EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1265

1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1265/1999 iš dalies keičiantis reglamento (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, II priedą

OJ L 161, 26.6.1999, p. 62–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1265/oj

31999R1265Oficialusis leidinys L 161 , 26/06/1999 p. 0062 - 0067


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1265/1999

1999 m. birželio 21 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, II priedą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantį Sanglaudos fondą [1], ypač į jo II priedo K straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [2],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [3],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [4],

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę [5],

(1) kadangi, siekiant didesnio Fondo efektyvumo, turėtų būti apibrėžtos sąvokos "projektas", "projektų grupės" ir "projekto etapai" bei grupavimo kriterijai;

(2) kadangi finansų valdymo sistema turėtų būti supaprastinta išlaikant jos ryšį su faktiškai vykdoma veikla;

(3) kadangi pereinamuoju laikotarpiu (nuo 1999 m. sausio 1 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d.) visos nuorodos į eurą paprastai turėtų būti laikomos ir nuorodomis į eurą kaip piniginį vienetą, kaip nurodyta 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo [6] 2 straipsnio antrajame sakinyje;

(4) kadangi pageidaujamas supaprastinimas turėtų būti atliekamas tobulinant patikrinimus, ar išlaidos iš tikrųjų buvo padarytos, o valstybės narės turėtų prisiimti didesnę atsakomybę už patikimo finansų valdymo užtikrinimą;

(5) kadangi Komisija ir valstybė narė turėtų labiau bendradarbiauti tikrindamos projektus, ir šis bendradarbiavimas turėtų būti sistemingas;

(6) kadangi, nustačius neatitikimus, turėtų veikti finansinio koregavimo sistema, kad būtų apginti Bendrijos finansiniai interesai;

(7) kadangi Reglamento (EB) Nr. 1164/94 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1164/94 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1. A straipsnis pakeičiamas taip:

"A straipsnis

Projektų, jų etapų ar grupių nustatymas

1. Komisija, susitarusi su valstybe nare naudos gavėja, paramos skyrimo tikslais gali sugrupuoti projektus ir nustatyti, kurie projekto etapai yra techniškai ir finansiškai savarankiški.

2. Šiame reglamente taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

a) "projektas" — tai ekonomiškai nedalomi darbai, kuriais atliekama tiksli techninė funkcija, ir turintys aiškiai nustatytus tikslus, pagal kuriuos galima spręsti, ar projektas atitinka šio reglamento 10 straipsnio 5 dalies pirmojoje įtraukoje nustatytą kriterijų, ar ne;

b) "techniškai ir finansiškai savarankiškas etapas" — tai etapas, kurį galima laikyti atskira savarankiška veikla.

3. Etapas taip pat gali apimti parengiamąsias, galimybių ir technines studijas, būtinas projektui vykdyti.

4. Kad būtų laikomasi šio reglamento 1 straipsnio 3 dalies trečiojoje įtraukoje nustatyto kriterijaus, projektai gali būti sugrupuoti, jei jie atitinka šias tris sąlygas:

a) jie turi būti vykdomi toje pačioje teritorijoje arba turi būti susiję su tuo pačiu transporto koridoriumi;

b) jie turi būti vykdomi vadovaujantis bendru teritorijos arba koridoriaus planu su aiškiai nustatytais tikslais, kaip nurodyta šio reglamento 1 straipsnio 3 dalyje;

c) tais atvejais, kai projektus vykdo skirtingos kompetentingos institucijos, juos privalo prižiūrėti institucija, atsakinga už projektų grupių koordinavimą ir priežiūrą."

2. B straipsnio 2 dalies antrasis sakinys pakeičiamas taip:

"Valstybės narės naudos gavėjos pateikia visą reikalingą informaciją, nurodytą šio reglamento 10 straipsnio 4 dalyje, įskaitant galimybių studijų ir išankstinių (ex-ante) vertinimų rezultatus. Kad toks vertinimas būtų kuo efektyvesnis, valstybės narės Bendrijos teisės aktuose nustatyta tvarka turi pateikti ir poveikio aplinkai vertinimo rezultatus, atitinkančius bendrą administracinio vieneto arba sektoriaus aplinkos apsaugos ar transporto strategiją, o prireikus:

- nurodyti galimas alternatyvas, kurios nebuvo pasirinktos, ir

- su tuo pačiu transporto koridoriumi susijusių ir bendrus interesus atitinkančių projektų tarpusavio ryšius."

