EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0005

1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo

OL L 91, 1999 4 7, p. 10–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/06/2016; panaikino 32014L0053

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/5/oj

31999L0005Oficialusis leidinys L 091 , 07/04/1999 p. 0010 - 0028


Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 1999/5/EB

1999 m. kovo 9 d.

dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 189b straipsnyje nustatytos tvarkos [3] ir remdamiesi 1998 m. gruodžio 8 d. Taikinimo komiteto patvirtintu bendru tekstu,

(1) kadangi radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių sektorius sudaro svarbią telekomunikacijų rinkos, kuri yra pagrindinis Bendrijos ekonomikos veiksnys, dalį; kadangi direktyvos, taikomos telekomunikacijų galinių įrenginių sektoriui, jau nebegali apimti numatomų pokyčių, atsirasiančių šiame sektoriuje dėl naujų technologijų, pokyčių rinkoje ir tinklus reguliuojančių teisės aktų;

(2) kadangi, remiantis Sutarties 3b straipsnyje minimais subsidiarumo ir proporcingumo principais, valstybės narės negali visiškai suformuoti atviros, vienos bendros, konkurencingos telekomunikacijų įrenginių rinkos, o Bendrija šią užduotį gali įvykdyti geriau; kadangi šios direktyvos apimtis ne didesnė, negu būtina siekiant šio tikslo;

(3) kadangi valstybės narės gali remtis Sutarties 36 straipsniu, norėdamos neįtraukti tam tikrų įrenginių klasių į šią direktyvą;

(4) kadangi Direktyva 98/13/EB [4] sujungė nuostatas dėl telekomunikacijų galinių įrenginių ir palydovinių bei antžeminių stočių įrenginių, įskaitant priemones abipusiam jų atitikties pripažinimui;

(5) kadangi minėtoji direktyva neapima didelės radijo ryšio įrenginių rinkos dalies;

(6) kadangi dvejopo naudojimo prekėms taikomas Bendrijos eksporto kontrolės režimas, įvestas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3381/94 [5];

(7) kadangi dėl plačios šios direktyvos taikymo srities sąvokas "radijo ryšio įrenginiai" ir "telekomunikacijų galiniai įrenginiai" reikia apibrėžti iš naujo; kadangi vienos bendros radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių rinkos plėtrai skirtas kontrolės režimas turėtų leisti investicijoms, gamybai bei prekybai neatsilikti nuo technologijų ir rinkos naujovių;

(8) kadangi nuolat augant telekomunikacijų galinių įrenginių ir tinklų, kuriuose, be laidinių sujungimų, dar naudojami ir perdavimai radijo bangomis, svarbai, bet kokios taisyklės, reguliuojančios radijo ryšio įrenginių bei telekomunikacijų galinių įrenginių gamybą, pardavimą ir panaudojimą, turėtų būti taikomos abiem tokių įrenginių klasėms;

(9) kadangi 1998 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/10/EB dėl atvirojo tinklo nuostatos (ATN) taikymo balso telefonijai ir universaliųjų telekomunikacijų paslaugų konkurencinėje aplinkoje [6] ragina nacionalines reguliavimo institucijas užtikrinti, kad būtų skelbiamos smulkios tinklo prieigos techninių sąsajų specifikacijos, siekiant sukurti konkurencingą galinių įrenginių pasiūlos rinką;

(10) kadangi į 1973 m. vasario 19 d. Tarybos direktyvos 73/23/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose, suderinimo [7] numatytus tikslus patenka radijo ryšio įrenginiai bei telekomunikacijų galiniai įrenginiai, kuriems netaikomi žemesnės įtampos apribojimai;

(11) kadangi 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvoje 89/336/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo [8] išdėstyti apsauginiai reikalavimai, susiję su elektromagnetiniu suderinamumu, apima radijo ryšio įrenginius ir telekomunikacijų galinius įrenginius;

(12) kadangi Bendrijos teisė numato, kad kliūtis laisvam prekių judėjimui Bendrijoje, atsirandančias dėl skirtingų nacionalinių teisės aktų, susijusių su gaminių pardavimu, galima pateisinti tik tuo atveju, jeigu nacionaliniai reikalavimai yra būtini ir proporcingi; kadangi dėl šios priežasties turi būti suderinti tik tie įstatymai, kurie būtini esminiams reikalavimams, susijusiems su radijo ryšio įrenginiais ir telekomunikacijų galiniais įrenginiais, patenkinti;

(13) kadangi esminiai reikalavimai, taikomi radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių klasei, turėtų priklausyti nuo tos įrenginių klasės pobūdžio ir poreikių; kadangi tuos reikalavimus reikia taikyti įžvalgiai, kad nebūtų varžomos technologijų naujovės ar kliudoma patenkinti laisvosios rinkos ekonomikos poreikius;

(14) kadangi turėtų būti pasirūpinta, kad radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai nekeltų vengtino pavojaus sveikatai;

(15) kadangi telekomunikacijos yra svarbios žmonių su negalia, kurie sudaro nemažą ir didėjančią Europos gyventojų dalį, gerovei ir užimtumui; kadangi dėl šios priežasties radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai tam tikrais atvejais turėtų būti sukonstruoti taip, kad žmonės su negalia galėtų jais naudotis iš karto arba tik minimaliai pritaikius;

(16) kadangi radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių suteikiamomis galimybėmis gali naudotis pagalbos tarnybos;

(17) kadangi radijo ryšio įrenginiuose ir telekomunikacijų galiniuose įrenginiuose gali prireikti įdiegti tam tikrus elementus, kad būtų išvengta pasikėsinimo į asmeninius naudotojo ir abonento duomenis bei jo privatumą ir (arba) sukčiavimo;

(18) kadangi kai kuriais atvejais Bendrijoje gali prireikti tinklais keistis duomenimis su kitu aparatu, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, ir prisijungti prie atitinkamo tipo sąsajų;

(19) kadangi dėl šios priežasties turėtų būti galima nustatyti ir iškelti konkrečius esminius reikalavimus, susijusius su naudotojų privatumu, naudotojų su negalia, pagalbos tarnybų ypatybėmis bei sukčiavimo išvengimu;

(20) kadangi pripažįstama, kad konkurencingoje rinkoje savanoriško sertifikavimo ir žymėjimo sistemos, sukurtos vartotojų organizacijų, gamintojų, operatorių ir kitų pramonės dalyvių, gerina kokybę ir yra naudinga priemonė vartotojų pasitikėjimui telekomunikacijų gaminiais ir paslaugomis stiprinti; kadangi valstybės narės gali remti šias sistemas; kadangi tokios sistemos turėtų būti suderintos su Sutartyje apibrėžtomis konkurencijos taisyklėmis;

(21) kadangi reikėtų išvengti nepriimtino paslaugų, teikiamų asmenims, kurie nėra radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių naudotojai, pablogėjimo; kadangi galinių įrenginių gamintojai turi juos sukonstruoti taip, kad tinklams nebūtų padaryta žala, dėl kurios normaliomis darbo sąlygomis atsirastų toks pablogėjimas; kadangi tinklų operatoriai turėtų konstruoti savo tinklus taip, kad galinių įrenginių gamintojams nereikėtų imtis neproporcingų priemonių, siekiant apsaugoti tinklus nuo pažeidimo; kadangi Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI), rengdamas prieigos prie viešųjų tinklų standartus, turėtų atsižvelgti į šį tikslą;

(22) kadangi reikėtų užtikrinti, kad radijo spektras būtų išnaudojamas efektyviai, išvengiant žalingų trukdžių; kadangi turėtų būti skatinama kuo našiau, kiek leidžia naujausi technikos laimėjimai, naudoti ribotus išteklius, tokius kaip radijo dažnių spektras;

(23) kadangi suderintos sąsajos tarp galinių įrenginių ir telekomunikacijų tinklų skatina ir galinių įrenginių, ir tinklo paslaugų konkurencingas rinkas;

(24) kadangi viešųjų telekomunikacijų tinklų operatoriai vis dėlto turėtų galėti nustatyti savo sąsajų technines charakteristikas pagal Sutartyje apibrėžtas konkurencijos taisykles; kadangi dėl šios priežasties jie turėtų skelbti tikslias ir pakankamas technines tokių sąsajų specifikacijas, kad gamintojai galėtų sukonstruoti šios direktyvos reikalavimus tenkinančius telekomunikacijų galinius įrenginius;

(25) kadangi vis dėlto Sutartyje apibrėžtos konkurencijos taisyklės ir 1988 m. gegužės 16 d. Komisijos direktyva 88/301/EEB dėl konkurencijos telekomunikacijų galinių įrenginių rinkose [9] vis dėlto nustato vienodo, skaidraus ir nediskriminacinio požiūrio į visas reglamentuojančiąsias technines specifikacijas principą; kadangi dėl šios priežasties Bendrija ir valstybės narės, pasitarusios su ekonomikos dalyviais, turi užtikrinti, kad šia direktyva sukurta reguliavimo sistema būtų teisinga;

