EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0070

1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/12/EEB

OJ L 350, 28.12.1998, p. 58–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 3 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 3 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 59 - 69

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/70/oj

31998L0070Oficialusis leidinys L 350 , 28/12/1998 p. 0058 - 0068


Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 98/70/EB

1998 m. spalio 13 d.

dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/12/EEB

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Steigimo sutarties 189b straipsnyje [3] nustatytos tvarkos ir atsižvelgdami į 1998 m. birželio 29 d. Taikinimo komiteto patvirtintą bendrą tekstą,

(1) kadangi skirtumai tarp valstybių narių priimtų įstatymų ar administracinių priemonių dėl tradicinių ir alternatyvių degalų, naudojamų transporto priemonėse su kibirkštinio ir slėginio uždegimo varikliais, kokybės rodiklių trukdo prekiauti Bendrijoje ir todėl gali daryti tiesioginę įtaką vidaus rinkos kūrimui ir veikimui bei Europos transporto priemonių ir naftos perdirbimo pramonės tarptautiniam konkurencingumui; kadangi laikantis Steigimo sutarties 3b straipsnio nuostatų būtina suderinti šios srities įstatymus;

(2) kadangi Steigimo sutarties 100a straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Komisija savo pasiūlymuose dėl vidaus rinkos kūrimo ir veikimo ir, inter alia, dėl sveikatos ir aplinkos apsaugos, remiasi aukšto lygio apsauga;

(3) kadangi pirminiai oro teršalai, kaip azoto oksidai, nesudegę angliavandeniliai, kietosios dalelės, anglies monoksidas, benzenas ir kitos toksiškos išmetamosios dujos, dėl kurių susidaro antriniai teršalai, kaip ozonas, yra dideliais kiekiais išmetami su transporto priemonių išmetamais deginiais ir dėl to kelia didelę tiesioginę ir netiesioginę riziką žmonių sveikatai ir aplinkai;

(4) kadangi, nepaisant griežtėjančių transporto priemonių išmetamųjų dujų ribinių verčių, kurios buvo nustatytos Tarybos direktyva 70/220/EEB [4] ir Tarybos direktyva 88/77/EEB [5], reikalinga papildomų priemonių atmosferos taršai, kurią sukelia transporto priemonės ir kiti šaltiniai, mažinti ir patenkinamai oro kokybei pasiekti;

(5) kadangi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/12/EB 4 straipsnyje [6] buvo išdėstytas naujas požiūris į išmetamų teršalų mažinimo 2000 metais ir vėliau politiką ir buvo pareikalauta, kad Komisija išnagrinėtų, inter alia, kaip benzino, dyzelinių degalų ir kitų kuro rūšių kokybės gerinimas sumažintų oro taršą;

(6) kadangi, nustačius degalų kokybės rodiklių taikymo pradinį etapą, kuris prasidės 2000 m., būtina priimti nuostatas dėl antro etapo, kuris prasidėtų 2005 m., kad pramonė galėtų padaryti reikalingas investicijas savo gamybos planams suderinti;

(7) kadangi Europos bendrijos rinkoje jau yra benzino ir dyzelinių degalų, kurie atitinka I, II, III ir IV prieduose nurodytus kokybės rodiklius;

(8) kadangi Europos naftos programa, apie kurią informacija pateikta Komisijos pranešime apie ateities strategiją dėl kelių transporto priemonių į atmosferą išmetamų teršalų kontrolės, padeda moksliškai, techniškai ir ekonomiškai pagrįstai rekomenduoti Bendrijos lygiu nustatyti naujus aplinkosauginius rodiklius benzinui ir dyzeliniams degalams;

(9) kadangi aplinkosauginių rodiklių benzinui ir dyzeliniams degalams nustatymas yra svarbi ekonomiškai veiksmingo Europos ir nacionalinių (regioninių, vietos) priemonių, kurios turėtų būti įgyvendintos atsižvelgiant į bet kurių veiksmų kaštus ir naudą, paketo dalis;

