EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1467

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1467/97 1997 m. liepos 7 d. dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo

OJ L 209, 2.8.1997, p. 6–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 32 - 37

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj

31997R1467Oficialusis leidinys L 209 , 02/08/1997 p. 0006 - 0011


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1467/97

1997 m. liepos 7 d.

dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 104c straipsnio 14 dalies antrąją pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Europos pinigų instituto nuomonę,

(1) kadangi būtina paspartinti ir paaiškinti perviršinio deficito procedūros taikymą, kuris išdėstytas Sutarties 104c straipsnyje siekiant neleisti susidaryti perviršiniam šalies valdžios sektoriaus biudžeto deficitui, o jam susidarius padėti kuo greičiau pataisyti biudžeto būklę; kadangi tam tikslui skirtos šio reglamento nuostatos, priimtos pagal Sutarties 104c straipsnio 14 dalies antrąją pastraipą, kartu su Sutarties protokolo (Nr. 5) nuostatomis sudaro tam tikras naujas integruotas 104c straipsnio taikymo taisykles;

(2) kadangi Stabilumo ir augimo pakto tikslas — patikima Vyriausybės finansų būklė gerinant kainų stabilumo ir subalansuoto augimo, skatinančio darbo vietų kūrimą, sąlygas;

(3) kadangi Stabilumo ir augimo paktą sudaro šis reglamentas, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97 [3], kurio tikslas yra sustiprinti biudžeto būklės priežiūrą bei ekonominės politikos priežiūrą ir koordinavimą, taip pat 1997 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos Rezoliucija dėl Stabilumo ir augimo pakto [4], kuri pagal Europos Sąjungos sutarties D straipsnį yra nustato griežtas politines gaires, reikalingas laiku ir tinkamai įgyvendinti Stabilumo ir augimo paktą ir visų pirma siekti vidutinės trukmės tikslo biudžeto būklės atžvilgiu, t. y. beveik subalansuoto biudžeto arba biudžeto pertekliaus, kurį įgyvendinti įsipareigojo visos valstybės narės, ir imtis biudžeto būklei pataisyti reikalingų veiksmų, kurie, jų nuomone, yra būtini įgyvendinant valstybių narių stabilumo ir konvergencijos programų tikslus, jeigu valstybių narių gauta informacija rodo faktinį arba numatomą reikšmingą nukrypimą nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo;

(4) kadangi Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) kūrimo trečiajame etape valstybės narės pagal Sutarties 104c straipsnį yra aiškiai įsipareigojusios vengti perviršinio valdžios sektoriaus biudžeto deficito; kadangi pagal Sutarties protokolo (Nr. 11) 5 straipsnį 104c straipsnio 1, 9 ir 11 dalys netaikomos Jungtinei Karalystei, nebent ji pereitų į trečiąjį etapą; kadangi Sutarties 109e straipsnio 4 dalyje apibrėžtas įsipareigojimas stengtis vengti perviršinio deficito Jungtinei Karalystei bus ir toliau taikomas;

(5) kadangi Danija, remdamasi Sutarties protokolo (Nr. 12) 1 dalimi ir atsižvelgdama į 1992 m. gruodžio 12 d. Edinburge priimtą sprendimą, pareiškė, kad ji nedalyvaus trečiajame Ekonominės ir pinigų sąjungos etape; kadangi dėl to pagal minėto protokolo 2 dalį 104c straipsnio 9 ir 11 dalys netaikomos Danijai;

(6) kadangi Ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape valstybės narės pagal Sutarties nuostatas atsako už savo nacionalinę biudžeto politiką; kadangi valstybės narės imsis būtinų priemonių, vykdydamos pagal Sutarties nuostatas prisiimtus įsipareigojimus;

(7) kadangi pastangos laikytis vidutinės trukmės tikslo biudžeto būklės atžvilgiu, t. y. beveik subalansuoto biudžeto arba biudžeto pertekliaus, kurį įgyvendinti įsipareigojo visos valstybės narės, padeda sukurti tinkamas kainų stabilumo ir subalansuoto augimo, skatinančio darbo vietų kūrimą visose valstybėse narėse, sąlygas ir leis valstybėms narėms išspręsti įprastinių ciklinių svyravimų problemą kartu užtikrinant, kad valdžios sektoriaus biudžeto deficitas neviršytų nurodytos 3 % BVP vertės;