(26) kadangi Europos standartizacijos organizacijos, o ypač ETSI, turi užtikrinti, kad darnieji standartai būtų tinkamai atnaujinami, ir parengiami taip, kad būtų galima juos interpretuoti vienareikšmiškai; kadangi suderintų standartų palaikymas, interpretacija ir diegimas sudaro labai specializuotą sritį, kuri techniniu požiūriu tampa vis sudėtingesnė; kadangi vykdant šias užduotis turi aktyviai dalyvauti specialistai iš ekonomikos srities; kadangi kai kuriais atvejais gali prireikti greičiau interpretuoti arba pakoreguoti suderintus standartus, negu tai galima būtų padaryti laikantis įprastinės Europos standartizacijos organizacijų tvarkos, taikomos remiantis 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatančia informacijos apie techninius standartus ir reglamentus bei informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką [10];

(27) kadangi visuomenė suinteresuota turėti visoje Europoje suderintus radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių dizaino ir gamybos standartus; kadangi tokių suderintų standartų laikymasis suteikia pagrindą prielaidai dėl esminių reikalavimų atitikties; kadangi leidžiama naudoti ir kitas esminius reikalavimus atitinkančias priemones;

(28) kadangi skiriamas įrenginio klasės atpažinimo žymas turėtų įvertinti CEPT/ERC ir atitinkamos Europos standartų institucijos, specializuotos radijo srityje; kadangi, kai galima, turi būti skatinamos kitos bendradarbiavimo su tomis institucijomis formos;

(29) kadangi, siekdamos, kad Komisija galėtų efektyviai stebėti rinkos kontrolę, valstybės narės turėtų suteikti reikalingą informaciją apie sąsajų tipus, netinkamai arba neteisingai taikomus suderintus standartus, notifikuotąsias įstaigas ir priežiūros institucijas;

(30) kadangi notifikuotosios įstaigos ir priežiūros institucijos turėtų keistis informacija apie radijo ryšio įrenginius ir telekomunikacijų galinius įrenginius, siekdamos efektyviai prižiūrėti rinką; kadangi taip bendradarbiaujant turėtų būti kuo daugiau naudojamasi elektroninėmis priemonėmis; kadangi dėl tokio bendradarbiavimo ypatumų nacionalinės valdžios institucijos turėtų gauti informaciją apie į jų rinką pateiktus radijo ryšio įrenginius, naudojančius Bendrijoje nesuderintas dažnių juostas;

(31) kadangi gamintojai turėtų pranešti valstybėms narėms apie savo ketinimus pateikti į rinką radijo ryšio įrenginius, naudojančius Bendrijoje nesuderintas dažnių juostas; kadangi valstybės narės turi nustatyti tokių pranešimų tvarką; kadangi tokios tvarkos reikalavimai turėtų būti adekvatūs ir tai neturėtų būti dar viena atitikties įvertinimo procedūra šalia tų, kurios numatytos IV ar V prieduose; kadangi pageidautina, kad ta pranešimų tvarka būtų suderinta ir įgyvendinta elektroninėmis priemonėmis vieno langelio principu;

(32) kadangi turėtų būti leidžiama išleisti į laisvą apyvartą atitinkamus esminius reikalavimus atitinkančius radijo ryšio įrenginius ir telekomunikacijų galinius įrenginius; kadangi tokius įrenginius turėtų būti leidžiama eksploatuoti pagal jų paskirtį; kadangi, norint pradėti eksploataciją, gali prireikti leidimo naudotis radijo spektru ir teikti atitinkamas paslaugas;

(33) kadangi prekių mugėse, parodose ir pan. turi būti galima eksponuoti šios direktyvos reikalavimų neatitinkančius radijo ryšio įrenginius ir telekomunikacijų galinius įrenginius; kadangi vis dėlto suinteresuotosios šalys turėtų būti deramai informuotos, kad tokie įrenginiai neatitinka reikalavimų ir tokios būklės jų negalima įsigyti; kadangi valstybės narės gali apriboti tokių eksponuojamų radijo ryšio įrenginių eksploataciją, įskaitant draudimą juos įjungti, dėl priežasčių, susijusių su efektyviu ir tinkamu radijo spektro naudojimu, siekiant išvengti žalingų trukdžių arba visuomenės sveikatos sumetimais;

(34) kadangi radijo dažniai paskirstyti valstybėms ir likę nesuderinti dažniai lieka išskirtinėje valstybių narių kompetencijoje; kadangi būtina įtraukti apsauginę nuostatą, leidžiančią valstybėms narėms, remiantis Sutarties 36 straipsniu, uždrausti, apriboti arba pareikalauti pašalinti iš jų rinkos radijo ryšio įrenginius, kurie sukėlė arba kurie, jų pagrįsta nuomone, sukels žalingų trukdžių; kadangi trukdžiai valstybei paskirtuose radijo dažniuose suteikia valstybei narei teisėtą pagrindą imtis apsaugos priemonių;

(35) kadangi gamintojai atsako už nekokybiško aparato sukeltą žalą pagal Tarybos direktyvos 85/374/EEB [11] nuostatas; kadangi nepriklausomai nuo gamintojo atsakomybės, bet kuris asmuo, importuojantis į Bendriją parduoti skritus aparatus, yra atsakingas pagal minėtą direktyvą; kadangi gamintojui, jo įgaliotajam atstovui arba asmeniui, atsakingam už aparatus, išleistus į Bendrijos rinką, atsakomybė kyla pagal valstybių narių sutartinės ar nesutartinės atsakomybės normas;

(36) kadangi priemonės, kurių gali imtis valstybės narės arba Komisija tuo atveju, jeigu dėl aparato, paskelbto atitinkančiu šios direktyvos nuostatas, tinklui padaroma rimta žala arba atsiranda žalingi radijo trukdžiai, apibrėžiamos pagal bendruosius Bendrijos teisės principus, o ypač pagal objektyvumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principus;

(37) kadangi 1993 m. liepos 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 93/465/EEB dėl modulių, taikomų įvairiuose atitikties įvertinimo procedūrų etapuose, ir atitikties ženklo "CE" žymėjimo ir naudojimo taisyklių, skirtų naudoti techninio derinimo direktyvose [12]; kadangi pageidautina, kad taikytinos atitikties įvertinimo procedūros būtų pasirinktos iš šiame Sprendime nustatytų modulių;

(38) kadangi valstybės narės turi teisę pareikalauti, kad jų nurodytos notifikuotosios įstaigos ir jų priežiūros institucijos būtų akredituotos pagal atitinkamus Europos standartus;

(39) kadangi būtų tikslinga įrodyti, kad radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai atitinka Direktyvų 73/23/EEB ir 89/336/EEB reikalavimus, vadovaujantis direktyvose nustatyta tvarka, kai aparatas patenka į jų taikymo sritį; kadangi dėl to galima taikyti Direktyvos 89/336/EEB 10 straipsnio 1 dalyje numatytą tvarką, kai suderintų standartų taikymas leidžia daryti prielaidą, kad apsaugos reikalavimų yra laikomasi; kadangi 10 straipsnio 2 dalyje [13] nurodytą tvarką galima taikyti, kai gamintojas nesilaikė suderintų standartų arba kai tokių standartų nėra;

(40) kadangi Bendrijos įmonės turėtų turėti efektyvias ir panašias galimybes patekti į trečiųjų šalių rinkas ir trečiosiose šalyse joms taikomas režimas turėtų būti panašus į režimą, taikomą Bendrijoje esančioms įmonėms, kurios visiškai priklauso atitinkamų trečiųjų šalių piliečiams, kurias valdo savininkų, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, dauguma arba kurios yra jų faktiškai valdomos;

(41) kadangi pageidautina įkurti komitetą, susiejantį šalis, tiesiogiai dalyvaujančias radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių reguliavimo įgyvendinime, o ypač nacionalines atitikties įvertinimo institucijas ir nacionalinės valdžios institucijas, atsakingas už rinkos priežiūrą, siekiant pagelbėti Komisijai, kuri užtikrintų, kad nuostatos bus taikomos suderintai ir proporcingai, patenkinant rinkos ir plačiosios visuomenės poreikius; kadangi tam tikrais atvejais turėtų būti tariamasi su telekomunikacijų operatorių, naudotojų, vartotojų, gamintojų ir paslaugų teikėjų atstovais;

(42) kadangi 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija sudarė modus vivendi dėl teisės aktų, priimtų laikantis Sutarties 189b straipsnyje nustatytos tvarkos, įgyvendinimo priemonių [14];

(43) kadangi Komisija turėtų tikrinti, kaip įgyvendinama ir praktiškai taikoma ši ir kitos susijusios direktyvos bei imtis priemonių, kad visos susijusios direktyvos būtų taikomos koordinuotai, siekiant išvengti žmonių sveikatai arba turtui žalingų trukdžių telekomunikacijų įrenginiuose;

(44) kadangi ši direktyva turėtų būti tikslinama, atsižvelgiant į telekomunikacijų srities raidą ir patirtį, įgytą taikant šioje direktyvoje numatytus esminius reikalavimus ir atitikties įvertinimo procedūrą;

(45) kadangi būtina užtikrinti, kad keičiant reguliavimo režimą bus sklandžiai atsisakyta ankstesnio režimo, taip išvengiant rinkos žlugdymo ir teisinio neapibrėžtumo;

(46) kadangi ši direktyva pakeičia Direktyvą 98/13/EB, kuri dėl to turėtų būti panaikinta; kadangi Direktyvos 73/23/EEB ir 89/336/EEB daugiau nebebus taikomos aparatams, kurie patenka į šios direktyvos taikymo sritį, išskyrus apsaugos ir saugos reikalavimus bei tam tikrą atitikties įvertinimo procedūrą,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1 straipsnis

Taikymo sritis ir tikslas

1. Šia direktyva nustatoma radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių pateikimo į rinką, laisvo judėjimo ir eksploatacijos pradžios Bendrijoje reguliavimo sistema.

