EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0179

1998 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) 179/98 iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3051/95 dėl ro-ro tipo keleivinių keltų (ro-ro keltų) saugaus valdymo

OL L 19, 1998 1 24, p. 35–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2006; netiesiogiai panaikino 32006R0336

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/179/oj

31998R0179Oficialusis leidinys L 019 , 24/01/1998 p. 0035 - 0046


Komisijos reglamentas (EB) 179/98

1998 m. sausio 23 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3051/95 dėl ro-ro tipo keleivinių keltų (ro-ro keltų) saugaus valdymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 8 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3051/95 dėl ro-ro tipo keleivinių keltų (ro-ro keltų) saugaus valdymo [1], ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi Reglamentas (EB) Nr. 3051/95 numato, kad bendrovės ir valstybės narės dėl į Bendrijos valstybių narių uostus arba iš jų plaukiojančių ro-ro keltų turi laikytis Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) asamblėjos 1993 m. lapkričio 4 d. Rezoliucija A.741 (18) priimto Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso nuostatų;

kadangi siekiant užtikrinti vienodą Tarptautinio saugaus valdymo (ISM) kodekso įgyvendinimą 1995 m. lapkričio 23 d. TJO priėmė Rezoliuciją A.788 (19) dėl rekomendacijų administracijoms įgyvendinant Tarptautinį saugaus valdymo (ISM) kodeksą;

kadangi būtina atsižvelgti į tarptautiniu lygmeniu vykstančius pokyčius ir dėl to nustatyti išsamias laikinų dokumentų ir liudijimų išdavimo taisykles bei išsamias ISM dokumentų ir liudijimų formos taisykles ir taip pat keletą ISM liudijimų išdavimo tvarkos reikalavimų;

kadangi tikslinga užtikrinti, kad tam tikrų jau išduotų dokumentų ir liudijimų galiojimui nebūtų pakenkta;

kadangi todėl Reglamentas (EB) Nr. 3051/95 turėtų būti iš dalies pakeistas;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tarybos direktyvos 93/75/EEB [2], naposledy pozměněné směrnicí Komise 97/34/ES [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/34/EB3, 12 straipsnyje numatyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 3051/95 iš dalies keičiamas taip:

1. 2 straipsnio d punktas pakeičiamas taip:

"(d) "Pripažinta organizacija" - tai pagal Direktyvos 94/57/EB su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/58/EB [4], nuostatas pripažinta institucija”."

2. Priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 1998 m. liepos 1 d.

Atitikties dokumentai ir saugaus valdymo liudijimai, kuriuos administracijos ir pripažintos organizacijos išdavė iki 1998 m. liepos 1 d., galioja iki jų galiojimo pabaigos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimtas Briuselyje, 1998 m. sausio 23 d.

Komisijos vardu

Neil Kinnock

Komisijos narys

[1] OL L 320, 1995 12 30, p. 14.

[2] OL L 247, 1993 10 5, p. 19.

[3] OL L 158, 1997 6 17, p. 40.

[4] OL L 274, 1997 10 7, p. 8.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 3051/95 priedas iš dalies yra keičiamas taip:

a) pavadinimas pakeičiamas taip:

"A dalis

TARPTAUTINIS SAUGAUS LAIVŲ EKSPLOATAVIMO IR TARŠOS PREVENCIJOS VALDYMO KODEKSAS

(TARPTAUTINIS SAUGAUS VALDYMO (ISM) KODEKSAS)"

b) pridedama tokia B dalis:

"B dalis [1]

ADMINISTRACIJOMS SKIRTOS DĖL TARPTAUTINIO SAUGAUS VALDYMO (ISM) KODEKSO ĮGYVENDIMO

1. ATITIKTIES DOKUMENTŲ IR SAUGAUS VALDYMO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMAS IR JŲ GALIOJIMAS

1.1. Sąvokų a pibrėžimai

a) "Saugaus valdymo sistema (SVS)" — tai struktūriškai apibrėžta ir dokumentais pagrįsta sistema, bendrovės darbuotojams leidžianti veiksmingai įgyvendinti jos saugos ir aplinkos apsaugos politiką.

