EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0299

2000 m. balandžio 6 d. Komisijos Sprendimas nustatantis pradinę radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių klasifikaciją ir susijusius žymeklius (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 938)tekstas svarbus EEE.

OJ L 97, 19.4.2000, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 265 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 265 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 59 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/299/oj

32000D0299Oficialusis leidinys L 097 , 19/04/2000 p. 0013 - 0014


Komisijos Sprendimas

2000 m. balandžio 6 d.

nustatantis pradinę radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių klasifikaciją ir susijusius žymeklius

(pranešta dokumentu Nr. C(2000) 938)

(tekstas svarbus EEE)

(2000/299/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo [1], ypač į jos 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) Siekiant nustatyti sąsajų lygiavertiškumą, valstybės narės turi pranešti apie reglamentuojamas sąsajas.

(2) Atsižvelgiant į tai, kad jau žinoma, kad kai kurios radijo įrenginių sąsajos yra lygiavertės normatyviniu požiūriu, tokių sąsajų lygiavertiškumas turėtų būti laikinai nustatytas iki tol, kol bus pranešta apie reglamentuojamas sąsajas.

(3) Šio sektoriaus valstybių narių ekspertai išnagrinėjo sąsajų reglamentų klasifikaciją. Remiantis jų tyrimu, buvo prieita prie išvados, kad išplėsta klasifikacija ir ženklinimas nebūtų naudingi vartotojams arba priežiūros institucijoms.

(4) Valstybės narės dar nepranešė apie jų teritorijoje reglamentuojamas sąsajas.

(5) Vis dėlto žinoma apie keletą sąsajų, kaip antai sąsajos, reglamentuojamos Direktyva 98/13/EB priimtu bendruoju techniniu reglamentu.

(6) Tuos įrenginius, kurie gali būti išleisti į rinką visoje Bendrijoje ir kurie gali būti naudojami be apribojimų, tikslinga klasifikuoti vienoje klasėje.

(7) Tokius įrenginius tikslinga žymėti tik "CE" ženklu.

(8) Tačiau, jei radijo įrenginiai išleidžiami į rinką arba naudojami taikant apribojimus, rinkos priežiūros institucijoms ir vartotojams būtų naudinga, jei juos apie tai įspėtų įrenginių klasių žymeklis.

(9) Laikinai visi įrenginiai, kuriems taikomi tokie apribojimai, gali būti priskirti vienai klasei.

(10) Tačiau, valstybėms narėms pranešus apie reglamentuojamas sąsajas, gali būti numatytos kitos klasės.

(11) Šiame sprendime būtų tikslinga aprašyti įrenginių rūšių klases neišplėstai. Todėl po konsultacijų su Direktyvos 1999/5/EB nuolatiniu komitetu (TCAM) Komisija internete skelbia ir tvarko orientacinį ir nebaigtinį įrenginių sąrašą pagal įrenginių klases, skirtą gamintojams naudotis kaip gairėmis. Gamintojams rekomenduojama konsultuotis su notifikuotąja įstaiga dėl gaminių, kurie nėra įtraukti į tokį orientacinį sąrašą.

(12) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka TCAM komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Radijo įrenginiai ir telekomunikacijų tinklo galiniai įrenginiai, kurie gali būti išleisti į rinką ir naudojami be apribojimų, sudaro atskirą klasę. Ši klasė vadinama "1 klase". Šiai įrenginių klasei įrenginių klasių žymeklis nepriskiriamas.

2. Radijo įrenginiai, kuriems valstybės narės taiko apribojimus, susijusius su jų naudojimu, kaip numatyta Direktyvos 1999/5/EB 7 straipsnio 2 dalyje, arba kuriems valstybės narės taiko apribojimus, susijusius su jų išleidimu į rinką, kaip numatyta Direktyvos 1999/5/EB 9 straipsnio 5 dalyje, sudaro atskirą klasę. Ši klasė vadinama "2 klase". Šios klasės įrenginiams priskiriamas šis įrenginių klasės žymeklis:

+++++ TIFF +++++

3. Pasikonsultavusi su Telekomunikacijų atitikties įvertinimo ir rinkos priežiūros komitetu (TCAM), Komisija interneto svetainėje (http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte), kurioje pateikiama informacija apie Direktyvą 1999/5/EB, skelbia ir tvarko orientacinį ir nebaigtinį pirmiau minėtose klasėse klasifikuojamų įrenginių sąrašą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Erkki Liikanen

Komisijos narys

[1] OL L 91, 1999 4 7, p. 10.

--------------------------------------------------

Top