EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D1720

1999 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1720/1999/EB kuriuo patvirtinamas veiksmų ir priemonių paketas siekiant užtikrinti transeuropinių tinklų sąveikos gebą ir galimybę jais naudotis elektroniniams duomenų mainams tarp valstybės valdymo institucijų (IDA)

OJ L 203, 3.8.1999, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 185 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/1720/oj

31999D1720Oficialusis leidinys L 203 , 03/08/1999 p. 0009 - 0013


Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1720/1999/EB

1999 m. liepos 12 d.

kuriuo patvirtinamas veiksmų ir priemonių paketas siekiant užtikrinti transeuropinių tinklų sąveikos gebą ir galimybę jais naudotis elektroniniams duomenų mainams tarp valstybės valdymo institucijų (IDA)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 156 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [4],

(1) kadangi Taryba savo 1994 m. birželio 20 d. rezoliucijoje [5] pabrėžė poreikį koordinuoti informacijos mainus tarp valstybės valdymo institucijų;

(2) kadangi Taryba savo 1996 m. lapkričio 21 d. rezoliucijoje [6] nustatė naujus informacinės visuomenės politikos prioritetus;

(3) kadangi Komisija savo 1994 m. liepos 19 d. komunikate pasiūlė veiksmų planą kuriant informacinę visuomenę;

(4) kadangi Komisija pasiūlė vienos bendros rinkos veiksmų planą;

(5) kadangi Europos Parlamentas savo 1997 m. birželio 12 d. rezoliucijoje [7] pakvietė Europos Sąjungą ir valstybes nares imtis veiksmų kitame dešimtmetyje plėtojant ir taikant naujas informacijos ir ryšių technologijas (IRT);

(6) kadangi Europos Parlamentas ir Taryba Sprendime 2717/95/EB [8] patvirtino Euro-ISDN kaip transeuropinio tinklo plėtojimo gaires;

(7) kadangi Europos Parlamentas ir Taryba Sprendime 1336/97/EB [9] patvirtino transeuropinių telekomunikacijų tinklų gaires;

(8) kadangi Taryba savo 1995 m. balandžio 7 d. rekomendacijoje dėl bendrųjų informacinių technologijų saugumo įvertinimo kriterijų (ITSEC) [10] vertinimo ir atestacijos programose rekomendavo taikyti saugumo vertinimo kriterijus;

(9) kadangi tam, kad būtų sukurta ekonominė ir pinigų sąjunga, įgyvendinama Bendrijos politika ir vykdoma jos veikla ir remiamas Bendrijos ir institucijų bei įstaigų bendravimas, reikia sukurti integruotas duomenų perdavimo tarp valstybės valdymo institucijų sistemas, toliau vadinamas "telematiniais tinklais";

(10) kadangi tokie tinklai turi sujungti ir esamas, ir būsimas valstybių narių valstybės valdymo institucijų ir Bendrijos informacines sistemas visoje Europoje, ir todėl jie yra transeuropiniai valstybės valdymo institucijų telekomunikacijų tinklai;

(11) kadangi veiksmingam tokių informacinių sistemų sujungimui reikia didžiausio masto įvairių sistemų ir jų sudėtinių dalių sąveikos gebos;

(12) kadangi yra svarbu kuo plačiau taikyti standartus, viešai platinamus patikslinimus ir viešojo naudojimo taikomąsias programas, kad būtų užtikrinta sklandi sąveika siekiant naudotis masinės gamybos ekonominiais privalumais ir padidinti tokių tinklų teikiamą naudą;

(13) kadangi sustiprinta sąveika su valstybinės valdžios institucijomis paskatins Europos Sąjungos piliečius naudotis informacinės visuomenės vaisiais;

(14) kadangi tam, kad Bendrijos pramonė klestėtų ir būtų konkurencinga svarbu pašalinti valstybinės valdžios institucijų ir privataus sektoriaus bendravimo kliūtis;

(15) kadangi Bendrija naudojasi tais telematiniais tinklais, kurie padeda vykdyti Bendrijos politiką ir veiklą, užtikrinti valstybės valdymo institucijų tarpusavio bendravimą ir ekonominę bei pinigų sąjungą, ar iš jų gauna naudos;

(16) kadangi sukurti tokius tinklus yra ir Bendrijos, ir valstybių narių pareiga;

