EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1168

1999 m. birželio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1168/1999, nustatantis prekybos slyvomis standartus

OJ L 141, 4.6.1999, p. 5–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 288 - 293
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 288 - 293
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 288 - 293
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 288 - 293
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 288 - 293
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 288 - 293
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 288 - 293
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 288 - 293
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 288 - 293
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 028 P. 52 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 028 P. 52 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; panaikino 32008R1221 , Date of end of validity: 30/06/2009; netiesiogiai panaikino 32008R1221 . Latest consolidated version: 25/03/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1168/oj

31999R1168Oficialusis leidinys L 141 , 04/06/1999 p. 0005 - 0010


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1168/1999

1999 m. birželio 3 d.

nustatantis prekybos slyvomis standartus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 857/1999 [2], ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

(1) kadangi slyvos yra nurodytos kartu su kitais Reglamento (EB) Nr. 2200/96 I priede išvardytais produktais; kadangi 1987 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1591/87, nustatantis prekybos kopūstais, briuseliniais kopūstais, pailgaisiais salierais, špinatais ir slyvomis standartus [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamente (EB) Nr. 888/97 [4], buvo dažnai keičiamas ir daugiau nebegali užtikrinti teisinio aiškumo;

(2) kadangi siekiant aiškumo slyvoms taikomos taisyklės turėtų būti atskirtos nuo taisyklių, taikomų kitiems produktams pagal Reglamentą (EEB) Nr. 1591/87; kadangi dėl to minėtosios taisyklės turėtų būti atšauktos, o Reglamento (EEB) Nr. 1591/87 V priedas dėl slyvų – panaikintas; kadangi tuo tikslu, siekiant skaidrumo pasaulinėje rinkoje, turėtų būti atsižvelgta į standartą, kurį slyvoms taikyti rekomenduoja Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (UN/ECE) Greitai gendančių produktų ir kokybės gerinimo standartizavimo darbo grupė;

(3) kadangi šių standartų taikymas turėtų padėti pašalinti blogos kokybės produktus iš rinkos, užtikrinti produktų atitikimą vartotojų reikalavimams ir sudaryti sąlygas prekybiniams ryšiams plėtotis sąžiningos konkurencijos pagrindu ir tokiu būdu pasiekti pelningos gamybos;

(4) kadangi minėtieji standartai yra taikomi visuose prekybos etapuose; kadangi gabenant produktus dideliais nuotoliais, tam tikrą laiką laikant juos sandėliuose ir atliekant su jais kitas operacijas, produktai gali pradėti gesti dėl juose vykstančių biologinių pokyčių arba dėl to, kad jie yra greitai gendantys; kadangi į tokį gedimą reikėtų atsižvelgti taikant standartus prekybos etapuose po produktų pristatymo; kadangi aukščiausiai rūšiai priklausantys produktai turi būti ypač atidžiai išrūšiuoti ir supakuoti, jų atveju turi būti atsižvelgiama tik į į tai, ar jie yra pakankamai švieži ir nesuminkštėję;

(5) kadangi šiame reglamente nurodytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal KN kodą 08094005 klasifikuojamoms slyvoms nustatytas prekybos standartas yra pateikiamas priede.

Šis standartas pagal Reglamente (EB) 2200/96 nustatytas sąlygas yra taikomas visuose prekybos etapuose.

Tačiau prekybos etapuose po pristatymo, atsižvelgiant į šio standarto nuostatas, produktai gali būti:

- ne visiškai švieži ir suminkštėję,

- kitoms rūšims, išskyrus aukščiausiąją rūšį, priklausančiuose produktuose gali atsirasti nežymių gedimo požymių dėl biologinių pokyčių ir savybės greitai gesti.

2 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1591/87 iš dalies keičiamas taip:

1) pavadinime žodžiai "pailgieji salierai, špinatai ir slyvos" pakeičiami žodžiais "pailgieji salierai ir špinatai";

2) 1 straipsnio pirmo punkto penkta įtrauka išbraukiama;

3) V priedas išbraukiamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas po 1999 m. liepos 1 d.

Visas šis reglamentas yra privalomas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1999 m. birželio 3 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 297, 1996 11 21, p. 1.

[2] OL L 108, 1999 4 27, p. 7.

[3] OL L 146, 1987 6 6, p. 36.