(8) kadangi užtikrinant tinkamą Ekonominės ir pinigų sąjungos veikimą būtina, kad bendrą valiutą įvedusių valstybių narių, toliau — dalyvaujančios valstybės narės, ekonominės ir biudžetinės veiklos rezultatų konvergencija būtų tikrai stabili ir tvari; kadangi EPS trečiajame etape būtina laikytis biudžetinės drausmės siekiant užtikrinti kainų stabilumą;

(9) kadangi Sutarties 109k straipsnio 3 dalyje numatyta, jog Sutarties 104c straipsnio 9 ir 11 dalys taikomos tik dalyvaujančioms valstybėms narėms;

(10) kadangi būtina apibrėžti Sutarties 104c straipsnio 2 dalies a punkte minimo išimtinio ir laikino nurodytos vertės perviršio, sąvoką; kadangi šiuo atveju Taryba, inter alia, turėtų atsižvelgti į Komisijos pateiktas daugiametes biudžeto prognozes;

(11) kadangi Komisijos pranešime, kaip numatyta Sutarties 104c straipsnio 3 dalyje, taip pat atsižvelgiama į tai, ar valdžios sektoriaus biudžeto deficitas yra didesnis už valdžios sektoriaus investicijų išlaidas, be to, įvertinami ir kiti svarbūs veiksniai, taip pat tos valstybės narės vidutinės trukmės ekonomikos ir biudžeto būklė;

(12) kadangi užtikrinant spartų ir veiksmingą perviršinio deficito procedūros įgyvendinimą reikia nustatyti tokio įgyvendinimo terminus; kadangi šiame kontekste būtina atsižvelgti į tai, kad Jungtinėje Karalystėje biudžetiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais;

(13) kadangi reikia nurodyti, kaip galima būtų taikyti Sutarties 104c straipsnyje numatytas poveikio priemones užtikrinant veiksmingą perviršinio deficito procedūros įgyvendinimą;

(14) kadangi sustiprinta priežiūra, numatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1466/97, kartu su Sutarties 104c straipsnio 2 dalyje nurodytu Komisijos atliekamu biudžeto būklės stebėjimu turi prisidėti prie veiksmingo ir spartaus perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo;

(15) kadangi atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, tuo atveju, kai dalyvaujanti valstybė narė nesiima veiksmingų priemonių perviršinio biudžeto deficitui pataisyti, manoma, kad maksimalus dešimties mėnesių laikotarpis nuo duomenų, liudijančių perviršinį biudžeto deficitą, pateikimo datos iki sprendimo dėl poveikio priemonių taikymo, jei tai būtina, priėmimo yra tikslingas ir tinkamas norint paskatinti atitinkamas valstybes nares imtis minėtų priemonių; tokiu atveju, jeigu ši procedūra pradedama taikyti kovo mėnesį, poveikio priemonės turėtų būti taikomos tais pačiais kalendoriniais metais;

(16) kadangi atitinkama valstybė narė, kuri turėjo būti perspėta iš anksto, turėtų tikėtis, kad Taryba jai pateiks rekomendacijas, kaip pataisyti perviršinį deficitą arba kokių vėlesnių priemonių imtis taikant perviršinio deficito procedūrą; kadangi dėl perviršinio biudžeto deficito svarbos trečiajame etape būtina, kad visos dalyvaujančios valstybės narės imtųsi skubių veiksmų;

(17) kadangi norint paskatinti valstybes nares tinkamai veikti būtų tikslinga laikinai sustabdyti perviršinio deficito procedūros taikymą, jeigu atitinkama valstybė narė imasi reikiamų veiksmų, atsižvelgdama į rekomendacijas, pateiktas pagal Sutarties 104c straipsnio 7 dalį, arba į įspėjimą, pareikštą pagal Sutarties 104c straipsnio 9 dalį; kadangi perviršinio deficito procedūros netaikymo laikotarpis neturėtų būti įtrauktas į maksimalų dešimties mėnesių laikotarpį nuo ataskaitos, liudijančios perviršinį biudžeto deficitą, pateikimo dienos iki poveikio priemonių taikymo; kadangi tikslinga nedelsiant vėl pradėti taikyti perviršinio deficito procedūrą, jeigu nesiimama numatytų priemonių arba jeigu paaiškėja, kad priemonės, kurių buvo imtasi, yra netinkamos;