(17) kadangi tam, kad finansiniai Bendrijos ištekliai būtų naudojami veiksmingai, būtina vengti nereikalingo įrangos pertekliaus, pakartotinių tyrimų ir taikomų metodų gausos;

(18) kadangi sektoriaus taikomųjų tinklų programų bendros priemonės ir metodika, inter alia, gali būti taikomos dokumentams tvarkyti ir platinti, duomenims rinkti, daugiakalbėse naudotojų sąsajose ir elektroninio bendravimo saugumo sistemose;

(19) kadangi kuriant ir eksploatuojant tokius tinklus, rentabilumą, reagavimą į poreikius, lankstumą ir gebą pritaikyti prie technologinių pokyčių geriausiai galima užtikrinti pasirinkus į rinką orientuotą veikimo būdą, t. y. daugelio pardavėjų rinkoje konkurencijos pagrindu pasirenkant tiekėjus;

(20) kadangi bet kokios priemonės, kuriomis užtikrinama tokių tinklų sąveikos geba ir galimybė jais naudotis turi nepažeisti pusiausvyros tenkinant bendruosius reikalavimus ir išsaugant nacionalinę specifiką;

(21) kadangi dėl to reikia imtis tam tikrų horizontalių veiksmų ir priemonių, kad būtų užtikrinta tokių tinklų sąveikos geba;

(22) kadangi pagal Sutarties 5 straipsnyje išdėstytus subsidiarumo ir proporcingumo principus valstybės narės negali iki galo imtis tokių horizontalių veiksmų ir priemonių, todėl dėl pasiūlytų veiksmų masto ir reikšmės juos geriau įvykdytų Bendrija; kad būtų pasiekti minėti tikslai, ši direktyva neapima didesnės nei būtina srities;

(23) kadangi įgyvendinant susitarimą dėl Europos ekonominės erdvės ir asociacijos sutartis su Europos bendrija reikia didelio masto sąveikos gebos atitinkamuose telematiniuose tinkluose ir tarp jų;

(24) kadangi telematiniai tinklai ir elektroninis ryšys iš pagrindų svarbūs tarptautiniu mastu;

(25) kadangi priemonės, skirtos valstybės valdymo institucijų telematinių tinklų sąveikos gebai užtikrinti, atitinka prioritetus, patvirtintus pagal transeuropinių telekomunikacijų tinklų gaires;

(26) kadangi pagal 1995 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimą 95/468/EB dėl Bendrijos indėlio į telematinius duomenų mainus tarp valstybės valdymo institucijų Bendrijoje (IDA) [11] buvo imtasi veiksmų; kadangi Teisingumo Teismas anuliavo 1998 m. gegužės 28 d. Sprendimą 95/468/EB; kadangi priemonių, kurių Komisija ėmėsi pagal tą sprendimą iki tol, kol Teismas jį anuliavo, rezultatai išlieka;

(27) kadangi šiuo sprendimu sukuriama finansinė bazė, kuri turėtų būti pagrindinis biudžetinės įstaigos standartas, įvardytas 1995 m. kovo 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimo 1 punkte [12], sudarant metinį biudžetą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Taikymo sritis ir tikslai

1. Bendrija imasi veiksmų valstybės valdymo institucijų transeuropinių telematinių tinklų srityje ir imasi šiame sprendime numatytų priemonių, siekdama tokių tikslų:

a) pasiekti didelio masto sąveikos gebos įvairiuose administraciniuose sektoriuose ir tarp jų, o prireikus — ir su privačiu sektoriumi, taip pat tarp valstybėse narėse sukurtų telematinių tinklų ir tarp Bendrijos ir valstybių narių tam, kad būtų galima lengviau sukurti ekonominę ir pinigų sąjungą bei įgyvendinti Bendrijos politiką ir vykdyti Bendrijos veiklą, minėtas Sutarties 3 ir 4 straipsniuose, atsižvelgiant į jau atliekamą darbą pagal esamas Bendrijos ar valstybių narių programas;

b) sulieti tokius tinklus į bendrą telematinę sąsają tarp Bendrijos ir valstybių narių;

c) pasiekti esminės naudos valstybių narių valstybės valdymo institucijoms ir Bendrijai supaprastinant operacijas, sumažinant eksploatacijos sąnaudas, greičiau diegiant naujus tinklus ir patobulinimus, pasiekti, kad duomenų mainai bendru mastu vyktų saugiai ir patikimai, taip pat pagerėtų rentabilumas, reagavimas į poreikius, lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti prie technologijų pokyčių kuriant ir eksploatuojant tokius tinklus;

d) sudaryti sąlygas ankstesniame punkte minėtais tinklais naudotis ir Bendrijos pramonės įmonėms, ir Europos Sąjungos piliečiams;

e) skatinti kuo plačiau valstybės valdymo institucijose taikyti tinkamiausią darbo tvarką ir diegti pažangius telematinius sprendimus.