(10) kadangi suderintų Europos ir nacionalinių (regioninių, vietos) priemonių, skirtų transporto priemonių išmetamosioms dujoms mažinti, įgyvendinimas yra Komisijos bendros strategijos, skirtos proporcingai ir pagal ekonomiškumo kriterijus sumažinti mobilių ir stacionarių šaltinių į orą išmetamus teršalus, dalis;

(11) kadangi per trumpą laiką reikia sumažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį, ypač miesto teritorijose, pirmiausia — pirminių teršalų, pvz., nesudegusių angliavandenilių ir anglies monoksido, bei antrinių teršalų, pvz., ozono, be to, toksiškų išmetamų teršalų, kaip benzeno ir nuodingųjų dalelių; kadangi transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis miesto teritorijose gali būti nedelsiant sumažintas pakeitus transporto priemonių degalų sudėtį;

(12) kadangi, įmaišius deguonies ir smarkiai sumažinus aromatinių medžiagų, alkeno, benzeno ir sieros kiekį, pagerėtų degalų ir oro kokybė;

(13) kadangi 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/81/EEB dėl akcizų, taikomų mineralinėms alyvoms, struktūrų suderinimo [7] nuostatos ir ypač jos 8 straipsnio 4 dalis neskatina ir gali trukdyti valstybėms narėms naudoti akcizo mokesčių diferenciaciją, skirtą sparčiau gerinti degalų kokybę, kad ši viršytų visoje Bendrijoje nustatytus degalų kokybės rodiklius;

(14) kadangi valstybių narių taikomas apmokestinimas diferencijuotu akcizu gali skatinti įvesti geresnius degalus, kurie atitiktų nacionalinius prioritetus, pajėgumus ir reikalavimus;

(15) kadangi Komisija pasiūlė parengti energetikos produktus reglamentuojančią direktyvą; kadangi šiuo pasiūlymu, inter alia, siekiama leisti valstybėms narėms per apmokestinimą diferencijuotu akcizu aktyviau naudotis fiskalinėmis paskatomis, tuo palengvinant geresnės kokybės degalų tiekimą į rinką;

(16) kadangi aplamai trūksta degalų kokybės rodiklių, kuriais siekiama sumažinti išmetamųjų dujų ir dūmų kiekius;

(17) kadangi atmosferos tarša švinu, išsiskiriančiu deginant benziną su švinu, kelia riziką žmonių sveikatai ir aplinkai; kadangi tai, kad iki 2000 m. iš esmės visos benzinu varomos kelių transporto priemonės naudos bešvinį benziną, yra didelis žingsnis į priekį ir todėl reikėtų griežtai riboti benzino su švinu tiekimą į rinką;

(18) kadangi būtinybė sumažinti išmetamųjų dujų kiekius ir galimybė naudotis reikalinga naftos perdirbimo technologija pateisina aplinkosauginių rodiklių nustatymą prekiaujant rinkoje bešviniu benzinu ir dyzeliniais degalais;

(19) kadangi reikėtų numatyti dviejų rūšių dyzelinius ir benzino degalus: viena jų būtų geresnės kokybės dyzeliniai degalai, kita – geresnės kokybės benzinas; kadangi reikėtų, kad šie geresnės kokybės dyzeliniai degalai ar benzinas iki 2005 m. pakeistų blogesnės kokybės dyzelinius degalus ar benziną; kadangi vis tik reikėtų numatyti, kad būtų galima atidėti šį pakeitimą, jeigu tokios nuostatos taikymas nuo 2005 m. valstybės narės pramonės įmonėms sukeltų didelių sunkumų, privalomai keičiant gamybos įrenginius;

(20) kadangi, norint apsaugoti žmonių sveikatą ir (arba) aplinką konkrečiose aglomeracijose arba tam tikrose ekologiškai pažeidžiamose teritorijose, kur esama ypatingų orokokybės problemų, valstybėms narėms reikėtų leisti šioje direktyvoje nustatyta tvarka reikalauti, kad degalai būtų tiekiami į rinką tik tada, jeigu jie atitinka griežtesnius negu šioje direktyvoje nustatytus aplinkosauginius rodiklius; kadangi ši tvarka leistų netaikyti informacijos teikimo tvarkos, nustatytos 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, nustatančioje informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką [8];