(18) kadangi norint užtikrinti, kad perviršinio deficito procedūra darytų pakankamai atgrasinantį poveikį, kiekvienu atveju, kai Taryba nusprendžia taikyti poveikio priemones, turėtų būti pareikalauta iš atitinkamos dalyvaujančios valstybės narės įnešti tam tikro dydžio indėlį be palūkanų;

(19) kadangi nustatyto masto poveikio priemonių apibrėžimas padeda užtikrinti teisinį aiškumą; kadangi tikslinga indėlio dydį susieti su atitinkamos dalyvaujančios valstybės narės BVP;

(20) kadangi tuo atveju, kai reikalavimas įnešti indėlį be palūkanų nepaskatina atitinkamos dalyvaujančios valstybės narės laiku pataisyti perviršinį deficitą, būtų tikslinga sugriežtinti poveikio priemones; kadangi tokiu atveju indėlis turi būti pakeistas bauda;

(21) kadangi reikiami veiksmai, kurių imasi atitinkamos dalyvaujančios valstybės narės pataisyti savo perviršinį deficitą, yra pirmasis žingsnis panaikinant poveikio priemones; kadangi rimta pažanga taisant perviršinį deficitą turėtų leisti nebetaikyti poveikio priemones pagal Sutarties 104c straipsnio 12 dalį; kadangi visų dar neįgyvendintų poveikio priemonių panaikinimas galimas tik tuo atveju, kai perviršinis deficitas buvo iki galo pataisytas;

(22) kadangi 1993 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 3605/93 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo [5] yra išdėstytos išsamios valstybių narių duomenų apie biudžetą pateikimo taisyklės;

(23) kadangi pagal 109f straipsnio 8 dalį tais atvejais, kai Sutartis numato konsultacinį Europos centrinio banko (ECB) vaidmenį, iki ECB įsteigimo nuorodos į ECB yra laikomos nuorodomis į Europos pinigų institutą (EPI),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKIRSNIS

SĄVOKOS IR ĮVERTINIMAI

1 straipsnis

1. Šiame reglamente yra išdėstytos nuostatos, skirtos paspartinti ir paaiškinti perviršinio deficito procedūrą, kuria siekiama neleisti susidaryti perviršiniam šalies valdžios sektoriaus biudžeto deficitui, o jam susidarius padėti kuo greičiau pataisyti biudžeto būklę.

2. Šiame reglamente "dalyvaujančios valstybės narės" — tai valstybės narės, kurios pagal Sutartį įveda bendrą valiutą, o "nedalyvaujančios valstybės narės" — tai bendros valiutos neįvedusios valstybės narės.

2 straipsnis

1. Nurodytą vertę viršijantis valdžios sektoriaus biudžeto deficitas yra laikomas išimtiniu ir laikinu pagal Sutarties 104c straipsnio 2 dalies a punkto antrąją įtrauką, tais atvejais, kai jis susidaro dėl neįprasto įvykio, kurio atitinkama valstybė narė negali kontroliuoti, ir kuris daro didelį poveikį šalies valdžios sektoriaus finansinei būklei arba, kai jis atsiranda dėl didelio ekonominio nuosmukio.

Be to, nurodytą vertę viršijantis deficitas laikomas laikinu, jeigu Komisijos pateiktos biudžeto prognozės rodo, kad pasibaigus neįprastam įvykiui arba dideliam ekonominiam nuosmukiui deficitas bus mažesnis už nurodytą vertę.

2. Rengdama pranešimą pagal Sutarties 104c straipsnio 3 dalį, Komisija paprastai nurodytos vertės perviršį, susidariusį dėl didelio ekonominio nuosmukio, laiko išimtiniu tik tuo atveju, kai realus BVP per metus sumažėja ne mažiau kaip 2 %.

3. Taryba, pagal Sutarties 104c straipsnio 6 dalį spręsdama, ar yra susidaręs perviršinis deficitas, atsižvelgia į visas valstybės narės pastabas, kurios rodo, kad mažesnis nei 2 % metinis realaus BVP sumažėjimas vis tiek yra išimtinis, remiantis kitais patvirtinamaisiais įrodymais, visų pirma nuosmukio staigumu arba su ankstesnėmis tendencijomis susijusiu susikaupusiu produkcijos sumažėjimu.