2. Šis sprendimas yra IDA programos dalis.

2 straipsnis

Sąvokos

Šiame sprendime vartojamos tokios sąvokos:

a) "telematinis tinklas" — tai visapusė duomenų perdavimo sistema, kurią sudaro ne tik fizinė infrastruktūra ir jungtys, bet ir jomis teikiamos paslaugos ir įdiegti taikomieji dalykai, leidžiantys organizacijoms ir asmenims keistis informacija;

b) "sektoriaus tinklas" — tai valstybės valdymo institucijų transeuropinis telematinis tinklas arba paslaugų ir taikomųjų dalykų, skirtas kuriai nors konkrečiai Bendrijos politikai įgyvendinti, veiklai vykdyti ar tikslui pasiekti arba atitinkamam procesui palengvinti, kuris toliau vadinamas "administraciniu sektoriumi";

c) "bendros paslaugos" — tai funkcinės telematinio tinklo galimybės, atitinkančios įprastinius naudotojo reikalavimus, pvz., duomenų rinkimą, duomenų platinimą, duomenų mainus ir saugumą. Kiekvienos paslaugos savybės aiškiai apibrėžiamos ir nustatomas garantuojamas jų kokybės lygis.

3 straipsnis

Horizontalūs veiksmai ir priemonės

1. Tam, kad būtų pasiekti 1 straipsnyje apibrėžti tikslai, Bendrija imasi horizontalių veiksmų ir priemonių, kaip numatyta 4–10 straipsniuose, teikdama pagalbą sektorių tinklams ir veikdama pagal IDA veiklos programą.

2. Kiekvienam veiksmui ar priemonei, numatytiems šiame sprendime, IDA veiklos programoje atitinkamai pateikiama:

- išsamus numatytų veiksmų aprašymas, įskaitant jų tikslus, apimtį, loginį pagrindą ir potencialius naudos gavėjus, taip pat prognozuojamas išlaidas ir naudą,

- išsamus funkcinių galimybių ir techninių smulkmenų aprašymas,

- smulkus įgyvendinimo planas, nurodant atskiras užduotis ir jų eiliškumą.

3. Įgyvendinant horizontalius veiksmus ir priemones, atliekamas ekonominis techninis pagrindimas ir rezultatų pristatymas, sukuriamos valstybių narių ir Bendrijos ekspertų darbo grupės, Bendrija įsigyja atitinkamas prekes ir paslaugas.

4. Horizontalūs veiksmai ir priemonės įgyvendinami remiantis tinkamais Bendrijos kitos atitinkamos veiklos rezultatais, ypač Bendrijos tyrimų ir technologinės plėtros programų ir Bendrijos veiklos transeuropinių telekomunikacijų tinklų srityje rezultatais.

5. Horizontaliuose veiksmuose ir priemonėse atitinkamai laikomasi Europos standartų ar viešai skelbiamų patikslinimų, pvz., atvirųjų Interneto standartų, kad būtų užtikrintas platus nacionalinių ir Bendrijos sistemų sąveikos gebos mastas administraciniuose sektoriuose ir tarp jų, taip pat su privačiu sektoriumi. Turi būti atsižvelgta į informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistemų ir paslaugų viešųjų pirkimų standartizavimo srityje nustatytas gaires ir pagalbines priemones.

4 straipsnis

Bendros paslaugos

1. Bendrija patvirtina visas priemones, būtinas, kad sektorių tinklai konkurencijos pagrindu galėtų išsirinkti tinkamas įprastines bendras paslaugas, atitinkančias sektoriaus naudotojo reikalavimus, iš daugelio pardavėjų pasiūlymų. Prireikus, šios priemonės taip pat yra priemonių, kurių buvo imtasi pagal Sprendimą 95/468/EB, tęsinys.

