Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1268

1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1268/1999 dėl Bendrijos paramos pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu

OJ L 161, 26.6.1999, p. 87–93 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 031 P. 268 - 274

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; panaikino 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1268/oj

31999R1268Oficialusis leidinys L 161 , 26/06/1999 p. 0087 - 0093


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1268/1999

1999 m. birželio 21 d.

dėl Bendrijos paramos pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę [4],

(1) kadangi Europos Vadovų Tarybos išvados, padarytos 1997 m. gruodžio 12 ir 13 d., numato išplėstinę pasirengimo stojimui strategiją Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms ir atskirą pasirengimo stojimui strategiją Kiprui;

(2) kadangi Europos Vadovų Tarybos išvadose nurodoma, kad šiame reglamente numatyta pagalba šiuo metu turi būti suteikiama dešimčiai Vidurio ir Rytų Europos šalių kandidačių;

(3) kadangi Bendrija nusprendė narystės siekiančioms šalims suteikti specialią pagalbą paramos pasirengimo stojimui forma, taip siekdama paremti tose šalyse vykstančias ekonomines ir socialines reformas ir parengti bei palengvinti tų šalių ekonomikos integravimąsi į Bendrijos ekonomiką;

(4) kadangi pagalba pagal Bendrijos paramą pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu kartu su pagalba, kurią Bendrija teikia pagal 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą Nr. 1267/1999, nustatantį struktūrinės pasirengimo stojimui politikos instrumentą [5], turėtų būti koordinuojama pagal 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą Nr. 1266/1999 dėl pagalbos šalims kandidatėms derinimo pagal pasirengimo narystei strategiją ir iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 3906/89 [6], ir jai turi būti taikomos 1998 m. kovo 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 622/98 dėl pagalbos šalims kandidatėms pagal pasirengimo stojimui strategiją ir visų pirma dėl Stojimo partnerystės programų nustatymo [7] nuostatos dėl sąlyginumo;

(5) kadangi 1997 m. gruodžio 12 ir 13 d. Liuksemburge susirinkusios Europos Vadovų Tarybos išvadų 17 dalyje numatyta, kad finansinė parama paskirstant pagalbą šalims, dalyvaujančioms plėtros procese, bus paremta vienodų sąlygų taikymo principu, nepriklausomai nuo stojimo laiko, ypatingą dėmesį skiriant šalims, kurioms jos labiausiai reikia;

(6) kadangi Bendrijos pagalba pasirengimui stojimui turi būti nustatyta visų pirma siekiant išspręsti prioritetines problemas, nuosekliai derinant šalių kandidačių ūkius ir palengvinant joms įgyvendinti acquis communautaire, ypatingą dėmesį skiriant bendrajai žemės ūkio politikai (BŽŪP);

(7) kadangi pagalba pasirengimui stojimui žemės ūkio srityje turėtų būti suteikiama pagal prioritetines reformuotos BŽŪP sritis; kadangi tokia pagalba turėtų būti taikoma kiekvienai šaliai nustatytinoms prioritetinėms sritims, pavyzdžiui, žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo struktūrų gerinimui, maisto produktų platinimui ir kokybės kontrolei, veterinarinei ir fitosanitarinei kontrolei, taip pat gamintojų grupių įsteigimui; kadangi taip pat turėtų būti įmanoma finansuoti integruotus kaimo plėtros projektus, siekiant remti vietos iniciatyvas ir ekologiško ūkininkavimo priemones, gerinti ūkių našumą ir priderinti infrastruktūrą bei priemones, kurios pagreitins ūkių struktūros atkūrimą;

(8) kadangi žemės ūkio sektoriuje Bendrijos parama bus įgyvendinama daugiametėmis programomis, sudarytomis remiantis struktūrinės politikos sistemoje vykdomų programų gairėmis ir principais, taip palengvinant šalims kandidatėms įgyvendinti galiojančius principus ir procedūras;

(9) kadangi pagal 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų [8], pagalbą kiekvienai priemonei galima suteikti tik pagal vieną Bendrijos finansinį instrumentą tam tikru konkrečiu laikotarpiu, Europos investicijų banko (EIB) atžvilgiu taikant EIB nusistatytas paramos teikimo taisykles;