3. C straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) šio straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

i) a punkto antrosios pastraipos antrasis sakinys pakeičiamas taip:

"Įsipareigojimai dėl vėlesnių metinių išmokų prisiimami atsižvelgus į pradinį arba peržiūrėtą projekto finansavimo planą ir paprastai prisiimami kiekvienų biudžetinių metų pradžioje, dažniausiai iki kiekvienų metų balandžio 30 d., atsižvelgus į planuojamas to projekto einamųjų metų išlaidas.";

ii) b punktas pakeičiamas taip:

"b) projektams, vykdytiniems per trumpesnį nei dvejų metų laikotarpį, arba jeigu Bendrijos parama yra mažesnė nei 50 milijonų eurų, pradinis įsipareigojimas dėl 80 % paramos sumos gali būti prisiimtas tada, kai Komisija priima sprendimą skirti Bendrijos paramą.

Įsipareigojimas dėl likučio prisiimamas atsižvelgus į projekto įgyvendinimą";

b) pridedama ši 5 dalis:

"5. Išskyrus deramai pagrįstus atvejus, jei per dvejus metus nuo sprendime suteikti paramą projektui, projektų grupei ar projekto etapui numatytos projekto pradžios datos ar jo patvirtinimo dienos darbai nebuvo pradėti, parama yra atšaukiama.

Bet kuriuo atveju Komisija laiku praneša valstybėms narėms ir paskirtajai institucijai apie pavojų, kad parama gali būti atšaukta."

4. D straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies antrasis sakinys pakeičiamas taip:

"Mokėjimai gali būti atliekami lėšų pervedimo į sąskaitas, tarpinių arba galutinio likučio mokėjimų būdu. Tarpiniai ir likučio mokėjimai atliekami atsižvelgus į realiai padarytas išlaidas, kurios turi būti patvirtintos sąskaitomis-faktūromis arba apskaitos dokumentais, turinčiais lygiavertę įrodomąją vertę.";

b) 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

"2. Mokėjimai atliekami taip:

a) vienkartinė 20 % Fondo paramos, dėl kurios buvo sutarta pradžioje, suma į sąskaitą pervedama tada, kai priimamas sprendimas suteikti Bendrijos paramą ir, išskyrus deramai pagrįstus atvejus, pasirašius viešųjų pirkimų sutartis.

Jeigu Komisija per 12 mėnesių nuo tos dienos, kai suma buvo pervesta į sąskaitą, negauna mokėjimo paraiškos, šio straipsnio 1 dalyje minėta paskirtoji institucija ar įstaiga turi grąžinti visą į sąskaitą pervestą sumą arba jos dalį;

b) tarpiniai mokėjimai gali būti mokami, jeigu projekto eiga yra patenkinama, ir skirti padengti patvirtintas ir realiai padarytas išlaidas esant šioms sąlygoms:

- valstybė narė pateikė paraišką, apibūdinančią projekto eigą fiziniais ir finansiniais rodikliais ir nurodančią, ar jis atitinka sprendimą suteikti paramą, įskaitant, jei yra, visas nustatytas konkrečias paramos sąlygas,

- buvo vadovaujamasi nacionalinių ir (arba) Bendrijos kontrolės institucijų pastabomis ir rekomendacijomis, pirmiausia dėl visų pastebėtų arba tariamų neatitikimų koregavimo,

- buvo nurodytos iškilusios pagrindinės techninės, finansinės ir teisinės problemos bei priemonės, kurių buvo imtasi padėčiai ištaisyti,

- išnagrinėti visi nukrypimai nuo pradinio finansavimo plano,

- aprašyti veiksmai, kurių buvo imtasi projektui paviešinti.

Komisija nedelsdama praneša valstybėms narėms, jeigu nebuvo įvykdyta viena iš anksčiau minėtų sąlygų;

c) bendra visų pagal a ir b punktus mokamų išmokų suma negali būti didesnė kaip 80 % visos skirtos paramos sumos. Šis procentinis dydis svarbiems projektams pagrįstais atvejais gali būti padidintas iki 90 % prisiimant kasmetinius įsipareigojimus;

d) galutinis Bendrijos paramos likutis, apskaičiuotas pagal patvirtintas ir realiai padarytas išlaidas sumokamas, jeigu:

- projektas, projekto etapas arba projektų grupės darbai atlikti atsižvelgus į jo tikslus,

- 1 dalyje nurodyta paskirtoji institucija ar įstaiga per šešis mėnesius nuo nustatyto darbų pabaigos termino pateikia Komisijai mokėjimo paraišką ir paraišką dėl išlaidų, nustatytų sprendime suteikti paramą projektui, projekto etapui ar projektų grupei,

- šio reglamento F straipsnio 4 dalyje minima galutinė ataskaita pateikiama Komisijai,

- valstybė narė patvirtina Komisijai, kad mokėjimo paraiškoje ir ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga,

- valstybė narė nusiuntė Komisijai 12 straipsnio 1 dalyje nurodytą deklaraciją,

- įgyvendintos visos informavimo ir viešumo priemonės, kurias Komisija parengė pagal 14 straipsnio 3 dalį.