(21) kadangi užtikrinant, kad būtų laikomasi degalų kokybės standartų pagal šią direktyvą, valstybės narės turėtų taikyti kontrolės sistemas; kadangi tokios kontrolės sistemos turėtų remtis bendrąja bandinių ėmimo ir tyrimo tvarka ir kadangi informacija apie degalų kokybę, kurią kaupia valstybės narės, turėtų būti pateikta Komisijai nustatyta forma;

(22) kadangi, remiantis išsamiu vertinimu, Komisija turi pateikti pasiūlymą, papildantį III ir IV prieduose nurodytus privalomuosius benzino ir dyzelinių degalų kokybės rodiklius, kurie turi būti taikomi nuo 2005 m. sausio 1 d.; kadangi Komisijos pasiūlyme, kaip dera, gali būti nustatyti aplinkosauginiai rodikliai ir kitoms degalų rūšims, pvz., suskystintoms naftos dujoms, gamtinėms dujoms ir biokurui; kadangi yra tokių transporto priemonių parkų (autobusų, taksi, komercinių transporto priemonių ir kt.), kurių išmetami teršalai sudaro didelę miestų taršos dalį ir būtų naudingiau jų naudojamiems degalams nustatyti atskirus kokybės rodiklius;

(23) kadangi atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą gali būti pageidautina tolesnė šioje direktyvoje nurodytų kokybės rodiklių pamatinių matavimo metodų raida; kadangi dėl to reikėtų parengti nuostatas šios direktyvos priedams derinti su technikos pažanga;

(24) kadangi 1985 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva 85/210/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių švino kiekį benzine, derinimo [9], 1985 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 85/536/EEB dėl žalios naftos taupymo naudojant degalų komponentų pakaitalus benzine [10], taip pat 1993 m. kovo 23 d. Tarybos direktyvos 93/12/EEB dėl sieros kiekio tam tikrų rūšių skystajame kure [11] 1 straipsnio 1 dalies b punktas ir 2 straipsnio 1 dalis turėtų būti atitinkamai panaikinti;

(25) kadangi 1994 m. Stojimo akto 69 straipsnyje nurodytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos Austrijai, aprėpia Direktyvos 85/210/EEB 7 straipsnį; kadangi šios pereinamojo laikotarpio priemonės taikymas dėl konkrečių priežasčių, susijusių su aplinkos apsauga, turėtų būti pratęstas iki 2000 m. sausio 1 d.;

(26) kadangi 1994 m. gruodžio 20 d. buvo sudarytas modus vivendi tarp Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dėl Sutarties 189b straipsnyje [12] nustatyta tvarka priimtų teisės aktų įgyvendinimo priemonių,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Ši direktyva nustato degalų, kuriuos naudoja transporto priemonės su kibirkštinio ir slėginio uždegimo varikliais, charakteristikas, grindžiamas sveikatos ir aplinkos apsaugos reikmėmis.

2 straipsnis

Sąvokos

Šioje direktyvoje:

1) "benzinas" – tai bet kuri laki alyva, skirta naudoti transporto priemonėse su kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliais, įtraukta į KN kodus 27100027, 27100029, 27100032, 27100034 ir 27100036;

2) "dyzeliniai degalai" – tai gazoliai, įtraukti į KN kodą 27100066 ir naudojami savaeigėse transporto priemonėse, kaip nurodoma Direktyvose 70/220/EEB ir 88/77/EEB.

Valstybės narės gali reikalauti, kad gazolyje, kuris naudojamas ne keliais važiuojančių mobilių mechanizmų ir žemės ūkio traktorių varikliuose, būtų toks pats sieros kiekis, kuris nustatytas dyzeliniams degalams šioje direktyvoje, arba sieros kiekis, nustatytas dyzeliniams degalams Direktyvoje 93/12/EEB.

