EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0819

2000 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas dėl daugiametės įmonių ir verslininkystės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), programos (2001–2005 m.)

OJ L 333, 29.12.2000, p. 84–91 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 75 - 82
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 75 - 82
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 75 - 82
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 75 - 82
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 75 - 82
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 75 - 82
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 75 - 82
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 75 - 82
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 75 - 82

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 03/11/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/819/oj

32000D0819Oficialusis leidinys L 333 , 29/12/2000 p. 0084 - 0091


Tarybos Sprendimas

2000 m. gruodžio 20 d.

dėl daugiametės įmonių ir verslininkystės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), programos (2001–2005 m.)

(2000/819/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 157 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę [4],

kadangi:

(1) Įmonių ir verslininkystės svarba siekiant Bendrijos tikslų ir sunkumai, su kuriais susiduria įmonės ir verslininkai, tapo daugelio komunikatų, sprendimų ir ataskaitų, ir galiausiai 2000 m. balandžio 26 d. Komisijos komunikato dėl "įmonių politikos žiniomis besiremiančioje ekonomikoje" diskusijų objektu. Minėti dokumentai nustatė pagrindines veiksmų kryptis Bendrijos lygiu.

(2) Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) įnašas į konkurencingumą, mokslinį tiriamąjį darbą, inovacijas, įgūdžius ir užimtumą yra reikšmingas, ir jos susiduria su ypatingomis problemomis.

(3) Reikia imtis veiksmų šiems sunkumams įveikti. Eilė programų, ypač Tarybos sprendimu 97/15/EB [5] priimta Trečioji daugiametė Europos Sąjungos mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) rėmimo programa (1997-2000), kurios galiojimas baigiasi 2000 m. gruodžio 31 d., numato tokių veiksmų struktūrą.

(4) 1999 m. birželio 29 d. Komisija savo komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, taip pat Regionų komitetui pateikė minėtos programos nepriklausomo vertinimo ataskaitą.

(5) Būtina priimti tolesnę programą laikotarpiui, skaičiuojamam nuo 2001 m. sausio 1 d., ir užtikrinti, kad įmonių politikai ir jos tikslams pasiekti būtų skiriama pakankamai lėšų.

(6) 1999 m. lapkričio 9 d. Taryba patvirtino ataskaitą dėl subalansuotos plėtros integracijos į Europos Sąjungos įmonių politiką. Reikėtų atsižvelgti į subalansuotą plėtrą nustatant ir įgyvendinant priemones, kurias reikia priimti pagal šią programą.

(7) 2000 m. birželio 20 d. Santa Maria da Feira susitikimo metu Europos Taryba patvirtino Europos mažųjų įmonių chartiją ir pareikalavo jos visiško įgyvendinimo, ypač dėl pasiūlymų Daugiametei įmonių ir verslininkystės programai dalies. Taikant Europos Sąjungos priemones, skatinančias MVĮ, turėtų būti atsižvelgiama į Chartijoje išdėstytus tikslus.

(8) Panašūs veiksmai buvo pradėti Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (OECD), ypač 2000 m. birželio 15 d. Bolonėje EBPO Pramonės ministrams priėmus Mažųjų ir vidutinių įmonių politikos krypčių chartiją.

(9) 2000 m. lapkričio 7 d. Taryba pabrėžė būtinybę ženkliai pagerinti inovacinių įmonių finansavimą ir finansinius instrumentus nukreipti verslą pradedančių įmonių, modernios technologijos firmų ir mikroįmonių rėmimui.

(10) Šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais vykdomaisiais įgaliojimais tvarką [6].

(11) Šis sprendimas sudaro teisinį pagrindą papildomoms priemonėms, kurios nepatenka į kitas Bendrijos politikos sritis ir kurios nebūtų atliktos geriau valstybių narių lygiu.

