EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0820

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas įsteigiantis Europos policijos koledžą (CEPOL)

OL L 336, 2000 12 30, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; panaikino 32005D0681

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/820/oj

32000D0820Oficialusis leidinys L 336 , 30/12/2000 p. 0001 - 0003


Tarybos sprendimas

2000 m. gruodžio 22 d.

įsteigiantis Europos policijos koledžą (CEPOL)

(2000/820/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 30 straipsnio 1 dalies c punktą ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Portugalijos Respublikos iniciatyvą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi:

(1) 1999 m. spalio 15 ir 16 d. susitikime Tamperėje Europos Vadovų Taryba nutarė, kad turėtų būti įkurtas Europos policijos koledžas (toliau – "CEPOL"), kuris rengtų vyresniuosius policijos pajėgų pareigūnus, policijos pajėgas suvokiant kaip teisėsaugos pareigūnus, kaip nurodyta Pirmininkaujančios valstybės išvadų 47 punkte.

(2) Tamperės susitikime Europos Vadovų Taryba nutarė, kad CEPOL iš pradžių turėtų sudaryti esamų nacionalinių mokymo institutų tinklas, neatmetant galimybės vėliau steigti nuolatinę instituciją.

(3) Jau yra nacionalinės, Europos ir tarptautinės organizacijos ir institucijos, dirbančios policijos rengimo srityje, kurių bendradarbiavimu CEPOL turėtų remtis vykdydamas savo užduotis.

(4) Pageidautina greitai užmegzti ryšius tarp CEPOL ir nacionalinių mokymo institutų šalyse kandidatėse, su kuriomis Europos Sąjunga vykdo stojimo derybas, taip pat tokių institutų Islandijoje ir Norvegijoje, kad šie institutai galėtų prisijungti prie CEPOL veiklos.

(5) Europos Sąjunga aktyviai veikia šioje srityje, ypač priimdama ir įgyvendindama Sutarties VI antraštinėje dalyje numatytas programas, kaip antai Bendrąją teisėsaugos institucijų pasikeitimo, mokymų ir bendradarbiavimo programą (OISIN) [3] ir Asmenų, atsakingų už kovos su organizuotu nusikalstamumu veiksmus, pasikeitimo, mokymo ir bendradarbiavimo programą (Falcone) [4].

(6) CEPOL turėtų vykdyti savo uždavinius laipsniškais etapais laikantis metinėse veiklos programose išdėstytų tikslų ir deramai įvertinus turimus resursus.

(7) Būtina peržiūrėti šį sprendimą po trejų metų, kad būtų galima priimti sprendimą dėl tolimesnių CEPOL uždavinių ir dėl jo institucinės struktūros pokyčių,

NUSPRENDĖ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Organizacija

1 straipsnis

1. Įsteigiamas Europos policijos koledžas (CEPOL).

2. Nepažeidžiant tolimesnių 9 straipsniu rekomenduotos plėtros, CEPOL įkuriamas kaip tinklas, sujungiantis valstybių narių nacionalinius vyresniųjų pareigūnų mokymo institutus, kurie šiuo tikslu glaudžiai bendradarbiauja.

3. CEPOL užduotis – įgyvendinti valdybos priimtas programas ir iniciatyvas.

2 straipsnis

1. CEPOL valdybą sudaro vyresniųjų policijos pareigūnų nacionalinių mokymo institutų vadovai. Kai vienoje valstybėje narėje yra keli vadovai, jie sudaro delegaciją.

2. Valdybai pirmininkauja tos valstybės narės, kuri tuo metu pirmininkauja Europos Sąjungos Taryboje, nacionalinio mokymo instituto vadovas. Valdyba renkasi ne mažiau kaip vieną kartą per pirmininkavimo Taryboje laikotarpį. Savo darbo tvarkos taisykles ji nustato vienbalsiu sprendimu.

3. Kiekvienai delegacijai valdyboje skiriamas vienas balsas.

Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriato, Komisijos ir Europolo atstovai kviečiami dalyvauti posėdžiuose balso teisės neturinčių stebėtojų statusu. Valdybos narius gali lydėti ekspertai.

