EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998F0700

1998 m. gruodžio 3 d. Bendrieji veiksmai Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu dėl Europos dokumentų archyvavimo sistemos (FADO) sukūrimo

OJ L 333, 9.12.1998, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 70 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 70 - 73
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 004 P. 166 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1998/700/oj

31998F0700Oficialusis leidinys L 333 , 09/12/1998 p. 0004 - 0007


Bendrieji veiksmai

1998 m. gruodžio 3 d.

Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu dėl Europos dokumentų archyvavimo sistemos (FADO) sukūrimo

(98/700/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos K.3 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi Sutarties K.1 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad imigracijos politika ir trečiųjų šalių piliečių reikalų politika yra bendras visų valstybių reikalas;

kadangi kova su dokumentų klastojimu yra imigracijos politikos ir policijos bendradarbiavimo sritis; kadangi autentiškiems ir suklastotiems dokumentams platinti reikia vis modernesnių priemonių; kadangi dėl nuolatinio autentiškų dokumentų ir jų klastočių gamybos būdų tobulėjimo atsiranda aukštos kokybės priemonių poreikis;

kadangi Europos kovos su sukčiavimu biuletenis ir Autentiškų dokumentų vadovas nepakankamai atitinka greito ir tikslaus dokumentų dauginimo reikalavimus, ir dėl to kompiuterinė dokumentų archyvavimo sistema, paremta tinkamu ją naudosiančio personalo parengimu, yra esminis bet kokios bendros strategijos, skirtos valstybių narių poreikiams tenkinti, elementas;

kadangi keletas valstybių narių jau kompiuterizavo savąsias dokumentų archyvavimo sistemas ir jau ruošia jas naudojimui;

kadangi, norint užtikrinti aukštą valstybių narių atliekamos kontrolės lygį, būtų naudinga įdiegti kompiuterizuotą dokumentų archyvavimo sistemą, kuria galėtų naudotis dokumentų tikrintojai valstybėse narėse; kadangi ši sistema turėtų leisti vartotojams gauti informaciją apie bet kokius aptiktus naujus klastojimo būdus ir apie platinamus naujus autentiškus dokumentus;

kadangi, norint užtikrinti, kad sistemoje cirkuliuojanti informacija atitiktų reikalavimus ir būtų vienoda, būtina numatyti valstybių narių teikiamos informacijos paruošimo įvedimui į sistemą tvarką ir tos informacijos kontrolės bei tikrinimo tvarką;

kadangi šie bendrieji veiksmai neįtakoja valstybių narių galių atpažįstant pasus, kelionių dokumentus, vizas ir kitus asmens identifikavimo dokumentus,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

1. Europos dokumentų archyvavimo sistema įvedama, norint sudaryti galimybes kompiuterinių priemonių pagalba greitai keistis valstybėms narėms priklausančia informacija apie autentiškus ir suklastotus dokumentus, surinkta, vadovaujantis šių bendrųjų veiksmų priede numatyta tvarka.

2. Ši sistema visiškai nepakeičia ir nepanaikina įprasto pasikeitimo informacija raštu, kol visos valstybės narės dar nepasirengusios naudoti kompiuterizuotą sistemą.

2 straipsnis

Sistemos duomenų bazėje be kitų dalykų pateikiama tokia informacija:

a) suklastotų ir padirbtų dokumentų atvaizdai;

b) autentiškų dokumentų atvaizdai;

c) trumpa informacija apie klastojimo būdus;

d) trumpa informacija apie apsaugos priemones.

3 straipsnis

Europos sistemos įvedimas netrukdo kiekvienai valstybei narei kurti ir naudoti savo nacionalinę sistemą, atitinkančią valstybės pasienio tarnybų ir šalies vidaus tarnybų, atsakingų už dokumentų tikrinimą, reikalavimus.

4 straipsnis

Taryba nedelsdama nustato sistemos pritaikymo prie jau egzistuojančių sistemų, informacijos įvedimo į sistemą ir tos informacijos kontrolės ir tikrinimo procedūrų technines charakteristikas.

5 straipsnis

Bendrieji veiksmai skelbiami Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje ir įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo.

1 straipsnis pradedamas taikyti ne vėliau kaip po 12 mėnesių nuo 4 straipsnyje numatytų priemonių priėmimo.

Priimta Briuselyje, 1998 m. gruodžio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. Schlögl

--------------------------------------------------

PRIEDAS

EUROPOS DOKUMENTŲ ARCHYVAVIMO SISTEMA

Kompiuterinė sistema kuriama Tarybos Generaliniame Sekretoriate. Ją sudaro autentiški dokumentai bei suklastoti ir padirbti dokumentai.

