3.3 punktuose.

22 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę ir taikymo data

1. 1. Valstybės narės, ne vėliau kaip iki 2001 m. liepos 3 d., priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės pradeda taikyti šias priemones nuo 2002 sausio 3 d. Tačiau valstybės narės leidžia gamintojui ar Bendrijoje įsisteigusiam jo įgaliotajam atstovui pasinaudoti šios direktyvos nuostatomis nuo 2001 m. liepos 3 d.

3. Kiek tai susiję su II pakopos sumažintais leistinaisiais garso galios lygiais, nurodytais 12 straipsnyje, šios nuostatos taikomos nuo 2006 m. sausio 3 d.

4. Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos pateikimo tvarką nustato valstybės narės.

5. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

23 straipsnis

Galiojimas

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo žurnale Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

24 straipsnis

Direktyvos adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. gegužės 8 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkė

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. Ferro Rodrigues

[1] OL C 124, 1998 4 22, p. 1.

[2] OL C 407, 1998 12 28, p. 18.

[3] 1998 m. balandžio 1 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 138, 1998 5 4, p. 84), 2000 m. sausio 24 d. Tarybos bendra pozicija (OL C 83, 2000 3 22, p. 1) ir 2000 m. kovo 15 d. Europos Parlamento sprendimas.

[4] OL L 33, 1979 2 8, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 85/405/EEB (OL L 233, 1985 8 30, p. 9).

[5] OL L 300, 1984 11 19, p. 111. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 88/665/EEB (OL L 382, 1988 12 31, p. 42).

[6] OL L 300, 1984 11 19, p. 123. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 85/406/EEB (OL L 233, 1985 8 30, p. 11).

[7] OL L 300, 1984 11 19, p. 130. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 87/405/EEB (OL L 220, 1987 8 8, p. 60).

[8] OL L 300, 1984 11 19, p. 142. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 85/407/EEB (OL L 233, 1985 8 30, p. 16).

[9] OL L 300, 1984 11 19, p. 149. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 85/408/EEB (OL L 233, 1985 8 30, p. 18).

[10] OL L 300, 1984 11 19, p. 156. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 85/409/EEB (OL L 233, 1985 8 30, p. 20).

[11] OL L 300, 1984 11 19, p. 171. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 88/181/EEB (OL L 81, 1988 3 26, p. 71).

[12] OL L 384, 1986 12 31, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/27/EB (OL L 168, 1995 7 18, p. 14).

[13] OL C 136, 1985 6 4, p. 1.

[14] OL L 220, 1993 8 30, p. 23.

[15] OL C 138, 1993 5 17, p. 1.

[16] OL L 184,1999 7 17, p. 23.

[17] OL L 207, 1998 7 23, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/79/EB (OL L 331, 1998 12 7, p. 1).

[18] Suvirinimo generatorių Pel: standartinės suvirinimo srovės ir apkrovos standartinės įtampos sandauga, kai gamintojo nurodyto įrangos panaudojimo faktoriaus vertė yra mažiausia.Elektros energijos generatorių Pel: pirminė elektros galia pagal ISO 8528-1:1993 13.3.2 punktą.

[19] Tik indikaciniai skaičiai. Galutiniai skaičiai priklausys nuo direktyvos pataisos gavus ataskaitą, reikalaujamą pagal 20 straipsnio 3 dalį. Jei jokios pataisos nebūtų, I pakopai nustatyti skaičiai toliau taikomi II pakopai.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

ĮRENGINIŲ APIBRĖŽIMAI

1. Kabamosios kėlimo platformos su vidaus degimo varikliais

Įranga, kurią mažiausiai sudaro darbo platforma, ilginančioji konstrukcija ir važiuoklė. Darbo platforma yra aptverta platforma arba kabina, kuri su kroviniu gali būti pakelta į reikiamą darbo padėtį. Ilginančioji konstrukcija yra sujungta su važiuokle ir laiko darbo platformą; jos padedama darbo platforma gali judėti į reikiamą padėtį.

2. Krūmapjovė

Vidaus degimo variklio varomas nešiojamasis rankinis įrenginys su sukamąja pjūklo geležte, pagaminta iš metalo ar plastiko, skirtas piktžolėms, krūmams, mažiems medeliams ir panašiai augmenijai pjauti. Pjovimo mechanizmas dirba plokštumoje maždaug lygiagrečioje su žemės paviršiumi.

3. Statybinis keltuvas kroviniams gabenti

Laikinai įrengtas variklinis statybinis keltuvas, kuriuo gali naudotis asmenys, turintys leidimą patekti į gamybos ar statybų vietas:

i) aptarnaujantis tam tikrame lygyje esančias krovimo aikšteles, turi platformą:

- sukonstruotas tik kroviniams gabenti,

- žmonėms galima patekti tik krovimo ir iškrovimo metu,

- gali patekti ir važiuoti leidimą turintys žmonės keltuvą surenkant, išardant ar remontuojant,

- valdomas,

- judantis vertikaliai arba išilgai kreipiamosios, su vertikale sudarančios ne didesnį kaip 15o kampą,

- kurį paremia ar palaiko: viela, lynas, grandinė, srieginis sraigtas ir veržlė, krumpliastiebio mechanizmas, hidraulinis cilindras (tiesioginis ar netiesioginis), ar stūmoklinis svirtinis mechanizmas,

- kurio stiebams laikyti gali prireikti ar gali neprireikti atskirų konstrukcijų ar

ii) aptarnaujantis krovinių aikštelę vienu aukštu į viršų ar darbo vietą iki pat kreipiamosios galo (pvz., iki stogo), turintis krovinio kėlimo įtaisą:

- sukonstruotas tik kroviniams gabenti,

- sukonstruotas taip, kad nereikia ant jo lipti, norint krauti ar iškrauti, arba remontuoti, surinkti ir išardyti,

- ant kurio niekuomet negali lipti žmonės,

- valdomas,

- konstrukcija numato judėjimą kreipiamąja, su vertikale sudarančia bent 30o kampą, tačiau gali būti naudojamas bet kokiu kampu,

- laikomas plieno vielos lynu ir standžiosios pavaros sistema,

- valdomas pastovaus slėgio valdymo įtaisais,

- kuriam nereikia jokio atsvaro,

- kurio didžiausia norminė apkrova yra 300 kg,

- kurio didžiausias greitis yra 1 m/s,

- ir kurio kreipiamąsias laiko atskiros konstrukcijos.

4. Statybinių aikštelių juostiniai pjūklai

Rankinio tiekimo variklinė mašina, sverianti mažiau kaip 200 kg, turinti vieną ištisinės juostos pavidalo pjūklo geležtę, judančią tarp dviejų ar daugiau skriemulių.

5. Statybinių aikštelių diskiniai staliniai pjūklai

Rankinio tiekimo variklinė mašina, sverianti mažiau kaip 200 kg, turinti vieną apskritą 350 mm ar didesnio skersmens, bet ne didesnio kaip 500 mm skersmens pjūklo geležtę (tik ne įpjautinio pjūklo), kuri įprasto pjovimo metu yra pritvirtinta, ir horizontalų stalą, kurio visos dalys pjovimo metu yra pritvirtintos. Pjūklo geležtė uždėta ant horizontalaus nepakreipiamo veleno, kurio padėtis pjovimo metu nekinta. Mašina gali turėti šias charakteristikas:

- pjūklo geležtės pakėlimo ir nuleidimo per stalą galimybę,

- mašinos rėmas po stalu gali būti atidarytas ar uždarytas,

- pjūklas gali turėti papildomą rankiniu būdu valdomą judrųjį stalą (kuris neliestų pjūklo geležtės).

6. Nešiojamasis grandininis pjūklas

Variklinis įrankis, skirtas medžiui pjauti pjovimo grandine, sudarytas iš vientiso kompaktiško rankenų, maitinimo šaltinio ir pjovimo mechanizmo bloko, kurio konstrukcija numato, kad dirbant jis laikomas abiem rankomis.

7. Kombinuotasis didelio slėgio plovimo ir siurbimo automobilinis valytuvas

Transporto priemonė, kuri gali dirbti kaip didelio slėgio plautuvas ar kaip siurbimo mašina. Žr. didelio slėgio plovimo ir siurbimo mašinos.

8. Sutankinimo mašina

Mašina, kuri sutankina medžiagas, pvz., dirbančiuoju įrankiu lygina skaldos užpilą, žemę arba asfaltą volavimo, plūkimo ar vibravimo būdu. Ji gali būti savaeigė, traukiama, valdoma einant iš paskos ar priedas prie traukiančios transporto priemonės. Sutankinimo mašinos skirstomos taip:

- plentvoliai su sėdyne operatoriui: vieną metalinį ritinį (būgną) ar daugiau būgnų ar gumines padangas turinčios savaeigės sutankinimo mašinos; operatoriaus kabina yra sudedamoji mašinos dalis,

- valdomi einant iš paskos plentvoliai: vieną metalinį ritinį (būgną) ar daugiau būgnų ar gumines padangas turinčios savaeigės sutankinimo mašinos, kurių riedėjimo, krypties parinkimo, stabdymo ir vibravimo funkcijų valdymo priemonės išdėstytos tokiu būdu, kad mašinos turi būti valdomos šalia esančio operatoriaus ar nuotoliniu valdymu,

- traukiamas plentvolis: vieną metalinį ritinį (būgną) ar daugiau būgnų ar gumines padangas turinčios sutankinimo mašinos, kurios neturi nepriklausomos pavaros sistemos ir kurias operatorius valdo iš traukimo priemonėje esančios kabinos,

- vibruojamosios plokštės ir vibruojamieji muštuvai: sutankinimo mašinos paprastai su plokščiomis pagrindo plokštėmis, kurios padarytos taip, kad gali vibruoti. Jas valdo šalia esantis operatorius ar arba jos yra naudojamos kaip priedas prie traukiančios mašinos,

- sprogstamieji muštuvai: sutankinimo mašinos, dažniausiai turinčios plokščią sutankinimo įrankį, kuris sprogimo slėgio veikiamas juda vertikalia kryptimi. Mašiną valdo šalia esantis operatorius.

9. Kompresorius

Visos su keičiama įranga skirtos naudoti mašinos, kurios slegia orą, dujas ar garus iki slėgio, didesnio nei slėgis įleidžiamojoje angoje. Kompresorių sudaro pats kompresorius, pirminis energijos šaltinis ir bet koks tiekiamas komponentas ar įtaisas, užtikrinantis saugų kompresoriaus darbą.

Neįtraukiami šių kategorijų įtaisai:

- ventiliatoriai, t.y. įtaisai, užtikrinantys oro cirkuliavimą, esant ne didesniam kaip 110000 paskalių teigiamam slėgiui,

- vakuuminiai siurbliai, t. y. įtaisai ar aparatai orui siurbti iš uždarosios erdvės, kurioje slėgis yra ne didesnis kaip atmosferos slėgis,

- dujų turbinų varikliai.

10. Rankiniai betono trupintuvai ir skeliamieji kūjai

Varikliniai (nesvarbu, kokio tipo variklis) betono trupintuvai ir skeliamieji kūjai, skirti civilinės statybos darbams ir darbams statybos aikštelėse.

11. Betono ar skiedinio maišytuvas

Mašina betonui ar skiediniui ruošti, neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu vyksta krovimo, maišymo ir išpylimo procesas. Gali dirbti su pertraukomis ar nepertraukiamai. Betono maišytuvai, įrengti sunkvežimiuose, vadinami automobiliniais betono maišytuvais (Žr. 55 apibrėžimą).

12. Statybinė gervė

Laikinai įrengtas variklinis kėlimo įtaisas, turintis priemonę pakabintam kroviniui pakelti ir nuleisti.

13. Betono ir skiedinio tiekimo ir purškimo mašina

Agregatai pumpuojantys ir purškiantys betoną ar skiedinį, su maišytuvu arba be jo, kai gabenti skirta medžiaga tiekiama vamzdžiais, skirstomaisiais įtaisais ar skirstomaisiais stiebais. Gabenimo būdas:

- betonas gabenamas mechaniškai, stūmokliniu ar rotoriniu siurbliais,

- skiedinys gabenamas mechaniškai stūmokliniu, sraigtiniu, žarniniu ir rotoriniu siurbliais arba pneumatiniu būdu kompresoriais, turinčiais orgaubtį arba be jo.

Šios mašinos gali būti įrengtos sunkvežimiuose, priekabose ar specialiose transporto priemonėse.

14. Konvejerio juosta

Laikinai įrengta mašina, tinkama medžiagai transportuoti varikliu varoma juosta.

15. Automobilinė šaldymo įranga

Šaldymo agregatas su krovinio talpykla, įrengtas N2, N3, O3 ir O4 kategorijų transporto priemonėse, apibrėžtose Direktyvoje 70/156/EEB.

Šaldymo agregatas gali būti maitinamas šaltiniu, su šaldymo agregatu sudarančiu vientisą bloką, atskiru maitinimo bloku, įrengtu transporto priemonės kėbule, transporto priemonę varančiu varikliu ar nepriklausomu arba avariniu maitinimo šaltiniu.

16. Buldozeris

Savaeigė ratinė ar vikšrinė mašina, skirta stumti ar traukti panaudojant prie jos prijungtą įrangą.

17. Gręžimo agregatas

Mašina, naudojama statybos aikštelėse skylėms gręžti:

- smogiamojo gręžimo būdu,

- sukamojo gręžimo būdu,

- sukamojo ir smogiamojo gręžimo būdu.

Gręžimo agregatai gręžimo metu yra stacionarioje padėtyje. Jie gali būti perkeliami iš vienos darbo vietos į kitą, naudojant autonominę pavarą. Savaeigiams gręžimo agregatams priklauso agregatai, įrengti sunkvežimiuose, ratinėse važiuoklėse, traktoriuose, vikšriniuose traktoriuose, pavažose (traukiamose suktuvu). Kai gręžimo agregatai yra įrengti sunkvežimiuose, traktoriuose ir priekabose, ar kai jie turi savo ratus, gabenti juos galima didesniu greičiu ir bendro naudojimo keliais.

18. Automobiliniai savivarčiai

Savaeigės ratinės ar vikšrinės mašinos, turinčios atvirą kėbulą, kurios gabena ir išverčia arba sklaido medžiagą. Automobiliniai savivarčiai gali turėti krovimo įrangą.

19. Automobilinių cisternų ar bunkerių krovimo ir iškrovimo įranga

Prie bunkerius arba cisternas gabenančių sunkvežimių prijungti varikliniai įtaisai, skirti skysčiams ar birioms medžiagoms pervežti, krauti ar iškrauti naudojant siurblius ar panašią įrangą.

20. Hidraulinis ar lynais valdomas ekskavatorius

Savaeigė vikšrinė ar ratinė mašina, turinti viršutinę konstrukciją, galinčią pasisukti ne mažesniu kaip 360o kampu, kuri kasa, perneša ir išverčia medžiagą, naudodama kaušą, pritvirtintą prie stiebo ir strėlės ar prie teleskopinio stiebo, važiuoklei arba važiuojamajai daliai nejudant bet kurio mašinos darbo ciklo metu.

21. Ekskavatorius krautuvas

Savaeigė ratinė ar vikšrinė mašina, kurios pagrindinė laikančioji konstrukcija skirta laikyti priekyje įrengtą kaušinį krovimo mechanizmą ir užpakalyje įrengtą atbulinį kastuvą. Naudojama kaip atbulinis kastuvas mašina normaliai kasa žemiau žemės lygio, kaušui judant link mašinos. Atbulinis kastuvas pakelia, perneša ir išpila medžiagą, kai mašina yra nejudamojoje padėtyje. Naudojama kaip krautuvas mašina krauna ar kasa judėdama į priekį, ir kelia, gabena, iškrauna medžiagą.

22. Stiklo recirkuliavimo konteineris

Konteineris, pagamintas iš bet kokios rūšies medžiagos, naudojamas buteliams rinkti. Jis turi bent vieną angą buteliams dėti ir kitą angą konteineriui ištuštinti.

23. Greideris

Savaeigė mašina, turinti tarp priekinio ir užpakalinio tiltų įrengtą reguliuojamą verstuvą, kuris pjauna, perstumia ir sklaido medžiagą, paprastai kai reikia lyginti paviršių.

24. Žoliapjovė arba pakraščių žoliapjovė

Vidaus degimo varikliu varomas kilnojamas rankinio valdymo blokas, turintis lankstųjį (-čiuosius) lyną (-us), virvutę (-es) ar panašius nemetalinius lanksčiuosius pjovimo elementus, pvz., pasukamus peilius, skirtus piktžolėms, žolei ar panašiai minkštai augmenijai pjauti. Pjovimo mechanizmas dirba plokštumoje, maždaug lygiagrečioje su (žoliapjovė) ar statmenoje (pakraščių žoliapjovė) žemės paviršiui.

25. Gyvatvorių žirklės

Vienam operatoriui dirbti skirtas rankinis įrenginys su integruota pavara gyvatvorėms ar krūmams pjauti, naudojant vieną ar daugiau tiesiško slankiojamojo judesio peilių.