2. Jeigu aparato, apibrėžto 2 straipsnio a punkte, sudėtinė dalis arba jo priedas yra:

a) medicinos prietaisas, kaip apibrėžta 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų [15] 1 straipsnyje, arba

b) aktyvusis implantuojamas medicinos prietaisas, kaip apibrėžta 1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyvos 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo [16] 1 straipsnyje,

tam prietaisui taikoma ši direktyva, nepažeidžiant Direktyvų 93/42/EEB ir 90/385/EEB taikymo atitinkamai medicinos prietaisams ir aktyviesiems implantuojamiems medicinos prietaisams.

3. Jeigu aparatas yra transporto priemonės sudėtinė dalis arba atskiras techninis agregatas, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 72/245/EEB dėl transporto priemonių keliamų radijo trukdžių (elektromagnetinio suderinamumo) [17], arba transporto priemonės sudėtinė dalis arba atskiras techninis agregatas, kaip apibrėžta 1992 m. birželio 30 d. Tarybos direktyvos 92/61/EEB dėl dviračių ir triračių transporto priemonių tipo patvirtinimo 1 straipsnyje, tam aparatui taikoma ši direktyva, nepažeidžiant atitinkamai Direktyvos 72/245/EEB arba Direktyvos 92/61/EEB taikymo.

4. Ši direktyva netaikoma įrenginiams, išvardytiems I priede.

5. Ši direktyva netaikoma aparatams, naudojamiems veikloje, susijusioje su visuomenės saugumu, gynyba, valstybės saugumu (įskaitant valstybės ekonominės gerovės veiksmus, susijusius su valstybės saugumo reikalais) ir valstybės veiksmų baudžiamosios teisės srityje atveju.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šioje direktyvoje taikomos tokios sąvokos:

a) "aparatas" – tai bet koks įrenginys, kuris yra arba radijo įrenginys, arba telekomunikacijų galinis įrenginys, arba ir vienas, ir kitas;

b) "telekomunikacijų galinis įrenginys" – tai gaminys, įgalinantis perduoti informaciją, arba jo atitinkama sudėtinė dalis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai ir nesvarbu, kokiomis priemonėmis, prijungiami prie viešųjų telekomunikacijų tinklų sąsajų (t. y. telekomunikacijų tinklų, visiškai ar iš dalies naudojamų teikti viešas telekomunikacijų paslaugas);

c) "radijo ryšio įrenginys" – tai gaminys arba jo atitinkama sudėtinė dalis, galintys perduoti informaciją skleisdami ir (arba) priimdami radijo bangas antžeminiams ir (arba) kosminiams ryšiams skirtame dažnių spektre;

d) "radijo bangos" – tai laisvai sklindančios erdvėje elektromagnetinės bangos, kurių dažnis – nuo 9 kHz iki 3000 GHz;

e) "sąsaja" – tai:

i) tinklo galinis taškas, skirtas fiziniam sujungimui, kuriame naudotojui suteikiama prieiga prie viešųjų telekomunikacijų tinklų, ir (arba)

ii) erdvinė (orinė) sąsaja, apibrėžianti radijo ryšio veikimą tarp radijo ryšio įrenginių,

ir jų techninės specifikacijos;

f) "įrenginio klasė" – tai atskiri aparatų tipai, kurie pagal šią direktyvą laikomi panašiais, ir tos sąsajos, kurioms šie aparatai yra skirti. Aparatai gali priklausyti daugiau nei vienai įrenginio klasei;

g) "techninių dokumentų byla" – tai byla, kurioje aprašomi aparatai ir pateikiama informacija bei paaiškinimai dėl jų atitikties esminiams reikalavimams;

h) "darnusis standartas" – tai techninė specifikacija, kurią, Komisijos pavedimu, remdamasi Direktyvos 98/34/EB nustatyta tvarka, skirta nustatyti europiniam reikalavimui, kurio laikytis nėra privaloma, priėmė pripažinta standartizacijos institucija;

i) "žalingi trukdžiai" – tai trukdžiai, kurie kelia grėsmę radijo navigacinių tarnybų ar kitų saugos tarnybų darbui arba smarkiai pablogina, trukdo arba nuolat pertraukinėja radijo ryšio paslaugas, teikiamas pagal taikytinus Bendrijos arba nacionalinius reglamentus.

3 straipsnis

Esminiai reikalavimai

1. Visiems aparatams taikomi šie esminiai reikalavimai:

a) naudotojo ir bet kurio kito asmens sveikatos apsauga ir sauga, įskaitant Direktyvoje 73/23/EEB apibrėžtus saugos reikalavimus, netaikant jokių įtampos apribojimų;

b) apsauginiai reikalavimai, susiję su Direktyvoje 89/336/EEB nurodytu elektromagnetiniu suderinamumu.

2. Be to, radijo ryšio įrenginiai turi būti sukonstruoti taip, kad jie efektyviai naudotų dažnių spektrą, skirtą antžeminiams ir (arba) kosminiams ir palydoviniams ryšiams, ir būtų išvengta žalingų trukdžių.

3. Laikydamasi 15 straipsnyje nustatytos tvarkos, Komisija gali priimti sprendimą, kad tam tikrai įrenginio klasei priklausančio aparato arba konkretaus tipo aparato konstrukcija turi būti tokia, kad:

a) jis tinklais keistųsi duomenimis su kitais aparatais ir galėtų būti prijungtas prie Bendrijoje priimtino tipo sąsajų; ir (arba), kad

b) jis nepadarytų žalos tinklui ar jo veikimui, taip pat netinkamai nenaudotų tinklo išteklių, taip neleistinai pablogindamas paslaugas; ir (arba), kad

c) jame būtų apsaugos priemonės, užtikrinančios naudotojo bei abonento asmeninių duomenų bei privatumo apsaugą; ir (arba), kad

d) jame būtų galima įdiegti tam tikrus elementus, užtikrinant, jog bus išvengta sukčiavimo; ir (arba), kad

e) jame būtų tam tikri elementai, užtikrinantys susisiekimą su pagalbos tarnybomis; ir (arba), kad

f) jame būtų tam tikri elementai, palengvinantys naudojimąsi aparatu naudotojams su negalia.

4 straipsnis

Pranešimas apie sąsajų specifikacijas ir jų skelbimas

1. Valstybės narės paskelbia apie sąsajas, kurias jos priderino prie Komisijos reikalavimų, jeigu apie nurodytąsias sąsajas jau nebuvo paskelbta pagal Direktyvos 98/34/EB nuostatas. 15 straipsnyje nustatyta tvarka Komisija, pasitarusi su komitetu, nustato sąsajų, apie kurias pranešta, atitikimą ir priskiria įrenginio klasės atpažinimo ženklą, kurio smulkus aprašymas paskelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

2. Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai apie toje valstybėje viešųjų telekomunikacijų operatorių siūlomų sąsajų tipus. Valstybės narės užtikrina, kad operatoriai, prieš pradėdami viešai teikti paslaugas per tokias sąsajas, viešai paskelbtų tikslias ir pakankamas tų sąsajų technines specifikacijas ir reguliariai skelbtų visas atnaujintas specifikacijas. Šios specifikacijos turi būti pakankamai išsamios, kad jomis vadovaujantis būtų galima sukonstruoti telekomunikacijų galinį įrenginį, gebantį panaudoti visas paslaugas, teikiamas per atitinkamą sąsają. Specifikacijose, inter alia, pateikiama visa informacija, reikalinga gamintojams, kad jie galėtų savo nuožiūra atlikti atitinkamus bandymus, skirtus nustatyti, ar laikomasi telekomunikacijų galiniams įrenginiams taikomų esminių reikalavimų. Valstybės narės užtikrina, kad operatoriai būtų pasirengę operatyviai išleisti tas specifikacijas.

