Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1554

1997 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1554/97, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1696/71 dėl bendro apynių rinkos organizavimo

OJ L 208, 2.8.1997, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 332 - 336

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; netiesiogiai panaikino 32005R1952 : This act has been changed. Latest consolidated version: 05/08/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1554/oj

31997R1554Oficialusis leidinys L 208 , 02/08/1997 p. 0001 - 0005


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1554/97

1997 m. liepos 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1696/71 dėl bendro apynių rinkos organizavimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 42 bei 43 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

(1) kadangi pagalba augintojams turėtų būti naudojama iš esmės tam, kad būtų užtikrintos didesnės ir pastovesnės pajamos; kadangi bet kuriai sumai, išskaitomai augintojų grupių tikslams, numatytiems Reglamento (EEB) Nr. 1696/71 [4] 7 straipsnio 1 dalies a–d punktuose, pasiekti turi būti atitinkamai nustatyta teisinga riba; kadangi atitinkamai turi būti pakeista to reglamento 7 straipsnio 1a dalis;

(2) kadangi gali būti, jog didėjanti pagalba kitoms veislėms gali tuose plotuose labai padidinti jų kiekį pakenkdama kokybei; kadangi dėl pernelyg išaugusios pasiūlos ir mažos paklausos galėtų kristi tokių veislių kainos, priversdamos augintojų grupes pasinaudoti savo veto teise ir supirkti atgal apynius; kadangi tokiems apyniams rinkoje gali neatsirasti pirkėjų, ir dėl to augintojų grupėms tektų sukaupti dideles prastesnės kokybės apynių veislių atsargas; kadangi tai galėtų destabilizuoti rinką; kadangi, siekiant išvengti tokios situacijos, augintojų grupės turėtų nuspręsti, kokias apynių veisles jų nariai gali auginti; kadangi tuo tikslu turėtų būti pataisytas 7 straipsnio 1 dalies d punktas ir 7 straipsnio 3 dalies b punkto pirmoji pastraipa;

(3) kadangi Reglamento (EEB) Nr. 1696/71 7 straipsnio 3 dalies b punkte yra numatytas įpareigojimas, iš esmės taikomas augintojams, kurie yra grupių nariai, bei pripažintoms augintojų grupėms, kurios yra sąjungų narės, parduoti visą savo produkciją per grupę arba sąjungą; kadangi, kaip paaiškėjo, yra labai keblu šį principą taikyti Bendrijos augintojams, kurių dauguma yra vienos ir tos pačios grupės nariai; kadangi 1996 m. gruodžio 31 d. baigiasi anksčiau minėtos nuostatos paskutinėje pastraipoje nustatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu pripažintos grupės nariai, su sąlyga, kad grupė juos įgaliojo, gali patys parduoti visą savo produkciją ar jos dalį laikydamosi nustatytų taisyklių ir grupei prižiūrint; kadangi dėl to turėtų būti priimtas sprendimas dėl tvarkos, taikytinos nuo 1997 m. sausio 1 d., ir atitinkamai turėtų būti pakeistas 7 straipsnio 3 dalies b punktas;

(4) kadangi būtų žalinga atšaukti augintojų grupių, be kita ko stropiai vykdančių kitus savo tikslus, pavyzdžiui, pagalbos augintojams koordinavimą bei anksčiau minėtų tikslų vykdymą, pripažinimą; kadangi pripažintų augintojų grupių nariams atitinkamai turėtų būti suteikta galimybė patiems parduoti visą savo produkciją arba jos dalį ir už tai nebūti nubaustiems pagalbos sumažinimu, jeigu grupė suteikia jiems tokius įgaliojimus bei su sąlyga, kad ji pasinaudos savo teise kontroliuoti augintojų ir prekybininkų suderėtas kainas bei jas uždrausti; kadangi, dėl tos pačios priežasties, augintojams, kurie to nori, turėtų būti leidžiama parduoti dalį savo produkcijos per kitą, jų grupės nurodytą, augintojų grupę, jei tai yra ypatingomis savybėmis pasižymintys produktai, kurių gali neapimti jų pačių grupės komercinė veikla;

(5) kadangi kiekvieną augintojų grupė turi savas gamybos ir prekybos sąlygas; kadangi dėl šios priežasties ji pati geriausiai gali savo narių vardu bet kuriuo metu priimti sprendimą dėl priemonių, kurių reikėtų skubiai imtis, kad gamyba atitiktų rinkos reikalavimus; kadangi tokia veiksmų laisvė yra prielaida tam tikram lankstumui, susijusiam su biudžeto lėšomis ir valdymu;