26. Didelio slėgio plovimo mašina

Transporto priemonė su įranga kanalizacijos šuliniams ar panašiems įrenginiams plauti didelio slėgio vandens srove. Įrenginys gali būti sumontuotas automobilio važiuoklėje ar įrengtas jam pritaikytos konstrukcijos važiuoklėje. Įranga gali būti stacionari ar nuimama kaip keičiamų kėbulų sistemų.

27. Didelio slėgio vandens purškimo mašina

Mašina su purkštukais ar kitokiomis srauto greitį didinančiomis angomis, kuriomis vanduo, taip pat vanduo su priedais, išteka laisva čiurkšle. Bendruoju atveju didelio slėgio vandens purškimo mašiną sudaro pavaros blokas, slėgio generatorius, žarnos, purškimo įtaisai, saugos mechanizmai, valdymo ir matavimo įtaisai. Didelio slėgio vandens purškimo mašinos gali būti judriosios ar stacionarios:

- judriosios didelio slėgio vandens purškimo mašinos yra lengvai gabenamos mašinos, kurių konstrukcija leidžia jas naudoti įvairiose vietose, ir šiam tikslui mašinos paprastai turi nuosavą važiuoklę ar yra įrengtos transporto priemonėje. Visos reikalingos tiekimo linijos yra lanksčios ir lengvai ardomos,

- stacionarių didelio slėgio vandens purškimo mašinų konstrukcija numato jas ilgą laiką naudoti vienoje vietoje, tačiau taikant atitinkamą įrangą jas galima perkelti į kitą vietą. Paprastai ši mašina yra įrengiama ant pavažų ar rėme ir taip, kad tiekimo liniją galima būtų atjungti.

28. Hidraulinis kūjis

Įranga, naudojanti gabenančios mašinos hidraulinės energijos šaltinį stūmokliui greitinti (kartais dujų srove), kuris smūgiuoja į įrankį. Kinetinio veiksmo sukelta smūgio banga per įrankį persiduoda medžiagai ir ši skyla. Hidraulinių kūjų darbui reikalingas suslėgtos alyvos tiekimas. Visą gabenančios mašinos ir hidraulinio kūjo agregatą valdo vienas operatorius, paprastai sėdintis gabenančios mašinos kabinoje.

29. Hidrauliniai agregatai

Dirbti su keičiama įranga skirtos visos mašinos, kurios suslegia skysčius iki slėgio, didesnio nei slėgis įleidžiamojoje angoje. Tai yra agregatas, kurį sudaro pirminis energijos šaltinis, siurblys, su talpykla ar be jos, ir priedai (pvz., valdymo elementai, apsauginis vožtuvas).

30. Sandūrų pjautuvas

Judrioji mašina, skirta jungtims betone, asfalte ir panašiuose gatvių paviršiuose daryti. Pjovimo įrankis yra dideliu greičiu besisukantis diskas. Sandūrų pjautuvas į priekį gali būti stumiamas:

- rankiniu būdu,

- rankiniu ir mechaniniu būdu,

- mechaniniu būdu.

31. Krautuvo tipo šiukšlių pylimo sutankinimo mašina su kaušu

Savaeigė ratinė sutankinimo mašina su priekyje įrengta bendra krautuvo ir kaušo konstrukcija, turinti plieninius ratus (būgnus), visų pirma skirta sutankinti, stumti, lyginti ir krauti gruntą, užkasamas atliekas ar šiukšles.

32. Vejapjovė

Iš paskos stumiama ar su įrengta vairuotojo sėdyne žolės pjovimo mašina ar mašina su žolės pjovimo mechanizmu (-ais), kurios pjovimo mechanizmas dirba su žemės paviršiumi maždaug lygiagrečioje plokštumoje, kurios pjovimo aukštis nustatomas pagal žemės paviršių naudojant ratus, oro pagalvę ar pavažas ir t.t., ir kurioje kaip energijos šaltinis naudojamas vidaus degimo variklis ar elektros variklis. Pjovimo įtaisai yra arba:

- standūs pjovimo elementai ar

- nemetalinis (-iai) siūlas (-ai) ar laisvai pasukamas (-i) nemetalinis (-iai) peilis (-iai), kurių kiekvieno kinetinė energija yra ne didesnė kaip 10 J; kinetinė energija nustatoma taikant EN 786:1997, B priedą.

Taip pat iš paskos stumiama ar vairuotojo sėdynę turinti žolės pjovimo mašina ar mašina su žolės pjovimo įtaisu (-ais), kurios pjovimo mechanizmas sukdamasis apie horizontalią ašį kerpa stacionariu pjovimo mechanizmu ar peiliu (būgninė vėjapjovė).

33. Mašinėlė vejoms apkirpti arba mašinėlė vejų pakraščiams apkirpti

Žolei ar panašiai minkštai augmenijai pjauti skirta elektrinė, iš paskos stumiama ar rankinė žolės pjovimo mašina, kurios pjovimo elementas (-ai) yra nemetalinis (-iai) siūlas (-ai) ar laisvai pasukami nemetaliniai peiliai, kurių kiekvieno kinetinė energija yra ne didesnė kaip 10 J. Pjovimo elementas (-ai) dirba su žemės paviršiumi maždaug lygiagrečioje (mašinėlė vejoms apkirpti) ar statmenoje (mašinėlė vejų pakraščiams apkirpti) plokštumoje. Kinetinė energija nustatoma taikant EN 786:1997, B priedą.

34. Lapų pūstuvas

Variklinė mašina, tinkama lapams ir kitoms medžiagoms šluoti nuo vejų, takų, kelių, gatvių ir t.t. taikant didelio greičio oro srautą. Ji gali būti nešiojamoji (rankinė) ar nenešiojama, bet judri.

35. Lapų rinktuvas

Variklinė mašina, tinkama lapams ir kitoms šiukšlėms rinkti naudojant siurbiantį įtaisą, kurį sudaro energijos šaltinis, mašinos viduje sukuriantis vakuumą, siurbimo antgalis ir konteineris surinktai medžiagai. Lapų rinktuvas gali būti nešiojamasis (rankinis) ar nenešiojamas, bet judrus.

36. Vidaus degimo varikliu varomi autokrautuvai su atsvaru

Ratinis vidaus varikliu varomas autokrautuvas su atsvaru ir kėlimo įranga (stiebu, teleskopine svirtimi ar lankstine svirtimi). Šie krautuvai yra:

- nelygioje vietovėje naudojami autokrautuvai (ratiniai autokrautuvai su atsvaru, skirti visų pirma dirbti neišlygintoje natūralioje vietovėje ir perkastoje vietovėje, pvz., statybų aikštelėse),

- kiti autokrautuvai su atsvaru, išskyrus tuos autokrautuvus su atsvaru, kurie yra specialiai sukonstruoti konteineriams krauti.

37. Krautuvas

Savaeigė ratinė ar vikšrinė mašina su priekyje įrengta kaušo laikymo konstrukcija ir jos valdymo mechanizmu, kuri pasikrauna ar kasa judėdama į priekį, ir kelia, gabena, iškrauna medžiagas.

38. Judrusis kranas

Savaeigis kranas su strėle, kuriam judėti su kroviniu arba be jo nereikia stacionarių, kranui skirtų bėgių ir kurio stabilumas užtikrinamas sunkio jėga. Jis gali būti ratinis, vikšrinis ar naudoti kitas judrumą užtikrinančias priemones. Stacionarioje padėtyje kranas gali remtis į išleidžiamąsias atramas ar kitus stabilumą didinančius priedus. Judriojo krano viršutinė dalis gali būti tokio tipo, kad suktųsi visą apskritimą, riboto sukimosi tipo ar visiškai nepasukama. Kranas paprastai turi vieną ar daugiau keltuvą ir (arba) hidrocilindrus strėlei ir kroviniui kelti ar nuleisti. Judrieji kranai turi tokios konstrukcijos teleskopines strėles, šarnyrines strėles, grotelių strėles ar jų derinį, kad jos galėtų būti lengvai nuleidžiamos. Ant strėlės pakabinti kroviniai gali būti manipuliuojami kablių blokais ar kitais specialios paskirties krovinių kėlimo įtaisais.

39. Judrusis atliekų konteineris

Dangtį turintis atitinkamos konstrukcijos konteineris ant ratų, skirtas atlliekoms laikinai laikyti.

40. Variklinis kultivatorius

Pėsčiojo valdoma savaeigė mašina:

- su atramos ratu (-ais) arba be rato (-ų), kurios darbinės dalys kaip purenimo įnagiai kartu užtikrina judėjimą į priekį (variklinis kultivatorius), ir

- traukiama vieno ar kelių ratų, kurį (-iuos) tiesiogiai varo variklis, ir turinti purenimo įnagius (variklinis kultivatorius su varančiuoju (-aisiais) ratu (-ais).

41. Gatvių dangos klotuvas

Judrioji kelių statybos mašina, naudojama kelio dangą sudarančios medžiagos, pvz., asfalto mišinio, betono ir žvyro, sluoksniams ant paviršių kloti. Gatvių dangos klotuvai gali turėti didelio sutankinimo laipsnio lygintuvą.

42. Polių kalimo įranga

Polių kalimo ir traukimo įranga, kurią sudaro poliams kalti ir rauti naudojamų mechanizmų ir komponentų komplektas, pvz., polių kalimo tvoklės, trauktuvai, vibratoriai ar statinio polių stūmimo arba traukimo įtaisai, kuriems taip pat priklauso:

- polių kalimo įrenginys, kurį sudaro gabenimo mašina (su vikšrine, ratine ar bėgine važiuokle), kreipiamųjų tvirtinimo įtaisas, kreipiamasis stiebas ar kreipiamųjų sistema;

- priedai, pvz., polių užmovos, šalmai, plokštės, sekimo mechanizmai, suveržimo įtaisai, polių manipuliavimo įtaisai, polių kreipiamosios, akustiniai apsaugai ir smūgį/vibraciją sugeriantys įtaisai, energijos agregatai arba generatoriai ir operatorių kėlimo įtaisai ar platformos.

43. Vamzdžių klotuvas

Savaeigė vikšrinė ar ratinė mašina, specialiai sukonstruota vamzdžiams manipuliuoti ir kloti bei vamzdynų įrangai pervežti. Mašina, sukonstruota traktoriaus pagrindu, turi specialios konstrukcijos komponentus, pvz., važiuoklę, pagrindinį rėmą, atsvarą, strėlę bei krovinio kėlimo mechanizmą ir vertikaliai besisukančią šoninę strėlę.

44. Vikšrinė slidžių trasų sutankinimo mašina

Savaeigė vikšrinė mašina, kurios įranga naudojama sniegui ir ledui stūmti arba traukti.

45. Elektros energijos generatorius

Bet koks įtaisas, kurį sudaro vidaus degimo variklis, sukantis elektros generatorių, gaminantį nuolat tiekiamą elektros energiją.

46. Šlavimo mašina

Mašina šiukšlėms šluoti, kurios įranga šluoja šiukšles link siurbiamosios angos, nuo kurios jos toliau pneumatiškai didelio greičio oro srove ar mechaninio surinkimo sistema surenkamos ir siunčiamos į surinkimo bunkerį. Šlavimo ir rinkimo įtaisai gali būti įrengti transporto priemonės važiuoklėje ar specialiai jiems skirtoje važiuoklėje. Įranga gali būti stacionari arba išardoma kaip keičiamų kėbulų sistemos.

47. Atliekų surinkimo mašina

Transporto priemonė, skirta rinkti ir gabenti buitines ir didelio tūrio atliekas, kurios kraunamos iš konteinerių ar rankiniu būdu. Transporto priemonė gali turėti sutankinimo mechanizmą. Atliekų surinkimo mašiną sudaro važiuoklė su kabina, ant kurios įrengtas kėbulas. Jis gali turėti konteinerio kėlimo įtaisą.

48. Kelių dangos frezavimo mašina

Judrioji mašina, skirta kelio dangos medžiagai šalinti, naudojant varikliu varomą ritinio formos korpusą, ant kurio paviršiaus įtaisyti frezavimo įrankiai; frezavimo mašinos būgnai dangos pjovimo metu sukasi.

49. Skarifikatorius

Valdoma einant iš paskos ar su įrengta vairuotojo sėdyne variklinė mašina, kuri pagal žemės paviršių nustato pjovimo gylį ir kurioje įrengtas agregatas, tinkamas rėžti ar kapstyti vejos paviršių soduose, parkuose ir kitose panašiose vietose.

50. Trupintuvas arba smulkintuvas

Variklinė mašina, skirta naudoti stacionarioje padėtyje, turinti vieną ar daugiau kapojimo įtaisų, kuriais smulkinamos didelio tūrio organinės medžiagos. Paprastai ją sudaro tiekimo įrenginio anga pro kurią medžiaga (kuri gali arba negali būti laikoma įtaisu) įkišama, įtaisas, kuris kokiu nors būdu (pjaustydamas, kapodamas, traiškydamas ar kitu metodu) smulkina medžiagą ir iškrovimo anga, per kurią susmulkinta medžiaga yra iškraunama. Gali būti prijungtas surinkimo įtaisas.

51. Sniego valymo mašina su sukamaisiais įrankiais

Mašina, kurios sukamosiomis priemonėmis galima šalinti sniegą nuo važiuojamosios kelio dalies, šalinimą greitinant pūtimo įtaisu.

52. Automobilinis siurbimo įrenginys

Transporto priemonė, turinti vakuuminį įtaisą vandeniui, purvui, dumblui, atmatoms ar panašioms medžiagoms siurbti iš kanalizacijos kolektorių ar panašių įrenginių. Įtaisas gali būti įrengtas transporto priemonės važiuoklėje ar specialiai jam skirtoje važiuoklėje. Įrenginys gali būti stacionarus ar išardomas kaip keičiamų kėbulų sistemos.

53. Bokštinis kranas

Pasukamos strėlės kranas, kurio strėlė yra įrengta maždaug vertikaliai eksploatavimo padėtyje stovinčio bokšto viršuje. Šis variklinis įrenginys turi priemonę kabantiems kroviniams pakelti ir nuleisti, taip pat šiems kroviniams perkelti keičiant krovinio kėlimo spindulį, strėlės pasukimo laipsnį, važiuojant visam įrenginiui. Kai kurie įrenginiai daro kelis, bet ne būtinai visus šiuos judesius. Kranas gali būti įrengtas nejudamoje padėtyje ar turėti pasislinkimo ar pakilimo priemonę.

54. Grioviakasė

Savaeigė, sėdynėje sėdinčio vairuotojo ar pėsčiojo valdoma vikšrinė arba ratinė mašina, su priekyje ar užpakalyje įrengtu ekskavatoriumi ir jungtimi, pirmiausia skirta grioviams kasti mašinai nepertraukiamai judant.

55. Automobilinis betono maišytuvas

Transporto priemonė su būgnu, kuriame į statybvietę gabenamas betono maišymo gamykloje pagamintas gatavas betono mišinys; būgnas gali suktis, kai transporto priemonė važiuoja ar stovi vietoje. Būgnas statybvietėje ištuštinamas jį sukant. Būgnas varomas transporto priemonę varančiu varikliu ar papildomu varikliu.

56. Vandens siurblio agregatas

Mašina, kurią sudaro pats vandens siurblys ir pavaros sistema. Vandens siurblys — tai mašina vandeniui kelti iš lygio, kurio mažesnė energija į lygį, kurio didesnė energija.

57. Suvirinimo generatorius

Bet kokios konstrukcijos sukamasis įtaisas, gaminantis srovę suvirinimo aparatui.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

EB ATITIKTIES DEKLARACIJOJE TURI BŪTI TOKIA INFORMACIJA:

- Gamintojo ar Bendrijoje įsisteigusio jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas,

- techninius dokumentus saugančio asmens pavardė ir adresas,

- įrangos aprašymas,

- taikyta atitikties vertinimo procedūra ir, jei tinka, dalyvaujančios registruotosios institucijos pavadinimas ir adresas,

- šį tipą atstovaujančios įrangos išmatuotas garso galios lygis,

- šios įrangos garantuotas garso galios lygis,

- nuoroda į šią direktyvą,

- deklaracija, kad įranga atitinka šios direktyvos reikalavimus,

- jei tinka, kitų taikomų Bendrijos direktyvų atitikties deklaracija (-os) ir nuorodos,

- deklaracijos vieta ir data,

- duomenys apie asmenį, įgaliotą pasirašyti teisiškai įpareigojančią deklaraciją gamintojo ar Bendrijoje įsisteigusio jo įgaliotojo atstovo vardu.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

LAUKO SĄLYGOMIS NAUDOJAMOS ĮRANGOS ORE SKLEIDŽIAMO TRIUKŠMO MATAVIMO METODAS

TAIKYMO SRITIS

Šiame priede nurodyti ore skleidžiamo triukšmo matavimo metodai, kurie turi būti taikomi nustatant įrangos, kuriai galioja ši direktyva, garso galios lygį, atsižvelgiant į šios direktyvos atitikties įvertinimo procedūras.

