EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0015

1998 m. vasario 27 d. Komisijos direktyva 98/15/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/271/EEB dėl jos I priede nustatytų tam tikrų reikalavimųTekstas svarbus EEE.

OL L 67, 1998 3 7, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/15/oj

31998L0015Oficialusis leidinys L 067 , 07/03/1998 p. 0029 - 0030


Komisijos direktyva 98/15/EB

1998 m. vasario 27 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/271/EEB dėl jos I priede nustatytų tam tikrų reikalavimų

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. gegužės 21 d. Direktyvą 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo [1], ypač į jos 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi dėl reikalavimų, taikomų išleidimams iš miesto nuotekų valymo įmonių į jautriąsias zonas, kurioms taikoma eutrofikacija, kaip nurodyta Direktyvos 91/271/EEB I priedo 2 lentelėje, kelia aiškinimo problemas, kurias svarbu išspręsti; kadangi todėl būtina iš dalies keisti nurodytos direktyvos I priedo 2 lentelę;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyvos 91/271/EEB 18 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/271/EEB I priedas keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 1998 m. rugsėjo 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1998 m. vasario 27 d.

Komisijos vardu

Ritt Bjerregaard

Komisijos narė

[1] OL L 135, 1991 5 30, p. 40.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Direktyvos 91/271/EEB I priedo 2 lentelė keičiama tokiu tekstu:

"2 lentelė.

Reikalavimai vandenims, išleidžiamiems iš miesto nuotekų valymo įrenginių į jautrias zonas, kuriose pastebima eutrofikacija, nurodyta II priedo A dalies a punkte. Galima taikyti vieną ar abu parametrus, priklausomai nuo vietinės situacijos. Taikomi koncentracijos dydžiai arba minimalus išvalymas procentais.

Parametrai | Koncentracija | Minimalus išvalymas (procentais) | Pamatinis matavimo metodas |

Bendras fosforas | 2 mg/l P (10000-100000 g.e.) | 80 | Molekulinės absorbcijos spektrofotometrija |

1 mg/l P (daugiau kaip 100000 g.e.) |

Bendras azotas | 15 mg/l N (10000-100000 g.e.) | 70-80 | Molekulinės absorbcijos spektrofotometrija |

10 mg/l N (daugiau kaip 100000 g.e.) |

--------------------------------------------------

Top