(6) kadangi tuo tikslu pagalba turi būti išmokama konkretaus derliaus nuėmimo metu, neatsižvelgiant į veislių grupių skirtumus; kadangi tai apima 12 straipsnio 5 dalies a ir b punktuose nustatyto skaičiavimo metodo, pagrįsto valstybių narių deklaracijomis, atsisakymą; kadangi jis turėtų būti pakeistas vienodo dydžio pagalba vienam hektarui, apskaičiuota remiantis ankstesniais vidurkiais; kadangi, rinkai sutrikus, pagalba gali būti išmokėta tik už dalį apyniais apsodintų plotų; kadangi tokiais atvejais turėtų būti numatyta galimybė keisti pagalbą; kadangi šio straipsnio 6 dalis turėtų būti pakeista, o 7 dalis išbraukta;

(7) kadangi augintojų grupės turėtų turėti galimybę pačios nuspręsti, ar išmokėti savo nariams visą nustatyto dydžio pagalbą proporcingai dirbamiems plotams, ar tiktai nuo 80 % iki 100 % tos pagalbos; kadangi atitinkamai turėtų būti pritaikytas 7 straipsnio 1 dalies e punktas, susijęs su pagalbos schemos įgyvendinimu;

(8) kadangi augintojų grupėms turėtų būti leidžiama sustabdyti iki 20 % pagalbos, kad jos galėtų pasiekti 7 straipsnio 1 dalies a–d punktuose numatytus tikslus, daugiausiai arba išimtinai, skiriant šią dalį pakeisti veisles, jeigu tai dar reikalinga; kadangi, tarp kitų ypatingų priemonių, galima vystyti augalų sveikatos mokslinius tyrimus; kadangi, atliekant tokius tyrimus, dėmesys turėtų būti sutelkiamas į ekologiškų technologijų ir metodų taikymą; kadangi tai galima vadinti "Integruota derliaus apsauga";

(9) kadangi, tuo atveju, kai augintojų grupės neparduoda visos savo narių produkcijos, pirmiau minėta galimybė tampa įpareigojimu; kadangi ji turi būti įtraukta į 12 straipsnio 5 dalį;

(10) kadangi sustabdytą pagalbą galima kaupti ne ilgiau kaip 5 metus; kadangi šio laikotarpio pabaigoje visos sustabdytos pagalbos lėšos privalo būti panaudotos; kadangi šis punktas turi būti įtrauktas į 12 straipsnio 5 dalį;

(11) kadangi dėl racionalumo ir paprastumo, mokėjimai nuo šiol turėtų būti atliekami tik kartą per metus ir tai turėtų būti pagalba ir augintojams, ir veislių konversijai; kadangi tokie mokėjimai turėtų būti atliekami netrukus po derliaus nuėmimo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki tų metų gruodžio 31 d.; tačiau kadangi 1996 metų derliui ši data jau praėjo ir todėl turėtų būti surastas kitas tinkamas sprendimas; kadangi dėl to turėtų būti pakeistas 17 straipsnis;

(12) kadangi turėtų būti numatyta nuostata dėl įvestų priemonių ir jų poveikio šio sektoriaus ekonominei padėčiai įvertinimo ir, prireikus, turėtų būti pateikti pasiūlymai; kadangi tas įpareigojimas turėtų būti įtrauktas į 18 straipsnį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1696/71 iš dalies keičiamas taip:

1. 7 straipsnyje:

a) 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

"a) pasiūlos koncentravimas ir rinkos stabilizavimas parduodant visą narių produkciją, arba prireikus superkant apynius aukštesne kaina, negu nustatyta 7 straipsnio 3 dalies b punkte;"

b) 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

"b) veikiant bendrai gamybos pritaikymas prie rinkos reikalavimų ir produkto gerinimas atliekant veislių konversiją, pertvarkant apynių laukus, vykdant pardavimų skatinimą, vykdant gamybos, prekybos bei bendros apsaugos tyrimus;"

c) 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

"c) apynių auginimo ir derliaus nuėmimo operacijų racionalizavimo ir mechanizavimo skatinimas siekiant padaryti gamybą pelningesne ir geriau saugoti aplinką;"

d) 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

"d) sprendimas dėl to, kokių veislių apynius gali auginti jos nariai bei bendrų gamybos taisyklių priėmimas;"

e) 1 dalies e punktas pakeičiamas taip:

"e) 12 straipsnyje numatytos teikiamos pagalbos sistemos valdymas, kiekvienam grupės nariui paskiriant pagalbos dalį, proporcingą jo dirbamam plotui, taikant to straipsnio 5 dalį;"

f) 1a dalis keičiama taip:

"1a. Augintojų grupės gali panaudoti iki 20 % pagalbos priemonėms, skirtoms 1 dalies a–d punktuose nurodytiems tikslams pasiekti;"

g) 3 dalies b punktas keičiamas taip:

"b) įtraukti į savo įstatus įsipareigojimą augintojams, kurie yra grupių nariai, bei pripažintoms augintojų grupėms, kurios yra sąjungų narės:

- laikytis bendrų gamybos taisyklių ir sprendimų dėl auginamų veislių,

- pardavinėti visą savo produkciją per grupę arba sąjungą.

Tačiau šis įsipareigojimas netaikomas produktams, dėl kurių augintojai sudarė pardavimo sutartis prieš įstodami į grupę, su sąlyga, kad grupei buvo apie tai pranešta ir ji patvirtino tokias sutartis.

Tačiau augintojų grupei leidus ir jos nustatytomis sąlygomis, grupei priklausantys augintojai gali:

- pakeisti savo įsipareigojimą visą produkciją parduoti per augintojų grupę ir pardavinėti ją pagal bendras taisykles, įtrauktas į įstatus, užtikrinant, kad augintojų grupė turi teisę stebėti pardavimo kainas, kurias ji turi patvirtinti, o jai to nepadarius grupei privalant supirkti apynius aukštesne kaina,

- per kitų, savo grupės nurodytų, augintojų grupių padalinius pardavinėti produktus, kurie dėl savo savybių nebūtinai yra įtraukti į jų grupės komercinę veiklą."

2. 9 straipsnis panaikinamas.

3. 10 straipsnis pakeičiamas taip:

"10 straipsnis

1. Taryba, laikydamasi Sutarties 43 straipsnio 2 dalyje nustatytos balsavimo tvarkos, Komisijos siūlymu priima bendrąsias 8 straipsnio taikymo taisykles.

2. Išsamios 8 straipsnio taikymo taisyklės priimamos 20 straipsnyje nustatyta tvarka."

4. 12 straipsnyje:

a) 3 dalis pakeičiama taip:

"3. a) Tuose Bendrijos regionuose, kur pripažintos augintojų grupės gali užtikrinti savo nariams pakankamas pajamas ir racionaliai valdyti pasiūlą, pagalba teikiama tik tokioms augintojų grupėms.

b) Ypatingu atveju, kai augintojas įsisteigęs ne toje valstybėje narėje, kurioje yra jo grupė, valstybės narės, kurioje jis įsisteigęs, kompetentingos institucijos moka tiesiogiai tam augintojui visą pagalbos sumą.

c) Kituose regionuose pagalba taip pat teikiama atskiriems augintojams."

b) 5 dalis pakeičiama taip:

"5. a) Pagalba, teikiama už vieną hektarą, visoms veislių grupėms yra vienoda. Penkerius metus nuo 1996 m. derliaus ji sudaro 480 ekiu/ha.

b) Jeigu pripažintai augintojų grupei pagalba teikiama pagal 3 dalies pirmąją pastraipą, grupė pati nusprendžia, ar kiekvienais metais mokėti visą pagalbos sumą savo nariams proporcingai jų dirbamam plotui, ar tik ne mažiau kaip 80 % pagalbos sumos atsižvelgiant į tai, ar dar laukiama pareiškimų dėl veislių keitimo, arba į kitus galimus 7 straipsnio 1 dalies a–d punktuose numatytus tikslus.

c) Jei pagalba teikiama pripažintai augintojų grupei, o ši organizacija neparduoda visos savo narių produkcijos, grupė kasmet sustabdo 20 % augintojams skirtos pagalbos b punkte numatytiems tikslams pasiekti.

d) Sustabdytą pagalbą galima kaupti ilgiausiai penkerius metus; iki šio laikotarpio pabaigos visa sustabdyta pagalba turi būti panaudota.