[4] OL L 126, 1997 5 17, p. 11.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

SLYVŲ STANDARTAS

I. PRODUKTO APIBRĖŽIMAS

Šis standartas taikomas slyvų rūšims, kurios yra išaugintos iš:

- Prunus domestica L. ssp. domestica,

- Prunus domestica L. ssp. insititia (L.) Schneid.,

- Prunus domestica L. ssp. italica (Borkh.) Gams,

- Prunus domestica L. ssp. syriaca (Borkh.) Janchen ir

- Prunus salicina Lindl.

ir turi būti šviežios pristatytos vartotojui, išskyrus pramoniniam perdirbimui skirtas slyvas.

II. KOKYBĖS NUOSTATOS

Šio standarto tikslas yra nustatyti kokybės reikalavimus paruoštoms ir supakuotoms slyvoms.

A. Būtiniausi reikalavimai

Visų rūšių, atsižvelgiant į kiekvienai rūšiai taikomas konkrečias nuostatas ir leistinus nukrypimus, slyvos turi būti:

- nepažeistos,

- sveikos; išskyrus slyvas, kurios yra taip supuvusios arba sugedusios tiek, kad netinka vartojimui,

- švarios, beveik be jokių matomų pašalinių medžiagų,

- be kenkėjų,

- nesugadintos kenkėjų,

- be per didelio išorinio drėgnumo,

- be pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Slyvos turi būti atsargiai nuskintos. Jos turi būti pakankamai išaugusios ir gerai prinokusios.

Slyvos turi būti tokio dydžio ir tokios būklės, kad jas būtų galima:

- gabenti transporto priemonėmis ir tvarkyti, ir

- geros būklės pristatyti į paskirties vietą.

B. Klasifikavimas

Slyvos klasifikuojamos į tris toliau apibūdintas rūšis:

i) aukščiausia rūšis

Šiai rūšiai priskiriamos slyvos turi būti aukščiausios kokybės. Jos turi būti tai rūšiai būdingos formos, dydžio ir spalvos. Slyvos turi būti:

- beveik visos padengtos tai rūšiai būdingais pūkeliais,

- jų minkštimas turi būti kietas.

Slyvos turi būti be defektų, išskyrus labai nežymius paviršiaus defektus, jeigu jie nekenkia bendrai produkto išvaizdai, kokybei, išsilaikymui ir produktų pristatymui pakuotėje.

ii) I rūšis

Šios rūšies slyvos turi būti geros kokybės ir turėti savo rūšiai būdingas savybes.

Tačiau gali būti leidžiami toliau išvardyti nežymūs defektai, jeigu jie nekenkia bendrai produkto išvaizdai, kokybei, išsilaikymui ir produktų pristatymui pakuotėje:

- nežymūs formos defektai,

- nežymūs dydžio defektai,

- nežymūs spalvos defektai,

- pailgos formos defektų odelėje ilgis neturi būti didesnis kaip vienas trečdalis didžiausio vaisiaus diametro. Bet užaugę įtrūkimai pirmiausia gali būti leidžiami "Golden gage" rūšies slyvoms [1],

- kiti odelės defektai, kurių užimamas bendras plotas neturi viršyti vienos šešioliktosios viso paviršiaus.

iii) II rūšis

Šiai rūšiai priklauso slyvos, kurios negali būti priskiriamos aukštesnėms rūšims, bet atitinka pirmiau nustatytus būtiniausius reikalavimus.

Toliau išvardyti defektai gali būti leidžiami, jeigu slyvos išlaiko savo pagrindines savybes kokybės, išsilaikymo ir pristatymo požiūriu:

- nežymūs formos defektai,

- nežymūs išsivystymo defektai,

- nežymūs spalvos defektai,

- pailgos formos odelės defektai, kurių bendras plotas neturi viršyti vieno ketvirtadalio viso paviršiaus.

III. DYDŽIO NUOSTATOS

Dydis nustatomas pagal didžiausią vaisiaus dalies diametrą, matuojamą per jo vidurį.

Yra nustatyti tokie mažiausi dydžiai:

| Aukščiausia ir I | II |

Didelių vaisių rūšys | 35 mm | 30 mm |

Kitos rūšys | 28 mm | 25 mm |

Mirabelles ir Damsons | 20 mm | 17 mm |

[1] Apibrėžimas: gages (žali abrikosai, dofinai, renklodai), turintys žalią odelę su gelsvu blizgesiu.

--------------------------------------------------

Top