3 straipsnis

1. Valdyba priima sprendimą dėl kasmetinės tęstinio mokymo programos (mokymo turinio, pobūdžio, numatomų įdiegti mokymo priemonių skaičiaus ir trukmės). Kai būtina, ji patvirtina papildomas programas ir iniciatyvas.

2. Valdyba parengia kasmetinę CEPOL veiklos ataskaitą.

3. 1 ir 2 dalyse nurodyti valdybos sprendimai priimami vienbalsiai ir tuomet perduodami Tarybai, kuri atsižvelgia į juos ir patvirtina. Valdyba deramai atsižvelgia į visas Tarybos pateiktas pastabas.

Metinė CEPOL veiklos ataskaita taip pat perduodama Europos Parlamentui ir Komisijai žiniai.

4 straipsnis

1. Valdyba įsteigia nuolatinį sekretoriatą, kuris padėtų CEPOL atlikti administracinius darbus, būtinus jam funkcionuoti ir metinei programai, o kai būtina, ir papildomoms programoms ir iniciatyvoms, vykdyti. Nuolatinis sekretoriatas gali būti įkurtas vienoje iš nacionalinių policijos akademijų. Taryba nusprendžia dėl nuolatinio sekretoriato būstinės vietos.

2. Sekretoriatui vadovauja administracinių reikalų direktorius, valdybos skiriamas trejų metų laikotarpiui.

3. Visi valdybos sprendimai dėl sekretoriato priimami vienbalsiai.

5 straipsnis

1. CEPOL biudžetą tvarko sekretoriatas vadovaudamasis finansiniais nuostatais.

2. 3 straipsnyje nurodytas metinės programos priemonių įgyvendinimo išlaidas ir administracinius CEPOL kaštus bendrai padengia valstybės narės. Tuo tikslu kiekvienos valstybės narės metiniai įnašai nustatomi pagal jos bendrąjį nacionalinį produktą (BNP), naudojant skaičiavimo sistemą, kurios pagalba nustatoma BNP dalis nuosavuose ištekliuose finansuojant bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą. Kiekvienais metais atskaitos tašku imamas kiekvienos valstybės narės praeitų metų BNP.

3. CEPOL finansinius nuostatus ir metinį biudžetą parengia valdyba vienbalsiu sprendimu ir pateikia tvirtinti Taryboje susirenkančioms valstybių narių Vyriausybėms.

4. Iš CEPOL biudžeto dengiamos tokios veiklos išlaidos:

a) metinės programos rengimas, įgyvendinimas ir vertinimas;

b) mokesčiai išorės įnašų teikėjams;

c) valdybos posėdžiuose dalyvaujančių valdybos narių kelionės išlaidos – dviejų iš vienos valstybės narės;

d) bendrosios eksploatacinės sekretoriato išlaidos, išskyrus jo narių atlyginimus;

e) pagal finansinius nuostatus valdybos patvirtintos ar administracinių reikalų direktoriaus priimtos bet kokios kitos iniciatyvos išlaidos;

f) kompensacijos, proporcingos valstybių narių įnašams, už valstybės (-ių) narės (-ių) patirtas išlaidas mokant atlyginimą sekretoriato nariams.

5. Nepažeisdamas valstybių narių prašymų ir veikdamas pagal valdybos nurodymus sekretoriatas gali pateikti Komisijai mokymų projektus ar bendro finansavimo programas, kurios patenka į Komisijos administruojamų biudžeto programų kompetencijos rėmus.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Tikslai ir uždaviniai

6 straipsnis

1. CEPOL tikslas – padėti rengti valstybių narių vyresniuosius policijos pareigūnus optimizuojant bendradarbiavimą tarp įvairių CEPOL priklausančių institutų. Jis remia ir kuria europinį požiūrį į pagrindines valstybėms narėms kylančias problemas kovojant su nusikalstamumu, vykdant nusikaltimų prevenciją bei palaikant teisėtvarką, užtikrinant visuomenės saugumą, ypač įvertinus tarptautinį šių problemų mastą.