3 straipsnis

Benzinas

1. Ne vėliau kaip 2000 m. sausio 1 d. valstybės narės uždraudžia prekiauti benzinu su švinu savo teritorijos rinkoje.

2. a) Valstybės narės užtikrina, kad iki 2000 m. sausio 1 d. bešviniu benzinu jų teritorijos rinkoje gali būti prekiaujama tik tuo atveju, jeigu jis atitinka I priede nurodytus aplinkosauginius rodiklius.

b) Nepažeisdamos a punkto nuostatų, valstybės narės nuo 2000 m. sausio 1 d. leidžia savo teritorijos rinkoje prekiauti bešviniu benzinu, kuris atitinka III priede nurodytus kokybės rodiklius.

c) Valstybės narės taip pat užtikrina, kad iki 2005 m. sausio 1 d. bešviniu benzinu jų teritorijos rinkoje gali būti prekiaujama tik tuo atveju, jeigu jis atitinka III priede nurodytus aplinkosauginius rodiklius.

3. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, valstybei narei, ne vėliau kaip iki 1999 m. rugpjūčio 31 d. pateikusiai Komisijai prašymą, gali būti leista iki 2005 m. sausio 1 d. ir toliau prekiauti benzinu su švinu, jeigu ji gali įrodyti, kad toks draudimas sukeltų didelių socialinių ekonominių problemų arba neturėtų visokeriopai teigiamo poveikio aplinkai ar žmonių sveikatai dėl priežasčių, susijusių, inter alia, su tos valstybės narės klimato sąlygomis.

Švino kiekis benzine turi būti ne didesnis kaip 0,15 g/l, o benzeno kiekis turi atitikti I priede nurodytus kokybės rodiklius. Kitos rodiklių vertės gali likti tokios pat, palyginti su dabar esančiomis.

4. Nepaisant šio straipsnio 2 dalies nuostatų, valstybei narei, ne vėliau kaip iki 1999 m. rugpjūčio 31 d. pateikusiai Komisijai prašymą, gali būti leista iki 2003 m. sausio 1 d. savo teritorijoje ir toliau prekiauti bešviniu benzinu, kuriame sieros kiekis neatitinka I priede nurodytų sieros kiekio normų, tačiau nėra didesnis už dabar nustatytą rodiklį, jeigu valstybė narė gali įrodyti, kad jos pramonės įmonės susidurs su dideliais sunkumais privalomai keisdamos gamybos įrenginius laikotarpiu nuo šios direktyvos priėmimo iki 2000 m. sausio 1 d.

5. Nepaisant šio straipsnio 2 dalies nuostatų, valstybei narei ne vėliau kaip iki 2003 m. rugpjūčio 31 d. pateikusiai Komisijai prašymą, gali būti leista iki 2007 m. sausio 1 d. savo teritorijos rinkoje ir toliau prekiauti bešviniu benzinu, kuriame sieros kiekis neatitinka III priedo reikalavimų, tačiau atitinka I priedo reikalavimus, jeigu valstybė narė gali įrodyti, kad jos pramonės įmonės susidurs su dideliais sunkumais privalomai keisdamos gamybos įrenginius laikotarpiu nuo šios direktyvos priėmimo iki 2005 m. sausio 1 d.

6. Komisija gali leisti taikyti šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodytas leidžiančias nukrypti nuostatas Steigimo sutartyje nustatyta tvarka.

Komisija praneša valstybėms narėms ir informuoja Europos Parlamentą bei Tarybą apie savo sprendimą.

7. Nepaisant to, kas pasakyta šio straipsnio 1 dalyje, valstybės narės gali ir toliau leisti prekiauti savo rinkoje nedideliais kiekiais benzino su švinu, kurio kokybės rodikliai pateikti 3 dalies antrojoje pastraipoje, jeigu toks kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,5 % bendro parduodamo benzino kiekio ir jeigu šis benzinas skirtas naudoti kai kuriose senose transporto priemonėse, pateikiant jį per suinteresuotas grupes.

4 straipsnis

Dyzeliniai degalai

1. a) Valstybės narės užtikrina, kad iki 2000 m. sausio 1 d. dyzeliniais degalais jų teritorijos rinkoje gali būti prekiaujama tuo atveju, jeigu jie atitinka II priede išdėstytus aplinkosauginius rodiklius.

b) Nepažeisdamos a punkto nuostatų, valstybės narės nuo 2000 m. sausio 1 d. leidžia savo teritorijos rinkoje prekiauti dyzeliniais degalais, kurie atitinka IV priede nurodytus kokybės rodiklius.

c) Valstybės narės taip pat užtikrina, kad iki 2005 m. sausio 1 d. dyzeliniais degalais gali būti prekiaujama jų teritorijos rinkoje tik tuo atveju, jeigu jie atitinka IV priede nurodytus aplinkosauginius rodiklius.

