EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1263

1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1263/1999 dėl Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento

OJ L 161, 26.6.1999, p. 54–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; panaikino 32006R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1263/oj

31999R1263Oficialusis leidinys L 161 , 26/06/1999 p. 0054 - 0056


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1263/1999

1999 m. birželio 21 d.

dėl Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

(1) kadangi bendroje žuvininkystės politikoje remiami bendrieji Sutarties 33 straipsnio tikslai; kadangi 1992 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3760/92, nustatantis žvejybos ir akvakultūros sistemą Bendrijoje [4], viena vertus, ypač prisideda prie išteklių apsaugos bei valdymo, o antra vertus, prie žvejybinių pastangų ir stabilaus bei racionalaus šių išteklių naudojimo subalansavimo;

(2) kadangi struktūrinės žuvininkystės ir akvakultūros priemonės turėtų padėti įgyvendinti bendros žuvininkystės politikos ir Sutarties 100 straipsnio tikslus;

(3) kadangi tokių struktūrinių priemonių įtraukimas į struktūrinių fondų veiklos sistemą 1993 m. pagerino Bendrijos veiklos sąveiką ir sudarė sąlygas nuosekliau prisidėti prie ekonominės bei socialinės sanglaudos stiprinimo;

(4) kadangi 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų [5], įdiegia išsamų struktūrinės politikos operatyvinių priemonių, kurios turi įsigalioti nuo 2000 m. sausio 1 d., nagrinėjimą; kadangi šios struktūrinės priemonės bus minėto reglamento 2 straipsnyje nurodytų priemonių ir užduočių dalis; kadangi dėl to reikėtų panaikinti 1993 m. liepos 20 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2080/93, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 2052/88 įgyvendinimo nuostatas dėl Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento [6] ir jį pakeisti nauju reglamentu, pirmiausia numatančiu susitarimus, užtikrinančius pereinamąjį laikotarpį, kurio metu nenutrūktų struktūrinių priemonių įgyvendinimas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Pagal šį reglamentą Bendrijos finansine parama žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui bei šio sektoriaus produktus perdirbančios ir realizuojančios pramonės sektoriui (toliau – sektorius) įgyvendinamomis struktūrinėmis priemonėmis yra remiami Sutarties 33 ir 100 straipsnių bendrieji tikslai ir Reglamentuose (EEB) Nr. 3760/92 ir (EB) Nr. 1260/1999 išdėstyti tikslai.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių užduotys yra šios:

a) prisidėti prie tvaraus žuvininkystės išteklių ir jų naudojimo subalansavimo;

b) stiprinti struktūrų konkurencingumą bei ekonomiškai gyvybingų šio sektoriaus įmonių plėtrą;

c) gerinti tiekimą į rinką ir didinti žuvininkystės bei akvakultūros produktų pridedamąją vertę;

d) prisidėti prie vietovių, kurios priklauso nuo žuvininkystės ir akvakultūros, atgaivinimo.

3. Pagal 2 straipsnį Bendrijos finansinė parama gali būti teikiama priemonėms, remiančioms vienos ar kelių šio straipsnio 2 dalyje išvardytų užduočių vykdymą, įgyvendinti.

4. 4 straipsnyje nustatyta tvarka Taryba nustato sritis, kuriose įgyvendinamos šio straipsnio 1 dalyje minėtos struktūrinės priemonės.

2 straipsnis

1. Šiame dokumente Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas toliau yra vadinamas FIFG.

2. Priemonės, įgyvendinamos FIFG paramos lėšomis struktūrinių fondų 1 tikslo regionuose, turi būti įtrauktos į šio tikslo programavimo dokumentus.

Priemonės, įgyvendinamos FIFG paramos lėšomis ne 1 tikslo regionuose, turi būti įtrauktos į kiekvienos atitinkamos valstybės narės bendrąjį programavimo dokumentą.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės apima visas sektoriaus struktūrines priemones šiose srityse:

- laivyno atnaujinimo ir žvejybos laivų modernizavimo,

- žvejybinių pastangų reguliavimo,

- bendrų įmonių,

- mažo masto pakrančių žvejybos,

- socialinių ir ekonominių priemonių,

- jūros pakrančių vandens išteklių apsaugos,

- akvakultūros,

- žvejybos uosto įrenginių,

- žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimo ir rinkodaros,

- priemonių, skirtų naujoms realizavimo rinkoms rasti ir joms remti,

- šio verslo atstovų veiklos,

- laikino veiklos nutraukimo ir kitų finansinių kompensacijų, ir

- novatoriškų veiksmų bei techninės pagalbos.

