EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0059

1999 m. birželio 17 d. Tarybos direktyva 1999/59/EB iš dalies keičianti Direktyvą 77/388/EEB dėl pridėtinės vertės mokesčio taikymo telekomunikacijų paslaugoms tvarkos

OJ L 162, 26.6.1999, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 324 - 325

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; panaikino 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/59/oj

31999L0059Oficialusis leidinys L 162 , 26/06/1999 p. 0063 - 0064


Tarybos direktyva 1999/59/EB

1999 m. birželio 17 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 77/388/EEB dėl pridėtinės vertės mokesčio taikymo telekomunikacijų paslaugoms tvarkos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 93 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi:

(1) Sutarties 14 straipsnis apibrėžia vidaus rinką, kurią sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje pagal Sutarties nuostatas užtikrintas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas;

(2) šiuo metu telekomunikacijų paslaugoms taikomos taisyklės dėl PVM pagal 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos (77/388/EEB) 9 straipsnį, dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, suderinimo — bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas apskaičiavimo pagrindas [4], yra nepakankamos apmokestinant visas tokias paslaugas, kurios suvartojamos Bendrijoje, ir norint išvengti konkurencijos iškraipymų šioje srityje;

(3) dėl tinkamo vidaus rinkos funkcionavimo, šiai veiklos rūšiai tokie iškraipymai turėtų būti pašalinti ir įdiegtos naujos suderintos taisyklės;

(4) reikėtų imtis priemonių užtikrinančių, kad telekomunikacijų paslaugos, kuriomis naudojasi Bendrijoje įsisteigę klientai, būtų apmokestinamos Bendrijoje;

(5) tuo tikslu, apmokestinamiesiems asmenims įsikūrusiems Bendrijoje arba tokių paslaugų gavėjams įsikūrusiems trečiosiose šalyse teikiamos telekomunikacijų paslaugos turėtų būti apmokestinamos paslaugų gavimo vietoje;

(6) užtikrinant, kad būtų vienodai apmokestinamos telekomunikacijų paslaugos, kurias teikia apmokestinamieji asmenys įsikūrę trečiosiose šalyse neapmokestinamiesiems asmenims įsikūrusiems Bendrijoje, kuriomis jie veiksmingai naudojasi, valstybės narės turėtų vadovautis Direktyvos 77/388/EEB 9 straipsnio 3 dalies b punkto nuostatomis dėl paslaugų teikimo vietos pakeitimo; kadangi šios direktyvos 9 straipsnio 3 dalis gali būti taikoma ir ateityje, kai tokios pačios telekomunikacijų paslaugos teikiamos kitiems gavėjams Bendrijoje;

(7) tam, kad būtų parengtos specialios taisyklės dėl telekomunikacijų paslaugų teikimo vietos nustatymo, šias paslaugas reikia apibrėžti; šis apibrėžimas turi būti parengtas atsižvelgiant į jau priimtus apibrėžimus tarptautiniame lygyje, kurie apima tarptautinių telefoninių kvietimų maršrutizavimo ir nutraukimo paslaugas bei prieigą prie pasaulinio informacijos tinklo;

(8) apmokestinimas paslaugų gavimo vietoje taip pat reiškia, kad apmokestinamiesiems asmenims nereikėtų atsižvelgti į Direktyvose 79/1072/EEB [5] ir 86/560/EEB [6] nustatytas procedūras; naujos taisyklės, kurios nustato paslaugų teikimo vietą, neturėtų reikšti, kad užsienyje gyvenantys apmokestinamieji asmenys mokesčių tikslais turi būti nustatyti kitoje valstybėje; tai bus pasiekta visiems paslaugų gavėjams nustačius prievolę mokėti mokestį, jei gavėjas yra apmokestinamasis asmuo;

(9) atsižvelgiant į tai, Direktyva 77/388/EEB turėtų būti iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 77/388/EEB pakeičiama ir išdėstoma taip:

1) 9 straipsnio 2 dalies e punkto pabaigoje, taškas keičiamas kabliataškiu, ir įrašoma toliau išdėstyta įtrauka:

"— Telekomunikacijos. Telekomunikacijų paslaugos — tai paslaugos susijusios su signalų, rašytinės medžiagos, vaizdo ir garso arba informacijos perdavimu, siuntimu ir priėmimu laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitų rūšių elektromagnetinėmis sistemomis, įtraukiant su tuo susijusios teisės perdavimą arba priskyrimą panaudojant galingumą tokiam perdavimui, siuntimui ar priėmimui. Šioje nuostatoje telekomunikacijų paslaugos taip pat apima nuostatas dėl prieigos prie pasaulinio informacijos tinklo.";

2) po 9 straipsnio 3 dalies pridedama 4 straipsnio dalis:

"4. Telekomunikacijų paslaugų atveju, kuris aprašytas šio straipsnio 2 dalies e punkte, kai paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo įsikūręs už Bendrijos ribų neapmokestinamajam asmeniui Bendrijoje, valstybės narės vadovaujasi šio straipsnio 3 dalies b punkto nuostatomis.";

3) 21 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

"b) apmokestinamasis asmuo, kuriam teikiamos paslaugos pagal 9 straipsnio 2 dalies e punkto nuostatas, arba asmenys, kuriems nustatyta prievolė mokėti pridėtinės vertės mokestį šalies teritorijoje, kuriems paslaugos teikiamos pagal 28b straipsnio C, D, E ir F dalis, jei paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo įsikūręs užsienyje; tačiau valstybės narės gali reikalauti, kad paslaugų teikėjas būtų laikomas kartu ir atskirai atsakingas už mokesčių mokėjimą;".

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2000 m. sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1999 m. birželio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. Müntefering

[1] OL C 78, 1997 3 12, p. 22.

[2] Nuomonė pareikšta 1999 m. gegužės 6 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 287, 1997 9 22, p. 28.

[4] OL L 145, 1977 6 13, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 1999/49/EB (OL L 139, 1999 6 2, p. 27).

[5] OL L 331, 1979 12 27, p. 11. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[6] OL L 326, 1986 11 21, p. 40.

--------------------------------------------------

Top