EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0527

1998 m. liepos 24 d. Komisijos sprendimas dėl vengiamo mokėti PVM įvertinimo nacionalinėse sąskaitose (teorinių PVM pajamų ir faktiškai gautų PVM pajamų neatitikimo) (pranešta dokumentu Nr. C(1998) 2202)tekstas svarbus EEE.

OJ L 234, 21.8.1998, p. 39–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 309 - 312
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 30 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 30 - 33
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 56 - 59

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/527/oj

31998D0527Oficialusis leidinys L 234 , 21/08/1998 p. 0039 - 0042


Komisijos sprendimas

1998 m. liepos 24 d.

dėl vengiamo mokėti PVM įvertinimo nacionalinėse sąskaitose (teorinių PVM pajamų ir faktiškai gautų PVM pajamų neatitikimo)

(pranešta dokumentu Nr. C(1998) 2202)

(tekstas svarbus EEE)

(98/527/EB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. vasario 13 d. Tarybos direktyvą 89/130/EEB, Euratomas, dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo [1] ir ypač į jos 1 straipsnį,

kadangi 1994 m. vasario 22 d. Komisijos sprendimas 94/168/EB, Euratomas, dėl priemonių, kurių turi būti imtasi įgyvendinant Tarybos direktyvą 89/130/EEB, Euratomas, dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo [2], visų pirma yra susijęs su vengimu mokėti mokesčius, bet aiškiai nenurodo, kaip turėtų būti vertinamas vengimas mokėti PVM; kadangi todėl reikia apibūdinti, kaip turėtų būti vertinamas toks vengimas mokėti mokesčius;

kadangi, norėdamos užtikrinti savo BVP ir BNP prognozių išsamumą pagal Direktyvą 89/130/EEB, Euratomas, valstybės narės turi patikslinti šias prognozes, kad atsižvelgtų į vengimą mokėti PVM;

kadangi toks patikslinimas yra susijęs su tokiu teorinių PVM pajamų ir faktinių PVM pajamų neatitikimo komponentu, kuris priklauso nuo vengimo mokėti mokesčius, neįtraukiant pirkėjo nuolaidžiavimo ("be bendrininkavimo");

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 89/130/EEB, Euratomas, 6 straipsniu įkurto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės apskaičiuoja vengimo mokėti PVM vertę "be bendrininkavimo", taikydamos šio sprendimo priede pateiktus metodus.

Atlikdamos pirmiau minėtą apskaičiavimą, valstybės narės nustato teorines PVM pajamas ir faktines PVM pajamas bei apskaičiuoja neatitikimą tarp šių dviejų sumų pagal tokią formulę:

+++++ TIFF +++++

Valstybės narės prireikus patikslina pridėtinės vertės sumą, įtrauktą į jų BVP ir BNP prognozes, atliktas pagal Direktyvą 89/130/EEB, Euratomas, pridėdamos prie jos vengimo mokėti mokesčius "be bendrininkavimo" vertę, apskaičiuotą pagal pirmiau pateiktą formulę.

2 straipsnis

Norėdamos padaryti 1 straipsnyje nurodytą patikslinimą, valstybės narės gali taikyti 1 straipsnio pirmojoje pastraipoje apibūdintam metodui tolygų metodą, leidžiantį gauti palyginamuosius rezultatus.

3 straipsnis

Ne vėliau kaip iki 1998 m. spalio 1 d. valstybės narės pateikia Komisijai taikytų šaltinių ir metodų išaiškinimą ir nurodo atliktų patikslinimų vertę. Vadovaudamasi Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1552/89 [3] 19 straipsniu, Komisija išnagrinėja naudotų šaltinių ir metodų bei atliktų patikslinimų pagrįstumą ir gautų rezultatų palyginamumą, ypač tais atvejais, kai laikantis 2 straipsnio nebuvo taikytas 1 straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodytas metodas.

Naujoms valstybėms narėms (Austrijai, Suomijai ir Švedijai) nustatytas laiko limitas yra iki 1999 m. spalio 1 d.

4 straipsnis

Jei valstybės narės gali Komisijai įrodyti, kad tolygus apskaičiavimas jau yra parodytas jos sąskaitose, tuomet joms 1 straipsnis neturi galios. Bet kuri valstybė narė, norinti eiti šia kryptimi, pateikia Komisijai visus dokumentus iki 1998 m. spalio 1 d. (Austrija, Suomija ir Švedija iki 1999 m. spalio 1 d).

Komisija informuoja BNP Komitetą apie šio sprendimo įgyvendinimo rezultatus ir ypač apie valstybių narių taikytus metodus.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1998 m. liepos 24 d.

Komisijos vardu

Yves-Thibault De Silguy

Komisijos narys

[1] OL L 49, 1989 2 21, p. 26.

[2] OL L 77, 1994 3 19, p. 51.

[3] OL L 155, 1989 6 7, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Vengimo mokėti PVM vertė, neįtraukiant pirkėjo nuolaidžiavimo ("be bendrininkavimo"), apskaičiuojama naudojant tokius du kintamuosius:

1) teorinių PVM pajamų vertė;

2) teorinių PVM pajamų ir faktiškai per laikotarpį surinktų pajamų neatitikimas.