Šio priedo A dalyje nurodomi kiekvieno 2 straipsnio 1 dalyje minėto įrangos tipo:

- pagrindiniai skleidžiamojo triukšmo standartai,

- bendrieji pagrindinio skleidžiamojo triukšmo standarto papildymai,

garso galios lygiui šaltinį gaubiančiame matuojamame paviršiuje matuoti ir šaltinio sukuriamo garso galios lygiui apskaičiuoti.

Šio priedo B dalyje kiekvieno 2 straipsnio 1 dalyje minėto įrangos tipo nurodoma:

- rekomenduojamas pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas, įskaitant:

- nuorodą į pagrindinį skleidžiamojo triukšmo standartą, pasirinktą A dalyje,

- bandymų sritį,

- faktoriaus K2A vertę,

- matuojamojo paviršiaus formą,

- naudojamų mikrofonų būtiną skaičių ir padėtį,

- eksploatavimo sąlygas, įskaitant:

- nuorodą į standartą, jei yra,

- įrenginių montavimo reikalavimus,

- atstojamųjų garso galios lygių apskaičiavimo metodus, jei reikia naudoti kelis bandymus, kuriuose taikomos skirtingos eksploatavimo sąlygos,

- kita informacija.

Bandant specialiųjų tipų įrangą, gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas šio specialaus tipo įrangai paprastai gali pasirinkti vieną iš A dalies pagrindinių skleidžiamojo triukšmo standartų ir taikyti B dalies eksploatavimo sąlygas. Tačiau ginčo atveju turi būti naudojamas B dalyje nurodytas rekomenduotasis pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas, kartu taikant B dalies eksploatavimo sąlygas.

--------------------------------------------------

A DALIS

PAGRINDINIAI SKLEIDŽIAMOJO TRIUKŠMO STANDARTAI

Lauko sąlygomis naudojamos Įrangos, nurodytos 2 straipsnio 1 dalyje, garso galios lygiui matuoti paprastai gali būti naudojami pagrindiniai skleidžiamojo triukšmo standartai:

EN ISO 3744:1995,

EN ISO 3746:1995,

jei įtraukiami šie bendrieji papildymai:

1. Matavimo neapibrėžtis

Projektavimo tarpsnyje atitikties įvertinimo procedūros į matavimo neapibrėžtis neatsižvelgia.

2. Šaltinio veikimas bandymo metu

2.1. Ventiliatoriaus apsisukimų dažnis

Jei įrangos variklis ar jo hidraulinė sistema turi ventiliatorių (-ius), jis (jie) bandymo metu turi veikti. Ventiliatoriaus apsisukimų dažnį, laikydamasis vienos iš toliau nurodytų sąlygų, nurodo ir nustato įrangos gamintojas, ir šis dažnis turi būti nurodytas bandymų ataskaitoje bei taikomas tolesniuose matavimuose.

a) Ventiliatoriaus pavara tiesiogiai sujungta su varikliu

Jei ventiliatoriaus pavara tiesiogiai sujungta su varikliu ir (arba) hidrauline įranga (pvz., diržinė pavara), bandymų metu jis turi dirbti;

b) Ventiliatoriaus pavara yra kelių skirtingų apsisukimų dažnių

Jei ventiliatorius gali dirbti keliais skirtingais apsisukimų dažniais, bandymas daromas:

- esant didžiausiam darbiniam apsisukimų dažniui ar

- pirmajame bandyme ventiliatorius nustatomas nuliniam apsisukimų dažniui, o antrajame bandyme ventiliatorius dirba didžiausiu apsisukimų dažniu. Tuomet atstojamasis garso slėgio lygis LpA apskaičiuojamas abu rezultatus sudedant pagal šią lygtį:

L

= 10lg

0,3 × 100,1 LpA, 0 % + 0,7 × 100,1 LpA, 100 %

kurioje:

LpA, 0 % yra garso slėgio lygis, išmatuotas esant nuliniam ventiliatoriaus apsisukimų dažniui,

LpA, 100 % yra slėgio lygis, išmatuotas ventiliatoriui dirbant didžiausiu apsisukimų dažniu;

c) Ventiliatoriaus pavara su tolydžiai kintamu apsisukimų dažniu

Jei ventiliatorius gali dirbti tolydžiai kintamu apsisukimų dažniu, bandymas daromas arba pagal 2.1 b punktą, arba taikant gamintojo nustatytą ventiliatoriaus apsisukimų dažnį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 70 % didžiausio apsisukimų dažnio.

2.2. Variklinės įrangos be apkrovos bandymas

Šiems matavimams įrangos variklis ir hidraulinė sistema turi būti pašildomi pagal instrukcijas ir laikantis būtinų saugos reikalavimų.

Bandymas daromas, kai įranga yra stacionarioje padėtyje ir darbo įranga ar gabenimo mechanizmas nedirba. Darant bandymą variklis dirba tuščiąja eiga ne mažesniu nei naudingąją galią [1] atitinkančiu norminiu apsisukimų dažniu.

Jei mašina dirba naudodamaja generatoriaus srovę ar elektros tinklo srovę, tiekiamos srovės dažnis turi būti lygus variklio gamintojo nurodytam dažniui ± 1 Hz, jei mašinos variklis yra asinchroninis, ir maitinimo įtampa turi būti lygi norminei įtampai ± 1 %, jei mašinos variklis yra kolektorinis. Maitinimo įtampa matuojama prie kištuko, jei kabelis ar laidas yra neatjungiami, ar mašinos tinklo lizde, jei kabelis yra atjungiamas. Generatoriaus tiekiamos srovės bangos forma turi būti panaši į gaunamos tinklo srovės bangos formą.

Jei mašina maitinama baterijos, ši turi būti visiškai pakrauta.

Naudojamą apsisukimų dažnį ir atitinkamą naudingąja galią nurodo įrangos gamintojas ir šie duomenys turi būti nurodyti bandymų ataskaitoje.

Jei įranga turi kelis variklius, jie bandymų metu turi dirbti visi kartu. Jei tai neįmanoma, turi būti išbandytas kiekvienas įmanomas variklio (-ų) derinys.

2.3. Variklinės įrangos visa apkrova bandymas

Šiems matavimams įrangos variklis (varantysis įtaisas) ir hidraulinė sistema turi būti pašildomi pagal instrukcijas ir laikantis būtinų saugos reikalavimų. Bandymų metu neturi veikti joks signalinis įtaisas, pvz., įspėjamasis garso signalas ar atbulinės eigos signalas.

Bandymo metu taikytas įrangos apsisukimų dažnis ar greitis turi būti registruojami ir pateikiami bandymų ataskaitoje.

Jei įranga turi kelis variklius ir (arba) agregatus, jie bandymų metu turi dirbti visi kartu. Jei tai neįmanoma, turi būti išbandytas kiekvienas įmanomas variklio (-ų) ir/ar agregatų derinys.

Kiekvienam įrangos, kuri turi būti bandoma apkrauta, tipui reikia nurodyti specialiąsias eksploatavimo sąlygas, kurios iš esmės užtikrintų tokius pat padarinius ir įtempius, kurie pasitaiko tikrosiomis eksploatavimo sąlygomis.

2.4. Nevariklinės įrangos bandymas

Kiekvienam nevariklinės įrangos tipui reikia nurodyti įprastines eksploatavimo sąlygas, kurios užtikrintų tokius pat padarinius ir įtempius, kurie pasitaiko tikrosiomis eksploatavimo sąlygomis.

3. Paviršiaus garso slėgio lygio apskaičiavimas

Paviršiaus garso slėgio lygis turi būti nustatomas mažiausiai tris kartus. Jei bent dvi iš trijų išmatuotų lygio verčių nesiskiria daugiau kaip 1 dB, tolesni matavimai nereikalingi; priešingu atveju matavimas tęsiamas tol, kol gaunamos dvi vertės, kurios skiriasi ne daugiau kaip 1 dB. A tipo svorinis paviršiaus garso slėgio lygis, kurį reikia taikyti apskaičiuojant garso galios lygį, yra dviejų didžiausių verčių, nesiskiriančių daugiau kaip 1 dB, aritmetinis vidurkis.

4. Ataskaitoje pateikiama informacija

Ataskaitoje turi būti nurodyta bandomojo šaltinio A tipo svorinės garso galios vertė, išreikšta artimiausiu sveiku skaičiumi (jei vertė mažesnė kaip 0,5, nurodykite mažesnį sveiką skaičių; jei lygi 0,5 ar didesnė — nurodykite didesnį sveiką skaičių).

Ataskaitoje turi būti techniniai duomenys, kurių reikia bandomajam šaltiniui identifikuoti, taip pat triukšmo bandymo programos ir akustiniai duomenys.

5. Papildomų mikrofonų padėtis pusrutulio matavimo paviršiuje (EN ISO 3744:1995)

Be EN ISO 3744:1995 7.2.1 ir 7.2.2 punktų ant pusrutulio matuojamojo paviršiaus gali būti naudojamas 12 mikrofonų rinkinys. Pusrutulio, kurio spindulys r, paviršiuje išdėstytų 12 mikrofonų padėtys, nurodytos Dekarto koordinatėse, yra pateiktos šioje lentelėje. Pusrutulio spindulys r turi būti lygus dvigubam pamatinio gretasienio didžiausiam matmeniui arba didesnis. Pamatinis gretasienis yra apibrėžiamas kaip mažiausias įmanomas stačiakampis gretasienis, kuris vos gaubtų įrangą (be priedų) ir būtų apribotas atspindinčiąja plokštuma. Pusrutulio spindulys turi būti suapvalintas iki didesnės vertės, pasirinktos iš šių verčių: 4, 10, 16 m.

Mikrofonų skaičių (12) galima sumažinti iki šešių, tačiau mikrofonų padėtys 2, 4, 6, 8, 10 ir 12, laikantis EN ISO 3744:1995 7.4.2 punkto reikalavimų, turi būti naudojamos bet kuriuo atveju.

Paprastai reikia naudoti išdėstymą su šešiomis mikrofonų padėtimis pusrutulio matuojamajame paviršiuje. Jei šios direktyvos triukšmo bandymo programoje specialiai įrangai yra nurodytos kitos specifikacijos, turi būti remiamasi tomis specifikacijomis.

LENTELĖ

12 mikrofonų padėties koordinatės

MIKROFONO NUMERIS | x/r | y/r | z |

1 | 1 | 0 | 1,5 m |

2 | 0,7 | 0,7 | 1,5 m |

3 | 0 | 1 | 1,5 m |

4 | –0,7 | 0,7 | 1,5 m |

5 | –1 | 0 | 1,5 m |

6 | –0,7 | –0,7 | 1,5 m |

7 | 0 | –1 | 1,5 m |

8 | 0,7 | –0,7 | 1,5 m |

9 | 0,65 | 0,27 | 0,71 r |

10 | –0,27 | 0,65 | 0,71 r |

11 | –0,65 | –0,27 | 0,71 r |

12 | 0,27 | –0,65 | 0,71 r |

6. Aplinkos pataisos faktorius K2A

Įranga turi būti matuojama ant atspindinčiojo betono ar neakytojo asfalto paviršiaus, tuomet aplinkos pataisos faktoriaus K2A vertė nustatoma K2A = 0. Jei bandymų programa specialiai įrangai pagal šią direktyvą nurodo kitas matavimų specifikacijas, tuomet taikomos nurodytos specifikacijos.

+++++ TIFF +++++

[1] Naudingoji galia yra galia "EB kW", gaunama bandymų stende alkūninio veleno ar jo atitikmens gale, matuojama pagal automobilių vidaus degimo variklių galios matavimo EB metodą, išskyrus tai, kad neįskaitoma variklio aušinančio ventiliatoriaus suvartota galia.

--------------------------------------------------

B DALIS

ATSKIRŲ ĮRENGINIŲ TRIUKŠMO BANDYMO PROGRAMOS

0. ĮRENGINIAI, KURIE YRA BANDOMI BE APKROVOS

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Bandymų vieta

Atspindintis betono ar neakytojo asfalto paviršius.

Aplinkos pataisos faktorius K2A

K2A = 0

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

i) Jei didžiausias pamatinio gretasienio matmuo yra ne didesnis kaip 8 m:

pusrutulis/šešios mikrofonų padėtys pagal A dalies 5 punktą/pagal A dalies 5 punktą,

ii) Jei didžiausias pamatinio gretasienio matmuo yra didesnis kaip 8 m:

gretasienis pagal ISO 3744:1995, matavimo atstumas d = 1 m.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Bandymas be apkrovos:

Triukšmo matavimo bandymai daromi pagal A dalies 2.2 punktą.

Matavimo (-ų) trukmė/atstojamojo atitinkamo garso galios lygio nustatymas, jei įrenginio eksploatavimo režimų gali būti daugiau kaip vienas

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

1. KABAMOSIOS KĖLIMO PLATFORMOS SU VIDAUS DEGIMO VARIKLIU

Žr. 0 PUNKTĄ.

2. KRŪMAPJOVĖS

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Bandymų vieta

ISO 10884:1995

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

ISO 10884:1995.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

ISO 10884:1995 5.3 punktas.

Matavimo trukmė

ISO 10884:1995.

3. STATYBINIAI KELTUVAI KROVINIAMS GABENTI

Žr. 0 punktą.

Variklio geometrinis centras turi būti virš pusrutulio centro; keltuvas turi judėti be apkrovos ir prireikus palikti pusrutulį 1 taško kryptimi.

4. STATYBINIŲ AIKŠTELIŲ JUOSTINIAI PJŪKLAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

ISO 7960:1995 J priedas, matavimo atstumas d = 1 m

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

Pagal ISO 7960:1995 J priedą (tik J2 b punktas).

Matavimo trukmė

Pagal ISO 7960:1995 J priedą.

5. STATYBINIŲ AIKŠTELIŲ DISKINIAI STALINIAI PJŪKLAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995.

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

ISO 7960:1995 A priedas, matavimo atstumas d = 1 m.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

ISO 7960:1995, A priedas (tik A 2 b punktas).

Matavimo trukmė

ISO 7960:1995, A priedas.

6. NEŠIOJAMIEJI GRANDININIAI PJŪKLAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Bandymų vieta

ISO 9207:1995.

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

ISO 9207:1995.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas/įrenginio be apkrovos bandymas

Visa apkrova pjaunant medieną/variklis dirba didžiausiu apsisukimų dažniu be apkrovos.

a) vidaus degimo variklio pavara: ISO 9207:1995 6.3 ir 6.4 punktai,

b) elektros variklio pavara: bandymas pagal ISO 9207:1995 6.3 punktą ir bandymas varikliui dirbant didžiausiu apsisukimų dažniu be apkrovos.

Matavimo (-ų) trukmė/atstojamojo garso galios lygio nustatymas, jei įrenginio eksploatavimo režimų gali būti daugiau kaip vienas

ISO 9207:1995 6.3 ir 6.4 punktai.

Atstojamasis garso galios lygis LWA apskaičiuojamas pagal formulę:

L

= 10lg

12100,1LW1 + 100,1LW2

kurioje LW1 ir LW2 yra pirmiau apibrėžtų dviejų skirtingų darbo režimų vidutiniai garso galios lygiai.

7. KOMBINUOTIEJI DIDELIO SLĖGIO PLOVIMO IR SIURBIMO AUTOMOBILINIAI VALYTUVAI

Jei įmanoma, kad abu įrenginio agregatai dirbtų vienu metu, tai turi būti daroma pagal 26 ir 52 punktus. Jei tai neįmanoma, jų triukšmo lygis turi būti matuojamas atskirai ir nurodomos didesnės vertės.

8. SUTANKINIMO MAŠINOS

i) NEVIBRUOJAMIEJI VOLAI

Žr. 0 punktą.

ii) VIBRUOJAMIEJI VOLAI SU OPERATORIAUS SĖDĖJIMO VIETA

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Vibruojamasis volas įrengiamas ant tinkamos (-ų) tamprios (-ių) medžiagos (-ų), pvz., ant vienos ar daugiau oro pagalvės (-ių). Šios oro pagalvės turi būti pagamintos iš lanksčios medžiagos (elastomero ar panašios medžiagos) ir turi būti pripūstos iki tokio slėgio, kuris užtikrintų mašinos pakilimą bent 5 cm; rezonanso reiškinių turi būti išvengta. Pagalvės (-ių) matmenys turi būti tokie, kad būtų užtikrintas bandomosios mašinos stabilumas.

Įrenginio su apkrova bandymas

Mašina turi būti bandoma nejudamojoje padėtyje, varikliui dirbant norminiu apsisukimų dažniu (nurodytu gamintojo) ir atjungus kilnojamąjį (-uosius) mechanizmą (-us). Sutankinimo mechanizmas dirba naudodamas didžiausią sutankinimo galią, atitinkančią gamintojo nurodyto didžiausio vibravimo dažnio ir didžiausios įmanomos amplitudės derinį.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

iii) VIBRUOJAMOSIOS PLOKŠTĖS, VIBRUOJAMIEJI MUŠTUVAI, SPROGSTAMIEJI MUŠTUVAI IR VALDOMI EINANT IŠ PASKOS VIBRUOJAMIEJI VOLAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Bandymų vieta

EN 500-4 su 1:1998 pataisa, C priedas.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

EN 500-4 su 1:1998 pataisa, C priedas.

