EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0097

1999 m. gruodžio 13 d. Komisijos direktyva 1999/97/EB iš dalies pakeičianti Direktyvą 95/21/EB dėl laivo saugumo, taršos prevencijos ir darbo bei gyvenimo sąlygų laivuose tarptautinių standartų taikymo laivams, atplaukiantiems į Bendrijos uostus ir plaukiojantiems valstybių narių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse (uosto valstybės kontrolė)Tekstas svarbus EEE.

OJ L 331, 23.12.1999, p. 67–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 100 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 100 - 103

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/97/oj

31999L0097Oficialusis leidinys L 331 , 23/12/1999 p. 0067 - 0070


Komisijos direktyva 1999/97/EB

1999 m. gruodžio 13 d.

iš dalies pakeičianti Direktyvą 95/21/EB dėl laivo saugumo, taršos prevencijos ir darbo bei gyvenimo sąlygų laivuose tarptautinių standartų taikymo laivams, atplaukiantiems į Bendrijos uostus ir plaukiojantiems valstybių narių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse (uosto valstybės kontrolė)

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. birželio 19 d. Tarybos direktyvą 95/21/EB dėl laivo saugumo, taršos prevencijos ir darbo bei gyvenimo sąlygų laivuose tarptautinių standartų taikymo laivams, atplaukiantiems į Bendrijos uostus ir plaukiojantiems valstybių narių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse (uosto valstybės kontrolė) [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/42/EB [2], ypač į jos 19 straipsnį,

(1) kadangi yra būtina atsižvelgti į Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) padarytus ir įsigaliojusius konvencijų, protokolų, kodeksų ir rezoliucijų pakeitimus bei Paryžiaus susitarimo memorandumo pokyčius;

(2) kadangi informacijos paskelbimas apie Bendrijos uostuose pagal Direktyvą 95/21/EB sulaikytus laivus gali paskatinti jų savininkus laisva valia imtis ištaisomųjų veiksmų ir kelti sąmoningumo lygį saugumo atžvilgiu laivybos pramonėje;

(3) kadangi šiuo tikslu skelbtinos informacijos sąrašas turėtų būti išplėstas, papildant jį išsamesne informacija apie tam tikrą laivą, jo sulaikymą ir veiksmus, kurių imtasi, bei informacija apie laivus, kuriems uždrausta įplaukti į Bendrijos uostus; kadangi reikėtų aiškiau nustatyti, kada trūkumai, kurie sąlygojo laivo sulaikymą, yra klasifikacinių bendrovių tikrinimo įsipareigojimų dalis; kadangi tokios priemonės efektyvumą turėtų padidinti dažniau, kas mėnesį, skelbiama informacija;

(4) kadangi didesnis informacijos, susijusios su laivų patikrinimais, skaidrumas yra būtina ir svarbi laivybos kokybės skatinimo Bendrijoje ir visame pasaulyje dalis; kadangi būdai, leidžiantys šiai informacija tapti labiau prieinama ir savalaike, turėtų būti nustatyti bendradarbiaujant valstybėms narėms ir Komisijai;

(5) kadangi valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių, pašalinančių teisines kliūtis tikrinamų, sulaikytų laivų ar laivų, kuriems draudžiama įplaukti į bet kurį Bendrijos uostą, sąrašo skelbimui, ypač keisti, jei būtina, savo nacionalinius įstatymus dėl duomenų apsaugos;

(6) kadangi Direktyvos 95/21/EB I priedo II dalyje apibūdintas bendras atrankos faktorius turėtų būti patobulintas atsižvelgiant į jo įgyvendinimo metu sukauptą patirtį; kadangi atrankos faktoriaus vertė Paryžiaus susitarimo memorandumo sistemoje gali būti dažnai koreguojama, pakeitimus įtraukiant į "Sirenac" sistemą; kadangi, norint sužinoti laivo atrankos faktoriaus vertę, pakanka pasižiūrėti "Sirenac" duomenų bazėje; kadangi dėl šios priežasties nėra būtina įtraukti minėtą vertę į Direktyvą 95/21/EB;

(7) kadangi Direktyvos 95/21/EB II priede nurodytas liudijimų ir dokumentų sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas atsižvelgiant į įsigaliojusius tarptautinių teisės aktų pakeitimus;

(8) kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės sutampa su komiteto, įkurto pagal Tarybos direktyvos 93/75/EEB 12 straipsnį [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Direktyva 98/74/EB [4], nuomone,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 95/21/EB iš dalies keičiama taip:

1. 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 punkte žodžiai "galiojančiais 1998 m. liepos 1 d." keičiami žodžiais "galiojančiais 1999 m. liepos 1 d.";

b) 2 punkte žodžiai "koks jis yra 1998 m. sausio 14 d." keičiami žodžiais "koks jis yra 1999 m. liepos 1 d.";

2. 15 straipsnis pakeičiamas taip:

"15 straipsnis

Paskelbimas apie laivo sulaikymą

1. Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija turi imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad VIII priedo I dalyje nurodyta informacija apie šios valstybės narės uoste per ankstesnį mėnesį sulaikytus laivus arba laivus, kuriems uždrausta įplaukti į šios valstybės narės uostą, būtų skelbiama bent kartą per mėnesį.