(10) kadangi Bendrijos lėšos neturėtų pakeisti kiekvienoje šalyje kandidatėje prieinamo finansavimo ir kadangi Bendrijos parama tėra tik finansinis įnašas, kad būtų baigti projektai;

(11) kadangi pagalba pasirengimui stojimui žemės ūkio sektoriuje turi būti suteikta kaip finansinis įnašas ir jai turi būti taikomos 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo [9] nustatytos konkrečios finansavimo taisyklės;

(12) kadangi šio dokumento preambulėje nurodytas biudžeto valdymo institucijos nustatytų lėšų paskirstymas šalims kandidatėms turėtų būti visiškai paremtas šalies turtingumu pagal bendrąjį vidaus produktą, dirbančių žemės ūkyje asmenų skaičių, naudojamą žemės ūkio paskirties žemę ir, jei būtina, konkrečius teritorinius ypatumus;

(13) kadangi tam, kad būtų išvengta vilkinimo ir priemonės dėl pagalbos pasirengimui stojimui būtų įgyvendinamos nuo 2000 m. sausio 1 d., šalys kandidatės savo planus turėtų pateikti kuo greičiau;

(14) kadangi tų programų sudarymas, jų įgyvendinimas ir vėlesni mechanizmai turėtų atitikti konkrečias struktūrinių fondų taisykles ir todėl palengvinti perkelti acquis communautaire;

(15) kadangi išsamus ex-ante įvertinimas turėtų būti atliktas dar prieš patvirtinant Bendrijos lėšas, kad būtų užtikrinta, jog programa atitinka realius poreikius, numatytas lankstumas įgyvendinant Bendrijos intervenciją, atsižvelgiant į atitinkamą informaciją bei pirmuosius priemonių rezultatus, taip pat pagreitintas monitoringas ir ex-post įvertinimas, siekiant užtikrinti numatomo poveikio efektyvumą;

(16) kadangi turėtų būti nustatyta, kad monitoringo komitetas turi padėti Komisijai atlikti vėlesnius veiksmus, susijusius su atskira programa;

(17) kadangi būtini sprendimai turėtų būti priimti remiantis Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 50 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, o dėl konkrečių finansinių dalykų – remiantis Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 13 straipsnyje nustatyta tvarka;

(18) kadangi Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui turėtų būti teikiamos ataskaitos apie pažangą, pasiektą įgyvendinant pagalbą pasirengimui stojimui žemės ūkio srityje;

(19) kadangi pagal 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo [10] 2 straipsnio antrą sakinį pereinamuoju laikotarpiu (nuo 1999 m. sausio 1 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d.) visos nuorodos į eurą dažniausiai turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į eurą kaip piniginį vienetą;

(20) kadangi šių priemonių įgyvendinimas padės pasiekti Bendrijos tikslus; kadangi šiam Reglamentui priimti Sutartis nenumato kitų nei 308 straipsnyje nurodytieji įgaliojimų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I DALIS

PRIEMONIŲ TIKSLAI IR RŪŠYS

1 straipsnis

Tikslai

1. Šis Reglamentas nustato Bendrijos paramos subalansuotai žemdirbystei ir nepertraukiamai kaimo plėtrai pasirengimo stojimui laikotarpiu sistemą šioms šalims kandidatėms: Bulgarijai, Čekijai, Estijai, Latvijai, Lenkijai, Lietuvai, Rumunijai, Slovakijai, Slovėnijai ir Vengrijai.

2. Bendrijos parama turi atitikti Stojimo partnerystės programoje nustatytas sąlygas ir visų pirma turi būti skiriama:

a) padėti įgyvendinti acquis communautaire, skirtą Bendrajai žemės ūkio politikai ir su ja susijusioms politikos sritims;

b) spręsti prioritetines ir konkrečias problemas, susijusias su nuosekliu šalių kandidačių žemės ūkio sektoriaus ir kaimo vietovių derinimu.