b) "Saugaus valdymo auditas" — tai sistemingas ir nepriklausomas patikrinimas, kuriuo nustatoma, ar SVS darbas ir susiję rezultatai atitinka numatytas priemones ir ar šios priemonės įgyvendinamos veiksmingai ir yra tinkamos tikslams pasiekti.

c) "Pastebėjimas" — tai pareiškimas apie faktą, padarytas atliekant saugaus valdymo auditą ir pagrįstas objektyviais įrodymais.

d) "Objektyvūs įrodymai" — tai su sauga arba su SVS sudedamosios dalies veikimu ar jos įgyvendinimu susijusio fakto kokybinė arba kiekybinė informacija, įrašai arba pareiškimai apie šį faktą, kurie yra pagrįsti stebėjimu, matavimu arba bandymu ir kuriuos galima patikrinti.

e) "Neatitiktis" — tai tokia nustatyta padėtis, kai objektyvūs įrodymai patvirtina, kad nesilaikoma konkrečių reikalavimų.

f) "Didelė neatitiktis" — tai didelę grėsmę darbuotojams, laivo saugai arba didelę riziką aplinkai keliantis nuokrypis, kurį galima nustatyti ir dėl kurio reikia imtis skubių korekcinių veiksmų; be to, jeigu ISM kodekso reikalavimai neįgyvendinami veiksmingai ir sistemingai, tai taip pat laikoma didele neatitiktimi.

g) "Laikinas atitikties dokumentas" — tai bendrovėms pagal 1.2 dalies nuostatas išduotas dokumentas.

h) "Laikinas saugaus valdymo liudijimas" — tai ro-ro keltams pagal 1.3 dalies nuostatas išduotas liudijimas.

1.2. Laikinas atitikties dokumentas

1.2.1. Administracija bendrovei laikiną atitikties dokumentą gali išduoti tik tuomet, kai:

1. Bendrovė yra naujai įsteigta.

2. Bendrovė pirmą kartą prisiima atsakomybę eksploatuoti ro-ro keltą, kuriam netaikomas bendrovės jau turimas atitikties dokumentas.

1.2.2. Prieš išduodama laikiną atitikties dokumentą administracija patikrina, ar bendrovė turi ISM kodekso 1.2.3 dalyje numatytus tikslus atitinkančią SVS ir ar bendrovė turi ISM reikalavimus atitinkančios SVS sistemos įgyvendinimo planą, kuris galioja per visą laikino atitikties dokumento galiojimo laiką.

1.2.3. Laikinas atitikties dokumentas galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

1.3. Laikinas saugaus valdymo liudijimas

1.3.1. Laikiną saugaus valdymo liudijimą administracija ro-ro keltui gali išduoti tik tada, kai:

1. Ro-ro keltas, užbaigus jo statybą arba po jo tipą pakeitusios rekonstrukcijos, pirmą kartą pradedamas eksploatuoti.

2. Ro-ro keltas perduodamas eksploatuoti bendrovei, kuri prisiima atsakomybę už jo eksploatavimą ir kuri anksčiau nebuvo eksploatavusi tokio ro-ro kelto.

3. Ro-ro keltą vėliavos valstybė perduoda kitai valstybei.

1.3.2. Prieš išduodama laikiną saugaus valdymo liudijimą administracija patikrina, ar:

1. Ro-ro keltą eksploatuojanti bendrovė turi galiojantį atitikties dokumentą arba tam ro-ro keltui galiojantį laikiną atitikties dokumentą.

2. Į bendrovės ro-ro keltui numatytą SVS įtrauktos pagrindinės ISM kodekso sudedamosios dalys ir ar pirmiau minėta SVS buvo įvertinta atliekant atitikties dokumento išdavimo auditą ir ar ji buvo pademonstruota siekiant gauti laikiną atitikties dokumentą.