(12) Su ELPA/EEE valstybėmis sudaryta Europos ekonominės erdvės (EEE) sutartis ir su Vidurio ir Rytų Europos valstybėmis sudarytų Asociacijos sutarčių papildomi protokolai numato minėtų valstybių dalyvavimą Bendrijos programose. Taip pat turėtų būti numatytos nuostatos dėl Kipro, Maltos ir Turkijos dalyvavimo su minėtomis valstybėmis sudarytose Europos sutartyse. Kitų valstybių dalyvavimas galėtų būti nustatomas, kai tai leidžia sutartys ir nustatyta tvarka.

(13) Finansinė orientacinė suma, kaip apibrėžta 1999 m. gegužės 6 d. Institucijų susitarimo tarp Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dėl biudžetinės drausmės ir biudžetinės procedūros [7] pagerinimo 34 punkte, įtraukiama į šį sprendimą visam programos galiojimo laikotarpiui, nors tai ir neturi įtakos sutartyje apibrėžtoms biudžeto valdymo institucijos galioms,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo dokumentu penkerių metų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo 2001 m. sausio 1 d., priimama Bendrijos įmonių ir verslininkystės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), politikos programa, toliau vadinama "ši programa".

2 straipsnis

1. Ši programa turi tokius tikslus:

a) stiprinti verslo augimą ir konkurencingumą žiniomis paremtoje tarptautinėje ekonomikoje;

b) skatinti verslininkystę;

c) supaprastinti ir pagerinti administracinę ir norminę bazę verslui, kad mokslinis tiriamasis darbas, inovacijos ir ypač verslo kūrimas galėtų klestėti;

d) pagerinti finansinę aplinką verslui, ypač MVĮ;

e) suteikti verslui lengvesnę prieigą prie Bendrijos paramos paslaugų, programų ir tinklų bei pagerinti šių priemonių koordinavimą.

2. Šie tikslai įgyvendinami daugiausiai taikant I priede aprašytas veiksmų kryptis.

3. Be to, savo pobūdžiu ši programa turi būti naudojama kaip priemonė Europos mažųjų įmonių chartijoje nustatytiems tikslams siekti.

3 straipsnis

1. Komisijai padeda Įmonių programos vadybos komitetas (toliau – Komitetas).

2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nurodytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

4 straipsnis

1. Šios programos įgyvendinimui būtinos priemonės ir veiksmai, susiję su toliau išvardintais dalykais, priimami 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta valdymo tvarka:

- nustatoma metinė veiklos programa ir iš biudžeto skiriami atitinkami asignavimai,

- nustatoma kvietimų dalyvauti konkurse, kurio vertė viršija 100000 eurų, kriterijai ir turinys,

- nurodomi 2 straipsnyje nustatytiems tikslams pasiekti būtinų veiksmų efektyvumo rodikliai.

2. Be to, Komitetas turi būti reguliariai informuojamas apie visus kitus su šia programa susijusius klausimus, ypač apie metinę įgyvendinimo ataskaitą ir 5 straipsnio 1 dalyje nurodytas vertinimo ataskaitas.

5 straipsnis

1. Komisija įvertina šios programos įgyvendinimą ir Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui pateikia:

- kartą per dvejus metus – pažangos įvertinimo ataskaitą, bendrai atsižvelgdama į,

- įmonių politiką pagal Bendrijos politikos kryptis ir programas,

- Europos mažųjų įmonių chartijos įgyvendinimą,

- iki 2004 m. gruodžio mėn. pabaigos – nepriklausomo įvertinimo ataskaitą.

2. Šiose ataskaitose nagrinėjama, ar buvo pasiekta šios programos tikslų. Jose turi būti parengtos įgyvendintų priemonių ir veiksmų ekonominės naudos analizės, ypač remiantis 4 straipsnio 1 dalies trečioje įtraukoje nurodytais veiklos rodikliais.