2 SKIRSNIS

PERVIRŠINIO DEFICITO PROCEDŪROS PASPARTINIMAS

3 straipsnis

1. Per dvi savaites nuo tada, kai Komisija parengia pranešimą pagal Sutarties 104c straipsnio 3 dalį, Ekonomikos ir finansų komitetas, vadovaudamasis 104c straipsnio 4 dalimi, parengia nuomonę apie Komisijos pranešimą.

2. Jeigu Komisija, visapusiškai atsižvelgusi į šio straipsnio 1 dalyje minėtą nuomonę, mano, kad yra susidaręs perviršinis deficitas, ji pateikia nuomonę ir rekomendacijas Tarybai, kaip nurodyta Sutarties 104c straipsnio 5 ir 6 dalyse.

3. Taryba per tris mėnesius nuo ataskaitų pateikimo datų, kurios nurodytos Reglamento (EB) Nr. 3605/93 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse, pagal Sutarties 104c straipsnio 6 dalį nusprendžia, ar yra susidaręs perviršinis deficitas. Jeigu, vadovaudamasi Sutarties 104c straipsnio 6 dalimi, ji nusprendžia, kad perviršinis deficitas yra susidaręs, Taryba kartu pateikia rekomendacijas atitinkamoms valstybėms narėms, kaip numatyta Sutarties 104c straipsnio 7 dalyje.

4. Pagal Sutarties 104c straipsnio 7 dalį pateiktoje Tarybos rekomendacijoje nurodomas ne ilgesnis kaip keturių mėnesių laikotarpis, per kurį atitinkama valstybė narė turi imtis veiksmingų priemonių. Tarybos rekomendacijoje taip pat nurodomas terminas, per kurį reikia pataisyti perviršinį deficitą, kuris turi būti pataisytas per metus nuo tokio deficito nustatymo, nebent atsirastų ypatingų aplinkybių.

4 straipsnis

1. Tais atvejais, kai nustatoma, kad nebuvo imtasi jokių Sutarties 104c straipsnio 8 dalyje numatytų veiksmingų priemonių, visi Tarybos sprendimai viešai paskelbti savo rekomendacijas priimami iš karto po to, kai baigiasi šio reglamento 3 straipsnio 4 dalyje straipsnyje nustatytas terminas.

2. Nuspręsdama, ar buvo imtasi veiksmingų priemonių atsižvelgiant į jos rekomendacijas, pateiktas pagal Sutarties 104c straipsnio 7 dalį, Taryba vadovaujasi atitinkamos valstybės narės vyriausybės viešai paskelbtais sprendimais.

5 straipsnis

Visi Tarybos sprendimai įspėti atitinkamą valstybę narę, kad ji imtųsi priemonių deficitui sumažinti pagal Sutarties 104c straipsnio 9 dalį priimami per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai Taryba nusprendžia, kad nebuvo imtasi jokių Sutarties 104c straipsnio 8 dalyje numatytų veiksmingų priemonių.

6 straipsnis

Įvykdžius Sutarties 104c straipsnio 11 dalies taikymo sąlygas, Taryba taiko tame pačiame straipsnyje numatytas poveikio priemones. Visi tokio pobūdžio sprendimai priimami ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tos dienos, kai Taryba nusprendžia įspėti atitinkamą valstybę narę, kad ji imtųsi Sutarties 104c straipsnio 9 dalyje numatytų priemonių.

7 straipsnis

Jeigu dalyvaujanti valstybė narė nesilaiko pagal Sutarties 104c straipsnio 7 ir 9 dalis Tarybos priimtų sprendimų, Taryba per dešimt mėnesių nuo Reglamente (EB) Nr. 3605/93 nustatytų ataskaitų pateikimo datų, kaip nurodyta šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje, nusprendžia taikyti poveikio priemones pagal Sutarties 104c straipsnio 11 dalį. Pagreitinta procedūra taikoma tuo atveju, kai Taryba nusprendžia, kad sąmoningai numatytas deficitas yra perviršinis.

8 straipsnis

Visi Tarybos sprendimai dėl poveikio priemonių sugriežtinimo pagal Sutarties 104c straipsnio 11 dalį, išskyrus šio reglamento 14 straipsnyje nurodytą indėlių pakeitimą baudomis, yra priimami ne vėliau kaip per du mėnesius nuo Reglamente (EB) Nr. 3605/93 nustatytų ataskaitų pateikimo datų. Visi Tarybos sprendimai panaikinti kai kuriuos ar visus sprendimus pagal Sutarties 104c straipsnio 12 dalį priimami kaip galima greičiau, bet kiekvienu atveju ne vėliau kaip per du mėnesius nuo Reglamente (EB) Nr. 3605/93 nustatytų ataskaitų pateikimo datų.

