EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0623

1998 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 623/98, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 577/97, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2991/94, nustatančio tepamų riebalų standartus, bei Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1898/87 dėl pavadinimų, naudojamų prekiaujant pienu ir pieno produktais apsaugos, taikymo taisykles

OJ L 85, 20.3.1998, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 330 - 331
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 330 - 331
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 330 - 331
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 330 - 331
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 330 - 331
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 330 - 331
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 330 - 331
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 330 - 331
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 330 - 331
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 239 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 239 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2007; netiesiogiai panaikino 32007R0445

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/623/oj

31998R0623Oficialusis leidinys L 085 , 20/03/1998 p. 0003 - 0004


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 623/98

1998 m. kovo 19 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 577/97, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2991/94, nustatančio tepamų riebalų standartus, bei Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1898/87 dėl pavadinimų, naudojamų prekiaujant pienu ir pieno produktais apsaugos, taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 2 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1898/87 dėl pavadinimų naudojamų prekiaujant pienu ir pieno produktais apsaugos [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo aktu, ir ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi 1997 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 577/97, nustatančio tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2991/94, nustatančio tepamų riebalų standartus, bei Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1898/87 dėl pavadinimų, naudojamų prekiaujant pienu ir pieno produktais apsaugos [2], taikymo taisykles su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2181/97 [3], 3 straipsnyje nustatomos pavadinimo "sviestas" naudojimo taisyklės sudėtiniams produktams, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 1898/87 2 straipsnio 3 dalyje; kadangi jame numatyta, kad sudėtinių produktų turinčių pavadinimą "sviestas" mažiausias pieno riebumas yra 75 %;

kadangi Reglamento (EB) Nr. 577/97 4 straipsnyje išdėstyta procedūra, kuria turi būti vadovaujamasi siekiant gauti leidimą naudoti pavadinimą "sviestas" sudėtiniams produktams, kurių pagrindinę dalį sudaro sviestas, tačiau į kurių minimalų – 75 % pieno riebumą negali būti atsižvelgta dėl techninių ir (ar) organoleptinių priežasčių;

kadangi patirtis parodė, kad būtų sunku taikyti šią procedūrą kiekvienu atskiru atveju taip, kad būtų užtikrintas sąžiningumas ir nuoseklumas; kadangi suteikiant pavadinimus sviesto turintiems sudėtiniams produktams turėtų būti taikomos lengvai suprantamos, paprastos taisyklės; kadangi šiose taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama į sudėtinių produktų rinkos vystymąsi;

kadangi yra priimtina bendra taisyklė, leidžianti naudoti pavadinimą "sviestas" sudėtiniams produktams, kurių pagrindinę dalį sudaro sviestas, kai jam panaudoto pieno mažiausias riebumas yra mažesnis negu 75 %, bet ne mažesnis negu 62 %, jei tik pavadinime vartojamos sąvokos, užtikrinančios, kad vartotojas nebūtų klaidinamas;

kadangi iš sviesto, cukraus ir alkoholinio gėrimo susidedantys produktai sudaro tiksliai apibrėžtą sudėtinių produktų grupę, pasižyminčią tam tikromis savybėmis; kadangi turi būti įvesta speciali nuostata dėl pavadinimo "sviestas" naudojimo šiems produktams;

kadangi siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 1898/87 tikslai būtų visapusiškai įvykdyti, atsižvelgiant į pieno riebumo įvairovę sudėtiniuose produktuose, kurių atžvilgiu vartojamas pavadinimas "sviestas" jiems taps privalumu, būtina įvesti šio pavadinimo naudojimo sąlygą, kad pieno riebumas būtų nurodytas produkto etiketėje;

kadangi Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per jo pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 577/97 iš dalies keičiamas taip:

1. 3 straipsnis pakeičiamas taip:

"3 straipsnis

1. Pavadinimą "sviestas" galima vartoti sudėtiniams produktams, kurių pagrindinė dalis yra sviestas, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 1898/87 2 straipsnio 3 dalyje, jei galutiniame produkte yra ne mažiau kaip 75 % pieno riebalų ir jis buvo pagamintas tik iš sviesto, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2991/94 priedo A dalies 1 dalyje, ir kitų aprašyme paminėtų pridėtinių sudedamųjų dalių.

2. Pavadinimą "sviestas" galima vartoti sudėtiniams produktams, kuriuose yra mažiau kaip 75 %, bet ne mažiau kaip 62 % pieno riebalų, jei laikomasi kitų 1 dalyje nurodytų reikalavimų, ir jei produkto pavadinime yra žodžiai "sviesto preparatas".

3. Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, pavadinimas "sviestas" gali būti naudojamas kartu su žodžiu ar žodžiais, skirtais įvardinti produktus, nurodytus III priede, kuriuose yra ne mažiau kaip 34 % pieno riebalų.

4. Pagal 1, 2 ir 3 dalis naudojant pavadinimą "sviestas" taikomas reikalavimas produktų etiketėse ir pateikiant produktus nurodyti pieno riebumą, o jei kitose pridėtinėse sudedamosiose dalyse yra riebalų – bendrą riebumą.

5. 2 dalyje nurodytas terminas "sviesto preparatas" ir 4 dalies nuorodos, turi būti pateikti gerai matomoje vietoje, aiškiai matomi ir lengvai įskaitomi."

2. 4 straipsnis išbraukiamas.

3. Šio reglamento priedas tampa III priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 1998 m. rugsėjo 1 d.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1998 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 182, 1987 7 3, p. 36.

[2] OL L 87, 1997 4 2, p. 3.

[3] OL L 299, 1997 11 4, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

III PRIEDAS

3 straipsnio 3 dalyje nurodyti produktai

Produkto tipas | Produkto sudėtis | Mažiausias pieno riebumas |

Alkoholinis sviestas (sviestas, kuriame yra alkoholinių gėrimų) | Sviestas, alkoholinis gėrimas, cukrus | 34 % |

"

--------------------------------------------------

Top