3. Jeigu 2 dalyje nurodyta galutinė ataskaita nėra išsiunčiama Komisijai per 18 mėnesių nuo nustatytos darbų pabaigimo ir mokėjimo datos, nurodytos sprendime dėl paramos suteikimo, ta paramos dalis, kuri sudaro projek tui skirtos sumos likutį, yra atšaukiama.";

c) šio straipsnio 4 dalies žodžiai "ir 3 dalies d punkte" išbraukiami;

d) įterpiama ši dalis:

"4a. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo paraiškos Komisijai paprastai būtų teikiamos tris kartus per metus: ne vėliau kaip iki kovo 1 d., liepos 1 d. ir lapkričio 1 d.";

e) šio straipsnio 5 dalyje po žodžio "paraiška" įrašoma: "jeigu yra biudžeto lėšų, kurias galima būtų panaudoti.";

f) pridedama ši dalis:

"7. Komisija nustato bendrąsias išlaidų tinkamumo taisykles."

5. E straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) pavadinime ir 1-4 dalyse "ekiu", jei reikia, pakeičiama į "eurai";

b) šio straipsnio 1 ir 3 dalyse žodžiai "arba nacionaline valiuta" išbraukiami;

c) pridedama ši dalis:

"5. Valstybėms narėms, nedalyvaujančioms euro sistemoje, taikomas konvertavimo kursas yra Komisijos finansinės apskaitos kursas."

6. F straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) šio straipsnio 4 dalyje pridedama ši pastraipa:

"Šioje ataskaitoje yra:

a) atlikto darbo aprašymas nurodant fizinius rodiklius, išlaidos pagal darbo kategoriją ir visos priemonės, kurių buvo imtasi vadovaujantis konkrečiais sprendime suteikti paramą nurodytais straipsniais;

b) informacija apie visas viešinimo priemones;

c) patvirtinimas, kad atliktas darbas atitinka sprendimą suteikti paramą;

d) pradinis vertinimas, ar 13 straipsnio 4 dalyje nurodyti laukiami rezultatai gali būti pasiekti, įskaitant:

- faktinę projekto pradžios datą,

- valdymo sistemą, pabaigus projekto įgyvendinimą,

- tam tikrais atvejais finansinių prognozių, pirmiausia veiklos sąnaudų ir numatytų pajamų, patvirtinimą,

- socialinių-ekonominių prognozių, pirmiausia numatytų sąnaudų ir naudos, patvirtinimą,

- nurodytas aplinkos apsaugos priemones, kurių buvo imtasi, ir jų kainą, įskaitant jų atitikimą principui "teršėjas moka";";

b) 5 dalyje pridedama ši pastraipa:

"Sprendime suteikti paramą nurodoma atitinkama tvarka, kaip daryti pakeitimus bei juos skirstyti atsižvelgiant į jų pobūdį ir svarbą."

7. G straipsnis iš dalies keičiamas taip:

G straipsnis

Patikrinimai

Dabartinė 1 dalis perkeliama į 12 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą. Nauja 1 dalis išdėstoma taip:

"1. Komisija ir valstybė narė, remdamosi dvišaliais administraciniais susitarimais, bendradarbiauja koordinuodamos patikrinimų planus, metodus ir įgyvendinimą, kad kuo labiau padidintų jau atliktų patikrinimų naudą. Jos nedelsdamos keičiasi atliktų patikrinimų rezultatais. Bent kartą per metus yra nagrinėjami ir vertinami:

a) valstybės narės ir Komisijos atliktų patikrinimų rezultatai;

b) kitų nacionalinių arba Bendrijos kontrolės įstaigų ar institucijų pastabos;

c) pastebėtų neatitikimų finansinis poveikis, veiksmai, kurių jau imtasi arba būtina imtis jiems ištaisyti ir, jei reikia, valdymo ir kontrolės sistemų koregavimas.

Po šio nagrinėjimo ir vertinimo bei nepriklausomai nuo priemonių, kurių valstybė narė turi nedelsdama imtis pagal H straipsnį, Komisija gali pateikti pastabas, pirmiausia dėl visų nustatytų neatitikimų finansinio poveikio. Šios pastabos yra pateikiamos valstybei narei ir atitinkamo projekto atsakingai paskirtajai institucijai. Prie šių pastabų prireikus pridedami prašymai imtis koreguojančių priemonių, kad būtų ištaisyti rasti valdymo trūkumai ir dar neištaisyti neatitikimai. Valstybė narė turi galimybę pateikti savo komentarus dėl šių pastabų.

Jeigu, vadovaujantis pastabomis arba nesant valstybės narės komentarų, Komisija patvirtina išvadas, valstybė narė imasi reikalingų veiksmų per nustatytą terminą, nustatytą, kad būtų laikomasi Komisijos prašymo, ir praneša Komisijai apie savo veiksmus.