5 straipsnis

Darnieji standartai

1. Jeigu aparatas atitinka atitinkamus darniuosius standartus arba tas jų dalis, kurių žymenys buvo išspausdinti Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, valstybės narės daro prielaidą, kad yra laikomasi tų 3 straipsnyje nurodytų esminių reikalavimų, kuriuos apima šie darnieji standartai ar jų dalys.

2. Jeigu valstybė narė arba Komisija mano, kad darniųjų standartų atitiktis neužtikrina 3 straipsnyje nurodytų esminių reikalavimų, kuriuos tas standartas turėtų apimti, laikymosi, Komisija arba suinteresuotoji valstybė narė pateikia šį klausimą svarstyti komitetui.

3. Tais atvejais, kai darnieji standartai nevisiškai atitinka esminius reikalavimus, pasitarusi su komitetu ir laikydamasi 14 straipsnyje nustatytos tvarkos, Komisija gali Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje paskelbti darniųjų standartų interpretavimo rekomendacijas arba sąlygas, kurioms esant standarto laikymasis suteikia pagrindą prielaidai dėl atitikties. Pasitarusi su komitetu ir laikydamasi 14 straipsnyje nustatytos tvarkos, Komisija gali panaikinti darniuosius standartus, paskelbdama apie tai pranešimą Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Pateikimas į rinką

1. Valstybės narės užtikrina, kad aparatas būtų pateikiamas į rinką tik tuo atveju, jeigu jį tinkamai sumontavus, eksploatuojant ir naudojant pagal paskirtį, tenkinami atitinkami esminiai reikalavimai, nurodyti 3 straipsnyje ir kitos atitinkamos šios direktyvos sąlygos. Kitos nacionalinės nuostatos, reguliuojančios pateikimą į rinką, tokiam prietaisui netaikomos.

2. Priimdama sprendimą dėl esminių reikalavimų, išdėstytų 3 straipsnio 3 dalyje, taikymo Komisija nustato datą, nuo kurios šie reikalavimai pradedami taikyti. Jeigu nustatoma, kad kurios nors klasės įrenginiai turi atitikti konkrečius 3 straipsnio 3 dalyje išdėstytus reikalavimus, bet kuris tai įrenginių klasei priklausantis aparatas, kuris buvo pateiktas į rinką prieš Komisijai pradėjus taikyti nurodytus reikalavimus, pagrįstą laikotarpį gali ir toliau būti išleidžiamas į rinką. Ir reikalavimų taikymo pradžios datą, ir minėtą laikotarpį nustato Komisija, laikydamasi 14 straipsnyje nustatytos tvarkos.

3. Valstybės narės užtikrina, kad gamintojas arba asmuo, atsakingas už aparato pateikimą į rinką, pateiktų naudotojui informaciją apie aparato paskirtį, kartu su esminių reikalavimų atitikties deklaracija. Jei tai yra radijo ryšio įrenginiai, iš informacijos, pateiktos ant pakuotės bei aparato naudojimo instrukcijose, turi būti galima nustatyti valstybes nares arba valstybės narės geografinę teritoriją, kur tas įrenginys yra skirtas naudoti, taip pat VII priedo 5 dalyje aptartas aparato ženklinimas turi įspėti naudotoją apie galimus radijo ryšio įrenginių naudojimo apribojimus arba reikalaujamus leidimus tam tikrose valstybėse narėse. Iš informacijos apie telekomunikacijų galinius įrenginius turi būti galima nustatyti viešųjų telekomunikacijų tinklų sąsajas, prie kurių tie įrenginiai skirti prijungti. Informacija apie visus aparatus yra aiškiai matoma.

4. Tuo atveju, kai radijo įrenginys naudoja dažnių juostas, kurių naudojimas Bendrijoje nėra suderintas, gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, arba asmuo, atsakingas už įrenginio pateikimą į rinką, praneša nacionalinės valdžios institucijai, atitinkamoje valstybėje narėje atsakingai už spektro valdymą, apie ketinimą išleisti į jos nacionalinę rinką tokį įrenginį.

Toks pranešimas pateikiamas ne vėliau kaip prieš keturias savaites iki gaminio pateikimo į rinką. Jame skelbiama informacija apie įrenginio radijo charakteristikas (ypač apie dažnių juostas, kanalų atskyrimus, moduliavimo tipus ir spinduliuotės galią) ir notifikuotosios įstaigos, minimos IV ar V prieduose, identifikacijos numeris.

7 straipsnis

Eksploatacijos pradžia ir teisė prisijungti

1. Valstybės narės leidžia pradėti eksploatuoti aparatą pagal paskirtį, jeigu jis tenkina atitinkamus esminius reikalavimus, nurodytus 3 straipsnyje, bei kitas atitinkamas šios direktyvos nuostatas.

2. Neatsižvelgdamos į 1 dalį ir nepažeisdamos leidimo teikti konkrečias paslaugas sąlygų, atitinkančių Bendrijos teisę, valstybės narės turi teisę apriboti radijo įrenginio eksploatacijos pradžią tik dėl priežasčių, susijusių su efektyviu ir tinkamu radijo spektro naudojimu, siekimu išvengti žalingų trukdžių ar visuomenės sveikata.

3. Nepažeisdamos 4 dalies valstybės narės užtikrina, kad viešųjų telekomunikacijų tinklų operatoriai dėl techninių priežasčių, neatsisakys prie atitinkamų sąsajų prijungti telekomunikacijų galinių įrenginių, jeigu tie įrenginiai atitinka 3 straipsnyje nurodytus taikytinus reikalavimus.

4. Jeigu, valstybės narės nuomone, aparatas, paskelbtas atitinkančiu šios direktyvos nuostatas tinklui padaro didelę žalą ar sukelia žalingus radijo trukdžius tinklui, arba pakenkia tinklui ar jo veikimui, operatorius turi teisę atsisakyti jį jungti į tinklus ar atjungti arba neteikti paslaugų. Valstybės narės praneša apie kiekvieną tokį išduotą leidimą Komisijai, kuri sušaukia komiteto posėdį, kad pastarasis tuo klausimu pareikštų savo nuomonę. Pasitarusi su komitetu, Komisija gali imtis veiksmų, nurodytų 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Komisija ir valstybės narės taip pat gali imtis kitų atitinkamų priemonių.

5. Avarijos atveju operatorius gali atjungti aparatą, jeigu norint apsaugoti tinklą reikia nedelsiant atjungti įrenginį ir jeigu naudotojui, nedelsiant ir nepatiriant išlaidų, gali būti pasiūlytas alternatyvus sprendimas. Operatorius nedelsdamas informuoja nacionalinės valdžios instituciją, atsakingą už 4 dalies ir 9 straipsnio įgyvendinimą.

8 straipsnis

Laisvas aparatų judėjimas

1. Valstybės narės nedraudžia, nevaržo ar netrukdo savo teritorijoje išleisti į rinką ir pradėti eksploatuoti aparatą, pažymėtą VII priede nurodytu atitikties ženklu "CE", liudijančiu, kad aparatas atitinka visas šios direktyvos nuostatas, įskaitant II skyriuje nustatytas atitikties įvertinimo procedūras. Ši nuostata nepažeidžia 6 straipsnio 4 dalies, 7 straipsnio 2 dalies ir 9 straipsnio 5 dalies.

2. Valstybės narės nesudaro jokių kliūčių, kad aparatai, kurie neatitinka šios direktyvos, būtų eksponuojami prekių mugėse, parodose, demonstracijose ir pan., jeigu matomas ženklas aiškiai parodo, kad tokie aparatai negali būti parduodami ar pradėti eksploatuoti, kol jie neatitinka reikalavimų.

3. Jeigu aparatui taikomos kitos, su kitais aspektais susijusios direktyvos, kuriose reikalaujama "CE" ženklinimo, šis ženklas taip pat turi paliudyti, kad aparatais atitinka ir tų kitų direktyvų sąlygas. Tačiau, jeigu viena ar daugiau iš tų direktyvų leidžia gamintojui pasirinkti, kokios tvarkos laikytis pereinamuoju laikotarpiu, "CE" ženklas paliudija, kad aparatas atitinka tik tų direktyvų, kurias taikė gamintojas, nuostatas. Tokiu atveju dokumentuose, pranešimuose ar instrukcijose, kurias tos direktyvos reikalauja pateikti, ir kurios pridedamos prie minėtų gaminių, pateikiami šių direktyvų duomenys taip, kaip jie yra paskelbti Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Apsaugos priemonės

1. Valstybei narei išsiaiškinus, kad į šios direktyvos taikymo sritį patenkantis aparatas neatitinka šios direktyvos reikalavimų, savo teritorijoje ji imasi visų reikiamų priemonių, kad toks aparatas būtų pašalintas iš rinkos arba būtų nutraukta jo eksploatacija, būtų uždrausta išleisti jį į rinką arba pradėti eksploatuoti, arba būtų suvaržytas jo laisvas judėjimas.

