EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0352

1999 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) įsteigimo (pranešta dokumentu Nr. SEC(1999) 802)

OJ L 136, 31.5.1999, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 148 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 148 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 3 - 5

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/352/oj

31999D0352Oficialusis leidinys L 136 , 31/05/1999 p. 0020 - 0022


Komisijos sprendimas

1999 m. balandžio 28 d.

dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) įsteigimo

(pranešta dokumentu Nr. SEC(1999) 802)

(1999/352/EB, EAPB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 162 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 16 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 131 straipsnį,

(1) kadangi institucijos ir valstybės narės didelę reikšmę teikia Bendrijų finansinių interesų apsaugai ir kovai su Bendrijos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu bei kitoms neteisėtoms veikoms; kadangi veiksmų svarbą šiuo atžvilgiu patvirtina EB sutarties 209a straipsnis, EAPB sutarties 78i straipsnis, Euratomo sutarties 183a straipsnis, taip pat Amsterdamo sutartyje suformuluotas EB sutarties 280 straipsnis;

(2) kadangi šiam tikslui visapusiškai pasiekti turi būti panaudotos visos turimos priemonės, visų pirma tyrimo funkcijas perduodant atlikti Bendrijos lygmeniu, kartu išlaikant esamą pareigų tarp nacionalinio ir Bendrijos lygmenų paskirstymą ir pusiausvyrą;

(3) kadangi iki šiol administracinius tyrimus, kurių tikslas – apsaugoti Bendrijų finansinius interesus, buvo pavesta atlikti Sukčiavimo prevencijos koordinavimo specialios paskirties padaliniui, kuris pakeitė Sukčiavimo prevencijos koordinavimo padalinį (UCLAF);

(4) kadangi būtinumas padidinti kovos su Bendrijų finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ir kitomis neteisėtomis veikomis veiksmingumą įpareigoja įsteigti Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF), toliau – Tarnyba, kuri turi visiškai nepriklausomai vykdyti tyrimo įgaliojimus;

(5) kadangi šiame sprendime bei EB ir Euratomo reglamentuose įtvirtintas Tarnybos direktoriaus nepriklausomumas ir priežiūros komiteto vaidmuo Tarnybos atliekamų tyrimų srityje turi užtikrinti, kad Tarnyba tinkamai atliktų tyrimus, netrukdant jai atlikti kitus uždavinius, pavyzdžiui, tuos, kurie yra Komisijos prerogatyva, ypač teisės aktų leidybos reikaluose;

(6) kadangi Tarnyba turėtų būti atsakinga ne tik už finansinių interesų apsaugą, bet ir už kitą veiklą, susijusią su Bendrijos interesų apsauga nuo neteisėtų veikų, kurios gali užtraukti administracinę ar baudžiamąją atsakomybę;

(7) kadangi Tarnybos funkcijų apibrėžimas turėtų apimti uždavinius, kuriuos iki šiol įgyvendino Sukčiavimo prevencijos koordinavimo specialios paskirties padalinys, pirmiausia tuos uždavinius, kurie susiję su teisinių ir reguliavimo nuostatų rengimu Tarnybos veiklos srityse, įskaitant teisinius dokumentus, kuriems taikoma Europos Sąjungos sutarties VI antraštinė dalis,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Tarnybos įsteigimas

Šiuo sprendimu įsteigiama Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), toliau – Tarnyba. Tarnyba pakeičia Sukčiavimo prevencijos koordinavimo specialios paskirties padalinį ir perima visus jam iškeltus uždavinius.

2 straipsnis

Tarnybos uždaviniai

1. Tarnyba vykdo Komisijai suteiktus įgaliojimus atlikti išorės administracinius tyrimus siekiant sustiprinti kovą su Bendrijos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veika, taip pat su kitomis Bendrijos nuostatas pažeidžiančiomis veiklos vykdytojų veikomis ar veikla.

Tarnyba yra atsakinga už tai, kad būtų atliekami vidaus administraciniai tyrimai, skirti:

a) kovoti su Bendrijos finansams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veika;

b) tirti svarbius su profesine veikla susijusius faktus, kurie gali būti laikomi Bendrijų pareigūnų ir tarnautojų pareigų nevykdymu, galinčiu užtraukti drausminę ir tam tikrais atvejais baudžiamąją atsakomybę, arba kurie gali būti laikomi analogišku institucijų ir įstaigų narių, įstaigų vadovų arba institucijų ir įstaigų darbuotojų, kuriems netaikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, pareigų nevykdymu.

Tarnyba vykdo Komisijai suteiktus įgaliojimus, kaip jie apibrėžti Sutarčių nuostatose, laikydamasi šiose Sutartyse nustatytų apribojimų ir sąlygų.