6 straipsnis

Šioje programoje gali dalyvauti:

- ELPA/EEE valstybės pagal EEE sutartyse nustatytas sąlygas,

- asocijuotos Vidurio ir Rytų Europos valstybės (VREV) pagal Europos sutartyse, jų papildomuose protokoluose ir atitinkamų Asociacijos tarybų sprendimuose nustatytas sąlygas,

- Kipras, finansuojamas iš papildomų asignavimų pagal procedūras, kurios turės būti suderintos su minėta valstybe,

- Malta ir Turkija, finansuojamos iš papildomų asignavimų pagal Sutarties sąlygas,

- kitos valstybės, kai tai leidžia sutartys ir nustatyta tvarka.

7 straipsnis

1. Šios programos įgyvendinimui numatyta finansinė orientacinė suma siekia 450 milijonų eurų.

2. Biudžeto valdymo institucija metinius asignavimus leidžia atsižvelgdama į finansines perspektyvas.

8 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2001 m. sausio 1 d. ir apima laikotarpį iki 2005 m. gruodžio 31 d.

9 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-C. Gayssot

[1] OL C 311, 2000 10 31, p. 180.

[2] Nuomonė pareikšta 2000 m. spalio 26 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] Nuomonė pareikšta 2000 m. lapkričio 29 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[4] Nuomonė pareikšta 2000 m. rugsėjo 21 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[5] OL L 6, 1997 1 10, p. 25.

[6] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[7] OL L 172, 1999 6 18, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

VEIKLOS KRYPČIŲ APRAŠYMAS

Veiklos kryptys daugiausia bus grindžiamos nustatant geriausią praktiką ir pasikeičiant šia praktika pagal naująją geriausią tvarką, apibūdintą 2000 m. balandžio 26 d. Komisijos komunikate, atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius, ir jomis bus siekiama:

1. Spartinti verslo augimą ir konkurencingumą žiniomis besiremiančioje tarptautinėje ekonomikoje:

Ši programa ypatingai skatins priemones, kuriomis siekiama:

- gerinti konkurencingumą ir inovacijas,

- palengvinti laisvą prekių judėjimą ir patekimą į rinką,

- parengti įmones globalizacijai ir ypač skatinti mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimą standartizacijos procese ir jo įgyvendinime,

- suteikti pakankamai platų įgūdžių diapazoną, orientuotą į smulkaus verslo poreikius,

- plėtoti naujų informacijos ir komunikacijų technologijų panaudojimą,

- skatinti novatorišką praktiką,

- skatinti subalansuotos plėtros integraciją.

2. Skatinti verslininkystę:

Šia programa ypač bus siekiama:

- padėti kurti ir perduoti verslą,

- gerinti verslo mokymą,

- padėti visuomenėje ugdyti verslo kultūrą,

- nustatyti ir remti konkrečias MVĮ politikos kryptis.

3. Supaprastinti ir pagerinti administracinę ir norminę aplinką verslui, ypač skatinti mokslinį tiriamąjį darbą, inovacijas ir verslo kūrimą:

Ypač bus siekiama:

- toliau plėtoti poveikio verslui vertinimo sistemą inicijuojamuose Bendrijos teisės aktuose,

- geresnio reglamentavimo ir paprastesnės administracinės aplinkos.

4. Pagerinti finansinę aplinką verslui, ypač SVĮ:

Atsižvelgdama į 2000 m. kovo 23 ir 24 dienomis Lisabonoje įvykusio Europos Tarybos susitikimo išvadas, ši programa ypač skatins:

a) priemones, gerinančias finansinę aplinką verslui, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Priemonės, kurių vykdymo tvarkos metmenys yra išdėstyti II priede, yra šios:

i) Europos investicijų fondo (EIF) vykdoma Europos technologijų priemonių (ETP) steigimo programa.

ETP steigimo programa rems mažųjų ir vidutinių įmonių steigimą ir finansavimą jų veiklos pradžioje:

- investuodama į atitinkamus specializuotus rizikos kapitalo fondus, ypač į pradinius fondus, mažesnius fondus, regioninius fondus arba konkretiems sektoriams ar technologijoms skirtus fondus, taip pat į rizikos kapitalo fondus, skirtus mokslinio tiriamojo darbo ir technikos plėtros rezultatų panaudojimui finansuoti, t. y. fondus, sietinus su tyrimų centrais ir mokslo parkais, kurie teikia rizikos kapitalą mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Ši programa sustiprins ETP, kurią įsteigė Europos investicijų bankas (EIB) bendradarbiaudamas su EIF, nustatant investicijų politiką, numatančią didesnę riziką tiek tarpininkų fondų tiek jų investicijų politikos atžvilgiu.

