EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0003

1999 m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 1999/3/EB dėl jonizuojančiąja spinduliuote apdorotų maisto produktų ir maisto komponentų Bendrijos sąrašo patvirtinimo

OJ L 66, 13.3.1999, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 63 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 63 - 65
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 179 - 181

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/3/oj

31999L0003Oficialusis leidinys L 066 , 13/03/1999 p. 0024 - 0025


Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 1999/3/EB

1999 m. vasario 22 d.

dėl jonizuojančiąja spinduliuote apdorotų maisto produktų ir maisto komponentų Bendrijos sąrašo patvirtinimo

EUROPOS SĄJUNGOS EUROPOS PARLAMENTAS IR TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 189b straipsnyje nustatytos tvarkos [3] ir remdamiesi 1998 m. gruodžio 9 d. Taikinimo komiteto patvirtintu bendru tekstu,

kadangi 1999 m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/2/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote apdorotais maisto produktais ir jų komponentais, suderinimo [4], toliau – pagrindų direktyva, 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta sudaryti maisto produktų, kurie, be visų kitų dalykų, gali būtų apdorojami jonizuojančiąja spinduliuote, sąrašą; kadangi minėtas sąrašas bus sudaromas etapais;

kadangi džiovintos aromatinės žolės, prieskoniai ir augaliniai pagardai dažnai užteršiami ir (arba) apkrečiami visuomenės sveikatai žalingais organizmais bei jų metabolitais;

kadangi taip užterštų ir (arba) apkrėstų maisto produktų nebeleidžiama apdoroti fumigantais, įskaitant etileno oksidą, dėl jų likučių nuodingo poveikio;

kadangi jonizuojančioji spinduliuotė yra veiksminga minėtų medžiagų pakeitimo priemonė;

kadangi tokį apdorojimą patvirtino Maisto produktų mokslinis komitetas;

kadangi dėl to toks apdorojimas yra svarbus siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Atsižvelgiant į Bendrijos leidžiamų produktų sąrašą, kurį reikės sudaryti pagal pagrindų direktyvos 4 straipsnio 3 dalies antrąją pastraipą, patvirtinamas pirmasis Bendrijos leidžiamų maisto produktų ir maisto komponentų, toliau – maisto produktai, kuriuos galima apdoroti jonizuojančiąja spinduliuote, sąrašas bei didžiausios tam tikslui leistinos dozės.

2. Šie produktai gali būti apdorojami jonizuojančiąja spinduliuote tik laikantis pagrindų direktyvos nuostatų. Visų pirma taikomi pagrindų direktyvos 7 straipsnio 3 dalyje numatyti bandymų metodai.

3. Priede išvardijami maisto produktai, kuriuos galima apdoroti jonizuojančiąja spinduliuote, ir nurodoma didžiausia bendra vidutinė sugertoji dozė.

2 straipsnis

Valstybės narės negali drausti, riboti ar trukdyti prekiauti maisto produktais, kurie buvo apšvitinti laikantis pagrindų direktyvos bendrųjų nuostatų ir šios direktyvos nuostatų, dėl to, kad šie produktai buvo tokiu būdu apdoroti.

3 straipsnis

Visi šios direktyvos pakeitimai priimami Sutarties 100a straipsnyje nustatyta tvarka.

4 straipsnis

Iki valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2000 m. rugsėjo 20 d., įgyvendina šią direktyvą, kad būtų leidžiama prekiauti apšvitintais maisto produktais, kurie atitinka šią direktyvą, ir juos vartoti.

Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja septintą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1999 m. vasario 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. M. Gil-robles

Tarybos vardu

Pirmininkas

K.-H. Funke

[1] OL C 336, 1988 12 30, p. 7 ir OL C 303, 1989 12 2, p. 15.

[2] OL C 194, 1989 7 31, p. 14.

[3] 1989 m. spalio 11 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 291, 1989 11 20, p. 58), 1997 m. spalio 27 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 389, 1997 12 22, p. 47) ir 1998 m. vasario 18 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 80, 1998 3 16, p. 133). 1999 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas. 1999 m. sausio 28 d. Europos Parlamento sprendimas.

[4] OL L 66 1999 3 13, p. 16.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

MAISTO PRODUKTAI, KURIUOS LEIDŽIAMA APDOROTI ŠVITINIMU BEI DIDŽIAUSIOS RADIACIJOS DOZĖS

Maisto produktų kategorija | Didžiausia bendra vidutinė sugertoji dozė (kGy) |

Džiovintos aromatinės žolės, prieskoniai ir augaliniai pagardai | 10 |

--------------------------------------------------

Top