2. Suinteresuotoji valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai apie visas tokio pobūdžio priemones, nurodydama savo sprendimo priežastis ir tai, ar reikalavimų neatitikimas atsirado:

a) netinkamai pritaikius darniuosius standartus, nurodytus 5 straipsnio 1 dalyje;

b) pastebėjus darniųjų standartų, nurodytų 5 straipsnio 1 dalyje, trūkumus;

c) aparatui, kuris neatitinka darniųjų standartų, nurodytų 5 straipsnio 1 dalyje, neatitikus 3 straipsnyje nurodytų reikalavimų.

3. Jeigu 1 dalyje nurodytos priemonės pasitelkiamos dėl to, kad buvo netinkamai pritaikyti 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti darnieji standartai arba darniųjų standartų, nurodytų 5 straipsnio 1 dalyje, neatitinkančiam aparatui neatitikus 3 straipsnyje nurodytų reikalavimų, Komisija kuo greičiau pasitaria su suinteresuotosiomis šalimis. Komisija nedelsdama ne vėliau kaip per du mėnesius nuo to momento, kai jai buvo pranešta apie nurodytas priemones, praneša valstybėms narėms apie savo išvadas ir pareiškia savo nuomonę, ar tos priemonės yra pagrįstos.

4. Jeigu 1 dalyje nurodytas sprendimas priimamas dėl darniųjų standartų, nurodytų 5 straipsnio 1 dalyje, trūkumų, Komisija per du mėnesius pateikia šį klausimą svarstyti komitetui. Komitetas, laikydamasis 14 straipsnyje nustatytos tvarkos, pareiškia savo nuomonę. Po tokių konsultacijų Komisija praneša valstybėms narėms apie savo išvadas ir pareiškia savo nuomonę, ar valstybės narės veiksmai yra pagrįsti. Jei Komisija nustato, kad veiksmai yra pagrįsti, ji nedelsdama inicijuoja 5 straipsnio 2 dalyje paminėtą procedūrą.

5. a) Nepaisydama 6 straipsnio nuostatų, valstybė narė, laikydamasi Sutarties ir ypač jos 30 ir 36 straipsnių, turi teisę patvirtinti atitinkamas priemones, siekdama:

i) uždrausti arba apriboti pateikimą į jos rinką ir (arba)

ii) pareikalauti pašalinti iš jos rinkos

radijo ryšio įrenginius, įskaitant tam tikrų tipų radijo ryšio įrenginius, kurie sukėlė arba, kurie, jos pagrįsta nuomone, sukels žalingų trukdžių, įskaitant valstybei paskirtomis dažnių juostomis teikiamų ar planuojamų teikti paslaugų trukdžius;

b) jeigu valstybė narė imasi priemonių, atsižvelgdama į a papunktį, ji nedelsdama informuoja Komisiją apie šias priemones, nurodydama priežastis, dėl kurių tokių priemonių buvo imtasi.

6. Valstybei narei pranešus Komisijai, kad pritaikė kurią nors priemonę, minimą 1 arba 5 dalyje, Komisija savo ruožtu praneša apie tai kitoms valstybėms narėms ir tuo klausimu tariasi su komitetu.

Kai Komisija po tokių konsultacijų nusprendžia, kad:

- priemonė yra pagrįsta, ji nedelsdama apie tai praneša priemonę inicijavusiai valstybei narei ir kitoms valstybėms narėms,

- priemonė yra nepagrįsta, ji nedelsdama apie tai praneša priemonę inicijavusiai valstybei narei ir pareikalauja atšaukti šią priemonę.

7. Komisija registruoja valstybių narių pranešamus atvejus ir, paprašyta, pateikia joms surinktą informaciją.

II SKYRIUS

ATITIKTIES ĮVERTINIMAS

10 straipsnis

Atitikties įvertinimo procedūros

1. Šiame straipsnyje pateikiamos atitikties įvertinimo procedūros taikomos siekiant parodyti, kad aparatas atitinka visus 3 straipsnyje nurodytus reikiamus esminius reikalavimus.

2. Siekdamas įrodyti, kad prietaisas atitinka esminius reikalavimus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, gamintojas, užuot taikęs toliau nustatytas procedūras, savo nuožiūra gali taikyti atitinkamai Direktyvoje 73/23/EEB ir Direktyvoje 89/336/EEB nustatytas procedūras, jeigu aparatas patenka į jų taikymo sritį.

3. Telekomunikacijų galiniams įrenginiams, nenaudojantiems antžeminiams ar (arba) kosminiams ryšiams skirto radijo dažnių spektro, taip pat radijo ryšio įrenginių imtuvinėms dalims, gamintojo nuožiūra pasirinktinai taikomos II, IV arba V prieduose aprašytos procedūros.

4. Jeigu gamintojas pritaikė 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus darniuosius standartus, radijo įrenginiams, nepatenkantiems į 3 dalies taikymo sritį, gamintojo nuožiūra pasirinktinai taikomos III, IV arba V prieduose nustatytos procedūros.

5. Jeigu gamintojas nepritaikė arba tik iš dalies pritaikė 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus darniuosius standartus, radijo įrenginiams, nepatenkantiems į šio straipsnio 3 dalies taikymo sritį, gamintojo nuožiūra pasirinktinai taikomos IV arba V prieduose nustatytos procedūros.

6. Su atitikties įvertinimo procedūromis, nurodytomis 2-5 dalyse, susiję dokumentai ir korespondencija tvarkomi oficialia valstybės narės, kurioje atliekama įvertinimo procedūra, kalba arba ta kalba, kuri yra priimtina dalyvaujančiai notifikuotajai įstaigai.

11 straipsnis

Notifikuotosios įstaigos ir priežiūros institucijos

1. Valstybės narės praneša Komisijai apie įstaigas, kurias jos paskyrė vykdyti atitinkamas užduotis, nustatytas 10 straipsnyje. Valstybės narės, paskirdamos įstaigas, taiko VI priede nustatytus kriterijus.

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie jų teritorijose įsteigtas valdžios institucijas, kurios vykdys priežiūros užduotis, susijusias su šios direktyvos taikymu.

3. Komisija Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje paskelbia notifikuotųjų įstaigų sąrašą kartu su jų identifikacijos numeriais ir užduotimis, kurias vykdyti jos buvo notifikuotos. Komisija Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje taip pat paskelbia priežiūros institucijų sąrašą. Valstybės narės suteikia Komisijai visą naujausią informaciją, reikalingą šiems sąrašams atnaujinti.

III SKYRIUS

ŽYMĖJIMAS ATITIKTIES ŽENKLU "CE" IR UŽRAŠAI

12 straipsnis

Žymėjimas "CE" ženklu

1. Aparatas, atitinkantis visus reikiamus esminius reikalavimus, pažymimas atitikties ženklu "CE", nurodytu VII priede. Už jo naudojimą atsako gamintojas, jo įgaliotasis atstovas Bendrijoje arba asmuo, atsakingas už aparato pateikimą į rinką.

Tuo atveju, kai buvo pritaikytos III, IV arba V prieduose nustatytos procedūros, šalia ženklo užrašomas 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos notifikuotosios įstaigos identifikacijos numeris. Radijo ryšio įrenginiai papildomai pažymimi įrenginio klasės atpažinimo žyma, jeigu tokia žyma yra priskirta. Aparatas gali būti pažymėtas bet kokiomis kitokiomis žymomis, jeigu jos neuždengia ir netrukdo įžiūrėti bei įskaityti "CE" ženklo.

2. Aparatai, nepriklausomai nuo to, ar jie atitinka esminius reikalavimus ar jų ne, negali būti paženklintas ženklu, kuris savo reikšme ir forma būtų panašus į atitikties ženklui "CE", nurodytam VII priede, ir todėl galinčiu suklaidinti trečiąsias šalis.

3. Prieš bet kurį asmenį, panaudojusį 1 ir 2 dalių neatitinkantį ženklą, kompetentinga valstybė narė imasi atitinkamų veiksmų. Jeigu asmens, panaudojusio tokį ženklą, nustatyti neįmanoma, atitinkamų veiksmų gali būti imtasi prieš asmenį, turėjusį aparatą tuomet, kai buvo nustatyta neatitiktis.

4. Gamintojas aparatą pažymi tipo, partijos ir (arba) serijos numeriu ir gamintojo pavadinimu arba asmens, atsakingo už aparato pateikimą į rinką, vardu.

IV SKYRIUS

KOMITETAS

13 straipsnis

Komiteto sudėtis

Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas komitetas — Telekomunikacijų atitikties įvertinimo ir rinkos priežiūros komitetas (TCAM), kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

14 straipsnis

Konsultacijų su komitetu tvarka

1. Su komitetu konsultuojamasi 5 straipsnyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje ir VII priedo 5 dalyje nurodytais klausimais.

2. Komisija periodiškai tariasi su komitetu dėl priežiūros užduočių, susijusių su šios direktyvos taikymu ir tam tikrais atvejais tuo klausimu paskelbia rekomendacijas.

3. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą, jei reikia – dėl to balsuojama.

Nuomonė užfiksuojama protokole; be to, kiekviena valstybė narė turi teisę reikalauti protokole įrašyti ir jos poziciją.