EIF atrinks, darys ir valdys investicijas į rizikos kapitalo fondus, tam tikrais atvejais kartu pasitelkdamas nacionalines programas. ETP steigimo programos išsamios įgyvendinimo sąlygos, įskaitant jos monitoringą ir kontrolę, bus nustatytos Komisijos ir EIF bendradarbiavimo susitarimu, atsižvelgiančiu į II priede pateiktus programos metmenis.

- remdama verslo inkubatorių steigimą ir plėtojimą ir susijusias tęstines programas (mentoringo programos).

ii) Europos investicijų fondo (EIF) vykdoma MVĮ garantijų priemonė

MVĮ garantijų priemonė teiks kryžmines garantijas arba, tam tikrais atvejais, bendras garantijas valstybėse narėse vykdomoms garantijų programoms ir tiesiogines garantijas EIB arba kito finansinio tarpininko atveju; nuostolius dėl atitinkamų garantijų padengia Europos Sąjungos bendrasis biudžetas.

Tai įgalins pašalinti nesėkmes rinkoje šiose srityse:

- teikiant paskolas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, pasižyminčioms augimo potencialu, siekiant sumažinti konkrečius sunkumus, su kuriais jos susiduria dėl didelės jų keliamos rizikos (mažos arba neseniai įsteigtos įmonės),

- teikiant mikrokreditus, siekiant skatinti finansines institucijas vaidinti didesnį vaidmenį minėtoje srityje siūlant mažesnio dydžio paskolas, numatančias proporcingai didesnes vieneto tvarkymo sąnaudas skolininkams, siūlantiems nepakankamai garantijų,

- panaudojant nuosavas lėšas investicijas į smulkias ir vidutines įmones, pasižyminčias augimo potencialu, įskaitant vietinių ir regioninių fondų investicijas, suteikiančias pradinį kapitalą ir kapitalą veiklos pradžiai, siekiant sumažinti konkrečius sunkumus, su kuriais susiduria mažos ir vidutinės įmonės dėl savo silpnos finansinės struktūros,

- mažosioms įmonėms besinaudojant naujomis galimybėmis, kurias teikia internetas ir elektroninė komercija, garantuotos paskolos galėtų apimti informacinių technologijų įrangą, programinę įrangą ir mokymus, siekiant padėti minėtoms įmonėms modernizuotis šiose srityse ir tapti konkurencingesnėmis.

Be garantijų arba kryžminių garantijų, taip pat galėtų būti numatyta papildoma pagalba finansiniams tarpininkams, ypač mikrokreditavimo srityje. Šia pagalba siekiama iš dalies kompensuoti šiai veiklai būdingas dideles administracines išlaidas.

Biudžeto asignavimai padengia visą priemonės kainą, įskaitant EIF garantijų nuostolius ir kitas reikalavimus atitinkančias priemonės sąnaudas ir išlaidas. Bus nustatyta priemonės kainos, padengiamos Europos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis, riba, siekiant jokiomis aplinkybėmis neviršyti pagal šią priemonę EIF prieinamų biudžetinių asignavimų; tikėtinų biudžetinių įsipareigojimų nebus.

