EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1266

1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1266/1999 dėl pagalbos šalims kandidatėms derinimo pagal pasirengimo narystei strategiją ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3906/89

OL L 161, 1999 6 26, p. 68–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; panaikino 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1266/oj

31999R1266Oficialusis leidinys L 161 , 26/06/1999 p. 0068 - 0072


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1266/1999

1999 m. birželio 21 d.

dėl pagalbos šalims kandidatėms derinimo pagal pasirengimo narystei strategiją ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3906/89

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

(1) kadangi Europos Vadovų Taryba susitikime Liuksemburge rekomendavo gerokai padidinti pasirengimo stojimui pagalbą, kad, be Phare programos, būtų įtraukta pagalba žemės ūkiui ir struktūrinėms priemonėms;

(2) kadangi 1998 m. kovo 16 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 622/98 dėl pagalbos šalims kandidatėms pagal pasirengimo narystei strategiją ir pirmiausia dėl stojimo partnerysčių sukūrimo [3] numatyta, kad tos partnerystės turi sudaryti vieną pagrindą prioritetinėms sritims, o visi turimi ištekliai – pasirengimui narystei remti;

(3) kadangi Reglamentu (EB) Nr. 1268/1999 [4] buvo sukurtas žemės ūkio instrumentas, skirtas taikyti daugiausia tokioms sritims kaip žemės ūkio valdų struktūrai modernizuoti, perdirbimo ir paskirstymo struktūroms gerinti, inspektavimo veiklai ir kaimui plėtoti;

(4) kadangi struktūrinis instrumentas, kuris buvo sukurtas Reglamentu (EB) Nr. 1267/1999 [5], skirtas transporto ir aplinkos apsaugos sričių infrastruktūrai finansuoti;

(5) kadangi Phare programa, kuri buvo sukurta Reglamentu (EEB) Nr. 3906/89 [6], ateityje bus nukreipta į esminius prioritetus, susijusius su acquis communautaire priėmimu, t. y. šalių kandidačių administraciniams ir instituciniams gebėjimams ugdyti bei investicijoms, kurios padėtų joms kuo greičiau laikytis Bendrijos teisės aktų, finansuoti;

(6) kadangi svarbu užtikrinti, kad Bendrijos veikla pagal šiuos tris pasirengimo narystei instrumentus duotų optimalų ekonominį poveikį;

(7) kadangi Europos Vadovų Tarybos susitikimo Liuksemburge 1997 m. gruodžio 12 ir 13 d. išvadų 17 dalyje numatyta, kad finansinė parama skirstant lėšas šalims, kurios dalyvauja plėtros procese, remsis vienodų sąlygų taikymo principu, nepaisant stojimo laiko, ypatingą dėmesį skiriant šalims, kurioms jų labiausiai reikia;

(8) kadangi pirmiau išvardyti instrumentai turėtų išlikti atskiri, tačiau veikla pagal šiuos instrumentus turėtų būti derinama su veikla, kurią finansuoja Europos investicijų bankas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, ir su Bendrijos kitais finansiniais instrumentais bei kitomis tarptautinėmis finansinėmis institucijomis;

(9) kadangi būtina numatyti galimybę abipusei informacijai ir bendradarbiavimui tarp Komisijos ir šalių kandidačių dėl patikrinimų vietoje ir patikrų, kad būtų veiksmingai apsaugoti finansiniai interesai bei išvengta sukčiavimų ir kitų pažeidimų;

(10) kadangi pasirengimo stojimui paramos valdymas turėtų būti palaipsniui decentralizuojamas ir perduodamas pačioms šalims kandidatėms atsižvelgiant į jų valdymo ir finansų kontrolės gebėjimus, kad jos kuo glaudžiau dalyvautų pasirengimo stojimui pagalbos valdymo procese;

(11) kadangi Komisija turėtų teikti reguliarias ataskaitas apie pasirengimo stojimui pagalbą šalims kandidatėms,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Koordinavimas ir paramos, kuri buvo suteikta pagal pasirengimo narystei strategiją, numatytą žemės ūkio ir kaimo plėtros instrumente (toliau – žemės ūkio instrumentas), struktūrinį instrumentą ir Phare, darna užtikrinama pagal šio reglamento nuostatas.

2 straipsnis

Priemonės žemės ūkiui ir kaimo plėtrai remti, kurios nurodytos žemės ūkio instrumente, sukurtame pagal Reglamentą (EB) Nr. 1268/1999, finansuojamos pagal to reglamento nuostatas.

