EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1264

1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1264/1999 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantį Sanglaudos fondą

OJ L 161, 26.6.1999, p. 57–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 73 - 77

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1264/oj

31999R1264Oficialusis leidinys L 161 , 26/06/1999 p. 0057 - 0061


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1264/1999

1999 m. birželio 21 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantį Sanglaudos fondą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 161 straipsnio antrąją pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento sutikimą [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę [4],

(1) kadangi pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 [5] 16 straipsnio 1 dalį Taryba iki 1999 m. gruodžio 31 d. turi peržiūrėti tą reglamentą;

(2) kadangi 1994 m. buvo nustatyti pagrindiniai Sanglaudos fondo principai, kuriais vadovaujantis ir toliau turėtų būti vykdoma Fondo veikla iki 2006 m., nors patirtis parodė, kad juos būtina tobulinti;

(3) kadangi, nors bendra valiuta euras turės įtakos Bendrijos makroekonominei padėčiai, nustatant šalių tinkamumą paramai, tai nepanaikins būtinybės remtis bendruoju nacionaliniu produktu;

(4) kadangi visos euro sistemoje dalyvaujančios valstybės narės turi pateikti Tarybai stabilumo programą, visų pirma nustatančią jų konkretų vidutinės trukmės tikslą, kaip pasiekti beveik subalansuotą arba perteklinį biudžetą;

(5) kadangi Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1692/96/EB [6] buvo patvirtintos Bendrijos gairės dėl transeuropinių transporto tinklų plėtros;

(6) kadangi pereinamuoju laikotarpiu (nuo 1999 m. sausio 1 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d.) visos nuorodos į eurą paprastai turėtų būti laikomos ir nuorodomis į eurą kaip piniginį vienetą, kaip nurodyta 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo [7] 2 straipsnio antrajame sakinyje;

(7) kadangi, atsižvelgiant į tolydžią pažangą siekiant tikrosios konvergencijos ir į naujas makroekonomines sąlygas, kuriomis dabar veikia Sanglaudos fondas, apskritai parama valstybėms narėms, dalyvaujančioms euro sistemoje, bus skirstoma taip, kad būtų įvertinta nacionalinė gerovė, pasiekta per praėjusį laikotarpį;

(8) kadangi tvarka, kaip sustiprinti biudžeto būklės ir ekonominės politikos krypčių priežiūrą bei koordinavimą, buvo nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1466/97 [8];

(9) kadangi išankstiniai ir galutiniai duomenys apie valstybinio sektoriaus skolinimosi poreikius, bendrojo vidaus produkto ir bendrojo nacionalinio produkto rodikliai rengiami pagal Europos integruotų ekonominių sąskaitų sistemos taisykles, nustatytas Reglamentu (EB) Nr. 2223/96 [9];

(10) kadangi 1997 m. birželio 17 d. Amsterdamo Europos Vadovų Tarybos susitikime priimtoje Rezoliucijoje dėl stabilumo ir augimo pakto [10] nustatyti valstybių narių, Komisijos ir Tarybos vaidmenys;

(11) kadangi, nors aukšto lygio paramos principas išlieka, Komisija turėtų remti kitų finansavimo šaltinių paiešką, pirmiausia valstybių narių naudos gavėjų pastangas didinti Fondo išteklių poveikį skatinant daugiau naudoti privačius finansavimo šaltinius; kadangi, siekiant gerinti Fondo lėšų poveikį ir labiau atsižvelgti į projektų grąžos normą, paramos dydis turėtų būti kintamas; kadangi Steigimo sutarties 174 straipsnyje nustatyto principo "teršėjas moka" taikymas turėtų būti suderintas su Fondo finansuojama veikla;

(12) kadangi valstybės narės atsakomybė už finansų kontrolę turėtų būti aiškiai apibrėžta;