MVĮ garantijų priemonės išsamios įgyvendinimo sąlygos, įskaitant jos monitoringą ir kontrolę, bus nustatytos Komisijos ir EIF bendradarbiavimo susitarimu, atsižvelgiančiu į II priede pateiktus programos metmenis.

iii) EIF vykdoma Pradinio kapitalo programa

Pradinio kapitalo programa siekiama skatinti kapitalo tiekimą inovacinių naujų įmonių, pasižyminčių augimo ir darbo vietų kūrimo potencialu, steigimui, įskaitant įmones tradicinėje ekonomikoje, suteikiant paramą per pradinio kapitalo fondus, inkubatorius arba panašias organizacijas, kuriose iš nuosavų išteklių arba jo įgaliojimu EIF dalyvauja nuo pat pirmųjų jo veiklos metų.

iv) Bendra Europos įmonė

Šia programa siekiama panaudoti iki 2000 m. gruodžio 31 d. įvykdytus įsipareigojimus įmonių, planuojančių stoti į transnacionalinę partnerystę, naudai. Maksimalus įnašas kiekvienam projektui siekia 100000 eurų.

Šios finansinės priemonės gali būti keičiamos atsižvelgiant į būsimus Tarybos sprendimus. Šios finansavimo priemonės bus įgyvendinamos glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis;

b) euro naudojimą versle;

c) priemones, skatinančias artimą finansavimą, ypač verslo finansinių rėmėjų tinklų plėtojimą;

d) pradinio kapitalo fondų ir jų valdytojų Bendrijos tinklo rėmimą ir pasikeitimo geriausia praktika bei mokymų skatinimą;

e) bankininkų ir mažųjų bei vidutinių įmonių "apskritų stalų" organizavimą.

5. Suteikti verslui lengvesnę prieigą prie Bendrijos paramos paslaugų, programų ir tinklų ir pagerinti šių priemonių koordinavimą:

Ši programa ypač plėtos veiksmus:

- skatinančius įmonių prieigą prie Bendrijos programų ir užtikrinančius geresnį koordinavimą ypač su Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros bei demonstravimo 5-ąja bendrąja programa (FPRD),

- gerinančius Bendrijos tinklų, ypač euro infocentrų ir euro infokorespondencinių centrų, veiklą, bendradarbiavimą ir koordinavimą. Vykdydama šią veiklą Bendrija gali kreiptis pagalbos į techninės pagalbos organizacijas arba ekspertus, kurių finansavimas gali būti numatytas šios programos bendroje finansavimo sąrangoje.

- skatinančius Europartnerystės verslo bendradarbiavimo įvykių organizavimą,

- skatinančius pasinaudoti pranešimu "Europos mažųjų ir vidutinių įmonių observatorija".

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

BENDRIJOS FINANSINIAI INSTRUMENTAI

1. ETP steigimo programos įgyvendinimo metmenys

A. Įžanga

ETP steigimo programą vykdys EIF patikos pagrindu.

B. Tarpininkai

Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų, rizikos kapitalo veiklai tarpininkai bus atrenkami pagal geriausio verslo ir rinkos praktikos principus sąžiningai ir skaidriai, atsižvelgiant į siekį dirbti su didele specializuotų fondų grupe.

Įgyvendindamas papildomus verslo inkubatorius remiančius veiksmus, EIF remsis valstybių narių šioje srityje įgyta patirtimi.

C. Maksimalios investicijos

Maksimali bendra investicijų suma į tarpininko rizikos kapitalo fondą negalės viršyti 25 % atitinkamo fondo viso turimo nuosavo kapitalo, arba išimtiniais atvejais — 50 %, pvz., į naujus fondus, kurie gali turėti ypatingai didelės svarbos plėtojant rizikos kapitalo rinkas konkrečiai technologijai arba konkrečiame regione. Vienam rizikos kapitalo fondui skirtos investicijos negalės viršyti 10 milijonų eurų, išskyrus išimtinius, reikiamai motyvuotus atvejus; bet kuriuo atveju skirtos investicijos negalės viršyti 15 milijonų eurų. Dėl portfelio diversifikacijos tarpininkų rizikos kapitalo fondai turės atitikti nustatytą rinkos praktiką.

D. Investavimas pari passu

ETP steigimo programos investicijos į tarpininkų fondus yra lygiavertės kitiems nuosavo kapitalo investuotojams. Šios taisyklės išimtis priklauso nuo 3 straipsnyje minimo komiteto nuomonės.

