EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0569

1998 m. spalio 6 d. Komisijos sprendimas, nustatantis ypatingus reikalavimus, reglamentuojančius gyvų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir jūrinių pilvakojų, kurių kilmės šalis Tunisas, importą (pranešta dokumentu Nr. C(1998) 2952)tekstas svarbus EEE

OJ L 277, 14.10.1998, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025 P. 241 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025 P. 241 - 246

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; panaikino 32006R1664 . Latest consolidated version: 03/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/569/oj

31998D0569Oficialusis leidinys L 277 , 14/10/1998 p. 0031 - 0035


Komisijos sprendimas

1998 m. spalio 6 d.

nustatantis ypatingus reikalavimus, reglamentuojančius gyvų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir jūrinių pilvakojų, kurių kilmės šalis Tunisas, importą

(pranešta dokumentu Nr. C(1998) 2952)

(tekstas svarbus EEE)

(98/569/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/492/EEB, nustatančią gyvų dvigeldžių moliuskų auginimo ir jų pateikimo į rinką veterinarijos reikalavimus [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/79/EB [2], ypač į jos 9 straipsnį,

kadangi Komisijos ekspertas apsilankė Tunise, kad patikrintų sąlygas, kuriomis gyvi dvigeldžiai moliuskai, dygiaodžiai, gaubtagyviai ir jūriniai pilvakojai yra auginami, sandėliuojami ir išsiunčiami į Bendriją;

kadangi Tuniso teisės aktų nuostatos įpareigoja "Direction Générale de la Sante Animale (DGSA) du Ministére de l’Agriculture" tikrinti gyvų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir jūrinių pilvakojų sveikatą ir kontroliuoti auginimo higienos ir sanitarijos sąlygas; kadangi tie patys teisės aktai įgalioja DGSA leisti arba drausti tam tikrose vietose rinkti dvigeldžius moliuskus, dygiaodžius, gaubtagyvius ir jūrinius pilvakojus;

kadangi DGSA ir jos laboratorijos yra pajėgios veiksmingai tikrinti, kaip taikomi Tunise galiojantys įstatymai;

kadangi kompetentingos Tuniso institucijos įsipareigojo reguliariai ir nedelsdamos perduoti Komisijai informaciją apie toksinų turinčio planktono buvimą surinkimo vietose;

kadangi kompetentingos Tuniso institucijos oficialiai patvirtino, kad laikomasi Direktyvos 91/492/EEB priedo V skyriuje nurodytų reikalavimų ir reikalavimų, lygiaverčių tiems, kurie nurodyti toje direktyvoje dėl auginimo ir natūralaus išsivalymo vietų klasifikavimo, išsiuntimo centrų patvirtinimo bei visuomenės sveikatos kontrolės ir gamybos stebėsenos; kadangi visų pirma apie bet kokį galimą surinkimo vietų pasikeitimą bus pranešta Bendrijai;

kadangi Tunisas gali būti įtrauktas į trečiųjų šalių, atitinkančių Direktyvos 91/492/EEB 9 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytas lygiavertiškumo sąlygas, sąrašą;

kadangi Direktyvos 91/492/EEB 9 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytoje veterinarijos sertifikato išdavimo tvarkoje taip pat turi būti nustatytas sertifikato pavyzdys, būtiniausi reikalavimai kalbai (-oms), kuria (-iomis) jis turi būti surašytas, asmens, turinčio įgaliojimus jį pasirašyti, rangas ir prie pakuotės tvirtinamas sveikumo ženklas;

kadangi pagal Direktyvos 91/492/EEB 9 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktį turi būti nustatytos augimvietės, iš kurių dvigeldžiai moliuskai, dygiaodžiai, gaubtagyviai ir jūriniai pilvakojai gali būti surenkami ir eksportuojami į Bendriją