3 straipsnis

Investiciniai projektai toliau nurodytose srityse finansuojami iš pasirengimo stojimui pagalbos struktūrinio instrumento, kuris buvo sukurtas Reglamentu (EB) Nr. 1267/1999, ir pagal jo nuostatas:

- aplinkosaugos priemonės, kurios sudaro šalims paramos gavėjoms galimybes laikytis Bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų ir stojimo partnerysčių tikslų;

- transporto infrastruktūros priemonės, kurios skatina subalansuotą mobilumą, ypač tos, kurios yra bendrų interesų projektai remiantis Sprendime 1692/96/EB [7] nustatytais kriterijais, ir kurios sudaro šalims paramos gavėjoms galimybę laikytis stojimo partnerysčių tikslų; jos apima nacionalinių tinklų tarpusavio sujungimą bei jų sąveiką, taip pat ir su transeuropiniais tinklais, bei galimybę prisijungti prie tokių tinklų.

4 straipsnis

1. Finansavimas pagal Phare programą vykdomas vadovaujantis Reglamentu (EEB) Nr. 3906/89.

2. Šiuo dokumentu Reglamentas (EEB) Nr. 3906/89 iš dalies keičiamas 3 straipsnį papildant nauja 3 dalimi, kuri išdėstoma taip:

"3. Šalių kandidačių, turinčių stojimo partnerystes su Europos Sąjunga, finansavimas pagal Phare programą yra skirtas pagrindiniams prioritetams acquis communautaire priimti, t. y. šalių kandidačių administraciniams ir instituciniams gebėjimams ugdyti, išskyrus tas investicijas, kurios finansuojamos pagal Reglamentus (EB) Nr. 1267/1999 [8] ir (EB) Nr. 1268/1999 [9]. Phare finansavimas gali būti skirtas ir priemonėms aplinkos apsaugos, transporto, žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse finansuoti, kurios sudaro neesminę, tačiau neatsiejamą integruotų pramonės rekonstrukcijos ar regionų plėtros programų dalį."

5 straipsnis

Pagalba schemoms ar priemonėms, kurios finansuojamos pagal pasirengimo stojimui pagalbos programą, gali būti skirta tik pagal vieną šiame reglamente nurodytą instrumentą.

6 straipsnis

Šiame reglamente numatytų schemų ar priemonių finansavimas turi atitikti Europos sutartyse numatytus įsipareigojimus, kurie priminti Reglamente (EB) Nr. 622/98, ir stojimo partnerystėse nustatytas sąlygas bei atitinkamas Reglamentų (EEB) Nr. 3906/89, (EB) Nr. 1267/1999, (EB) Nr. 1268/1999 ir šio reglamento nuostatas.

7 straipsnis

Valstybės paramos gavėjos turi prisidėti prie investicijų finansavimo.

8 straipsnis

Sprendimai dėl schemų ar priemonių, finansuojamų pagal 2, 3 ir 4 straipsniuose nurodytus tris instrumentus, priimami pagal nuostatas, išdėstytas atitinkamame reglamente, kuris susijęs su tuo instrumentu.

9 straipsnis

1. Komisija atsako už koordinavimo veiklą pagal minėtus tris instrumentus ir pirmiausia už kiekvienai šaliai skirtų rekomendacijų dėl pasirengimo stojimui pagalbos parengimą. Šiam tikslui jai padeda komitetas, kuris buvo įsteigtas pagal Reglamento (EEB) Nr. 3906/89 9 straipsnį.

2. Komisija informuoja 1 dalyje nurodytą komitetą apie orientacinius finansinius asignavimus kiekvienai šaliai pagal kiekvieną pasirengimo stojimui instrumentą, apie veiklą, kurios ji ėmėsi remdamasi 10 straipsniu, bei sprendimus, kurie buvo priimti pagal 12 straipsnį. Apie tokius sprendimus pranešama Audito Rūmams.

10 straipsnis

Komisija užtikrina veiklos, kuri numatyta šiame reglamente ir finansuojama iš Komisijos biudžeto, Europos investicijų banko arba pagal kitus Bendrijos finansinius instrumentus finansuojamos veiklos, ir veiklos, kurią finansuoja tarptautinės finansinės institucijos, koordinavimą ir darną.

11 straipsnis

1. Komisija Bendrijos pagalbą teikia laikydamasi skaidrumo taisyklių ir Finansinio reglamento, kuris taikomas Europos Bendrijų bendrajam biudžetui, ypač jo 114 straipsnio.

2. Į pasirengimo stojimui pagalbą įeina ir išlaidos, kurios susijusios su veiklos priežiūra, tikrinimu ir vertinimu.

3. Finansavimo sprendimus ir bet kurias sutartis ar dėl jų parengiamus įgyvendinimo dokumentus aiškiai numatyta patikrinti, ir tai prireikus vietoje atlieka Komisija ir Audito Rūmai.

