EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2597

1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2597/97, nustatantis papildomas taisykles dėl bendro geriamam pienui skirto pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo

OJ L 351, 23.12.1997, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 181 - 183
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 181 - 183
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 181 - 183
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 181 - 183
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 181 - 183
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 181 - 183
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 181 - 183
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 181 - 183
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 181 - 183
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 114 - 116
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 114 - 116

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; panaikino 32007R1234 . Latest consolidated version: 01/01/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2597/oj

31997R2597Oficialusis leidinys L 351 , 23/12/1997 p. 0013 - 0015


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2597/97

1997 m. gruodžio 18 d.

nustatantis papildomas taisykles dėl bendro geriamam pienui skirto pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 42 ir 43 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi 1971 m. birželio 29 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1411/71, nustatančio papildomas taisykles dėl bendro geriamam pienui skirto pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo [4], tikslas yra kuo labiau išplėsti produktų, klasifikuojamų pagal KN 0401 kodą, rinką, suteikiant kokybės garantiją ir pateikiant vartotojų poreikius ir pageidavimus tenkinančius produktus; kadangi prekybos standartų nustatymas atitinkamiems pieno produktams padeda stabilizuoti rinką ir tuo pačiu užtikrina tinkamą ūkininkų gyvenimo lygį; kadangi šių taisyklių laikymasis atitiktų tiek gamintojų, tiek vartotojų interesus;

kadangi, siekiant pasinaudoti patirtimi ir supaprastinti bei tinkamiau išaiškinti taisykles, bei suinteresuotiems asmenims geriau garantuoti teisinį tikrumą, reikėtų padaryti keletą minėto reglamento dalinių pakeitimų ir jo nuostatas perkelti į naują reglamentą;

kadangi, siekiant patenkinti vartotojų, vis daugiau dėmesio skiriančių pieno baltymų maistinei vertei, pageidavimus, turėtų būti nustatytos tokios taisyklės, kurios užtikrintų, kad pieno produktuose būtų bent jau natūralus pieno baltymų kiekis, ir leistų praturtinti geriamą pieną pieno baltymais, mineralinėmis druskomis ar vitaminais arba sumažinti pieno cukraus kiekį;

kadangi 1992 m birželio 16 d. Tarybos direktyvos 92/46/EEB, nustatančios žalio pieno, termiškai apdoroto pieno ir pieno pagrindo produktų gamybos bei pateikimo į rinką sanitarijos taisykles [5], 5 straipsnio 9 dalyje išdėstyti tam tikri reikalavimai dėl geriamo pieno sudėties; kadangi, siekiant nuoseklumo, šios nuostatos turėtų būti įtrauktos į reglamentą dėl prekybos standartų ir tuo pačiu metu iš dalies pakeistos atsižvelgiant į įgytą patirtį;

kadangi yra taikoma 1978 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 79/112/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto produktų ženklinimu etiketėmis, pateikimu ir reklama, suderinimo [6] ir 1990 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 90/496/EEB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo etiketėmis [7];

kadangi, siekiant užtikrinti nuoseklumą, tos pačios taisykles turėtų būti taikomos ir iš trečiųjų šalių importuojamiems produktams;

kadangi turėtų būti numatyta, kad valstybės narės privalėtų nustatyti patikrinimus ir nuobaudas, taikytinus tais atvejais, kai nesilaikoma šio reglamento reikalavimų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Šiame reglamente pateikiami standartai tiems produktams, kurie klasifikuojami pagal KN 0401 kodą ir yra skirti vartoti žmonėms Bendrijoje nepažeidžiant visuomenės sveikatos apsaugos priemonių.

2. Šiame reglamente:

a) "pienas" – tai produkcija, gauta melžiant vieną ar daugiau karvių;

b) "geriamas pienas" – tai 3 straipsnyje nurodyti produktai, skirti pateikti vartotojams be tolesnio jų perdirbimo;

c) "riebumas" – pieno riebalų dalių santykis su šimtu pieno dalių minėtame piene, išreikštas mase;

d) "baltymai" – baltymų dalių santykis su šimtu pieno dalių minėtame piene, išreikštas mase (gaunamas dauginant iš 6,38 visą azoto kiekį piene, išreikštą masės procentais).

2 straipsnis

1. Tiekti ir parduoti be tolesnio apdorojimo galutiniam vartotojui tiesiogiai arba tarpininkaujant restoranams, ligoninėms, valgykloms ar kitoms panašioms viešojo maisto tiekimo įstaigoms galima tik geriamam pienui nustatytus reikalavimus atitinkantį pieną.

2. Šiems produktams reikia taikyti 3 straipsnyje pateikiamus prekybos aprašymus. Šie aprašymai naudojami tik minėtame straipsnyje išvardytiems produktams nepažeidžiant jų naudojimo sudėtiniuose aprašymuose.

3. Valstybės narės patvirtina priemones vartotojams apie atitinkamų produktų pobūdį ir sudėtį informuoti, kai tokios informacijos nebuvimas gali sukelti painiavą.