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybei narei, ne vėliau kaip iki 1999 m. rugpjūčio 31 d. pateikusiai Komisijai prašymą, gali būti leista iki 2003 m. sausio 1 d. savo teritorijos rinkoje ir toliau prekiauti dyzeliniais degalais, kuriuose sieros kiekis neatitinka II priede išdėstytų sieros kiekio normų, tačiau nėra didesnis už dabar nustatytą rodiklį, jeigu valstybė narė gali įrodyti, kad jos pramonės įmonės susidurs su dideliais sunkumais privalomai keisdamos gamybos įrenginius laikotarpiu nuo šios direktyvos priėmimo iki 2000 m. sausio 1 d.

3. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybei narei, ne vėliau kaip iki 2003 m. rugpjūčio 31 d. pateikusiai Komisijai prašymą, gali būti leista iki 2007 m. sausio 1 d. savo teritorijos rinkoje ir toliau prekiauti dyzeliniais degalais, kuriuose sieros kiekis neatitinka IV priedo reikalavimų, tačiau atitinka II priedo reikalavimus, jeigu valstybė narė gali įrodyti, kad jos pramonės įmonės susidurs su dideliais sunkumais privalomai keisdamos gamybos įrenginius laikotarpiu nuo šios direktyvos priėmimo iki 2005 m. sausio 1 d.

4. Komisija gali leisti taikyti šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas leidžiančias nukrypti nuostatas Steigimo sutartyje nustatyta tvarka.

Komisija praneša valstybėms narėms ir informuoja Tarybą bei Europos Parlamentą apie savo sprendimą.

5 straipsnis

Laisva apyvarta

Nė viena valstybė negali drausti, riboti ar trukdyti pateikti į rinką degalus, kurie atitinka šios direktyvos reikalavimus.

6 straipsnis

Prekyba rinkoje degalais, kuriems nustatyti griežtesni aplinkosauginiai rodikliai

1. Nukrypstant nuo 3, 4 ir 5 straipsnių, valstybės narės gali reikalauti, kad konkrečiose teritorijose degalais būtų prekiaujama tik tuo atveju, jeigu jie atitinka griežtesnius negu šioje direktyvoje nustatytus aplinkosauginius rodiklius, taikomus visam transporto priemonių parkui ar jo daliai, saugant gyventojų sveikatą konkrečioje valstybės narės aglomeracijoje arba saugant aplinką tam tikroje valstybės narės ekologiškai pažeidžiamoje teritorijoje, jeigu dėl atmosferos taršos atsiranda arba gali pagrįstai atsirasti didelių ir nuolat pasikartojančių problemų, susijusių su žmonių sveikata arba aplinka.

2. Valstybė narė, norėdama pasinaudoti šio straipsnio 1 dalyje numatyta leidžianti nukrypti nuostata, iš anksto pateikia Komisijai prašymą, įskaitant jį pagrindžiantį dokumentą. Pagrindimo dokumente pateikiami įrodymai, kad taikant leidžiančią nukrypti nuostatą bus laikomasi proporcingumo principo ir nebus trikdomas laisvas asmenų bei prekių judėjimas.

3. Suinteresuotos valstybės narės pateikia Komisijai atitinkamos teritorijos aplinkos oro kokybės duomenis ir pasiūlytų priemonių numatomą poveikį oro kokybei.

4. Komisija nedelsdama pateikia šią informaciją kitoms valstybėms narėms.

5. Valstybės narės, jų paprašius, gali pateikti savo pastabas ir pagrindimo dokumentą per du mėnesius nuo tos dienos, kai Komisija pateikė informaciją.

6. Sprendimą dėl valstybių narių prašymo Komisija priima per tris mėnesius nuo tos dienos, kai valstybės narės pateikė savo pastabas. Komisija atsižvelgia į valstybių narių pastabas ir praneša joms savo sprendimą, kartu informuodamos Europos Parlamentą ir Tarybą.