2. CEPOL siekiai:

a) gerinti nacionalinių policijos sistemų žinias ir stiprinti kitų valstybių narių ir Europolo struktūras, gerinti tarptautinį policijos bendradarbiavimą Europos Sąjungoje;

b) plėsti žinias apie tarptautinius instrumentus, ypač tuos, kurie jau egzistuoja Europos Sąjungos lygiu bendradarbiavimo kovos su nusikalstamumu srityje;

c) užtikrinti reikalingą mokymą, ypač stiprinant pagarbą demokratijos principams, ypatingą dėmesį skiriant gynybos teisėms;

d) skatinti bendradarbiavimą tarp CEPOL ir kitų policijos mokymo institutų.

3. CEPOL taip pat siūlo savo infrastruktūros paslaugas vyresniesiems policijos pareigūnams šalyse kandidatėse, su kuriomis Europos Sąjunga vykdo stojimo derybas, bei Islandijoje ir Norvegijoje.

7 straipsnis

Siekdamas įgyvendinti šiuos tikslus CEPOL visų pirma gali imtis tokios veiklos:

a) pagal bendruosius standartus vykdyti vyresniųjų policijos pareigūnų mokymus;

b) prisidėti rengiant suderintas programas viduriniosios grandies policijos pareigūnams, viduriniosios grandies policijos pareigūnų specialistams ir policijos pareigūnų specialistams dėl Europos policijos pajėgų tarptautinio bendradarbiavimo, ir padėti parengti atitinkamas aukštesnio lygmens mokymo programas;

c) užtikrinti specializuotą mokymą policijos pareigūnams, kuriems tenka centrinis vaidmuo kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu, ypatingą dėmesį skiriant organizuotam nusikalstamumui;

d) rengti ir vykdyti mokymus dėstytojams;

e) dalintis geriausia praktinės veiklos patirtimi ir tiriamojo darbo išvadomis;

f) rengti ir vykdyti mokymus ruošiant Europos Sąjungos policijos pajėgas, dalyvaujančias nekarinių krizių valdyme;

g) rengti ir garantuoti mokymus Europos Sąjungos narystės siekiančių šalių policijos institucijoms, taip pat ir mokymus centriniams policijos pareigūnams;

h) mokymų metu palengvinti keitimąsi policijos pareigūnais ir jų pamainos užtikrinimą;

i) kurti elektroninį tinklą, kuris suteiktų pagalbines priemones CEPOL įgyvendinant savo uždavinius, užtikrinant būtinų saugumo priemonių įdiegimą;

j) sudaryti galimybes valstybių narių policijos pareigūnams įgyti reikiamus kalbos įgūdžius.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

Kitos nuostatos

8 straipsnis

Kiekvienu konkrečiu atveju CEPOL svarsto Europos institucijų ir kitų Europos Sąjungos tarnybų pareigūnų priėmimo galimybę.

CEPOL gali bendradarbiauti su Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių nacionaliniais policijos mokymo institutais. Visų pirma jis užmezga ryšius su nacionaliniais institutais iš šalių kandidačių, su kuriomis Europos Sąjunga vykdo stojimo derybas, bei iš Islandijos ir Norvegijos.

CEPOL taip pat bendradarbiauja su atitinkamomis Europos mokymo institucijomis, kaip antai Šiaurės Baltijos policijos akademija ir Mitteleuropäische Polizeiakademie (MEPA).

9 straipsnis

Vėliausia trečiaisiais metais po šio sprendimo įsigaliojimo valdyba pagal Tamperės Europos Vadovų Tarybos išvadas pateikia Tarybai ataskaitą apie tinklo veiklą ir ateitį.

10 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja sekančią dieną po jo patvirtinimo Taryboje.

Jis taikomas nuo 2001 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje, 2000 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. Pierret

[1] OL C 206, 2000 7 19, p. 3.

[2] Nuomonė, pateikta 2000 m. lapkričio 17 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 7, 1997 1 10, p. 5.

[4] OL L 99, 1998 3 31, p. 8.

--------------------------------------------------

Top