2. Siekdama suteikti sektorių tinklų naudotojams galimybę nustatyti savo techninius reikalavimus ir išsirinkti tinkamas bendras paslaugas, atitinkančias sektoriaus naudotojo poreikius, Bendrija:

a) nustato sektorių tinklų, skirtų įvairių fizinių infrastruktūrų ir paslaugų sąveikos gebai užtikrinti, architektūros gaires;

b) nustato ir skelbia bendrų paslaugų, kurios paprastai reikalingos valstybės valdymo institucijų telematiniuose tinkluose, tarp jų ir paslaugų kokybės bei atitinkamų sąveikos gebos reikalavimų, nustatomų atsižvelgiant į daugelio pardavėjų konkurencinę aplinką, specifikacijas;

c) nustato ir (arba) nurodo tinkamas standartines sąsajas, skatindama kurti mobilią ir reprodukuojamą taikomąją programinę įrangą;

d) nustato ir įdiegia mechanizmą, leidžiantį įvertinti ir paskelbti telematinių paslaugų teikėjų siūlomų paslaugų sąveikos gebos mastą;

e) užtikrina tvarią bendrų reikalavimų raidą ir nuolatinę minėtųjų teikėjų siūlomų telematinių paslaugų stebėseną.

5 straipsnis

Įprastinės priemonės ir metodika

Bendrija užtikrina, kad taikymams sektoriaus tinkluose rinkoje būtų įsigyjamos įprastinės priemonės ir metodikos, o jeigu rinka negali tinkamai patenkinti šio reikalavimo, tokios priemonės ir metodikos turi būti sukurtos, siekiant sumažinti bendras taikomojo produkto kūrimo sąnaudas, racionalizuoti ir patobulinti techninius sprendimus, sutrumpinti operacinėms sistemoms įdiegti reikalingą laiką bei supaprastinti sistemos priežiūrą.

Šiuo tikslu Bendrija sektorių tinkluose nustato ir nurodo esmines ir kartojamas funkcines galimybes, galinčias sudaryti įprastinių priemonių ir metodikų ar modulių pagrindą.

Ji taip pat skatina naudoti ir kurti tokias įprastines priemones ir metodikas ar modulius sektorių tinkluose; ypač garantuojama, kad bus plačiai diegiami pačiame sektoriaus tinkle sukurti tinkami sprendimai.

6 straipsnis

Informacijos turinio sąveikos geba

1. Bendrija skatina informacijos, kuria mainomasi administraciniuose sektoriuose ir tarp jų bei su privačiu sektoriumi, turinio sąveikos gebą. Šiuo tikslu ir laikydamasi sektoriaus naudotojų teisinių, saugumo, duomenų apsaugos ir konfidencialumo reikalavimų, Bendrija patvirtina atitinkamas priemones, ypač šias:

a) pagalba valstybių narių valstybės valdymo institucijoms siekiant užtikrinti tokią sąveikos gebą, supaprastinti administracines procedūras ir pagerinti informacijos srautus;

b) sektorių tinklams keliamų reikalavimų laikytis nustatytos informacijos mainų formos ir užtikrinti platų tinkamų sprendimų diegimą koordinavimas;

c) tinkamų technologinių naujovių elektroninio duomenų perdavimo srityje, tarp jų ir duomenų surinkimo ir pateikimo naujoviškų mechanizmų, stebėsena, jų taikymo rezultatų tyrimas ir skatinimas juos diegti sektorių tinkluose.

2. Siekiant 1 dalyje iškeltų tikslų, pirmenybė teikiama skirtingų formatų pranešimų sąveikos gebą didinantiems sprendimams, palyginti su pranešimų suderintų formatų kūrimu, tačiau pastaroji galimybė nėra atmetama. Tinkamai atsižvelgiama ir į kalbų įvairovę Bendrijoje.

Taip pat palankiai priimami sprendimai, leidžiantys privačiam sektoriui verslo procesams taikyti administracinius reikalavimus.

7 straipsnis

Standartinė teisinė ir saugumo tvarka

Nepažeisdama valstybių narių kompetencijos ir konkrečių įsipareigojimų šio straipsnio taikymo srityse Bendrija įneša savo indėlį nustatydama kliūtis, trukdančias tinklo naudotojams sklandžiai mainytis duomenimis ir sektorių tinkluose užtikrina tinkamą saugumą. Bendrija imasi šių konkrečių veiksmų:

a) bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis nustato transeuropinių duomenų mainų tarp valstybės valdymo institucijų ir tarp valstybės valdymo institucijų ir privataus sektoriaus standartinę teisinę ir saugumo užtikrinimo tvarką, kad būtų lengviau sukurti bendrus darbo metodus;