7. Visos valstybės narės gali perduoti Komisijos sprendimą Tarybai per mėnesį nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos arba, jeigu sprendimas nėra priimtas, perduoti klausimą Tarybai per mėnesį nuo tos dienos, kai baigiasi 6 dalyje minėtas laikotarpis.

8. Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitą sprendimą per du mėnesius nuo tos dienos, kai jai buvo perduotas klausimas.

7 straipsnis

Tiekiamos žalios naftos kiekio pasikeitimas

Jeigu dėl išskirtinių įvykių staiga pasikeitus tiekiamos žalios naftos ar naftos produktų kiekiui, valstybės narės naftos perdirbimo įmonėms sunku laikytis 3 ir 4 straipsniuose nustatytų degalų kokybės reikalavimų, tokia valstybė narė informuoja apie tai Komisiją. Komisija, informavusi kitas valstybes nares, gali leisti tai valstybei narei ne ilgiau kaip šešis mėnesius taikyti didesnes vieno ar kelių degalų komponentų ribines vertes.

Komisija praneša valstybėms narėms ir informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie savo sprendimą.

Bet kuri valstybė narė gali perduoti Komisijos sprendimą Tarybai per mėnesį nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos.

Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitą sprendimą per mėnesį nuo tos dienos, kai jai buvo perduotas klausimas.

8 straipsnis

Atitikties kontrolė ir ataskaitos

1. Valstybės narės kontroliuoja, kad būtų laikomasi 3 ir 4 straipsnių reikalavimų, remiantis I ir II prieduose nurodytais analiziniais metodais.

2. Komisija skatina plėtoti bendrą degalų kokybės kontrolės sistemą. Komisija, siekdama sukurti tokią sistemą, gali prašyti Europos standartizacijos komiteto pagalbos.

3. Komisija parengia bendrą nacionalinių degalų kokybės duomenų suvestinės formą ne vėliau kaip iki 2000 m. birželio 30 d.

4. Valstybės narės iki kiekvienų metų birželio 30 d. pateikia Komisijai ankstesnių kalendorinių metų suvestinę, o pirmąją suvestinę — iki 2002 m. birželio 30 d.

9 straipsnis

Peržiūrėjimas

1. Komisija periodiškai ir pirmą kartą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šios direktyvos priėmimo, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 1999 m. gruodžio 31 d., ir atsižvelgdama į įvertinimą, atliktą remiantis 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/69/EB, skirtos priemonėms oro taršai dėl automobilių išmetamųjų dujų panaikinti ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 70/220/EEB [13], 3 straipsnio reikalavimais, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą peržiūrėti šią direktyvą, kuris yra neatskiriama strategijos, skirtos įgyvendinti Bendrijos oro kokybės standartų reikalavimus ir susijusius tikslus, dalis.

2. Tokiame pasiūlyme pateikiami aplinkosauginiai rodikliai, papildantys III priede nurodytus privalomuosius benzino kokybės rodiklius ir IV priede nurodytus dyzelinių degalų kokybės rodiklius, nustatytas remiantis, inter alia, sukaupta informacija apie reikalavimus mažinti išmetamus teršalus, turinčius įtakos oro kokybei, apie veiksmingai taikomas naujas technologijas taršai mažinti bei įvykius, darančius įtaką tarptautinėms degalų rinkoms.

3. Be šio straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų, Komisija, inter alia, gali teikti:

- pasiūlymus, kuriuose būtų atsižvelgta į konkrečią parkų padėtį ir būtinybę nustatyti jų naudojamų specialių degalų kokybės rodiklių normas,

- pasiūlymus, kuriuose būtų nustatytos suskystintų naftos dujų, gamtinių dujų ir biokuro kokybės rodiklių normos.

10 straipsnis

Derinimo su technikos pažanga tvarka

Bet kokias pataisas, būtinas matavimo metodams, nustatytiems šios direktyvos I, II, III ir IV priedų dešinėje skiltyje, toliau – tyrimai, suderinti su technikos pažanga, priima Komisija, kuriai padeda Komitetas, įsteigtas pagal Direktyvos 96/62/EB [14] 12 straipsnio nuostatas, laikydamasi šios direktyvos 11 straipsnyje nustatytos tvarkos.

