EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0147

2000 m. vasario 8 d. Komisijos Sprendimas įgyvendinantis Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 133)tekstas svarbus EEE.

OJ L 50, 23.2.2000, p. 14–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 3 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 3 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 3 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 3 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 3 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 3 - 7
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 3 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 3 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 3 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 150 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 150 - 154
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 68 - 72

No longer in force, Date of end of validity: 03/04/2016; panaikino 32016R0364 . Latest consolidated version: 04/11/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/147/oj

32000D0147

2000 m. vasario 8 d. Komisijos Sprendimas įgyvendinantis Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 133)tekstas svarbus EEE.

Oficialusis leidinys L 050 , 23/02/2000 p. 0014 - 0018
CS.ES skyrius 13 tomas 25 p. 3 - 7
ET.ES skyrius 13 tomas 25 p. 3 - 7
HU.ES skyrius 13 tomas 25 p. 3 - 7
LT.ES skyrius 13 tomas 25 p. 3 - 7
LV.ES skyrius 13 tomas 25 p. 3 - 7
MT.ES skyrius 13 tomas 25 p. 3 - 7
PL.ES skyrius 13 tomas 25 p. 3 - 7
SK.ES skyrius 13 tomas 25 p. 3 - 7
SL.ES skyrius 13 tomas 25 p. 3 - 7


Komisijos Sprendimas

2000 m. vasario 8 d.

įgyvendinantis Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2000) 133)

(tekstas svarbus EEE)

(2000/147/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo [1] su pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB [2], ypač į jos 3, 6 ir 20 straipsnius,

kadangi:

(1) Direktyvos 89/106/EEB 3 straipsnio 2 ir 3 dalys numato, kad, norint atsižvelgti į skirtingus statinių apsaugos lygius, kurie gali vyrauti nacionaliniu, regioniniu arba vietiniu lygmeniu, kiekvienam esminiam reikalavimui aiškinamuosiuose dokumentuose gali tekti sukurti klases. Šie dokumentai buvo paskelbti kaip

"Komisijos komunikatas dėl Direktyvos 89/106/EEB aiškinamųjų dokumentų

[3]

.

(2) Aiškinamojo dokumento Nr. 2 4.2.1 punktas pagrindžia skirtingų esminio reikalavimo lygių, tokių kaip statinio tipas, paskirtis ir vieta, išdėstymas ir avarinių priemonių buvimas, būtinybę.

(3) Aiškinamojo dokumento Nr. 2 2.2 punkte nurodomos tam tikros tarpusavyje susijusios priemonės, patenkinančios esminį reikalavimą "Sauga kilus gaisrui", kurių visuma padeda apibrėžti gaisrinės saugos strategiją, kurią valstybės narės gali parengti skirtingai.

(4) Aiškinamojo dokumento Nr. 2 4.2.3.3 punktas nurodo vieną tokią priemonę, vyraujančią valstybėse narėse, kurią sudaro ugnies ir dūmų gaisro kilimo patalpoje (arba tam tikroje zonoje) sukėlimo ir plitimo ribojimas ribojant statybos produktų įtaką visuotinam gaisro išplitimui.

(5) Esminio reikalavimo klasių apibrėžimas iš dalies priklauso nuo tokio ribojimo lygio.

(6) Šio ribojimo lygis gali būti išreiškiamas tik skirtingais produktų reakcijos į ugnį lygiais jų galutinio pritaikymo stadijoje.

(7) Aiškinamojo dokumento Nr. 2 4.3.1.1 punktas nurodo, kad, norint įvertinti produktų reakciją į ugnį, bus ieškoma suderinto sprendimo, kuris apims pilną ar tam tikro masto bandymų, susijusių su atitinkamais tikro gaisro scenarijais, naudojimą.

(8) Suderintas sprendimas glūdi į aiškinamąjį dokumentą neįtrauktų klasių sistemoje.

(9) Šiuo tikslu nustatoma klasių sistema remiasi tais bandymo metodais, kuriuos jau žino Europos standartizacijos institucijos.