2 straipsnis

Priemonės

Pagal šalių kandidačių nustatytus prioritetus ir pagal 4 straipsnio 3 dalies nuostatas parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai siejama su viena ar keletu toliau išvardytų priemonių, kurios turi atitikti atitinkamą acquis communautaire:

- investicijomis į žemės ūkio valdas,

- žemės ūkio bei žuvininkystės produktų perdirbimo ir prekybos gerinimu,

- kokybės, veterinarinės ir fitosanitarinės kontrolės, maisto produktų kokybės ir vartotojų apsaugos struktūrų gerinimu,

- žemės ūkio gamybos metodais, skirtais aplinkai apsaugoti ir kraštovaizdžiui išsaugoti,

- ūkinės veiklos plėtojimu ir įvairinimu, numatant veiklos įvairiapusiškumą ir alternatyvias pajamas,

- lengvatų ūkiams ir ūkių valdymo paslaugų kūrimu,

- gamintojų grupių steigimu,

- kaimų atnaujinimu ir plėtra, kaimo paveldo apsauga ir išsaugojimu,

- žemės gerinimu ir žemės sklypų perskirstymu,

- žemės registrų sudarymu ir jų duomenų atnaujinimu,

- profesinio mokymo gerinimu,

- kaimo infrastruktūros plėtra ir gerinimu,

- žemės ūkio vandens išteklių valdymu,

- miškininkyste, įskaitant žemės ūkio paskirties žemių želdinimą, investicijas į privačių miškų savininkų miško valdas, miškininkystės produktų perdirbimą ir realizavimą,

- technine pagalba priemonėms, kurioms taikomas šis reglamentas, įskaitant studijas, kurios padėtų parengti programą, informacines ir reklamos kampanijas ir atlikti jų monitoringą.

II DALIS

PAGALBA

3 straipsnis

Papildymo principas ir techninė pagalba

1. Bendrijos veiksmai papildo atitinkamus nacionalinius veiksmus arba prie jų prisideda. Bendrijos veiksmai nustatomi atitinkamu lygiu glaudžiai bendradarbiaujant Komisijai, šaliai kandidatei, kompetentingoms institucijoms ir organams, ekonominiams ir socialiniams partneriams. Toks bendradarbiavimas apima priemonių parengimą, įgyvendinimą, įskaitant jų finansavimą ir įkainojimą, monitoringą ir įvertinimą.

2. Techninės pagalbos teikimo srityje Komisija imasi iniciatyvų ir priemonių užtikrinti, kad Bendrijos priemonės remia 1 straipsnyje nurodytus prioritetinius tikslus ir suteikia papildomos vertės nacionalinėms iniciatyvoms.

4 straipsnis

Programos sudarymas

1. Pagal šį reglamentą priemonės žemės ūkiui ir subalansuotai kaimo plėtrai yra plano, kurį reikia parengti tinkamiausiu geografiniu lygmeniu, objektas. Minėtą planą rengia šalies kandidatės paskirtos kompetentingos institucijos, ir šalis kandidatė, atitinkamu lygiu pasikonsultavusi su kompetentingos institucijomis ir organizacijomis, pateikia jį Komisijai.

2. Planas apima daugiausia septynerių metų laikotarpį, skaičiuojamą nuo 2000 m., ir, taikant 1 straipsnio 2 dalį, jame nurodoma ši informacija:

- skaičiais išreikštas dabartinės situacijos apibūdinimas, pažymint neatitikimus, trūkumus ir plėtros galimybes, ankstesnių darbų, kurių buvo imtasi su Bendrijos pagalba, pagrindinius rezultatus, naudotus finansinius išteklius ir turimus įvertinimo rezultatus,

- siūlomos strategijos aprašymas, skaičiais išreikšti jos tikslai, atrinkti prioritetai ir geografiniai mastai,

- išankstinis įvertinimas, nurodantis numatomą ekonominį, aplinkausoginį ir socialinį poveikį, įskaitant ir įtaką užimtumui,

- parodomoji bendra finansinė lentelė, apibendrinanti nacionalines, Bendrijos ir, jei reikia, privačias finansines lėšas, numatytas ir atitinkančias pagal planą patvirtintą kiekvieną kaimo plėtros prioritetą, įskaitant, jei būtina, priemones, kurias finansuoja Europos investicijų bankas ir kiti tarptautiniai finansiniai instrumentai,

