EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0494

1998 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 494/98, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 820/97 įgyvendinimo taisykles dėl minimalių administracinių sankcijų, taikomų įgyvendinant galvijų ženklinimo ir registravimo tvarką

OJ L 60, 28.2.1998, p. 78–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 218 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 218 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 036 P. 80 - 81

No longer in force, Date of end of validity: 14/05/2022; panaikino 32022R0671 . Latest consolidated version: 09/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/494/oj

31998R0494Oficialusis leidinys L 060 , 28/02/1998 p. 0078 - 0079


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 494/98

1998 m. vasario 27 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 820/97 įgyvendinimo taisykles dėl minimalių administracinių sankcijų, taikomų įgyvendinant galvijų ženklinimo ir registravimo tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97, nustatantį galvijų ženklinimo bei registravimo tvarką ir jautienos bei jautienos produktų ženklinimą etiketėmis [1], ypač į jo 10 straipsnio e punktą,

kadangi, remiantis Reglamento (EB) Nr. 820/97 21 straipsnio nuostatomis, visos valstybių narių taikomos sankcijos turėtų atitikti pažeidimo pavojingumą; kadangi, jei tai pateisinama, šios sankcijos gali apimti galvijų judėjimo į ar iš galvijų laikytojo ūkio apribojimus,

kadangi šiame reglamente numatytos sankcijos turėtų būti taikomos tada, kai galvijų ženklinimo bei registravimo reikalavimų nesilaikymas pirmiausia gali pažeisti Bendrijos veterinarijos teisės aktų nuostatas ir dėl to gali kilti pavojus žmonių bei gyvūnų sveikatai; kadangi sankcijos yra būtinos siekiant užtikrinti tinkamą šios sistemos finansavimą ir darbą;

kadangi, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 820/97 21 straipsnio antrąją pastraipą, šiame reglamente reikėtų nustatyti minimalias administracines sankcijas, paliekant valstybėms narėms galimybę nustatyti kitas nacionalines administracines arba baudžiamąsias priemones atsižvelgiant į pažeidimų rimtumą;

kadangi būtina nustatyti sankcijas, taikytinas tais atvejais, kai nesilaikoma Reglamento (EB) Nr. 820/97 nuostatų; kadangi tai apima atvejus, kai nesilaikoma visų arba dalies su ženklinimu, registravimu, mokesčių mokėjimu ir pranešimų perdavimu susijusių reikalavimų; kadangi jei tam tikrame ūkyje gyvulių, kurių atžvilgiu nesilaikoma Reglamente (EB) Nr. 820/97 numatytų ženklinimo bei registravimo reikalavimų, skaičius sudaro daugiau kaip 20 %, minimos priemonės turėtų būti taikomos visiems ūkyje esantiems gyvuliams;

kadangi jei per dvi darbo dienas neįmanoma įrodyti gyvulio tapatybės, jis turi būti nedelsiant sunaikintas prižiūrint veterinarinėms institucijoms, tačiau kompetentinga institucija patirtų nuostolių neatlygina;

kadangi, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 820/97 taikymo tvarkaraštį, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Jei vienas arba keli ūkio galvijai neatitinka nė vienos Reglamento (EB) Nr. 820/97 3 straipsnio nuostatos, apribojamas visų galvijų į tą ūkį įvežimas ir iš jo išvežimas.

2. Jei galvijo laikytojas per dvi darbo dienas negali įrodyti jo tapatybės, galvijas nedelsiant sunaikinamas, prižiūrint veterinarinėms institucijoms, bet kompetentinga institucija patirtų nuostolių neatlygina.

2 straipsnis

1. Galvijams, kurių atžvilgiu laikomasi ne visų Reglamento (EB) Nr. 820/97 3 straipsnyje nustatytų ženklinimo ir registravimo reikalavimų, tuoj pat taikomas judėjimo apribojimas, kuris panaikinamas tada, kai pradedama laikytis visų minėtų reikalavimų.

2. Jei viename ūkyje esančių galvijų, kurių atžvilgiu laikomasi ne visų Reglamente (EB) Nr. 820/97 numatytų ženklinimo bei registravimo reikalavimų, skaičius sudaro daugiau kaip 20 %, nedelsiant apribojamas visų to ūkio galvijų judėjimas.

Tačiau ūkiams, kuriuose yra ne daugiau kaip 10 galvijų, ši priemonė taikoma tik tada, kai, remiantis Reglamento (EB) Nr. 820/97 nuostatomis, visiškai negalima identifikuoti dviejų galvijų.

3 straipsnis

Jei galvijų laikytojas nemoka Reglamento (EB) Nr. 820/97 9 straipsnyje nurodyto mokesčio, valstybės narės gali sulaikyti arba visiškai atsisakyti išduoti jam pasus. Jei galvijų laikytojas šio mokesčio nemoka nuolat, valstybės narės, remdamosi minėto reglamento 21 straipsniu, dar gali apriboti galvijų judėjimą į tą ūkį ir iš jo.

4 straipsnis

1. Jei galvijų laikytojas nepraneša kompetentingai institucijai apie galvijų judėjimą į jo ūkį ir iš jo, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 820/97 7 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje, kompetentinga institucija tą judėjimą apriboja.

2. Jei galvijų laikytojas nepraneša kompetentingai institucijai apie galvijų gimimą arba kritimą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 820/97 7 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje, kompetentinga institucija apriboja galvijų judėjimą į tą ūkį ir iš jo.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 1998 m. kovo 1 d.

Visas šis reglamentas privalomas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1998 m. vasario 27 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 117, 1997 5 7, p. 1.

--------------------------------------------------

Top