2. Nepažeisdama šio straipsnio nuostatų, Komisija gali sustabdyti visą tarpinį mokėjimą arba jo dalį, jeigu mano, kad atitinkamos išlaidos yra susijusios su rimtu neatitikimu. Komisija praneša atitinkamai valstybei narei apie veiksmus, kurių buvo imtasi, ir jų priežastis.

3. Jeigu dvišaliuose administraciniuose susitarimuose nenumatyta kitaip, trejus metus po to, kai Komisija sumoka projekte numatytą galutinį likutį, atsakinga įstaiga ir institucijos saugo visus atitinkamo projekto išlaidų ir patikrinimų patvirtinamuosius dokumentus (originalus arba kopijas, patvirtintas, kad jos atitinka originalus, laikomas visuotinai priimtinose duomenų laikmenose), kad galėtų jas pateikti Komisijai susipažinti.

Šį laikotarpį gali nutraukti teismo procesas arba deramai pagrįstas Komisijos prašymas."

8. H straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) antraštė pakeičiama:

"Finansiniai koregavimai";

b) šio straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Jeigu po reikalingų patikrinimų Komisija nusprendžia, kad:

a) projekto įgyvendinimas nepateisina jam skirtos paramos ar jos dalies, įskaitant neįvykdytą vieną iš sprendime suteikti paramą nurodytų sąlygų ir pirmiausia bet kurį svarbų pakeitimą, turintį įtakos įgyvendinamo projekto pobūdžiui ar sąlygoms, dėl kurio nebuvo prašoma Komisijos pritarimo, arba

b) yra neatitikimų, susijusių su Fondo parama, ir atitinkama valstybė narė nesiėmė būtinų koreguojančių priemonių,

Komisija gali sustabdyti paramos atitinkamam projektui teikimą ir, nurodžiusi priežastį, prašo valstybės narės pateikti savo komentarus per nustatytą laiką.

Jeigu valstybė narė nepritaria Komisijos pastaboms, valstybė narė yra kviečiama į Komisijos posėdį, kuriame abi šalys stengiasi susitarti dėl pastabų ir padarytinų išvadų.";

c) šio straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Jei per tris mėnesius nesusitariama, Komisija savo pačios nustatyto termino pabaigoje tinkama tvarka ir atsižvelgusi į visus valstybės narės pateiktus komentarus nusprendžia:

a) sumažinti D straipsnio 2 dalyje minėtą į sąskaitą pervedamą sumą, arba

b) padaryti reikiamus finansinius koregavimus. Tai reiškia visos arba dalies paramos projektui atšaukimą.

Šie sprendimai priimami laikantis proporcingumo principo. Komisija, priimdama sprendimą dėl koreguotinos sumos, atsižvelgia į neatitikimo ar pakeitimo rūšį ir valdymo ar kontrolės sistemų visų trūkumų galimo finansinio poveikio mastą. Paramos sumažinimas arba atšaukimas lemia visų išmokėtų sumų susigrąžinimą.";

d) šio straipsnio 3 dalies antrasis sakinys pakeičiamas taip:

"Visos sumos, kurios buvo gautos neteisėtai ir yra susigrąžintinos, išmokamos Komisijai. Delspinigiai už vėluojančius mokėjimus nustatomi pagal Komisijos patvirtintas taisykles.";

e) pridedama ši dalis:

"4. Komisija nustato išsamias 1-3 dalių įgyvendinimo taisykles ir apie tai informuoja valstybes nares ir Europos Parlamentą."

9. J straipsnio antroje pastraipoje pridedami šie sakiniai:

"4. Šiame posėdyje Komisija praneša valstybėms narėms pirmiausia apie atitinkamus klausimus, susijusius su metine ataskaita, ir savo veiksmus bei priimtus sprendimus. Komisija laiku prieš posėdį nusiunčia valstybėms narėms atitinkamus dokumentus."

10. II priedo priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 punktas pakeičiamas taip:

"2. apie Fondo ekonominį ir socialinį poveikį valstybėms narėms ir Sąjungos ekonominei ir socialinei sanglaudai, įskaitant poveikį užimtumui";

b) 4 punktas baigiamas žodžiais "… 6 straipsnyje".

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2000 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1999 m. birželio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Verheugen

[1] OL L 130, 1994 5 25, p. 1.

[2] OL C 159, 1998 5 26, p. 11.

[3] 1999 m. gegužės 6 d. pareikšta nuomonė (Oficialiajame leidinyje).

[4] OL C 407, 1998 12 28, p. 74.

[5] OL C 51, 1999 2 22, p. 10.

[6] OL L 139, 1998 5 11, p. 1.

--------------------------------------------------

Top