Komisija kiek galėdama atsižvelgia į komiteto pareikštą nuomonę. Ji praneša komitetui, kaip buvo atsižvelgta į jo nuomonę, ir per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią komitetas pateikė savo nuomonę, priima sprendimą.

4. Komisija periodiškai tariasi su telekomunikacijų tinklų paslaugų teikėjų atstovais, vartotojais bei gamintojais ir reguliariai informuoja komitetą apie tokių pasitarimų rezultatus.

15 straipsnis

Komiteto reguliavimo tvarka

1. Nepaisant 14 straipsnio nuostatų, 3 straipsnio 3 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalyje aptariamiems klausimams taikoma toliau nurodyta tvarka.

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka komiteto nuomonę.

Kai numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS IR PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

16 straipsnis

Trečiosios šalys

1. Valstybės narės gali pranešti Komisijai apie visus bendro pobūdžio sunkumus de jure ir de facto, su kuriais susidūrė Bendrijos įmonės, išleisdamos savo gaminius į rinką trečiosiose šalyse, ir į kuriuos buvo atkreiptas jų dėmesys.

2. Kai tik Komisijai pranešama apie tokius sunkumus, ji gali, jei būtina, teikti Tarybai pasiūlymus dėl atitinkamo įgaliojimo deryboms dėl Bendrijos įmonių teisių tose trečiosiose šalyse. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

3. Priemonės, kurių imamasi pagal 2 dalį, nepažeidžia Bendrijos ir valstybių narių įsipareigojimų, nustatytų atitinkamais tarptautiniais susitarimais.

17 straipsnis

Peržiūrėjimas ir ataskaitos

Komisija tikrina, kaip taikoma ši direktyva, ir pateikia apie tai ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai – pirmą kartą – ne vėliau kaip 2000 m. spalio 7 d., praėjus 18 mėnesių nuo direktyvos įsigaliojimo, o po to – kas trejus metus. Ataskaitoje apžvelgiama, kokia pažanga padaryta rengiant atitinkamus standartus, taip pat visos jų įgyvendinimo problemos. Ataskaitoje taip pat pranešama apie komiteto veiklą, įvertinami laimėjimai kuriant atvirą konkurencingą aparatų rinką Bendrijoje ir nagrinėjama, kaip turėtų būti kuriamos teisės normos, reglamentuojančios aparatų pateikimą į rinką ir jų eksploatacijos pradžią, kad:

a) visiems aparatams visoje Bendrijoje būtų užtikrinta nuosekli sistema;

b) telekomunikacijų, garso bei vaizdo ir informacinių technologijų sritys galėtų persipinti;

c) kontrolės priemonės galėtų būti suderintos tarptautiniu lygiu.

Joje ypatingai turi būti nagrinėjama, ar visoms aparatų kategorijoms, patenkančioms į šios direktyvos taikymo sritį, vis dar būtina taikyti esminius reikalavimus, ir ar procedūros, nustatytos IV priedo trečiojoje pastraipoje, proporcingos siekiui užtikrinti, kad aparatai, kuriems taikomas šis priedas, atitinka esminius reikalavimus. Prireikus ataskaitoje gali būti pasiūlytos kitos priemonės, skirtos šios direktyvos tikslams visiškai įgyvendinti.

18 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Standartai pagal Direktyvas 73/23/EEB arba 89/336/EEB, kurių duomenys buvo išspausdinti Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, gali būti pagrindas prielaidai dėl esminių reikalavimų, nurodytų 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, atitikties. Bendrieji techniniai reglamentai pagal Direktyvą 98/13/EB, kurių duomenys buvo išspausdinti Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, gali būti pagrindas prielaidai dėl kitų atitinkamų esminių reikalavimų, nurodytų 3 straipsnyje, atitikties. Kai tik ši direktyva įsigalios, Komisija Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje nedelsdama paskelbia nuorodų į tuos standartus sąrašą.

2. Valstybės narės netrukdo išleisti į rinką ir pradėti eksploatuoti aparatus, kurie atitinka Direktyvos 98/13/EB nuostatas ar jų teritorijoje galiojančias taisykles, ir kurie pirmą kartą buvo pateikti į rinką prieš įsigaliojant šiai direktyvai arba ne vėliau kaip per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

3. Išskyrus esminius reikalavimus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje, valstybės narės gali pageidauti, kad ir toliau, tačiau ne ilgiau kaip 30 mėnesių nuo dienos, nurodytos 19 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje, bei laikantis Sutarties sąlygų, būtų reikalaujama, kad telekomunikacijų galiniai įrenginiai negalėtų iki nepriimtino lygio pabloginti balso telefonijos paslaugų, prieinamų pagal universaliąsias paslaugas, kaip apibrėžta Direktyvoje 98/10/EB.

Valstybė narė praneša Komisijai priežastis, dėl kurių toks reikalavimas ir toliau taikomas, datą, kada atitinkamai paslaugai tokio reikalavimo nebereikės, ir priemones, kurių numatyta imtis, kad būtų spėta viską sutvarkyti iki tos datos. Komisija apsvarsto prašymą atsižvelgdama į konkrečią padėtį valstybėje narėje ir nuoseklių reglamentuojančių teisės normų poreikį Bendrijoje ir praneša valstybei narei, ar, jos nuomone, dėl šios padėties toje valstybėje narėje galima pagrįstai toliau taikyti tokį reikalavimą ir, jeigu taip, iki kokios datos tokio reikalavimo taikymas yra pagrįstas.

19 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2000 m. balandžio 7 d., įgyvendina šią direktyvą, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai. Šias nuostatas jos taiko nuo 2000 m. balandžio 8 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų vidaus teisės pagrindinių nuostatų tekstus.

20 straipsnis

Panaikinimas

1. Nuo 2000 m. balandžio 8 d. panaikinama Direktyva 98/13/EB.

2. Ši direktyva nėra konkreti direktyva kaip apibrėžta Direktyvos 89/336/EEB 2 straipsnio 2 dalyje. Direktyvos 89/336/EEB nuostatos nuo 2000 m. balandžio 8 d. netaikomos aparatams, patenkantiems į šios direktyvos taikymo sritį, išskyrus 4 straipsnyje ir III priede nurodytus apsaugos reikalavimus ir 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei I priede nustatytą atitikties įvertinimo procedūrą.

3. Direktyvos 73/23/EEB nuostatos nuo 2000 m. balandžio 8 d. netaikomos aparatams, patenkantiems į šios direktyvos taikymo sritį, išskyrus Direktyvos 73/23/EEB 2 straipsnyje ir I priede nurodytus tikslus, susijusius su saugos reikalavimais, bei III priedo B dalyje ir IV priede nustatytą atitikties įvertinimo procedūrą.

21 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

22 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1999 m. kovo 9 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. M. Gil-robles

Tarybos vardu

Pirmininkas

W. Riester

[1] OL C 248, 1997 8 14, p. 4.

[2] OL C 73, 1998 3 9, p. 10.

[3] 1998 m. sausio 29 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 56, 1998 2 23, p. 27), 1998 m birželio 8 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 227, 1998 7 20, p. 37) ir 1998 m. spalio 6 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 328, 1998 10 26, p. 32). 1999 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas ir 1999 m. vasario 10 d. Europos Parlamento sprendimas.

[4] OL L 74, 1998 3 12, p. 1.

[5] OL L 367, 1994 12 31, p. 1.

[6] OL L 101, 1998 4 1, p. 24.

[7] OL L 77, 1973 3 26, p. 29. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB (OL L 220, 1993 8 30, p. 1).

[8] OL L 139, 1989 5 23, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB.

[9] OL L 131, 1988 5 27, p. 73. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 94/46/EB (OL L 268, 1994 10 19, p. 15).

[10] OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (OL L 217, 1998 8 5, p. 18).

[11] OL L 210, 1985 8 7, p. 29.

[12] OL L 220, 1993 8 30, p. 23.

[13] OL L 220, 1993 8 30, p. 23.

[14] OL C 102, 1996 4 4, p. 1.

[15] OL L 169, 1993 7 12, p. 1.

[16] OL L 152, 1972 7 6, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 95/54/EB (OL L 266, 1995 11 8, p. 1).

[17] OL L 225, 1992 8 10, p. 72. Direktyva su pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

ĮRENGINIAI, NEPATENKANTYS Į ŠIOS DIREKTYVOS TAIKYMO SRITĮ, KAIP NURODYTA 1 STRAIPSNIO 4 DALYJE

1. Radijo mėgėjų naudojami radijo ryšio įrenginiai, kaip apibrėžta Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) radijo reglamento 1 straipsnio 53 apibrėžime, išskyrus atvejus, kai tokie įrenginiai parduodami rinkoje.

Sudėtinių dalių rinkiniai, iš kurių radijo mėgėjai turi patys sumontuoti prietaisą, ir komerciniai įrenginiai, kuriuos radijo mėgėjai pritaikė savo reikmėms, nelaikomi rinkoje parduodamais įrenginiais.