Matavimo trukmė

EN 500-4 su 1:1998 pataisa, C priedas.

9. KOMPRESORIAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

Pusrutulis/šešios mikrofonų padėtys pagal A dalies 5 punktą/ pagal A dalies 5 punktą.

ar

gretasienis pagal ISO 3744:1995, matavimo atstumas d = 1 m

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Kompresoriai turi būti įrengiami ant atspindinčiojo paviršiaus; kompresoriai, sumontuoti ant pavažų, dedami ant 0,40 m aukščio laikiklio, jei kitaip nereikalaujama pagal gamintojo nustatytas įrengimo sąlygas.

Įrenginio su apkrova bandymas

Bandomasis kompresorius turi būti pašildytas ir dirbti stabiliomis sąlygomis, atitinkančiomis nepertraukiamo darbo sąlygas. Jis turi būti tinkamai prižiūrėtas ir suteptas, kaip nurodyta gamintojo.

Pagal tai, kuris režimas yra triukšmingesnis, garso galios lygis matuojamas kompresoriui dirbant visa apkrova ar tokiu darbo režimu, kuris galėtų būti atkurtas ir atitiktų triukšmingiausią režimą tipiškomis eksploatavimo sąlygomis.

Jei viso įrenginio išdėstymas turi būti toks, kad kai kurie komponentai, pvz., tarpiniai aušintuvai, įrengiami toliau nuo kompresoriaus, darant triukšmo matavimo bandymą reikia stengtis atskirti tokių dalių keliamą triukšmą. Įvairiems triukšmo šaltiniams atskirti gali būti reikalinga speciali įranga, kuri matavimo metu slopintų šių šaltinių keliamą triukšmą. Bandymų ataskaitoje tokių dalių triukšmo charakteristikos ir eksploatavimo sąlygų aprašymas pateikiami atskirai.

Bandymo metu kompresoriaus išmetamosios dujos nuo bandymų paviršiaus turi būti visiškai pašalintos. Reikia užtikrinti (pvz., įrengiant duslintuvą), kad visose matavimo vietose išmetamųjų dujų keliamas triukšmas būtų bent 10 dB mažesnis negu matuojamas triukšmas.

Reikia žiūrėti, kad išleidžiant orą nekiltų papildomo triukšmo dėl sūkurių susidarymo kompresoriaus oro išleidžiamojoje sklendėje.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

10. RANKINIAI BETONO DANGOS TRUPINTUVAI IR SKELIAMIEJI KŪJAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

Pusrutulis/šešios mikrofonų padėtys pagal A dalies 5 punktą ir pagal šią lentelę/pagal įrenginių masę, kaip nurodyta šioje lentelėje:

Įrenginio masė | Pusrutulio spindulys | mikrofonų 2, 4, 6 ir 8 padėčių z koordinatė |

m < 10 | 2 m | 0,75 m |

m ≥ 10 | 4 m | 1,50 m |

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Visi įrenginiai turi būti bandomi vertikalioje padėtyje.

Jei bandomasis įrenginys turi oro išleidžiamąją angą, jos ašis turi būti vienodu atstumu nuo dviejų mikrofonų padėčių. Energijos tiekimo įrenginio triukšmas neturi veikti bandomojo įrenginio skleidžiamo triukšmo matavimo.

Įrenginio stovas

Įrenginys bandymo metu turi būti pritvirtintas prie įtaiso, užbetonuoto kubo formos betono bloke, kuris yra įdėtas į žemėje išbetonuotą duobę. Tarp bandomojo įrenginio ir laikančiojo įtaiso bandymų metu gali būti įstatyta plieninė tarpinė detalė. Ši tarpinė detalė užtikrina laikančiojo įtaiso ir bandomojo įrenginio konstrukcijos standumą. 10.1 paveiksle parodytas šių reikalavimų įgyvendinimo būdas.

Bloko charakteristikos

Blokas yra kubo formos su 0,60 m ± 2 mm ilgio kraštine ir turi būti kiek įmanoma taisyklingas; jis daromas iš armuotojo betono ir, kad būtų išvengta per didelio slūgimo, labai gerai sutankinamas vibravimo būdu, tankinant ne storesnį kaip 0,20 m sluoksnį.

Betono kokybė

Betono kokybė turi atitikti ENV 206 parengiamojo standarto C 50/60 klasę.

Kubas armuojamas 8 mm skersmens nesujungtais plieno strypais tokiu būdu, kad visi strypai būtų nepriklausomi vienas nuo kito; konstrukcijos schema yra parodyta 10.2 paveiksle.

Laikantysis įtaisas

Įtaisas užbetonuojamas bloke ir turi susidėti iš ne mažesnio kaip 178 mm ir ne didesnio kaip 220 mm skersmens tvoklės ir įtaiso laikiklio, panašaus į tą, kuris paprastai naudojamas įrenginiams bandyti pagal ISO 1180:1983, tačiau pakankamai ilgo, kad galima būtų daryti praktinį bandymą.

Norint du komponentus sujungti, reikia juos tinkamai apdoroti. Įtaisas bloke tvirtinamas taip, kad atstumas nuo tvoklės apačios iki bloko viršutinės sienos būtų 0,30 m (žr. 10.2 paveikslą)

Blokas turi išsaugoti mechaninį tvirtumą, ypač laikančiojo įtaiso jungimosi su betono bloku vietoje. Prieš kiekvieną bandymą ir po jo reikia tikrinti betono bloke užbetonuoto įtaiso ir bloko vientisumą.

Kubo padėties nustatymas

Kubas įstatomas į iš visų pusių betonuotą duobę, uždengtą, kaip parodyta 10.3 paveiksle, bent 100 kg/m2 masės ekranavimo plokšte taip, kad ekranavimo plokštės viršutinis paviršius būtų sulyg žeme. Norint išvengti bet kokio parazitinio triukšmo, blokas nuo duobės sienų bei dugno izoliuojamas, įdedant tamprios medžiagos blokus, kurių atkirtos dažnis būtų didesnis kaip viena antroji bandomojo įrenginio kalimo dažnio, išreikšto smūgių per sekundę skaičiumi.

Anga ekranavimo plokštėje įtaiso laikikliui prakišti turi būti kiek įmanoma mažesnė ir jungimosi vietoje užsandarinta lanksčia ir garsą izoliuojančia medžiaga.

Įrenginio su apkrova bandymas

Bandomasis įrenginys prijungiamas prie laikančiojo įtaiso.

Bandomasis įrenginys turi dirbti stabiliomis sąlygomis, užtikrinančiomis tas pačias akustinio stabilumo sąlygas kaip ir įprasto darbo metu.

Bandomasis įrenginys turi dirbti didžiausia galia, nurodyta pirkėjui pateikiamose instrukcijose.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

A vertė turi būti tokia, kad ekranavimo plokštė, uždėta ant tampriojo tarpiklio J būtų viename lygyje su žemės paviršiumi.

11. BETONO AR SKIEDINIO MAIŠYTUVAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

Maišymo įtaisas (būgnas) turi būti užpildomas iki nustatyto norminio tūrio, smėlio dalelių grūdingumas turi būti nuo 0 iki 3 mm, drėgmės kiekis nuo 4 iki 10 %.

Maišymo įtaisas turi dirbti bent norminiu apsisukimų dažniu.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

12. STATYBINĖS GERVĖS

Žr. 0 punktą.

Variklio geometrinis centras turi būti nustatytas aukščiau pusrutulio centro; gervė turi būti įjungta, tačiau be apkrovos.

13. BETONO IR SKIEDINIO TIEKIMO IR PURŠKIMO MAŠINOS

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Jei mašina turi strėlę, ji pastatoma vertikaliai ir vamzdis nuvedamas į pildytuvo piltuvą. Jei jos nėra, prie mašinos turi būti prijungtas bent 30 m ilgio horizontalusis vamzdis, nuvestas į pildytuvo piltuvą.

Įrenginio su apkrova bandymas

i) Jei tai mašinos, tiekiančios ir purškiančios betoną:

tiekimo sistema ir vamzdis turi būti užpildyti panašia į betoną terpe, cementą pakeičiant priedu, pvz., labai smulkiais pelenais. Mašinos darbo našumas turi būti didžiausias, vieno darbo ciklo trukmė turi būti ne didesnė kaip 5 sekundės (jei šis laikas ilgesnis, šiai ciklo trukmei pasiekti į "betoną" įpilama vandens);

ii) jei tai mašinos, tiekiančios ir purškiančios statybinį skiedinį:

Tiekimo sistema ir vamzdis turi būti užpildyti terpe, panašia į apdailos darbams naudojamą skiedinį, cementą pakeičiant priedu, pvz., metilceliulioze. Mašina turi dirbti didžiausiu našumu, vieno darbo ciklo trukmė turi būti ne didesnė kaip 5 sekundės (jei ši vertė didesnė, šiai ciklo trukmei pasiekti į "skiedinį" įpilama vandens).

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

14. KONVEJERIŲ JUOSTOS

Žr. 0 punktą.

Variklio geometrinis centras turi būti virš pusrutulio centro; juosta juda be apkrovos ir prireikus palieka pusrutulį 1 taško kryptimi.

15. AUTOMOBILINĖ ŠALDYMO ĮRANGA

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

Šaldymo įranga turi būti įrengta tikroje ar sumodeliuotoje krovinių talpykloje ir bandoma stacionarioje padėtyje, šaldymo įrangą įrengiant tokiame aukštyje, kuris atitiktų numatomo jos įrengimo reikalavimus pagal pirkėjui pateiktas instrukcijas. Šaldymo įrangos maitinimo šaltinis turi dirbti tokiu galingumu, kuris užtikrintų instrukcijose nurodytą didžiausią šaldymo kompresoriaus ir ventiliatoriaus apsisukimų dažnį. Jei kaip šaldymo įrangos energijos šaltinį numatoma panaudoti transporto priemonės variklį, bandymo metu variklis neturi būti naudojamas ir šaldymo įranga turi būti prijungta prie atitinkamo elektros energijos šaltinio. Atjungiami vilkikai bandymo laikui pašalinami.

Krovinių talpyklos šaldymo agregatuose įrengta šaldymo įranga, kuri gali dirbti naudodama įvairius energijos šaltinius, turi būti atskirai išbandyta su kiekvienu maitinimo šaltiniu. Pateikiant bandymų rezultatus, juose turi atsispindėti bent jau tas darbo režimas, kuriuo dirbant triukšmas yra didžiausias.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

16. BULDOZERIAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Bandymų vieta

ISO 6395:1988

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

ISO 6395:1988.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Vikšriniai buldozeriai turi būti bandomi bandymų aikštelėje, atitinkančioje ISO 6395:1988 6.3.3 punkto reikalavimus.

Įrenginio su apkrova bandymas

ISO 6395:1988 B priedas.

Matavimo (-ų) trukmė ir skirtingų eksploatavimo režimų įvertinimas, jei yra

ISO 6395:1988 B priedas.

17. GRĘŽIMO AGREGATAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

EN 791:1995 A priedas

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

18. AUTOMOBILINIAI SAVIVARČIAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Bandymų vieta

ISO 6395:1988

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

ISO 6395:1988.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

Lygiavertės ISO 6395:1998 C priedo sąlygoms taikant šią pataisą:

C 4.3 antroji pastraipa keičiama į:

"Variklis turi dirbti didžiausiu nustatytu apsisukimų dažniu (didžiausias apsisukimų dažnis tuščiąja eiga). Pavaros jungimo rankena turi būti neutraliojoje padėtyje. Tris kartus pakelkite kėbulą į viršutinę padėtį (išpylimo), sudarančią apie 75 % didžiausio pakėlimo aukščio, ir grąžinkite į važiavimo padėtį. Ši veiksmų seka laikoma vienu stacionaraus hidraulinio režimo ciklu.

Jei kėbului pakelti variklio galia nenaudojama, variklis turi dirbti tuščiosios eigos apsisukimų dažniu, kai pavaros jungimo rankena yra neutralioje padėtyje. Matuojama neverčiant kėbulo, matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių."

Matavimo (-ų) trukmė/atstojamojo garso galios lygio nustatymas, jei įrenginio eksploatavimo režimų gali būti daugiau kaip vienas

ISO 6395:1988 C priedas.

19. AUTOMOBILINIŲ CISTERNŲ AR BUNKERIŲ KROVIMO IR IŠKROVIMO ĮRANGA

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

Bandant įrangą, sunkvežimis turi būti stacionarioje padėtyje. Įrangą varančio variklio apsisukimų dažnis turi atitikti didžiausią įrangos našumą, nurodytą pirkėjui pateikiamose instrukcijose.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

20. EKSKAVATORIAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Bandymų vieta

ISO 6395:1988

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

ISO 6395:1988.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

ISO 6395:1988 A priedas.

Matavimo (-ų) trukmė/atstojamojo garso galios lygio nustatymas, jei įrenginio eksploatavimo režimų gali būti daugiau kaip vienas

ISO 6395:1988 A priedas.

21. EKSKAVATORIAI KRAUTUVAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Bandymų vieta

ISO 6395:1988

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

ISO 6395:1988.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

ISO 6395:1988 D priedas.

Matavimo (-ų) trukmė/atstojamojo garso galios lygio nustatymas, jei įrenginio eksploatavimo režimų gali būti daugiau kaip vienas

ISO 6395:1988 D priedas.

22. STIKLO RECIRKULIAVIMO KONTEINERIAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995.

PAGal šią triukšmo bandymo programą garso slėgio lygiui pagal mikrofonų padėtis matuoti taikomas pavienio įvykio garso galios lygis Lp1s, apibrėžtas EN ISO 3744:1995 3.2.2 punkte.

Aplinkos pataisos faktorius K2A

Matavimas lauko sąlygomis

K2A = 0

Matavimas patalpoje

Faktoriaus K2Avertė, nustatyta pagal EN ISO 3744:1995 A priedą, turi būti lygi 2,0 dB arba mažesnė, tokiu atveju į K2A nekreipiama dėmesio.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Triukšmas matuojamas visą ciklą, kurio pradžia yra tuščias konteineris, o pabaiga — konteineris užpildytas 120 įmestų į jį butelių.

Stiklo buteliai apibrėžiami taip:

- talpa: 750 ml,

- masė: 370 ± 30 g.

Bandymo operatorius paima kiekvieną butelį už kakliuko, dugnu nukreipdamas jį į konteinerio vidų, ir tuomet per užpildymo angą švelniai stumia butelį į vidų konteinerio centro kryptimi vengdamas, jei įmanoma, butelio smūgių į sienas. Buteliams įmesti naudojama tik viena užpildymo anga ir tai yra arčiausiai 12 mikrofono padėties esanti anga.

Matavimo (-ų) trukmė/atstojamojo garso galios lygio nustatymas, jei įrenginio eksploatavimo režimų gali būti daugiau kaip vienas

Kiekvieno į konteinerį įmesto butelio pavienio įvykio A tipo svorinį garso slėgio lygį geriausia matuoti vienu metu šešiose mikrofonų padėtyse.

Viso matuojamojo paviršiaus suvidurkintas pavienio įvykio A tipo svorinis garso galios lygis apskaičiuojamas pagal EN ISO 3744: 1995 8.1 punktą.

Visų 120 butelių metimo suvidurkintas pavienių įvykių A tipo svorinis garso slėgio lygis apskaičiuojamas kaip matuojamojo paviršiaus suvidurkintų pavienių įvykių A tipo svorinių garso slėgio lygių logaritminis vidurkis.

23. GREIDERIAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Bandymų vieta

ISO 6395:1988

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

ISO 6395:1988.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

Pagal ISO 6395:1988 B priedą.

Matavimo (-ų) trukmė/atstojamojo garso galios lygio nustatymas, jei įrenginio eksploatavimo režimų gali būti daugiau kaip vienas

ISO 6395:1988 B priedas.

24. ŽOLIAPJOVĖS ARBA PAKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVĖS

Žr. 2 punktą.

Naudojant atitinkamą Įtaisą žoliapjovė turi būti padėta taip, kad jos pjovimo mechanizmas būtų virš pusrutulio centro. Jei tai žoliapjovė, pjovimo mechanizmo centras turi būti laikomas maždaug 50 mm atstumu virš paviršiaus. Norint, kad pjovimo ašmenys būtų reikiamoje padėtyje, pakraščių žoliapjovė turėtų būti padėta kiek galima arčiau bandymo paviršiaus.

25. GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Bandymų vieta

ISO 11094:1991

Ginčo atveju matavimai turi būti daromi lauko sąlygomis ant dirbtinio paviršiaus (ISO 11094: 1991 4.1.2 punktas).