3 SKIRSNIS

LAIKINAS SUSTABDYMAS IR KONTROLĖ

9 straipsnis

1. Perviršinio deficito procedūra sustabdoma, jeigu:

- atitinkama valstybė narė laikosi rekomendacijų, pateiktų jai pagal Sutarties 104c straipsnio 7 dalį,

- atitinkama dalyvaujanti valstybė narė atsižvelgia į visus įspėjimus, pateiktus jai pagal Sutarties 104c straipsnio 9 dalį.

2. Perviršinio deficito procedūros sustabdymo laikotarpis neįtraukiamas nei į šio reglamento 7 straipsnyje nurodytą dešimties mėnesių laikotarpį, nei į šio reglamento 6 straipsnyje nurodytą dviejų mėnesių laikotarpį.

10 straipsnis

1. Komisija ir Taryba stebi, kaip įgyvendinamos priemonės, kurių:

- imasi atitinkama valstybė narė, atsižvelgdama į rekomendacijas, pateiktas jai pagal Sutarties 104c straipsnio 7 dalį,

- imasi atitinkama dalyvaujanti valstybė narė, atsižvelgdama į įspėjimus, pateiktus jai pagal Sutarties 104c straipsnio 9 dalį.

2. Jeigu dalyvaujanti valstybė narė nesiima reikiamų priemonių, arba jeigu Taryba mano, kad priemonės, kurių buvo imtasi, yra netinkamos, ji nedelsdama priima sprendimus pagal Sutarties 104c straipsnio 9 dalį arba pagal 104c straipsnio 11 dalį.

3. Jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 3605/93 pateikti faktiniai duomenys rodo, kad dalyvaujanti valstybė narė nepataisė perviršinio deficito per laikotarpį, kuris nurodomas rekomendacijose, pateiktose jai pagal Sutarties 104c straipsnio 7 dalį, arba įspėjimuose, pateiktuose pagal Sutarties 104c straipsnio 9 dalį, Taryba nedelsdama priima sprendimus pagal Sutarties 104c straipsnio 9 dalį arba pagal 104c straipsnio 11 dalį.

4 SKIRSNIS

POVEIKIO PRIEMONĖS

11 straipsnis

Jeigu Taryba nusprendžia dalyvaujančiai valstybei narei taikyti Sutarties 104c straipsnio 11 dalyje nurodytas poveikio priemones, ji paprastai pareikalauja įnešti indėlį be palūkanų. Taryba gali nuspręsti papildomai taikyti priemones, kurios numatytos Sutarties 104c straipsnio 11 dalies pirmoje ir antroje įtraukose.

12 straipsnis

1. Jeigu dėl perviršinis deficitas susidaro dėl to, kad nesilaikoma kriterijų, susijusių su Sutarties 104c straipsnio 2 dalies a punkte nustatytu valdžios sektoriaus biudžeto deficito santykiu su BVP, pirmąjį indėlį sudarys pastovi sudedamoji dalis, kuri lygi 0,2 % BVP, ir kintamoji sudedamoji dalis, kuri lygi vienai dešimtajai skirtumo tarp praėjusių metų biudžeto deficito, išreikšto procentais nuo BVP, ir nurodytos 3 % BVP vertės.

2. Kiekvienais vėlesniais metais iki tol, kol bus panaikintas sprendimas dėl perviršinio deficito, Taryba įvertina, ar atitinkama dalyvaujanti valstybė narė ėmėsi veiksmingų priemonių, atsižvelgdama į Tarybos įspėjimą, pateiktą pagal Sutarties 104c straipsnio 9 dalį. Tokiame metiniame įvertinime Taryba, vadovaudamasi Sutarties 104c straipsnio 11 dalimi ir nepažeisdama šio reglamento 13 straipsnio, nusprendžia sugriežtinti poveikio priemones, nebent atitinkama dalyvaujanti valstybė narė būtų atsižvelgusi į Tarybos įspėjimą. Jeigu nusprendžiama pareikalauti įnešti papildomą indėlį, toks indėlis lygus vienai dešimtajai skirtumo tarp praėjusių metų biudžeto deficito, išreikšto procentais nuo BVP, ir nurodytos 3 % BVP vertės.

