EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0566

1999 m. liepos 26 d. Komisijos Sprendimas įgyvendinantis Tarybos sprendimą 1999/280/EB dėl Bendrijos tvarkos teikiant informaciją ir konsultuojantis dėl žalios naftos pasiūlos kainų ir naftos produktų vartotojų kainų (pranešta dokumentu Nr. C(1999) 1701)tekstas svarbus EEE.

OJ L 216, 14.8.1999, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 85 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 85 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 85 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 85 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 85 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 85 - 89
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 85 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 85 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 85 - 89
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 15 - 19
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 15 - 19
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 37 - 41

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/566/oj

31999D0566Oficialusis leidinys L 216 , 14/08/1999 p. 0008 - 0012


Komisijos Sprendimas

1999 m. liepos 26 d.

įgyvendinantis Tarybos sprendimą 1999/280/EB dėl Bendrijos tvarkos teikiant informaciją ir konsultuojantis dėl žalios naftos pasiūlos kainų ir naftos produktų vartotojų kainų

(pranešta dokumentu Nr. C(1999) 1701)

(Tekstas svarbus EEE)

(1999/566/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos sprendimą 1999/280/EB dėl Bendrijos tvarkos teikiant informaciją ir konsultuojantis dėl žalios naftos pasiūlos kainų ir naftos produktų vartotojų kainų [1], ypač į jo 8 straipsnį,

(1) kadangi pageidautina, kad valstybės narės pateiktų Sprendime 1999/280/EB nurodytą informaciją taip, kad būtų galima kuo tiksliau sužinoti apie kiekvienos valstybės narės naftos rinką;

(2) kadangi tokia informacija turėtų būti skelbiama tam tikra forma;

(3) kadangi valstybės narės ir Komisija turėtų konsultuotis surinktos informacijos klausimais;

(4) kadangi būtina standartizuoti techninius informacinės sistemos aspektus, kadangi dėl to pateiktina informacija turėtų būti apibrėžta;

(5) kadangi Komisijos sprendimu 77/190/EEB [2] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo aktu, buvo nustatytas klausimyno pavyzdys, kurio pagalba valstybės narės turi pateikti Komisijai informaciją apie žalios naftos ir naftos produktų kainas Bendrijoje; kadangi šis klausimyno pavyzdys turi būti pakeistas nauju, atitiksiančiu šiame sprendime esančius apibrėžimus, dėl to Sprendimas 77/190/EEB turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Informacija, kurią valstybės narės turi pateikti Komisijai pagal Sprendimo 1999/280/EB 1 straipsnį, parengiama vartojant priede nurodytus apibrėžimus.

2 straipsnis

Vadovaujantis Sprendimo 1999/280/EB 4 straipsniu, Komisija kas savaitę ir kas mėnesį leidinyje pavadinimu "Oil Bulletin" skelbia valstybių narių teikiamą informaciją.

3 straipsnis

Valstybės narės iš valstybių narių atstovų sudarytoje darbo grupėje konsultuojasi, kad reguliariai keistųsi nuomonėmis apie informaciją, surinktą ir paskelbtą pagal Sprendimą 1999/280/EB.

4 straipsnis

Sprendimas 77/190/EEB panaikinamas.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1999 m. liepos 26 d.

Komisijos vardu

Christos Papoutsis

Komisijos narys

[1] OL L 110, 1999 4 28, p. 8.

[2] OL L 61, 1977 3 5, p. 34.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Informacijos, kurią valstybės narės turi pateikti Bendrijų Komisijai, apibrėžimas:

1) žalios naftos pasiūlos kainos (cif) per mėnesį;

2) kiekvieno mėnesio 15-tą dieną galiojusios naftos produktų vartotojų kainos įskaičius muitus bei mokesčius ir išskaičius muitus bei mokesčius;

3) kiekvieną pirmadienį galiojusios naftos produktų kainos išskaičius galiojančius muitus ir mokesčius.

Žalios naftos pasiūlos kainos (cif) per mėnesį apibrėžimas

1 ir 2 eilutėje apibūdinama visa bendra pasiūla per konkretų mėnesį.

"Pasiūlos kainos" — žalios naftos importo, pristatymų iš kitų valstybių narių, įskaitant toje valstybėje narėje išgautą žalią naftą, kainos.

"Importas" — visas į Bendriją įvežamas, bet ne tranzitu gabenamas žalios naftos kiekis, numatytas patenkinti valstybės narės poreikius.

"Pristatymai" — visas iš vienos valstybės narės į kitos valstybės narės teritoriją įvežamas, bet ne tranzitu gabenamas žalios naftos kiekis, numatytas patenkinti tos valstybės narės poreikius.

"Valstybėje narėje išgauta žalia nafta" — visa valstybėje narėje išgauta ir perdirbta nafta, jeigu ši gamyba sudaro daugiau negu 15 % žalios naftos bendros metinės pasiūlos.