3. Kapitonas ir atitinkami vyresnieji pareigūnai yra susipažinę su SVS sistema ir su numatyta jos įgyvendinimo tvarka.

4. Pateiktos instrukcijos, kurios nurodytos kaip esminės ir kurias būtina duoti prieš išplaukiant.

5. Parengti ro-ro kelto bendrovės audito, kuris bus atliktas per tris mėnesius, planai ir

6. atitinkama informacija apie SVS pateikta ro-ro kelto darbuotojų darbine kalba arba jiems suprantamomis kalbomis.

1.3.3. Laikinas saugaus valdymo liudijimas galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Kai bendrovei išduotas laikinas atitikties dokumentas, o ne ro-ro keltui galiojantis atitikties dokumentas, jo galiojimą galima pratęsti ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams nuo šio liudijimo pradinio galiojimo pabaigos.

1.4. Laikino atitikties dokumento ir laikino saugaus valdymo liudijimo priėmimas ir pripažinimas

1.4.1. Visos valstybės narės priima kitų valstybių narių administracijų arba jų vardu veikiančių pripažintų organizacijų išduotus laikinus atitikties dokumentus ir laikinus saugaus valdymo liudijimus, kurie atitinka šio reglamento nuostatas.

1.4.2. Valstybės narės pripažįsta trečiųjų šalių administracijų arba jų vardu išduotus laikinus atitikties dokumentus ir laikinus saugaus valdymo liudijimus, įsitikinusios, kad jie atitinka šio reglamento nuostatas.

1.5. Atitikties dokumento ir saugaus valdymo liudijimo panaikinimas

1.5.1. Atitikties dokumentą išdavusi administracija jį panaikina, jeigu yra įrodymų, kad esama didelių neatitikimų su ISM kodeksu. Su atitikties dokumentu susiję saugaus valdymo dokumentai taip pat skelbiami netekusiais galios ir yra panaikinami.

1.5.2. Saugaus valdymo liudijimą išdavusi administracija jį panaikina, jeigu yra įrodymų, kad esama didelių neatitikimų su ISM kodeksu.

2. LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO PROCESAS

2.1. Su atitikties dokumento išdavimu bendrovei ir su saugaus valdymo liudijimo išdavimu ro-ro keltui susijęs liudijimų išdavimo procesas vykdomas atsižvelgiant į toliau išdėstytas nuostatas.

2.2. Liudijimų išdavimo procesą paprastai sudaro tokios dalys:

1. Pirminė patikra.

2. Periodinė arba tarpinė patikra.

3. Pakartotinė patikra.

Bendrovei paprašius tokią patikrą atlieka administracija arba administracijos vardu veikianti pripažinta organizacija.

2.3. Atliekant patikrą atliekamas ir saugaus valdymo auditas.

2.4. Vadovaujantis auditorius ir, jeigu tinkama, auditorių komanda paskiriami atlikti auditą.

2.5. Paskirtasis vadovaujantis auditorius palaiko ryšį su bendrove ir pateikia audito planą.

2.6. Audito ataskaita parengiama prižiūrint vadovaujančiam auditoriui, kuris atsakingas už jos tikslumą ir išsamumą.

2.7. Į audito ataskaitą įtraukiamas audito planas, auditorių komandos narių tapatybė, datos ir bendrovės identifikavimo duomenys, įrašai apie pareikštus pastebėjimus ir neatitiktis bei pastabos dėl saugaus valdymo veiksmingumo siekiant nurodytų tikslų.

3. VALDYMO STANDARTAS

3.1. Auditorių arba auditorių komandos, vadovaujančios patikrai, kuria siekiama nustatyti, ar laikomasi ISM kodekso, kompetencija yra susijusi su:

1. zUžtikrinimu, kad bendrovės eksploatuojami ro-ro keltai laikytųsi taisyklių ir reglamentų, įskaitant jūrininkų atestavimą.

2. Veiksmų, susijusių su jūrinių pažymėjimų patvirtinimu, patikrinimu ir išdavimu.

3. Įgaliojimų sritimi, į kurią pagal saugaus valdymo sistemos nuostatas turi būti atsižvelgta, kaip reikalauja ISM kodeksas.

4. Praktine laivo eksploatavimo patirtimi.

3.2. Tikrinant, ar laikomasi ISM kodekso nuostatų, užtikrinama, kad konsultavimo paslaugas teikiantys ir liudijimų išdavimo procedūras atliekantys darbuotojai būtų nepriklausomi.