(13) kadangi turėtų būti nuostatos, užtikrinančios nenutrūkstamą jau vykdomos veiklos finansavimą ir jos koregavimą pagal naujus reguliavimo reikalavimus;

(14) kadangi Reglamentas (EB) Nr. 1164/94 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

kadangi, vadovaujantis ekonominės konvergencijos kriterijais, dabartinės nuostatos dėl makroekonominių sąlygų bus taikomos ir toliau; kadangi dėl to Fondas nefinansuos jokių naujų projektų arba naujų projekto etapų valstybėje narėje, jeigu Taryba, remdamasi Komisijos rekomendacija, kvalifikuota balsų dauguma nustatys, kad valstybė narė nesilaikė Stabilumo ir augimo pakto

kadangi nuostatos, kaip paspartinti ir paaiškinti perviršinio deficito tvarką, kad užkirsti kelią perviršiniam bendrojo šalies biudžeto deficitui ir, jeigu jis atsirastų, nedelsiant jį ištaisyti, buvo išdėstytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1467/97 [(*)] OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

kadangi vadovaujantis šiuo reglamentu bendra metinė parama bet kuriai valstybei narei iš Sanglaudos fondo kartu su struktūrinių fondų parama turi būti apribota iki bendros viršutinės ribos, atsižvelgiant į nacionalinį įsisavinimo pajėgumą

kadangi turėtų būti įgyvendinta nuostata, kartu su Sutarties 104 straipsnyje nustatytų ekonominės konvergencijos sąlygų įvykdymu ir būtinybe patikimai valdyti šalies biudžeto deficitą, nurodanti finansinės paramos teikimo sąlygas; kadangi tokiais atvejais Sutartyje numatytų prievolių laikymasis taip pat turi būti įvertintas, deramai atsižvelgiant į 1997 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos rezoliucija priimtas gaires dėl Stabilumo ir augimo pakto (*) ir kadangi perviršinio deficito sąvoka turi būti aiškinama atsižvelgiant į tą rezoliuciją; kadangi kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės makroekonominės sąlygos turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į tos valstybės narės atsakomybę, susijusią su euro stabilumu; [(*)] OL C 236, 1997 8 2, p. 1.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1164/94 iš dalies keičiamas taip:

1. a) nauja konstatuojamoji dalis, įterptina po šeštosios konstatuojamosios dalies, išdėstoma taip:

"kadangi, vadovaujantis ekonominės konvergencijos kriterijais, dabartinės nuostatos dėl makroekonominių sąlygų bus taikomos ir toliau; kadangi dėl to Fondas nefinansuos jokių naujų projektų arba naujų projekto etapų valstybėje narėje, jeigu Taryba, remdamasi Komisijos rekomendacija, kvalifikuota balsų dauguma nustatys, kad valstybė narė nesilaikė Stabilumo ir augimo pakto";

b) nauja konstatuojamoji dalis, įterptina po naujos septintosios konstatuojamosios dalies, išdėstoma taip:

"kadangi nuostatos, kaip paspartinti ir paaiškinti perviršinio deficito tvarką, kad užkirsti kelią perviršiniam bendrojo šalies biudžeto deficitui ir, jeigu jis atsirastų, nedelsiant jį ištaisyti, buvo išdėstytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1467/97 [(*)] OL L 209, 1997 8 2, p. 6.";

c) nauja konstatuojamoji dalis, įterptina po buvusios dvidešimtosios konstatuojamosios dalies, išdėstoma taip:

"kadangi vadovaujantis šiuo reglamentu bendra metinė parama bet kuriai valstybei narei iš Sanglaudos fondo kartu su struktūrinių fondų parama turi būti apribota iki bendros viršutinės ribos, atsižvelgiant į nacionalinį įsisavinimo pajėgumą";

d) buvusi dvidešimt pirmoji konstatuojamoji dalis pernumeruojama ir tampa dvidešimt ketvirtąja, kuri išdėstoma taip:

"kadangi turėtų būti įgyvendinta nuostata, kartu su Sutarties 104 straipsnyje nustatytų ekonominės konvergencijos sąlygų įvykdymu ir būtinybe patikimai valdyti šalies biudžeto deficitą, nurodanti finansinės paramos teikimo sąlygas; kadangi tokiais atvejais Sutartyje numatytų prievolių laikymasis taip pat turi būti įvertintas, deramai atsižvelgiant į 1997 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos rezoliucija priimtas gaires dėl Stabilumo ir augimo pakto (*) ir kadangi perviršinio deficito sąvoka turi būti aiškinama atsižvelgiant į tą rezoliuciją; kadangi kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės makroekonominės sąlygos turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į tos valstybės narės atsakomybę, susijusią su euro stabilumu; [(*)] OL C 236, 1997 8 2, p. 1."

2. 2 straipsnyje pridedama 4 dalis ir ji išdėstoma taip:

"4. Kad valstybės narės būtų tinkamos paramai iš Fondo gauti nuo 2000 m. sausio 1 d., jos turi būti pradėjusios įgyvendinti programą, numatytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 [(*)] OL L 209, 1997 8 2, p. 2. 3 ir 7 straipsniuose.

Keturios valstybės narės, kurios atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytą BNP kriterijų, yra Ispanija, Graikija, Portugalija ir Airija.

Šio straipsnio 3 dalyje numatytas peržiūrėjimas vidurio laikotarpiu turi būti atliktas iki 2003 m. pabaigos, remiantis BNP vienam gyventojui, kaip nurodo Bendrijos 2000-2002 laikotarpio duomenys."

3. 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalyje

i) pirmojoje įtraukoje žodis "Penktojoje" išbraukiamas;

ii) antroji įtrauka pakeičiama taip:

"— valstybių narių remiamiems bendros svarbos transporto infrastruktūros projektams, nurodytiems pagal 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1692/96/EB dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros(*) priimtose gairėse. [(*)] OL L 228, 1996 9 9, p. 1.";

b) šio straipsnio 2 dalies antroji įtrauka iš dalies keičiama taip:

i) įžanginiai žodžiai pakeičiami taip:

"techninės paramos priemonėms, įskaitant viešumo ir informavimo kampanijas, pirmiausia:";

ii) b punkte po žodžio "prižiūrėti" įterpiama "stebėti".

4. 4 straipsnyje pridedamos trečioji, ketvirtoji ir penktoji pastraipos ir jos išdėstomos taip:

"Nuo 2000 m. sausio 1 d. visi ištekliai, dėl kurių galimas įsipareigojimų prisiėmimas 2000-2006 m. laikotarpiu, yra 18 mlrd. eurų 1999 m. kainomis.

2000 m. : 2,615 mlrd. eurų,

2001 m. : 2,615 mlrd. eurų,

2002 m. : 2,615 mlrd. eurų,

2003 m. : 2,615 mlrd. eurų,

2004 m. : 2,515 mlrd. eurų,

2005 m. : 2,515 mlrd. eurų,

2006 m. : 2,510 mlrd. eurų.

Jeigu kuri nors valstybė narė taps netinkama paramai gauti, Sanglaudos fondo ištekliai bus atitinkamai sumažinti."

5. 5 straipsnis pakeičiamas taip:

"5 straipsnis

Preliminarus paskirstymas

Visi Fondo ištekliai preliminariai paskirstomi remiantis tiksliais ir objektyviais kriterijais, tai yra gyventojų skaičiumi, BNP, tenkančiu vienam gyventojui, nacionaline gerove, pasiekta per praėjusį laikotarpį, ir teritorijos plotu; atsižvelgiama ir į kitus socialinius-ekonominius veiksnius, tokius kaip transporto infrastruktūros trūkumai.

Visi ištekliai preliminariai paskirstomi taikant kriterijus, kurie nurodyti šio reglamento I priede.