12 straipsnis

1. Šalys kandidatės pasirenka projektus, skelbia konkursus ir sudaro sutartis gavusios Komisijos ex-ante pritarimą.

2. Tačiau Komisija, kiekvienu konkrečiu atveju išnagrinėjusi nacionalinės ir sektorių programos (projekto) valdymo gebėjimus, finansų kontrolės tvarką ir valstybės finansų struktūras, gali nereikalauti 1 dalyje nurodyto ex-ante pritarimo ir patikėti šalių kandidačių įgyvendinančiosioms institucijoms pagalbos valdymą decentralizuotai. Tokio reikalavimo atsisakoma, jeigu yra:

- minimalūs kriterijai įvertinti šalių kandidačių įgyvendinančiųjų institucijų gebėjimą valdyti pagalbą ir tokioms institucijoms taikomos šio reglamento priede nurodytos minimalios sąlygos;

- ir konkrečios nuostatos, kurios, inter alia, reglamentuoja kvietimus dalyvauti konkurse, konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimą ir vertinimą bei Bendrijos viešųjų pirkimų direktyvų įgyvendinimą, kurios nurodomos finansavimo sutartyse su kiekviena šalimi paramos gavėja.

3. Komisija priima taisykles, reglamentuojančias tikrinimą ir vertinimą.

13 straipsnis

Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę ataskaitą apie kiekvienai šaliai skirtą visą pasirengimo stojimui pagalbą.

14 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1999 m. birželio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Verheugen

[1] OL C 140, 1998 5 5, p. 26 irOL C 329, 1998 10 27, p. 13.

[2] 1999 m. gegužės 6 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 85, 1998 3 20, p. 1.

[4] OL L 161, 1999 6 26, p. 87.

[5] OL L 161, 1999 6 26, p. 73.

[6] OL L 375, 1989 12 23, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 753/96 (OL L 103, 1996 4 26, p. 5).

[7] OL L 228, 1996 9 9, p. 1.

[8] OL L 160, 1999 6 26, p. 73

[9] OL L 160, 1999 6 26, p. 87.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

MINIMALŪS KRITERIJAI IR SĄLYGOS DECENTRALIZUOTI VALDYMĄ ŠALIŲ KANDIDAČIŲ ĮGYVENDINANČIOSIOMS INSTITUCIJOMS (12 STRAIPSNIS)

1. Minimalūs kriterijai įvertinti šalių kandidačių įgyvendinančiųjų institucijų gebėjimą valdyti pagalbą.

Kriterijai, kuriuos Komisija taiko vertindama, kurios partnerių šalių įgyvendinančiosios institucijos gali valdyti pagalbą decentralizuotai, yra šie:

i) tinkamai apibrėžta sistema lėšoms valdyti, su išsamiomis vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, aiškia institucine ir asmenine atsakomybe;

ii) laikomasi valdžių padalijimo principo, kad nekiltų pavojus susidurti viešųjų pirkimų ir mokėjimo interesams;

iii) tinkami darbuotojai, kuriems pavedama ši užduotis. Jie privalo turėti tinkamus auditavimo įgūdžius ir patirtį, kalbos įgūdžius bei būti visapusiškai parengti Bendrijos programoms įgyvendinti.

2. Minimalios sąlygos decentralizuoti valdymą šalių kandidačių įgyvendinančioms institucijoms.

Decentralizacija šalių kandidačių, kurias Komisija ex post kontroliuoja, įgyvendinančiosioms institucijoms gali būti svarstoma, jeigu įvykdytos šios sąlygos:

i) parodyta, kad yra veiksminga vidaus kontrolės sistema, tarp jų nepriklausomo audito funkcija bei veiksminga apskaitos ir finansų atskaitomybės sistema, kuri atitinka tarptautinius audito standartus;

ii) neseniai atliktas finansų ir veiklos auditas, kurio metu paaiškėjo, kad Bendrijos pagalba ar panašios nacionalinės priemonės yra valdomos veiksmingai ir laiku;

iii) įgyvendinančiajai institucijai taikoma patikima nacionalinė finansų kontrolės sistema;

iv) Komisija patvirtino, kad viešųjų pirkimų taisyklės atitinka Finansinio reglamento, kuris taikomas bendrajam Europos Bendrijų biudžetui, IX dalies reikalavimus;

v) įgaliotasis valstybės pareigūnas prisiėmė įsipareigojimą dėl visapusės finansinės atsakomybės ir atsakomybę už lėšas.

Šis principas nepažeidžia Komisijos ir Audito Rūmų teisės patikrinti išlaidas.

--------------------------------------------------

Top