b) išleidžia atitinkamas rekomendacijas, padedančias valstybėms narėms laikytis a punkte minėtos tvarkos savo administracinėje erdvėje;

c) sektorių tinkluose ir pagal a punkte minėtą tvarką užtikrina: akivaizdžią duomenų, kuriais apsikeista, vertę administracinėje Bendrijos erdvėje; kad bus sukurta asmens duomenų apsaugos metodika; kad bus apibrėžtos naudotojų teisės ir pareigos; informacijos, kuria apsikeista, konfidencialumą, vientisumą, autentiškumo paliudijimą ir galimybės nepripažinti, kad ji buvo siųsta, nebuvimą, taip pat priemones, leidžiančias valdyti galimybes naudotis tinklais;

d) nustato ir analizuoja įvairius saugumo lygius, atsižvelgdama į sektorių tinklų pobūdį ir paskirtį;

e) formuluoja priemonių, sudėtinių dalių ir sistemų, užtikrinančių nustatytus saugumo lygius, pasirinkimo ir diegimo gaires bei pateikia apibendrintus sprendimus, kaip tai padaryti.

8 straipsnis

Kokybės užtikrinimas ir kontrolė

Bendrija, atsižvelgdama į panašių veiksmų rezultatus, apibrėžia, įgyvendina ir nuolat atnaujina konkrečią, nuoseklią, integruotą kokybės programą, kuri taikoma horizontaliems veiksmams bei priemonėms, kurių imamasi pagal šį sprendimą, ir bendros svarbos projektams pagal 1999 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 1719/1999/EB dėl transeuropinių tinklų gairių, apimančių ir bendros svarbos projektus, skirtų elektroniniu būdu keistis duomenimis tarp administracijų (IDA) [13]. Šioje kokybės programoje numatomos priemonės, būtinos:

a) naudotojų reikalavimų ir projekto patikslinimų nustatymo būdams patobulinti;

b) projektų rezultatams pagerinti, kalbant tiek apie projektų specifikacijų atitiktį, tiek apie naudotojų lūkesčių pateisinimą;

c) užtikrinti, kad sukaupta patirtis būtų perduodama ir platinama diegiant 10 straipsnyje aprašytą tinkamiausią darbo tvarką.

9 straipsnis

Sąveikos geba su priemonėmis, įdiegtomis nacionalinių ir regioninių institucijų iniciatyva

Įgyvendindama IDA programą, Bendrija, prireikus, stengiasi pagerinti sąveikos gebą su duomenų keitimosi tarp valstybės valdymo institucijų valstybėse narėse priemonėmis, įdiegtomis nacionalinių ir regioninių institucijų iniciatyva, bei gauti abipusę naudą.

10 straipsnis

Platus tinkamiausios praktikos taikymas

1. Bendrija užtikrina požiūrių, žinių ir patirties koordinavimą ir keitimąsi tais požiūriais, žiniomis ir patirtimi sektorių tinkluose ir tarp jų, siekdama paskatinti, kad geri ir naujoviški sprendimai būtų taikomi kuo plačiau.

2. Tinkamai atsižvelgiama į Bendrijoje egzistuojančią kalbų įvairovę. Bendrija užtikrina, kad apie IDA programos pasiekimus ir naudą būtų plačiai žinoma, kad būtų platinamos IDA gairės ir rekomendacijos ir naudotojų reikalavimai ir patirtis koordinuojama su standartizacijos įstaigomis ir Bendrijos iniciatyvomis dėl standartizacijos.

11 straipsnis

Įgyvendinimas

1. Komisija įgyvendina 3–10 straipsniuose numatytas Bendrijos priemones.

2. Ta IDA veiklos programos dalis, kuri susijusi su šio sprendimo įgyvendinimu, ir kurią Komisija sudaro visai jos trukmei bei kuri peržiūrima ir taisoma bent du kartus per metus, tvirtinama 12 straipsnyje nustatyta tvarka, remiantis tuo, kaip ji atitinka 3–10 straipsniuose išdėstytas atitinkamas nuostatas.

3. Techninės ir administracinės sąveikos gebos užtikrinimo bendrosios taisyklės ir tvarka tvirtinama 12 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. 12 straipsnyje nustatyta tvarka taip pat taikoma tvirtinant smulkų metinį veiklos pagal šį sprendimą išlaidų biudžetą. Pasiūlymams, dėl kurių kurio nors projekto biudžetas kinta daugiau kaip 250000 eurų per metus, taip pat taikoma ta tvarka.