2. "Sirenac"; sistemoje esanti informacija apie valstybių narių uostuose patikrintus laivus, nurodyta VIII priedo I ir II dalyse, atitinkamų techninių priemonių pagalba skelbiama kaip galima greičiau po patikrinimo užbaigimo ar sulaikymo nutraukimo.

3. Valstybės narės ir Komisija bendradarbiauja, siekdamos sukurti atitinkamas 2 dalyje numatytas technines priemones.

4. Prireikus "Sirenac"; informacinė sistema keičiama siekiant įgyvendinti pirmiau nurodytus reikalavimus.";

3. I priedas keičiamas, kaip numatyta šios direktyvos priede;

4. II priedas keičiamas taip:

a) 2 punkto septintoji įtrauka pakeičiama taip:

"— išimties liudijimas, įskaitant, kai tai reikalinga, krovinių sąrašą";

b) po 28 punkto įterpiama:

"29. Šiukšlių tvarkymo planas ir šiukšlių registravimo knyga.

30. Sprendimų patvirtinimo sistema keleivinių laivų kapitonams.

31. Paieškos ir gelbėjimo bendradarbiavimo planas nustatytais maršrutais plaukiojantiems keleiviniams laivams.

32. Eksploatacinių apribojimų sąrašas keleiviniams laivams.

33. Biriųjų krovinių laivo knygelė.

34. Pakrovimo ir iškrovimo planas biriųjų krovinių laivams.";

5. įterpiamas naujas VIII priedas, kaip numatyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip po 12 mėnesių nuo šios direktyvos priėmimo, įgyvendina šią direktyvą, ir nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja septintą dieną nuo jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1999 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Loyola de Palacio

Pirmininko pavaduotojas

[1] OL L 157, 1995 7 7, p. 1.

[2] OL L 184, 1998 6 27, p. 40.

[3] OL L 247, 1993 10 5, p. 19.

[4] OL L 276, 1998 10 13, p. 7.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

1. I priedas keičiamas taip:

a)I dalies 6 punkte frazėje "laikinai atšaukta" po žodžio "laikinai" įterpiami žodžiai "ar visiškai";

b) II dalis pakeičiama taip:

"II. Bendras atrankos faktorius

Toliau nurodytų laivų tikrinimui teikiama pirmenybė.

1. Laivai, į valstybės narės uostą įplaukiantys pirmą kartą arba po 12 mėnesių ar ilgesnio nesilankymo. Taikydamos šiuos kriterijus, valstybės narės atsižvelgia ir į Susitarimo memorandumo narių atliktus patikrinimus. Kai tam nėra tinkamų duomenų, valstybės narės remiasi prieinamais "Sirenac" duomenimis ir patikrina tuos laivus, kurie nebuvo įregistruoti "Sirenac" duomenų bazėje nuo šios duomenų bazės sukūrimo 1993 m. sausio 1 d.

2. Jokioje valstybėje narėje per ankstesnius šešis mėnesius nepatikrinti laivai.

3. Laivai, kurių pagal konvencijų nuostatas išduotus privalomus laivų konstrukcijos ir įrangos bei klasifikacijos liudijimus yra išdavusi organizacija, nepripažinta pagal 1994 m. lapkričio 22 d. Tarybos direktyvą 94/57/EB dėl laivus tikrinančių bei apžiūrinčių organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (OL L 319, 12.12.1994, p. 20).

4. Laivai, plaukiojantys su valstybės, kuri yra metinės Susitarimo memorandumo ataskaitos trejų metų slenkamojo vidurkio lentelėje, nurodančioje aukštesnius nei vidutiniškai laivų sulaikymus bei laikinus sulaikymus, vėliava.

5. Laivai, kuriems iš valstybės narės uosto buvo leista išplaukti tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui:

a) kad trūkumai būtų pašalinti iki išvykimo;

b) kad trūkumai būtų pašalinti kitame uoste;

c) kad trūkumai būtų pašalinti per 14 dienų;

d) trūkumai, kurių atžvilgiu nurodytos kitos sąlygos;

Atsižvelgiama į tai, kad buvo imtasi su laivu susijusių veiksmų ir visi trūkumai pašalinti.

