EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0528

1999 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimas, nustatantis specialius reikalavimus, reglamentuojančius Jemeno kilmės žuvininkystės ir akvakultūros produktų importą (pranešta dokumentu Nr. C(1999) 2060)tekstas svarbus EEE

OJ L 203, 3.8.1999, p. 68–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 89 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 89 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; panaikino 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/528/oj

31999D0528Oficialusis leidinys L 203 , 03/08/1999 p. 0068 - 0072


Komisijos sprendimas

1999 m. liepos 14 d.

nustatantis specialius reikalavimus, reglamentuojančius Jemeno kilmės žuvininkystės ir akvakultūros produktų importą

(pranešta dokumentu Nr. C(1999) 2060)

(tekstas svarbus EEE)

(1999/528/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 91/493/EEB, nustatančią sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius žuvininkystės produktų gamybą ir jų tiekimą į rinką [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 97/79/EB [2], ypač į jos 11 straipsnį,

(1) kadangi Komisijos ekspertų grupė buvo nuvykusi į Jemeną patikrinti sąlygų, kuriomis yra gaminami, saugojami ir siunčiami į Bendriją žuvininkystės produktai;

(2) kadangi Jemeno teisės aktų dėl žuvininkystės produktų sveikumo patikrinimo ir jų monitoringo nuostatos gali būti laikomos lygiavertėmis Direktyvoje 91/493/EEB nustatytoms nuostatoms;

(3) kadangi Jemeno Žuvininkystės ministerijos Techninis kokybės kontrolės skyrius (TDQC) gali veiksmingai tikrinti, kaip taikomi galiojantys įstatymai;

(4) kadangi Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalies a punkte minima sveikatos sertifikato išdavimo tvarka taip pat turi būti taikoma sertifikato pavyzdžio apibrėžimui, būtiniausiems reikalavimams kalbai (-oms), kuria (-iomis) jis turi būti surašytas, ir asmens, turinčio įgaliojimus jį pasirašyti, rangui;

(5) kadangi pagal Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalies b punktą prie žuvininkystės produktų pakuočių turėtų būti tvirtinamas ženklas, kuriame nurodomas trečiosios šalies pavadinimas bei kilmės įmonės, žuvų perdirbimo laivo, šaldymo saugyklos arba laivo — šaldiklio patvirtinimo (registracijos) numeris;

(6) kadangi pagal Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalies c punktą turi būti sudarytas patvirtintų (registruotų) kilmės įmonių, žuvų perdirbimo laivų arba šaldymo saugyklų sąrašas ir laivų — šaldiklių, įregistruotų pagal Tarybos direktyvą 92/48/EEB [3], sąrašas; kadangi šie sąrašai turi būti sudaromi remiantis pranešimu, kurį Komisijai pateikia TDQC; kadangi todėl TDQC privalo užtikrinti, kad laikomasi atitinkamų Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalyje nustatytų nuostatų;

(7) kadangi TDQC pateikė oficialias garantijas, kad laikomasi Direktyvos 91/493/EEB priedo V skyriaus taisyklių ir vykdomi reikalavimai, kurie yra lygiaverčiai įmonių, žuvų perdirbimo laivų, šaldymo saugyklų ar laivų — šaldiklių patvirtinimo arba įregistravimo reikalavimams, nustatytiems toje direktyvoje;

(8) kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Veterinarijos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Žuvininkystės ministerijos Techninis kokybės kontrolės skyrius (TDQC) – tai Jemeno institucija, kuri yra kompetentinga patikrinti ir patvirtinti, kad žuvininkystės ir akvakultūros produktai atitinka Direktyvos 91/493/EEB reikalavimus.

2 straipsnis

Jemeno kilmės žuvininkystės ir akvakultūros produktai turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Prie kiekvienos siuntos turi būti pridėtas sveikatos sertifikato originalas, kuriame pagal šio sprendimo A priedo pavyzdį turi būti įrašytas numeris, data, jis turi būti tinkamai užpildytas, pasirašytas ir surašytas viename lape.

2. Produktai turi būti pagaminti šio sprendimo B priede nurodytose patvirtintose įmonėse, žuvų perdirbimo laivuose, šaldymo saugyklose ar registruotuose laivuose — šaldikliuose.

3. Ant visų pakuočių, išskyrus nesupakuotus sušaldytus žuvininkystės produktus, skirtus konservuotiems maisto produktams gaminti, neištrinamomis raidėmis turi būti užrašytas žodis "Jemenas" ir kilmės įmonės, žuvų perdirbimo laivo, šaldymo saugyklos ar laivo — šaldiklio patvirtinimo (registracijos) numeris.

3 straipsnis

1. 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti sertifikatai turi būti surašyti mažiausiai viena valstybės narės, kurioje atliekami patikrinimai, valstybine kalba.

2. Sertifikatas turi būti pasirašytas TDQC atstovo, kuris nurodo savo pavardę ir pareigas ir uždeda savo oficialų antspaudą, savo spalva besiskiriantį nuo kitų įrašų.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1999 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 268, 1991 9 24, p. 15.

[2] OL L 24, 1998 1 30, p. 31.

[3] OL L 187, 1992 7 7, p. 41.

--------------------------------------------------

A PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B PRIEDAS

I. PATVIRTINTŲ ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Numeris | Pavadinimas | Adresas |

01-A | Coastal Fishing Corporation | Almahra |

02 | Public Corporation for Services and Fish Marketing | Aden |

03 | Burum Fishing and Marketing Co. | Alsheher |

04 | Sheher Fisheries Co. | Alsheher |

05 | Mussallam Trading Est. | Hodeida |

07 | Qataria Fish Processing Co. Ltd | Hodeida |

09 | Trust Company (Abubakar Hassan Est) | Alsheher |

II PATVIRTINTŲ LAIVŲ — ŠALDIKLIŲ SĄRAŠAS

Numeris | Pavadinimas | Uostas |

08-A | Yathrib (Fisheries Investment Co. Ltd) | Almahra |

--------------------------------------------------

Top