5. Jeigu sutartinės kainos viršija 500000 eurų, konkurso būdu įsigyjamų dalykų techninės specifikacijos, skelbiamos taikant sprendimą, nustatomos koordinuojant jas su valstybėmis narėmis.

12 straipsnis

Komiteto darbo tvarka

1. Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas. Šis komitetas vadinamas Telematikos tarp administracijų komitetu (TAC).

Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 205 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta minėtame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

Komisija patvirtina priemones, kurios pradedamos taikyti nedelsiant. Tačiau, jeigu šios priemonės neatitinka komiteto nuomonės, Komisija apie jas nedelsdama praneša Tarybai. Tokiu atveju:

Komisija atideda savo patvirtintų priemonių taikymą trims mėnesiams nuo pranešimo dienos;

per pirmesnėje pastraipoje nurodytą laikotarpį Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą.

2. Komisija kasmet pateikia TAC ataskaitą apie šio sprendimo įgyvendinimą.

13 straipsnis

Įvertinimas

1. Komisija, koordinuodama veiksmus su valstybėmis narėmis, kas dvejus metus įvertina, kaip įgyvendinamas šis sprendimas.

2. Įvertinimo metu nustatoma pasiekta pažanga ir šiame sprendime numatytų horizontalių veiksmų ir priemonių esama padėtis.

Įvertinimas taip pat atskleidžia, kokią naudą tokie horizontalūs veiksmai ir priemonės davė Bendrijai, valstybėms narėms ir Bendrijos pramonės įmonėms bei Europos Sąjungos piliečiams, palyginti su Bendrijos patirtomis išlaidomis, taip pat nustato sritis, kurias galima tobulinti, bei patikrina veikimą išvien su kita Bendrijos veikla transeuropinių telekomunikacijų tinklų srityje.

3. Komisija pateikia savo įvertinimą Europos Parlamentui ir Tarybai tuojau po to, kai jį išnagrinėja TAC. Komisija taip pat pateikia bet kokį atitinkamą pasiūlymą dėl sprendimo pakeitimų. Atitinkami įvertinimai pateikiami ne vėliau negu 2001 m., 2003 m. ir 2005 m. biudžeto projektai.

14 straipsnis

EEE ir asocijuotųjų šalių įjungimas

1. Remiantis atitinkamomis sutartimis su Europos Bendrija, IDA programoje ir šiame sprendime numatytuose horizontaliuose veiksmuose bei priemonėse gali dalyvauti Europos ekonominei erdvei priklausančios šalys bei asocijuotos Vidurio ir Rytų Europos šalys bei Kipras.

2. Įgyvendinant šį sprendimą, atitinkamai skatinamas bendradarbiavimas su šalimis, kurios nėra valstybės narės, ir su tarptautinėmis organizacijomis ar institucijomis.

15 straipsnis

Finansinė bazė

Bendrijos priemonėms pagal šį sprendimą įgyvendinti finansinė bazė 1998–2000 m. laikotarpiui yra 33,1 mln. eurų.

Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, atsižvelgdama į finansinės perspektyvos ribas.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje. Jis įsigalioja jo paskelbimo dieną ir taikomas iki 2004 m. gruodžio 31 d.

Priimta Briuselyje, 1999 m. liepos 12 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. M. Gil-robles

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. Niinistö

[1] OL C 54, 1998 2 21, p. 12 ir OL C 10, 1999 1 14, p. 8.

[2] OL C 214, 1998 7 10, p. 33.

[3] OL C 251, 1998 8 10, p. 1.

[4] 1998 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 379, 1998 12 7, p. 74), 1998 m. gruodžio 21 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 55, 1999 2 25, p. 15) ir 1999 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 219, 1999 7 30). 1999 m. birželio 21 d. Tarybos sprendimas.

[5] OL C 181, 1994 7 2, p. 1.

[6] OL C 376, 1996 12 12, p. 1.

[7] OL C 200, 1997 6 30, p. 196.

[8] OL L 282, 1995 11 24, p. 16.

[9] OL L 183, 1997 7 11, p. 12.

[10] OL L 93, 1995 4 26, p. 27.

[11] OL L 269, 1995 11 11, p. 23.

[12] OL C 102, 1996 4 4, p. 4.

[13] OL L 203, 1999 8 3, p. 1.

--------------------------------------------------

Top