4 straipsnyje nustatyta tvarka Taryba gali šį priemonių sąrašą pritaikyti prie konkrečių aplinkybių.

4. Valstybės narės nacionaliniu lygiu užtikrina, kad dalyvavimas pagal FIFG atnaujinant laivyną neprieštarautų bendroje žuvininkystės politikoje, ypač daugiametėse žuvininkystės orientavimo programose, nustatytiems įsipareigojimams.

5. Be to, pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 22 ir 23 straipsnius FIFG prisideda prie:

a) novatoriškų veiksmų, įskaitant transnacionalinę veiklą, ir sektoriuje bei nuo žuvininkystės ir akvakultūros priklausiančiose vietovėse dirbantiems skirtų tinklų sukūrimo;

b) techninės pagalbos priemonių.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 22 straipsnio 2 dalį bandomųjų projektų sritis, kurią apima šios dalies a punktas, sprendimu dėl fondų finansavimo yra išplečiama priemonėms, kurios gali būti finansuojamos pagal 1999 m. birželio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1261/1999 dėl regioninės plėtros fondo [7], 1999 m. birželio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1262/1999 dėl Europos socialinio fondo [8] ir 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantį bei panaikinantį tam tikrus reglamentus [9], kad įgyvendinti visas konkrečiais novatoriškais veiksmais numatytas priemones.

3 straipsnis

Finansinė parama, suteikta kiekvienai atskirai veiklai pagal 1 straipsnio 3 dalyje minėtas priemones, negali būti didesnė už maksimalią sumą, kuri nustatoma 4 straipsnyje nustatyta tvarka.

4 straipsnis

Nepažeisdama 5 straipsnio, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, Sutarties 37 straipsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki 1999 m. gruodžio 31 d. priima išsamias taisykles ir sąlygas dėl Bendrijos finansinės paramos 2 straipsnyje minėtoms struktūrinėms priemonėms įgyvendinti.

5 straipsnis

1. Iki 1994 m. sausio 1 d. pateiktoms paraiškoms pagalbai gauti toliau taikomi Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 4028/86 [10] ir (EEB) Nr. 4042/89 [11].

2. Ne vėliau kaip po šešerių metų ir devynių mėnesių nuo pagalbos suteikimo dienos Komisija automatiškai perkelia dalis sumų, kurias nuo 1989 m. sausio 1 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d. ji skyrė kaip paramą projektams pagal Reglamentą (EEB) Nr. 4028/86 ir už kurias ne vėliau kaip per šešerius metus ir tris mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos jai nebuvo pateikta galutinė paraiška apmokėti, pareikalaudama sugrąžinti neteisingai sumokėtas sumas, nedarant žalos teisiniu pagrindu sustabdytiems projektams.

6 straipsnis

Nuo 2000 m. sausio 1 d. šiuo dokumentu panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 2080/93.

Nuorodos į panaikintą reglamentą aiškinamos kaip nuorodos į šį reglamentą.

7 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 52 straipsnyje numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės šiam reglamentui taikomos mutatis mutandis.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1999 m. birželio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Verheugen

[1] OL C 176, 1998 6 9, p. 44.

[2] 1999 m. gegužės 6 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 407, 1998 12 28, p. 74.

[4] OL L 389, 1992 12 31, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1181/98 (OL L 164, 1998 6 9, p. 3).

[5] OL L 161, 1999 6 26, p. 1.

[6] OL L 193, 1993 7 31, p. 1.

[7] OL L 161, 1999 6 26, p. 43.

[8] OL L 161, 1999 6 26, p. 48.

[9] OL L 160, 1999 6 26, p. 80.

[10] OL L 376, 1986 12 31, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2080/93.

[11] OL L 388, 1989 12 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2080/93.

--------------------------------------------------

Top