Derinant negalima tiesiogiai ar netiesiogiai keisti šioje direktyvoje nustatytų ribinių verčių arba keisti jų taikymo pradžios terminų.

11 straipsnis

Komiteto procedūra

1. Komisijos atstovas pateikia 10 straipsnyje minėtam komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį gali nustatyti pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Tais atvejais, kai Taryba turi priimti sprendimą Komisijos siūlymu, nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma. Valstybių narių atstovų komitete balsai paskirstomi taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

2. Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka komiteto nuomonę.

Jeigu numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu, gavusi pasiūlymą, Taryba per tris mėnesius nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

12 straipsnis

Direktyvų, reglamentuojančių benzino ir dyzelinių degalų kokybę, panaikinimas ir keitimas

1. Direktyvos 85/210/EEB, 85/536/EEB ir 87/441/EEB panaikinamos nuo 2000 m. sausio 1 d.

2. 2000 m. sausio 1 dieną Direktyva 93/12/EEB iš dalies pakeičiama, išbraukiant 1 straipsnio 1 dalies b punktą ir 2 straipsnio 1 dalį.

13 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 1999 m. liepos 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės taiko šias priemones nuo 2000 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų vidaus teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

14 straipsnis

Austrija

Direktyvos 85/210/EEB 7 straipsnis dėl tos direktyvos 4 straipsnyje nurodyto benzeno kiekio benzine Austrijai netaikomas iki 2000 m. sausio 1 d.

15 straipsnis

Direktyvos įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

16 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1998 m. spalio 13 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J.M. Gil-robles

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. Einem

[1] OL C 77, 1997 3 11, p. 1 ir OL C 209, 1997 7 10, p. 25.

[2] OL C 206, 1997 7 7, p. 113.

[3] 1997 m. balandžio 10 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 132, 1997 4 28, p. 170), 1997 m. spalio 7 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 351, 1997 11 19, p. 1) ir 1998 m. vasario 18 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 80, 1998 3 16, p. 92). 1998 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 313, 1998 10 12). 1998 m. rugsėjo 17 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 76, 1970 4 6, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/69/EB (OL L 350, 1998 12 28, p. 1).

[5] OL L 36, 1988 2 9, p. 33. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/1/EB (OL L 40, 1996 2 17, p. 1).

[6] OL L 100, 1994 4 19, p. 42.

[7] OL L 316, 1992 10 31, p. 12. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 94/74/EB (OL L 365, 1994 12 31, p. 46).

[8] OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (OL L 217, 1998 8 5, p. 18).

[9] OL L 96, 1985 4 3, p. 25. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[10] OL L 334, 1985 12 12, p. 20. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 87/441/EEB (OL L 238, 1987 8 21, p. 40).

[11] OL L 74, 1993 3 27, p. 81.

[12] OL C 102, 1996 4 4, p. 1.

[13] OL L 350, 1998 12 28, p. 1.

[14] OL L 296, 1996 11 21, p. 55.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

TIEKIAMŲ Į RINKĄ DEGALŲ, NAUDOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONĖSE SU KIBIRKŠTINIO UŽDEGIMO VARIKLIAIS, APLINKOSAUGINIAI RODIKLIAI