(10) 1994 m. rugsėjo 9 d. Komisijos sprendimas 94/611/EB dėl Direktyvos 89/106/EEB dėl statybos produktų 20 straipsnio taikymo [4], apibūdinantis klasių sistemą, nenurodo B, C ir D klasių ribos, kadangi tuo metu pavienio degančio daikto bandymas nebuvo pakankamai išplėtotas.

(11) Šiuo metu jau turimi reikiami duomenys, todėl Sprendimas 94/611/EB turėtų būti pakeistas nauju sprendimu, kuris apima klasių ribas ir tam tikrą suderinimą su technikos pažanga. Alternatyvi bandymų tvarka turėtų būti išsamiai aprašyta būsimajame Europos standarte arba Komisijos sprendime, vadovaujantis susitarimu tarp Komisijos ir valstybių narių, pasitarus su CEN/CENELEC ir EOTA.

(12) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Jeigu galutinis statybos produkto pritaikymas gali prisidėti prie ugnies ir dūmų sukėlimo ir plitimo gaisro kilimo patalpoje (ar zonoje) ar už jos ribų, produktas priskiriamas tam tikrai klasei pagal jo reakciją į ugnį, atsižvelgiant į priedo 1 ir 2 lentelėse pateiktą klasifikavimo sistemą.

2. Produktai vertinami pagal jų galutinį pritaikymą.

Jeigu klasifikacija, pagrįsta standartizuotais bandymais ir kriterijais, nurodytais priedo 1 ir 2 lentelėse, yra netinkama, gali būti taikomi vienas ar keli standartiniai scenarijai (standartinio masto bandymas (-ai), charakterizuojantis (-ys) sutartą (-us) pavojaus scenarijų (-us)), turint omenyje tvarką, numatančią alternatyvius bandymus.

2 straipsnis

Sprendimas 94/611/EB panaikinamas.

Nuorodos į panaikintąjį sprendimą suprantamos kaip nuorodos į šį sprendimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Erkki Liikanen

Komisijos narys

[1] OL L 40, 1989 2 11, p. 12.

[2] OL L 220, 1993 8 30, p. 1.

[3] OL C 62, 1994 2 28, p. 1."

[4] OL L 241, 1994 9 16, p. 25.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Simboliai [1]

ΔT | temperatūros pakilimas |

Δm | masės netekimas |

tf | liepsnojimo trukmė |

PCS | bendrasis šilumingumas |

FIGRA | ugnies augimo greitis |

THR600s | bendrasis šilumos išskyrimas |

LFS | šoninės liepsnos plitimas |

SMOGRA | dūmų augimo greitis |

TSP600s | bendrasis dūmų sukėlimas |

Fs | liepsnos plitimas |

Sąvokų apibrėžimai

"Medžiaga" — tai viena pagrindinė medžiaga arba vienodai išsklaidytas medžiagų mišinys, pavyzdžiui, metalas, akmuo, mediena, betonas, mineralinė vata su vienodai išsklaidytais rišikliais, polimerais.

"Homogeninis produktas" — tai produktas, sudarytas iš vientisos medžiagos, turintis visame produkte nekintamą tankį ir sudėtį.

"Nehomogeninis produktas" — tai produktas, neatitinkantis homogeninio produkto reikalavimų. Tai produktas, sudarytas iš vienos ar daugiau sudėtinių dalių, pagrindinių ir (arba) nepagrindinių.

"Pagrindinė sudedamoji dalis" — tai medžiaga, kuri sudaro žymią nehomogeninio produkto dalį. Sluoksnis, kurio masė per vieneto plotą ≥ 1,0 kg/m2 arba kurio storis ≥ 1,0 mm, laikomas pagrindine sudedamąja dalimi.

"Nepagrindinė sudedamoji dalis" — tai medžiaga, kuri nesudaro ženklios nehomogeninio produkto dalies. Sluoksnis, kurio masė per vieneto plotą < 1,0 kg/m2, o storis < 1,0 mm, laikomas nepagrindine sudedamąja dalimi.