Aplinkos pataisos faktorius K2A

Matavimas lauko sąlygomis

K2A = 0

Matavimas patalpoje

Faktoriaus K2Avertė, nustatyta ne ant dirbtinio paviršiaus ir pagal EN ISO 3744:1995 A priedą, turi būti lygi 2,0 dB arba mažesnė, tokiu atveju į K2A nekreipiama dėmesio.

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

ISO 11094:1991.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Žmogus ar atitinkamas įtaisas gyvatvorių žirkles laiko taip, kaip jos būtų laikomos įprasto naudojimo metu, kai jų pjovimo mechanizmas yra virš pusrutulio centro.

Įrenginio su apkrova bandymas

Gyvatvorių žirklės turi kirpti vardiniu apsisukimų dažniu, kai pjovimo mechanizmas įjungtas.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

26. DIDELIO SLĖGIO PLOVIMO MAŠINOS

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

Didelio slėgio plovimo mašina turi būti bandoma stacionarioje padėtyje. Variklis ir pagalbiniai įrenginiai dirba gamintojo darbo įrangai numatytu apsisukimų dažniu; didelio slėgio siurblys (-iai) dirba didžiausiu apsisukimų dažniu ir užtikrina gamintojo numatytą darbinį slėgį. Naudojant uždėtą antgalį slėgio reduktoriaus vožtuvas nustatomas beveik suveikimo padėtyje. Srauto per antgalį triukšmas visiškai neturi veikti matavimų rezultatų.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 30 sekundžių.

27. DIDELIO SLĖGIO PLOVIMO ČIURKŠLE MAŠINOS

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

Gretasienis/pagal EN ISO 3744:1995, matavimo atstumas d = 1 m.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Plovimo didelio slėgio čiurkšle mašinos turi būti įrengtos ant atspindinčiosios plokštumos; ant pavažų sumontuotos mašinos statomos ant 0,40 m aukščio laikiklio, jei kitaip nereikalaujama pagal gamintojo nustatytas įrengimo sąlygas.

Įrenginio su apkrova bandymas

Didelio slėgio plovimo mašina turi dirbti gamintojo nurodytu stabiliu režimu. Bandymo metu prie didelio slėgio plovimo mašinos prijungiamas toks antgalis, kuris mašiną naudojant pagal gamintojo instrukcijas užtikrintų didžiausią slėgį.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

28. HIDRAULINIAI KŪJAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

Pusrutulis/šešios mikrofonų padėtys pagal A dalies 5 punktą/r = 10 m

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Bandymui kūjis tvirtinamas prie laikiklio ir turi būti naudojamas specialus bandymų blokas. 28.1 paveiksle pateiktos šios konstrukcijos charakteristikos, o 28.2 paveiksle parodyta laikiklio padėtis.

Laikiklis

Kūjo laikiklis turi atitikti bandomojo kūjo techninių specifikacijų reikalavimus, ypač masės diapazono, išėjimo hidraulinės galios, hidraulinio skysčio tiekimo srauto ir priešslėgio grįžtamojoje linijoje reikalavimus.

Montavimas

Mechaninis montavimas, taip pat jungtys (žarnų, vamzdžių …) turi atitikti specifikacijas, nurodytas kūjo techninių duomenų aprašyme. Bet koks didesnis triukšmas, kurį kelia vamzdžiai ir įvairūs įrengimo metu reikalingi mechaniniai komponentai, turėtų būti pašalintas. Visos komponentų jungtys turi būti gerai užveržtos.

Kūjo stabilumas ir statinė laikančioji jėga

Laikiklis turi tvirtai laikyti kūjį norint, kad jo stabilumas būtų toks pat, kaip normaliomis eksploatavimo sąlygomis. Kūjis turi būti eksploatuojamas vertikalioje padėtyje.

Įrankis

Matuojant naudojamas bukas įrankis. Įrankio ilgis turi atitikti reikalavimus, nurodytus 28.1 paveiksle (bandymų blokas).

Įrenginio su apkrova bandymas

Įėjimo hidraulinė galia ir alyvos srautas

Hidraulinio kūjo eksploatavimo sąlygos turi būti tinkamai nustatytos, išmatuotos ir pateiktos ataskaitoje kartu su atitinkamomis techninių specifikacijų vertėmis. Bandomąjį kūjį reikia naudoti tokiu būdu, kad būtų galima pasiekti 90 % ar didesnę didžiausios įėjimo hidraulinės galios ir kūjo hidraulinio skysčio srauto vertę.

Reikia žiūrėti, kad matavimo grandinių ps ir Q bendroji neapibrėžtis būtų ± 5 %. Tai užtikrina įėjimo hidraulinės galios nustatymą ± 10 % tikslumu. Darant prielaidą, kad tarp įėjimo hidraulinės galios ir skleidžiamo triukšmo galios yra tiesinė koreliacija, garso galios lygio nustatymo kintamumas galėtų būti mažesnis kaip ± 0,4 dB.

Reguliuojamieji komponentai, turintys įtakos kūjo galiai

Visų akumuliatorių, centrinių slėgio vožtuvų ir kitų reguliuojamų komponentų išankstinio nustatymo vertės turi atitikti vertes, nurodytas techniniuose duomenyse. Jei galima pasirinkti daugiau nei vieną fiksuotą smūgio galią, matavimai turi būti daromi taikant visus nustatomuosius parametrus. Pateikiamos mažiausios ir didžiausios vertės.

Matuojamieji dydžiai

ps | hidraulinio skysčio slėgio tiekimo linijoje vidutinė vertė kūjo darbo metu, įskaitant bent 10 smūgių, |

Q | hidraulinio skysčio trupintuvo įleidžiamojoje angoje slėgio vidutinė vertė, išmatuota vienu metu su ps, |

T | matuojant alyvos temperatūrą turi būti nuo + 40 °C iki + 60 °C. Prieš pradedant matavimus hidraulinio trupintuvo korpuso temperatūra turi būti stabilizuota iki normalios eksploatavimo temperatūros, |

Pa | visų akumuliatorių užpildymo dujų slėgis turi būti matuojamas nejudamojoje padėtyje (trupintuvas nedirba) stabilios aplinkos temperatūros nuo + 15 °C iki + 25 °C sąlygomis. Išmatuota aplinkos temperatūra užrašoma kartu su išmatuotu akumuliatorių užpildymo dujų slėgiu. |

Parametrai, kurie turi būti įvertinti pagal matuojamus eksploatavimo parametrus:

PINtrupintuvo hidraulinė galia, PIN = ps· Q

Hidraulinio skysčio tiekimo linijos slėgio ps matavimas

- ps turi būti matuojamas kiek įmanoma arčiau trupintuvo įleidžiamosios angos,

- ps matuojamas manometru (mažiausias skersmuo: 100 mm; tikslumo klasė: ± 1,0 % FSO)

Alyvos srautas trupintuvo įleidžiamojoje angoje, Q

- Q turi būti matuojamas tiekimo linijos pusėje, kiek įmanoma arčiau trupintuvo įleidžiamosios angos,

- Q turi būti matuojamas elektriniu debitmačiu (tikslumo klasė: ± 2,5 % srauto rodmens)

Alyvos temperatūros T matavimas

- T turi būti matuojama laikiklio alyvos rezervuare ar prie kūjo prijungtoje hidraulinio skysčio tiekimo linijoje. Matavimo vieta turi būti nurodyta bandymo ataskaitoje,

- tikrosios temperatūros vertės rodmuo turi būti matuojamas ± 2 °C tikslumu.

Matavimo trukmė/atstojamojo garso galios lygio nustatymas

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

Matavimai, jei būtina, kartojami tris kartus ar daugiau. Galutinis rezultatas apskaičiuojamas kaip aritmetinis vidurkis dviejų didžiausių verčių, kurios nesiskiria daugiau kaip 1dB.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Apibrėžimai

d | įrankio skersmuo mm, |

d1 | priekalo skersmuo 1200 ± 100 mm, |

d2 | priekalą laikančios konstrukcijos vidinis skersmuo ≤ 1800 mm, |

d3 | bandymų bloko dangčio skersmuo ≤ 2200 mm, |

d4 | įrankio angos dangtyje skersmuo ≤ 350 mm, |

d5 | įrankio sandariklio skersmuo ≤ 1000 mm, |

h1 | matomasis įrankio ilgis nuo žemiausios gaubto dalies iki įrankio sandariklio viršutinio paviršiaus h1 = d ± d/2, mm, |

h2 | įrankio sandariklio virš dangčio storis ≤ 20 mm (jei įrankio sandariklis yra žemiau dangčio, jo storis neribojamas; jis gali būti pagamintas iš akytosios gumos), |

h3 | atstumas nuo dangčio viršutinio paviršiaus ir priekalo viršutinio paviršiaus 250 ± 50 mm, |

h4 | izoliuojančio dangčio sandariklio iš akytosios gumos storis ≤ 30 mm, |

h5 | priekalo storis 350 ± 50 mm, |

h6 | įrankio skvarba ≤ 50 mm. |

Jei naudojamas bandymų blokas yra kvadrato formos, didžiausias ilginis matmuo yra lygus 0,89 × atitinkamas skersmuo.

Tuščioji erdvė tarp dangčio ir priekalo gali būti užpildyta tampria akytąja guma ar kita sugeriančia medžiaga, kurios tankis < 220 kg/m3.

29. HIDRAULINIAI AGREGATAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Hidraulinis agregatas įrengiamas ant atspindinčiosios plokštumos; hidrauliniai agregatai ant pavažų statomi ant 0,40 m aukščio laikiklio, jei kitaip nereikalaujama pagal gamintojo nustatytas įrengimo sąlygas.

Įrenginio su apkrova bandymas

Bandant prie hidraulinio agregato neturi būti prijungti jokie įrankiai.

Pasiekiamas hidraulinio agregato stabilus darbo režimas gamintojo nurodytame diapazone. Jis turi dirbti vardiniu apsisukimų dažniu esant vardiniam slėgiui. Vardinis apsisukimų dažnis ir slėgis yra nurodyti pirkėjui pateiktose instrukcijose.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

30. SANDŪRŲ PJAUTUVAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

Sandūrų pjautuvas turi būti su didžiausiu diskiniu peiliu, kuris yra gamintojo nurodytas pirkėjui pateiktoje instrukcijoje. Variklis dirba didžiausiu apsisukimu dažniu, kai diskinis peilis nepjauna.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

31. KRAUTUVO TIPO ŠIUKŠLIŲ PYLIMO SUTANKINIMO MAŠINA SU KAUŠU

Žr. 37 punktą.

32. VEJAPJOVĖS

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Bandymų vieta

ISO 11094:1991

Ginčo atveju matavimai turi būti daromi lauko sąlygomis ant dirbtinio paviršiaus (ISO 11094:1991 4.1.2 punktas).

Aplinkos pataisos faktorius K2A

Matavimas lauko sąlygomis

K2A = 0

Matavimas patalpoje

Faktoriaus K2Avertė, nustatyta ne ant dirbtinio paviršiaus ir pagal EN ISO 3744:1995 A priedą, turi būti lygi 2,0 dB arba mažesnė, tokiu atveju į K2A nekreipiama dėmesio.

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

ISO 11094:1991.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Jei vejapjovės ratai gali įsirėžti į dirbtinį paviršių daugiau kaip 1 cm, ratai statomi ant atramų, kad jie būtų viename lygyje su neįspaustu dirbtiniu paviršiumi. Jei pjovimo mechanizmas negali būti atjungtas nuo vejapjovės varančiųjų ratų, vejapjovė bandoma ant laikiklių, pjovimo mechanizmui dirbant gamintojo nustatytu didžiausiu greičiu. Laikikliai turi būti pagaminti taip, kad jie neturėtų įtakos bandymo rezultatams.

Įrangos be apkrovos bandymas

ISO 11094:1991.

Matavimo trukmė

ISO 11094:1991.

33. MAŠINĖLĖS VEJOMS APKIRPTI/MAŠINĖLĖS VEJŲ PAKRAŠČIAMS APKIRPTI

Žr. 32 punktą.

Naudojant atitinkamą priemonę, mašinėlės vejoms apkirpti turi būti pastatomos tokiu būdu, kad jų pjovimo mechanizmas būtų virš pusrutulio centro. Jei tai mašinėlė vejoms apkirpti, pjovimo mechanizmo centras turi būti laikomas maždaug 50 mm virš paviršiaus. Norint, kad pjovimo ašmenys būtų reikiamoje padėtyje, mašinėlės vejų pakraščiams apkirpti turi būti pastatytos kiek galima arčiau bandymo paviršiaus.

34. LAPŲ PŪSTUVAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Bandymų vieta

ISO 11094:1991.

Ginčo atveju matavimai turi būti daromi lauko sąlygomis ant dirbtinio paviršiaus (ISO 11094: 1991 4.1.2 punktas).

Aplinkos pataisos faktorius K2A

Matavimas lauko sąlygomis

K2A = 0

Matavimas patalpoje

Faktoriaus K2Avertė, nustatyta ne ant dirbtinio paviršiaus ir pagal EN ISO 3744:1995 A priedą, turi būti lygi 2,0 dB arba mažesnė, tokiu atveju į K2A nekreipiama dėmesio.

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

ISO 11094:1991.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Lapų pūstuvas statomas normalioje eksploatavimo padėtyje taip, kad jo pūtimo įtaiso išleidžiamoji anga būtų (50 ± 25 mm) virš pusrutulio centro; jei lapų pūstuvas rankinis, jį turi laikyti žmogus arba atitinkamas įtaisas.

Įrenginio su apkrova bandymas

Lapų pūstuvas eksploatuojamas esant gamintojo nurodytam vardiniam apsisukimų dažniui ir vardiniam oro srautui.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

Pastaba.

Jei lapų pūstuvas gali būti naudojamas kaip lapų rinktuvas, turi būti bandomos abi konfigūracijos, tokiu atveju naudojama didesnioji vertė.

35. LAPŲ RINKTUVAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Bandymų vieta

ISO 11094:1991

Ginčo atveju matavimai turi būti daromi lauko sąlygomis ant dirbtinio paviršiaus (ISO 11094:1991 4.1.2 punktas).

Aplinkos pataisos faktorius K2A

Matavimas lauko sąlygomis

K2A = 0

Matavimas patalpoje

Faktoriaus K2Avertė, nustatyta ne ant dirbtinio paviršiaus ir pagal EN ISO 3744:1995 A priedą, turi būti lygi 2,0 dB arba mažesnė, tokiu atveju į K2A nekreipiama dėmesio.

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

ISO 11094:1991.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Lapų rinktuvas statomas normalioje eksploatavimo padėtyje taip, kad jo surenkamojo įtaiso anga būtų (50 ± 25 mm) virš pusrutulio centro; jei lapų pūstuvas rankinis, jį turi laikyti žmogus arba atitinkamas įtaisas.

Įrenginio su apkrova bandymas

Lapų rinktuvas eksploatuojamas esant gamintojo nurodytam vardiniam apsisukimų dažniui ir vardiniam oro srautui.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

Pastaba.

Jei lapų rinktuvas gali būti naudojamas kaip lapų pūstuvas, turi būti bandomos abi konfigūracijos, tokiu atveju naudojama didesnioji vertė.

36. AUTOKRAUTUVAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Turi būti laikomasi saugos reikalavimų ir gamintojo instrukcijų.

Kėlimo režimas

Autokrautuvui esant stacionarioje padėtyje krovinys (garso nesugerianti medžiaga, pvz., plienas arba betonas; bent 70 % tikrosios keliamosios galios, nurodytos gamintojo instrukcijoje) didžiausiu greičiu keliamas iš apatinės padėties iki standarte nurodyto aukščio, taikomo tokio tipo pramoniniams keltuvams pagal atitinkamą "Pramoninių autokrautuvų saugos" serijos Europos standartą. Jei tikrasis didžiausias kėlimo aukštis yra mažesnis, jis gali būti taikomas atskiruose matavimuose. Kėlimo aukštis turi būti įrašytas į bandymų ataskaitą.

Važiavimo režimas

Iš rimties būsenos autokrautuvu be krovinio visiškai nuspaudę akseleratoriaus pedalą važiuokite atstumą, lygų trigubam autokrautuvo ilgiui, pasiekdami A-A tiesę (tiesę, jungiančią mikrofonų 4 ir 6 padėtis), toliau visiškai nuspaudę akseleratoriaus pedalą važiuokite iki B-B tiesės (tiesės, jungiančios mikrofonų 2 ir 8 padėtis). Kai autokrautuvo užpakalinė dalis kerta B-B tiesę, akseleratoriaus pedalą galite atleisti.

Jei autokrautuvas turi kelių pavarų transmisiją, pasirinkite pavarą, kuri visu matuojamu atstumu užtikrintų didžiausią greitį.

Matavimo (-ų) trukmė/atstojamojo garso galios lygio nustatymas, jei įrenginio eksploatavimo režimų gali būti daugiau kaip vienas

Matavimo trukmė:

- kėlimo režimas: visas kėlimo ciklas,

- važiavimo režimas: važiavimo trukmė pradedama skaičiuoti, kai keltuvo centras kerta liniją A-A ir baigiasi, kai jo centras pasiekia liniją B-B.