E. Priemonės gyvavimo trukmė

ETP steigimo programa sukuriama kaip ilgalaikė priemonė, užimanti 5–12 metų pozicijas rizikos kapitalo fonduose. Nei vienu atveju investicijos neviršys 16 metų laikotarpio, skaičiuojamo nuo I priede nurodyto Komisijos ir EIF bendradarbiavimo susitarimo pasirašymo datos.

F. Investicijų realizavimas

Kadangi pagal ETP steigimo programą daugiausiai bus investuojama į nekotiruojamus, nelikvidžius ūkio subjektus, minėtų investicijų realizavimas bus grindžiamas pajamų, kurias tarpininkų fondai gavo pardavę savo investicijas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, paskirstymu.

G. Iš realizuotų investicijų gautų pajamų reinvestavimas

Pajamas iš EIF lėšomis padarytų grąžinamųjų išmokų galima reinvestuoti pirmuosius ketverius metus po 2000 m. gruodžio 20 d. Šį laikotarpį galima pratęsti dar trejiems metams, jeigu praėjus 48 mėnesiams po 2000 m. gruodžio 20 d. buvo atliktas tinkamas priemonės vertinimas.

H. Patikos sąskaita

Europos investiciniame fonde atidaroma atskira patikos sąskaita laikyti biudžetinėms lėšoms, skirtoms programai paremti. Tai yra palūkanas duodanti sąskaita; uždirbtos palūkanos pridedamos prie priemonės išteklių. Pagal ETP steigimo programą, EIF padarytos investicijos ir EIF valdymo išlaidos bei kitos reikalavimus atitinkančios išlaidos bus išimamos iš patikos sąskaitos, o pajamos iš realizuotų investicijų įrašomos į patikos sąskaitą. Ketvirtų metų, skaičiuojamų nuo 2000 m. gruodžio 20 d., pabaigoje arba, jeigu programos reinvestavimo laikotarpis buvo pratęstas, pratęsto reinvestavimo periodo pabaigoje visi patikos sąskaitoje esantys likučiai, išskyrus numatytas, bet dar neišnaudotas/neinvestuotas lėšas ir lėšas, kurių pagrįstai reikalaujama reikalavimus atitinkančioms sąnaudoms ir išlaidoms, būtent EIF valdymo išlaidoms, padengti, grąžinami į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.

I. Audito Rūmai

Bus atitinkamai pasirengta tam, kad Audito Rūmai galėtų vykdyti savo misiją ir patvirtinti, jog lėšos naudojamos nedarant pažeidimų.

II. SVĮ garantijų priemonės įgyvendinimo metmenys

A. Įžanga

MVĮ garantijų priemonę vykdys EIF patikos pagrindu.

B. Tarpininkai

Tarpininkai bus atrenkami iš valstybėse narėse valstybiniame ir privačiame sektoriuje vykdomų garantijų programų, įskaitant abipusių garantijų programas, EIB ir kitas atitinkamas finansines institucijas. Tarpininkai bus atrenkami pagal geriausio verslo ir rinkos praktikos principus sąžiningai ir skaidriai atsižvelgiant į:

a) įtaką finansavimo apimtims (paskolos, investicijos), suteiktoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms; ir (arba)

b) įtaką mažųjų ir vidutinių įmonių galimybėms gauti finansavimą; ir (arba)

c) įtaką, daromą konkrečiam tarpininkui prisiimant riziką finansuojant mažąsias ir vidutines įmones.

C. Reikalavimus atitinkantis MVĮ kreditavimas

Siekiant pasiekti kaip galima daugiau smulkių ir vidutinių įmonių, finansiniai kriterijai, reguliuojantys MVĮ finansavimo tinkamumą garantijoms pagal MVĮ garantijų priemonę, bus nustatomi kiekvienam tarpininkui individualiai, atsižvelgiant į jo veiklą. Šios taisyklės atspindės atitinkamos teritorijos rinkos sąlygas ir naudojamas praktikas.

