EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0063

1998 m. rugsėjo 3 d. Komisijos direktyva 98/63/EB iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/16/EEB, skirtą padėti laisvam gydytojų judėjimui ir jų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusiam pripažinimuiTekstas svarbus EEE.

OL L 253, 1998 9 15, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/63/oj

31998L0063Oficialusis leidinys L 253 , 15/09/1998 p. 0024 - 0026


Komisijos direktyva 98/63/EB

1998 m. rugsėjo 3 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/16/EEB, skirtą padėti laisvam gydytojų judėjimui ir jų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusiam pripažinimui

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 49 straipsnį, 57 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies pirmą bei trečią sakinius ir 66 straipsnį,

atsižvelgdama į 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvą 93/16/EEB, skirtą padėti laisvam gydytojų judėjimui ir jų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusiam pripažinimui [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 98/21/EB [2], ypač į jos 44a straipsnį,

kadangi Jungtinė Karalystė yra pateikusi pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti tos valstybės narės neurochirurgijos, bendrosios medicinos (vidaus ligų), ortopedijos, patologinės anatomijos ir psichiatrijos pavadinimus visų valstybių narių specializuotos medicinos bendrame pavadinimų sąraše;

kadangi Liuksemburgas yra pateikęs pagrįstą prašymą įtraukti tos valstybės narės klinikinės biologijos, gastroenterologinės chirurgijos, branduolinės medicinos, veido ir žandikaulio chirurgijos bei dantų, burnos ir veido bei žandikaulio chirurgijos pavadinimus į specializuotos medicinos pavadinimų, vartojamų tik dviejų ar daugiau valstybių narių, sąrašą;

kadangi Graikija yra pateikusi pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti tos valstybės narės radioterapijos pavadinimą specializuotos medicinos pavadinimų, vartojamų tik dviejų ar daugiau valstybių narių, sąraše;

kadangi Jungtinė Karalystė yra pateikusi pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti tos valstybės narės mikrobiologinės bakteriologijos, torakalinės chirurgijos, kardiologijos, venerologijos, radiologinės diagnostikos, radioterapijos, geriatrijos, inkstų ligų, užkrečiamųjų (infekcinių) ligų ir socialinės medicinos pavadinimus specializuotos medicinos pavadinimų, vartojamų tik dviejų ar daugiau valstybių narių, sąraše;

kadangi Graikija yra pateikusi pagrįstą prašymą įtraukti tos valstybės narės kraujagyslių chirurgijos ir socialinės medicinos pavadinimus į specializuotos medicinos pavadinimų, vartojamų tik dviejų ar daugiau valstybių narių, sąrašą;

kadangi Belgija, Airija ir Jungtinė Karalystė yra pateikusios pagrįstus prašymus įtraukti tų valstybių narių skubiosios ir traumų medicinos pavadinimus į specializuotos medicinos pavadinimų, vartojamų tik dviejų ar daugiau valstybių narių, sąrašą;

kadangi Danija, Ispanija, Italija, Airija, Suomija, Švedija ir Jungtinė Karalystė yra pateikusios pagrįstus prašymus įtraukti tų valstybių narių klinikinės neurofiziologijos pavadinimą į specializuotos medicinos pavadinimų, vartojamų tik dviejų ar daugiau valstybių narių, sąrašą;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Visuomenės sveikatos vyresniųjų pareigūnų komiteto, įsteigto Tarybos sprendimu 75/365/EEB [3], nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 93/16/EEB 5 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a) pozicijoje "neurochirurgija" pavadinimas "neurological surgery", esantis ties įrašu "Jungtinė Karalystė", pakeičiamas pavadinimu "neurosurgery";

b) pozicijoje "bendroji medicina (vidaus ligos)" pavadinimas "general medicine", esantis ties įrašu "Jungtinė Karalystė", pakeičiamas pavadinimu "general (internal) medicine";

c) pozicijoje "ortopedija" pavadinimas "orthopaedic surgery", esantis ties įrašu "Jungtinė Karalystė", pakeičiamas pavadinimu "trauma and orthopaedic surgery";

d) pozicijoje "patologinė anatomija" pavadinimas "morbid anatomy and histopathology", esantis ties įrašu "Jungtinė Karalystė", pakeičiamas pavadinimu "histopathology";

e) pozicijoje "psichiatrija" pavadinimas "psychiatry", esantis ties įrašu "Jungtinė Karalystė" pakeičiamas pavadinimu "general psychiatry".