Teorinių PVM pajamų apskaičiavimas

Teorinės PVM pajamos — tai PVM sumos, kurios būtų surinktos, jei sumokėtų visi vienetai, pagal teisės aktus turintys mokėti PVM.

Norint apskaičiuoti teorines PVM pajamas, visų pirma reikia suderinti PVM bazę su galiojančiais teisės aktais: kitaip sakant, nustatyti visus sandorius, kurie yra negrąžintino PVM objektai. Galutinis namų ūkių vartojimas yra negrąžintino PVM objektas, kai kitos panaudojimo kategorijos turi būti suskirstytos, kad būtų galima nustatyti negrąžinimo nuo jų tarifą. Toks apskaičiavimas atliekamas naudojant labiausiai išskaidytus turimus nacionalinių sąskaitų duomenis. PVM bazė apskaičiuojama atsižvelgiant į visus galiojančius teisės aktus ir PVM reglamentuojančias taisykles.

Antra, kiekvienai PVM bazę sudarančiai operacijai, kaip apibrėžta pirmesnėje pastraipoje, reikia pritaikyti atitinkamą PVM tarifą. Taikytini PVM tarifai turi būti tokie, kokie galioja tais metais, kuriems reikia apskaičiuoti PVM bazę. Teorinės PVM pajamos apskaičiuojamos atsižvelgiant į visus galiojančius teisės aktus ir PVM reglamentuojančias taisykles.

Teorinių PVM pajamų ir ataskaitiniu laikotarpiu faktiškai surinktų PVM pajamų neatitikimo apskaičiavimas

Teorinių PVM pajamų (apskaičiuotų, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus ir taisykles) ir faktiškai surinktų PVM pajamų neatitikimas apima keturis komponentus:

1) laiko skirtumus tarp iždo duomenų ir nacionalinių sąskaitų duomenų;

2) mokesčių institucijų atliekamus ad hoc tam tikrų PVM reikalavimų panaikinimus dėl nemokumo;

3) vengimą mokėti mokesčius įtraukiant pirkėjų nuolaidžiavimą ("su bendrininkavimu") (jei pirkėjas nemoka PVM pardavėjui);

4) vengimą mokėti mokesčius neįtraukiant pirkėjų nuolaidžiavimo ("be bendrininkavimo") (jei pirkėjas sumoka PVM pardavėjui, bet pastarasis nenusiunčia jo mokesčių institucijoms).

Todėl vengimo mokėti mokesčius vertė "be bendrininkavimo" gaunama išskaitant vengimą mokėti mokesčius "su bendrininkavimu" ir reikalavimų panaikinimus dėl nemokumo iš teorinių PVM pajamų ir faktiškai gautų PVM pajamų skirtumo, atsižvelgiant į laiko skirtumus tarp sandorių įgalinančius padidinti PVM ir mokesčių institucijų surenkamų PVM pajamų.

+++++ TIFF +++++

Faktinės PVM pajamos yra faktiškai mokesčių institucijų gautos sumos per laikotarpį, už kurį yra skaičiuojamos teorinės PVM pajamos.

Patikslinant dėl laiko skirtumo, pajamos turi būti patikslinamos atsižvelgiant į tai, kad kai kurie PVM mokėjimai, atlikti einamaisiais metais (n), yra susiję su praėjusiais metais (n - 1) ir, kad dalis už n metus mokamo PVM faktiškai nesurenkamas iki kitų metų (n + 1).

Gali būti atvejų, kai pagal galiojančius teisės aktus mokesčių institucijoms yra suteikiama teisė ad hoc panaikinti PVM reikalavimus dėl nemokumo. Tokiais atvejais tokių panaikinimų vertė turi būti išskaitoma iš teorinių PVM pajamų ir faktiškai gautų PVM pajamų skirtumo (jei į tai nebuvo atsižvelgta apskaičiuojant teorines PVM pajamas).

Norint apskaičiuoti vengimo mokėti mokesčius vertę "su bendrininkavimu", reikia atsižvelgti tik į tas veiklos sritis, dėl kurių buvo atliktas patikslinimas dėl nedeklaruoto darbo (neįrašymo į ekonomiškai aktyvių vienetų statistines bylas).

Taikant šį metodą, pritaikius patikslinimą dėl nedeklaruoto darbo, prieš tai atliktą ekonominės veiklos šakų produkcijai, ir padauginus atitinkamas sumas, gautas už papildomus pardavimus (nedeklaruoti pardavimai) iš atitinkamų PVM tarifų, galima apskaičiuoti "trūkstamų" PVM pajamų, kurias buvo atsisakyta mokėti mokesčių institucijoms dėl vengimo mokėti PVM "su bendrininkavimu", vertę.

Pavyzdžiui, jei atlikus patikslinimą dėl nedeklaruoto darbo, numatomas tam tikro produkto suvartojimas namų ūkyje, neįskaitant PVM, padidėja 15 %, ir jei perkant tą produktą yra taikomas 18,6 % PVM tarifas, mokėtina mokesčių institucijoms suma gali būti apskaičiuota taip:

Trūkstamos PVM pajamos dėl vengimo mokėti mokesčius "su bendrininkavimu" = produkto pardavimo vertė prieš patikslinimą × 15 % × 18,6 %.

--------------------------------------------------

Top