Garantijos ir kryžminės garantijos daugiausiai bus suteikiamos padengti iki 100 darbuotojų turinčių mažųjų ir vidutinių įmonių (pirmenybę suteikiant iki 50 darbuotojų turinčioms įmonėms konkrečios veiklos atžvilgiu, siekiant paskatinti mažąsias įmones naudotis interneto ir elektroninės komercijos paslaugomis) finansavimą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas nematerialaus turto įsigijimo finansavimui.

D. EIF garantijos

EIF suteiktos garantijos bus siejamos su atskiru finansavimu, skirtu konkrečiam sandorių portfeliui. EIF išduotos garantijos padengs finansinio tarpininko pagrindiniame finansavimo portfelyje prisiimtos rizikos dalį.

E. EIF maksimalių sukauptų nuostolių riba

EIF bus įpareigotas tarpininkui mokėti savo finansavimo nuostolių dalį tol, kol iš konkretaus finansavimo portfelio nuostoliams padengti padarytų mokėjimų sukaupta suma, tam tikrais atvejais sumažinta išieškotų nuostolių suma, kartu su kitomis pajamomis nepasieks iš anksto nustatyto dydžio, kurį pasiekus EIF garantija yra automatiškai panaikinama.

F. EIF lygiavertiškumas tarpininkui

EIF suteiktos garantijos paprastai bus lygiavertės tarpininko suteiktoms garantijoms arba tam tikrais atvejais tarpininko finansavimui.

G. Patikos sąskaita

Europos investiciniame fonde atidaroma atskira patikos sąskaita laikyti biudžetinėms lėšoms, skirtoms programai finansuoti. Tai yra palūkanas duodanti sąskaita; uždirbtos palūkanos pridedamos prie priemonės išteklių.

H. EIF teisė išimti lėšas iš patikos sąskaitos

EIF turės teisę debetuoti patikos sąskaitą mokėjimams savo įsipareigojimams dėl maksimalių sukauptų nuostolių pagal garantijų priemonę įvykdyti, ir, Komisijos sutikimu, bet kurioms kitoms reikalavimus atitinkančioms išlaidoms, pvz. valdymo išlaidoms, reikalavimus atitinkančioms teisinėms išlaidoms ir programos reklaminėms išlaidoms.

I. Susigrąžintos nuostolių sumos ir kitos į patikos sąskaitą mokėtinos pajamos

Visos iš paskolų nuostolių, kuriems mokėjimai buvo atlikti pagal pareikalautas garantijas, susigrąžintos sumos kartu su kitomis pajamomis bus įrašomos į patikos sąskaitą.

J. Programos trukmė

MVĮ atskirų garantijų mokėjimo terminą numatoma nustatyti iki 10 metų. Visos neapmokėtos sumos, esančios patikos sąskaitoje pasibaigus garantijų mokėjimo terminui, grąžinamos į bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą.

K. Audito Rūmai

Bus atitinkamai pasirengta tam, kad Audito Rūmai galėtų vykdyti savo misiją ir patvirtinti, jog lėšos naudojamos nedarant pažeidimų.

III. Pradinio kapitalo programos įgyvendinimo metmenys

A. Įžanga

Pradinio kapitalo programą vykdys EIF.

B. Audito Rūmai

Bus atitinkamai pasirengta tam, kad Audito Rūmai galėtų vykdyti savo misiją ir patvirtinti, jog lėšos naudojamos nedarant pažeidimų.

IV. Bendra Europos įmonė

Patirtis parodė, kad šią programą būtina supaprastinti tam, kad finansiniai tarpininkai ir Komisijos departamentai galėtų greitai išnagrinėti mažųjų ir vidutinių įmonių prašymus finansiniams įnašams gauti ir būtų užtikrintas teisingas Bendrijos išteklių naudojimas. Be to, šiuo metu Komisija svarsto galimybę pakoreguoti reikalavimų atitikimo kriterijus tam, kad veiksmingiau būtų reaguojama į MVĮ poreikius dėl investavimo kitoje valstybėje, įskaitant ir narystės siekiančių valstybių poreikius.

--------------------------------------------------

Top