4. KOMPETENCIJOS STANDARTAI

4.1. Pagrindiniai kompetencijos reikalavimai patikrai atlikti

4.1.1. Darbuotojai, turintys patikrinti, ar laikomasi ISM kodekso reikalavimų, atitinka Tarybos direktyvos 95/21/EB [2] VII priedo 2 dalyje nustatytus minimalius reikalavimus inspektoriams.

4.1.2. Jie yra mokyti, kad įgytų reikiamą kompetenciją ir įgūdžius, būtinus patikrinti, ar laikomasi ISM kodekso reikalavimų, visų pirma susijusius su:

1. ISM kodekso išmanymu ir supratimu.

2. Privalomomis taisyklėmis ir reglamentais.

3. Įgaliojimų sritimi, į kurią pagal ISM kodeksą bendrovės turėtų atsižvelgti.

4. Patikrinimo, apklausos, nustatymo ir ataskaitos pateikimo įvertinimo būdais.

5. Techniniais saugaus valdymo aspektais ir su jo naudojimu.

6. Laivininkystės ir laivo eksploatavimo operacijų pagrindų išmanymu.

7. Dalyvavimu bent viename su jūra susijusios valdymo sistemos audite.

4.2. Pirminei ir pakartotinei patikrai atlikti būtina kompetencija

4.2.1. Siekiant iki galo įvertinti, ar bendrovė arba ro-ro keltas atitinka ISM kodekso reikalavimus, be pirmiau nustatytos esminės kompetencijos, atitikties dokumento ir saugaus valdymo liudijimo išdavimo pirminę arba pakartotinę patikrą turintys atlikti darbuotojai turi būti kompetentingi:

1. Nustatyti, ar SVS sudedamosios dalys atitinka ISM kodekso reikalavimus, ar jų neatitinka.

2. Nustatyti bendrovės arba ro-ro kelto SVS veiksmingumą siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų numatytų ir klasifikacinių patikrinimų ataskaitomis patvirtintų taisyklių ir reglamentų.

3. Įvertinti SVS veiksmingumą užtikrinant, kad būtų laikomasi kitų taisyklių ir reglamentų, kuriems netaikomi įstatymų numatyti ir klasifikaciniai patikrinimai, bei sudarant galimybę patikrinti, ar laikomasi šių taisyklių ir reglamentų.

4. Įvertinti, ar atsižvelgta į TJO, administracijų, klasifikacinių bendrovių ir jūros pramonės organizacijų rekomenduotą saugią praktiką.

4.2.2. Šią kompetenciją gali įgyti komandos, kurių visi nariai kartu turi visą būtiną kompetenciją.

5. ATITIKTIES DOKUMENTŲ IR SAUGAUS VALDYMO LIUDIJIMŲ FORMOS

Atitikties dokumentas, saugaus valdymo liudijimas, laikinas atitikties dokumentas ir laikinas saugaus valdymo liudijimas parengiamas pagal toliau pateiktą formą.

Kai šias formas naudoja tik vienoje valstybėje narėje veikiančios bendrovės arba tik vienoje valstybėje narėje eksploatuojami ro-ro keltai, nuorodą į SOLAS konvenciją galima išbraukti.

ATITIKTIES DOKUMENTAS

+++++ TIFF +++++

METINĖS PATIKROS PATVIRTINIMAS

+++++ TIFF +++++

SAUGAUS VALDYMO LIUDIJIMAS

+++++ TIFF +++++

PERIODINĖS IR PAPILDOMOS PATIKROS PATVIRTINIMAS

+++++ TIFF +++++

LAIKINAS ATITIKTIES DOKUMENTAS

+++++ TIFF +++++

LAIKINAS SAUGAUS VALDYMO LIUDIJIMAS"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] B dalyje išdėstytos nuostatos laikomos neatskiriama dalimi atitinkamų A dalyje nustatytų ISM kodekso dalių.

[2] OL L 157, 1995 7 7, p. 1.

--------------------------------------------------

Top