3. Bet kuris pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis įneštas vienas indėlis neturi viršyti didžiausios nustatytos ribos, t. y. 0,5 % BVP.

13 straipsnis

Taryba, vadovaudamasi Sutarties 104c straipsnio 11 dalimi, pakeičia indėlį bauda, jeigu, jos nuomone, perviršinis deficitas nebuvo pataisytas per dvejus metus nuo sprendimo pareikalauti, kad atitinkama dalyvaujanti valstybė narė įneštų indėlį.

14 straipsnis

1. Taryba, vadovaudamasi Sutarties 104c straipsnio 12 dalimi, panaikina Sutarties 104c straipsnio 11 dalies pirmoje ir antroje įtraukose nurodytas poveikio priemones, atsižvelgdama į atitinkamos dalyvaujančios valstybės narės pažangą taisant perviršinį deficitą.

15 straipsnis

Taryba, vadovaudamasi Sutarties 104c straipsnio 12 dalimi, panaikina visas neįgyvendintas poveikio priemones, jeigu yra panaikinamas sprendimas dėl susidariusio perviršinio deficito. Pagal šio reglamento 13 straipsnį paskirtos baudos atitinkamai dalyvaujančiai valstybei narei nekompensuojamos.

16 straipsnis

Šio reglamento 11 ir 12 straipsniuose nurodyti indėliai pateikiami Komisijai. Indėlių palūkanos ir šio reglamento 13 straipsnyje nurodytos baudos sudaro kitas pajamas, apibrėžtas Sutarties 201 straipsnyje, ir yra paskirstomos tarp dalyvaujančių valstybių narių proporcingai jų daliai bendrame visų tinkamų valstybių narių BNP, jeigu pagal Sutarties 104c straipsnio 6 dalį, nustatoma, kad minėtose valstybėse narėse nėra susidaręs perviršinis biudžeto deficitas.

5 SKIRSNIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17 straipsnis

Taikant šį reglamentą ir tol, kol Jungtinės Karalystės biudžetiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, šio reglamento 2, 3 ir 4 skirsnių nuostatos taikomos Jungtinei Karalystei pagal priede pateiktus reikalavimus.

18 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja nuo 1999 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1997 m. liepos 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-C. Juncker

[1] OL C 368, 1996 12 6, p. 12.

[2] OL C 380, 1996 12 16, p. 29.

[3] OL L 209, 1997 8 2, p. 1.

[4] OL C 236, 1997 8 2, p. 1.

[5] OL L 332, 1993 12 31, p. 7.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

JUNGTINEI KARALYSTEI NUSTATYTAS LAIKOTARPIS

1. Siekdama visoms valstybėms narėms užtikrinti vienodas sąlygas, Taryba, priimdama sprendimus pagal šio reglamento 2, 3 ir 4 skirsnius, atsižvelgia į tai, kad Jungtinės Karalystės biudžetiniai metai skiriasi nuo įprastinių biudžetinių metų. Šiuo atveju Taryba stengiasi, kad sprendimai dėl Jungtinės Karalystės būtų priimami tokiu jos biudžetinių metų laiko momentu, kuris labiausiai atitiktų kitų valstybių narių atžvilgiu priimtų arba būsimų sprendimų atitinkamus laikotarpius.

2. Nuostatos, kurios įrašytos toliau pateiktos lentelės I skiltyje, yra pakeičiamos II skiltyje nurodytomis nuostatomis.

I skiltis | II skiltis |

"per tris mėnesius nuo ataskaitų pateikimo datų, kurios nurodytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 3605/93 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse" (3 straipsnio 3 dalis) | "per penkis mėnesius pasibaigus biudžetiniams metams, per kuriuos buvo susidaręs biudžeto deficitas" |

"per metus nuo tokio deficito nustatymo" (3 straipsnio 4 dalis) | "per biudžetinius metus nuo tokio deficito nustatymo" |

"per dešimt mėnesių po Tarybos reglamente (EB) Nr. 3605/93 nustatytų ataskaitų pateikimo datų, kaip nurodyta šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje" (7 straipsnis) | "per dvylika mėnesių pasibaigus biudžetiniams metams, per kuriuos buvo susidaręs biudžeto deficitas" |

"praėjusių metų" (12 straipsnio 1 dalis) | "praėjusių biudžetinių metų" |

--------------------------------------------------

Top