Europos sistemos pavadinimas yra FADO (False and Authentic Documents – Suklastoti ir autentiški dokumentai).

1. Sistemos aprašymas

- sistema naudojamasi per vieną centrinę tarnybą, esančią kiekvienoje valstybėje narėje,

- sistema kuriama Internet tinklo pagrindu. Ji užtikrina, kad informacija bus greitai perduodama į valstybių centrines tarnybas. Vos gavęs informaciją, Tarybos Generalinis Sekretoriatas turi nedelsdamas ją įvesti į FADO sistemą. Kiekviena valstybė narė yra atsakinga už šių duomenų perrašymą į savo nacionalinę sistemą arba į naudojamą FADO sistemos kopiją,

- sistema yra daugiakalbė,

- sistema lengva ir patogu naudotis,

- sistema labai griežtai koduojama. Garantuojamas kompiuterinėje sistemoje esančios informacijos saugumas. Sistema naudoja specialias duomenų perdavimo linijas tarp Tarybos Generalinio Sekretoriato ir valstybių narių centrinių tarnybų,

- kiekvienoje valstybėje narėje sistemos informacija gaunama iš centrinės tarnybos per apsaugotą Interneto tinklą. Valstybė narė savo teritorijoje gali naudoti tokią pačią sistemą vidaus poreikiams (t. y. sujungti pasienio kontrolės postuose ar kitose atsakingose institucijose esančias stotis). Negali būti jokio tiesioginio ryšio tarp atskiro posto, išskyrus nacionalinę centrinę tarnybą, ir centrinės stoties Generaliniame sekretoriate. Sukuriamas mechanizmas, leidžiantis iš FADO sistemos kopijuoti ir papildyti naujais duomenimis valstybės narės sistemą (juostelės, kompiuterinės laikmenos, CD-ROM ir t. t.),

- kiekviena valstybė narė turi teisę kurti savo saugią duomenų perdavimo šalies viduje sistemą,

- FADO sistema veikia tinklo tarp centrinio punkto stoties Generaliniame sekretoriate ir valstybių narių centrinių tarnybų pagrindu. Toks tinklas leidžia greitai keistis informacija,

- kadangi dokumentai bus siunčiami elektroniniu būdu, kad būtų galima juos įvesti į veikiančias nacionalines sistemas, jų dokumentų forma turi būti standartinė (JPEG, TIFF, BMP ir pan.). Atvaizdo kokybė turi būti kiek įmanoma geresnė, tačiau būtina išlaikyti pusiausvyrą tarp atvaizdo kokybės, dydžio ir glaustumo,

- prireikus, svarbios atvaizdų dalys atvaizduojamos padidintos,

- sistema turi suteikti galimybę ekrane sulyginti originalų dokumentą su padirbtu arba suklastotu dokumentu,

- sistemoje pateikiami įvairių klastojimo būdų ir apsaugos priemonių paaiškinimai,

- būtinos nuorodos, leidžiančios sistemos vartotojus labai greitai rasti visą informaciją apie dokumentą,

- pirmiausia surenkami valstybių narių dokumentai bei dokumentai tų trečiųjų šalių, iš kur į valstybes nares reguliariai patenka imigrantų srautai. Sistemoje esanti informacija plečiama ir papildoma naujausiais duomenimis, kad joje būtų surinkti visi dokumentai ir ji būtų kuo išsamesnė,

- sistemoje turi būti numatyta skubių įspėjimų pranešimo galimybė (,,flash), kuri įgalintų elektroniniu paštu išsiuntinėti valstybėms narėms pranešimus apie tam tikrą padirbtą dokumentą,

- sistemą turi sudaryti daugiau negu vienas lygmuo. Nuo pat sistemos kūrimo pradžios turi būti numatyta galimybė įvesti papildomą užklausimų lygmenį, kur būtų pateikta ekspertams skirta detalesnė informacija,

- sistemoje turi būti paskirta speciali vieta dokumentams, kurių nepripažįsta viena ar daugiau valstybių narių.

2. Sistemos sąnaudos

Sąnaudos, susijusios su FADO sistemos sukūrimu ir naudojimu, apims techninės įrangos įsigijimą ir aprūpinimo personalu išlaidas. Kadangi FADO sistema skirta elektroniniam archyvavimui ir perdavimui dokumentų, kurie šiuo metu perduodami popieriuje, šios sąnaudos apims Tarybos administracines išlaidas pagal Europos Sąjungos Sutarties K.8 straipsnio 2 dalies pirmąjį sakinį.

--------------------------------------------------

Top