Visa metinė parama iš Sanglaudos fondo pagal šį reglamentą kartu su parama iš struktūrinių fondų neturėtų viršyti 4 % nacionalinio BVP."

6. 6 straipsnis pakeičiamas taip:

"6 straipsnis

Paramos sąlygos

1. Fondas nebefinansuos jokių valstybės narės naujų projektų arba, jeigu yra dideli kelių etapų projektai, jokių naujų projekto etapų, jeigu Taryba, remdamasi Komisijos rekomendacija, kvalifikuota balsų dauguma nustatys, kad valstybė narė, taikydama šį reglamentą, neįgyvendino 2 straipsnio 4 dalyje minėtos programos taip, kad būtų išvengta perviršinio šalies biudžeto deficito.

Finansavimo sustabdymas nutraukiamas, kai Taryba tomis pačiomis sąlygomis nustato, kad atitinkama valstybė narė ėmėsi priemonių tai programai įgyvendinti taip, kad išvengtų perviršinio šalies biudžeto deficito.

2. Išimties tvarka, Taryba, remdamasi Komisijos rekomendacija, kvalifikuota balsų dauguma gali priimti sprendimą atidėti finansavimo sustabdymą, kai projektai turi tiesioginį poveikį daugiau nei vienai valstybei narei."

7. 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

i) antroji pastraipa pakeičiama taip:

"Tačiau nuo 2000 m. sausio 1 d. šis dydis gali būti sumažintas, bendradarbiaujant su atitinkama valstybe nare bei atsižvelgiant į apskaičiuotas pajamas, gautas iš projektų, ir taikant principą "teršėjas moka";";

ii) pridedama ši pastraipa:

"Kad tai būtų pasiekta, Komisija remia valstybių narių naudos gavėjų pastangas kuo labiau padidinti Fondo išteklių poveikį skatindama didesnį privačių finansavimo šaltinių naudojimą."

b) 2 dalyje žodžiai "išlaidų sumą, pagal kurią apskaičiuojama Fondo parama" išbraukiami, ir po žodžių "duoda pajamų" įterpiami žodžiai "Fondo paramos sumą".

8. 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3 dalyje "ekiu" pakeičiami į "eurų";

b) 4 dalies aštuntoje eilutėje žodis "galimą" prieš žodį "poveikį" išbraukiamas;

c) penktosios dalies trečiojoje įtraukoje po žodžio "aplinkos" įrašomi žodžiai "įskaitant principą" teršėjas moka

9. 11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

5 dalyje žodis "ekiu" pakeičiamas į "eurai".

10. 12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

"1. Neatmesdamos Komisijos atsakomybės už Bendrijos biudžeto vykdymą, valstybės narės pirmiausia įsipareigoja dėl projektų finansų kontrolės. Tuo tikslu priemones, kurių jos imasi, sudaro:

a) patikrinimas, ar yra sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos ir ar jos įgyvendintos taip, kad užtikrintų, jog Bendrijos lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir teisingai;

b) šių sistemų aprašo pateikimas Komisijai;

c) užtikrinimas, kad projektai valdomi vadovaujantis visomis galiojančiomis Bendrijos taisyklėmis, o jų žinioje esančios lėšos naudojamos vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais;

d) sertifikavimas, kad Komisijai pateiktos išlaidų deklaracijos yra tikslios, ir garantavimas, kad jos rengiamos naudojant apskaitos sistemas, paremtas patvirtinamaisiais dokumentais, kuriuos galima patikrinti

e) neatitikimų prevencija ir nustatymas, pranešant apie juos Komisijai pagal taisykles ir nuolat informuojant Komisiją apie administracinių ir teismo procesų eigą. Šiais atvejais valstybės narės ir Komisija imasi priemonių, būtinų pasikeistos informacijos konfidencialumui užtikrinti;