2 straipsnis

Direktyvos 93/16/EEB 7 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a) pozicija

"klinikinė biologija"

papildoma įrašu:

"Liuksemburgas: biologie clinique";

b) pozicijoje "mikrobiologinė bakteriologija" pavadinimas "medical microbiology", esantis ties įrašu "Jungtinė Karalystė", pakeičiamas pavadinimu "medical microbiology and virology";

c) pozicijoje "torakalinė chirurgija" pavadinimas "thoracic surgery", esantis ties įrašu "Jungtinė Karalystė", pakeičiamas pavadinimu "cardio-thoracic surgery";

d) pozicija

"kraujagyslių chirurgija"

papildoma įrašu

"Graikija: Aγγειοχειρουργικής";

e) pozicijoje "kardiologija" pavadinimas "cardio-vascular diseases", esantis ties įrašu "Jungtinė Karalystė", pakeičiamas pavadinimu "cardiology";

f) pozicijoje "venerologija" pavadinimas "venerology", esantis ties įrašu "Jungtinė Karalystė", pakeičiamas pavadinimu "genito-urinary medicine";

g) pozicijoje "radiologinė diagnostika" pavadinimas "diagnostic radiology", esantis ties įrašu "Jungtinė Karalystė", pakeičiamas pavadinimu "clinical radiology";

h) pozicijoje "radioterapija" pavadinimas "Ακτινοθεραπευτική", esantis ties įrašu "Graikija", pakeičiamas pavadinimu "Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία" ir pavadinimas "radiotherapy", esantis ties įrašu "Jungtinė Karalystė", pakeičiamas pavadinimu "clinical oncology";

i) pozicijoje "geriatrija" pavadinimas "geriatrics", esantis ties įrašu "Jungtinė Karalystė", pakeičiamas pavadinimu "geriatric medicine";

j) pozicijoje "inkstų ligos" pavadinimas "renal disease", esantis ties įrašu "Jungtinė Karalystė", pakeičiamas pavadinimu "renal medicine";

k) pozicijoje "užkrečiamosios (infekcinės) ligos" pavadinimu "communicable diseases", esantis ties įrašu "Jungtinė Karalystė", pakeičiamas pavadinimu "infectious diseases";

l) pozicija "socialinė medicina" papildoma įrašu "Graikija: Κοινωνική Ιατρική" ir pavadinimas "community medicine", esantis ties įrašu "Jungtinė Karalystė", pakeičiamas pavadinimu "public health medicine";

m) pozicija

"gastroenterologinė chirurgija"

papildoma šiuo įrašu:

"Liuksemburgas: chirurgie gastro-entérologique";

n) pozicija

"branduolinė medicina"

papildoma įrašu:

"Liuksemburgas: médecine nucléaire";

o) pozicija

"veido ir žandikaulio chirurgija (pagrindinis medicininis mokymas)"

papildoma šiuo įrašu:

"Liuksemburgas: chirurgie maxillo-faciale";

p) pozicija

"dantų, burnos ir veido bei žandikaulio chirurgija (pagrindinis medicininis ir stomatologinis mokymas)"

papildoma šiuo įrašu:

"Liuksemburgas: chirurgie dentaire, orale maxillo-faciale";

q) pridedami šie du įrašai:

"— skubioji ir traumų medicina

Airija: | accident and emergency medicine |

Jungtinė Karalystė: | accident and emergency medicine; |

klinikinė neurofiziologija | |

Danija: | klinisk neurofysiologi |

Ispanija: | neurofisiologia clinica |

Airija: | neurophysiology |

Švedija: | klinisk neurofysiologi |

Jungtinė Karalystė: | clinical neurophysiology". |

3 straipsnis

Direktyvos 93/16/EEB 27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) pozicija

"Pirmoji grupė (penkeri metai)"

papildoma šiuo įrašu:

"— skubioji ir traumų medicina";

b) pozicija

"Antroji grupė (ketveri metai)"

papildoma šiuo įrašu:

"— klinikinė neurofiziologija".

4 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1999 m. birželio 30 d., įgyvendina šia direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Nuostatose, priimtose vadovaujantis šia dalimi, daroma nuoroda į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1998 m. rugsėjo 3 d.

Komisijos vardu

Mario Monti

Komisijos narys

[1] OL L 165, 1993 7 7, p. 1.

[2] OL L 119, 1998 4 22, p. 15.

[3] OL L 167, 1975 6 30, p. 19.

--------------------------------------------------

Top