3 straipsnis

1. Geriamu pienu laikomi šie produktai:

a) žalias pienas: pienas, kuris nebuvo kaitinamas daugiau nei iki 40 °C arba kitaip apdorojamas, siekiant lygiaverčio poveikio;

b) nenugriebtas pienas: termiškai apdorotas pienas, kuris pagal riebumą atitinka vieną iš šių reikalavimų:

- standartinis nenugriebtas pienas: pienas, kurio riebumas yra ne mažiau kaip 3,50 % (m/m). Tačiau valstybės narės gali nustatyti papildomą nenugriebto pieno, kurio riebumas turėtų būti 4,00 % (m/m) ar didesnis, kategoriją,

- nestandartinis nenugriebtas pienas: pienas, kurio riebumas nepakito nuo primelžimo, didinant ar mažinant pieno riebumą, arba sumaišant su pienu, kurio riebumas jau buvo koreguotas. Tačiau tokio pieno riebumas neturi būti mažesnis kaip 3,50 % (m/m);

c) pusiau nugriebtas pienas: termiškai apdorotas pienas, kurio riebumas sumažinamas ne mažiau kaip iki 1,50 % (m/m) ir ne daugiau kaip iki 1,80 % (m/m);

d) nugriebtas pienas: termiškai apdorotas pienas, kurio riebumas sumažintas ne daugiau kaip iki 0,50 % (m/m).

2. Nepažeidžiant 1 dalies b punkto antrosios įtraukos, leidžiami tik šie pakeitimai:

a) kad būtų išlaikytas geriamam pienui nustatytas pieno riebumas, leidžiama reguliuoti natūralų pieno riebumą atskiriant ar pridedant grietinėlės, arba pridedant nenugriebto, pusiau nugriebto ar nugriebto pieno;

b) pieno praturtinimas pieno baltymais, mineralinėmis druskomis ar vitaminais;

c) pieno cukraus kiekio sumažinimas paverčiant jį gliukoze ir galaktoze.

Pieno sudėties keitimas, nurodytas b ir c punktuose, leidžiamas tik tuo atveju, jei apie tai neištrinamai nurodoma ant produkto pakuotės ir yra nesunkiai pastebima ir įskaitoma. Tačiau toks nurodymas neatleidžia nuo įsipareigojimų dėl maistingumo ženklinimo etiketėmis pagal Direktyvą 90/496/EEB. Kai pridedama baltymų, tai baltymų praturtintas pienas turi būti 3,8 % (m/m) ar didesnio riebumo.

Tačiau valstybės narės gali riboti ar uždrausti keisti pieno sudėtį pagal b ir c punktus.

4 straipsnis

Geriamo pieno:

a) užšalimo laipsnis turi būti artimas vidutiniam žalio pieno užšalimo laipsniui, užregistruotam surinkto geriamo pieno kilmės vietovėje;

b) 3,5 % (m/m) riebumo pieno masė turi būti ne mažesnė kaip 1028 gramai viename litre, esant 20 °C temperatūrai, arba lygiavertė kitokio riebumo pieno svoriui viename litre;

c) 3,5 % (m/m) riebumo piene turi būti ne mažiau kaip 2,9 % (m/m) baltymų arba lygiavertė baltymų koncentracija kitokio riebumo piene;

d) 3,5 % (m/m) riebumo piene turi būti 8,50 % (m/m) ar daugiau neriebalinių sausųjų medžiagų arba lygiavertis jų kiekis kitokio riebumo piene.

5 straipsnis

Produktai, importuoti į Bendriją pardavimui kaip geriamas pienas, turi atitikti šio reglamento reikalavimus.

6 straipsnis

Direktyva 79/112/EEB visų pirma taikoma nacionalinėms geriamo pieno ženklinimo etiketėmis nuostatoms.

7 straipsnis

1. Valstybės narės patvirtina visas reikiamas priemones šio reglamento taikymui prižiūrėti, bausti už pažeidimus, užkirsti kelią sukčiavimui bei jam suvaldyti.

Per vieną mėnesį po tokių priemonių patvirtinimo apie jas ir bet kokius pakeitimus pranešama Komisijai.

2. Komisija priima išsamias šio reglamento taikymo taisykles 1968 m. birželio 27 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 804/68 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo [8] 30 straipsnyje nustatyta tvarka.

8 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1411/71 panaikinamas.

Nuorodos į Reglamentą (EEB) Nr. 1411/71 laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1998 m. sausio 1 d. Tačiau 4 straipsnis taikomas nuo 1999 m. sausio.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1997 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. Boden

[1] OL C 267, 1997 9 3, p. 93.

[2] OL C 339, 1997 11 10.

[3] 1997 m. spalio 29 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[4] OL L 148, 1971 7 3, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2138/92 (OL L 214, 1992 7 30, p. 6).

[5] OL L 268, 1992 9 14, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/23/EB (OL L 125, 1996 5 23, p. 10).

[6] OL L 33, 1979 2 8, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/4/EB (OL L 43, 1997 2 14, p. 21).

[7] OL L 276, 1990 10 6, p. 40.

[8] OL L 148, 1968 6 28, p. 13. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1587/96 (OL L 206, 1996 8 16, p. 21).

--------------------------------------------------

Top