Du ar daugiau greta esantys nepagrindiniai sluoksniai (t. y. jeigu tarp sluoksnių nėra pagrindinės sudedamosios dalies ar dalių) laikomi viena nepagrindine sudedamąja dalimi ir privalo visiškai atitikti reikalavimus, keliamus sluoksniui, laikomam nepagrindine sudedamąja dalimi.

Nepagrindinės sudedamosios dalys skirstomos į vidines nepagrindines sudedamąsias dalis ir išorines nepagrindines sudedamąsias dalis toliau nurodyta tvarka.

"Vidinė nepagrindinė sudedamoji dalis" — tai nepagrindinė sudedamoji dalis, iš abiejų pusių padengta bent viena pagrindine sudedamąja dalimi.

"Išorinė nepagrindinė sudedamoji dalis" — tai nepagrindinė sudedamoji dalis, tik iš vienos pusės nepadengta pagrindine dalimi.

1 lentelė

STATYBOS PRODUKTŲ, IŠSKYRUS GRINDŲ DANGAS, REAKCIJOS Į UGNĮ KLASĖS [2]

Klasė | Bandymo metodas (-i) | Klasifikavimo kriterijai | Papildoma klasifikacija |

A1 | EN ISO 1182 [3] ir | ΔT ≤ 30 °C; ir Δm ≤ 50 %; ir tf = 0 (t. y. nėra nepertraukiamo liepsnojimo) | – |

EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 ir [3] PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [4] [5] ir PCS ≤ 1,4 MJ.kg-1 ir [6] PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [7] | – |

A2 | EN ISO 1182 [3] arba | ΔT ≤ 50 °C ir Δm ≤ 50 % ir tf ≤ 20 s | – |

EN ISO 1716 ir | PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 ir [3] PCS ≤ 3,0 MJ.kg-2 ir [4] PCS ≤ 3,0 MJ.kg-2 ir [6] PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 [7] | – |

EN 13823 (SBI) | FIGRA ≤ 120 W.s-1 ir LFS < bandinio briauną ir THR600s ≤ 7,5 MJ | Dūmų sukėlimas [8] ir liepsnojantys lašai (dalelės) [9] |

B | EN 13823 (SBI) ir | FIGRA ≤ 120 W.s-1 ir LFS < bandinio briauną ir THR600s ≤ 7,5 MJ | Dūmų sukėlimas [8] ir liepsnojantys lašai (dalelės) [9] |

EN ISO 11925-2 [11]Poveikis = 30 s | Fs ≤ 150 mm per 60 s |

C | EN 13823 (SBI) ir | FIGRA ≤ 120 W.s-1 ir LFS < bandinio briauną ir THR600s ≤ 15 MJ | Dūmų sukėlimas [8] ir liepsnojantys lašai (dalelės) [9] |

EN ISO 11925-2 [11]Poveikis = 30 s | Fs ≤ 150 mm per 60 s |

D | EN 13823 (SBI) ir | FIGRA ≤ 750 W.s-1 | Dūmų sukėlimas [8] ir liepsnojantys lašai (dalelės) [9] |

EN ISO 11925-2 [11]Poveikis = 30 s | Fs ≤ 150 mm per 60 s |

E | EN ISO 11925-2 [11]Poveikis = 15 s | Fs ≤ 150 mm per 20 s | Liepsnojantys lašai (dalelės) [10] |

F | Reakcija nenustatyta |

2 lentelė

GRINDŲ DANGOS REAKCIJOS Į UGNĮ KLASĖS

Klasė | Bandymo metodas (-i) | Klasifikavimo kriterijai | Papildoma klasifikacija |

A1FL | EN ISO 1182 [12] ir | ΔT ≤ 30 °C ir Δm ≤ 50 % ir tf = 0 (t. y. nėra nepertraukiamo liepsnojimo) | – |

EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 ir [12] PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 ir [13] PCS ≤ 1,4 MJ.kg-1 ir [14] PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [15] | – |