2. Įrenginiai, patenkantys į 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 96/98/EB dėl laivų įrenginių [1] taikymo sritį.

3. Kabeliai ir laidai.

4. Tik imtuviniai radijo ryšio įrenginiai, skirti tik garso signalams ir televizijos transliacijoms priimti.

5. Gaminiai, įtaisai ir sudėtinės dalys, kaip apibrėžta 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje [2] 2 straipsnyje.

6. Skrydžių valdymo įranga ir sistemos, kaip apibrėžta 1993 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvos 93/65/EEB dėl suderintų techninių charakteristikų skrydžių valdymo įrangai ir sistemoms pirkti apibrėžimo ir naudojimo EEB [3] 1 straipsnyje.

[1] OL L 46, 1997 2 17, p. 25.

[2] OL L 373, 1991 12 31, p. 4. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2176/96 (OL L 291, 1996 11 14, p. 15).

[3] OL L 187, 1993 7 29, p. 52. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/15/EB (OL L 95, 1997 4 10, p. 16).

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRA, NURODYTA 10 STRAIPSNIO 3 DALYJE

A modulis (gaminių vidaus kontrolė)

1. Šiame modulyje aprašoma tvarka, kurios laikydamasis gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, vykdantis 2 punkte nustatytus įsipareigojimus, užtikrina ir pareiškia, kad atitinkami gaminiai tenkina jiems taikomus šios direktyvos reikalavimus. Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, kiekvieną produktą turi pažymėti atitikties ženklu "CE" ir parengti rašytinę atitikties deklaraciją.

2. Gamintojas privalo pateikti 4 punkte nurodytus techninius dokumentus atitinkamoms valstybių narių nacionalinės valdžios institucijoms patikrinti ne mažiau kaip dešimt metų nuo to laiko, kai pagaminamas paskutinis aparatas.

3. Jeigu nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas nėra įsisteigę Bendrijoje, atsakomybė saugoti techninius dokumentus tenka asmeniui, išleidžiančiam gaminį į Bendrijos rinką.

4. Naudojantis techniniais dokumentais turi būti galima įvertinti, ar gaminys atitinka esminius reikalavimus. Juose turi būti aprašyta gaminio konstrukcija, gamyba ir veikimas, būtent:

- bendras gaminio aprašymas,

- pagrindiniai konstrukcijos ir gamybos brėžiniai, sudėtinių dalių schemos, mazgų, grandžių ir pan. schemos,

- aprašymai ir paaiškinimai, reikalingi tokių brėžinių ir schemų bei gaminių veikimui suprasti,

- visiškai ar iš dalies taikomų standartų, nurodytų 5 straipsnyje, sąrašas, atitiktį esminiams direktyvos reikalavimams užtikrinančių priemonių aprašymai ir paaiškinimai, jei 5 straipsnyje nurodyti standartai netaikomi ar jų iš viso nėra;

- konstrukcijos skaičiavimų rezultatai, atlikti tyrimai ir pan.,

- bandymų rezultatai.

5. Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas kartu su techniniais dokumentais privalo saugoti atitikties deklaraciją.

6. Gamintojas turi imtis visų reikalingų priemonių, kad gamybos proceso metu būtų užtikrinama, kad gaminami gaminiai atitiktų 2 punkte nurodytus techninius dokumentus ir jiems taikomus šios direktyvos reikalavimus.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRA, NURODYTA 10 STRAIPSNIO 4 DALYJE

(Gaminių vidaus kontrolė ir konkretūs aparatų bandymai) [1]

Šį priedą sudaro II priedas ir šie papildomi reikalavimai:

Gamintojas arba kitas asmuo jo vardu turi atlikti visus esminius radijo bandymus kiekvieno tipo aparatams. Nustatyti, kurie bandymai yra esminiai, privalo gamintojo pasirinkta notifikuotoji įstaiga, išskyrus, jei tie bandymai nurodyti darniuosiuose standartuose. Notifikuotoji įstaiga privalo atsižvelgti į anksčiau priimtus kitų notifikuotųjų įstaigų sprendimus.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, arba asmuo, atsakingas už aparato pateikimą į rinką, turi deklaruoti, kad šie bandymai buvo atlikti, kad aparatai atitinka esminius reikalavimus ir gamybos proceso metu turi paženklinti prietaisą notifikuotosios įstaigos identifikacijos numeriu.

[1] Priedas parengtas remiantis moduliu A su papildomais reikalavimais, tinkamais šiam sektoriui.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRA, NURODYTA 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE

(Techninių dokumentų byla)

Šį priedą sudaro III priedas ir šie papildomi reikalavimai:

II priedo 4 punkte aprašyti techniniai dokumentai ir atitikties deklaracija konkretiems radijo bandymams, nurodyta III priede, sudaro techninių dokumentų bylą.

Gamintojas, jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, arba asmuo, atsakingas už aparatų pateikimą į rinką, turi pateikti šią bylą vienai ar kelioms notifikuotosioms įstaigoms, kiekvienai notifikuotajai įstaigai turi būti pranešta, kurios kitos įstaigos gavo šią bylą.

Notifikuotoji įstaiga turi išnagrinėti bylą ir, nusprendusi, kad byloje nėra pakankamai duomenų, įrodančių atitiktį šios direktyvos reikalavimams, gali pranešti savo nuomonę gamintojui, jo atstovui arba asmeniui, atsakingam už aparato pateikimą į rinką, ir turi apie tai pranešti kitoms notifikuotosioms įstaigoms, gavusioms šią bylą. Ši nuomonė turi būti pareikšta ne vėliau kaip per keturias savaites nuo dienos, kurią notifikuotoji įstaiga gavo šią bylą. Aparatai gali būti išleisti į rinką po notifikuotosios įstaigos pranešimo gavimo arba praėjus keturioms savaitėms nuo techninių dokumentų bylos pateikimo, nepažeidžiant 6 straipsnio 4 dalies ir 9 straipsnio 5 dalies.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, arba asmuo, atsakingas už aparato pateikimą į rinką, privalo pateikti šią bylą atitinkamoms valstybių narių nacionalinės valdžios institucijoms ne mažiau kaip dešimt metų nuo to laiko, kai pagaminamas paskutinis aparatas.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRA, NURODYTA 10 STRAIPSNYJE

Visiškas kokybės užtikrinimas

1. Visiškas kokybės užtikrinimas — tai procedūra, pagal kurią gamintojas, vykdantis 2 dalyje nurodytus įsipareigojimus, užtikrina ir pareiškia, kad tam tikri gaminiai atitinka jiems taikomus šios direktyvos reikalavimus. Gamintojas kiekvieną gaminį turi pažymėti 12 straipsnio 1 dalyje nurodytu ženklu ir parengti rašytinę atitikties deklaraciją.

2. Gamintojas turi taikyti patvirtintą kokybės sistemą, apimančią projektavimą, gamybą ir galutinę gaminio kontrolę ir bandymus, kaip nurodyta 3 punkte. Gamintojo priežiūra bus vykdoma 4 punkte nustatyta tvarka.

3. Kokybės sistema

3.1. Gamintojas notifikuotajai įstaigai turi pateikti paraišką įvertinti jo kokybės sistemą.

Paraiškoje turi būti nurodyta:

- visa su numatomais gaminiais susijusi informacija,

- kokybės sistemos dokumentai.

3.2. Kokybės sistema turi užtikrinti gaminių atitiktį šios direktyvos reikalavimams. Visi gamintojo taikomos kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos turi būti metodiškai ir tvarkingai raštu įtvirtinti veiklos principuose, procedūrose ir instrukcijose. Kokybės sistemos dokumentai turi užtikrinti bendrą kokybės sistemos principų ir procedūrų, tokių kaip kokybės programos, planai, vadovai ir duomenų įrašai, supratimą.

Kokybės sistemos dokumentuose turi būti aprašyta:

- siektinas kokybės lygis ir organizacinė struktūra, vadovų pareigos ir įgaliojimai, susiję su gaminio konstravimu ir kokybe,

- numatytos taikyti techninės specifikacijos, įskaitant darniuosius standartus ir techninius reglamentus, taip pat atitinkamų bandymų specifikacijos, o kai 5 straipsnio 1 dalyje minėti standartai nebus taikomi visa apimtimi, priemonės, kurios bus naudojamos užtikrinti, kad gaminiai atitinka jiems taikomus šios direktyvos esminius reikalavimus,

- konstravimo valdymo ir konstrukcijos tikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie bus naudojami konstruojant gaminius, priklausančius tam tikrai gaminių klasei,

- atitinkami gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie bus naudojami,

- tyrimai ir bandymai, kurie bus atliekami prieš ir po gamybos proceso bei gamybos metu ir jų dažnumas, taip pat, kai tikslinga, prieš gamybą atliktų bandymų rezultatai,

- priemonės, kuriomis užtikrinama, kad šių bandymų ir tyrimų būdai atitinka būtiniems bandymams atlikti keliamus reikalavimus;

- kokybės duomenų įrašai, tokie kaip patikrinimo ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, darbuotojų atestavimo ataskaitos ir kt.,

- priemonės, leidžiančios patikrinti, ar pasiekta reikalinga konstrukcijos ir gaminio kokybė ir ar kokybės sistema veikia efektyviai.

