EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0258

2000 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimas dėl specialios institucijos, atsakingos už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą, skyrimo

OL L 79, 2000 3 30, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; pakeitė ir anuliavo 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/258/oj

32000D0258Oficialusis leidinys L 079 , 30/03/2000 p. 0040 - 0042


Tarybos sprendimas

2000 m. kovo 20 d.

dėl specialios institucijos, atsakingos už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą, skyrimo

(2000/258/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją [1], ypač į jos 10 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Direktyva 92/65/EEB numato alternatyvią karantino sistemą tam tikriems naminiams mėsėdžiams gyvūnams, įvežamiems į tam tikrų valstybių narių, kuriose gyvūnai neserga pasiutlige, teritoriją. Ta sistema reikalauja tų gyvūnų vakcinacijos veiksmingumo tyrimų, įvertinančių antikūnų titravimą.

(2) Siekiant užtikrinti veiksmingą laboratorijų, atliekančių šiuos tyrimus, kontrolės sistemą, reikia sukurti šių laboratorijų tvirtinimo Bendrijoje sistemą.

(3) Šių laboratorijų tvirtinimą turi koordinuoti Bendrijos etaloninė laboratorija, skirta šiems klausimams.

(4) Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (Prancūzijos maisto saugos agentūra Nansyje) laboratorija atitinka Bendrijos etaloninei laboratorijai šiems klausimams keliamus reikalavimus.

(5) Etaloninė laboratorija gali gauti Bendrijos pagalbą, numatytą 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimo 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje [2] 28 straipsnyje.

(6) Priemonės, būtinos šio sprendimo įgyvendinimui, turi būti patvirtintos remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [3],

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (AFSSA, Nansis) laboratorija, kurios smulkesni duomenys nurodyti I priede, skiriama specialia institucija, atsakinga už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinos veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodytos laboratorijos pareigos yra nustatytos II priede.

3 straipsnis

1 straipsnyje nurodyta laboratorija siunčia Komisijai Bendrijos laboratorijų, kurios bus įgaliotos atlikti pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, sąrašą. Įgaliojimai šioms laboratorijoms suteikiami remiantis 5 straipsnio 2 dalimi.

4 straipsnis

Šio sprendimo priedai keičiami 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

5 straipsnis

1. Komisijai padeda Veterinarijos nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas), įsteigtas remiantis Sprendimo 68/361/EEB [4] 1 straipsniu.

2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį,

taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai. Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra 3 mėnesiai.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. kovo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. CAPOULAS SANTOS

[1] OL L 268, 1992 9 14, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 95/176/EB (OL L 117, 1995 5 24, p. 23).

[2] OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1258/1999 (OL L 160, 1999 6 26, p. 103).

[3] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[4] OL L 255, 1968 10 18, p. 23.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

AFSSA, Nancy

Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages

Domaine de Pixérécourt

BP 9

F– 54220

Malzéville

Tel. (00–33) 383 29 89 50

Faksas: (00–33) 383 29 89 59

Elektroninis paštas: maubert@fitech.fr

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Speciali institucija, atsakinga už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą, atlieka tokią veiklą:

- koordinuoja mėsėdžių gyvūnų, skiepytų nuo pasiutligės, serologinio titravimo metodų nustatymą, tobulinimą ir standartizavimą,

- vertina tas laboratorijas, kurioms valstybės narės prašė leisti daryti tyrimus, nurodytus pirmoje įtraukoje;

- vertinimo rezultatai turi būti siunčiami Komisijai, kad ji patvirtintų tokius leidimus,

- šioms laboratorijoms teikia bet kokią naudingą informaciją apie tyrimų metodus ir lyginamąsias studijas bei rengia laboratorijų darbuotojams mokymo ir tobulinimo kursus,

- vykdo laboratorijų tinkamumo tikrinimą,

- bendradarbiauja su trečiųjų šalių laboratorijomis, atsakingomis už šių tyrimų darymą ir siūlo Komisijai šių laboratorijų patvirtinimo tvarką,

- šiais klausimais teikia mokslinę ir techninę pagalbą Komisijai ir valstybėms narėms, ypač tada, kai valstybės narės nesutaria dėl tyrimų rezultatų.

--------------------------------------------------

Top