EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0051

1999 m. gegužės 26 d. Komisijos direktyva 1999/51/EB penktą kartą derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvos 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir jų naudojimo apribojimais, suderinimo I priedą (alavas, PCF ir kadmis)Tekstas svarbus EEE.

OJ L 142, 5.6.1999, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/51/oj

31999L0051Oficialusis leidinys L 142 , 05/06/1999 p. 0022 - 0025


Komisijos direktyva 1999/51/EB

1999 m. gegužės 26 d.

penktą kartą derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvos 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir jų naudojimo apribojimais, suderinimo I priedą (alavas, PCF ir kadmis)

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/64/EB [2], ypač į jos 2a straipsnį, kuris buvo įrašytas remiantis Tarybos direktyva 89/678/EEB [3],

(1) kadangi remiantis Aktu dėl Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo į Europos Sąjungą, visų pirma jo 69, 84 ir 112 straipsniais, numatyta, kad nuo 1995 m. sausio 1 d. Direktyvos 76/769/EEB I priedo tam tikros nuostatos ketverius metus nebus taikomos Austrijai, Suomijai ir Švedijai ir bus patikslintos EB sutarties nustatyta tvarka;

(2) kadangi tam tikri organiniai alavo junginiai, pirmiausia tributilalavas (TBT), skirtas apsaugoti nuo užteršimo vandens mikroorganizmais, augalais ir gyvūnais, vis dar kelia pavojų vandens aplinkai ir žmonių sveikatai, įskaitant galimą poveikį endokrininės sistemos veiklai; kadangi Tarptautinė jūrų organizacija (TJO) pripažino TBT keliamą pavojų, o TJO Jūros aplinkos apsaugos komitetas pareikalavo, kad visame pasaulyje iki 2003 m. sausio 1 d. būtų uždrausta naudoti organinius alavo junginius, kurie veikia kaip biocidai, apsaugodami laivus nuo užteršimo vandens mikroorganizmais, augalais ir gyvūnais; kadangi nuostatos dėl TBT turi būti patikslintos visapusiškai atsižvelgiant į TJO veiklą; kadangi buvo sukurti apsaugantys nuo užteršimo vandens mikroorganizmais, augalais ir gyvūnais produktai, leidžiantys kontroliuoti TBT išmetimą, ir jie turėtų būti naudojami vietoje laisvai asocijuotų dažų;

(3) kadangi vidaus vandenys ir Baltijos jūra yra itin jautri aplinka; kadangi turėtų būti uždrausta TBT naudoti Bendrijos vidaus vandenyse; kadangi Austrijai ir Švedijai laikinai turi būti leista taikyti griežtesnes TBT naudojimo nuostatas šiai jautriai aplinkai;

(4) kadangi pentachlorfenolis (PCF) vis dar kelia pavojų sveikatai ir aplinkai nepaisant apribojimų, kurie buvo nustatyti Direktyva 76/769/EEB; kadangi PCF naudojimas ir toliau turėtų būti ribojamas; kadangi, nepaisant to, dėl techninių priežasčių tam tikrais atvejais PCF naudojimas vis dar būtinas valstybių narių jūrų laivyboje;

(5) kadangi pagal 1988 m. sausio 25 d. Tarybos rezoliuciją reikia parengti bendrą strategiją, kaip užkirsti kelią aplinkos taršai kadmiu, įskaitant priemones apriboti kadmio naudojimą ir skatinti kurti jo pakaitalus; kadangi kadmio keliamas pavojus yra įvertintas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 [4] ir atsižvelgusi į rezultatus Komisija turės patikslinti kadmiui nustatytus apribojimus; kadangi Švedija ir Austrija, kurios taiko kur kas griežtesnius apribojimus, laikinai gali ir toliau juos taikyti;

(6) kadangi Toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos mokslinis komitetas paskelbė savo nuomonę apie organinius alavo junginius ir PCF;

(7) kadangi ši direktyva neturi įtakos Bendrijos teisės aktams, nustatantiems būtiniausius darbuotojų apsaugos reikalavimus, numatytus Tarybos direktyvoje 89/391/EEB [5] ir atskirose ja besiremiančiose direktyvose, pirmiausia Tarybos direktyvoje 90/394/EEB [6] ir Tarybos direktyvoje 98/24/EB [7] dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe;

(8) kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo pavojingų medžiagų ir preparatų prekybos srityje derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/769/EEB I priedas šia direktyva yra derinamas su technine pažanga, kaip nurodyta jos priede.

2 straipsnis

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2000 m. vasario 29 d. priima ir paskelbia nuostatas, būtinas šios direktyvos įgyvendinimui, ir apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai. Šias nuostatas jos taiko nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. Tačiau Austrija, Suomija ir Švedija šias nuostatas gali taikyti nuo 1999 m. sausio 1 d., išskyrus priede nurodytus atvejus.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatas.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1999 m. gegužės 26 d.

Komisijos vardu

Martin Bangemann

Komisijos narys

[1] OL L 262, 1976 9 27, p. 24.

[2] OL L 315, 1997 11 19, p. 13.

[3] OL L 398, 1989 12 30, p. 24.

[4] OL L 84, 1993 4 5, p. 1.

[5] OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

[6] OL L 196, 1990 7 26, p. 1.