f) pateikimas Komisijai deklaracijos, parengtos asmens ar departamento, kurio funkcija nepriklauso nuo paskirtosios institucijos funkcijos, kai yra baigiamas vykdyti kiekvienas projektas, projekto etapas ar projektų grupė. Šioje deklaracijoje apibendrinamos ankstesniais metais atliktų patikrinimų išvados ir įvertinamas paraiškos išmokėti galutinį likutį pagrįstumas bei paskutinėje pažymoje nurodytų išlaidų teisėtumas ir tvarkingumas. Valstybės narės kartu su šia deklaracija gali pateikti savo nuomonę, jeigu mano tai esant reikalinga;

g) bendradarbiavimas su Komisija, kad užtikrintų, jog Bendrijos lėšos naudojamos vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais;

h) susigrąžinimas visų sumų, prarastų dėl nustatytų neatitikimų, ir, jei reikia, delspinigių už vėluojančius mokėjimus paskaičiavimas.

2. Komisija, būdama atsakinga už Bendrijos biudžeto vykdymą, užtikrina, kad valstybės narės turėtų sklandžiai veikiančias valdymo ir kontrolės sistemas, kad Bendrijos lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir teisingai.

Tuo tikslu, neatmesdami valstybių narių teisės atlikti patikrinimus vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais, Komisijos pareigūnai ar tarnautojai gali, II priedo G straipsnio 1 dalyje numatytos tvarkos pagrindu pagal su valstybe nare suderintus susitarimus, atlikti Fondo finansuojamų projektų ir valdymo bei kontrolės sistemų patikrinimus vietose, įskaitant atrankinius patikrinimus, pranešdami apie juos bent prieš vieną darbo dieną. Komisija praneša atitinkamai valstybei narei, siekdama gauti visą reikalingą pagalbą. Tokiuose patikrinimuose gali dalyvauti ir atitinkamos valstybės narės pareigūnai ir tarnautojai.

Komisija gali reikalauti atitinkamos valstybės narės atlikti patikrinimą vietoje, kad įsitikintų, jog vienas ar daugiau sandorių yra teisingi. Tokiuose patikrinimuose gali dalyvauti Komisijos pareigūnai arba tarnautojai."

b) 4 dalis išbraukiama ir 5 dalis tampa 4 dalimi.

11. 16 straipsnio 1 dalyje žodžiai "iki 1999 m. pabaigos" pakeičiami žodžiais "ne vėliau kaip 2006 m. gruodžio 31 d.".

12. I priedas pakeičiamas taip:

"

I PRIEDAS

Preliminarus visų Sanglaudos fondo išteklių paskirstymas valstybėms narėms naudos gavėjoms

Ispanijai : 61 iki 63,5 % visų išteklių,

Graikijai : 16 iki 18 % visų išteklių,

Airijai : 2 iki 6 % visų išteklių,

Portugalijai : 16 iki 18 % visų išteklių.

"

2 straipsnis

Paraiškos, pateiktos iki šio reglamento įsigaliojimo, tebegalioja, jeigu prireikus per du mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo jos būtų papildytos taip, kad atitiktų iš dalies pakeisto Reglamento (EB) Nr. 1164/94 reikalavimus.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2000 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1999 m. birželio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Verheugen

[1] OL C 159, 1998 5 26, p. 7.

[2] 1999 m. gegužės 6 d. duotas sutikimas (dar nepaskelbtas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 407, 1998 12 28, p. 74.

[4] OL C 51, 1999 2 22, p. 10.

[5] OL L 130, 1994 5 25, p. 1.

[6] OL L 228, 1996 9 9, p. 1.

[7] OL L 139, 1998 5 11, p. 1.

[8] OL L 209, 1997 8 2, p. 1.

[9] OL L 310, 1996 11 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 448/98 (OL L 58, 1998 2 27, p. 1).

[10] OL C 236, 1997 8 2, p. 1.

--------------------------------------------------

Top