Vidutinės cif kainos — svertinė vidutinė mėnesinė žalios naftos visos pasiūlos kaina. Cif kainą sudaro fob kaina (faktinė kaina, nurodoma pakrovimo uoste išrašomoje sąskaitoje faktūroje), vežimo, draudimo išlaidos ir tam tikri mokesčiai, susiję su žalios naftos pervežimo operacijomis. Valstybėje narėje išgautos žalios naftos importo vertė turi būti apskaičiuojama franko iškrovimo uostas arba franko prie sienos kaina, t. y. tuo metu, kai žalia nafta patenka į importuojančios šalies muitinės jurisdikciją.

Vidutines cif kainas valstybės narės turi pateikti Amerikos doleriais.

Valstybės narės 1 lentelę Komisijai turėtų pateikti per vieną mėnesį nuo atitinkamo mėnesio pabaigos.

Komisija siunčiamą informaciją skelbs leidinyje Oil Bulletin doleriais ir eurais. Euro mėnesio kursas dolerio atžvilgiu bus nustatomas pagal oficialųjį rinkos valiutų kursą [1].

+++++ TIFF +++++

Naftos produktų vartotojų kainų, galiojančių kiekvieno mėnesio 15-tą dieną, apibrėžimas

Visos 1-7 eilutės yra skirtos informacijai apie naftos produktų kainas tam tikroms vartotojų kategorijoms konkrečią dieną.

"Kainos tam tikroms vartotojų kategorijoms" — tai:

- kainos degalinėje kelių transportui skirtiems degalams;

- buitinio krosnių kuro (šildymui skirtų gazolių) kainos, kurios taikomos buitiniams vartotojams, t. y. perkantiems nuo 2000 iki 5000 litrų; jei buitiniai vartotojai perka mažesniais negu 2000 litrų kiekiais, turi būti teikiama informacija apie pramonės sektoriui parduodamų buitinio krosnių kuro (šildymui skirtų gazolių) kainas,

- pramoninėms reikmėms skirto kuro kainos, kurios taikomos vartotojams, perkantiems mažesnius nei 2000 tonų per mėnesį arba 24000 tonų per metus kiekius.

Faktinės kainos — tikrosios vartotojų kainos, galiojančios kiekvieno mėnesio 15-tą dieną:

- Vidutinė faktinė kaina kiekvienam 1-7 eilutėje nurodytam produktui — dažniausiai nustatoma kaina, t. y. svertinis kainų su muitu bei mokesčiais ir be jų vidurkis.

Siunčiama informacija bus skelbiama leidinyje Oil Bulletin nacionaline valiuta ir eurais.

Tas euro kursas, į kurį atsižvelgiama, euro zonos šalims bus nustatytas 1998 m. gruodžio 31 d.; kitoms valstybėms šį kursą paskelbs Europos centrinis bankas to mėnesio 15-tą dieną.

+++++ TIFF +++++

Kiekvieną pirmadienį galiojančių kainų be muitų ir mokesčių apibrėžimas

Valstybės narės ne vėliau kaip iki antradienio vidurdienio pateikia Komisijai informaciją apie kiekvieną pirmadienį galiojusias naftos produktų kainas be muitų ir mokesčių.

"Naftos produktai" — tai:

Variklių degalai

- aukščiausios rūšies benzinas su švinu

- Euro super 95

- dyzelinas

- suskystintosios naftos dujos

Buitinis krosnių kuras:

- šildymui skirti gazoliai

Pramoninėms reikmėms skirtas kuras:

- mazutas, kuriame sieros kiekis didesnis kaip 1 %

- mazutas, kuriame sieros kiekis lygus arba mažesnis kaip 1 %

"Kainos tam tikroms vartotojų kategorijoms" — tai:

- kelių transporto priemonėms skirtų degalų kainos degalinėse už 1000 litrų;

- buitinio krosnių kuro (šildymui skirtų gazolių) kainos, t. y. kurios taikomos vartotojams, perkantiems nuo 2000 iki 5000 litrų kiekį; jei perkama mažesniais negu 2000 litrų kiekiais, turi būti teikiama informacija apie pramonės sektoriui parduodamų buitinio krosnių kuro (šildymui skirtų gazolių) kainas;

- pramoninėms reikmėms skirto kuro kainos, kurios taikomos vartotojams, perkantiems mažesnius nei 2000 tonų per mėnesį arba 24000 tonų per kiekius.

Kainos be muitų ir mokesčių, apie kurias praneša valstybės narės, yra dažniausiai nustatomos kainos, pagrįstos svertiniu vidurkiu. Valstybėse narėse, kuriose didelės atsargos sudaro 20 % šalies viduje suvartojamo kiekio, bus atsižvelgta į jų nustatytas kainas.

Šią informaciją Komisija skelbs kiekvieną savaitę leidinyje Oil Bulletin nacionaline valiuta ir eurais. Tas euro kursas, į kurį atsižvelgiama, euro zonos šalims bus nustatytas 1998 m. gruodžio 31 d.; kitoms valstybėms šį kursą Europos centrinis bankas skelbs kiekvieną pirmadienį 14 val. 15 min.

Informacija apie tos savaitės kainas be muitų ir mokesčių nebus skelbiama, jeigu Komisijos departamentai bus uždaryti.

Jeigu valstybėje narėje pirmadienis yra nedarbo diena, kainų paskelbimas valstybės narės pageidavimu gali būti atidėtas iki trečiadienio.

[1] Skelbiamas Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C serijoje.

--------------------------------------------------

Top