3.3. Notifikuotoji įstaiga turi patikrinti kokybės sistemą ir nuspręsti, ar ji tenkina 3.2 punkte numatytus reikalavimus. Kokybės sistema bus laikoma atitinkančia šiuos reikalavimus, jeigu ji bus įdiegta pagal atitinkamą darnųjį standartą.

Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti, ar kokybės kontrolės sistema užtikrina tai, kad gaminiai atitiktų direktyvos reikalavimus, spręsdama pagal atitinkamus dokumentus, aprašytus 3.1 ir 3.2 punktuose, įskaitant, tam tikrais atvejais, gamintojo pateiktus bandymų rezultatus.

Bent vienas tikrinimo grupės narys turi turėti atitinkamos gaminio technologijos vertintojo patirtį. Įvertinimo procedūroje turi būti numatytas įvertinimo vizitas į gamintojo patalpas.

Apie sprendimą turi būti pranešta gamintojui. Pranešime turi būti tyrimo išvados ir motyvuotas vertinimo sprendimas.

3.4. Gamintojas įsipareigoja vykdyti iš patvirtintos kokybės sistemos kylančius įsipareigojimus ir prižiūrėti, kad sistema išliktų tinkama ir efektyvi.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas turi nuolat informuoti notifikuotąją įstaigą, patvirtinusią kokybės sistemą, apie numatomus tos sistemos atnaujinimus.

Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti siūlomus pakeitimus ir nuspręsti, ar pakeista kokybės sistema ir toliau atitiks 3.2 punkte nurodytus reikalavimus, ar reikės ją įvertinti iš naujo.

Apie savo sprendimą ji turi pranešti gamintojui. Pranešime turi būti tyrimo išvados ir motyvuotas vertinimo sprendimas.

4. EB priežiūra, atliekama notifikuotųjų įstaigų

4.1. Priežiūra siekiama įsitikinti, kad gamintojas deramai vykdo įsipareigojimus, kylančias iš patvirtintos kokybės sistemos.

4.2. Gamintojas turi leisti notifikuotajai įstaigai tikrinimo tikslais patekti į projektavimo, gamybos, tikrinimo ir bandymų bei sandėliavimo patalpas ir turi pateikti jai visą reikalingą informaciją, o ypač:

- kokybės sistemos dokumentus,

- kokybės duomenų įrašus, numatytus kokybės sistemos dalyje, apimančioje projektavimą, pvz.: analizių, skaičiavimų, bandymų ir kitokius rezultatus,

- kokybės duomenų įrašus, įrašus apie kokybę, numatytus kokybės sistemos dalyje, apimančioje gamybą, pvz.: kontrolės ataskaitas ir bandymų duomenis, kalibravimo duomenis, darbuotojų atestavimo ataskaitas ir kt.

4.3. Notifikuotoji įstaiga turi periodiškai atlikti patikrinimus, kad įsitikintų, jog gamintojas palaiko ir naudoja kokybės sistemą, ir patikrinimo ataskaitą pateikti gamintojui.

4.4. Notifikuotoji įstaiga gali patikrinti gamintoją be išankstinio įspėjimo. Tokių patikrinimų metu notifikuotoji įstaiga gali atlikti bandymus arba nurodyti juos atlikti, siekdama patikrinti, ar kokybės sistema veikia teisingai; notifikuotoji įstaiga turi pateikti gamintojui patikrinimo ataskaitą, o jei buvo atlikti bandymai, bandymų protokolą.

5. Gamintojas privalo mažiausiai 10 metų nuo to laiko, kai buvo pagamintas paskutinis gaminys, turi saugoti ir prireikus pateikti nacionalinės valdžios institucijoms:

- 3.1 punkto antrojoje įtraukoje nurodytus dokumentus,

- 3.4 punkto antrojoje pastraipoje nurodytus pakeitimus,

- 3.4 punkto paskutinėje pastraipoje ir 4.3 bei 4.4 punktuose nurodytus notifikuotosios įstaigos atsiųstus sprendimus ir ataskaitas.

6. Kiekviena notifikuotoji įstaiga turi sudaryti galimybę kitoms notifikuotosioms įstaigoms susipažinti su informacija apie išduotus ir atšauktus kokybės sistemų patvirtinimus, taip pat ir apie su jomis susijusius aparatus.

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

MINIMALŪS KRITERIJAI, Į KURIUOS TURI ATSIŽVELGTI VALSTYBĖS NARĖS, SKIRDAMOS NOTIFIKUOTĄSIAS ĮSTAIGAS, KAIP NURODYTA 11 STRAIPSNIO 1 DALYJE

1. Notifikuotoji įstaiga, jos vadovas ir darbuotojai, atsakingi už paskirtų užduočių vykdymą, neturi būti radijo ryšio įrenginių ar telekomunikacijų galinių įrenginių projektuotojai, gamintojai, tiekėjai ar montuotojai arba tinklų operatoriai ar paslaugų teikėjai nei bet kurios iš šių šalių įgaliotieji atstovai. Jie turi būti nepriklausomi ir negali tiesiogiai neįsitraukti į radijo ryšio įrenginių ar telekomunikacijų galinių įrenginių projektavimą, gamybą, pardavimą ar techninę priežiūrą, taip pat neturi atstovauti šalims, užsiimančioms tokia veikla. Šie reikalavimai gamintojui ir notifikuotajai įstaigai netrukdo keistis technine informacija.

2. Notifikuotoji įstaiga ir jos darbuotojai paskirtas užduotis turi atlikti aukščiausiu profesiniu ir techninės kompetencijos lygiu, neturi priklausyti nuo patikrinimo rezultatais suinteresuotų asmenų ar asmenų grupių bet kokio spaudimo ar paskatinimų, ypač finansinių, kurie gali daryti įtaką jų sprendimams ar kontrolės rezultatams.

3. Notifikuotoji įstaiga turi turėti reikalingų darbuotojų ir priemonių, kad sugebėtų deramai atlikti su jai pavestomis užduotimis susijusį administracinį bei techninį darbą.

4. Patikrinimus atliekantys darbuotojai turi:

- turėti gerą techninį ir profesinį pasirengimą,

- gerai išmanyti daromų bandymų ar patikrinimų reikalavimus ir turėti tokių bandymų ar patikrinimų patirtį,

- mokėti parengti pažymas, protokolus ir ataskaitas, reikalingus atliktiems patikrinimams patvirtinti.

5. Darbuotojai turi būti nešališki. Jų atlyginimas neturi priklausyti nei nuo padarytų bandymų ar atliktų patikrinimų skaičiaus, nei nuo tokių patikrinimų rezultatų.

6. Notifikuotoji įstaiga turi apsidrausti savo atsakomybę, išskyrus atvejus, kai pagal nacionalinius įstatymus atsakomybę prisiima valstybė narė arba valstybė narė pati yra tiesiogiai atsakinga.

7. Notifikuotosios įstaigos darbuotojai neturi teisės niekam (išskyrus valstybės narės, kurioje ta notifikuotoji įstaiga vykdo savo veiklą, kompetentingas administracinės valdžios institucijas) atskleisti informacijos, kurią sužinojo vykdydami šioje direktyvoje arba bet kokiame nacionalinės teisės akte, išleistame ją įgyvendinant, apibrėžtas užduotis.

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

ĮRENGINIŲ ŽENKLINIMAS, NURODYTAS 12 STRAIPSNIO 1 DALYJE

1. Atitikties ženklą "CE" sudaro tokios formos raidės "CE":

+++++ TIFF +++++

Jei "CE" ženklas didinamas ar mažinamas, turi būti išlaikomos suliniuotame brėžinyje pateiktos proporcijos.

2. "CE" ženklas turi būti ne mažesnis kaip 5 mm, išskyrus tuos atvejus, kai to neleidžia aparatų ypatybės.

3. "CE" ženklas turi būti pritvirtintas prie gaminio arba ant jo informacinės plokštelės. Be to, juo turi būti paženklinta pakuotė, jei tokia yra, ir lydimieji dokumentai.

4. "CE" ženklas turi būti pritvirtintas matomoje vietoje, turi būti įskaitomas ir nenusitrinti.

5. Įrenginio klasės identifikavimo žyma turi būti tokios formos, kokią patvirtins Komisija, remdamasi 14 straipsnyje nustatyta tvarka.

Tam tikrais atvejais joje turi būti simbolis, informuojantis naudotoją, kad aparatas veikia tokiose radijo dažnių diapazonuose, kurių naudojimas Bendrijoje dar nesuderintas.

Šios žymos ir raidžių "CE" aukštis turi būti vienodas.

--------------------------------------------------

Top