Visų tipų autokrautuvų atstojamasis garso galios lygis apskaičiuojamas pagal formulę:

L

= 10log

0,7 × 100,1LWAc + 0,3 × 100,1LWAa

kurioje indeksas "a" žymi "kėlimo režimą", o indeksas "c" žymi "važiavimo režimą".

37. KRAUTUVAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Bandymų vieta

ISO 6395:1988

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

ISO 6395:1988.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Vikšriniai autokrautuvai turi būti bandomi bandymų aikštelėje, atitinkančioje ISO 6395:1988 6.3.3 punkto reikalavimus.

Įrenginio su apkrova bandymas

ISO 6395:1988 C priedas.

Matavimo (-ų) trukmė/atstojamojo garso galios lygio nustatymas, jei įrenginio eksploatavimo režimų gali būti daugiau kaip vienas

ISO 6395:1988 C priedas.

38. JUDRIEJI KRANAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Jei kranas turi išleidžiamąsias atramas, jos turi būti išleistos ir kranas turi būti lygiai pastatytas atramų galimo aukščio vidutinėje padėtyje.

Įrenginio su apkrova bandymas

Pateikiamas standartinis, gamintojo aprašytas bandomojo judriojo krano variantas. Variklio galia, pagal kurią nustatomas triukšmo lygis, yra krano dirbančio variklio naudojama vardinė galia. Kranas turi turėti didžiausios leistinosios masės atsvarą, įrengta jo pasukamoje konstrukcijoje.

Prieš darant bet kokį matavimą, judriojo krano variklis ir hidraulinė sistema turi būti pašildomi iki normalios darbinės temperatūros, laikantis gamintojo instrukcijų ir atitinkamų saugos užtikrinimo veiksmų, nurodytų naudojimo vadove.

Jei judriajame krane įrengti keli varikliai, turi dirbti krano darbui reikalingas variklis. Kranui gabenti skirtas variklis turi būti išjungtas.

Jei judriojo krano variklis turi ventiliatorių, jis bandymo metu turi dirbti. Jei ventiliatorius gali dirbti keliais apsisukimų dažniais, bandymas daromas ventiliatoriui sukantis didžiausiu dažniu.

Matuojamas trijų režimų nuo a) iki c) ar keturių režimų nuo a) iki d) judriojo krano triukšmas:

Visiems darbo režimams taikomos šios sąlygos:

- variklio apsisukimų dažnis yra lygus 3/4 didžiausio apsisukimų dažnio, nurodyto krano darbo režimui, esant ± 2 % tolerancijai,

- greitėjama ir lėtėjama didžiausiu greičiu, nedarant pavojingų krovinio ar kablių bloko judesių,

- judesiai daromi didžiausiu įmanomu greičiu, nurodytu tokioms sąlygoms instrukcijų vadove.

a) Kėlimas

Judrusis kranas pakraunamas kroviniu, atitinkančiu 50 % didžiausios lyno keliamosios galios. Bandymą sudaro krovinio pakėlimas ir iš karto jo nuleidimas į pradinę padėtį. Strėlės ilgis parenkamas taip, kad viso bandymo trukmė būtų nuo 15 iki 20 sekundžių.

b) Strėlės pasukimas

Kai strėlė nustatyta kampu nuo 40° iki 50° pagal horizontalią padėtį ir yra be krovinio, viršutinis krano vežimėlis pasukamas 90° į kairę ir iš karto grąžinamas į pradinę padėtį. Strėlės ilgis turi būti mažiausias. Matavimo trukmė tokia, kiek trunka visas darbo ciklas.

c) Strėlės aukščio keitimas

Bandymas pradedamas keliant trumpą strėlę iš žemiausios darbo padėties, paskui strėlė iš karto nuleidžiama į jos pradinę padėtį. Judesys daromas be krovinio. Bandymo trukmė turi būti mažesnė kaip 20 sekundžių.

d) Strėlės ilginimas (jei tinka)

Kai strėlė nustatyta kampu nuo 40° iki 50° pagal horizontalią padėtį, yra be krovinio ir visiškai sutraukta, ištraukiamas tik pirmosios sekcijos teleskopinis cilindras kartu su pirmąja sekcija ir tuojau pat sutraukiamas kartu su pirmąja sekcija.

Matavimo (-ų) trukmė/atstojamojo garso galios lygio nustatymas, jei įrenginio eksploatavimo režimų gali būti daugiau kaip vienas

Atstojamasis garso galios lygis apskaičiuojamas pagal formules:

i) jei strėlė ištraukiama:

L

= 10log

0,4 × 100,1LWAa + 0,25 × 100,1LWAb + 0,25 × 100,1LWAc + 0,1 × 100,1LWAd

ii) jei strėlė neilginama:

L

= 10log

0,4 × 100,1LWAa + 0,3 × 100,1LWAb + 0,3 × 100,1LWAc

kuriose:

LWAa yra kėlimo ciklo garso galios lygis,

LWAb yra strėlės pasukimo ciklo galios slėgio lygis,

LWAc yra strėlės aukščio keitimo ciklo garso galios slėgio lygis,

LWAd yra strėlės ilginimo ciklo galios garso lygis (jei taikomas).

39. JUDRIEJI ATLIEKŲ KONTEINERIAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Bandymų vieta

- Atspindintis betono ar neakytojo asfalto paviršius

- Laboratorijos patalpa, kurioje užtikrinamas laisvasis laukas virš atspindinčiosios plokštumos

Aplinkos pataisos faktorius K2A

Matavimas lauko sąlygomis

K2A = 0

Matavimas patalpoje

Faktoriaus K2Avertė, nustatyta pagal EN ISO 3744:1995 A priedą, turi būti lygi 2,0 dB arba mažesnė, tokiu atveju į K2A nekreipiama dėmesio.

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

Pusrutulis/6 mikrofonų padėtys pagal A dalies 5 punktą/r = 3 m.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Visi matavimai daromi naudojant tuščią konteinerį.

1 bandymas. Konteinerio dangčio laisvas uždarymas

Norint sumažinti matavimams daromą įtaką, operatorius turi stovėti už konteinerio (dangčio vyrio pusėje). Dangtis paleidžiamas laikant jį per vidurį, kad krisdamas jis nepersikreiptų.

Matuojama 20 kartų pakartojant tokį ciklą:

- iš pradžių dangtis pakeliamas vertikaliai,

- dangtis paleidžiamas į priekį, jei įmanoma, nesuteikiant impulso, operatorius stovi už konteinerio nejudėdamas, kol konteineris neužsidaro,

- kai konteineris visiškai uždarytas, dangtis pakeliamas į pradinę padėtį.

2 bandymas. Visiškas dangčio atidarymas

Norint sumažinti matavimams daromą įtaką, operatorius turi stovėti už konteinerio (dangčio vyrio pusėje), jei konteineris yra keturių ratų, ar iš dešinės konteinerio (tarp mikrofono 10 padėties ir mikrofono 12 padėties), jei tai dviejų ratų konteineris. Dangtis turi būti paleidžiamas laikant jį per vidurį arba kiek įmanoma arčiau vidurio.

Bandymo metu konteinerio ratai turi būti blokuoti, kad būtų išvengta bet kokio jo judėjimo. Jei konteineris yra dviejų ratų ir norint išvengti bet kokio konteinerio šoktelėjimo, operatorius gali jį laikyti, uždėjęs ranką ant viršutinio apvado.

Matuojama laikantis tokio ciklo:

- iš pradžių dangtis atidaromas iki horizontalios padėties,

- dangtis paleidžiamas nesuteikiant impulso,

- kai dangtis visiškai atsidaro, jis dar prieš galimą atšokimą pakeliamas į pradinę padėtį.

3 bandymas. Konteinerio riedėjimas dirbtiniu nelygiu taku

Šiam bandymui daryti naudojamas dirbtinis bandymų takas, modeliuojantis nelygų žemės paviršių. Šį bandymų taką sudaro dvi lygiagrečios plieninio tinklo juostos (6 m ilgio ir 400 mm pločio), pritvirtintos prie atspindinčiosios plokštumos maždaug 20 cm tarpais. Atstumas tarp dviejų juostų nustatomas pagal konteinerio tipą, kad ratai galėtų riedėti visu tako ilgiu. Įrengimo sąlygos turi užtikrinti plokščią paviršių. Jei tai būtina, norint išvengti parazitinio triukšmo atsiradimo, takas prie žemės tvirtinamas naudojant tamprią medžiagą.

Pastaba.

Kiekviena juosta gali būti surinkta iš kelių sujungtų 400 mm pločio elementų.

Tinkamo tako pavyzdys pateiktas 39.1 ir 39.2 paveiksluose.

Operatorius stovi toje pusėje, kurioje yra dangčio vyris.

Triukšmas matuojamas operatoriui tempiant konteinerį dirbtiniu taku nuo A iki B taško pastoviu, maždaug 1 m/s greičiu (4,24 m atstumu — žr. 39.3 paveikslą), kai dviejų ratų konteinerio ratų ašis ar keturių ratų konteinerio priekinių ratų ašis pasiekia A tašką arba B tašką. Šis veiksmas kiekviena kryptimi kartojamas tris kartus.

Darant bandymą, kampas tarp dviejų ratų konteinerio ir tako turi būti lygus 45°. Jei konteineris keturių ratų, operatorius turi užtikrinti tinkamą visų ratų sąlytį su taku.

Matavimo (-ų) trukmė/atstojamojo garso galios lygio nustatymas, jei įrenginio eksploatavimo režimų gali būti daugiau kaip vienas

1 ir 2 bandymai. Laisvas viso konteinerio uždengimas dangčiu ir visiškas dangčio atidengimas

Jei įmanoma, matavimai daromi vienu metu pagal šešias mikrofonų padėtis. Priešingu atveju kiekvienai mikrofono padėčiai išmatuoti garso lygiai rūšiuojami didėjimo tvarka ir garso galios lygiai apskaičiuojami kiekvieno mikrofono padėties vertes susiejant su jų eile.

Pavienio įvykio A tipo svorinis garso slėgio lygis kiekviename matavimo taške nustatomas darant 20 dangčio uždengimų ir 20 dangčio atidengimų. Garso galios lygiai LWAuždarymo ir LWAatidarymo apskaičiuojami imant penkių gautų didžiausių verčių kvadratinį vidurkį.

3 bandymas. Konteinerio riedėjimas dirbtiniu nelygiu taku

Matavimo trukmė T yra lygi laikui, per kurį įveikiamas atstumas nuo taško iki taško B.

Garso galios lygis LWAriedėjimo yra lygus vidutinei vertei šešių verčių, kurios skiriasi mažiau kaip 2 dB. Jei šis šešių matavimų kriterijus nepasiekiamas, ciklas kartojamas tiek, kiek yra būtina.

Atstojamasis garso galios lygis apskaičiuojamas pagal formulę:

L

= 10log

13100,1LWAshutting + 100,1LWAopening + 100,1LWArolling

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

40. VARIKLINIAI KULTIVATORIAI

Žr. 32 punktą.

Matavimo metu įrankis turi būti atjungtas.

41. GATVIŲ DANGOS KLOTUVAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

Mašinos variklis turi dirbti gamintojo nurodytu vardiniu apsisukimų dažniu. Visi darbo agregatai turi būti įjungti ir dirbti tokiu greičiu:

tiekimo sistema | bent 10 % didžiausios vertės |

paskleidimo sistema | bent 40 % didžiausios vertės |

sutankinimo mechanizmas (greitis, eiga) | bent 50 % didžiausios vertės |

vibratoriai (greitis, disbalanso momentas) | bent 50 % didžiausios vertės |

spaudimo strypai (dažnis, slėgis) | bent 50 % didžiausios vertės |

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

42. POLIŲ KALIMO ĮRANGA

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995.

Bandymų vieta

ISO 6395:1988.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

Polių kalimo įranga įrengiama viršuje poliaus, kurį veiktų pakankamas grunto pasipriešinimas, kad įranga galėtų dirbti pastoviu greičiu. Jei naudojamos polių kalimo tvoklės, polių užmova turi turėti naują medinį tarpiklį. Poliaus viršus turi būti 0,50 m virš bandymo paviršiaus.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

43. VAMZDŽIŲ KLOTUVAI

Žr. 0 punktą.

44. VIKŠRINĖ SLIDŽIŲ TRASŲ SUTANKINIMO MAŠINA

Žr. 0 punktą.

45. ELEKTROS ENERGIJOS GENERATORIAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Aplinkos pataisos faktorius K2A

Matavimas lauko sąlygomis

K2A = 0

Matavimas patalpoje

Faktoriaus K2Avertė, nustatyta ne ant dirbtinio paviršiaus ir pagal EN ISO 3744:1995 A priedą, turi būti lygi 2,0 dB arba mažesnė, tokiu atveju į K2A nekreipiama dėmesio.

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

Pusrutulis/6 mikrofonų padėtys pagal A dalies 5 punktą/ pagal A dalies 5 punktą. Jei l > 2 m: gali būti naudojamas gretasienis pagal EN ISO 3744:1995, kai matavimo atstumas d = 1 m.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Elektros energijos generatoriai turi būti pastatyti ant atspindinčiojo paviršiaus; elektros energijos generatoriai ant pavažų statomi ant 0,40 m aukščio laikiklio, jei kitaip nereikalaujama gamintojo nustatytos įrengimo sąlygose.

Įrenginio su apkrova bandymas

ISO 8528-10:1998 9 punktas.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

46. ŠLAVIMO MAŠINOS

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

Šiukšlių surinkimo mašina bandoma stacionarioje padėtyje. Variklis ir pagalbiniai agregatai dirba gamintojo šiai įrangai numatytais apsisukimų dažniais; šepetys sukasi didžiausiu apsisukimų dažniu, jis neliečia žemės; siurbimo sistemos siurbimo našumas yra didžiausias, atstumas nuo žemės iki siurbimo sistemos angos yra ne didesnis kaip 25 mm.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

47. ATLIEKŲ SURINKIMO MAŠINOS

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

Atliekų surinkimo mašina bandoma stacionarioje padėtyje taikant šias eksploatavimo sąlygas:

1. Variklis dirba didžiausiu gamintojo nurodytu apsisukimų dažniu. Įranga nedirba. Šis bandymas netaikomas transporto priemonėms, kurios vartoja tik elektros energiją.

2. Veikia sutankinimo sistema.

Atliekų surinkimo mašina ir atliekų surinkimo bunkeris yra tušti.

Jei variklio apsisukimų dažnis dirbant sutankinimo sistemai automatiškai didėja, ši vertė turi būti išmatuota. Jei ši apsisukimų dažnio vertė yra daugiau kaip 5 % mažesnė kaip gamintojo nurodytas apsisukimų dažnis, gamintojo apsisukimų dažniui užtikrinti bandymas daromas dažnį didinant mašinos kabinoje esančiu akseleratoriumi.

Jei variklio apsisukimų dažnio dirbant sutankinimo sistemai gamintojas nenurodo ar jei transporto priemonė neturi automatinio akseleratoriaus, tuomet kabinoje esančiu akseleratoriumi reguliuojamas dažnis turi būti lygus 1200 min-1.

3. Kėlimo įtaisas juda aukštyn ir žemyn, be apkrovos ir be konteinerio. Variklio apsisukimų dažnis gaunamas ir reguliuojamas dirbant sutankinimo sistemai (2 punktas).

4. Medžiaga išverčiama į atliekų surinkimo mašiną

Naudojant kėlimo įtaisą medžiaga išverčiama į bunkerį (pradžioje tuščią). Šiam veiksmui turi būti naudojamas 240 l talpos dviejų ratų konteineris, atitinkantis EN 840-1:1997. Jei kėlimo įtaisas negali pakelti tokio konteinerio, naudojamas konteineris, kurio tūris būtų artimas 240 l. Medžiaga – tai 30 vamzdelių iš polivinilchlorido, kiekvieno vamzdelio apytikrė masė yra 0,4 kg ir matmenys:

- ilgis: 150 mm ± 0,5 mm,

- vardinis išorinis skersmuo: 90 mm + 0,3/- 0 mm,

- vardinis gylis: 6,7 mm + 0,9/- 0 mm.

Matavimo (-ų) trukmė/atstojamojo garso galios lygio nustatymas, jei įrenginio eksploatavimo režimų gali būti daugiau kaip vienas

Matavimo trukmė turi būti:

1) bent 15 sekundžių. Atstojamasis garso galios lygis yra LWA1;

2) bent trys užbaigti ciklai, jei sutankinimo sistema dirba automatiškai. Jei sutankinimo sistema dirba ne automatiškai, bet ciklas po ciklo, matavimai daromi bent tris ciklus. Atstojamasis garso galios lygis (LWA2) turi būti trijų (ar daugiau) matavimų kvadratinis vidurkis;

3) bent trys nepertraukiami užbaigti darbo ciklai, įskaitant keliamojo įtaiso pakėlimą ir nuleidimą. Atstojamasis garso galios lygis (LWA3) turi būti trijų (ar daugiau) matavimų kvadratinis vidurkis;

4) bent trys užbaigti darbo ciklai, kiekvieną jų sudaro 30 vamzdžių kritimas į bunkerį. Kiekvieno ciklo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 5 sekundės. Šiems matavimams LpAeq,T pakeičiamas LpA,1s. Atstojamasis garso galios lygis (LWA4) turi būti trijų (ar daugiau) matavimų kvadratinis vidurkis.