Komisija bei kitos institucijos ar įstaigos gali pavesti Tarnybai atlikti tyrimus ir kitose srityse.

2. Tarnyba yra atsakinga už tai, kad bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis teiktų Komisijos paramą kovai su sukčiavimu.

3. Tarnyba yra atsakinga už tai, kad būtų parengta šio straipsnio 1 dalyje nurodytos kovos su sukčiavimu koncepcija.

4. Tarnyba yra atsakinga už tai, kad būtų parengtos Komisijos teisinės ir reguliavimo iniciatyvos, kuriomis siekiama sukčiavimo prevencijos, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje.

5. Tarnyba yra atsakinga už bet kokią Komisijos operatyvinę veiklą, susijusią su kova su sukčiavimu, kaip nurodyta 1 dalyje, visų pirma už šiuos dalykus:

a) reikalingos infrastruktūros sukūrimą;

b) informacijos rinkimo ir analizės užtikrinimą;

c) techninės paramos teikimą, ypač mokymo srityje, kitoms institucijoms ar įstaigoms, taip pat kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

6. Tarnyba palaiko tiesioginius ryšius su policijos ir teisminėmis institucijomis.

7. Tarnyba atstovauja Komisijai tarnybiniu lygmeniu atitinkamuose forumuose šiame straipsnyje nurodytose srityse.

3 straipsnis

Tyrimo funkcijos nepriklausomumas

Tarnyba visiškai nepriklausomai vykdo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus tyrimo įgaliojimus. Vykdydamas šiuos įgaliojimus, Tarnybos direktorius nesiekia gauti ir neklauso Komisijos, kurios nors Vyriausybės arba bet kurios kitos institucijos ar įstaigos nurodymų.

4 straipsnis

Priežiūros komitetas

Sudaromas priežiūros komitetas, kurio sudėtį ir įgaliojimus nustato Bendrijos įstatymų leidžiamoji valdžia. Komitetas yra atsakingas už nuolatinę Tarnybos atliekamos tyrimo funkcijos priežiūrą.

5 straipsnis

Direktorius

1. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį penkerių metų ir dar vienai galimai kadencijai skiria Komisija, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Taryba. Skirdama direktorių, Komisija, gavusi palankią priežiūros komiteto nuomonę, sudaro kelių tinkamai kvalifikuotų kandidatų sąrašą po kvietimo paduoti prašymus, kuris, jei reikia, skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Direktorius yra atsakingas už tai, kad būtų atlikti tyrimai.

2. Komisija direktoriaus atžvilgiu naudojasi skiriančiajai institucijai suteiktais įgaliojimais. Pasikonsultavus su priežiūros komitetu, Komisija motyvuotu sprendimu imasi bet kurios priemonės pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 87, 88 ir 90 straipsnius. Apie sprendimą informuojamas Europos Parlamentas ir Taryba.

6 straipsnis

Tarnybos veikla

1. Tarnybos direktorius Tarnybos darbuotojų atžvilgiu naudojasi įgaliojimais, kuriuos Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai suteikia skiriančiajai institucijai, ir įgaliojimais, kuriuos Bendrijų kitų tarnautojų darbo sąlygos suteikia darbo sutartis sudaryti įgaliotajai institucijai. Tarnybos direktoriui leidžiama šiuos įgaliojimus perduoti. Pagal Tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas jis nustato konkrečias priėmimo į darbą sąlygas, ypač dėl sutarčių trukmės ir jų pratęsimo.

2. Pasikonsultavęs su priežiūros komitetu, direktorius pasiunčia Finansinių sąmatų generaliniam direktoriui pirminį biudžeto projektą, kuris įtraukiamas į bendrąjį metinį biudžetą atskiru Tarnybai specialiai skirtu straipsniu.

3. Direktorius, kaip įgaliojimus suteikiantis pareigūnas, sprendžia kaip vykdyti biudžeto A dalies specialiai Tarnybai skirtą biudžeto straipsnį ir B dalies konkrečius kovai su sukčiavimu skirtus straipsnius. Jam leidžiama savo įgaliojimus perduoti.

4. Komisijos sprendimai dėl Tarnybos vidaus organizacinės struktūros taikomi tiek, kiek jie atitinka Bendrijos įstatymų leidėjo priimtas nuostatas dėl Tarnybos, šį sprendimą ir išsamias jo įgyvendinimo taisykles.

7 straipsnis

Įsigaliojimo data

Šis sprendimas įsigalioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų tyrimų įsigaliojimo dieną. Iki kito mėnesio po Tarnybos direktoriaus paskyrimo pirmos dienos einamuosius Tarnybos reikalus tvarko Sukčiavimo prevencijos koordinavimo specialios paskirties padalinio direktorius.

Priimta Briuselyje, 1999 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Jacques Santer

Pirmininkas

--------------------------------------------------

Top