- parodomoji finansinė sąmata kiekvieniems metams, įeinantiems į laikotarpį, kuriam yra sudaryta programa kiekvieno programos šaltinio atžvilgiu,

- jei reikia, informacija apie studijų, mokymo ir techninės pagalbos operacijų poreikį konkrečioms priemonėms parengti, įgyvendinti ir pritaikyti,

- kompetentingų institucijų ir organų, atsakingų už programos vykdymą, įskaitant ir atsiskaitymo agentūras, pavadinimai,

- "galutinių naudos gavėjų", kuriais gali būti organizacijos arba valstybinės ar privačios įmonės, atsakingos už operacijų atlikimą, apibrėžimas. Tais atvejais, kai viešąją pagalbą teikia kitos valdžios institucijos, kurioms šalis kandidatė pavedė tai daryti, galutiniai naudos gavėjai yra institucijos, kurios priima sprendimą dėl valstybės pagalbos suteikimo,

- svarstomų priemonių, kurios būtų naudojamos planams įgyvendinti, ypač pagalbos schemų, įskaitant dalykus, būtinus konkurencijos taisyklėms įvertinti, aprašymas,

- nuostatos, užtikrinančios teisingą programos įgyvendinimą, įskaitant monitoringą ir įvertinimą, taip pat įvertinimui naudojamų skaičiais išreikštų rodiklių apibrėžimas ir susitarimai dėl patikrinimų ir baudų,

- konsultacijų rezultatai ir nuostatos, patvirtintos susijusioms kompetentingoms institucijoms ir organams, taip pat atitinkamiems ekonominiams, socialiniams ir aplinkos apsaugos partneriams.

3. Savo planuose šalys kandidatės užtikrina, kad prioritetas būtų suteikiamas priemonėms, kuriomis siekiama pagerinti rinkos efektyvumą, kokybės ir sveikatos standartus, taip pat priemonėms, kuriomis siekiama sukurti naujas darbo vietas kaimo vietovėse, neprieštaraujant aplinkos apsaugos nuostatoms.

4. Jeigu su šalimi kandidate nesusitarta kitaip, planas pateikiamas ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams po šio reglamento įsigaliojimo.

5. Remdamasi kiekvienos šalies kandidatės planu, Komisija, turėdama visą reikalingą informaciją, per šešis mėnesius nuo plano pateikimo, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 50 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos tvarkos, tvirtina Žemės ūkio ir kaimo plėtros programą. Komisija siūlomą planą pirmiausia vertina pagal tai, ar jis atitinka šio Reglamento nuostatas.

6. Jei būtina, programą galima pakeisti ir papildyti dėl:

- socialinės ekonominės plėtros, atitinkamos naujos informacijos, rezultatų, pastebėtų įgyvendinant konkrečius veiksmus, įskaitant monitoringo ir įvertinimo rezultatus, taip pat būtinybę perskaičiuoti prieinamos pagalbos dydžius,

- veiksmų, kurių buvo imtasi pagal stojimo partnerystės ir nacionalinę acquis communautaire priėmimo programą,

- lėšų perskirstymo pagal 15 straipsnį.

5 straipsnis

Preliminarus ex-ante įvertinimas, monitoringas ir ex-post įvertinimas

1. Siekiant įvertinti programoje numatytų priemonių efektyvumą, jų atžvilgiu būtina atlikti preliminarų išankstinį ir vidutinio laikotarpio įvertinimą, vykdyti monitoringą ir atlikti galutinį įvertinimą, kuriuo siekiama įvertinti sėkmę ir poveikį nustatytų tikslų atžvilgiu.

2. Komisija ir šalis kandidatė atlieka programos įgyvendinimo monitoringą. Toks monitoringas atliekamas bendrai nustatyta tvarka.

Monitoringas atliekamas atsižvelgiant į iš anksto sulygtus ir nustatytus konkrečius fizinius aplinkos ir finansinius rodiklius.

Ne vėliau kaip kitų metų šešto mėnesio pabaigoje šalys kandidatės Komisijai pateikia savo metines pažangos ataskaitas, kuriose nurodoma bent jau Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 37 straipsnyje minima informacija.

3. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 35 straipsnį kiekvienai kaimo plėtros programai įkuriamas monitoringo komitetas.

6 straipsnis

Atitikimas

Bendrijos paramą gaunančios priemonės turi atitikti Stojimo partnerystės programoje patvirtintus įsipareigojimus ir neprieštarauti nacionalinės acquis priėmimo programos principams.

Pagal šį reglamentą finansuojamos priemonės atitinka Europos susitarimų nuostatas, įskaitant tuos susitarimus sutartis įgyvendinančias nuostatas dėl valstybės pagalbos formų.

Pagal šį reglamentą finansuojamos priemonės atitinka BŽŪP tikslus, visų pirma susijusius su bendrais rinkos organizavimo principais, taip pat Bendrijos struktūrinių priemonių tikslus. Jos negali sutrikdyti prekybos.

III DALIS

FINANSINĖS NUOSTATOS

7 straipsnis

Ištekliai

1. Bendrijos parama pagal šį reglamentą suteikiama 2000–2006 metams. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinių galimybių ribų.

2. Bendrijos finansinis įnašas kaimo plėtros programos vykdymui suteikiamas avansų, dalinio finansavimo ir finansavimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 30 straipsnyje apibrėžtus principus forma.

Finansinės pagalbos mokėjimai gali būti avansų programos įgyvendinimui arba apmokėjimo pagal turėtas išlaidas forma.

3. Finansinių lėšų skyrimas kiekvienos šalies kandidatės pasirengimo stojimui pagalbai pagal šį dokumentą apskaičiuojamas vadovaujantis šiais objektyviais kriterijais:

- ūkininkaujančiųjų skaičių,

- žemės ūkio paskirties žemę,

- bendrąjį vidaus produktą (BVP) vienam gyventojui pagal perkamąją galią,

- konkrečią teritorinę situaciją.

4. 4 straipsnio 2 dalyje minimu laikotarpiu iki 2 % paskirtų metinių lėšų gali būti skiriama priemonėms, kurių Komisija savo iniciatyva ėmėsi preliminarioms studijoms, keitimuisi specialistais, įvertinimams ir patikrinimams finansuoti.

8 straipsnis

Bendrijos įnašo dydis

1. 1. Bendrijos įnašas gali sudaryti iki 75 % bendrų reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų.

2 straipsnio paskutinėje įtraukoje ir 7 straipsnio 4 dalyje nurodytoms priemonėms Bendrijos finansinis įnašas gali sudaryti iki 100 % bendrų reikalavimus atitinkančių sąnaudų.

2. Pajamas uždirbančioms investicijoms viešoji pagalba gali sudaryti iki 50 % bendrų reikalavimus atitinkančių sąnaudų, iš kurių Bendrijos įnašas gali sudaryti iki 75 % Bet kuriuo atveju Bendrijos įnašas neviršija nustatytų pagalbos dydžių ribų ir valstybės pagalbai nustatytų lėšų.

3. Finansinė parama ir mokėjimai išreiškiama eurais.

9 straipsnis

Finansinė kontrolė

1. Finansinė parama atitinka Reglamente (EB) Nr. 1258/1999 išdėstytus principus.

Komisija išlaidas pagal šį Reglamentą daro remdamasi Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomu Finansiniu reglamentu pagal finansinį memorandumą, kurį tarpusavyje turi parengti Komisija ir konkreti šalis kandidatė.

2. Remdamasi 12 straipsnyje nustatyta tvarka, Komisija priima programos valdymo metodus, jos vykdymo monitoringo ir tikrinimo nuostatas, sistemas, užkertančias kelią pažeidimams ir numatančias jų išaiškinimus ir neteisingai sumokėtų sumų grąžinimo procedūras. Šios priemonės priimamos kaip išankstinė sąlyga programai pagal 4 straipsnio 5 dalį patvirtinti.

3. Nepažeisdamos naudą gaunančių šalių atliekamų patikrinimų, Komisija ir Audito Rūmai per savo atstovus arba turinčius reikiamus įgaliojimus asmenis gali atlikti neplaninį techninį arba finansinį auditą, įskaitant atrankinius patikrinimus ir galutinį auditą.

