EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0323

1997 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 323/97 iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2406/96, nustatantį bendrus prekybos standartus tam tikriems žuvininkystės produktams

OJ L 52, 22.2.1997, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 107 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 107 - 108
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 21 - 22

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/323/oj

31997R0323Oficialusis leidinys L 052 , 22/02/1997 p. 0008 - 0009


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 323/97

1997 m. vasario 21 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2406/96, nustatantį bendrus prekybos standartus tam tikriems žuvininkystės produktams

EUROPOS SĄJUNGOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3759/92 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3318/94 [2] ypač į jo 2 straipsnio 4 dalį,

kadangi sužvejojamoms Clupea harengus silkių rūšims Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2406/96 [3] nustatomas naujas dydžių kategorijų šiuo nauju masteliu strimelėms nustatomas į šiaurę nuo 59°30′ paimamų ir į krantą iškraunamų produktų konkretus dydis, tačiau į mastelį neįtrauktas visoje Baltijos jūroje pirmiau taikytas dydis;

kadangi dėl tokio aplaidumo neatsižvelgiama į strimelės, sugautos į pietus nuo 59°30′, apdorojimo ir pardavimo sąlygas; kadangi dėl to reikėtų imtis veiksmų nustatant atitinkamo dydžio kategoriją, iš dalies keičiant Reglamentą (EB) Nr. 2406/96;

kadangi šis pakeitimas yra techninis bendrų prekybos standartų pataisymas, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 3759/92 2 straipsnio 4 dalyje;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žvejybos produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2406/96 II priede strimelei (Clupea harengus) nustatytas ir taikomas dydžio kategorijų mastelis iš dalies keičiamas atsižvelgiant į šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 1997 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1997 m. vasario 21 d.

Komisijos vardu

Emma Bonino

Komisijos narė

[1] OL L 388, 1992 12 31, p. 1.

[2] OL L 350, 1994 12 31, p. 15.

[3] OL L 334, 1996 12 23, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Dalinis dydžių kategorijų mastelio strimelėms pakeitimas

Rūšys | Dydis | Vienos žuvies svoris/kg | Žuvų skaičius/1 kg |

Silkė (Clupea harengus) | 1 | 0,25 ir daugiau | 4 ar mažiau |

2 | nuo 0,125 iki 0,25 | nuo 5 iki 8 |

3 | nuo 0,085 iki 0,125 | nuo 9 iki 11 |

4 (a) | nuo 0,05 iki 0,085 | nuo 12 iki 20 |

Strimelė, sugaunama ir iškraunama į krantą į pietus nuo 59o 30′ | (b) | nuo 0,036 iki 0,085 | nuo 12 iki 27 |

Strimelė, sugaunama ir iškraunama į krantą į šiaurę nuo 59o 30′ | 5 | nuo 0,031 iki 0,085 | nuo 12 iki 32 |

--------------------------------------------------

Top