kadangi pagal Direktyvos 91/492/EEB 9 straipsnio 3 dalies c punktą turėtų būti sudarytas įmonių, iš kurių leidžiama importuoti dvigeldžius moliuskus, dygiaodžius, gaubtagyvius ir jūrinius pilvakojus, sąrašas; kadangi tas sąrašas turi būti sudaromas remiantis pranešimu, kurį DGSA pateikia Komisijai; kadangi dėl to DGSA turi užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvos 91/492/EEB 9 straipsnio 3 dalies c punkte tuo tikslu nustatytų nuostatų;

kadangi ypatingi importo reikalavimai taikomi nepažeidžiant sprendimų, priimtų pagal 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/67/EEB dėl veterinarijos reikalavimų, reglamentuojančių akvakultūros gyvūnų ir produktų pateikimą į rinką [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/79/EB;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Veterinarijos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

"Direction Générale de la Sante Animale (DGSA) du Ministére de l’Agriculture" – tai kompetentinga Tuniso institucija, kuri patikrina ir patvirtina, kad gyvi dvigeldžiai moliuskai, dygiaodžiai, gaubtagyviai ir jūriniai pilvakojai atitinka Direktyvos 91/492/EEB reikalavimus.

2 straipsnis

Gyvi dvigeldžiai moliuskai, dygiaodžiai, gaubtagyviai ir jūriniai pilvakojai, kurių kilmės šalis Tunisas ir kurie skirti maistui, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) prie kiekvienos siuntos turi būti pridėtas veterinarijos sertifikato originalas, kuriame pagal šio sprendimo A priedo pavyzdį turi būti įrašytas numeris, data, jis turi būti tinkamai užpildytas, pasirašytas ir surašytas viename lape;

2) siuntos turi būti iš šio sprendimo B priede nurodytų patvirtintų augimviečių;

3) jie turi būti supakuoti į užplombuotas pakuotes patvirtintame išsiuntimo centre, nurodytame šio sprendimo C priede pateiktame sąraše;

4) ant kiekvienos pakuotės turi būti neištrinamas sveikumo ženklas, kuriame nurodoma bent ši informacija:

- šalis siuntėja: TUNISAS,

- rūšis (bendrasis ir mokslinis pavadinimai),

- augimvietės ir išsiutimo centro identifikavimas pagal jų patvirtinimo numerį,

- pakavimo data, nurodant bent dieną ir mėnesį.

3 straipsnis

1. 2 straipsnio 1 punkte nurodytas sertifikatas turi būti surašytas mažiausiai viena valstybės narės, kurioje atliekami patikrinimai, valstybine kalba.

2. Sertifikatuose turi būti DGSA atstovo vardas, pavardė, pareigos, parašas bei DGSA oficialus antspaudas, kurio spalva turi skirtis nuo teksto spalvos.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1998 m. spalio 6 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 268, 1991 9 24, p. 1.

[2] OL L 24, 1998 1 30, p. 31.

[3] OL L 46, 1991 2 19, p. 1.

--------------------------------------------------

A PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B PRIEDAS

DIREKTYVOS 91/492/EEB PRIEDO I SKYRIAUS 1 POSKYRIO b PUNKTE NUSTATYTUS REIKALAVIMUS ATITINKAMČIOS AUGIMVIETĖS

| Pavadinimas |

T1 | Lac de Tunis (Nord) |

T2 | Canal de Tunis |

B1 | Menzel Jemil |

B2 | Faroua |

S1 | Sfax Nord |

S2 | Gargour |

S3 | Guetifa |

S4 | O. Maltine Nord |

S5 | O. Maltine Sud |

S6 | Skhira |

G1 | Gabès Nord |

G2 | Gabès Sud 1 |

G3 | Gabès Sud 2 |

M1 | Médenine Nord |

M2 | Lagune Boughrara |

M3 | Djerba Nord |

--------------------------------------------------

C PRIEDAS

EKSPORTUI Į EUROPOS BENDRIJĄ PATVIRTINŲ ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Numeris | Pavadinimas | Adresas |

P.U 200 | M. A. Trad | Port de Zarzouna-Bizerte |

P.U 300 | Prince Export | Port Prince-Nabeul |

P.U 306 | Médipêche el ghoul | Sidi Daoud-Nabeul |

--------------------------------------------------

Top