Rūšis: Benzinas

Parametras | Vienetas | Ribinė vertė | Tyrimas |

Min. | Maks. | Metodas | Paskelbimo data |

Oktaninis skaičius, nustatytas tiriamuoju metodu | 95 | — | EN 25164 | 1993 |

Oktaninis skaičius, nustatytas varikliniu metodu | | 85 | — | EN 25163 | 1993 |

Garų slėgis pagal Reidą vasaros laikotarpiui | kPa | — | 60,0 | EN 12 | 1993 |

Distiliacija: | | | | | |

garavimas esant 100 °C | % v/v | 46,0 | — | EN-ISO 3405 | 1988 |

garavimas esant 150 °C | % v/v | 75,0 | — | | |

Angliavandenilių analizė: | | | | | |

—alkenai | % v/v | — | 18,0 | ASTM D1319 | 1995 |

—aromatinės medžiagos | | — | 42,0 | ASTM D1319 | 1995 |

—benzenas | | — | 1,0 | buv. EN 12177 | 1995 |

Deguonies kiekis | % m/m | — | 2,7 | EN 1601 | 1996 |

Prisotinti deguonies: | | | | | |

—metanolis, turi būti pridėta stabilizatorių | % v/v | — | 3 | EN 1601 | 1996 |

—etanolis, gali prireikti stabilizatorių | % v/v | — | 5 | EN 1601 | 1996 |

—izopropilo alkoholis | % v/v | — | 10 | EN 1601 | 1996 |

—tretinis butilo alkoholis | % v/v | — | 7 | EN 1601 | 1996 |

—izobutilo alkoholis | % v/v | — | 10 | EN 1601 | 1996 |

—eteriai, kurių vienoje molekulėje 5 ar daugiau anglies atomų | % v/v | — | 15 | EN 1601 | 1996 |

Kiti, prisotinti deguonies | % v/v | — | 10 | EN 1601 | 1996 |

Sieros kiekis | mg/kg | — | 150 | buv. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

Švino kiekis | g/l | — | 0,005 | EN 237 | 1996 |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

TIEKIAMŲ Į RINKĄ DEGALŲ, NAUDOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONĖSE SU SLĖGINIO U DEGIMO VARIKLIAIS, APLINKOSAUGINIAI RODIKLIAI

Rūšis: Dyzeliniai degalai

Parametras | Vienetas | Ribinė vertė | Tyrimas |

Min. | Maks. | Metodas | Paskelbimo data |

Cetaninis skaičius | 51,0 | — | EN-ISO 5165 | 1992 |

Tankis esant 15 °C | kg/m3 | — | 845 | EN-ISO 3675 | 1995 |

Distiliacija: | | | | | |

esant 95 % taškui | °C | — | 360 | EN-ISO 3405 | 1988 |

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai | % m/m | — | 11 | IP 391 | 1995 |

Sieros kiekis | mg/kg | — | 350 | buv. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

TIEKIAMŲ Į RINKĄ DEGALŲ, NAUDOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONĖSE SU KIBIRKŠTINIO UŽDEGIMO VARIKLIAIS, APLINKOSAUGINIAI RODIKLIAI

Rūšis: Benzinas

Parametras | Vienetas | Ribinė vertė | Tyrimas |

Min. | Maks. | Metodas | Paskelbimo data |

Oktaninis skaičius, nustatytas tiriamuoju metodu | 95 | | EN 25164 | 1993 |

Oktaninis skaičius, nustatytas varikliniu metodu | | 85 | | EN 25163 | 1993 |

Garų slėgis pagal Reidą vasaros laikotarpiu | kPa | — | | | |

Distiliacija: | | | | | |

garavimas esant 100 °C | % v/v | — | — | | |

garavimas esant 150 °C | | — | — | | |

Angliavandenilių analizė: | | | | | |

—alkenai | % v/v | — | | | |

—aromatinės medžiagos | % v/v | — | 35,0 | ASTM D1319 | 1995 |

—benzenas | % v/v | — | | | |

Deguonies kiekis | % m/m | — | | | |

Sieros kiekis | mg/kg | — | 50 | buv. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

Švino kiekis | g/l | — | | | |

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

TIEKIAMŲ Į RINKĄ DEGALŲ, NAUDOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONĖSE SU SLĖGINIO VARIKLIAIS, APLINKOSAUGINIAI RODIKLIAI

Rūšis: Dyzeliniai degalai

Parametras | Vienetas | Ribinė vertė | Tyrimas |

Min. | Maks. | Metodas | Paskelbimo data |

Cetaninis skaičius | | — | | |

Tankis esant 15 °C | kg/m3 | | — | | |

Distiliacija: | | | | | |

esant 95 % taškui | °C | — | | | |

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai | % m/m | — | | | |

Sieros kiekis | mg/kg | — | 50 | buv. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

--------------------------------------------------

Top