[7] OL L 131, 1998 5 5, p. 11.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

1.2.3. Direktyvos 79/769/EEB I priedo 21, 23 ir 24 punktai iš dalies keičiami taip:

21 punktas keičiamas taip:

"21.Organiniai alavo junginiai | 1.Negali būti pateikti į rinką kaip medžiagos ir sudedamosios preparatų dalys, jeigu jos naudojamos kaip biocidai laisvai asocijuotuose dažuose, skirtuose apsaugoti nuo užteršimo vandens mikroorganizmais, augalais ir gyvūnais. |

2.Negali būti naudojami kaip medžiagos arba sudedamosios preparatų dalys, kai naudojamos kaip biocidai apsaugoti nuo užteršimo vandens mikroorganizmais, augalais ir gyvūnais toliau išvardytus objektus:a)laivų korpusus:kurių bendras ilgis, kaip nustatyta pagal ISO 8666 standartą, yra mažesnis negu 25 m,bet kokio ilgio laivų, kurie dažniausiai skirti plaukiojimui vidaus vandenų keliuose ir ežeruose;b)narvus, plūdurus, tinklus ir bet kokią kitą įrangą arba prietaisus, naudojamus žuvininkystei arba vėžiagyvių auginimui;c)bet kokius dalinai arba pilnai panardinamus į vandenį prietaisus bei įrangą.Tokios medžiagos ir preparatai:gali būti pateikti į rinką tiktai įpakuoti į 20 litrų ar didesnes talpas,turi būti parduodami tik profesionaliems naudotojams, o ne plačiajai visuomenei.Nepažeidžiant kitų Bendrijos pavojingų medžiagų ir preparatų klasifikavimui, pakavimui ir ženklinimui taikomų nuostatų, tokių preparatų pakuotė turi būti įskaitomai ir nenutrinamai paženklinta taip:"Nenaudoti laivams, kurių bendras ilgis yra mažesnis negu 25 metrai, arba bet kokio ilgio laivams, kurie dažniausiai skirti plaukiojimui vidaus vandenų keliuose ir ežeruose, arba bet kokiems prietaisams bei įrangai, naudojamiems žuvininkystei arba vėžiagyvių auginimui.Skirtas tik profesionaliems naudotojams". |

3.2 skirsnio a punkte minėtos nuostatos ir 2 skirsnio specialios ženklinimo nuostatos Švedijai ir Austrijai yra taikomos nuo 2003 m. sausio 1 d. ir iki tos datos Komisija kartu su valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis šalimis jas patikslins. |

4.Negali būti naudojami kaip pramoninio vandens valymui skirtos medžiagos ir sudedamosios preparatų dalys." |

23 punktas keičiamas taip:

23.Pentachlorfenolis (CAS Nr. 87–86–5) ir jo druskos bei esteriai. | Šis junginys neturi būti naudojamas į rinką pateikiamose medžiagose arba preparatuose, jeigu jo koncentracija yra lygi arba didesnė negu 0,1 % masės. |

Išimties tvarka iki 2008 m. gruodžio 31 d. Prancūzija, Airija, Portugalija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė toliau išvardytose srityse gali netaikyti šios nuostatos medžiagoms arba preparatams, skirtiems naudoti pramoniniuose įrenginiuose, iš kurių darbo metu išsiskiria ar išmetamas toks pentachlorfenolio (PCF) kiekis, kuris yra didesnis už numatytą galiojančiuose teisės aktuose: a)apdorojant medieną.Tačiau šiuo junginiu apdorotas medis negali būti naudojamas:pastatų viduje (gyvenamojoje, darbo ar poilsiui skirtoje patalpoje) apdailai arba kitokiais tikslais,gamybai ir pakartotiniam apdorojimui:i)konteinerių, kurie skirti auginimui;ii)pakuotės, kuri gali liestis su žaliavomis, galinčiomis užteršti tarpinius ar galutinius produktus, skirtus žmogaus ir (arba) gyvūnų vartojimui;iii)kitų medžiagų, kurios gali užteršti i ir ii papunkčiuose minėtus gaminius;b)pluošto ir didelio atsparumo tekstilės gaminių, kurie jokiu būdu nėra skirti drabužių gamybai arba apdailai, impregnavimui;c)ypatingos išimties tvarka valstybės narės tam tikru konkrečiu atveju gali leisti savo teritorijoje specializuotiems profesionalams naudoti šią medžiagą darbo vietoje arba ji gali būti naudojama kultūrinės, meninės bei istorinės vertės pastatams arba ypatingais atvejais — gydymo tikslu apdorojant sausojo puvinio grybeliu (Serpula lacrymans) ir kubinio puvinio grybeliu užkrėstą medieną bei užkrėstus mūrinius pastatus. |

Bet kokiu atveju: a)pentachlorfenolio, naudojamo atskirai kaip medžiaga arba preparatų sudėtyje, kaip pirmiau nurodyta taikant išimtis, bendra heksachlordibenzoparadioksino (HCDD) koncentracija turi būti ne didesnė kaip dvi milijoninės dalys (ppm);b)tokios medžiagos ir preparatai negali būti:pateikti į rinką kitaip, negu įpakuoti po 20 arba daugiau litrų,parduodami plačiajai visuomenei. |

Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, tokių preparatų pakuotė įskaitomai ir nenutrinamai turi būti paženklinta taip:"Skirti tik pramonei ir profesionaliam naudojimui". |

Be to, ši nuostata netaikoma atliekoms, kurioms yra taikomos Direktyvos 75/442/EEB ir 91/689/EEB." |

24 punkte (kadmis) po 3 skirsnio yra įrašomas šis skirsnis:

| "4.Austrija ir Švedija, jau taikančios kadmiui papildomus apribojimus nei tie, kurie yra nustatyti 1, 2 ir 3 skirsniuose, gali ir toliau iki 2002 m. gruodžio 31 d. taikyti šiuos apribojimus. Direktyvos 76/769/EEB I priedo nuostatas dėl kadmio Komisija patikslins iki šios datos, atsižvelgdama į kadmio rizikos įvertinimo rezultatus ir žinių apie kadmio pakaitalus ir jų panaudojimo metodus raidą." |

--------------------------------------------------

Top