6. Laivai, kurių trūkumai buvo užfiksuoti per ankstesnį patikrinimą, atsižvelgiant į trūkumų skaičių.

7. Ankstesniame uoste sulaikyti laivai.

8. Laivai, plaukiojantys su šalies, kuri nėra ratifikavusi visų atitinkamų šios direktyvos 2 straipsnyje nurodytų tarptautinių konvencijų, vėliava.

9. Laivai, plaukiojantys su šalies, kurios trūkumų koeficientas didesnis nei vidutinis, vėliava.

10. Laivai, kuriems priskirtos klasės trūkumas didesnis nei vidutinis.

11. Tokios kategorijos laivai, kuriems nuspręsta atlikti išsamų patikrinimą (pagal šios direktyvos 7 straipsnį).

12. Kiti senesni nei 13 metų laivai.

Nustatydama pirmiau išvardytų laivų tikrinimo eiliškumą, kompetentinga institucija atsižvelgia į eiliškumą, kurį nurodo bendras atrankos faktorius, skelbiamas "Sirenac"informacinėje sistemoje pagal Paryžiaus susitarimo memorandumo I priedo 1 skirsnį. Didesnis atrankos faktorius rodo didesnę pirmenybę. Atrankos faktorius yra atitinkamų taikomų atrankos faktorių verčių suma, kaip numatyta supratimo memorandumo sistemoje. 5, 6 ir 7 punktai taikomi tik patikrinimams, atliktiems per paskutinius 12 mėnesių. Bendras atrankos faktorius neturi būti mažesnis nei 3, 4, 8, 9, 10, 11 ir 12 punktams nustatytų verčių suma.

Jeigu per tris mėnesius nuo naujų Susitarimo memorandumo atrankos faktorių verčių įvedimo Komisija nusprendžia, kad tos vertės yra netinkamos, ji gali nutarti, kad, remiantis Direktyvos 95/21/EB 19 straipsnyje numatyta tvarka, tos vertės nebus taikomos pagal šią direktyvą."

2. Įterpiamas naujas VIII priedas:

"

VIII PRIEDAS

Informacijos, susijusios su laivų sulaikymu ir tikrinimu valstybių narių uostuose, skelbimas

(nurodyta 15 straipsnyje)

I. Pagal 15 straipsnio 1 dalį skelbiamoje informacijoje turi būti:

- laivo pavadinimas,

- TJO numeris,

- laivo tipas,

- tonažas (BT),

- pastatymo metai,

- laivo savininko ar operatoriaus pavadinimas ir adresas,

- vėliavos valstybė,

- klasifikacinė bendrovė ar klasifikacinės bendrovės, prireikus išdavusios laivui tam tikros klasės liudijimus, jei jie yra,

- klasifikacinė bendrovė ar klasifikacinės bendrovės ir (arba) kokia nors kita šalis, vėliavos valstybės vardu išdavusi tokiam laivui liudijimus pagal konvencijas, nurodant išduotus liudijimus,

- sulaikymų skaičius per ankstesnius 24 mėnesius,

- sulaikymo šalis ir uostas,

- sulaikymo atšaukimo data,

- sulaikymo trukmė, nurodyta dienomis,

- nustatytų trūkumų skaičius ir aiškiai bei tiksliai nurodytos sulaikymo priežastys,

- kai laivui draudžiama įplaukti į Bendrijos teritorijoje esantį uostą - aiškiai ir tiksliai nurodyta tokios priemonės taikymo priežastis,

- nurodymas, ar atitinkamą apžiūrą atlikusi klasifikacinė bendrovė arba kita privati organizacija buvo atsakinga už trūkumus, kurie vieni ar kartu su kitais trūkumais sąlygojo sulaikymą,

- priemonės, kurių imtasi dėl laivo, kuriam leista plaukti į atitinkamą artimiausią remonto įmonę ar kuriam buvo uždrausta įplaukti į kurį nors Bendrijos uostą.

II. Į informaciją apie patikrintus laivus, skelbiamą remiantis 15 straipsnio 2 dalimi, įtraukiama:

- laivo pavadinimas,

- TJO numeris,

- laivo tipas,

- tonažas (BT),

- pastatymo metai,

- laivo savininko ar operatoriaus pavadinimas ir adresas,

- vėliavos valstybė,

- klasifikacinė bendrovė ar klasifikacinės bendrovės, prireikus išdavusios laivui tam tikros klasės liudijimus, jei jie yra.

- klasifikacinė bendrovė ar klasifikacinės bendrovės ir (arba) kokia nors kita šalis, vėliavos valstybės vardu išdavusi tokiam laivui liudijimus pagal konvencijas, nurodant išduotus liudijimus,

- patikrinimo šalis, uostas ir data,

- trūkumų kiekis pagal trūkumų kategorijas.

"

--------------------------------------------------

Top