e) Šio straipsnio 3 dalies b punkte nurodytu atveju konkretus augintojas privalo sumokėti augintojų grupei, kuriai jis priklauso, sumą, lygią pagal pirmiau išdėstytą b arba c punktą sustabdytos pagalbos daliai."

b) 6 dalis pakeičiama taip:

"6. Jei 11 straipsnyje minėtas pranešimas rodo, kad Bendrijos apynių rinkai gresia struktūrinis perteklius arba sutrikimai pasiūlos struktūroje, Taryba Komisijos siūlymu Sutarties 43 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali patikslinti 5 dalyje nustatytą pagalbos dydį:

a) suteikdama pagalbą tiktai daliai tais metais įregistruoto apynių ploto, tikslindama pagalbą, jei atsirastų toks poreikis, arba

b) paskelbdama neturinčiais teisės į pagalbą tuos plotus, kuriuose apyniai auginami pirmus ir (arba) antrus metus."

d) 7 dalis išbraukiama.

5. 12a straipsnis išbraukiamas.

6. 16 straipsnis pakeičiamas taip:

"16 straipsnis

1. Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, Sutarties 92, 93 ir 94 straipsniai taikomi 1 straipsnio 1 dalyje minėtų produktų gamybai ir prekybai jais."

7. 17 straipsnis pakeičiamas taip:

"17 straipsnis

1. Reglamentai dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo taikomi 1 straipsnio 1 dalyje minėtų produktų rinkai nuo šiame reglamente numatytos tvarkos įgyvendinimo dienos.

2. Valstybių narių pagal 8 straipsnį teikiama pagalba laikoma bendrąja priemone, kaip ji apibrėžiama Reglamento (EEB) Nr. 4256/88 [1] 1988 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4256/88, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 2052/88, susijusio su Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondu (EAGGF), Orientavimo skyriumi (OL L 374, 1988 12 31, p. 25), įgyvendinimo nuostatas. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2085/93 (OL L 193, 1993 7 31, p. 44). 2 straipsnio 1 dalyje. Ji numatoma metinėse išlaidų prognozėse, nurodytose Reglamento (EEB) Nr. 2328/91 [2] 1991 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2328/91 dėl žemės ūkio struktūrų veiksmingumo didinimo (OL L 218, 1991 8 6, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2387/95 (OL L 244, 1995 10 12, p. 50). 31 straipsnio 1 dalyje.

Reglamento (EEB) Nr. 2328/91 1 straipsnio 3 dalis taikoma šioje dalyje numatytai pagalbai.

Pagalba išmokama pagal Reglamento (EEB) Nr. 4253/88 [3] 1988 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4253/88, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 2052/88 dėl įvairių struktūrinių fondų veiklos koordinavimo tarpusavyje ir su Europos investicijų banko operacijomis ir kitais esamais finansiniais instrumentais įgyvendinimo nuostatas (OL L 374, 1988 12 31, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3193/94 (OL L 337, 1994 12 24, p. 11). 21 straipsnį.

3. Valstybės narės išmoka augintojams pagalbą kaip galima greičiau po derliaus nuėmimo ir ne vėliau kaip iki 1997 m. spalio 15 d. už 1996 m. derlių, o pradedant 1997 m. derliumi tarp spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. tų prekybos metų, už kuriuos skirta pagalba.

4. Komisija priima išsamias šio straipsnio taikymo taisykles."

8. 18 straipsnis pakeičiamas taip:

"18 straipsnis

Valstybės narės ir Komisija perduoda viena kitai informaciją, būtiną įgyvendinant šį reglamentą. Šios informacijos perdavimo, vertinimo ir platinimo tvarka priimama 20 straipsnyje nustatyta tvarka.

Remdamasi šia informacija, Komisija įsipareigoja iki 2000 m. rugsėjo 1 d. parengti Europos Sąjungos Tarybai sektoriaus įvertinimą; jei tikslinga, prie įvertinimo gali būti pridėti pasiūlymai."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 1997 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1997 m. liepos 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. Boden

[1] OL C 127, 1997 4 24, p. 11.

[2] Nuomonė, pareikšta 1997 m. liepos 18 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] Nuomonė, pareikšta 1997 m. gegužės 29 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[4] OL L 175, 1971 8 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3290/94 (OL L 349, 1994 12 31, p. 105).

--------------------------------------------------

Top