10 straipsnis

Pagalbos sumažinimas, sustabdymas ir nutraukimas

1. Jeigu neatrodo, kad kurios nors priemonės įgyvendinimas pateisintų tam tikrą jai skirtų finansinių lėšų dalį, Komisija atlieka atitinkamą konkretaus atvejo tyrimą, visų pirma prašo šalies kandidatės arba tokiai priemonei įgyvendinti paskirtas valdžios institucijas per nurodytą laikotarpį pateikti savo komentarus.

2. Po minėto tyrimo Komisija gali sumažinti arba sustabdyti pagalbos teikimą konkrečiai priemonei, jeigu tyrimas patvirtina, kad esama tam tikro sąlygų pažeidimo arba svarbaus pakeitimo, kuris veikia priemonės įgyvendinimo sąlygų pobūdį ir kuriam Komisija savo pritarimo nesuteikė.

3. Visos susigrąžintos permokėtos sumos pervedamos Komisijai. Už nepervestas sumas mokamos palūkanos dėl įsiskolinimo pagal Finansinio reglamento nuostatas.

11 straipsnis

Komisija šalims kandidatėms paskirsto turimas lėšas 7 straipsnio 2 daliai įgyvendinti. Per tris mėnesius nuo šio reglamento priėmimo Komisija informuoja kiekvieną šalį kandidatę apie savo sprendimus dėl orientacinio lėšų paskirstymo septyneriems metams.

V DALIS

ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

12 straipsnis

1. Komisija priima išsamias šio reglamento įgyvendinimo taisykles pagal Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 50 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką.

2. Komisija priima išsamias finansines taisykles pagal Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 13 straipsnyje nurodytą tvarką. Jos visų pirma siejamos su atitinkamomis nuostatomis, užtikrinančiomis biudžeto vykdymo tvarkos laikymąsi.

V DALIS

KITOS NUOSTATOS

13 straipsnis

Ataskaitos

Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikia metinę ataskaitą apie pagal šį reglamentą suteiktą Bendrijos paramą.

Tokiose ataskaitose Komisija visų pirma pabrėžia pažangą, padarytą siekiant 1 straipsnyje išvardytų tikslų.

VI DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Informacija ir viešumas

1. 4 straipsnio 5 dalyje nurodytos programos šalyse kandidatėse yra atitinkamai viešai skelbiamos.

2. Viešas paskelbimas visų pirma reiškia:

- potencialių naudos gavėjų ir profesinių organizacijų informavimą apie prieinamą paramą,

- plačiosios visuomenės informavimą apie Bendrijos vaidmenį pagalbos atžvilgiu.

Komisijai pranešama apie svarstomus pasiūlymus ir tuo tikslu priimtas priemones.

15 straipsnis

Įstojusi į Europos Sąjungą, šalis paranda teisę gauti paramą pagal šį reglamentą. Finansinės lėšos, atsirandančios šaliai kandidatei prisijungus prie Europos Sąjungos, perskirstomos kitoms 1 straipsnio 1 dalyje išvardytoms šalims kandidatėms. Perskirstymas grindžiamas šalių kandidačių poreikiu ir sugebėjimu įsisavinti pagalbą, taip pat 7 straipsnio 3 dalyje nurodytais kriterijais.

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą dėl bendrojo požiūrio dėl lėšų perskirstymo.

Atsižvelgdama į Tarybos sprendimą, minimą šio straipsnio antroje pastraipoje, Komisija sprendžia dėl turimų lėšų perskirstymo kitiems naudos gavėjams 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2000 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1999 m. birželio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Verheugen

[1] OL C 175, 1998 6 9, p. 7 irOL C 27, 1999 2 2, p. 18.

[2] Nuomonė pareikšta 1999 m. gegužės 6 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 101, 1999 4 12.

[4] OL C 93 1999 4 6.

[5] OL L 161, 1999 6 26, p. 73.

[6] OL L 161, 1999 6 26, p. 68.

[7] OL L 85, 1998 3 20, p. 3.

[8] OL L 161, 1999 6 26, p. 1.

[9] OL L 160, 1999 6 26, p. 103.

[10] OL L 139, 1998 5 11, p. 1.

--------------------------------------------------

Top