Atstojamasis garso galios lygis apskaičiuojamas pagal formulę:

L

= 10log

0,06 × 100,1LWA1 + 0,53 × 100,1LWA2 + 0,4 × 100,1LWA3 + 0,01 × 100,1LWA4

Pastaba.

Jei atliekų surinkimo mašina vartoja tik elektros energiją, LWA1 atitinkantis faktorius yra prilyginamas 0.

48. KELIŲ DANGOS FREZAVIMO MAŠINOS

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Kelių dangos frezavimo mašinos išilginė ašis turi būti lygiagreti su Y ašimi.

Įrenginio su apkrova bandymas

Pasiekiamas kelių dangos frezavimo mašinos stabilus darbo režimas diapazone, kurį gamintojas nurodo pirkėjui pateiktose instrukcijose. Variklis ir visi įtaisai turi dirbti atitinkamu tuščiosios eigos norminiu apsisukimų dažniu.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

49. SKARIFIKATORIAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Bandymų vieta

ISO 11094:1991

Ginčo atveju matavimai turi būti daromi lauko sąlygomis ant dirbtinio paviršiaus (ISO 11094:1991 4.1.2 punktas).

Aplinkos pataisos faktorius K2A

Matavimas lauko sąlygomis

K2A = 0

Matavimas patalpoje

Faktoriaus K2Avertė, nustatyta ne ant dirbtinio paviršiaus ir pagal EN ISO 3744:1995 A priedą, turi būti lygi 2,0 dB arba mažesnė, tokiu atveju į K2A nekreipiama dėmesio.

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

ISO 11094:1991.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

Skarifikatoriaus variklis turi dirbti vardiniu apsisukimų dažniu, darbo mechanizmas — tuščiąją eiga (įjungtas, bet žemės neapdirba).

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

50. TRUPINTUVAI/SMULKINTUVAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Bandymų vieta

ISO 11094:1991

Aplinkos pataisos faktorius K2A

Matavimas lauko sąlygomis

K2A = 0

Matavimas patalpoje

Faktoriaus K2Avertė, nustatyta ne ant dirbtinio paviršiaus ir pagal EN ISO 3744:1995 A priedą, turi būti lygi 2,0 dB arba mažesnė, tokiu atveju į K2A nekreipiama dėmesio.

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

ISO 11094:1991

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

Trupintuvas arba smulkintuvas bandomas juo trupinant vieną ar daugiau medžio gabalų.

Darbo ciklą sudaro trupinimas bent 1,5 m ilgio iš vieno galo nusmailinto apvalaus skerspjūvio medžio gabalo (sausa pušis ar fanera), kurio skersmuo maždaug lygus didžiausiam skersmeniui, numatytam tokios konstrukcijos trupintuvui arba smulkintuvui ir nurodytam pirkėjui skirtose instrukcijose.

Matavimo trukmė/atstojamojo garso galios lygio nustatymas

Matavimas baigiamas, kai smulkintuvo tiektuve nebelieka daugiau medžiagos, tačiau matavimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 20 sekundžių. Jei galima dirbti abiejose padėtyse, nurodomas didesnis garso galios lygis.

51. SNIEGO VALYMO MAŠINA SU SUKAMAISIAIS ĮRANKIAIS

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

Sniego pūstuvas bandomas stacionarioje padėtyje. Sniego pūstuvo darbo įranga turi dirbti didžiausiu gamintojo rekomenduotu greičiu, variklis turi dirbti atitinkamu apsisukimų dažniu.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

52. AUTOMOBILINIAI SIURBIMO ĮRENGINIAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

Automobilinis siurbimo įrenginys bandomas stacionarioje padėtyje. Variklis ir pagalbiniai agregatai dirba apsisukimų dažniu, kurį gamintojas nurodo darbo įrangai; vakuuminis siurblys (-iai) dirba didžiausiu gamintojo nurodytu apsisukimu dažniu. Siurbimo įranga eksploatuojama taip, kad vidinis slėgis būtų lygus atmosferos slėgiui (0 % vakuumas). Srauto per siurbimo antgalį triukšmas neturi daryti įtakos matavimų rezultatams.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

53. BOKŠTINIAI KRANAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

Matavimas žemės lygyje

Pusrutulis/6 mikrofonų padėtys pagal A dalies 5 punktą/ pagal A dalies 5 punktą.

Matavimai strėlės aukščio lygyje

Jei kėlimo mechanizmas yra strėlės aukščio lygyje, matavimo paviršius yra 4 m spindulio rutulys, kurio centras sutampa su suktuvo geometriniu centru.

Jei matuojama kėlimo mechanizmui esant krano strėlės atramoje, matavimo paviršius yra rutulys; S yra lygus 200 m2.

Mikrofonų padėtys turi būti šios (žr. 53.1 paveikslą):

Keturi mikrofonai yra horizontalioje plokštumoje, einančioje per mechanizmo geometrinį centrą (H = h/2),

kai L = 2,80 m

ir d = 2,80 - l/2.

L = pusė atstumo tarp dviejų gretimų mikrofonų padėčių,

l = mechanizmo ilgis (išilgai strėlės ašies),

b = mechanizmo plotis,

h = mechanizmo aukštis,

d = atstumas strėlės kryptimi tarp mikrofono laikiklio ir mechanizmo.

Kiti du mikrofonai turi būti rutulio ir vertikalios tiesės, einančios per mechanizmo geometrinį centrą, susikirtimo taškuose.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Kėlimo mechanizmo matavimas

Kėlimo mechanizmas bandymo metu turi būti įrengtas vienų iš šių būdų. Padėtis turi būti aprašyta bandymų ataskaitoje:

a) Kėlimo mechanizmas yra žemės lygyje

Sumontuotas kranas statomas ant plokščio atspindinčiojo paviršiaus iš betono ar neakytojo asfalto.

b) Kėlimo mechanizmas yra strėlės atramoje

Kėlimo mechanizmas turi būti bent 12 m virš žemės.

c) Kėlimo mechanizmas yra pritvirtintas prie žemės

Kėlimo mechanizmas turi būti pritvirtintas prie plokščio atspindinčiojo paviršiaus iš betono ar neakytojo asfalto.

Energijos generatoriaus matavimas

Jei energijos generatorius yra sujungtas su kranu, nepaisant to, ar jis yra sujungtas su kėlimo mechanizmu ar nesujungtas, kranas montuojamas ant plokščio atspindinčiojo paviršiaus iš betono ar neakytojo asfalto.

Jei kėlimo mechanizmas yra strėlės atramoje, triukšmas gali būti matuojamas mechanizmui esant strėlės atramoje ar pritvirtintam prie žemės.

Jei kranas gauna energiją iš nuo jo nepriklausomo šaltinio (elektros generatoriaus ar elektros tinklo, hidraulinės ar pneumatinės energijos šaltinio), matuojamas tik mechanizmo suktuvo triukšmo lygis.

Jei energijos generatorius yra sujungtas su kranu, energijos generatorius ir kėlimo mechanizmas matuojami atskirai, jei jie nėra sujungti kartu. Kai šie du įtaisai yra sujungti į vieną agregatą, matavimas taikomas visam agregatui.

Bandymams kėlimo mechanizmas ir energijos generatorius turi būti įrengti pagal gamintojo instrukcijas.

Įrenginio su apkrova bandymas

Su kranu sujungtas energijos generatorius dirba visa gamintojo nurodyta normine galia.

Kėlimo mechanizmas dirba be apkrovos, jo būgno sukimosi dažnis atitinka kėlimo ir nuleidimo režimų didžiausią kablio judėjimo greitį. Šį greitį nurodo gamintojas. Bandymo rezultatu laikoma didesnioji iš dviejų (kėlimo ar nuleidimo) garso galios lygio verčių.

Įrenginio su apkrova bandymas

Su kranu sujungtas energijos generatorius dirba visa gamintojo nurodyta normine galia. Kėlimo mechanizmas dirba režimu, kai lyno įtempis prie būgno atitinka didžiausią apkrovą (mažiausiam spinduliui) ir kablys juda didžiausiu greičiu. Apkrovos ir greičio vertes nurodo gamintojas. Greitis bandymo metu tikrinamas.

Matavimo (-ų) trukmė/atstojamojo garso galios lygio nustatymas, jei įrenginio eksploatavimo režimų gali būti daugiau kaip vienas

Matuojant kėlimo mechanizmo garso slėgio lygį, matavimo trukmė turi būti lygi (tr+ tf ) sekundžių:

tr laikas kol įjungiamas stabdys, kėlimo mechanizmui dirbant pirmiau nurodytu būdu. Šiame bandyme tr = 3 sekundės,

tf laikas nuo stabdžio įjungimo iki visiško kablio sustojimo.

Jei naudojamas integratorius, integravimo laikas turi būti lygus (tr + tf) sekundžių.

Kvadratinis vidurkis mikrofono i padėtyje gaunamas pagal formulę:

L

= 10lg

t

10

+ t

° 10

t

+ t

f

Lri mikrofono i padėtyje garso slėgio lygis laiku tr,

Lfi mikrofono i padėtyje garso slėgio lygis stabdymo laiku tf.

+++++ TIFF +++++

54. GRIOVIAKASĖS

Žr. 0 punktą.

55. AUTOMOBILINIAI BETONO MAIŠYTUVAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginio su apkrova bandymas

Automobilinis betono maišytuvas bandomas stacionarioje padėtyje. Būgnas iki norminės talpos užpildomas vidutinės konsistencijos betonu (sklidimo matas nuo 42 iki 47 cm). Būgną sukančio variklio apsisukimų dažnis turi būti toks, kad būgnas būtų sukamas didžiausiu sukimosi dažniu, nurodytu pirkėjui pateiktose instrukcijose.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

56. VANDENS SIURBLIŲ AGREGATAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

Gretasienis/pagal EN ISO 3744:1995, kai matavimo atstumas d = 1 m.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Vandens siurblio agregatas įrengiamas ant atspindinčiosios plokštumos; vandens siurblys, sumontuotas ant pavažų, statomas ant 0,40 m aukščio laikiklio, jei kitaip nereikalauja gamintojo nustatytos įrengimo sąlygos.

Įrenginio su apkrova bandymas

Variklio darbo galingumas turi užtikrinti gamintojo instrukcijose nurodytą siurblio našumą.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

57. SUVIRINIMO GENERATORIAI

Pagrindinis skleidžiamojo triukšmo standartas

EN ISO 3744:1995

Aplinkos pataisos faktorius K2A

Matavimas lauko sąlygomis

K2A = 0

Matavimas patalpoje

Faktoriaus K2Avertė, nustatyta pagal EN ISO 3744:1995 A priedą, turi būti lygi 2,0 dB arba mažesnė, tokiu atveju į K2A nekreipiama dėmesio.

Matavimo paviršius/mikrofonų padėčių skaičius/matavimo atstumas

Pusrutulis/6 mikrofonų padėtys pagal A dalies 5 punktą/ pagal A dalies 5 punktą.

Jei l> 2 m: gali būti naudojamas gretasienis pagal EN ISO 3744:1995, taikant matavimo atstumą d = 1 m.

Įrenginio eksploatavimo režimas bandymo metu

Įrenginių montavimas

Suvirinimo generatoriai turi būti įrengti ant atspindinčiosios plokštumos; suvirinimo generatoriai, sumontuoti ant pavažų, dedami ant 0,40 m aukščio laikiklio, jei kitaip nereikalauja gamintojo nustatytos įrengimo sąlygos.

Įrenginio su apkrova bandymas

ISO 8528-10:1998, 9 punktas.

Matavimo trukmė

Matavimo trukmė turi būti bent 15 sekundžių.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

ATITIKTIES ŽENKLO "CE" PAVYZDYS IR GARANTUOTO GARSO GALIOS LYGIO RODMENS ŽENKLO PAVYZDŽIAI

ATITIKTIES ŽENKLĄ "CE" TURI SUDARYTI INICIALAI "CE", ŽENKLAS TURI TOKIĄ FORmą:

+++++ TIFF +++++

"CE" atsižvelgiant į įrangos dydį yra didinamas ar mažinamas, turi būti laikomasi pirmiau pateiktame piešinyje nurodytų proporcijų. Ženklo "CE" įvairių komponentų aukštis iš esmės turi būti toks pat ir ne mažesnis kaip 5 mm.

Garantuoto garso galios lygio rodmens ženklą turi sudaryti vienas skaičius, rodantis garantuotą garso galios lygį dB, toliau ženklas LWA ir piktograma, kai ženklo forma yra tokia:

+++++ TIFF +++++

Jei rodmens ženklas atsižvelgiant į įrangos dydį yra didinamas ar mažinamas, turi būti laikomasi pirmiau pateiktame piešinyje nurodytų proporcijų. Tačiau rodmens ženklo aukštis turi būti, jei įmanoma, ne mažesnis kaip 40 mm.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

VIDINĖ GAMINIŲ KONTROLĖ

1. Šiame priede aprašyta procedūra, pagal kurią gamintojas ar bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas, vykdantis 2 punkte nurodytus įsipareigojimus, užtikrina ir pareiškia, kad nagrinėjama įranga atitinka šios direktyvos reikalavimus. Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas prie kiekvieno įrangos vieneto turi pritvirtinti atitikties ženklą "CE" ir garantuoto garso galios lygio rodmens ženklą, kaip reikalauja 11 straipsnis, ir parengti rašytinę EB atitikties deklaraciją, kaip reikalauja 8 straipsnis.

2. Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas nacionalinės valdžios institucijų kontrolės tikslams turi parengti techninius dokumentus, aprašytus 3 punkte, kuriuos jis privalo saugoti per ne trumpesnį kaip 10 metų laikotarpį po paskutinio gaminio pagaminimo. Saugoti techninę informaciją gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas gali patikėti kitam asmeniui. Šiuo atveju į EB atitikties deklaraciją jis turi įtraukti šio asmens pavadinimą ir adresą.

3. Techniniai dokumentai turi leisti įvertinti, ar įranga atitinka šios direktyvos reikalavimus. Juose turi būti bent ši informacija:

- gamintojo ar Bendrijoje įsisteigusio jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas,

- įrangos aprašymas,

- markė,

- prekės pavadinimas,

- tipas, serija ir numeriai,

- techniniai duomenys, reikalingi įrangai identifikuoti ir jos skleidžiamam triukšmui įvertinti, įskaitant, jei tinka, schemiškus brėžinius ir jiems suprasti būtiną aprašymą bei paaiškinimą,

- nuoroda į šią direktyvą,

- triukšmo matavimų, padarytų pagal šios direktyvos nuostatas, techninė ataskaita,

- taikyti techniniai instrumentai ir dėl gamybos nukrypimų atsirandančių neapibrėžčių įvertinimo rezultatai bei jų santykis su garantuotu garso galios lygiu.

4. Gamintojas turi imtis visų būtinų priemonių, kad pagaminta įranga visą laiką atitiktų 2 ir 3 punktuose nurodytus techninius dokumentus ir šios direktyvos reikalavimus.

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

VIDINĖ GAMINIŲ KONTROLĖ, TECHNINIŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS IR PERIODINĖ PATIKRA

1. Šiame priede aprašyta procedūra, pagal kurią gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas, vykdantis 2, 5 ir 6 punktuose nurodytus įsipareigojimus, užtikrina ir pareiškia, kad nagrinėjama įranga atitinka šios direktyvos reikalavimus. Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas prie kiekvieno įrangos vieneto turi pritvirtinti atitikties ženklą "CE" ir garantuoto garso galios lygio rodmens ženklą, kaip reikalauja 11 straipsnis, ir parengti rašytinę EB atitikties deklaraciją, kaip reikalauja 8 straipsnis.

2. Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas nacionalinės valdžios institucijų kontrolės tikslams turi parengti techninius dokumentus, aprašytus 3 punkte, kuriuos jis privalo saugoti per ne trumpesnį kaip 10 metų laikotarpį po paskutinio gaminio pagaminimo. Saugoti techninę informaciją gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas gali patikėti kitam asmeniui. Šiuo atveju į EB atitikties deklaraciją jis turi įtraukti šio asmens pavadinimą ir adresą.

3. Techniniai dokumentai turi leisti įvertinti, ar įranga atitinka šios direktyvos reikalavimus. Joje turi būti bent ši informacija:

- gamintojo ar Bendrijoje įsisteigusio jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas,

- įrangos aprašymas,

- markė,

- prekės pavadinimas,

- tipas, serija ir numeriai,

- techniniai duomenys, reikalingi įrangai identifikuoti ir jos skleidžiamam triukšmui įvertinti, įskaitant, jei tinka, schemiškus brėžinius ir jiems suprasti būtiną aprašymą bei paaiškinimą,

- nuoroda į šią direktyvą,

- triukšmo matavimų, padarytų pagal šios direktyvos nuostatas, techninė ataskaita,

- taikytos techninės priemonės ir dėl gamybos nukrypimų atsirandančių neapibrėžčių įvertinimo rezultatai bei jų santykis su garantuotu garso galios lygiu.