A2FL | EN ISO 1182 [12] arba | ΔT ≤ 50 °C ir Δm ≤ 50 % ir tf ≤ 20 s | – |

EN ISO 1716 ir | PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 ir [12] PCS ≤ 4,0 MJ.kg-2 ir [13] PCS ≤ 4,0 MJ.kg-2 ir [14] PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 [15] | – |

EN ISO 9239-1 [16] | Kritinis srautas [17] ≥ 8,0 kW.m-2 | Dūmų sukėlimas [18] |

BFL | EN ISO 9239-1 [16] ir | Kritinis srautas [17] ≥ 8,0 kW.m-2 | Dūmų sukėlimas [18] |

EN ISO 11925-2 [19]Poveikis = 15 s | FS ≤ 150 mm per 20 s |

CFL | EN ISO 9239-1 [16] ir | Kritinis srautas [17] ≥ 4,5 kW.m-2 | Dūmų sukėlimas [18] |

EN ISO 11925-2 [19]Poveikis = 15 s | Fs ≤ 150 mm per 20 s |

DFL | EN ISO 9239-1 [16] ir | Kritinis srautas [17] ≥ 3,0 kW.m-2 | Dūmų sukėlimas [18] |

EN ISO 11925-2 [19]Poveikis = 15 s | Fs ≤ 150 mm per 20 s |

EFL | EN ISO 11925-2 [19]Poveikis = 15 s | Fs ≤ 150 mm per 20 s | |

FFL | Reakcija nenustatyta |

[1] Savybės apibrėžiamos atsižvelgiant į atitinkamą bandymo metodą.

[2] Tam tikrų produktų šeimų, pavyzdžiui, linijinių produktų (vamzdžių, vamzdelių, laidų ir t. t.) traktavimas vis dar svarstomas, todėl gali prireikti pakeisti šį sprendimą

[3] Homogeniniams produktams ir nehomogeninių produktų pagrindinėms sudedamosioms dalims

[4] Vsoms nehomogeninių produktų išorinėms nepagrindinėms dalims.

[6] Visoms nehomogeninių produktų vidinėms nepagrindinėms dalims.

[7] Visam produktui.

[8] s1 = SMOGRA ≤ 30 m2.s-2 ir TSP600s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180 m2.s-2 ir TSP600s ≤ 200 m2; s3 = ne s1 ar s2.

[9] d0 = per 600s EN 13823 (SBI) nėra liepsnojančių lašų ar dalelių; d1 = per 600s EN 13823 (SBI) nėra liepsnojančių lašų ar dalelių, liepsnojančių ilgiau kaip 10s; d2 = ne d0 ne d1; popieriaus užsidegimas EN ISO 11925-2 baigiasi d2 klasifikacija.

[10] Išlaikyta = nėra popieriaus uždegimo (jokios klasifikacijos); neišlaikyta = popieriaus uždegimas (d2 klasifikacija).

[11] Esant sąlygoms, kai paviršių veikia liepsna ir, jeigu tai tinka galutiniam produkto panaudojimui, šoninė liepsna.

[12] Homogeniniams produktams ir nehomogeninių produktų pagrindinėms sudedamosioms dalims.

[13] Visoms nehomogeninių produktų išorinėms nepagrindinėms dalims.

[14] Visoms nehomogeninių produktų vidinėms nepagrindinėms dalims.

[15] Visam produktui.

[16] Bandymo trukmė = 30 minučių.

[17] Kritinis srautas apibrėžiamas kaip spinduoliuotės srautas, prie kurio užgesta liepsna arba spinduoliuotės srautas po 30 minučių trukmės bandymo, taikant žemesnį iš šių dydį (t. y. srautas, atitinkantis tolimiausią liepsnos išplitimo mastą).

[18] s1 = dūmai ≤ 750 %.min; s2 = ne s1.

[19] Esant sąlygoms, kai paviršių veikia liepsna ir, jeigu tai tinka galutiniam produkto panaudojimui, šoninė liepsna.

--------------------------------------------------

Top