4. Gamintojas turi imtis visų būtinų priemonių, kad pagaminta įranga visą laiką atitiktų 2 ir 3 punktuose nurodytus techninius dokumentus ir šios direktyvos reikalavimus.

5. Registruotosios institucijos daromas vertinimas prieš pateikiant į rinką

Prieš tai, kai pirmasis įrangos gaminys yra pateikiamas į rinką ar pradedamas naudoti, gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas pateikia jo pasirinktai registruotajai institucijai šių techninių dokumentų kopiją.

Jei abejojama techninių dokumentų patikimumu, registruotoji institucija atitinkamai informuoja gamintoją ar Bendrijoje įsisteigusį jo įgaliotąjį atstovą, ir, prireikus, daro ar nurodo padaryti techninių dokumentų pakeitimus ar galbūt bandymus, kurie jai atrodo yra būtini.

Kai registruotoji institucija pateikia ataskaitą, patvirtinančią, kad techniniai dokumentai atitinka šios direktyvos nuostatas, gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas prie įrangos gali pritvirtinti ženklą "CE" ir pagal 11 ir 8 straipsnius pateikti EB atitikties deklaraciją, dėl kurios jis prisiima visišką atsakomybę.

6. Registruotosios institucijos gamybos metu daromas vertinimas

Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas registruotąją instituciją įtraukia toliau į gamybos tarpsnį pagal vieną iš šių gamintojo ar Bendrijoje įsisteigusio jo įgaliotojo atstovo pasirinktų procedūrų:

- registruotoji institucija daro periodines patikras, norėdama įsitikinti, ar pagamintoji įranga visą laiką atitinka techninius dokumentus ir šios direktyvos reikalavimus; ypač registruotoji institucija turi sutelkti dėmesį į:

- teisingą ir pilnutinį įrangos ženklinimą pagal 11 straipsnį,

- EB atitikties deklaracijos parengimą pagal 8 straipsnį,

- taikytas technines priemones ir dėl gamybos nukrypimų atsirandančių neapibrėžčių įvertinimą bei jų santykį su garantuotu garso galios lygiu.

Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas registruotajai institucijai turi užtikrinti laisvą priėjimą prie visų vidaus dokumentų, padedančių vykdyti šias procedūras, korekcinių veiksmų, jei tokie buvo daromi.

Jei pirmiau nurodytos patikros duoda nepatenkinamus rezultatus, registruotoji institucija daro triukšmo bandymus, kurie, remiantis jos pačios sprendimu ir patyrimu, gali būti supaprastinti ar vykdomi visi pagal nuostatas, konkretaus tipo įrangai pateiktas III priede,

- registruotoji institucija daro ar nurodo daryti gaminių patikras atsitiktiniais laiko tarpais. Turi būti ištirtas registruotosios institucijos pasirinktas tinkamas galutinės įrangos pavyzdys ir turi būti padaryti atitinkami III priedo ar lygiaverčiai triukšmo bandymai, kad būtų galima patikrinti, ar gaminys atitinka jam taikomus direktyvos reikalavimus. Tikrinant gaminius dėmesys kreipiamas į šiuos aspektus:

- teisingas ir pilnutinis įrangos ženklinimas pagal 11 straipsnį,

- EB atitikties deklaracijos parengimas pagal 8 straipsnį.

Patikrų pagal abi procedūras dažnį nustato registruotoji institucija, remdamasi ankstesniųjų vertinimų rezultatais, būtinumu kontroliuoti korekcinius veiksmus ir kitais principais apie patikrų dažnį, kurį gali nulemti metinė gamybos apimtis ir bendras gamintojo sugebėjimas išlaikyti garantuotas vertes; tačiau patikra turi būti daroma bent kartą per trejus metus.

Jei abejojama techninių dokumentų patikimumu ar tuo, kaip griežtai laikomasi gamybos normų, registruotoji institucija atitinkamai informuoja gamintoją ar Bendrijoje įsisteigusį jo įgaliotąjį atstovą.

Tais atvejais, kai patikrinta įranga neatitinka šios direktyvos nuostatų, registruotoji institucija turi apie tai pranešti registruojančiai valstybei narei.

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

VIENETO PATIKRA

1. Šiame priede aprašyta procedūra, pagal kurią gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas užtikrina ir pareiškia, kad įranga, pateikta su sertifikatu, nurodytu 4 punkte, atitinka šios direktyvos reikalavimus. Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas prie įrangos turi pritvirtinti ženklą "CE", papildytą informacija, kaip reikalauja 11 straipsnis, ir parengti rašytinę EB atitikties deklaraciją, nurodytą 8 straipsnyje.

2. Prašymą patikrinti vienetą pasirinktai registruotajai įstaigai turi paduoti gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas.

Šiame prašyme turi būti:

- gamintojo pavadinimas ir adresas ir, papildomai, jei prašymą padavė įgaliotasis atstovas, jo pavadinimas ir adresas,

- rašytinis pareiškimas, kad jokiai kitai registruotajai institucijai prašymas nebuvo pateiktas,

- techniniai dokumentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

- įrangos aprašymas,

- prekės pavadinimas,

- tipas, serija ir numeriai,

- techniniai duomenys, reikalingi įrangai identifikuoti ir jos skleidžiamam triukšmui įvertinti, įskaitant, jei tinka, schemiškus brėžinius ir jiems suprasti būtiną aprašymą bei paaiškinimą,

- nuoroda į šią direktyvą.

3. Registruotoji institucija turi:

- ištirti, ar įranga buvo pagaminta laikantis techninių dokumentų reikalavimų,

- suderinti su pareiškėju vietą, kurioje bus daromi triukšmo bandymai pagal šią direktyvą,

- daryti ar nurodyti daryti triukšmo bandymus pagal šią direktyvą.

4. Jei įranga atitinka šios direktyvos reikalavimus, registruotoji institucija pareiškėjui turi išduoti atitikties sertifikatą, aprašytą X priede.

Jei registruotoji institucija atsisako išduoti atitikties sertifikatą, ji turi išsamiai pagrįsti atsisakymo priežastį.

5. Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas atitikties sertifikatą turi saugoti kartu su techninių dokumentų kopijomis 10 metų nuo paskutinio gaminio pateikimo į rinką.

--------------------------------------------------

VIII PRIEDAS

VISIŠKOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

1. Šiame priede aprašyta procedūra, pagal kurią gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas, vykdantis 2 punkte nurodytus įsipareigojimus, užtikrina ir pareiškia, kad nagrinėjama įranga atitinka šios direktyvos reikalavimus. Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas prie kiekvieno gaminio turi pritvirtinti atitikties ženklą "CE", papildytą informacija, kaip reikalauja 11 straipsnis, ir parengti rašytinę EB atitikties deklaraciją, nurodytą 8 straipsnyje.

2. Gamintojas turi taikyti patvirtintą konstravimo, gamybos ir gaminio galutinio patikrinimo bei bandymo kokybės užtikrinimo sistemą, nurodytą 3 punkte, ir turi būti prižiūrimas, kaip nurodyta 4 punkte.

3. Kokybės užtikrinimo sistema

3.1. Gamintojas turi pateikti pasirinktai registruotajai įstaigai prašymą įvertinti jo kokybės užtikrinimo sistemą.

Šiame prašyme turi būti:

- visa reikalinga informacija apie numatytą gaminio kategoriją, įskaitant visos jau projektuojamos ar gaminamos įrangos techninius dokumentus, kuriuose turi būti bent ši informacija:

- gamintojo ar Bendrijoje įsisteigusio jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas,

- įrangos aprašymas,

- markė,

- prekės pavadinimas,

- tipas, serija ir numeriai,

- techniniai duomenys, reikalingi įrangai identifikuoti ir jos skleidžiamam triukšmui įvertinti, įskaitant, jei tinka, schemiškus brėžinius ir jiems suprasti būtiną aprašymą bei paaiškinimą,

- nuoroda į šią direktyvą,

- techninė ataskaita apie triukšmo matavimus, padarytus pagal šios direktyvos nuostatas,

- taikytos techninės priemonės ir dėl gamybos nukrypimų atsirandančių neapibrėžčių įvertinimo rezultatai bei jų santykis su garantuotu garso galios lygiu,

- EB atitikties deklaracijos kopija,

- dokumentai apie kokybės užtikrinimo sistemą.

3.2. Kokybės užtikrinimo sistema turi garantuoti, kad gaminiai atitinka jiems taikomos direktyvos reikalavimus.

Visi gamintojo pritaikyti elementai, reikalavimai ir nuostatos turi būti kryptingai ir tvarkingai patvirtinti rašytiniais vykdomos politikos planų, procedūrų ir instrukcijų dokumentais. Kokybės užtikrinimo sistemos dokumentai, pvz., kokybės užtikrinimo programos, planai, vadovai bei ataskaitos, turi leisti visiems vienodai suprasti vykdomą kokybės politiką ir procedūras.

3.3 Konkrečiai joje turi būti tinkamai aprašyta:

- kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, administracijos pareigos ir įgaliojimai dėl projekto ir gaminio kokybės,

- kiekvienam gaminiui parengiami techniniai dokumentai, kuriuose būtų bent 3.1 punkte nurodyta informacija apie jame minimus techninius dokumentus,

- projektavimo kontrolės ir projekto tikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie bus taikomi projektuojant apimamos įrangos kategorijos gaminius,

- numatomi taikyti atitinkami gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai,

- tyrimai ir bandymai, kurie daromi prieš pradedant gamybą, gamybos metu ir pagamintam gaminiui įvertinti, ir numatomas jų dažnis,

- kokybės ataskaitos, pvz., tikrinimo ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, ataskaitos apie atitinkamų darbuotojų kvalifikaciją ir t. t.,

- priemonės kontroliuoti projekto bei gaminio reikiamą kokybę ir kokybės užtikrinimo sistemos efektyvų veikimą.

Registruotoji institucija turi įvertinti kokybės užtikrinimo sistemą, kad būtų nustatyta, ar ji atitinka 3.2 skirsnyje nurodytus reikalavimus. Ji vadovaujasi tuo, kad EN ISO 9001 įgyvendinančios kokybės užtikrinimo sistemos atitinka tuos reikalavimus.

Auditą darančioje grupėje turi būti bent vienas narys, turintis nagrinėjamos įrangos technologijos vertintojo patirtį. Vertinimo procedūra turi numatyti apsilankymą gamintojo gamybinėse patalpose.

Apie sprendimą turi būti pranešta gamintojui. Turi būti pateiktos patikrinimo išvados bei argumentuotas įvertinimas.

3.4. Gamintojas turi pasižadėti vykdyti įsipareigojimus dėl patvirtintos kokybės užtikrinimo sistemos ir prižiūrėti ją tinkamu ir efektyviu būdu.

Gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas kokybės užtikrinimo sistemą patvirtinusiai registruotajai institucijai turi pranešti apie numatomą kokybės sistemos atnaujinimą.

Registruotoji institucija turi įvertinti pasiūlytus pakeitimus ir nuspręsti, ar pakeista kokybės užtikrinimo sistema atitinka 3.2 punkte nurodytus reikalavimus ar ją reikia peržiūrėti iš naujo.

Apie sprendimą ji turi pranešti gamintojui. Turi būti pateiktos patikrinimo išvados bei argumentuotas įvertinimas.

4. Priežiūra pagal registruotosios institucijos atsakomybę

4.1. Priežiūros tikslas yra garantuoti, kad gamintojas tiksliai laikytųsi įsipareigojimų pagal patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą.

4.2. Gamintojas turi leisti registruotajai institucijai tikrinimo tikslais patekti į konstravimo, gamybos tikrinimo, bandymo ir saugojimo vietas ir pateikti jai visą reikalingą informaciją, konkrečiai:

- kokybės užtikrinimo sistemos dokumentus,

- kokybės ataskaitas, numatytas kokybės užtikrinimo sistemos projektavimo dalyje, pvz., analizių, skaičiavimų, bandymų ir t.t. rezultatus,

- kokybės ataskaitas, numatytas kokybės užtikrinimo sistemos gamybos dalyje, pvz., tikrinimų ataskaitas ir bandymų duomenis, kalibravimo duomenis, ataskaitas apie atitinkamų darbuotojų kvalifikaciją ir t.t.

4.3. Registruotoji institucija turi periodiškai daryti auditą, kad galėtų įsitikinti, ar gamintojas laikosi patvirtintos kokybės užtikrinimo sistemos ir ar ją taiko, ir pateikti gamintojui audito ataskaitą.

4.4. Be to, registruotoji institucija, iš anksto apie tai nepranešdama, gali netikėtai atvykti į gamintojo būstinę. Jei reikia, tokių apsilankymu metu registruotoji institucija gali daryti bandymus ar reikalauti juos padaryti, norėdama patikrinti, ar tinkamai veikia kokybės užtikrinimo sistema. Registruotoji institucija gamintojui turi pateikti apsilankymo ataskaitą, o jei buvo daromas bandymas, pateikia ataskaitą apie bandymo rezultatus.

5. Gamintojas bent per 10 metų laikotarpį nuo paskutinio įrenginio pagaminimo datos turi saugoti nacionalinės valdžios institucijoms skirtus:

- dokumentus, nurodytus šio priedo 3.1 punkto antrojoje įtraukoje,

- atnaujinimų, nurodytų 3.4 punkto antrojoje pastraipoje, dokumentus,

- registruotosios institucijos sprendimus ir ataskaitas, nurodytus 3.4 punkto paskutinėje pastraipoje ir 4.3 ir 4.4 punktuose.

6. Kiekviena registruotoji institucija kitoms registruotosioms institucijoms turi pateikti atitinkamą informaciją apie išduotus ir panaikintus kokybės užtikrinimo sistemos patvirtinimus.

--------------------------------------------------

IX PRIEDAS

MAŽIAUSI KRITERIJAI, Į KURIUOS TURI ATSIŽVELGTI VALSTYBĖS NARĖS REGISTRUODAMOS INSTITUCIJAS

1. INSTITUCIJA, JOS VADOVAS IR UŽ PATIKRĄ ATSAKINGI DARBUOTOJAI NEGALI BŪTI Įrangos projektuotojai, gamintojai, tiekėjai ar įrengėjai, taip pat šių šalių įgaliotieji atstovai. Jie negali tiesiogiai dalyvauti projektuojant, konstruojant, parduodant ar prižiūrint tokią įrangą, jie taip pat negali atstovauti toje veikloje dalyvaujančioms šalims. Tai jokiu būdu nedraudžia gamintojui ir registruotajai institucijai keistis technine informacija.

2. Institucija ir jos darbuotojai turi vertinti ir tikrinti tik vadovaudamiesi didžiausiu profesiniu principingumu ir turėti reikiamą techninę kompetenciją, jiems neturi būti daromas jokio pobūdžio spaudimas ir paskatos, ypač finansinio pobūdžio, galinčios paveikti jų sprendimus ar jų darbo rezultatus, ypač jei tai daro patikros rezultatais suinteresuoti asmenys ar grupės.

3. Institucijai savo žinioje būtina turėti reikiamą skaičių darbuotojų ir reikalingas priemones, kurios leistų tinkamai vykdyti technines ir administracines užduotis, susijusias su patikros ir priežiūros procesais; ji taip pat turi turėti priėjimą prie patikrai daryti būtinos įrangos.

4. Už patikrą atsakingi darbuotojai turi:

- būti labai gerai pasirengę techniniu ir profesiniu požiūriu,

- patenkinamai išmanyti techninės dokumentacijos vertinimo reikalavimus,

- patenkinamai žinoti apie jų daromų bandymų reikalavimus ir turėti reikiamą praktinį tokių bandymų darymo patyrimą,

- sugebėti parengti sertifikatus, protokolus ir ataskaitas, kurių reikia padarytų bandymų autentiškumui patvirtinti.

5. Turi būti garantuotas tikrinančių darbuotojų bešališkumas. Jų atlyginimas neturi priklausyti nuo padarytų bandymų skaičiaus ar nuo šių bandymų rezultatų.

6. Institucija turi turėti civilinės atsakomybės draudimą, išskyrus tuos atvejus, kai valstybė savo nacionaliniais įstatymais prisiima tokią atsakomybę arba kai valstybė narė pati tiesiogiai atsakinga už tokius bandymus.

7. Pagal šią direktyvą arba bet kurias jos įgyvendinimą užtikrinančias nacionalinės teisės nuostatas registruotosios institucijos darbuotojai privalo niekam neatskleisti profesinių paslapčių, susijusių su informacija, gauta darant bandymus (išskyrus kompetentingąsias administracinės valdžios institucijas toje šalyje, kurioje šios institucijos veikia).

--------------------------------------------------

X PRIEDAS

VIENETO PATIKRA

ATITIKTIES SERTIFIKATO PAVYZDYS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top